Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014"

Transkript

1 Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014 Best practices för anställning av professor. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Personalplan, tjänstestruktur godkänns/ uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet Vad ingår - Vem gör Planen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. Om den ämnesansvariga sköter ärendet, skall det ändå alltid gå via prefekten. Materialet sänds till personalteam (Jenny Elander/Heidi Sten) utgående från deras arbetsfördelning. Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. 1 Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten Internationella och nationella akademiska e-postlistor inom ämnet: prefekten/ämnesansvariga Institionernas hemsidor: amanuensen Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Om annonsbotten frångås kan personalamanuenserna kontrollera med förvaltningsdirektör eller personalchef om ändringen är ok Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användning av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! 1 t ex regler kring tjänstledigheter och utnämningar utan formell kompetens (Stab/2009/401) 1

2 Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV inklusive publikationsförteckning från minst de senaste 5 åren Forskningsverksamhet: o högst 10 publikationer, i elektroniskt format o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning Val av sakkunniga Info till de sökande Sakkunnigbedömning Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). OBS! Forskningsplanen sekretessbeläggs alltid. Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten och ämnets professorer vid båda campus (dvs. kolleger på minst samma nivå som berörd befattning). Ämnesansvariga eller prefekten föreslår för förvaltningsdirektören vilka AR torde utse till sakkunniga och vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. Ämnesansvariga/prefekt skriver PM. AR utser sakkunniga och antecknar PM över vilka av de sökande som går vidare till extern sakkunnig granskning, för kännedom. I regel bör åtminstone någon av de sakkunniga vara från ett utländskt universitet. Brev sänds till alla sökande med information om vilka som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Institutionen sänder dessa brev De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Målsättningen är att alla ansökningar skall finnas i W3D3 vardagen efter att ansökningstiden gått ut. I regel föreslås att högst de fem mest forskningsmeriterade sökande går vidare till extern sakkunnig granskning. Förvaltningsdirektören är handläggare. Den ämnesansvarigas/prefektens förslag bifogas. Brevmodeller Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. 2

3 Undervisningsprov/ Forskningspresentation Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas AR föreslår för rektor vem som skall utnämnas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som ger förslag till ordningsföljden bland de sökande och sänder till förvaltningsdirektören. AR föreslår för rektor vem som skall utnämnas till professuren. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. Standardiserat följebrev används. Pdf- och pappersformat. De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Någon modell för undervisningsportföljen har Hanken inte. Förvaltningsdirektören är handläggare. IRs förslag bifogas. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brevet. Modellbrev 3

4 Professorer, kallelseförfarande Best practices för anställning av professor med kallelseförfarande. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och tanken är att beskrivningen skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras IR anhåller om rätt att besätta en professur genom kallelse (Basdokumentet) Kontroll av dokumenten Beslut om att inleda kallelseförfarande Vad ingår - Vem gör Planen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. Den ämnesansvariga bereder ärendet, själva basdokumentet undertecknas också alltid av prefekten. Om personens kompetens är helt ostridig kan IR föreslå att NN kallas till professor utan sakkunnigförfarande. Materialet sänds till personalamanuensen (Jenny Elander/Heidi Sten) utgående från deras arbetsfördelning. Personalamanuensen kollar att basdokument stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler 2. PM skrivs. Rektor beslutar att ett kallelseförfarande inleds. Material som inbegärs CV Forskningsverksamhet: o högst 10 publikationer, i elektroniskt form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Anställningar på max. 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. IR skall alltså fatta ett beslut om förslag om att inleda ett kallelseförfarande. För förslag om ledigförklarande av en professur i enlighet med personalplanen behövs inget separat IR-beslut. Allt material inbegärs elektroniskt. Materialet kommer in Materialet sänds till Registratorn för in allt material i Forkningsplaner sekretssbeläggs. 2 t ex regler kring tjänstledigheter och utnämningar utan formell kompetens (Stab/2009/401) 4

5 Val av sakkunniga Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till kallelse av NN AR föreslår för rektor att NN skall utnämnas till professor Prefekten anhåller om arbetsavtal Den som kallas meddelas om utfallet av sakkunnigutvärderingen ärendehanteringen (W3D3). Ämnesansvariga föreslår för förvaltningsdirektören om och vilka AR torde utse till sakkunniga (inkl. CV). AR utser sakkunniga. Om IR har föreslagit att NN kallas till professor utan sakkunnigförfarande så tar AR ställning till frågan. De sakkunniga skall bedöma den sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Ett eventuellt undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som gör förslag om att NN utnämns till professuren (under förutsättning att NN bedöms vara utan tvekan kompetent för professuren ifråga). AR föreslår för rektor att NN skall utnämnas till professuren. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. Förvaltningsdirektören. Den ämnesansvarigas förslag bifogas. Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. IR kan besluta att om något undervisningsprov inte behöver avläggas. Förvaltningsdirektören är handläggare. IRs förslag bifogas. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brevet. Modellbrev 5

6 Professorer, Tenure track, slutlig utvärdering Best practices för anställning av professor med kallelseförfarande. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och tanken är att beskrivningen skall ge svar på också praktiska frågor kring anställningen. Steg i behandlingsprocessen Slututvärdering Kandidaten gör ansökan om slututvärdering Vad ingår - Vem gör Efter sammanlagt 5-6 år inleds slututvärdering av om forskardoktorn (tenure track) obestridligen kan bedömas vara kompetent för en professur. Efter denna slutliga utvärdering kan kallelseförfarandet för professur inledas i enlighet med de ifrågavarande bestämmelserna om kallelseförfarande. Med hänvisning till synnerligen framgångsrik forskningsverksamhet kan den slutliga utvärderingen inledas tidigare. Detta dokumenteras med stödande rekommendation från prefekten eller professor i läroämnet ifråga. Materialet sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Rektorn, prorektorn för forskning och prefekten underrättas omedelbart om ansökan. Ansökan bör inkludera följande dokument - CV - Forskningsverksamhet: o Tillräckligt antal publikationer (t.ex. 10), i elektronisk form o Forskningsplan - Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Allt material inbegärs elektroniskt. Forskningsplaner sekretessbeläggs Rektor tillsätter en styrgrupp Styrgruppen sammanträder Styrgruppen bereder bedömningen av forskardoktors behörighet för en professur. Styrgruppen består exempelvis av prorektorerna samt två professor från ifrågavarande läroämne/institution. Rektor utser styrgruppens ordförande. Styrgruppens ordförande sammankallar styrgruppen till möte. Val av tre sakkunniga Styrgruppen uppgör ett förslag gällande tre sakkunniga till AR. Kandidaten Styrgruppens ordförande ansvarar för 6

7 Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens AQ-utvärdering Tenure track styrgrupp AR beslut Rektors beslut (forskardoktor) får själv uppgöra en lista på minst fyra sakkunnigkandidater, och en av de sakkunniga väljs från denna lista. AR utser sakkunniga. De sakkunniga förväntas speciellt fokusera på att bedöma den sökandes vetenskapliga kompetens. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av styrgruppen. Ett eventuellt undervisningsprov anordnas och bedöms av styrgruppen i samarbete med IR. Biblioteket förser styrgruppen med en AQ-utvärdering av kandidaten. Styrgruppen uppgör förslag gällande bedömning av kandidatens behörighet för professur till AR AR gör en bedömning av kandidatens behörighet för en professur. AR besluter huruvida AR gör framställan till rektor om att kallelseförfarande för professur gällande NN initieras. Kandidaten underrättas utan dröjsmål om rektors beslut. instruktionerna i följebrevet till de sakkunniga. Registrator skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Styrgruppen/IR kan besluta att om något undervisningsprov inte behöver avläggas. Förvaltningsdirektören är handläggare. Prefekten anhåller om arbetsavtal Ifall rektor beslutit att kandidaten kallas till professuren ifråga gör prefekten anhållan om arbetsavtal. Anhållan sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Blankett anhållan om arbetsavtal med biilagor 7

8 Mellanutvärdering av forskardoktorer (Tenure Track) Steg i behandlingsprocessen Mellanutvärdering Ansökan om mellanutvärdering Vad ingår - Vem gör Forskardoktorn (tenure track) anställs inledningsvis för en horisont på fyra år. Forskardoktorn (tenure track) bör anhålla om mellanutvärdering av sina framsteg inom tre år från anställningens början. Den ämnesansvarige bör påminna forskardoktorn om detta. Efter godkänd mellanutvärdering får forskardoktorn ett fortsatt arbetsavtal på tre år utöver de första fyra åren. Till ansökan om mellanutvärdering bifogas CV Forskningsverksamhet: o Minst 5 publikationer eller forskningsrapporter, i elektronisk form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Annat/kommentarer Ansökan att bli utvärderad + allt material inbegärs elektroniskt Forskningsplanen sektressbeläggs Ansökan Materialet sänds till senast den Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Materialet skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Krav och meriter som utvärderas Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla handlingar finns i W3D3. (1) Forskning: Påvisad kontribution till den vetenskapliga kunskapen inom ämnet ifråga, speciellt artiklar i internationella vetenskapliga journaler av tillräcklig hög kvalitet. 8

9 Beredning av mellanevaluering Forskningsplanens kvalitet bedöms utgående från exempelvis genomförd, pågående och planerad datainsamling och analys, presentation av tilltänkt kontribution och publiceringsprocess eller -plan (2) Undervisning: Undervisningserfarenhet (relevant ämne/teman/uppgifter/nivåer/språk) Pedagogisk utbildning Undervisningsportföljens kvalitet Bedömning vid mellanevalueringen prioriterar speciellt forskningsmeriterna. Professorerna vid institutionen ifråga bereder mellanevalueringen. Professorsgruppen leds av prefekten eller av professorn med flest tjänsteår som professor. Professorsgruppen utser två externa sakkunniga för att bedöma ansökan. Åtminstone en av de sakkunniga skall komma från utländskt universitet. Sakkunnigbedömning Pedagogisk kompetens Professorsgruppen gör framställan till rektor De sakkunniga skall bedöma den anställdas vetenskapliga kompetens, speciellt mot bakgrund av den prognos som göras beträffande huruvida sökanden kan anses ha realistiska förutsättningar att uppvisa behörighet för professur i anslutning till slutevalueringen. Pedagogisk kompetens inklusive undervisningsportfölj bedöms av professorsgruppen. Biblioteket tillhandahåller en AQ-utvärdering gällande kandidaten. Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. 9

10 Prefekten anhåller om fortsatt arbetsavtal Universitetslektor Baserat på sakkunnigutlåtandena gör professorsgruppen en framställan till rektor gällande huruvida fortsatt arbetsavtal erbjuds. Ifall rektor besluter att fortsatt arbetsavtal erbjuds: Anhållan om fortsatt arbetsavtal, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett nytt arbetsavtal (förlängning) utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som får nytt arbetsavtal. De sakkunnigas utlåtanden delges den anställda. Blankett anhållan om arbetsavtal med bilagor Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Vad ingår - Vem gör Personalplanen IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärende. Materialet sänds till personalamauensen (Jenny Elander/Heidi Sten) Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. 10

11 Beslut om ledigförklarandet Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Forskningsverksamhet: o högst 5 publikationer, i elektronisk form o forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning, utseende av sakkunniga Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten, ämnets professorer och universitetslektorer vid båda campus (dvs. kolleger på minst samma nivå som berörd befattning). Ämnesansvariga föreslår för IR om externa utvärderare skall användas och vilka dessa i så fall är och varför (inkl. CV). Därtill förslås vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. I regel bör minst en av de sakkunniga vara Den allmänna principen är att externa sakkunniga används. I regel går högst de tre mest forskningsmeriterade sökande vidare till extern granskning. 11

12 Info till de sökande Sakkunnigbedömning Undervisningsprov/ Forskningspresentation Pedagogisk kompetens från utländskt universitet. Efter att personerna är utsedda av IR får de handlingarna att utvärdera. Om ämnesansvariga bedömer att det utan tvekan är så att ingen av de sökande är formellt behörig för ett universitetslektorat kan han/hon föreslå för IR att den mest kompetenta bland de sökande erbjuds ett tidsbundet anställningsförhållande (på max 1 år) som t.ex. universitetslärare. I så fall används inte sakkunniga och det ordnas inte heller något undervisningsprov eller forskningspresentation. Brev sänds till de som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Alla sökanden får också ett brev. De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl. undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Institutionen sänder breven. Brevmodeller Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar institutionen när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används (som bygger på Hankens dokument för kriterier, bedömningsunderlag, utlåtandeelement, temabredd, etc., för en docentur). De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov avlagts även om sådant avlagts tidigare. 12

13 IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. PM Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Institutionen sänder brev. Modellbrev 13

14 Forskardoktor Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns / uppdateras Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet Vad ingår - Vem gör IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärendet. Information (kan vara preliminär) om sakkunnigförfarande ingår i basdokumentet om man planerar använda sakkunniga. Materialet sänds till personalamanuensen (Jenny Elander/Heidi Sten) Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Andra finska universitets hemsidor: de flesta universitet har länk till Hankens lediga jobb Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! 14

15 kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Forskningsverksamhet: o Högst 5 publikationer, i elektroniskt form, varav åtminstone en skall vara skriven allena av den sökande o Forskningsplan Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Ansökningar kommer in Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Krav och meriter som bedöms Ansökningar och bilagor sänds till Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. (1) Forskning: Doktorsgrad i relevant ämne (Krav) Påvisad kontribution till den vetenskapliga kunskapen inom ämnet ifråga, såsom visat bl.a. genom artiklar i vetenskapliga journaler, böcker publicerade av internationella vetenskapliga förlag. Forskningsplanens kvalitet, såsom visat bl.a. genom avslutad, pågående och planerad datainsamling och analys, presentation av tilltänkt kontribution och publiceringsplan (2) Undervisning: Undervisningserfarenhet (relevant ämne/teman/uppgifter/nivåer/språk) Pedagogisk utbildning Undervisningsportföljens kvalitet (3) Språkkunskaper enligt annons (Krav) Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt En tidsbunden forskartjänst, i vars uppgifter ingår undervisning enligt vad som överenskoms med högskolan Doktorsexamen, avlagd för högst 5 år sedan, (föräldrarledigheten förlänger tiden) 15

16 Gallring bland de sökande före sakkunnigbedömning Info till de sökande Sakkunnigbedömning Forskningspresentation Forskningsmeriterna är de viktigaste vid jämförelse av de sökande som uppfyller minimikraven. Den ämnesansvariga går igenom ansökningarna och hör prefekten, ämnets professorer och universitetslektorer. Ämnesansvariga föreslår för IR om externa utvärderare eventuellt skall användas och vilka dessa i så fall är. Därtill förslås vilka av de sökande som skall utvärderas och således beaktas i den fortsatta processen. Efter att sakkunniga är utsedda av IR får de handlingarna att utvärdera. Om ämnesansvariga bedömer att det utan tvekan är så att ingen av de sökande är formellt behöriga som forskardoktor kan han/hon föreslå för IR att den mest kompetenta bland de sökande erbjuds ett tidsbundet anställningsförhållande som t.ex. universitetslärare. I så fall används inte sakkunniga och det ordnas inte heller någon forskningspresentation. Brev sänds till de som valts ut för utvärdering av sakkunniga. Alla sökanden får också ett brev. De sakkunniga skall bedöma de/n sökandes vetenskapliga kompetens. Strävan är att de sakkunniga är kunniga inom de områden som de sökande företräder i sin forskning. Den ämnesansvariga går igenom sakkunnigas utlåtanden och besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökande (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla en I regel går högst de tre mest forskningsmeriterade sökande går vidare till extern granskning. Brevmodeller Amanuens skickar material + instruktioner. Publikationer i filformat. Utlåtandena sänds till registratorn som meddelar insten när alla har inkommit. Standardiserat följebrev används. Hankens docentkompetensprocess-dokument används för kriterier, bedömningsunderlag, utlåtandeelement, temabredd, odyl. Pdf- och pappersformat. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. 16

17 Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet forskningspresentation. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. PM Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). En kopia av de sakkunnigas utlåtande över en persons kompetens skickas till personen ifråga. De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Modellbrev Universitetslärare Steg i behandlingsprocessen Personalplan godkänns/uppdateras Vad ingår - Vem gör IR-behandlas och godkänns av rektor i samband med årliga resultatdiskussioner. Om anställningar görs under året som inte ingår i personalplanen uppdateras planen (undantag: kortare vikariat Annat/kommentarer Anställningar på max 6 månader sköts av prefekten tillsammans med ämnesansvariga. IR informeras. 17

18 Prefekten anhåller om rätt att ledigförklara (Basdokumentet) och ger in annonstext. Kontroll av dokumenten Beslut om ledigförklarandet på under ett år) och fastställs i dylika fall av rektor i samband med beslutet om ledigförklarande. I praktiken kan det vara den ämnesansvariga som sköter ärende. Materialet sänds till personalamauensen (Jenny Elander/Heidi Sten). Personalamanuensen kollar att basdokument och annonsbotten stämmer överens med lagstiftning, kollektivavtal, personalinstruktion och andra interna regler. Rektor godkänner basdokumentet. Marknadsföring Hemsidan (eng+sve): HR-assistenten Skritfliga medier (Hbl, Vbl, HS): HR-assistenten E-postlistor (instens egna): prefekten/ämnesansvariga Insternas hemsidor: amanuensen Andra finska universitets hemsidor: de flesta universitet har länk till Hankens lediga jobb Prefektens/ ämnesansvarigas eller andra forskares egna kontaktnätverk Konferenser Material som inbegärs Ansökan CV Pedagogiska meriter: undervisningsportfölj Forskningsverksamhet (om forskning angetts som meriterande): o högst 5 publikationer, i elektroniskt form o forskningsplan Annons görs i regel både på svenska och engelska. Annonsbottnar. Tidtabell för annonser i skriftliga medier Användningen av ämnenas/institutionernas olika e-postlistor och egna kontaktnätverk uppmanas varmt! Viktigt att i annonsen nämna så exakt som möjligt vilken dokumentation som krävs. Ansökan + allt material inbegärs elektroniskt Ansökningar kommer in Ansökningar och bilagor sänds till 18

19 Ansökningshandlingarna skickas till den ämnesansvariga (eller prefekten) Undervisningsprov/ Forskningspresentation (universitetslärare vid institution) Pedagogisk kompetens IR behandlar förslag till vem som skall anställas Prefekten anhåller om arbetsavtal De sökande meddelas om utfallet Registratorn för in allt material i ärendehanteringen (W3D3). Registrator meddelar ämnesansvarig, prefekt och amanuens när alla ansökningar finns i W3D3. Amanuenserna kan även under ansökningstidens gång följa med ansökningarna i W3D3. Den ämnesansvariga besluter efter att ha hört institutionens prefekt, ämnets professorer och universitetslektorer om vilka av de sökanden (i regel högst tre personer) som eventuellt bjuds in att hålla ett undervisningsprov (t.ex. del av kurs för kandidat- eller magisterstuderanden) och en forskningspresentation i det fall att forskningserfanrenhet är meriterande (t.ex. kort översikt över personens forskning generellt och sedan ett exempel på ett forskningsprojekt eller papper) för IR. Presentationerna kan förslagsvis vara 20 minuter långa. Pedagogisk kompetens inkl undervisningsportfölj bedöms av ämnesansvariga för IR-beredning. Undervisningsprov bedöms av IR. Ämnesansvariga bereder ärendet för IR som fattar beslut om ordningsföljden bland de sökande och gör ett förslag om anställning som skickas till rektor. Institutionen ber av biblioteket en AQ-utvärdering. Anhållan, undertecknad av prefekten, sänds till personalamanuensen som gör ett arbetsavtal utgående från de uppgifter som finns i blanketten anhållan om arbetsavtal. Rektor undertecknar först arbetsavtalet, sedan den som anställs. Efter att rektor har fattat det slutliga beslutet får alla sökande information om processens utfall (ansvaret ligger hos ämnesansvariga/prefekten). De sökande som bjudits in att hålla ett undervisningsprov och/eller en forskningspresentation får feedback av den ämnesansvariga/prefekten. De sökande kan välja om de håller undervisningsprovet på svenska eller engelska. Forskningspresentationen hålls i regel på engelska. I regel avläggs undervisningsprov även om sådant avlagts tidigare. Blankett anhållan om arbetsavtal Bilagor: Modellbrev 19

20 Förslag till vissa standarddokument Brev Här presenteras förslag till brev till sakkunniga och till sökande i olika skeden av rekryterings- och urvalsprocessen. Alla brev presenteras i engelsk version eftersom gruppen utgår ifrån att all korrespondens sker på engelska eftersom alla rekryteringar skall vara internationella. Om breven behövs på svenska kan de översättas. DATE Brev till sakkunniga vid anställning, case: universitetslektor Re: The task as external reviewer of the applicants for an associate professorship at Hanken School of Economics Dear Professor/Dr. NN Thank you for agreeing to be an external reviewer for applicants for the position as associate professor (Swedish: Universitetslektor) in Management and Organisation at the Hanken School of Economics. The subject Management and Organisation has been defined by the board as one of Hanken's areas of strength. It has a strong research climate, reflected in the volume and range of research activities that cover among others, issues within change management; gender studies; HRM; international management; organizational behaviour; and strategy. Scholars associated with the subject have published in leading academic journals such as AMJ, AMR, JIBS, JMS, OrgSci and SMJ. There are strong collaborative links with other universities and business schools around the world and close cooperation with a large number of corporations. You will find more information about the subject Management and Organisation and the whole department at Based on an initial screening among the applicants for the position, you are asked to assess the research competence and publications of the following (remaining) applicants: A B C A component of the business school s selection process is that two external reviewers assess the research work and the publications of the applicants. Together with this letter you will find the CV, the list of publications, a maximum of five papers, and the research plan submitted by each of the applicants that you are asked to assess. You are encouraged to structure your assessment of each applicant in two parts. The first should consist of a brief assessment of each of the publications submitted by the applicant. The second 20

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(19) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Till 40 har fogats ett nytt moment 1.3.2010.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson

Bedömning av utländsk utbildning. Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Bedömning av utländsk utbildning "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Högskoleverket Verket för högskoleservice Myndigheten för yrkeshögskolan Ny avdelning

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

LADOK. indata RS95. Ladok. När man n är antagen till. Om doktoranden är

LADOK. indata RS95. Ladok. När man n är antagen till. Om doktoranden är Godkänd avhandling/licentiatuppsats RS95 Denna funktion används för att lägga in, ändra och ta bort uppgift om godkänd avhandling för licentiat- och doktorsexamen och därtill hörande avhandlingstitel.

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer