Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014"

Transkript

1 Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014 Best practices för anställning av professor. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Personalplan, tjänstestruktur godkänns/ uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet Vad ingår - Vem gör Planen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. Om den ämnesansvariga sköter ärendet, skall det ändå alltid gå via prefekten. Materialet sänds till personalteam (Jenny Elander/Heidi Sten) utgående från deras arbetsfördelning. Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. 1 Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten Internationella och nationella akademiska e-postlistor inom ämnet: prefekten/ämnesansvariga Institionernas hemsidor: amanuensen Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Om annonsbotten frångås kan personalamanuenserna kontrollera med förvaltningsdirektör eller personalchef om ändringen är ok Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användning av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! 1 t ex regler kring tjänstledigheter och utnämningar utan formell kompetens (Stab/2009/401) 1

2 Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV inklusive publikationsförteckning från minst de senaste 5 åren Forskningsverksamhet: o högst 10 publikationer, i elektroniskt format o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning Val av sakkunniga Info till de sökande Sakkunnigbedömning Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). OBS! Forskningsplanen sekretessbeläggs alltid. Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten och ämnets professorer vid båda campus (dvs. kolleger på minst samma nivå som berörd befattning). Ämnesansvariga eller prefekten föreslår för förvaltningsdirektören vilka AR torde utse till sakkunniga och vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. Ämnesansvariga/prefekt skriver PM. AR utser sakkunniga och antecknar PM över vilka av de sökande som går vidare till extern sakkunnig granskning, för kännedom. I regel bör åtminstone någon av de sakkunniga vara från ett utländskt universitet. Brev sänds till alla sökande med information om vilka som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Institutionen sänder dessa brev De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Målsättningen är att alla ansökningar skall finnas i W3D3 vardagen efter att ansökningstiden gått ut. I regel föreslås att högst de fem mest forskningsmeriterade sökande går vidare till extern sakkunnig granskning. Förvaltningsdirektören är handläggare. Den ämnesansvarigas/prefektens förslag bifogas. Brevmodeller Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. 2

3 Undervisningsprov/ Forskningspresentation Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas AR föreslår för rektor vem som skall utnämnas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som ger förslag till ordningsföljden bland de sökande och sänder till förvaltningsdirektören. AR föreslår för rektor vem som skall utnämnas till professuren. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. Standardiserat följebrev används. Pdf- och pappersformat. De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Någon modell för undervisningsportföljen har Hanken inte. Förvaltningsdirektören är handläggare. IRs förslag bifogas. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brevet. Modellbrev 3

4 Professorer, kallelseförfarande Best practices för anställning av professor med kallelseförfarande. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och tanken är att beskrivningen skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras IR anhåller om rätt att besätta en professur genom kallelse (Basdokumentet) Kontroll av dokumenten Beslut om att inleda kallelseförfarande Vad ingår - Vem gör Planen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. Den ämnesansvariga bereder ärendet, själva basdokumentet undertecknas också alltid av prefekten. Om personens kompetens är helt ostridig kan IR föreslå att NN kallas till professor utan sakkunnigförfarande. Materialet sänds till personalamanuensen (Jenny Elander/Heidi Sten) utgående från deras arbetsfördelning. Personalamanuensen kollar att basdokument stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler 2. PM skrivs. Rektor beslutar att ett kallelseförfarande inleds. Material som inbegärs CV Forskningsverksamhet: o högst 10 publikationer, i elektroniskt form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Anställningar på max. 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. IR skall alltså fatta ett beslut om förslag om att inleda ett kallelseförfarande. För förslag om ledigförklarande av en professur i enlighet med personalplanen behövs inget separat IR-beslut. Allt material inbegärs elektroniskt. Materialet kommer in Materialet sänds till Registratorn för in allt material i Forkningsplaner sekretssbeläggs. 2 t ex regler kring tjänstledigheter och utnämningar utan formell kompetens (Stab/2009/401) 4

5 Val av sakkunniga Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till kallelse av NN AR föreslår för rektor att NN skall utnämnas till professor Prefekten anhåller om arbetsavtal Den som kallas meddelas om utfallet av sakkunnigutvärderingen ärendehanteringen (W3D3). Ämnesansvariga föreslår för förvaltningsdirektören om och vilka AR torde utse till sakkunniga (inkl. CV). AR utser sakkunniga. Om IR har föreslagit att NN kallas till professor utan sakkunnigförfarande så tar AR ställning till frågan. De sakkunniga skall bedöma den sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Ett eventuellt undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som gör förslag om att NN utnämns till professuren (under förutsättning att NN bedöms vara utan tvekan kompetent för professuren ifråga). AR föreslår för rektor att NN skall utnämnas till professuren. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. Förvaltningsdirektören. Den ämnesansvarigas förslag bifogas. Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. IR kan besluta att om något undervisningsprov inte behöver avläggas. Förvaltningsdirektören är handläggare. IRs förslag bifogas. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brevet. Modellbrev 5

6 Professorer, Tenure track, slutlig utvärdering Best practices för anställning av professor med kallelseförfarande. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och tanken är att beskrivningen skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Slututvärdering Kandidaten gör ansökan om slututvärdering Vad ingår - Vem gör Efter sammanlagt 5-6 år inleds slututvärdering av om forskardoktorn (tenure track) obestridligen kan bedömas vara kompetent för en professur. Efter denna slutliga utvärdering kan kallelseförfarandet för professur inledas i enlighet med de ifrågavarande bestämmelserna om kallelseförfarande. Med hänvisning till synnerligen framgångsrik forskningsverksamhet kan den slutliga utvärderingen inledas tidigare. Detta dokumenteras med stödande rekommendation från prefekten eller professor i läroämnet ifråga. Materialet sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Rektorn, prorektorn för forskning och prefekten underrättas omedelbart om ansökan. Ansökan bör inkludera följande dokument - CV - Forskningsverksamhet: o Tillräckligt antal publikationer (t.ex. 10), i elektronisk form o Forskningsplan - Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Allt material inbegärs elektroniskt. Forskningsplaner sekretessbeläggs Rektor tillsätter en styrgrupp Styrgruppen sammanträder Styrgruppen bereder bedömningen av forskardoktors behörighet för en professur. Styrgruppen består exempelvis av prorektorerna samt två professor från ifrågavarande läroämne/institution. Rektor utser styrgruppens ordförande. Styrgruppens ordförande sammankallar styrgruppen till möte. Val av tre sakkunniga Styrgruppen uppgör ett förslag gällande tre sakkunniga till AR. Kandidaten Styrgruppens ordförande ansvarar för 6

7 Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens AQ-utvärdering Tenure track styrgrupp AR beslut Rektors beslut (forskardoktor) får själv uppgöra en lista på minst fyra sakkunnigkandidater, och en av de sakkunniga väljs från denna lista. AR utser sakkunniga. De sakkunniga förväntas speciellt fokusera på att bedöma den sökandes vetenskapliga kompetens. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av styrgruppen. Ett eventuellt undervisningsprov anordnas och bedöms av styrgruppen i samarbete med IR. Biblioteket förser styrgruppen med en AQ-utvärdering av kandidaten. Styrgruppen uppgör förslag gällande bedömning av kandidatens behörighet för professur till AR AR gör en bedömning av kandidatens behörighet för en professur. AR besluter huruvida AR gör framställan till rektor om att kallelseförfarande för professur gällande NN initieras. Kandidaten underrättas utan dröjsmål om rektors beslut. instruktionerna i följebrevet till de sakkunniga. Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Styrgruppen/IR kan besluta att om något undervisningsprov inte behöver avläggas. Förvaltningsdirektören är handläggare. Prefekten anhåller om arbetsavtal Ifall rektor beslutit att kandidaten kallas till professuren ifråga gör prefekten anhållan om arbetsavtal. Anhållan sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Blankett anhållan om arbetsavtal med biilagor 7

8 Mellanutvärdering av forskardoktorer (Tenure Track) Steg i behandlingsprocessen Mellanutvärdering Ansökan om mellanutvärdering Vad ingår - Vem gör Forskardoktorn (tenure track) anställs inledningsvis för en horisont på fyra år. Forskardoktorn (tenure track) bör anhålla om mellanutvärdering av sina framsteg inom tre år från anställningens början. Den ämnesansvarige bör påminna forskardoktorn om detta. Efter godkänd mellanutvärdering får forskardoktorn ett fortsatt arbetsavtal på tre år utöver de första fyra åren. Till ansökan om mellanutvärdering bifogas CV Forskningsverksamhet: o Minst 5 publikationer eller forskningsrapporter, i elektronisk form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Ansökan att bli utvärderad + allt material inbegärs elektroniskt Forskningsplanen sektressbeläggs Ansökan Materialet sänds till senast den Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Materialet skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Krav och meriter som utvärderas Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla handlingar finns i W3D3. (1) Forskning: Påvisad kontribution till den vetenskapliga kunskapen inom ämnet ifråga, speciellt artiklar i internationella vetenskapliga journaler av tillräcklig hög kvalitet. 8

9 Beredning av mellanevaluering Forskningsplanens kvalitet bedöms utgående från exempelvis genomförd, pågående och planerad datainsamling och analys, presentation av tilltänkt kontribution och publiceringsprocess eller -plan (2) Undervisning: Undervisningserfarenhet (relevant ämne/teman/uppgifter/nivåer/språk) Pedagogisk utbildning Undervisningsportföljens kvalitet Bedömning vid mellanevalueringen prioriterar speciellt forskningsmeriterna. Professorerna vid institutionen ifråga bereder mellanevalueringen. Professorsgruppen leds av prefekten eller av professorn med flest tjänsteår som professor. Professorsgruppen utser två externa sakkunniga för att bedöma ansökan. Åtminstone en av de sakkunniga skall komma från utländskt universitet. Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens Professorsgruppen gör framställan till rektor De sakkunniga skall bedöma den anställdas vetenskapliga kompetens, speciellt mot bakgrund av den prognos som göras beträffande huruvida sökanden kan anses ha realistiska förutsättningar att uppvisa behörighet för professur i anslutning till slutevalueringen. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av professorsgruppen. Biblioteket tillhandahåller en AQ-utvärdering gällande kandidaten. Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. 9

10 Prefekten anhåller om fortsatt arbetsavtal Universitetslektor Baserat på sakkunnigutlåtandena gör professorsgruppen en framställan till rektor gällande huruvida fortsatt arbetsavtal erbjuds. Ifall rektor besluter att fortsatt arbetsavtal erbjuds: Anhållan om fortsatt arbetsavtal, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett nytt arbetsavtal (förlängning) utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som får nytt arbetsavtal. De sakkunnigas utlåtanden delges den anställda. Blankett anhållan om arbetsavtal med bilagor Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Vad ingår - Vem gör Personalplanen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärende. Materialet sänds till personalamauensen (Jenny Elander/Heidi Sten) Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. 10

11 Beslut om ledigförklarandet Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Forskningsverksamhet: o högst 5 publikationer, i elektronisk form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning, utseende av sakkunniga Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten, ämnets professorer och universitetslektorer vid båda campus (dvs. kolleger på minst samma nivå som berörd befattning). Ämnesansvariga föreslår för IR om externa utvärderare skall användas och vilka dessa i så fall är och varför (inkl. CV). Därtill förslås vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. I regel bör minst en av de sakkunniga vara Den allmänna principen är att externa sakkunniga används. I regel går högst de tre mest forskningsmeriterade sökande vidare till extern granskning. 11

12 Info till de sökande Sakkunnigbedömning Undervisningsprov/ Forskningspresentation Pedagogisk kompetens från utländskt universitet. Efter att personerna är utsedda av IR får de handlingarna att utvärdera. Om ämnesansvariga bedömer att det utan tvekan är så att ingen av de sökande är formellt behörig för ett universitetslektorat kan han/hon föreslå för IR att den mest kompetenta bland de sökande erbjuds ett tidsbundet anställningsförhållande (på max 1 år) som t.ex. universitetslärare. I så fall används inte sakkunniga och det ordnas inte heller något undervisningsprov eller forskningspresentation. Brev sänds till de som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Alla sökanden får också ett brev. De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl. undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Institutionen sänder breven. Brevmodeller Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används (som bygger på Hankens dokument för kriterier, bedömningsunderlag, utlåtandeelement, temabredd, etc., för en docentur). De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov avlagts även om sådant avlagts tidigare. 12

13 IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. PM Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brev. Modellbrev 13

14 Forskardoktor Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns / uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet Vad ingår - Vem gör IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärendet. Information (kan vara preliminär) om sakkunnigförfarande ingår i basdokumentet om man planerar använda sakkunniga. Materialet sänds till personalamanuensen (Jenny Elander/Heidi Sten) Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Andra finska universitets hemsidor: de flesta universitet har länk till Hankens lediga jobb Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! 14

15 kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Forskningsverksamhet: o Högst 5 publikationer, i elektroniskt form, varav åtminstone en skall vara skriven allena av den sökande o Forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Krav och meriter som bedöms Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. (1) Forskning: Doktorsgrad i relevant ämne (Krav) Påvisad kontribution till den vetenskapliga kunskapen inom ämnet ifråga, såsom visat bl.a. genom artiklar i vetenskapliga journaler, böcker publicerade av internationella vetenskapliga förlag. Forskningsplanens kvalitet, såsom visat bl.a. genom avslutad, pågående och planerad datainsamling och analys, presentation av tilltänkt kontribution och publiceringsplan (2) Undervisning: Undervisningserfarenhet (relevant ämne/teman/uppgifter/nivåer/språk) Pedagogisk utbildning Undervisningsportföljens kvalitet (3) Språkkunskaper enligt annons (Krav) Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt En tidsbunden forskartjänst, i vars uppgifter ingår undervisning enligt vad som överenskoms med högskolan Doktorsexamen, avlagd för högst 5 år sedan, (föräldrarledigheten förlänger tiden) 15

16 Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning Info till de sökande Sakkunnigbedömning Forskningspresentation Forskningsmeriterna är de viktigaste vid jämförelse av de sökande som uppfyller minimikraven. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten, ämnets professorer och universitetslektorer. Ämnesansvariga föreslår för IR om externa utvärderare eventuellt skall användas och vilka dessa i så fall är. Därtill förslås vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. Efter att sakkunniga är utsedda av IR får de handlingarna att utvärdera. Om ämnesansvariga bedömer att det utan tvekan är så att ingen av de sökande är formellt behöriga som forskardoktor kan han/hon föreslå för IR att den mest kompetenta bland de sökande erbjuds ett tidsbundet anställningsförhållande som t.ex. universitetslärare. I så fall används inte sakkunniga och det ordnas inte heller någon forskningspresentation. Brev sänds till de som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Alla sökanden får också ett brev. De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla en I regel går högst de tre mest forskningsmeriterade sökande går vidare till extern granskning. Brevmodeller Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar insten när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. Hankens docentkompetensprocess-dokument används för kriterier, bedömningsunderlag, utlåtandeelement, temabredd, odyl. Pdf- och pappersformat. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. 16

17 Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet forskningspresentation. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. PM Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Modellbrev Universitetslärare Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras Vad ingår - Vem gör IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. 17

18 Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärende. Materialet sänds till personalamauensen (Jenny Elander/Heidi Sten). Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Andra finska universitets hemsidor: de flesta universitet har länk till Hankens lediga jobb Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Forskningsverksamhet (om forskning angetts som meriterande): o högst 5 publikationer, i elektroniskt form o forskningsplan Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Ansökningar kommer in Ansökningar och bilagor sänds till 18

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs Postbeskrivningar English versions further down. Ordförande: Rollen som ordförande innebär främst att tillsammans med föreningens vice ordförande samordna föreningens olika utskott och se till att arbetet

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Organiserad vetenskaplig elektronisk publicering vid universitet och högskolor i Sverige Kristoffer Holmqvist Tobias Johansson

Organiserad vetenskaplig elektronisk publicering vid universitet och högskolor i Sverige Kristoffer Holmqvist Tobias Johansson Organiserad vetenskaplig elektronisk publicering vid universitet och högskolor i Sverige Kristoffer Holmqvist Tobias Johansson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Årsberättelse 2006 Innehåll Rektors översikt 2006...1 Finlandssvenska journalister i 40 år...3 Utlokaliserad utbildning i socialt arbete

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Rapport 2012:13. Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Rapport 2012:13. Tvåårsomprövningar av assistansersättning Rapport 2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning Rapport 2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten kan beställas

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer