FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret"

Transkript

1 3 H Hemvärn

2 FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M ). M Welff Rikshemvärnschef L-E Hassel 2001 Försvarsmakten Boken är publicerad i samarbete med Mediablocket AB Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONAL... 7 Hemvärnsförordning (1997:146)... 7 FFS 2000:6 och FFS 2001: Extra hemvärnsman... 9 Hemvärnsmusiker... 9 Driftvärn Hävande av hemvärnsavtal, uppskov Avtalspersonal till hemvärnet Personal Vakanser Extra avtalspersonal i hemvärnet Förordnanden av hemvärnets avtalspersonal Grunder Redovisning och registrering av tjänstgöring Personalvård Arbetsmiljö Mål Ansvar Försvarsmaktens policy mot kränkande särbehandling Befattningsbeskrivningar Hemvärnsbataljonchefen Hemvärnsbataljonskvartermästaren Stridsledningsbefäl/skyddsbefäl Underrättelsebefäl Hemvärnsbefäl till förfogande Hemvärnskompanichefen Hemvärnskompanikvartermästaren Hemvärnsplutonchefen Hemvärnsgruppchefen Sambandsbefälet Sambandsgruppchefen Sambands/datamekaniker Underhållsbefälet Stabsassistent und Stabsassistent Stabsbiträdet Kokgruppchefen Kock Sjukvårdsbefälet

4 Sjukvårdsgruppchefen Hemvärnssjukvårdaren Transportgruppchefen Fordonsföraren (personbil med tungt släp/tung lastbil/buss) Fordonsförare terrängbil/bandvagn Ordonnansgruppchefen Ordonnansen Hundtjänstbefälet Hundtjänstinstruktören Hundtjänstbiträde Hundföraren (SBK, Hvman) Militärdistrikt flyggrupp gruppchefen/stf flygförare flygmekanikern Transportbefälet (land/sjö) Navigationsbefälet Chef för båtgrupp (större/mindre) MEDINFLYTANDE Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; (FFS 2001:1) Inledande bestämmelse Medinflytandeorganens uppgifter Medinflytandeorganens sammansättning m m Medinflytande inom driftvärnet Allmänt Driftvärnsstämma och driftvärnsråd Driftvärnsstämma skall Driftvärnsråd skall Driftvärnsting och centralt driftvärnsråd Driftvärnstinget skall Centralt driftvärnsråd skall Ledamot i rikshemvärnsrådet Medinflytande inom hemvärnsmusiken Nämnder och stämma Hemvärnsmusikstämma Hemvärnets centrala musikråd (CMR) Kompletterande bestämmelser och råd Hemvärnskompanistämma Hemvärnskompaniråd Militärdistriktsgruppting Militärdistriktsgruppråd Valberedning vid militärdistrikt Rikshemvärnsting Rikshemvärnsråd Vem får delta vem är valbar

5 REKRYTERING Grunder Allmänna bestämmelser Överenskommelse mellan dåvarande Rikshemvärnscentrum och Pliktverket angående rekrytering av personal till hemvärnet Samordning och samverkan Organisation och personal Utbildning Materiel och material INFORMATIONSTJÄNST Grunder Allmänna bestämmelser Samordning Organisation och personal Utbildning Materiel Internet Övrigt Tillstånd att utnyttja hemvärnets emblem HEMVÄRNSUNGDOM OCH VETERANER Hemvärnsungdom Grunder Ungdomsverksamhetens inriktning Ungdomsverksamhetens omfattning Ungdomsverksamhetens genomförande Utbildning Ungdomsledare Instruktörer Utrustning Ansvar för ungdomsverksamhet Samordning Deltagande i utbildning Kostnader Registrering och rapportering Hemvärnsveteran Häften som ingår i Försvarsmaktens Hemvärnshandbok SAKREGISTER

6

7 PERSONAL Hemvärnsförordning (1997:146) 3 Deltagande i hemvärnet är frivilligt. 4 Hemvärnets personal består av hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet. 5 Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig. Avtal om sådan tjänstgöring får ingås med den som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är lämplig för tjänstgöring i hemvärnet. Av avtalet skall tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning och tjänstgöringstidens längd framgå. Av avtalet skall det vidare framgå att hemvärnsmannen är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och inte får säga upp avtalet under sådan beredskap. 6 Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får inte överklagas. FFS 2000:6 och FFS 2001:4 3 Hemvärnsmän är antigen ordinarie hemvärnsmän, extra hemvärnsmän eller hemvärnsmusiker. Till hemvärnsmän hör hemvärnsbefäl. Ordinarie hemvärnsmän är krigsplacerade för tjänstgöring i hemvärnet. Förordnande som ordinarie hemvärnsman får gälla längst till och med den månad hemvärnsmannen fyller sjuttio år. Extra hemvärnsmän disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 4 Personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet (avtalspersonal) kan vara antingen ordinarie eller extra. Extra avtalspersonal disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret enligt ordinarie avtal med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 7

8 Personal 5 Hemvärnsveteran är den som har varit ordinarie hemvärnsman eller avtalspersonal och som medverkar i hemvärnets fredstida verksamhet. 6 Hemvärnet genomför ungdomsverksamhet enligt vad som föreskrivs i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 1996:8) om ungdomsverksamhet inom Försvarsmakten. 7 Ansökan om att bli antagen som hemvärnsman skall vara skriftlig. Ansökan om att antas som hemvärnsman i allmänna hemvärnet skall sändas till hemvärnskompanichefen i det kompaniområde där sökanden är bosatt eller vistas. Ansökan om att antas som hemvärnsman i driftvärnet skall sändas till chefen för berört driftvärnsförband. 8 Den som antas som hemvärnsman i allmänna hemvärnet skall 1. ha genomfört minst 85 dagars militär grundutbildning, 2. vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet, samt 3. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. 9 Den som antas som hemvärnsman i driftvärnet skall 1. ha genomfört minst 120 timmars militär utbildning och med godkänt resultat avlagt teoretiskt och praktiskt prov för skyddsvakt, 2. vara disponibel för tjänstgöring i driftvärnet, samt 3. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. 10 Chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp beslutar om antagning av hemvärnsman i allmänna hemvärnet. Chefen för ett driftvärn (driftvärnschef) eller, efter hans bestämmande, chef för ett driftvärnsdistrikt beslutar om antagning av hemvärnsman i drifvärnet. Hemvärnsman i driftvärnet benämns driftsvärnsman. Avtal för hemvärnsmän om tjänstgöring i hemvärnet träffas genom hemvärnskontrakt respktive driftvärnskontrakt. 11 Har en hemortskommun i ett ärende om antagning av hemvärnsman avstyrkt antagning, får antagning inte ske utan att frågan har underställts rikshemvärnschefen, som avgör ärendet efter samråd med rikshemvärnsrådet. 12 Befäl i allmänna hemvärnet skall förodnas av chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp för högst fyra år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år. Om det finns särskilda skäl får chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande chef för en militärdistriktsgrupp förlänga förordnandet med ett år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sjuttio år. Befäl i driftvärnet skall förordnas av driftvärnschefen för högst fyra år i taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sextiofem år. 8

9 Innan ett hemvärnsbefäl förordnas skall yttrande inhämtas från berört hemvärnsråd. 13 Hemvärnsbefäl skall förordnas i tjänstegrad när han eller hon har fått den utbildning och kompetens som erfordras för en befattning och har placerats i befattningen. Beslutet skall vara skriftligt. 14 Rikshemvärnschefen beslutar om befordran till major i hemvärnet. 15 Chefen för militärdistriktet eller, efter hans bestämmande, chef för en militärdistriktsgrupp beslutar om befordran till övriga tjänstegrader inom allmänna hemvärnet. 16 Driftvärnschefen beslutar om befordran till övriga tjänstegrader inom driftvärnet. 35 Rikshemvärnschefen förordnar driftvärnschef och chef för driftvärnsdistrikt samt ställföreträdare för dessa efter förslag av myndigheten respektive företaget. Annat driftvärnsbefäl förordnas av driftvärnschefen. Extra hemvärnsman Extra hemvärnsman skall ha genomfört militär grundutbildning. Inga formella begränsningar för andelen extra hemvärnsmän i hemvärnsförbanden finns. Hemvärnsmusiker Hemvärnsmusiker skall ha fyllt 15 år. Ordinarie hemvärnsmusiker skall ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Musiker som antas som hemvärnsman skall ha fyllt femton år, ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen samt om denne är omyndig, ha förmyndares medgivande. Hemvärnsmusiker, som ej fyllt arton år, avrustas vid hemvärnsberedskap eller högre beredskap. Hemvärnsmusiker, som disponeras för tjänstgöring i hemvärnet, antas som ordinarie hemvärnsmusiker och krigsplaceras i hemvärnsmusikkåren. Hemvärnsmusiker, som ej disponeras för tjänstgöring i hemvärnet, antas som extra hemvärnsmusiker. Ansökan om att bli antagen som hemvärnsmusiker görs skriftligt på fastställd blankett (M utgåva ) som jämte hälsodeklaration insänds via musikkårchefen till chefen för militärdistriktet, som vid bifall låter upprätta hemvärnsmusikerkontrakt med vederbörande. 9

10 Personal Bestämmelser för hemvärnsmusikers grader framgår av häfte 5. I tjänstegrad förordnad hemvärnsmusiker har befälsrätt endast över hemvärnsmusiker i egen musikkår. Hemvärnsmusiker överförs till hemvärnsveteran enligt samma regler som gäller för hemvärnsman i övrigt. Driftvärn I driftvärnsförbanden placeras i första hand ordinarie driftvärnsmän. Kvinnor kan kontrakteras som driftvärnsmän. Innan krigsplacering sker skall driftvärnsman ha genomfört minst 120 timmars utbildning och med godkänt resultat avlagt teoretiskt och praktiskt prov för skyddsvakt. Hävande av hemvärnsavtal, uppskov Begreppet Nollor betecknar hemvärnspersonal som ej fullgjort någon kontrakterad tid under kalenderåret. Den som under ett utbildningsår ej deltagit i utbildning/verksamhet kontaktas av hemvärnsförbandschefen (chef för driftvärnsförband). Anledningen till att vederbörande ej deltagit klargörs. Vapnet tas in av hemvärnskompaniet och förvaras på godkänd förvaringsplats. Vapnet utlämnas vid varje övningstillfälle intill dess att hemvärnsförbandschefen anser att vederbörande erhållit tillräcklig repetition på vapnet för att uppfylla säkerheten. Personal som inte fullgör kontrakterad tid under längre tid bör omplaceras till förbundets personalreserv. Hemvärnspersonal kan av chef militärdistrikt (chef miltärdistriktsgrupp) eller driftvärnschef befrias från eller beviljas uppskov med utbildning. Hemvärnsförbandschefen (driftvärnsbefäl eller annan utsedd chef i hemvärnsförbandet) bör genom personlig kontakt med vederbörande fortlöpande underrätta sig om anledningen till frånvaro och söka stimulera vederbörande till deltagande i övningarna. Om hemvärnspersonal begår brott, uppträder på sådant sätt att hans lämplighet (motsv) mot tidigare gjord personbedömning ifrågasätts, eller då förtroende för honom/ henne saknas, låter chef för militärdistriktet utreda och besluta om: prövotid (utan eget förvarat tjänstevapen), att häva hemvärnskontraktet. 10

11 Avtalspersonal till hemvärnet Personal Chef militärdistrikt (chef militärdistriktsgrupp) fastställer hemvärnets organisation inom militärdistriktet. Behov av avtalspersonal i hemvärnsförbanden fastställs efter samråd med respektive organisations/förbundsledning (motsv). Respektive organisation upprättar därefter långsiktig rekryterings- och utbildningsplaner. Årliga utbildningsmål fastställs i samråd. Organisationerna svarar för rekrytering och grundutbildning av sin avtalspersonal, varefter chef militärdistriktsgrupp skriver avtal med vederbörande om tjänstgöring i hemvärnet och krigsplacerar honom/henne i lämpligt hemvärnsförband efter samverkan med aktuell hemvärnschef och berörd avtalsorganisation. Krigsplacering bör ske inom den hemvärnsbataljon där personalen är bosatt (för FFK inom den hemvärnsbataljon där huvudbasering av militärdistriktsgruppens flyggrupp sker). Hemvärnets avtalspersonal är militär personal (kombattanter) enligt Folkrättsförordningen (1990:12). Undantag: sjukvårdspersonal ur SRK är icke-kombattanter men åtnjuter kombattantstatus och särskilt skydd, jml folkrättsförordningen. Frivilliga flygkåren (FFK) rekryterar militärdistriktsflygare med krigsplacering som: chef MDflyggrupp, stf chef MDflyggrupp, MDflygförare, MDflygmekaniker. Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund (FMCK) rekryterar motorcykelordonnanser med krigsplacering som: ordonnansgruppchef, ordonnans. Frivilliga radioorganisationen (FRO) rekryterar hemvärnssignalister, med krigsplacering som: sambandsbefäl, sambandsgruppchef, sambands/datamekaniker, radiotelefonist, radiotelegrafist. 11

12 Personal Svenska röda korset (SRK) rekryterar hemvärnssjukvårdare med krigsplacering som: sjukvårdsbefäl, chef sjukvårdsgrupp, stf chef sjukvårdsgrupp, hemvärnssjukvårdare, hemvärnssjukvårdare bilförare. Riksförbundet Sveriges lottakårer (Lottorna) (SLK) rekryterar hemvärnslottor med krigsplacering som: underhållsbefäl, stabsassistent, stabsassistent und, stabsbiträde, växeltelefonist, kokgruppchef, stf kokgruppchef, kock, bevakningslotta. Svenska Brukshundklubben (SBK) rekryterar: hundtjänstbefäl, hundtjänstinstruktörer, hundtjänstbiträde, hundförare. S V E N S K A B RU KS H U N D K L U B B EN Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund (SKBR) rekryterar hemvärnsbilkårister med krigsplacering som: underhållsbefäl, chef transportgrupp, fordonsförare (buss-lastbil, terrängbil, bandvagn, personbil med släp). Sjövärnskårens riksförbund (SVKRF) Transportbefäl land/sjö. Navigationsbefälet. Chef båtgrupp större/mindre. 12

13 Svenska Blå Stjärnan (SBS) Svenska Blå Stjärnans medlemmar krigsplaceras i djurskötargrupper på länsnivå. Konstruktionen innebär en närmare samverkan med Hemvärnet utan att stjärnorna ingår i Hemvärnets krigsorganisation. Stjärnornas tjänstgöring är civil. Svenska Blå Stjärnan Respektive organisation utser inom varje hemvärnsbataljon en bataljonssamordnare/ tjänstegrensansvarig som i samråd med hemvärnsbataljonschefen genomför rekryterings- och utbildningsplanering för samtliga medlemmar, krigsplacerade inom hemvärnskretsen. Rekrytering av avtalspersonal för tjänstgöring i hemvärnet bör inriktas mot personer, som beräknas kunna tjänstgöra i hemvärnet i minst två avtalsperioder. Avtalspersonal, som tidigare haft avtal för tjänstgöring i andra delar av försvarsmakten, bör uppmanas att teckna avtal för tjänstgöring i hemvärnet. Vakanser Vid vakans i befattning, avsedd för avtalspersonal, kan chef militärdistriktsgrupp krigsplacera annan, rätt utbildad personal i befattningen tills avsedd organisation kan fylla vakansen. Sådana vakanser skall ses över årligen. Då rätt personal rekryterats till befattningen, kan ersättaren återgå till annan befattning eller utgöra en förstärkningsresurs i funktionen. Befattning i militärdistriktets flyggrupp kan endast besättas av FFK personal efter urval och kompletterande utbildning genom FFK. Extra avtalspersonal i hemvärnet FM HKV FRIV 16137:73386 och FRIV 16137: Handlingsregler Frivilliga med avtal för tjänstgöring i Förvarsmakten kan, om de har lämplig grundutbildning, erbjudas tjänstgöring i hemvärnet som extra avtalspersonal. Med lämplig grundutbildning avses kombattant- och adekvat befattningsutbildning. Värnpliktig som tillhör en frivilligt försvarsorganisation, som har bemanningsansvar i hemvärnets krigsorganisation kan teckna extra avtal för tjänstgöring i hemvärnet när han eller hon inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. (Komplettering ) Extra avtalspersonal har 20 timmars årlig tjänstgöringsskyldighet i hemvärnet, dock ej de år då de genomför avtalsenlig repetitionsutbildning i ordinarie avtalsbefattning. Extra avtalspersonal har tjänstgöringsskyldighet vid hemvärnsberedskap intill dess de kallas in för tjänstgöring enligt ordinarie avtal. 13

14 Personal Särskilt avtal skall tecknas. I avvaktan på utvärdering av intresse för och resultat av denna tjänstgöring samt omarbetning av avtalsblanketten används nuvarande blankett med påskrift. Extra avtalspersonal redovisas i hemvärnskompani, men krigsplacerade ej i förbandet. Nuvarande bestämmelser beträffande kostnader och förmåner till hemvärnets avtalspersonal skall gälla även för extra avtalspersonal. Förordnanden av hemvärnets avtalspersonal Rikshemvärnschefen ProdL 128. Grunder Avtalspersonal förordnas i en tjänstegrad när vederbörande fått den utbildning och kompetens som fordras för tjänstegraden. Avtalspersonal förordnas efter utbildning enligt FFS 2000:4. Vid övergång från en avtalstyp till en annan får tjänstegraden behållas, även om vederbörande placeras i menigs befattning. Reserv- eller värnpliktigt befäl samt avtalspersonal som förordnas i chefsbefattningar (befäl till förfogande) i hemvärnet förordnas i den grad vederbörande senast varit förordnad i. Chef militärdistrikt beslutar i samråd med berörd avtalsorganisation om gradförordnanden för hemvärnets avtalspersonal. Avtalspersonal som tidigare genomfört befälsutbildning förordnas i grad som motsvarar deras utbildning. Krigsplacering kan endast ske mot vakant befälsbefattning. Avtalspersonal, som tidigare haft befälsförordnande inom annat förband, behåller sin grad då han/hon krigsplaceras inom hemvärnet. Chef militärdistrikt beslutar i samråd med berörd avtalsorganisation om, och i vilken utsträckning civila meriter ersätter militär befälsutbildning. Redovisning och registrering av tjänstgöring All personalredovisning sker i Pliktverkets system PLIS Hv-Friv. All avtalspersonal skall i PLIS Hv-Friv registreras med: Grundtillhörighet Bemanningstillhörighet = respektive avtalsorganisation = respektive militärdistriktgrupp 14

15 Personalvård Personalvård syftar till att ge omsorg och god personalbehandling av all personal. Detta är ett chefsansvar. Förbandschef skall organisera personalvården vid sitt förband utifrån personalens och verksamhetens behov. Förbandschef bör vid behov se till att personalen ges möjlighet att vända sig till närmaste chef för att erhålla råd och hjälp i personliga angelägenheter. Upplysningar, rådgivning och annan verksamhet för att förebygga alkohol- och annat drogmissbruk skall särskilt uppmärksammas. Se vidare Försvarsmaktens policy beträffande alkohol, narkotika och anabola steroider. Arbetsmiljö Meningsmotsättningar och konflikter i organisationer, som inte hanteras på rätt sätt kan leda till bl a vuxenmobbing, psykiskt våld, utstötning, rasism, diskriminering och trakasserier. Dessa problem sammanfattas som kränkande särbehandling. Till kränkande särbehandling räknas också sexuella trakasserier. Varje enskild person har ett eget ansvar för att medverka till att ett gott samarbetsklimat uppnås. En god arbetsmiljö är av grundläggande betydelse för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter effektivt i såväl krig som fred. En bra arbetsmiljö verkar dessutom rekryteringsbefrämjande och bidrar till att verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt. Mål Arbetsmiljöarbetet skall präglas av en framtidssyn och inte bara uppfylla de minimikrav som lagar och avtal idag ställer. Arbetet skall inriktas mot att lösa problem innan de uppstår samt omfatta såväl det fysiska som det psykosociala området. Arbetsmiljöarbetet är en ledningsfråga på alla nivåer. Chefer skall inom sina respektive ansvarsområden verka för att olyckor och ohälsa undviks. Ansvar Arbetsmiljö angår alla. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och omedelbart rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. 15

16 Personal Försvarsmaktens policy mot kränkande särbehandling De demokratiska värden och ideal som Försvarsmakten är satt att försvara skall prägla vår verksamhet. Attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde får aldrig accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. All personal inom Försvarsmakten skall aktivt verka för att alla tendenser till kränkande särbehandling förebyggs, uppmärksammas och åtgärdas. Ett särskilt ansvar åvilar chefer på alla nivåer att tydliggöra Försvarsmaktens syn på alla människors lika värde och demokratiska rättigheter. Chefer skall ha en grundläggande kunskap om mänskligt beteende, konflikthantering, kulturmönster och olika religioner. All gemenskap skall präglas av öppenhet samt av förståelse och respekt för varandra. Kulturella olikheter skall tas till vara. All kränkande särbehandling skall aktivt motverkas. Medvetenheten om säkerhetens och den psykosociala miljöns betydelse för personalen, i såväl krig som fred, måste genomsyra organisationen. (Krigs)förbandschefens ansvar i dessa frågor blir särskilt accentuerad under kris och krig. Befattningsbeskrivningar Chef militärdistrikt (chef militärdistriktsgrupp) fastställer vilket befattningsinnehåll för befattningarna i resp förband. Nedanstående befattningar är att bektrakta som standardförslag. Hemvärnsbataljonchefen är underställd chef militärdistrikt eller annan chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnsbataljonschefen skall kunna leda upp till sex kompanienheter. Hemvärnsbataljonschefen skall kunna vara områdesansvarig chef. Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt och/eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan för hemvärnsbataljonen och order till bataljonens förband m fl för att lösa stridsuppgifterna, samverkan med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, driftvärnsförband, frivilliga försvarsorganisationer samt deltagande i kommunal beredskapsplanering, 16

17 samordning av ytövervakningen, även händelserapportering i fred, samordning av sambands-, underhålls- och personaltjänsten, hemvärnsbataljonens krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplan, säkerhetskontroll avseende vapenförvaring, planläggning och genomförande av hemvärnsbataljonens utbildning, personaladministration, bl a personalplan som underlag för rekrytering och utbildning av hemvärnschefer och hemvärnsbataljonens personal, personalvård, rekrytering. Hemvärnsbataljonskvartermästaren ingår i hemvärnsbataljonstaben, samordnar och leder under hemvärnsbataljonchefen underhålls- och personaltjänsten inom hemvärnsbataljonen. Bataljonkvartermästaren skall med hemvärnsbataljonchefen stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för underhålls- och personaltjänsten. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Hemvärnsbataljonkvartermästaren utarbetar förslag till orderpunkterna Underhållstjänst, Kommunikationstjänst och Personaltjänst, samverkar med militärdistrikt och kommun för gemensamt utnyttjande av befintliga underhållsresurser, planlägger och leder utbildningen av hemvärnsbataljonens underhållspersonal, biträder vid förbandsvärdering och utarbetande av förbandsutvecklingsplan (inkl personalplan) inom fackområde underhållstjänst och personaltjänst, ansvarar för personaltjänsten (personaladministrationen) inom hemvärnsbataljonen, ansvarar för personalvård och personalutveckling för hemvärnsbataljonens, inklusive hemvärnsbataljonstabens, personal. Stridsledningsbefäl/skyddsbefäl ingår i hemvärnsbataljonstab och leder under hemvärnsbataljonschefen bataljonens skyddstjänst. Stridsledningsbefälet /skyddsbefälet skall med hemvärnsbataljonschefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för säkerhetstjänst och skyddstjänst. Stridsledningsbefälet utarbetar förslag till orderpunkten Säkerhetstjänst, 17

18 Personal tjänstgör som Stridsledningsbefäl, utarbetar förslag till orderpunkten Skydd, ansvarar för hemvärnsbataljonens skyddstjänst, främst C-stridsmedel, planlägger tillsammans med hundtjänstbiträdet hemvärnsbataljonens utnyttjande av tillgängliga bevakningshundar, svarar för hemvärnsbataljonsstabens, inkl betjäningspersonalens, indelning i arbetsomgångar (avlösningar), planerar för och leder utbildning i hemvärnsbataljonens åtgärder vid och efter anfall med C-stridsmedel. Underrättelsebefäl ingår i hemvärnsbataljonsstab och leder under hemvärnsbataljonschefen, hemvärnsbataljonens underrättelsetjänst. Underrättelsebefäl till förfogande skall med hemvärnsbataljonschefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för Underrättelsetjänsten. Underrättelsebefäl till förfogande utarbetar förslag till orderpunkten Underrättelsetjänst. planlägger tillsammans med undtjänstbiträdet hemvärnsbataljonens underrättelsetjänst. Hemvärnsbefäl till förfogande ingår i hemvärnsbataljonsstab och i förekommande fall i hemvärnskompanistab. Svarar under hemvärnsbataljonschefen i första hand för personal- och rekryteringsfrågor. Hemvärnsbefäl tff kan även tilldelas andra uppgifter. Hemvärnskompanichefen är underställd hemvärnsbataljonschefen eller annan militär chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnskompanichefen skall kunna leda upp till fyra hemvärnsplutoner. Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan för hemvärnskompaniet och order för att lösa stridsuppgifterna, samverkan bl a med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, ägare till skyddsobjekt, driftvärnsförband, frivilliga försvarsorganisationer samt deltagande i kommunal beredskapsplanering, 18

19 ytövervakning, bl a händelserapportering i fredstid, att biträda hemvärnsbataljonchefen i krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplan, att biträda hemvärnsbataljonchefen i planläggning, genomförande och rapportering av hemvärnskompaniets utbildning, kontroll av befintlighet, underhåll och vård av hemvärnskompaniets materiel, genomföra säkerhetskontroll avseende vapenförvaring, personaladministration, bl a personalplan som underlag för rekrytering, rekrytering samt personbedömning vid antagning av nya hemvärnsmän, personalvård och utveckling av hemvärnskompaniets personal, leda utbildningsverksamheten inom hemvärnskompaniet. Hemvärnskompanichefen är ordförande i hemvärnskompaniets hemvärnsråd och hemvärnsstämma. Hemvärnskompanikvartermästaren ingår i hemvärnskompanistab, samordnar och leder under hemvärnskompanichefen hemvärnskompaniets underhålls- och personaltjänst. Kvartermästaren är tillika chef för trosstroppen där sådan organiserats. Hemvärnskompanikvartermästaren skall med hemvärnskompanichefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund utarbeta order för underhålls- och personaltjänst. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Hemvärnskompanikvartermästaren utarbetar förslag till orderpunkterna Underhållstjänst och Personaltjänst, ansvarar för hemvärnskompaniets personaladministration, är hemvärnskompaniets materiel- och ammunitionsredogörare, planlägger och leder utbildningen av hemvärnskompaniets personal i underhållstjänst. Som chef för trosstroppen skall hemvärnskompanikvartermästaren dessutom leda förplägnadstjänsten inom hemvärnskompaniet, leda transporttjänsten, svara för upprättande av samlingsplats(er) för skadade. 19

20 Personal Hemvärnsplutonchefen är underställd hemvärnskompanichef eller annan militär chef enligt chefen för militärdistriktets bestämmande. Hemvärnsplutonchefen skall kunna leda upp till fem hemvärnsgrupper motsv. Utarbetar stridsplan för följande alternativa stridsuppgifter: bevaka/skydda/ anläggning mot sabotage, medverka i ytövervakning, försvara terräng (viktiga knutpunkter), medverka i försvaret av infallsportar, påbörja drift av vissa anläggningar. Hemvärnsplutonchefen kan underställas platschef vid skyddsobjekt (motsv). Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt eller i samverkan med andra militära förband, omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för: postinstruktioner, hemvärnsplutonens mobiliseringsförberedelser, bl a larmning, och att dessa delges berörd personal, vård och befintlighet av plutonens gemensamma materiel, kontroll av vård, förvaring och befintlighet av personlig materiel, planläggning av och medverkan i hemvärnsplutonens utbildning, biträda hemvärnschefen vid rekrytering av personal till plutonen, personalvård, samt att medverka i utbildnings- och övrig personaladministrativ rapportering. Hemvärnsgruppchefen är underställd hemvärnsplutonchef och leder hemvärnsgrupp med någon/några av följande uppgifter: försvar av stridsställning, upprättande av postställe, stridspatrull, spanings/bevakningspatrull, minering (larm-, fordons-, stridsvagns- och hamnminering), förstöring, vägvisning (vägmärkning). 20

21 Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats och innebär bl a ansvar för stridsplan, gruppens alarmering, kontroll av befintlighet och vård av gruppens och hemvärnsmännens tilldelade materiel, att biträda hemvärnschefen vid rekrytering av personal till gruppen, personalvård, samt att medverka i hemvärnsgruppens utbildning. Sambandsbefälet ingår i hemvärnsbataljonsstab, lyder under hemvärnsbataljonchefen samt leder under denne sambandstjänsten inom hemvärnsbataljonen. Sambandsbefälet skall med hemvärnsbataljonchefens stridsplan (Beslut i stort med riktlinjer) som grund analysera lednings- och sambandsbehov samt utarbeta order för ledning och sambandstjänst. Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordras. Sambandsbefälet föreslår hemvärnsbataljonschefen hur sambandet till högre chef samt inom hemvärnsbataljonen (även inom hemvärnskompanier) skall lösas med hänsyn till hemvärnsförbandens uppgifter och tillgänglig sambandsmateriel (U-tabeller; i skyddsobjekt befintligt samband, FRO m fl), leder tråd- och radiorekognosering inom hemvärnsbataljonen, utarbetar erforderliga sambandshandlingar (anropssignal- och telefonadresslista, radionätskisser m m) samt svarar för att dessa hålls aktuella och finns tillgängliga för hemvärnsbataljonens sambands- och expeditionspersonal i hemvärnsbataljonens stridsplaner (mob-kalendrar), föreslår åtgärder för signalskydd, kontrollerar att hemvärnsbataljonens signalmateriel förvaras och används på lämpligt sätt samt att den är i funktionsdugligt skick, planerar och leder i samråd med hemvärnsbataljonschefen utbildning i sambandstjänst för hemvärnsbataljonens personal samt svarar för att hemvärnsbataljonens sambandspersonal ges meningsfull repetitions- och vidareutbildning, kontrollerar att hemvärnsbataljonens personal följer utfärdade sambandsbestämmelser, är under hemvärnsbataljonchefen personalansvarig för hemvärnsbataljonens sambandspersonal. 21

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild 1-2 - FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning 2013 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Säkerhetsprövning H Säk Säkprövn Datum HKV beteckning 2013-06-18 10 440:58640 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst

Läs mer

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen.

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen. FIB 1997:3 Utkom från trycket 1997-11-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om personaltjänst; beslutade den 19 september 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. 1 kap. Personalförsörjning Kompetensnivåer

Läs mer

Befattningsbeskrivning hemvärnet

Befattningsbeskrivning hemvärnet BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/9... 8 HV UND BEF

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2015-03-02 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning...

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer