Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014"

Transkript

1 Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014 Best practices för anställning av professor. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Personalplan, tjänstestruktur godkänns/ uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet Vad ingår - Vem gör Planen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. Om den ämnesansvariga sköter ärendet, skall det ändå alltid gå via prefekten. Materialet sänds till personalteam (Jenny Elander/Heidi Sten) utgående från deras arbetsfördelning. Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. 1 Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten Internationella och nationella akademiska e-postlistor inom ämnet: prefekten/ämnesansvariga Institionernas hemsidor: amanuensen Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Om annonsbotten frångås kan personalamanuenserna kontrollera med förvaltningsdirektör eller personalchef om ändringen är ok Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användning av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! 1 t ex regler kring tjänstledigheter och utnämningar utan formell kompetens (Stab/2009/401) 1

2 Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV inklusive publikationsförteckning från minst de senaste 5 åren Forskningsverksamhet: o högst 10 publikationer, i elektroniskt format o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning Val av sakkunniga Info till de sökande Sakkunnigbedömning Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). OBS! Forskningsplanen sekretessbeläggs alltid. Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten och ämnets professorer vid båda campus (dvs. kolleger på minst samma nivå som berörd befattning). Ämnesansvariga eller prefekten föreslår för förvaltningsdirektören vilka AR torde utse till sakkunniga och vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. Ämnesansvariga/prefekt skriver PM. AR utser sakkunniga och antecknar PM över vilka av de sökande som går vidare till extern sakkunnig granskning, för kännedom. I regel bör åtminstone någon av de sakkunniga vara från ett utländskt universitet. Brev sänds till alla sökande med information om vilka som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Institutionen sänder dessa brev De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Målsättningen är att alla ansökningar skall finnas i W3D3 vardagen efter att ansökningstiden gått ut. I regel föreslås att högst de fem mest forskningsmeriterade sökande går vidare till extern sakkunnig granskning. Förvaltningsdirektören är handläggare. Den ämnesansvarigas/prefektens förslag bifogas. Brevmodeller Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. 2

3 Undervisningsprov/ Forskningspresentation Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas AR föreslår för rektor vem som skall utnämnas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som ger förslag till ordningsföljden bland de sökande och sänder till förvaltningsdirektören. AR föreslår för rektor vem som skall utnämnas till professuren. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. Standardiserat följebrev används. Pdf- och pappersformat. De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Någon modell för undervisningsportföljen har Hanken inte. Förvaltningsdirektören är handläggare. IRs förslag bifogas. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brevet. Modellbrev 3

4 Professorer, kallelseförfarande Best practices för anställning av professor med kallelseförfarande. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och tanken är att beskrivningen skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras IR anhåller om rätt att besätta en professur genom kallelse (Basdokumentet) Kontroll av dokumenten Beslut om att inleda kallelseförfarande Vad ingår - Vem gör Planen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. Den ämnesansvariga bereder ärendet, själva basdokumentet undertecknas också alltid av prefekten. Om personens kompetens är helt ostridig kan IR föreslå att NN kallas till professor utan sakkunnigförfarande. Materialet sänds till personalamanuensen (Jenny Elander/Heidi Sten) utgående från deras arbetsfördelning. Personalamanuensen kollar att basdokument stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler 2. PM skrivs. Rektor beslutar att ett kallelseförfarande inleds. Material som inbegärs CV Forskningsverksamhet: o högst 10 publikationer, i elektroniskt form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Anställningar på max. 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. IR skall alltså fatta ett beslut om förslag om att inleda ett kallelseförfarande. För förslag om ledigförklarande av en professur i enlighet med personalplanen behövs inget separat IR-beslut. Allt material inbegärs elektroniskt. Materialet kommer in Materialet sänds till Registratorn för in allt material i Forkningsplaner sekretssbeläggs. 2 t ex regler kring tjänstledigheter och utnämningar utan formell kompetens (Stab/2009/401) 4

5 Val av sakkunniga Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till kallelse av NN AR föreslår för rektor att NN skall utnämnas till professor Prefekten anhåller om arbetsavtal Den som kallas meddelas om utfallet av sakkunnigutvärderingen ärendehanteringen (W3D3). Ämnesansvariga föreslår för förvaltningsdirektören om och vilka AR torde utse till sakkunniga (inkl. CV). AR utser sakkunniga. Om IR har föreslagit att NN kallas till professor utan sakkunnigförfarande så tar AR ställning till frågan. De sakkunniga skall bedöma den sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Ett eventuellt undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som gör förslag om att NN utnämns till professuren (under förutsättning att NN bedöms vara utan tvekan kompetent för professuren ifråga). AR föreslår för rektor att NN skall utnämnas till professuren. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. Förvaltningsdirektören. Den ämnesansvarigas förslag bifogas. Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. IR kan besluta att om något undervisningsprov inte behöver avläggas. Förvaltningsdirektören är handläggare. IRs förslag bifogas. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brevet. Modellbrev 5

6 Professorer, Tenure track, slutlig utvärdering Best practices för anställning av professor med kallelseförfarande. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och tanken är att beskrivningen skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Slututvärdering Kandidaten gör ansökan om slututvärdering Vad ingår - Vem gör Efter sammanlagt 5-6 år inleds slututvärdering av om forskardoktorn (tenure track) obestridligen kan bedömas vara kompetent för en professur. Efter denna slutliga utvärdering kan kallelseförfarandet för professur inledas i enlighet med de ifrågavarande bestämmelserna om kallelseförfarande. Med hänvisning till synnerligen framgångsrik forskningsverksamhet kan den slutliga utvärderingen inledas tidigare. Detta dokumenteras med stödande rekommendation från prefekten eller professor i läroämnet ifråga. Materialet sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Rektorn, prorektorn för forskning och prefekten underrättas omedelbart om ansökan. Ansökan bör inkludera följande dokument - CV - Forskningsverksamhet: o Tillräckligt antal publikationer (t.ex. 10), i elektronisk form o Forskningsplan - Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Allt material inbegärs elektroniskt. Forskningsplaner sekretessbeläggs Rektor tillsätter en styrgrupp Styrgruppen sammanträder Styrgruppen bereder bedömningen av forskardoktors behörighet för en professur. Styrgruppen består exempelvis av prorektorerna samt två professor från ifrågavarande läroämne/institution. Rektor utser styrgruppens ordförande. Styrgruppens ordförande sammankallar styrgruppen till möte. Val av tre sakkunniga Styrgruppen uppgör ett förslag gällande tre sakkunniga till AR. Kandidaten Styrgruppens ordförande ansvarar för 6

7 Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens AQ-utvärdering Tenure track styrgrupp AR beslut Rektors beslut (forskardoktor) får själv uppgöra en lista på minst fyra sakkunnigkandidater, och en av de sakkunniga väljs från denna lista. AR utser sakkunniga. De sakkunniga förväntas speciellt fokusera på att bedöma den sökandes vetenskapliga kompetens. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av styrgruppen. Ett eventuellt undervisningsprov anordnas och bedöms av styrgruppen i samarbete med IR. Biblioteket förser styrgruppen med en AQ-utvärdering av kandidaten. Styrgruppen uppgör förslag gällande bedömning av kandidatens behörighet för professur till AR AR gör en bedömning av kandidatens behörighet för en professur. AR besluter huruvida AR gör framställan till rektor om att kallelseförfarande för professur gällande NN initieras. Kandidaten underrättas utan dröjsmål om rektors beslut. instruktionerna i följebrevet till de sakkunniga. Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Styrgruppen/IR kan besluta att om något undervisningsprov inte behöver avläggas. Förvaltningsdirektören är handläggare. Prefekten anhåller om arbetsavtal Ifall rektor beslutit att kandidaten kallas till professuren ifråga gör prefekten anhållan om arbetsavtal. Anhållan sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Blankett anhållan om arbetsavtal med biilagor 7

8 Mellanutvärdering av forskardoktorer (Tenure Track) Steg i behandlingsprocessen Mellanutvärdering Ansökan om mellanutvärdering Vad ingår - Vem gör Forskardoktorn (tenure track) anställs inledningsvis för en horisont på fyra år. Forskardoktorn (tenure track) bör anhålla om mellanutvärdering av sina framsteg inom tre år från anställningens början. Den ämnesansvarige bör påminna forskardoktorn om detta. Efter godkänd mellanutvärdering får forskardoktorn ett fortsatt arbetsavtal på tre år utöver de första fyra åren. Till ansökan om mellanutvärdering bifogas CV Forskningsverksamhet: o Minst 5 publikationer eller forskningsrapporter, i elektronisk form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Ansökan att bli utvärderad + allt material inbegärs elektroniskt Forskningsplanen sektressbeläggs Ansökan Materialet sänds till senast den Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Materialet skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Krav och meriter som utvärderas Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla handlingar finns i W3D3. (1) Forskning: Påvisad kontribution till den vetenskapliga kunskapen inom ämnet ifråga, speciellt artiklar i internationella vetenskapliga journaler av tillräcklig hög kvalitet. 8

9 Beredning av mellanevaluering Forskningsplanens kvalitet bedöms utgående från exempelvis genomförd, pågående och planerad datainsamling och analys, presentation av tilltänkt kontribution och publiceringsprocess eller -plan (2) Undervisning: Undervisningserfarenhet (relevant ämne/teman/uppgifter/nivåer/språk) Pedagogisk utbildning Undervisningsportföljens kvalitet Bedömning vid mellanevalueringen prioriterar speciellt forskningsmeriterna. Professorerna vid institutionen ifråga bereder mellanevalueringen. Professorsgruppen leds av prefekten eller av professorn med flest tjänsteår som professor. Professorsgruppen utser två externa sakkunniga för att bedöma ansökan. Åtminstone en av de sakkunniga skall komma från utländskt universitet. Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens Professorsgruppen gör framställan till rektor De sakkunniga skall bedöma den anställdas vetenskapliga kompetens, speciellt mot bakgrund av den prognos som göras beträffande huruvida sökanden kan anses ha realistiska förutsättningar att uppvisa behörighet för professur i anslutning till slutevalueringen. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av professorsgruppen. Biblioteket tillhandahåller en AQ-utvärdering gällande kandidaten. Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. 9

10 Prefekten anhåller om fortsatt arbetsavtal Universitetslektor Baserat på sakkunnigutlåtandena gör professorsgruppen en framställan till rektor gällande huruvida fortsatt arbetsavtal erbjuds. Ifall rektor besluter att fortsatt arbetsavtal erbjuds: Anhållan om fortsatt arbetsavtal, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett nytt arbetsavtal (förlängning) utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som får nytt arbetsavtal. De sakkunnigas utlåtanden delges den anställda. Blankett anhållan om arbetsavtal med bilagor Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Vad ingår - Vem gör Personalplanen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärende. Materialet sänds till personalamauensen (Jenny Elander/Heidi Sten) Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. 10

11 Beslut om ledigförklarandet Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Forskningsverksamhet: o högst 5 publikationer, i elektronisk form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning, utseende av sakkunniga Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten, ämnets professorer och universitetslektorer vid båda campus (dvs. kolleger på minst samma nivå som berörd befattning). Ämnesansvariga föreslår för IR om externa utvärderare skall användas och vilka dessa i så fall är och varför (inkl. CV). Därtill förslås vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. I regel bör minst en av de sakkunniga vara Den allmänna principen är att externa sakkunniga används. I regel går högst de tre mest forskningsmeriterade sökande vidare till extern granskning. 11

12 Info till de sökande Sakkunnigbedömning Undervisningsprov/ Forskningspresentation Pedagogisk kompetens från utländskt universitet. Efter att personerna är utsedda av IR får de handlingarna att utvärdera. Om ämnesansvariga bedömer att det utan tvekan är så att ingen av de sökande är formellt behörig för ett universitetslektorat kan han/hon föreslå för IR att den mest kompetenta bland de sökande erbjuds ett tidsbundet anställningsförhållande (på max 1 år) som t.ex. universitetslärare. I så fall används inte sakkunniga och det ordnas inte heller något undervisningsprov eller forskningspresentation. Brev sänds till de som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Alla sökanden får också ett brev. De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl. undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Institutionen sänder breven. Brevmodeller Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används (som bygger på Hankens dokument för kriterier, bedömningsunderlag, utlåtandeelement, temabredd, etc., för en docentur). De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov avlagts även om sådant avlagts tidigare. 12

13 IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. PM Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brev. Modellbrev 13

14 Forskardoktor Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns / uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet Vad ingår - Vem gör IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärendet. Information (kan vara preliminär) om sakkunnigförfarande ingår i basdokumentet om man planerar använda sakkunniga. Materialet sänds till personalamanuensen (Jenny Elander/Heidi Sten) Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Andra finska universitets hemsidor: de flesta universitet har länk till Hankens lediga jobb Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! 14

15 kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Forskningsverksamhet: o Högst 5 publikationer, i elektroniskt form, varav åtminstone en skall vara skriven allena av den sökande o Forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Krav och meriter som bedöms Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. (1) Forskning: Doktorsgrad i relevant ämne (Krav) Påvisad kontribution till den vetenskapliga kunskapen inom ämnet ifråga, såsom visat bl.a. genom artiklar i vetenskapliga journaler, böcker publicerade av internationella vetenskapliga förlag. Forskningsplanens kvalitet, såsom visat bl.a. genom avslutad, pågående och planerad datainsamling och analys, presentation av tilltänkt kontribution och publiceringsplan (2) Undervisning: Undervisningserfarenhet (relevant ämne/teman/uppgifter/nivåer/språk) Pedagogisk utbildning Undervisningsportföljens kvalitet (3) Språkkunskaper enligt annons (Krav) Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt En tidsbunden forskartjänst, i vars uppgifter ingår undervisning enligt vad som överenskoms med högskolan Doktorsexamen, avlagd för högst 5 år sedan, (föräldrarledigheten förlänger tiden) 15

16 Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning Info till de sökande Sakkunnigbedömning Forskningspresentation Forskningsmeriterna är de viktigaste vid jämförelse av de sökande som uppfyller minimikraven. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten, ämnets professorer och universitetslektorer. Ämnesansvariga föreslår för IR om externa utvärderare eventuellt skall användas och vilka dessa i så fall är. Därtill förslås vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. Efter att sakkunniga är utsedda av IR får de handlingarna att utvärdera. Om ämnesansvariga bedömer att det utan tvekan är så att ingen av de sökande är formellt behöriga som forskardoktor kan han/hon föreslå för IR att den mest kompetenta bland de sökande erbjuds ett tidsbundet anställningsförhållande som t.ex. universitetslärare. I så fall används inte sakkunniga och det ordnas inte heller någon forskningspresentation. Brev sänds till de som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Alla sökanden får också ett brev. De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla en I regel går högst de tre mest forskningsmeriterade sökande går vidare till extern granskning. Brevmodeller Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar insten när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. Hankens docentkompetensprocess-dokument används för kriterier, bedömningsunderlag, utlåtandeelement, temabredd, odyl. Pdf- och pappersformat. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. 16

17 Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet forskningspresentation. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. PM Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Modellbrev Universitetslärare Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras Vad ingår - Vem gör IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. 17

18 Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärende. Materialet sänds till personalamauensen (Jenny Elander/Heidi Sten). Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Andra finska universitets hemsidor: de flesta universitet har länk till Hankens lediga jobb Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Forskningsverksamhet (om forskning angetts som meriterande): o högst 5 publikationer, i elektroniskt form o forskningsplan Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Ansökningar kommer in Ansökningar och bilagor sänds till 18

19 Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Undervisningsprov/ Forskningspresentation (universitetslärare vid institution) Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökanden (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation i det fall att forskningserfanrenhet är meriterande (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och/eller en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Modellbrev 19

20 Förslag till vissa standarddokument Brev Här presenteras förslag till brev till sakkunniga och till sökande i olika skeden av rekryterings- och urvalsprocessen. Alla brev presenteras i engelsk version eftersom gruppen utgår ifrån att all korrespondens sker på engelska eftersom alla rekryteringar skall vara internationella. Om breven behövs på svenska kan de översättas. DATE Brev till sakkunniga vid anställning, case: universitetslektor Re: The task as external reviewer of the applicants for an associate professorship at Hanken School of Economics Dear Professor/Dr. NN Thank you for agreeing to be an external reviewer for applicants for the position as associate professor (Swedish: Universitetslektor) in Management and Organisation at the Hanken School of Economics. The subject Management and Organisation has been defined by the board as one of Hanken's areas of strength. It has a strong research climate, reflected in the volume and range of research activities that cover among others, issues within change management; gender studies; HRM; international management; organizational behaviour; and strategy. Scholars associated with the subject have published in leading academic journals such as AMJ, AMR, JIBS, JMS, OrgSci and SMJ. There are strong collaborative links with other universities and business schools around the world and close cooperation with a large number of corporations. You will find more information about the subject Management and Organisation and the whole department at Based on an initial screening among the applicants for the position, you are asked to assess the research competence and publications of the following (remaining) applicants: A B C A component of the business school s selection process is that two external reviewers assess the research work and the publications of the applicants. Together with this letter you will find the CV, the list of publications, a maximum of five papers, and the research plan submitted by each of the applicants that you are asked to assess. You are encouraged to structure your assessment of each applicant in two parts. The first should consist of a brief assessment of each of the publications submitted by the applicant. The second 20

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor (assistant professor)/biträdande professor (associate professor) i nationalekonomi.

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor (assistant professor)/biträdande professor (associate professor) i nationalekonomi. Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Dear Sir, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Dear Madam, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Dear Sir / Madam, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Dear Sir, Dear

Läs mer

forskardoktor biträdande professor professor forskardoktor (assistant professor) biträdande professor (associate professor) eller professor

forskardoktor biträdande professor professor forskardoktor (assistant professor) biträdande professor (associate professor) eller professor Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND

The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program "The Stig Hagström stipend" The Marcus and Amalia

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency Kursplan FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Oral Proficiency 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla färdigheter

Läs mer

Ansökan om disputation/licentiatseminarium Application for defence of a doctoral thesis/licentiate seminar

Ansökan om disputation/licentiatseminarium Application for defence of a doctoral thesis/licentiate seminar ANSÖKAN DISPUTATION/LIC-SEM APPLICATION DEFENCE/LIC-SEM Fylls i av SLU, to be filled in by SLU SLU ID Datum För information om bilagor till denna ansökan, se sist i detta dokument. For information about

Läs mer

UTLYSNING AV UTBYTESPLATSER I AUSTRALIEN 2010

UTLYSNING AV UTBYTESPLATSER I AUSTRALIEN 2010 UTLYSNING AV UTBYTESPLATSER I AUSTRALIEN 2010 Sista ansökningsdag: 2009-10-01 Ansökan skickas till: Birgitta Rorsman Studentavdelningen Box 100 405 30 Göteborg Eller lämnas in personligen på Karl Gustavsgatan

Läs mer

2.3 Konstnärlig verksamhet forskning, utvecklingsarbete, eller motsvarande kvalitet, nivå och organisering

2.3 Konstnärlig verksamhet forskning, utvecklingsarbete, eller motsvarande kvalitet, nivå och organisering Evaluation Report: Qualified candidates Top 4 1. Julian Klein PhD diplom i komposition, 2000. MA diplom i musik teori, 1999. MA diplom i komposition 1997. Research fellow. Artistic director. Lecturer.

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerat studera. Det som inte

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år.

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år. 1(5) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professor i medicinsk genetik arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt 33 i

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Ändring av Samhällsvetenskapliga fakultetens budgetprincip gällande under- och överprestation av takbeloppet

Ändring av Samhällsvetenskapliga fakultetens budgetprincip gällande under- och överprestation av takbeloppet 1 1(1) BESLUT 2015-11-11 Dnr: Gun-Britt Norberg Controller Ändring av Samhällsvetenskapliga fakultetens budgetprincip gällande under- och överprestation av takbeloppet Bakgrund: Enligt nu gällande budgetprincip

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Information meeting on applying for a PhD grant /Informationsmöte JANUARY H15 (L503)

Information meeting on applying for a PhD grant /Informationsmöte JANUARY H15 (L503) Information meeting on applying for a PhD grant /Informationsmöte JANUARY 28 2014 16H15 (L503) Aim of this meeting The aim of this meeting is to inform students interested in post-graduate studies at the

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer