FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret"

Transkript

1 3 H Hemvärn

2 FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M ). M Welff Rikshemvärnschef L-E Hassel 2001 Försvarsmakten Boken är publicerad i samarbete med Mediablocket AB Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONAL... 7 Hemvärnsförordning (1997:146)... 7 FFS 2000:6 och FFS 2001: Extra hemvärnsman... 9 Hemvärnsmusiker... 9 Driftvärn Hävande av hemvärnsavtal, uppskov Avtalspersonal till hemvärnet Personal Vakanser Extra avtalspersonal i hemvärnet Förordnanden av hemvärnets avtalspersonal Grunder Redovisning och registrering av tjänstgöring Personalvård Arbetsmiljö Mål Ansvar Försvarsmaktens policy mot kränkande särbehandling Befattningsbeskrivningar Hemvärnsbataljonchefen Hemvärnsbataljonskvartermästaren Stridsledningsbefäl/skyddsbefäl Underrättelsebefäl Hemvärnsbefäl till förfogande Hemvärnskompanichefen Hemvärnskompanikvartermästaren Hemvärnsplutonchefen Hemvärnsgruppchefen Sambandsbefälet Sambandsgruppchefen Sambands/datamekaniker Underhållsbefälet Stabsassistent und Stabsassistent Stabsbiträdet Kokgruppchefen Kock Sjukvårdsbefälet

4 Sjukvårdsgruppchefen Hemvärnssjukvårdaren Transportgruppchefen Fordonsföraren (personbil med tungt släp/tung lastbil/buss) Fordonsförare terrängbil/bandvagn Ordonnansgruppchefen Ordonnansen Hundtjänstbefälet Hundtjänstinstruktören Hundtjänstbiträde Hundföraren (SBK, Hvman) Militärdistrikt flyggrupp gruppchefen/stf flygförare flygmekanikern Transportbefälet (land/sjö) Navigationsbefälet Chef för båtgrupp (större/mindre) MEDINFLYTANDE Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; (FFS 2001:1) Inledande bestämmelse Medinflytandeorganens uppgifter Medinflytandeorganens sammansättning m m Medinflytande inom driftvärnet Allmänt Driftvärnsstämma och driftvärnsråd Driftvärnsstämma skall Driftvärnsråd skall Driftvärnsting och centralt driftvärnsråd Driftvärnstinget skall Centralt driftvärnsråd skall Ledamot i rikshemvärnsrådet Medinflytande inom hemvärnsmusiken Nämnder och stämma Hemvärnsmusikstämma Hemvärnets centrala musikråd (CMR) Kompletterande bestämmelser och råd Hemvärnskompanistämma Hemvärnskompaniråd Militärdistriktsgruppting Militärdistriktsgruppråd Valberedning vid militärdistrikt Rikshemvärnsting Rikshemvärnsråd Vem får delta vem är valbar

5 REKRYTERING Grunder Allmänna bestämmelser Överenskommelse mellan dåvarande Rikshemvärnscentrum och Pliktverket angående rekrytering av personal till hemvärnet Samordning och samverkan Organisation och personal Utbildning Materiel och material INFORMATIONSTJÄNST Grunder Allmänna bestämmelser Samordning Organisation och personal Utbildning Materiel Internet Övrigt Tillstånd att utnyttja hemvärnets emblem HEMVÄRNSUNGDOM OCH VETERANER Hemvärnsungdom Grunder Ungdomsverksamhetens inriktning Ungdomsverksamhetens omfattning Ungdomsverksamhetens genomförande Utbildning Ungdomsledare Instruktörer Utrustning Ansvar för ungdomsverksamhet Samordning Deltagande i utbildning Kostnader Registrering och rapportering Hemvärnsveteran Häften som ingår i Försvarsmaktens Hemvärnshandbok SAKREGISTER

6

7 PERSONAL Hemvärnsförordning (1997:146) 3 Deltagande i hemvärnet är frivilligt. 4 Hemvärnets personal består av hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet. 5 Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Avtal om sådan tjänstgöring får ingås med den som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är lämplig för tjänstgöring i hemvärnet. Av avtalet skall tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning och tjänstgöringstidens längd framgå. Av avtalet skall det vidare framgå att hemvärnsmannen är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och inte får säga upp avtalet under sådan beredskap. 6 Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får inte överklagas. FFS 2000:6 och FFS 2001:4 3 Hemvärnsmän är antigen ordinarie hemvärnsmän, extra hemvärnsmän eller hemvärnsmusiker. Till hemvärnsmän hör hemvärnsbefäl. Ordinarie hemvärnsmän är krigsplacerade för tjänstgöring i hemvärnet. Förordnande som ordinarie hemvärnsman får gälla längst till och med den månad hemvärnsmannen fyller sjuttio år. Extra hemvärnsmän disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 4 Personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet (avtalspersonal) kan vara antingen ordinarie eller extra. Extra avtalspersonal disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret enligt ordinarie avtal med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 7

8 Personal 5 Hemvärnsveteran är den som har varit ordinarie hemvärnsman eller avtalspersonal och som medverkar i hemvärnets fredstida verksamhet. 6 Hemvärnet genomför ungdomsverksamhet enligt vad som föreskrivs i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 1996:8) om ungdomsverksamhet inom Försvarsmakten. 7 Ansökan om att bli antagen som hemvärnsman skall vara skriftlig. Ansökan om att antas som hemvärnsman i allmänna hemvärnet skall sändas till hemvärnskompanichefen i det kompaniområde där sökanden är bosatt eller vistas. Ansökan om att antas som hemvärnsman i driftvärnet skall sändas till chefen för berört driftvärnsförband. 8 Den som antas som hemvärnsman i allmänna hemvärnet skall 1. ha genomfört minst 85 dagars militär grundutbildning, 2. vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet, samt 3. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. 9 Den som antas som hemvärnsman i driftvärnet skall 1. ha genomfört minst 120 timmars militär utbildning och med godkänt resultat avlagt teoretiskt och praktiskt prov för skyddsvakt, 2. vara disponibel för tjänstgöring i driftvärnet, samt 3. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. 10 Chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp beslutar om antagning av hemvärnsman i allmänna hemvärnet. Chefen för ett driftvärn (driftvärnschef) eller, efter hans bestämmande, chef för ett driftvärnsdistrikt beslutar om antagning av hemvärnsman i drifvärnet. Hemvärnsman i driftvärnet benämns driftsvärnsman. Avtal för hemvärnsmän om tjänstgöring i hemvärnet träffas genom hemvärnskontrakt respktive driftvärnskontrakt. 11 Har en hemortskommun i ett ärende om antagning av hemvärnsman avstyrkt antagning, får antagning inte ske utan att frågan har underställts rikshemvärnschefen, som avgör ärendet efter samråd med rikshemvärnsrådet. 12 Befäl i allmänna hemvärnet skall förodnas av chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp för högst fyra år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år. Om det finns särskilda skäl får chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande chef för en militärdistriktsgrupp förlänga förordnandet med ett år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sjuttio år. Befäl i driftvärnet skall förordnas av driftvärnschefen för högst fyra år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år. 8

9 Innan ett hemvärnsbefäl förordnas skall yttrande inhämtas från berört hemvärnsråd. 13 Hemvärnsbefäl skall förordnas i tjänstegrad när han eller hon har fått den utbildning och kompetens som erfordras för en befattning och har placerats i befattningen. Beslutet skall vara skriftligt. 14 Rikshemvärnschefen beslutar om befordran till major i hemvärnet. 15 Chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp beslutar om befordran till övriga tjänstegrader inom allmänna hemvärnet. 16 Driftvärnschefen beslutar om befordran till övriga tjänstegrader inom driftvärnet. 35 Rikshemvärnschefen förordnar driftvärnschef och chef för driftvärnsdistrikt samt ställföreträdare för dessa efter förslag av myndigheten respektive företaget. Annat driftvärnsbefäl förordnas av driftvärnschefen. Extra hemvärnsman Extra hemvärnsman skall ha genomfört militär grundutbildning. Inga formella begränsningar för andelen extra hemvärnsmän i hemvärnsförbanden finns. Hemvärnsmusiker Hemvärnsmusiker skall ha fyllt 15 år. Ordinarie hemvärnsmusiker skall ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Musiker som antas som hemvärnsman skall ha fyllt femton år, ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen samt om denne är omyndig, ha förmyndares medgivande. Hemvärnsmusiker, som ej fyllt arton år, avrustas vid hemvärnsberedskap eller högre beredskap. Hemvärnsmusiker, som disponeras för tjänstgöring i hemvärnet, antas som ordinarie hemvärnsmusiker och krigsplaceras i hemvärnsmusikkåren. Hemvärnsmusiker, som ej disponeras för tjänstgöring i hemvärnet, antas som extra hemvärnsmusiker. Ansökan om att bli antagen som hemvärnsmusiker görs skriftligt på fastställd blankett (M utgåva ) som jämte hälsodeklaration insänds via musikkårchefen till chefen för militärdistriktet, som vid bifall låter upprätta hemvärnsmusikerkontrakt med vederbörande. 9

10 Personal Bestämmelser för hemvärnsmusikers grader framgår av häfte 5. I tjänstegrad förordnad hemvärnsmusiker har befälsrätt endast över hemvärnsmusiker i egen musikkår. Hemvärnsmusiker överförs till hemvärnsveteran enligt samma regler som gäller för hemvärnsman i övrigt. Driftvärn I driftvärnsförbanden placeras i första hand ordinarie driftvärnsmän. Kvinnor kan kontrakteras som driftvärnsmän. Innan krigsplacering sker skall driftvärnsman ha genomfört minst 120 timmars utbildning och med godkänt resultat avlagt teoretiskt och praktiskt prov för skyddsvakt. Hävande av hemvärnsavtal, uppskov Begreppet Nollor betecknar hemvärnspersonal som ej fullgjort någon kontrakterad tid under kalenderåret. Den som under ett utbildningsår ej deltagit i utbildning/verksamhet kontaktas av hemvärnsförbandschefen (chef för driftvärnsförband). Anledningen till att vederbörande ej deltagit klargörs. Vapnet tas in av hemvärnskompaniet och förvaras på godkänd förvaringsplats. Vapnet utlämnas vid varje övningstillfälle intill dess att hemvärnsförbandschefen anser att vederbörande erhållit tillräcklig repetition på vapnet för att uppfylla säkerheten. Personal som inte fullgör kontrakterad tid under längre tid bör omplaceras till förbundets personalreserv. Hemvärnspersonal kan av chef militärdistrikt (chef miltärdistriktsgrupp) eller driftvärnschef befrias från eller beviljas uppskov med utbildning. Hemvärnsförbandschefen (driftvärnsbefäl eller annan utsedd chef i hemvärnsförbandet) bör genom personlig kontakt med vederbörande fortlöpande underrätta sig om anledningen till frånvaro och söka stimulera vederbörande till deltagande i övningarna. Om hemvärnspersonal begår brott, uppträder på sådant sätt att hans lämplighet (motsv) mot tidigare gjord personbedömning ifrågasätts, eller då förtroende för honom/ henne saknas, låter chef för militärdistriktet utreda och besluta om: prövotid (utan eget förvarat tjänstevapen), att häva hemvärnskontraktet. 10

11 Avtalspersonal till hemvärnet Personal Chef militärdistrikt (chef militärdistriktsgrupp) fastställer hemvärnets organisation inom militärdistriktet. Behov av avtalspersonal i hemvärnsförbanden fastställs efter samråd med respektive organisations/förbundsledning (motsv). Respektive organisation upprättar därefter långsiktig rekryterings- och utbildningsplaner. Årliga utbildningsmål fastställs i samråd. Organisationerna svarar för rekrytering och grundutbildning av sin avtalspersonal, varefter chef militärdistriktsgrupp skriver avtal med vederbörande om tjänstgöring i hemvärnet och krigsplacerar honom/henne i lämpligt hemvärnsförband efter samverkan med aktuell hemvärnschef och berörd avtalsorganisation. Krigsplacering bör ske inom den hemvärnsbataljon där personalen är bosatt (för FFK inom den hemvärnsbataljon där huvudbasering av militärdistriktsgruppens flyggrupp sker). Hemvärnets avtalspersonal är militär personal (kombattanter) enligt Folkrättsförordningen (1990:12). Undantag: sjukvårdspersonal ur SRK är icke-kombattanter men åtnjuter kombattantstatus och särskilt skydd, jml folkrättsförordningen. Frivilliga flygkåren (FFK) rekryterar militärdistriktsflygare med krigsplacering som: chef MDflyggrupp, stf chef MDflyggrupp, MDflygförare, MDflygmekaniker. Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund (FMCK) rekryterar motorcykelordonnanser med krigsplacering som: ordonnansgruppchef, ordonnans. Frivilliga radioorganisationen (FRO) rekryterar hemvärnssignalister, med krigsplacering som: sambandsbefäl, sambandsgruppchef, sambands/datamekaniker, radiotelefonist, radiotelegrafist. 11

12 Personal Svenska röda korset (SRK) rekryterar hemvärnssjukvårdare med krigsplacering som: sjukvårdsbefäl, chef sjukvårdsgrupp, stf chef sjukvårdsgrupp, hemvärnssjukvårdare, hemvärnssjukvårdare bilförare. Riksförbundet Sveriges lottakårer (Lottorna) (SLK) rekryterar hemvärnslottor med krigsplacering som: underhållsbefäl, stabsassistent, stabsassistent und, stabsbiträde, växeltelefonist, kokgruppchef, stf kokgruppchef, kock, bevakningslotta. Svenska Brukshundklubben (SBK) rekryterar: hundtjänstbefäl, hundtjänstinstruktörer, hundtjänstbiträde, hundförare. S V E N S K A B RU KS H U N D K L U B B EN Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund (SKBR) rekryterar hemvärnsbilkårister med krigsplacering som: underhållsbefäl, chef transportgrupp, fordonsförare (buss-lastbil, terrängbil, bandvagn, personbil med släp). Sjövärnskårens riksförbund (SVKRF) Transportbefäl land/sjö. Navigationsbefälet. Chef båtgrupp större/mindre. 12

13 Svenska Blå Stjärnan (SBS) Svenska Blå Stjärnans medlemmar krigsplaceras i djurskötargrupper på länsnivå. Konstruktionen innebär en närmare samverkan med Hemvärnet utan att stjärnorna ingår i Hemvärnets krigsorganisation. Stjärnornas tjänstgöring är civil. Svenska Blå Stjärnan Respektive organisation utser inom varje hemvärnsbataljon en bataljonssamordnare/ tjänstegrensansvarig som i samråd med hemvärnsbataljonschefen genomför rekryterings- och utbildningsplanering för samtliga medlemmar, krigsplacerade inom hemvärnskretsen. Rekrytering av avtalspersonal för tjänstgöring i hemvärnet bör inriktas mot personer, som beräknas kunna tjänstgöra i hemvärnet i minst två avtalsperioder. Avtalspersonal, som tidigare haft avtal för tjänstgöring i andra delar av försvarsmakten, bör uppmanas att teckna avtal för tjänstgöring i hemvärnet. Vakanser Vid vakans i befattning, avsedd för avtalspersonal, kan chef militärdistriktsgrupp krigsplacera annan, rätt utbildad personal i befattningen tills avsedd organisation kan fylla vakansen. Sådana vakanser skall ses över årligen. Då rätt personal rekryterats till befattningen, kan ersättaren återgå till annan befattning eller utgöra en förstärkningsresurs i funktionen. Befattning i militärdistriktets flyggrupp kan endast besättas av FFK personal efter urval och kompletterande utbildning genom FFK. Extra avtalspersonal i hemvärnet FM HKV FRIV 16137:73386 och FRIV 16137: Handlingsregler Frivilliga med avtal för tjänstgöring i Förvarsmakten kan, om de har lämplig grundutbildning, erbjudas tjänstgöring i hemvärnet som extra avtalspersonal. Med lämplig grundutbildning avses kombattant- och adekvat befattningsutbildning. Värnpliktig som tillhör en frivilligt försvarsorganisation, som har bemanningsansvar i hemvärnets krigsorganisation kan teckna extra avtal för tjänstgöring i hemvärnet när han eller hon inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. (Komplettering ) Extra avtalspersonal har 20 timmars årlig tjänstgöringsskyldighet i hemvärnet, dock ej de år då de genomför avtalsenlig repetitionsutbildning i ordinarie avtalsbefattning. Extra avtalspersonal har tjänstgöringsskyldighet vid hemvärnsberedskap intill dess de kallas in för tjänstgöring enligt ordinarie avtal. 13

14 Personal Särskilt avtal skall tecknas. I avvaktan på utvärdering av intresse för och resultat av denna tjänstgöring samt omarbetning av avtalsblanketten används nuvarande blankett med påskrift. Extra avtalspersonal redovisas i hemvärnskompani, men krigsplacerade ej i förbandet. Nuvarande bestämmelser beträffande kostnader och förmåner till hemvärnets avtalspersonal skall gälla även för extra avtalspersonal. Förordnanden av hemvärnets avtalspersonal Rikshemvärnschefen ProdL 128. Grunder Avtalspersonal förordnas i en tjänstegrad när vederbörande fått den utbildning och kompetens som fordras för tjänstegraden. Avtalspersonal förordnas efter utbildning enligt FFS 2000:4. Vid övergång från en avtalstyp till en annan får tjänstegraden behållas, även om vederbörande placeras i menigs befattning. Reserv- eller värnpliktigt befäl samt avtalspersonal som förordnas i chefsbefattningar (befäl till förfogande) i hemvärnet förordnas i den grad vederbörande senast varit förordnad i. Chef militärdistrikt beslutar i samråd med berörd avtalsorganisation om gradförordnanden för hemvärnets avtalspersonal. Avtalspersonal som tidigare genomfört befälsutbildning förordnas i grad som motsvarar deras utbildning. Krigsplacering kan endast ske mot vakant befälsbefattning. Avtalspersonal, som tidigare haft befälsförordnande inom annat förband, behåller sin grad då han/hon krigsplaceras inom hemvärnet. Chef militärdistrikt beslutar i samråd med berörd avtalsorganisation om, och i vilken utsträckning civila meriter ersätter militär befälsutbildning. Redovisning och registrering av tjänstgöring All personalredovisning sker i Pliktverkets system PLIS Hv-Friv. All avtalspersonal skall i PLIS Hv-Friv registreras med: Grundtillhörighet Bemanningstillhörighet = respektive avtalsorganisation = respektive militärdistriktgrupp 14

15 Personalvård Personalvård syftar till att ge omsorg och god personalbehandling av all personal. Detta är ett chefsansvar. Förbandschef skall organisera personalvården vid sitt förband utifrån personalens och verksamhetens behov. Förbandschef bör vid behov se till att personalen ges möjlighet att vända sig till närmaste chef för att erhålla råd och hjälp i personliga angelägenheter. Upplysningar, rådgivning och annan verksamhet för att förebygga alkohol- och annat drogmissbruk skall särskilt uppmärksammas. Se vidare Försvarsmaktens policy beträffande alkohol, narkotika och anabola steroider. Arbetsmiljö Meningsmotsättningar och konflikter i organisationer, som inte hanteras på rätt sätt kan leda till bl a vuxenmobbing, psykiskt våld, utstötning, rasism, diskriminering och trakasserier. Dessa problem sammanfattas som kränkande särbehandling. Till kränkande särbehandling räknas också sexuella trakasserier. Varje enskild person har ett eget ansvar för att medverka till att ett gott samarbetsklimat uppnås. En god arbetsmiljö är av grundläggande betydelse för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter effektivt i såväl krig som fred. En bra arbetsmiljö verkar dessutom rekryteringsbefrämjande och bidrar till att verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt. Mål Arbetsmiljöarbetet skall präglas av en framtidssyn och inte bara uppfylla de minimikrav som lagar och avtal idag ställer. Arbetet skall inriktas mot att lösa problem innan de uppstår samt omfatta såväl det fysiska som det psykosociala området. Arbetsmiljöarbetet är en ledningsfråga på alla nivåer. Chefer skall inom sina respektive ansvarsområden verka för att olyckor och ohälsa undviks. Ansvar Arbetsmiljö angår alla. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och omedelbart rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. 15

16 Personal Försvarsmaktens policy mot kränkande särbehandling De demokratiska värden och ideal som Försvarsmakten är satt att försvara skall prägla vår verksamhet. Attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde får aldrig accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. All personal inom Försvarsmakten skall aktivt verka för att alla tendenser till kränkande särbehandling förebyggs, uppmärksammas och åtgärdas. Ett särskilt ansvar åvilar chefer på alla nivåer att tydliggöra Försvarsmaktens syn på alla människors lika värde och demokratiska rättigheter. Chefer skall ha en grundläggande kunskap om mänskligt beteende, konflikthantering, kulturmönster och olika religioner. All gemenskap skall präglas av öppenhet samt av förståelse och respekt för varandra. Kulturella olikheter skall tas till vara. All kränkande särbehandling skall aktivt motverkas. Medvetenheten om säkerhetens och den psykosociala miljöns betydelse för personalen, i såväl krig som fred, måste genomsyra organisationen. (Krigs)förbandschefens ansvar i dessa frågor blir särskilt accentuerad under kris och krig. Befattningsbeskrivningar Chef militärdistrikt (chef militärdistriktsgrupp) fastställer vilket befattningsinnehåll för befattningarna i resp förband. Nedanstående befattningar är att bektrakta som standardförslag. Hemvärnsbataljonchefen är underställd chef militärdistrikt eller annan chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnsbataljonschefen skall kunna leda upp till sex kompanienheter. Hemvärnsbataljonschefen skall kunna vara områdesansvarig chef. Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt och/eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan för hemvärnsbataljonen och order till bataljonens förband m fl för att lösa stridsuppgifterna, samverkan med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, driftvärnsförband, frivilliga försvarsorganisationer samt deltagande i kommunal beredskapsplanering, 16

17 samordning av ytövervakningen, även händelserapportering i fred, samordning av sambands-, underhålls- och personaltjänsten, hemvärnsbataljonens krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplan, säkerhetskontroll avseende vapenförvaring, planläggning och genomförande av hemvärnsbataljonens utbildning, personaladministration, bl a personalplan som underlag för rekrytering och utbildning av hemvärnschefer och hemvärnsbataljonens personal, personalvård, rekrytering. Hemvärnsbataljonskvartermästaren ingår i hemvärnsbataljonstaben, samordnar och leder under hemvärnsbataljonchefen underhålls- och personaltjänsten inom hemvärnsbataljonen. Bataljonkvartermästaren skall med hemvärnsbataljonchefen stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för underhålls- och personaltjänsten. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Hemvärnsbataljonkvartermästaren utarbetar förslag till orderpunkterna Underhållstjänst, Kommunikationstjänst och Personaltjänst, samverkar med militärdistrikt och kommun för gemensamt utnyttjande av befintliga underhållsresurser, planlägger och leder utbildningen av hemvärnsbataljonens underhållspersonal, biträder vid förbandsvärdering och utarbetande av förbandsutvecklingsplan (inkl personalplan) inom fackområde underhållstjänst och personaltjänst, ansvarar för personaltjänsten (personaladministrationen) inom hemvärnsbataljonen, ansvarar för personalvård och personalutveckling för hemvärnsbataljonens, inklusive hemvärnsbataljonstabens, personal. Stridsledningsbefäl/skyddsbefäl ingår i hemvärnsbataljonstab och leder under hemvärnsbataljonschefen bataljonens skyddstjänst. Stridsledningsbefälet /skyddsbefälet skall med hemvärnsbataljonschefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för säkerhetstjänst och skyddstjänst. Stridsledningsbefälet utarbetar förslag till orderpunkten Säkerhetstjänst, 17

18 Personal tjänstgör som Stridsledningsbefäl, utarbetar förslag till orderpunkten Skydd, ansvarar för hemvärnsbataljonens skyddstjänst, främst C-stridsmedel, planlägger tillsammans med hundtjänstbiträdet hemvärnsbataljonens utnyttjande av tillgängliga bevakningshundar, svarar för hemvärnsbataljonsstabens, inkl betjäningspersonalens, indelning i arbetsomgångar (avlösningar), planerar för och leder utbildning i hemvärnsbataljonens åtgärder vid och efter anfall med C-stridsmedel. Underrättelsebefäl ingår i hemvärnsbataljonsstab och leder under hemvärnsbataljonschefen, hemvärnsbataljonens underrättelsetjänst. Underrättelsebefäl till förfogande skall med hemvärnsbataljonschefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för Underrättelsetjänsten. Underrättelsebefäl till förfogande utarbetar förslag till orderpunkten Underrättelsetjänst. planlägger tillsammans med undtjänstbiträdet hemvärnsbataljonens underrättelsetjänst. Hemvärnsbefäl till förfogande ingår i hemvärnsbataljonsstab och i förekommande fall i hemvärnskompanistab. Svarar under hemvärnsbataljonschefen i första hand för personal- och rekryteringsfrågor. Hemvärnsbefäl tff kan även tilldelas andra uppgifter. Hemvärnskompanichefen är underställd hemvärnsbataljonschefen eller annan militär chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnskompanichefen skall kunna leda upp till fyra hemvärnsplutoner. Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan för hemvärnskompaniet och order för att lösa stridsuppgifterna, samverkan bl a med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, ägare till skyddsobjekt, driftvärnsförband, frivilliga försvarsorganisationer samt deltagande i kommunal beredskapsplanering, 18

19 ytövervakning, bl a händelserapportering i fredstid, att biträda hemvärnsbataljonchefen i krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplan, att biträda hemvärnsbataljonchefen i planläggning, genomförande och rapportering av hemvärnskompaniets utbildning, kontroll av befintlighet, underhåll och vård av hemvärnskompaniets materiel, genomföra säkerhetskontroll avseende vapenförvaring, personaladministration, bl a personalplan som underlag för rekrytering, rekrytering samt personbedömning vid antagning av nya hemvärnsmän, personalvård och utveckling av hemvärnskompaniets personal, leda utbildningsverksamheten inom hemvärnskompaniet. Hemvärnskompanichefen är ordförande i hemvärnskompaniets hemvärnsråd och hemvärnsstämma. Hemvärnskompanikvartermästaren ingår i hemvärnskompanistab, samordnar och leder under hemvärnskompanichefen hemvärnskompaniets underhålls- och personaltjänst. Kvartermästaren är tillika chef för trosstroppen där sådan organiserats. Hemvärnskompanikvartermästaren skall med hemvärnskompanichefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för underhålls- och personaltjänst. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Hemvärnskompanikvartermästaren utarbetar förslag till orderpunkterna Underhållstjänst och Personaltjänst, ansvarar för hemvärnskompaniets personaladministration, är hemvärnskompaniets materiel- och ammunitionsredogörare, planlägger och leder utbildningen av hemvärnskompaniets personal i underhållstjänst. Som chef för trosstroppen skall hemvärnskompanikvartermästaren dessutom leda förplägnadstjänsten inom hemvärnskompaniet, leda transporttjänsten, svara för upprättande av samlingsplats(er) för skadade. 19

20 Personal Hemvärnsplutonchefen är underställd hemvärnskompanichef eller annan militär chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnsplutonchefen skall kunna leda upp till fem hemvärnsgrupper motsv. Utarbetar stridsplan för följande alternativa stridsuppgifter: bevaka/skydda/ anläggning mot sabotage, medverka i ytövervakning, försvara terräng (viktiga knutpunkter), medverka i försvaret av infallsportar, påbörja drift av vissa anläggningar. Hemvärnsplutonchefen kan underställas platschef vid skyddsobjekt (motsv). Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för: postinstruktioner, hemvärnsplutonens mobiliseringsförberedelser, bl a larmning, och att dessa delges berörd personal, vård och befintlighet av plutonens gemensamma materiel, kontroll av vård, förvaring och befintlighet av personlig materiel, planläggning av och medverkan i hemvärnsplutonens utbildning, biträda hemvärnschefen vid rekrytering av personal till plutonen, personalvård, samt att medverka i utbildnings- och övrig personaladministrativ rapportering. Hemvärnsgruppchefen är underställd hemvärnsplutonchef och leder hemvärnsgrupp med någon/några av följande uppgifter: försvar av stridsställning, upprättande av postställe, stridspatrull, spanings/bevakningspatrull, minering (larm-, fordons-, stridsvagns- och hamnminering), förstöring, vägvisning (vägmärkning). 20

21 Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan, gruppens alarmering, kontroll av befintlighet och vård av gruppens och hemvärnsmännens tilldelade materiel, att biträda hemvärnschefen vid rekrytering av personal till gruppen, personalvård, samt att medverka i hemvärnsgruppens utbildning. Sambandsbefälet ingår i hemvärnsbataljonsstab, lyder under hemvärnsbataljonchefen samt leder under denne sambandstjänsten inom hemvärnsbataljonen. Sambandsbefälet skall med hemvärnsbataljonchefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund analysera lednings- och sambandsbehov samt utarbeta order för ledning och sambandstjänst. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Sambandsbefälet föreslår hemvärnsbataljonschefen hur sambandet till högre chef samt inom hemvärnsbataljonen (även inom hemvärnskompanier) skall lösas med hänsyn till hemvärnsförbandens uppgifter och tillgänglig sambandsmateriel (U-tabeller; i skyddsobjekt befintligt samband, FRO m fl), leder tråd- och radiorekognosering inom hemvärnsbataljonen, utarbetar erforderliga sambandshandlingar (anropssignal- och telefonadresslista, radionätskisser m m) samt svarar för att dessa hålls aktuella och finns tillgängliga för hemvärnsbataljonens sambands- och expeditionspersonal i hemvärnsbataljonens stridsplaner (mob-kalendrar), föreslår åtgärder för signalskydd, kontrollerar att hemvärnsbataljonens signalmateriel förvaras och används på lämpligt sätt samt att den är i funktionsdugligt skick, planerar och leder i samråd med hemvärnsbataljonschefen utbildning i sambandstjänst för hemvärnsbataljonens personal samt svarar för att hemvärnsbataljonens sambandspersonal ges meningsfull repetitions- och vidareutbildning, kontrollerar att hemvärnsbataljonens personal följer utfärdade sambandsbestämmelser, är under hemvärnsbataljonchefen personalansvarig för hemvärnsbataljonens sambandspersonal. 21

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:3 Utkom från trycket 2007-10 -18 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2008:1 Utkom från trycket 2008-06-09 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER 18 FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER BILKÅREN Rekryterar och grundutbildar fordonsförare på tunga behörigheter h Försvarsmakten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Innehåll Grunder och begrepp...8 Förmåner i fred till elever och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:3 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R för... förening Föreningen bildad den... Stadgarna antagna vid... föreningens stämma...och godkända av... den... och av Svenska

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

1 Dessa föreskrifter gäller utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga som skall fullgöra civilplikt i det civila försvaret.

1 Dessa föreskrifter gäller utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga som skall fullgöra civilplikt i det civila försvaret. Krisberedskapsmyndigheten Författningssamling Utgivare: Per undberg IN 1651-5587 Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga; KBMF 2003:6 Utkom från

Läs mer

Stadgar för FRO Sollefteå 231

Stadgar för FRO Sollefteå 231 Stadgar för FRO Sollefteå sid 1(5) Stadgar för FRO Sollefteå 231 Fastställda vid avdelningsstämman 2011-02-05 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Sollefteå (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning

Läs mer

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998.

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. FFS 1998:6 Utkom från trycket 1998-05-14 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. Försvarsmakten föreskriver med stöd

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:2 Utkom från trycket 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet; beslutade den 15 januari

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:6 Utkom från trycket 2010-10-22 Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom

Läs mer

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm STADGAR FÖR Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm Föreningen bildad den 26 oktober 2015 Godkända av : Hemvärnsbefälets Riksförbund den 15 december 2015, Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland den

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM 01A Sida 1 (2) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

STADGAR FÖR. Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening

STADGAR FÖR. Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening STADGAR FÖR Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening med ungdomsavdelning Föreningen kommuniceras som Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening (fd Lycksele FBU-föreningen) bildades NIL Stadgarna

Läs mer

Befattningsbeskrivning hemvärnet

Befattningsbeskrivning hemvärnet BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/9... 8 HV UND BEF

Läs mer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Motion 2005 :P 10 P 10 Insänd av : Ro/Kn Claes-Åke Henriksson, Chef Göteborgs Södra Hvbat Yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV 2008 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H Friv Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd Handbok för frivillig försvarsverksamhet (H

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. FFS 1997:2 Utkom från trycket 1997-01-28 Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal; beslutade den 13 januari 1997. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. förordningen (1996:927)

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 2 (5) 1. Omfattning och syfte Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM Sida 1 (16) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995

Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR. För. Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Förbundet bildat den 30 november 1995 2007-02-01 Sida 1 (7) Luftvärnsförbundet en del av Försvarsutbildarna STADGAR För Luftvärnets befälsutbildningsförbund Förbundet bildat den 30 november 1995 av Stockholms Luftvärnsförening bildad den 13

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

VISION MISSION VÄRDEGRUND

VISION MISSION VÄRDEGRUND VISION MISSION VÄRDEGRUND FMCK Konferens 2010 FMCK 2010 Strategi Beskriver vägen till målet För att kunna utforma en strategi behöver vi veta målet vår vision Vi måste också veta: var vi är Nuläge Vår

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS EN ENDA MILITÄR FRIVORG VARFÖR Försvarsmaktens behov av frivilligt stöd kommer att minska Frivilligförsvaret är inte anpassat för framtiden Det statliga stödet kommer

Läs mer

Försvarets författningssamling FFS 1996:3

Försvarets författningssamling FFS 1996:3 Försvarets författningssamling FFS 1996:3 Försvarsmaktens föreskrifter om spärrning, blockering och förstöring; beslutade den 21 mars 1996. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 18 och 20 förordningen

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari 2003.

Läs mer

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (37)

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (37) 2014-12-04 FM2014-7745:1 Sida 1 (37) BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Innehåll HEMVÄRNSBATCHEF (OF2)... 3 STF C HEMVÄRNSBAT (OF2)... 4 HVSTABSCHEF (OF2)... 5 PERSONALBEFÄL C S1 (OF1)... 6 PERSONALVÅRDSBEFÄL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om totalförsvar och höjd beredskap; SFS 2015:1053 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Styrdokument Reglemente för krisledningsnämnden Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.19) Antagen av kommunfullmäktige, 57 2 (5) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 57 3 (5) Reglemente

Läs mer

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Följande bestämmelser är fastställda av Hallands Försvarsförbunds styrelse den xxxx och ersätter tidigare bestämmelser från 1983-06-28

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande frivillig försvarsverksamhet

Särskilda redovisningar rörande frivillig försvarsverksamhet Sida 1 (10) Särskilda redovisningar rörande frivillig försvarsverksamhet Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:1 Utkom från trycket den 2015-03-30 Omtryck Försvarsmaktens interna bestämmelser om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar;

Läs mer

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01 HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2009-11-04 19 170: 66225 Sändlista sida 2 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

S T A D G A R. Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund

S T A D G A R. Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund Bohuslän-Dal S T A D G A R för Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund Förbundet bildat den 24 mars 2001 genom sammanslagning av Bohusläns FBU förbund bildat den 7 februari 1914 och Västgöta Dals FBU

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Rikshemvärnsrådet Bil 3

Rikshemvärnsrådet Bil 3 Rikshemvärnsrådet Bil 3 Redovisning av motioner från rikshemvärnsting 2013. Rikshemvärnsrådet har under tingsperioden bedrivit ett aktivt arbete med de motioner som tinget 2013 biföll eller där tinget

Läs mer

Hemvärnet. Försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU10. Sammanfattning

Hemvärnet. Försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU10. Sammanfattning Försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU10 Hemvärnet Sammanfattning I betänkandet behandlas ett antal motionsyrkanden som är väckta under de allmänna motionstiderna under riksmötena 2011/12 och 2012/13.

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997.

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. FIB 1997:2 Utkom från trycket 1997-06-10 Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. FFS 1993:3 Utkom från trycket 1993-02-05 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. Försvarets sjukvårdsstyrelse

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna; FFS

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av upptagningar i systemen Plis och Syom RIB 2011:13 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996.

Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996. FFS 1996:16 Utkom från trycket 1996-12-17 Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 förordningen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer