FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret"

Transkript

1 3 H Hemvärn

2 FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M ). M Welff Rikshemvärnschef L-E Hassel 2001 Försvarsmakten Boken är publicerad i samarbete med Mediablocket AB Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONAL... 7 Hemvärnsförordning (1997:146)... 7 FFS 2000:6 och FFS 2001: Extra hemvärnsman... 9 Hemvärnsmusiker... 9 Driftvärn Hävande av hemvärnsavtal, uppskov Avtalspersonal till hemvärnet Personal Vakanser Extra avtalspersonal i hemvärnet Förordnanden av hemvärnets avtalspersonal Grunder Redovisning och registrering av tjänstgöring Personalvård Arbetsmiljö Mål Ansvar Försvarsmaktens policy mot kränkande särbehandling Befattningsbeskrivningar Hemvärnsbataljonchefen Hemvärnsbataljonskvartermästaren Stridsledningsbefäl/skyddsbefäl Underrättelsebefäl Hemvärnsbefäl till förfogande Hemvärnskompanichefen Hemvärnskompanikvartermästaren Hemvärnsplutonchefen Hemvärnsgruppchefen Sambandsbefälet Sambandsgruppchefen Sambands/datamekaniker Underhållsbefälet Stabsassistent und Stabsassistent Stabsbiträdet Kokgruppchefen Kock Sjukvårdsbefälet

4 Sjukvårdsgruppchefen Hemvärnssjukvårdaren Transportgruppchefen Fordonsföraren (personbil med tungt släp/tung lastbil/buss) Fordonsförare terrängbil/bandvagn Ordonnansgruppchefen Ordonnansen Hundtjänstbefälet Hundtjänstinstruktören Hundtjänstbiträde Hundföraren (SBK, Hvman) Militärdistrikt flyggrupp gruppchefen/stf flygförare flygmekanikern Transportbefälet (land/sjö) Navigationsbefälet Chef för båtgrupp (större/mindre) MEDINFLYTANDE Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; (FFS 2001:1) Inledande bestämmelse Medinflytandeorganens uppgifter Medinflytandeorganens sammansättning m m Medinflytande inom driftvärnet Allmänt Driftvärnsstämma och driftvärnsråd Driftvärnsstämma skall Driftvärnsråd skall Driftvärnsting och centralt driftvärnsråd Driftvärnstinget skall Centralt driftvärnsråd skall Ledamot i rikshemvärnsrådet Medinflytande inom hemvärnsmusiken Nämnder och stämma Hemvärnsmusikstämma Hemvärnets centrala musikråd (CMR) Kompletterande bestämmelser och råd Hemvärnskompanistämma Hemvärnskompaniråd Militärdistriktsgruppting Militärdistriktsgruppråd Valberedning vid militärdistrikt Rikshemvärnsting Rikshemvärnsråd Vem får delta vem är valbar

5 REKRYTERING Grunder Allmänna bestämmelser Överenskommelse mellan dåvarande Rikshemvärnscentrum och Pliktverket angående rekrytering av personal till hemvärnet Samordning och samverkan Organisation och personal Utbildning Materiel och material INFORMATIONSTJÄNST Grunder Allmänna bestämmelser Samordning Organisation och personal Utbildning Materiel Internet Övrigt Tillstånd att utnyttja hemvärnets emblem HEMVÄRNSUNGDOM OCH VETERANER Hemvärnsungdom Grunder Ungdomsverksamhetens inriktning Ungdomsverksamhetens omfattning Ungdomsverksamhetens genomförande Utbildning Ungdomsledare Instruktörer Utrustning Ansvar för ungdomsverksamhet Samordning Deltagande i utbildning Kostnader Registrering och rapportering Hemvärnsveteran Häften som ingår i Försvarsmaktens Hemvärnshandbok SAKREGISTER

6

7 PERSONAL Hemvärnsförordning (1997:146) 3 Deltagande i hemvärnet är frivilligt. 4 Hemvärnets personal består av hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet. 5 Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Avtal om sådan tjänstgöring får ingås med den som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är lämplig för tjänstgöring i hemvärnet. Av avtalet skall tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning och tjänstgöringstidens längd framgå. Av avtalet skall det vidare framgå att hemvärnsmannen är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och inte får säga upp avtalet under sådan beredskap. 6 Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får inte överklagas. FFS 2000:6 och FFS 2001:4 3 Hemvärnsmän är antigen ordinarie hemvärnsmän, extra hemvärnsmän eller hemvärnsmusiker. Till hemvärnsmän hör hemvärnsbefäl. Ordinarie hemvärnsmän är krigsplacerade för tjänstgöring i hemvärnet. Förordnande som ordinarie hemvärnsman får gälla längst till och med den månad hemvärnsmannen fyller sjuttio år. Extra hemvärnsmän disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 4 Personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet (avtalspersonal) kan vara antingen ordinarie eller extra. Extra avtalspersonal disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret enligt ordinarie avtal med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 7

8 Personal 5 Hemvärnsveteran är den som har varit ordinarie hemvärnsman eller avtalspersonal och som medverkar i hemvärnets fredstida verksamhet. 6 Hemvärnet genomför ungdomsverksamhet enligt vad som föreskrivs i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 1996:8) om ungdomsverksamhet inom Försvarsmakten. 7 Ansökan om att bli antagen som hemvärnsman skall vara skriftlig. Ansökan om att antas som hemvärnsman i allmänna hemvärnet skall sändas till hemvärnskompanichefen i det kompaniområde där sökanden är bosatt eller vistas. Ansökan om att antas som hemvärnsman i driftvärnet skall sändas till chefen för berört driftvärnsförband. 8 Den som antas som hemvärnsman i allmänna hemvärnet skall 1. ha genomfört minst 85 dagars militär grundutbildning, 2. vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet, samt 3. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. 9 Den som antas som hemvärnsman i driftvärnet skall 1. ha genomfört minst 120 timmars militär utbildning och med godkänt resultat avlagt teoretiskt och praktiskt prov för skyddsvakt, 2. vara disponibel för tjänstgöring i driftvärnet, samt 3. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. 10 Chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp beslutar om antagning av hemvärnsman i allmänna hemvärnet. Chefen för ett driftvärn (driftvärnschef) eller, efter hans bestämmande, chef för ett driftvärnsdistrikt beslutar om antagning av hemvärnsman i drifvärnet. Hemvärnsman i driftvärnet benämns driftsvärnsman. Avtal för hemvärnsmän om tjänstgöring i hemvärnet träffas genom hemvärnskontrakt respktive driftvärnskontrakt. 11 Har en hemortskommun i ett ärende om antagning av hemvärnsman avstyrkt antagning, får antagning inte ske utan att frågan har underställts rikshemvärnschefen, som avgör ärendet efter samråd med rikshemvärnsrådet. 12 Befäl i allmänna hemvärnet skall förodnas av chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp för högst fyra år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år. Om det finns särskilda skäl får chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande chef för en militärdistriktsgrupp förlänga förordnandet med ett år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sjuttio år. Befäl i driftvärnet skall förordnas av driftvärnschefen för högst fyra år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år. 8

9 Innan ett hemvärnsbefäl förordnas skall yttrande inhämtas från berört hemvärnsråd. 13 Hemvärnsbefäl skall förordnas i tjänstegrad när han eller hon har fått den utbildning och kompetens som erfordras för en befattning och har placerats i befattningen. Beslutet skall vara skriftligt. 14 Rikshemvärnschefen beslutar om befordran till major i hemvärnet. 15 Chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp beslutar om befordran till övriga tjänstegrader inom allmänna hemvärnet. 16 Driftvärnschefen beslutar om befordran till övriga tjänstegrader inom driftvärnet. 35 Rikshemvärnschefen förordnar driftvärnschef och chef för driftvärnsdistrikt samt ställföreträdare för dessa efter förslag av myndigheten respektive företaget. Annat driftvärnsbefäl förordnas av driftvärnschefen. Extra hemvärnsman Extra hemvärnsman skall ha genomfört militär grundutbildning. Inga formella begränsningar för andelen extra hemvärnsmän i hemvärnsförbanden finns. Hemvärnsmusiker Hemvärnsmusiker skall ha fyllt 15 år. Ordinarie hemvärnsmusiker skall ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Musiker som antas som hemvärnsman skall ha fyllt femton år, ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen samt om denne är omyndig, ha förmyndares medgivande. Hemvärnsmusiker, som ej fyllt arton år, avrustas vid hemvärnsberedskap eller högre beredskap. Hemvärnsmusiker, som disponeras för tjänstgöring i hemvärnet, antas som ordinarie hemvärnsmusiker och krigsplaceras i hemvärnsmusikkåren. Hemvärnsmusiker, som ej disponeras för tjänstgöring i hemvärnet, antas som extra hemvärnsmusiker. Ansökan om att bli antagen som hemvärnsmusiker görs skriftligt på fastställd blankett (M utgåva ) som jämte hälsodeklaration insänds via musikkårchefen till chefen för militärdistriktet, som vid bifall låter upprätta hemvärnsmusikerkontrakt med vederbörande. 9

10 Personal Bestämmelser för hemvärnsmusikers grader framgår av häfte 5. I tjänstegrad förordnad hemvärnsmusiker har befälsrätt endast över hemvärnsmusiker i egen musikkår. Hemvärnsmusiker överförs till hemvärnsveteran enligt samma regler som gäller för hemvärnsman i övrigt. Driftvärn I driftvärnsförbanden placeras i första hand ordinarie driftvärnsmän. Kvinnor kan kontrakteras som driftvärnsmän. Innan krigsplacering sker skall driftvärnsman ha genomfört minst 120 timmars utbildning och med godkänt resultat avlagt teoretiskt och praktiskt prov för skyddsvakt. Hävande av hemvärnsavtal, uppskov Begreppet Nollor betecknar hemvärnspersonal som ej fullgjort någon kontrakterad tid under kalenderåret. Den som under ett utbildningsår ej deltagit i utbildning/verksamhet kontaktas av hemvärnsförbandschefen (chef för driftvärnsförband). Anledningen till att vederbörande ej deltagit klargörs. Vapnet tas in av hemvärnskompaniet och förvaras på godkänd förvaringsplats. Vapnet utlämnas vid varje övningstillfälle intill dess att hemvärnsförbandschefen anser att vederbörande erhållit tillräcklig repetition på vapnet för att uppfylla säkerheten. Personal som inte fullgör kontrakterad tid under längre tid bör omplaceras till förbundets personalreserv. Hemvärnspersonal kan av chef militärdistrikt (chef miltärdistriktsgrupp) eller driftvärnschef befrias från eller beviljas uppskov med utbildning. Hemvärnsförbandschefen (driftvärnsbefäl eller annan utsedd chef i hemvärnsförbandet) bör genom personlig kontakt med vederbörande fortlöpande underrätta sig om anledningen till frånvaro och söka stimulera vederbörande till deltagande i övningarna. Om hemvärnspersonal begår brott, uppträder på sådant sätt att hans lämplighet (motsv) mot tidigare gjord personbedömning ifrågasätts, eller då förtroende för honom/ henne saknas, låter chef för militärdistriktet utreda och besluta om: prövotid (utan eget förvarat tjänstevapen), att häva hemvärnskontraktet. 10

11 Avtalspersonal till hemvärnet Personal Chef militärdistrikt (chef militärdistriktsgrupp) fastställer hemvärnets organisation inom militärdistriktet. Behov av avtalspersonal i hemvärnsförbanden fastställs efter samråd med respektive organisations/förbundsledning (motsv). Respektive organisation upprättar därefter långsiktig rekryterings- och utbildningsplaner. Årliga utbildningsmål fastställs i samråd. Organisationerna svarar för rekrytering och grundutbildning av sin avtalspersonal, varefter chef militärdistriktsgrupp skriver avtal med vederbörande om tjänstgöring i hemvärnet och krigsplacerar honom/henne i lämpligt hemvärnsförband efter samverkan med aktuell hemvärnschef och berörd avtalsorganisation. Krigsplacering bör ske inom den hemvärnsbataljon där personalen är bosatt (för FFK inom den hemvärnsbataljon där huvudbasering av militärdistriktsgruppens flyggrupp sker). Hemvärnets avtalspersonal är militär personal (kombattanter) enligt Folkrättsförordningen (1990:12). Undantag: sjukvårdspersonal ur SRK är icke-kombattanter men åtnjuter kombattantstatus och särskilt skydd, jml folkrättsförordningen. Frivilliga flygkåren (FFK) rekryterar militärdistriktsflygare med krigsplacering som: chef MDflyggrupp, stf chef MDflyggrupp, MDflygförare, MDflygmekaniker. Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund (FMCK) rekryterar motorcykelordonnanser med krigsplacering som: ordonnansgruppchef, ordonnans. Frivilliga radioorganisationen (FRO) rekryterar hemvärnssignalister, med krigsplacering som: sambandsbefäl, sambandsgruppchef, sambands/datamekaniker, radiotelefonist, radiotelegrafist. 11

12 Personal Svenska röda korset (SRK) rekryterar hemvärnssjukvårdare med krigsplacering som: sjukvårdsbefäl, chef sjukvårdsgrupp, stf chef sjukvårdsgrupp, hemvärnssjukvårdare, hemvärnssjukvårdare bilförare. Riksförbundet Sveriges lottakårer (Lottorna) (SLK) rekryterar hemvärnslottor med krigsplacering som: underhållsbefäl, stabsassistent, stabsassistent und, stabsbiträde, växeltelefonist, kokgruppchef, stf kokgruppchef, kock, bevakningslotta. Svenska Brukshundklubben (SBK) rekryterar: hundtjänstbefäl, hundtjänstinstruktörer, hundtjänstbiträde, hundförare. S V E N S K A B RU KS H U N D K L U B B EN Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund (SKBR) rekryterar hemvärnsbilkårister med krigsplacering som: underhållsbefäl, chef transportgrupp, fordonsförare (buss-lastbil, terrängbil, bandvagn, personbil med släp). Sjövärnskårens riksförbund (SVKRF) Transportbefäl land/sjö. Navigationsbefälet. Chef båtgrupp större/mindre. 12

13 Svenska Blå Stjärnan (SBS) Svenska Blå Stjärnans medlemmar krigsplaceras i djurskötargrupper på länsnivå. Konstruktionen innebär en närmare samverkan med Hemvärnet utan att stjärnorna ingår i Hemvärnets krigsorganisation. Stjärnornas tjänstgöring är civil. Svenska Blå Stjärnan Respektive organisation utser inom varje hemvärnsbataljon en bataljonssamordnare/ tjänstegrensansvarig som i samråd med hemvärnsbataljonschefen genomför rekryterings- och utbildningsplanering för samtliga medlemmar, krigsplacerade inom hemvärnskretsen. Rekrytering av avtalspersonal för tjänstgöring i hemvärnet bör inriktas mot personer, som beräknas kunna tjänstgöra i hemvärnet i minst två avtalsperioder. Avtalspersonal, som tidigare haft avtal för tjänstgöring i andra delar av försvarsmakten, bör uppmanas att teckna avtal för tjänstgöring i hemvärnet. Vakanser Vid vakans i befattning, avsedd för avtalspersonal, kan chef militärdistriktsgrupp krigsplacera annan, rätt utbildad personal i befattningen tills avsedd organisation kan fylla vakansen. Sådana vakanser skall ses över årligen. Då rätt personal rekryterats till befattningen, kan ersättaren återgå till annan befattning eller utgöra en förstärkningsresurs i funktionen. Befattning i militärdistriktets flyggrupp kan endast besättas av FFK personal efter urval och kompletterande utbildning genom FFK. Extra avtalspersonal i hemvärnet FM HKV FRIV 16137:73386 och FRIV 16137: Handlingsregler Frivilliga med avtal för tjänstgöring i Förvarsmakten kan, om de har lämplig grundutbildning, erbjudas tjänstgöring i hemvärnet som extra avtalspersonal. Med lämplig grundutbildning avses kombattant- och adekvat befattningsutbildning. Värnpliktig som tillhör en frivilligt försvarsorganisation, som har bemanningsansvar i hemvärnets krigsorganisation kan teckna extra avtal för tjänstgöring i hemvärnet när han eller hon inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. (Komplettering ) Extra avtalspersonal har 20 timmars årlig tjänstgöringsskyldighet i hemvärnet, dock ej de år då de genomför avtalsenlig repetitionsutbildning i ordinarie avtalsbefattning. Extra avtalspersonal har tjänstgöringsskyldighet vid hemvärnsberedskap intill dess de kallas in för tjänstgöring enligt ordinarie avtal. 13

14 Personal Särskilt avtal skall tecknas. I avvaktan på utvärdering av intresse för och resultat av denna tjänstgöring samt omarbetning av avtalsblanketten används nuvarande blankett med påskrift. Extra avtalspersonal redovisas i hemvärnskompani, men krigsplacerade ej i förbandet. Nuvarande bestämmelser beträffande kostnader och förmåner till hemvärnets avtalspersonal skall gälla även för extra avtalspersonal. Förordnanden av hemvärnets avtalspersonal Rikshemvärnschefen ProdL 128. Grunder Avtalspersonal förordnas i en tjänstegrad när vederbörande fått den utbildning och kompetens som fordras för tjänstegraden. Avtalspersonal förordnas efter utbildning enligt FFS 2000:4. Vid övergång från en avtalstyp till en annan får tjänstegraden behållas, även om vederbörande placeras i menigs befattning. Reserv- eller värnpliktigt befäl samt avtalspersonal som förordnas i chefsbefattningar (befäl till förfogande) i hemvärnet förordnas i den grad vederbörande senast varit förordnad i. Chef militärdistrikt beslutar i samråd med berörd avtalsorganisation om gradförordnanden för hemvärnets avtalspersonal. Avtalspersonal som tidigare genomfört befälsutbildning förordnas i grad som motsvarar deras utbildning. Krigsplacering kan endast ske mot vakant befälsbefattning. Avtalspersonal, som tidigare haft befälsförordnande inom annat förband, behåller sin grad då han/hon krigsplaceras inom hemvärnet. Chef militärdistrikt beslutar i samråd med berörd avtalsorganisation om, och i vilken utsträckning civila meriter ersätter militär befälsutbildning. Redovisning och registrering av tjänstgöring All personalredovisning sker i Pliktverkets system PLIS Hv-Friv. All avtalspersonal skall i PLIS Hv-Friv registreras med: Grundtillhörighet Bemanningstillhörighet = respektive avtalsorganisation = respektive militärdistriktgrupp 14

15 Personalvård Personalvård syftar till att ge omsorg och god personalbehandling av all personal. Detta är ett chefsansvar. Förbandschef skall organisera personalvården vid sitt förband utifrån personalens och verksamhetens behov. Förbandschef bör vid behov se till att personalen ges möjlighet att vända sig till närmaste chef för att erhålla råd och hjälp i personliga angelägenheter. Upplysningar, rådgivning och annan verksamhet för att förebygga alkohol- och annat drogmissbruk skall särskilt uppmärksammas. Se vidare Försvarsmaktens policy beträffande alkohol, narkotika och anabola steroider. Arbetsmiljö Meningsmotsättningar och konflikter i organisationer, som inte hanteras på rätt sätt kan leda till bl a vuxenmobbing, psykiskt våld, utstötning, rasism, diskriminering och trakasserier. Dessa problem sammanfattas som kränkande särbehandling. Till kränkande särbehandling räknas också sexuella trakasserier. Varje enskild person har ett eget ansvar för att medverka till att ett gott samarbetsklimat uppnås. En god arbetsmiljö är av grundläggande betydelse för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter effektivt i såväl krig som fred. En bra arbetsmiljö verkar dessutom rekryteringsbefrämjande och bidrar till att verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt. Mål Arbetsmiljöarbetet skall präglas av en framtidssyn och inte bara uppfylla de minimikrav som lagar och avtal idag ställer. Arbetet skall inriktas mot att lösa problem innan de uppstår samt omfatta såväl det fysiska som det psykosociala området. Arbetsmiljöarbetet är en ledningsfråga på alla nivåer. Chefer skall inom sina respektive ansvarsområden verka för att olyckor och ohälsa undviks. Ansvar Arbetsmiljö angår alla. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och omedelbart rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. 15

16 Personal Försvarsmaktens policy mot kränkande särbehandling De demokratiska värden och ideal som Försvarsmakten är satt att försvara skall prägla vår verksamhet. Attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde får aldrig accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. All personal inom Försvarsmakten skall aktivt verka för att alla tendenser till kränkande särbehandling förebyggs, uppmärksammas och åtgärdas. Ett särskilt ansvar åvilar chefer på alla nivåer att tydliggöra Försvarsmaktens syn på alla människors lika värde och demokratiska rättigheter. Chefer skall ha en grundläggande kunskap om mänskligt beteende, konflikthantering, kulturmönster och olika religioner. All gemenskap skall präglas av öppenhet samt av förståelse och respekt för varandra. Kulturella olikheter skall tas till vara. All kränkande särbehandling skall aktivt motverkas. Medvetenheten om säkerhetens och den psykosociala miljöns betydelse för personalen, i såväl krig som fred, måste genomsyra organisationen. (Krigs)förbandschefens ansvar i dessa frågor blir särskilt accentuerad under kris och krig. Befattningsbeskrivningar Chef militärdistrikt (chef militärdistriktsgrupp) fastställer vilket befattningsinnehåll för befattningarna i resp förband. Nedanstående befattningar är att bektrakta som standardförslag. Hemvärnsbataljonchefen är underställd chef militärdistrikt eller annan chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnsbataljonschefen skall kunna leda upp till sex kompanienheter. Hemvärnsbataljonschefen skall kunna vara områdesansvarig chef. Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt och/eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan för hemvärnsbataljonen och order till bataljonens förband m fl för att lösa stridsuppgifterna, samverkan med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, driftvärnsförband, frivilliga försvarsorganisationer samt deltagande i kommunal beredskapsplanering, 16

17 samordning av ytövervakningen, även händelserapportering i fred, samordning av sambands-, underhålls- och personaltjänsten, hemvärnsbataljonens krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplan, säkerhetskontroll avseende vapenförvaring, planläggning och genomförande av hemvärnsbataljonens utbildning, personaladministration, bl a personalplan som underlag för rekrytering och utbildning av hemvärnschefer och hemvärnsbataljonens personal, personalvård, rekrytering. Hemvärnsbataljonskvartermästaren ingår i hemvärnsbataljonstaben, samordnar och leder under hemvärnsbataljonchefen underhålls- och personaltjänsten inom hemvärnsbataljonen. Bataljonkvartermästaren skall med hemvärnsbataljonchefen stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för underhålls- och personaltjänsten. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Hemvärnsbataljonkvartermästaren utarbetar förslag till orderpunkterna Underhållstjänst, Kommunikationstjänst och Personaltjänst, samverkar med militärdistrikt och kommun för gemensamt utnyttjande av befintliga underhållsresurser, planlägger och leder utbildningen av hemvärnsbataljonens underhållspersonal, biträder vid förbandsvärdering och utarbetande av förbandsutvecklingsplan (inkl personalplan) inom fackområde underhållstjänst och personaltjänst, ansvarar för personaltjänsten (personaladministrationen) inom hemvärnsbataljonen, ansvarar för personalvård och personalutveckling för hemvärnsbataljonens, inklusive hemvärnsbataljonstabens, personal. Stridsledningsbefäl/skyddsbefäl ingår i hemvärnsbataljonstab och leder under hemvärnsbataljonschefen bataljonens skyddstjänst. Stridsledningsbefälet /skyddsbefälet skall med hemvärnsbataljonschefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för säkerhetstjänst och skyddstjänst. Stridsledningsbefälet utarbetar förslag till orderpunkten Säkerhetstjänst, 17

18 Personal tjänstgör som Stridsledningsbefäl, utarbetar förslag till orderpunkten Skydd, ansvarar för hemvärnsbataljonens skyddstjänst, främst C-stridsmedel, planlägger tillsammans med hundtjänstbiträdet hemvärnsbataljonens utnyttjande av tillgängliga bevakningshundar, svarar för hemvärnsbataljonsstabens, inkl betjäningspersonalens, indelning i arbetsomgångar (avlösningar), planerar för och leder utbildning i hemvärnsbataljonens åtgärder vid och efter anfall med C-stridsmedel. Underrättelsebefäl ingår i hemvärnsbataljonsstab och leder under hemvärnsbataljonschefen, hemvärnsbataljonens underrättelsetjänst. Underrättelsebefäl till förfogande skall med hemvärnsbataljonschefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för Underrättelsetjänsten. Underrättelsebefäl till förfogande utarbetar förslag till orderpunkten Underrättelsetjänst. planlägger tillsammans med undtjänstbiträdet hemvärnsbataljonens underrättelsetjänst. Hemvärnsbefäl till förfogande ingår i hemvärnsbataljonsstab och i förekommande fall i hemvärnskompanistab. Svarar under hemvärnsbataljonschefen i första hand för personal- och rekryteringsfrågor. Hemvärnsbefäl tff kan även tilldelas andra uppgifter. Hemvärnskompanichefen är underställd hemvärnsbataljonschefen eller annan militär chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnskompanichefen skall kunna leda upp till fyra hemvärnsplutoner. Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan för hemvärnskompaniet och order för att lösa stridsuppgifterna, samverkan bl a med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, ägare till skyddsobjekt, driftvärnsförband, frivilliga försvarsorganisationer samt deltagande i kommunal beredskapsplanering, 18

19 ytövervakning, bl a händelserapportering i fredstid, att biträda hemvärnsbataljonchefen i krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplan, att biträda hemvärnsbataljonchefen i planläggning, genomförande och rapportering av hemvärnskompaniets utbildning, kontroll av befintlighet, underhåll och vård av hemvärnskompaniets materiel, genomföra säkerhetskontroll avseende vapenförvaring, personaladministration, bl a personalplan som underlag för rekrytering, rekrytering samt personbedömning vid antagning av nya hemvärnsmän, personalvård och utveckling av hemvärnskompaniets personal, leda utbildningsverksamheten inom hemvärnskompaniet. Hemvärnskompanichefen är ordförande i hemvärnskompaniets hemvärnsråd och hemvärnsstämma. Hemvärnskompanikvartermästaren ingår i hemvärnskompanistab, samordnar och leder under hemvärnskompanichefen hemvärnskompaniets underhålls- och personaltjänst. Kvartermästaren är tillika chef för trosstroppen där sådan organiserats. Hemvärnskompanikvartermästaren skall med hemvärnskompanichefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för underhålls- och personaltjänst. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Hemvärnskompanikvartermästaren utarbetar förslag till orderpunkterna Underhållstjänst och Personaltjänst, ansvarar för hemvärnskompaniets personaladministration, är hemvärnskompaniets materiel- och ammunitionsredogörare, planlägger och leder utbildningen av hemvärnskompaniets personal i underhållstjänst. Som chef för trosstroppen skall hemvärnskompanikvartermästaren dessutom leda förplägnadstjänsten inom hemvärnskompaniet, leda transporttjänsten, svara för upprättande av samlingsplats(er) för skadade. 19

20 Personal Hemvärnsplutonchefen är underställd hemvärnskompanichef eller annan militär chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnsplutonchefen skall kunna leda upp till fem hemvärnsgrupper motsv. Utarbetar stridsplan för följande alternativa stridsuppgifter: bevaka/skydda/ anläggning mot sabotage, medverka i ytövervakning, försvara terräng (viktiga knutpunkter), medverka i försvaret av infallsportar, påbörja drift av vissa anläggningar. Hemvärnsplutonchefen kan underställas platschef vid skyddsobjekt (motsv). Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för: postinstruktioner, hemvärnsplutonens mobiliseringsförberedelser, bl a larmning, och att dessa delges berörd personal, vård och befintlighet av plutonens gemensamma materiel, kontroll av vård, förvaring och befintlighet av personlig materiel, planläggning av och medverkan i hemvärnsplutonens utbildning, biträda hemvärnschefen vid rekrytering av personal till plutonen, personalvård, samt att medverka i utbildnings- och övrig personaladministrativ rapportering. Hemvärnsgruppchefen är underställd hemvärnsplutonchef och leder hemvärnsgrupp med någon/några av följande uppgifter: försvar av stridsställning, upprättande av postställe, stridspatrull, spanings/bevakningspatrull, minering (larm-, fordons-, stridsvagns- och hamnminering), förstöring, vägvisning (vägmärkning). 20

21 Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan, gruppens alarmering, kontroll av befintlighet och vård av gruppens och hemvärnsmännens tilldelade materiel, att biträda hemvärnschefen vid rekrytering av personal till gruppen, personalvård, samt att medverka i hemvärnsgruppens utbildning. Sambandsbefälet ingår i hemvärnsbataljonsstab, lyder under hemvärnsbataljonchefen samt leder under denne sambandstjänsten inom hemvärnsbataljonen. Sambandsbefälet skall med hemvärnsbataljonchefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund analysera lednings- och sambandsbehov samt utarbeta order för ledning och sambandstjänst. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Sambandsbefälet föreslår hemvärnsbataljonschefen hur sambandet till högre chef samt inom hemvärnsbataljonen (även inom hemvärnskompanier) skall lösas med hänsyn till hemvärnsförbandens uppgifter och tillgänglig sambandsmateriel (U-tabeller; i skyddsobjekt befintligt samband, FRO m fl), leder tråd- och radiorekognosering inom hemvärnsbataljonen, utarbetar erforderliga sambandshandlingar (anropssignal- och telefonadresslista, radionätskisser m m) samt svarar för att dessa hålls aktuella och finns tillgängliga för hemvärnsbataljonens sambands- och expeditionspersonal i hemvärnsbataljonens stridsplaner (mob-kalendrar), föreslår åtgärder för signalskydd, kontrollerar att hemvärnsbataljonens signalmateriel förvaras och används på lämpligt sätt samt att den är i funktionsdugligt skick, planerar och leder i samråd med hemvärnsbataljonschefen utbildning i sambandstjänst för hemvärnsbataljonens personal samt svarar för att hemvärnsbataljonens sambandspersonal ges meningsfull repetitions- och vidareutbildning, kontrollerar att hemvärnsbataljonens personal följer utfärdade sambandsbestämmelser, är under hemvärnsbataljonchefen personalansvarig för hemvärnsbataljonens sambandspersonal. 21

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Innehåll Grunder och begrepp...8 Förmåner i fred till elever och

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Befattningsbeskrivning hemvärnet

Befattningsbeskrivning hemvärnet BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/9... 8 HV UND BEF

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV 2008 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H Friv Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd Handbok för frivillig försvarsverksamhet (H

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 4 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 4, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari 2003.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 2 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 2, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild 1-2 - FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2001:4 Utkom från trycket 2001-10-16 Försvarsmaktens interna bestämmelser om legitimationshandlingar m.m.; beslutade den 25 september 2001. Försvarsmakten föreskriver

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:4 Utkom från trycket 2007-12-20 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Generalläkarens föreskrifter om användning av levande sövda försöksdjur vid krigssjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten; beslutade den 18 april 1995.

Generalläkarens föreskrifter om användning av levande sövda försöksdjur vid krigssjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten; beslutade den 18 april 1995. FIB 1995:3 Utkom från trycket 1995-04-28 Generalläkarens föreskrifter om användning av levande sövda försöksdjur vid krigssjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten; beslutade den 18 april 1995. Generalläkaren

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2003:1 Utkom från trycket 2003-04-22 Försvarsmaktens interna bestämmelser om skadereglering; beslutade den 8 april 2003. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av in- och utdata till systemen Plis och Syom RIB 2011:15 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer