PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj"

Transkript

1 PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj Vi skriver till dig i samband med din försäkring hos PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited ( Vestalife ), ett PCC-företag (Protected Cell Company) bildat i Gibraltar med registreringsnummer och som har givits tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet av Financial Services Commission i Gibraltar. Varför skriver vi till dig? Vestalife är ett dotterbolag i NPG Wealth Management Group (nedan kallat NPG Group). Som ett led i arbetet med att förenkla företagsstrukturen inom NPG Group planerar Vestalife att flytta alla utfärdade försäkringar till Augura Life Ireland Limited, ett systerföretag i NPG Group (nedan kallat flytten). När flytten har slutförts är avsikten att slutligen likvidera Vestalife. Vilka är Augura Life Ireland? Augura Life Ireland Limited (nedan kallat Augura Life) är ett aktiebolag (limited liability company) bildat i Irland, registrerat under nummer 99454, med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Augura Life har tillstånd av Irlands centralbank att bedriva livförsäkringsverksamhet. Avsikten är att Augura Life ska överta all försäkringsverksamhet som utfärdats av Vestalife med verkan från, eller omkring, december månad När flytten har genomförts kommer Vestalife inte att ha några kvarvarande skyldigheter gentemot dig avseende din försäkring eftersom alla sådana skyldigheter kommer att ha överlåtits till Augura Life. Vi vill bekräfta att villkoren i din försäkring hos Augura Life och dina rättigheter enligt försäkringen inte kommer att ändras på något väsentligt sätt och att du inte behöver vidta några åtgärder på grund av flytten. Hur ser processen ut? Som en del i processen har en aktuarie som är oberoende av Vestalife (nedan kallad den oberoende aktuarien) bedömt huruvida flytten kommer att ha negativa effekter för dig, försäkringstagaren, och utarbetat en rapport som beskriver slutsatserna av bedömningen. En kopia av denna rapport finns i bilaga 1 till detta brev. En sammanfattning av rapporten, där resultatets huvuddrag beskrivs, finns i bilaga 2. Du kan även hämta en kopia av detta brev och den oberoende aktuariens rapport från webbplatsen för Augura Life eller Vestalife PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd Suite 913 Europort PO Box 1225 Gibraltar A member of NPG Wealth Management, trading under the name of Vestalife R.C. Gibraltar Protected cell life assurance company licensed and regulated by the Tel. (+350) Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Act 1987 Fax (+350) /3

2 Du kan läsa i rapporten att den oberoende aktuarien anser att flytten inte kommer att påverka försäkringstagarna väsentligt negativt. För sin slutsats har den oberoende aktuarien beaktat bland annat faktumet att Vestalife, hos vilka du för närvarande har din försäkring, är ett PCC-företag i Gibraltar. Augura Life är å sin sida ett privat aktiebolag eftersom det enligt irländska företagsregler inte finns någon direkt jämförbar företagsstruktur. Flytten lyder under lagen i Gibraltar. Detta innebär att flytten av försäkringsverksamhet från Vestalife till Augura Life måste godkännas av Gibraltars högsta domstol Supreme Court (nedan kallad domstolen). Financial Services Commission i Gibraltar och Irlands centralbank måste också ge sina godkännanden som en del i processen. Även Finansinspektionen i Sverige, Instituto de Seguros de Portugal och Financial Services and Markets Authority i Belgien kommer att kontaktas som en del i processen. Avaktivering inom en PCC-struktur I egenskap av PCC-företag i Gibraltar lyder Vestalife under lagen Protected Cell Companies Act i Gibraltar. Enligt denna lag har ett företag rätt att skapa konton inom sin struktur för att separera och skydda underliggande tillgångar för, till exempel, varje försäkring det har utfärdat. När sådana skapas har varje konto vanligen en egen beteckning (dvs. ett försäkringsnummer), och tillgångar och skulder på ett visst konto måste hållas separata från sådana på andra konton. Lagens bestämmelser förhindrar att tillgångarna på ett konto används för skuldförbindelser som inte kan hänföras till just det kontot. För närvarande, som försäkringstagare i Vestalife, kan du endast ha krav på de underliggande tillgångarna på det skyddade konto dit du och andra eventuella relevanta försäkringstagare hör. Om kontots tillgångar (dina och potentiellt andras) är uttömda finns ingen möjlighet till krav på tillgångar som finns på andra konton. På samma sätt har försäkringstagare som tillhör andra konton i Vestalife inte möjlighet till anspråk på de underliggande tillgångar som finns på ditt skyddade konto. Vestalifes struktur med skyddade konton kommer inte att finnas i Augura Life eftersom Irland saknar liknande koncept. Enligt irländska försäkringslagar måste Augura Life istället skärma av de tillgångar för varje försäkringstagare som krävs för att uppfylla skyldigheten gentemot försäkringstagarna. Om Augura Life skulle bli insolvent, tolkas lagen för närvarande som att fordringsägare inte kan få betalt med de avskärmade tillgångarna utom för att möta likvidationskostnader. Försäkringstagare har likvärdiga anspråk på tillgångarna. Skulle de vara otillräckliga är du jämbördig med Augura Lifes övriga försäkringstagare, och eventuella underskott delas proportionerligt. Vad behöver du göra? Om du inte har några invändningar mot förslaget behöver du inte göra något alls. Du behöver inte vidta några åtgärder eller bekymra dig över denna förändring. Din försäkring kommer att fungera allmänt likadant som hos Vestalife. Ditt befintliga förnyelsedatum (om detta är relevant) förblir samma. I förhållande till befintliga administrativa arrangemang och avgifter som påverkar din försäkring förväntas inga väsentliga förändringar följa av flytten till Augura Life. Dina aktuella försäkringshandlingar förblir juridiskt giltiga, och de kommer att uppdateras av Augura Life nästa gång du ändrar eller förnyar försäkringen (det som sker först). Om du vill se de uppdaterade försäkringshandlingarna, dvs. så som ditt förhållande till Augura Life kommer att se ut när flytten är genomförd, kommer de att finnas på webbplatsen för Augura Life Även om denna förändring inte påverkar ditt försäkringsskydd, dina försäkringsersättningar eller din premie, är Vestalife enligt lagen i Gibraltar skyldigt att ge dig rätt att lägga fram invändningar eller synpunkter avseende den föreslagna flytten när vår begäran handläggs. Vi kommer att föra ett omsorgsfullt register över eventuella invändningar. Om du meddelar oss din invändning skriftligen påverkar det inte din rätt att närvara och lägga fram den vid förhandlingen i domstolen. Domstolen måste godkänna flytten innan den kan genomföras. Domstolen beaktar PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd Suite 913 Europort PO Box 1225 Gibraltar A member of NPG Wealth Management, trading under the name of Vestalife R.C. Gibraltar Protected cell life assurance company licensed and regulated by the Tel. (+350) Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Act 1987 Fax (+350) /3

3 den oberoende aktuariens rapport, granskar de framlagda vittnesmålen och beaktar eventuella inkomna invändningar liksom synpunkter från Gibraltar Financial Services Commission. Vid förhandlingarna hör domstolen alla personer den anser behöver höras (inklusive försäkringstagare eller deras rättsliga ombud). Domstolsförhandlingarna förväntas äga rum omkring december månad När ett exakt datum har fastställts kommer det att offentliggöras på Vestalifes webbplats och i utvalda lokala tidningar i Gibraltar, Belgien, Portugal och Sverige. Vi väntar oss att domstolen godkänner förslaget om flytt av alla tillgångar och skulder som avser Vestalifes försäkringar till Augura Life. För att undvika missförstånd: om du inte vill närvara vid förhandlingen i domstolen men vill lägga fram en invändning eller framställning, kan du skriva till oss (se kontaktuppgifter nedan). All sådan korrespondens vidarebefordras till Gibraltar Financial Services Commission. Om du vill kan du även skriva (eller skicka e-post) direkt till Gibraltar Financial Services Commission Observera att Gibraltar Financial Services Commission inte vare sig delvis eller helt har godkänt innehållet i detta brev eller den oberoende aktuariens rapport och inte gör några som helst utfästelser avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Som en del i processen har den föreslagna flytten diskuterats med Gibraltar Financial Services Commission, som kräver att vi formellt kommunicerar med dig så att du, om du så önskar, har möjlighet att lägga fram eventuella invändningar eller synpunkter. Dessa vidarebefordras sedan till Gibraltar Financial Services Commission. Vi ger uppdateringar via webbplatsen. Om flytten godkänns kommer detta även att tillkännages på vår webbplats. Detta brev fungerar som tillkännagivande av ovanstående händelseutveckling. Vi är tacksamma om du uppdaterar dina register i enlighet med detta. Observera att eventuella skattekonsekvenser för dig och din försäkring inte tas upp i detta brev. Om du anser att det är relevant för dig råder vi dig att konsultera en lämplig skatterådgivare. Observera att en kopia av detta brev även har skickats till försäkringsförmedlare som har ingått affärsförbindelser med Vestalife. Om du har frågor eller vill ha mer information kan du kontakta din förmedlare eller ringa oss direkt på (+350) (från 9 till 17 måndag till fredag), skicka ett e-postmeddelande till eller skriva till PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd, PO Box 1225, Gibraltar. Vi hoppas att detta brev och bifogade frågor och svar ska ge dig den information som behövs för att du ska förstå förslaget och för att besvara eventuella frågor. Du är dock välkommen att kontakta oss om du har invändningar mot förslaget eller om du vill ha ytterligare information om det. Styrelsen påtar sig ansvaret för att innehållet i detta dokument är korrekt och fullständigt. Med vänlig hälsning Stephen Bright Director för och på uppdrag av PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd Suite 913 Europort PO Box 1225 Gibraltar A member of NPG Wealth Management, trading under the name of Vestalife R.C. Gibraltar Protected cell life assurance company licensed and regulated by the Tel. (+350) Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Act 1987 Fax (+350) /3

4 Vårt steg mot gränsöverskridande synergier Svar på dina frågor - För Vestalifes försäkringstagare Augusti 2013

5 Vi har tagit fram denna broschyr för att besvara dina frågor om den föreslagna flytten av alla försäkringar hos PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited (Vestalife) till Augura Life Ireland Limited. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa denna broschyr. Den innehåller viktig information om flytten och hur den påverkar dig. Ord som är skrivna med stor bokstav i detta dokument förklaras i avsnittet Definitioner i slutet av broschyren. PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited är ett PCC-företag (Protected Cell Company) bildat i Gibraltar med registreringsnummer , med tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet av Financial Services Commission i Gibraltar. Augura Life Ireland Limited är ett aktiebolag (limited liability company) bildat i Irland med registreringsnummer 99454, med tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet av Irlands centralbank. Både PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited och Augura Life Ireland Limited hör till företagen i NPG Wealth Management Group. Det finns fler företag i NPG Wealth Management Group, men de påverkas inte av flytten.

6 Innehåll Vad är det som händer? 1. Hur ser förslaget ut? 2. Varför görs det? 3. Vilka försäkringar flyttas? Vad innebär detta för dig? 4. Hur ändras den nuvarande strukturen i min försäkring vid Flytten? 5. Kommer mina villkor att ändras? 6. Ändras min försäkring på andra sätt? 7. Kommer min försäkring att vara lika väl skyddad som tidigare? 8. Kommer min försäkring att vara investerad på samma sätt? 9. Kommer Flytten att påverka min personliga skattesituation? 10. Vem ska jag kontakta angående min försäkring efter Flytten? Mer om Flytten 11. Mer om NPG Wealth Management Group 12. Vilka är Augura Life? 13. Hur regleras Augura Life? 14. Vem betalar för Flytten? 15. Hur skyddas mina intressen i egenskap av försäkringstagare under Flytten? 16. Vem är Oberoende aktuarie? 17. Hur kan jag få svar på eventuella frågor jag har om Flytten? 18. Hur får jag veta om Domstolen har godkänt Flytten? Nästa steg 19. Vad behöver jag göra? 20. Var får jag mer information? Definitioner

7 Vad är det som händer? 1. Hur ser förslaget ut? Vi (NPG Wealth Management Group) föreslår att alla försäkringar hos PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited ( Vestalife ) flyttas till Augura Life Ireland Limited ( Augura Life ). Avsikten är att Augura Life ska överta all försäkringsverksamhet som utfärdats av Vestalife. När Flytten har genomförts kommer Vestalife inte att ha några kvarvarande skyldigheter gentemot dig avseende din försäkring eftersom alla sådana skyldigheter kommer att ha överlåtits till Augura Life. Vi hänvisar till förslaget i denna broschyr och därtill hörande dokument som Flytten. Om Gibraltars högsta domstol ( Domstolen ) godkänner våra planer sker förändringarna på flyttdatumet, som förväntas äga rum i slutet av Varför görs det? Flytten förenklar vår verksamhet och låter oss bli mer effektiva och använda våra resurser på ett bättre sätt. Kombinationen av Vestalife och Augura Life i en större enhet minskar även mängden kapital som är bundet för att uppfylla lagstadgade solvenskrav och möjliggör därmed ytterligare utveckling av verksamheten. Flytten av verksamheten från Gibraltar till Irland skapar betydande synergier och låter våra försäkringstagare dra nytta av den säkra investeringsmiljön och det välutvecklade finansiella regelverket i Irland. I praktiken placeras din försäkring efter Flytten under tillsyn av Irlands centralbank, som är en marknadsreglerare med gott rykte som strikt och effektivt tillämpar EU:s högsta standarder vad gäller tillsyn av försäkringssektorn. 3. Vilka försäkringar flyttas? Om Flytten godkänns flyttas alla Vestalifes försäkringar till Augura Life. Detta innefattar både Adiamerisförsäkringar och Privilege Structured Bond-försäkringar (PSB-försäkringar). Vad innebär detta för dig? 4. Hur ändras den nuvarande strukturen i min försäkring vid Flytten? Vestalife är organiserat som ett PCC-företag som distribuerar två typer av produkter: Adiameris (separata fondförsäkringar) och PSB (unit linked-försäkringar). I praktiken är alla Adiameris-tillgångar isolerade på separata konton (ett konto per försäkring), fullständigt oberoende av andra konton. PSB-tillgångarna är sammanslagna till ett enda isolerat konto. Vestalife grundades inledningsvis som ett PCC-företag i syfte att erbjuda separata konton (där tillgångarna är juridiskt separerade från andra kunders konton) till kunder som ville investera i separata fonder. Denna typ av organisation ökar investeringarnas synlighet och spårbarhet utan att försvåra förvaltningen av företaget. Vestalife är övertygat om att skyddet som erbjuds enligt PCC-regelverket inte erbjuder en avgörande fördel för försäkringstagarna i unit linked-försäkringar eller separata fondförsäkringar. Även om Vestalife har informerat försäkringstagarna om PCC-företagsformen har skyddet som ges av PCC-regelverket aldrig använts som en nyckelfunktion i försäkringen. Irland saknar PCC-regelverk. Försäkringsbestämmelserna erbjuder dock ett strikt skydd för försäkringstagarnas tillgångar som i slutänden motsvarar PCC-regelverket. I praktiken är de tillgångar som krävs för att uppfylla skyldigheterna gentemot försäkringstagarna strikt avskärmade. Om Augura Life skulle bli insolvent kan fordringsägare inte få betalt med de avskärmade tillgångarna. Irlands centralbank ansvarar för att säkerställa att försäkringsbolagen hela tiden följer dessa bestämmelser. Detta innebär att försäkringstagarnas tillgångar både enligt PCC- och icke-pcc-regelverk är strikt isolerade från företagets tillgångar och erhåller som sådana samma skydd mot tredjepartsskulder och möjliggör motsvarande åtgärder för återbetalning. Den största skillnaden mellan de två regelverken är att varje försäkringstagare i ett PCC-regelverk har absolut företräde till de underliggande tillgångarna i deras egna försäkringar, medan försäkringstagarna i ett 4

8 icke-pcc-regelverk rankas pari passu (med samma rang) med avseende på försäkringsbolagets tillgångar. Detta innebär att risken i vissa extrema och osannolika situationer görs ömsesidig i ett icke-pcc-företag och att vissa försäkringstagare kan ha fördel och andra nackdel av systemskillnaderna. En av följderna av Flytten är ändå att Augura Life kommer att ha bättre solvensmarginaler än Vestalife. Detta innebär att ovan nämnda extrema scenarier är ännu mindre sannolika. Utifrån denna synvinkel är vår åsikt (som delas av jurister i Gibraltar och Irland) att bytet från ett PCC- till ett icke-pcc-regelverk ur försäkringstagarens perspektiv minst kommer att vara likvärdigt (om inte i slutänden fördelaktigt). På grund av detta är den Oberoende aktuariens slutsats i rapporten att genomförandet av planen inte väsentligt kommer att påverka säkerheten för [försäkringstagarnas] ersättningar ( 7.86). 5. Kommer mina villkor att ändras? Dina aktuella försäkringshandlingar förblir juridiskt giltiga, och de kommer att uppdateras av Augura Life nästa gång du ändrar eller förnyar försäkringen (det som sker först). Försäkringsvillkoren ändras inte. Uppdaterade försäkringshandlingar som återspeglar Flytten kommer att göras tillgängliga på webbplatsen för Augura Life, 6. Ändras min försäkring på andra sätt? Din försäkringsgivare ändras till Augura Life. Betalningar och korrespondens till dig kommer att komma från Augura Life och information om din försäkring kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen för Augura Life, De enda omedelbara ändringarna från Flytten blir ändrade kontaktuppgifter enligt beskrivningen i fråga 19 nedan. Våra bankkontouppgifter kan ändras för vissa försäkringar, och sådana ändringar återspeglas i de uppdaterade försäkringshandlingarna som kommer att göras tillgängliga för alla försäkringar på Flytten påverkar inte befintliga ersättningar, premierna som ska betalas, värdet på din försäkring eller dina eventuella garantier. Din försäkring fortsätter att fungera som tidigare. Du behåller samma försäkringsnummer, och servicenivån du erhåller påverkas inte. 7. Kommer min försäkring att vara lika väl skyddad som tidigare? PCC-regelverket finns inte i Augura Life eftersom Irland saknar liknande lagstiftning. Enligt irländska försäkringslagar måste Augura Life istället skärma av alla tillgångar för försäkringstagare som krävs för att uppfylla skyldigheterna gentemot försäkringstagarna. Om Augura Life skulle bli insolvent, tolkas lagen för närvarande som att fordringsägare inte kan få betalt med de avskärmade tillgångarna utom för att möta likvidationskostnader. Försäkringstagare har likvärdiga anspråk på tillgångarna. Skulle de vara otillräckliga är alla Augura Lifes försäkringstagare jämbördiga och eventuella underskott delas proportionerligt. Ytterligare information med anknytning till denna fråga finns i fråga 4 i denna broschyr. Detta skydd anses vara likvärdigt av Augura Life samt dess oberoende aktuarier och jurister i såväl Irland som Gibraltar. 8. Kommer min försäkring att vara investerad på samma sätt? Din försäkring förblir likadan. Oavsett vilken typ av försäkring du har ändrar Flytten inte förvaltningskostnader, försäkringsavgifter eller prissättning. Efterföljande transaktioner inleds och utförs som tidigare, oavsett huruvida du har anförtrott förvaltningen av din portfölj till en professionell förmedlare eller om du personligen skickar dina transaktionsinstruktioner till oss. 9. Kommer Flytten att påverka min personliga skattesituation? Flytten påverkar inte försäkringarnas skattestatus eller skatterapporteringskrav. Det kan dock vara en bra idé att rådfråga din förmedlare eller skatterådgivare för att bekräfta att din personliga skatteposition inte påverkas. 5

9 10. Vem ska jag kontakta angående min försäkring efter Flytten? Om du har en förmedlare kan du precis som tidigare kontakta honom eller henne för att diskutera din försäkring. Som alternativ kanske du föredrar att kontakta Augura Life direkt: Augura Life Ireland Limited Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland Tfn: (+353) Fax: (+353) E-post: Mer om Flytten 11. Mer om NPG Wealth Management Group NPG Wealth Management Group är en luxemburgbaserad finansiell koncern specialiserad på finansiella lösningar genom investeringsbaserade livförsäkringsprodukter. Koncernen riktar in sig på förmögna privatpersoner, huvudsakligen i Europa, och distribuerar sina produkter via oberoende förmedlare, t.ex. mäklare, family offices och institutionella partner. NPG Wealth Management Group omfattar Augura Life Ireland Limited, Altraplan Luxembourg S.A., Altraplan Bermuda Limited och Private Estate Life S.A. 12. Vilka är Augura Life? Augura Life Ireland Limited är ett aktiebolag (limited liability company) bildat i Irland, registrerat under nummer och med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Augura Life har tillstånd av Irlands centralbank att bedriva livförsäkringsverksamhet. 13. Hur regleras Augura Life? Försäkringsbranschen, och mer allmänt hela den finansiella tjänstesektorn i Irland, regleras av Irlands centralbank (Central Bank of Ireland eller CBoI), som ansvarar för tillsyn av den finansiella hälsan och stabiliteten hos irländska institutioner som erbjuder finansiella tjänster och kombinerar den befintliga rollen som centralbank med tillsyn av att finansinstituten efterlever försiktighetsregler och regler för bedrivande av affärsverksamhet. CBoI har även betydande befogenheter gällande konsumentskyddet inom ramen för sitt konsumentskyddsuppdrag. CBoI utför sina tillsynsskyldigheter på ett dynamiskt sätt, vilket har möjliggjort utvecklingen av ett brett utbud av fondprodukter. Till skillnad från vissa jurisdiktioner som har restriktiva investeringsbegränsningar erbjuder Irland tillgång till ett brett utbud av tillgångar. 14. Vem betalar för Flytten? Flytten betalas av Augura Life och sker utan kostnad för försäkringstagarna. 15. Hur skyddas mina intressen i egenskap av försäkringstagare under Flytten? Flytten lyder under lagen i Gibraltar. Detta innebär att flytten av försäkringsverksamhet från Vestalife till Augura Life måste godkännas av Gibraltars högsta domstol Supreme Court ( Domstolen ), som måste förvissa sig om att Flytten inte leder till orättvisa nackdelar för försäkringstagarna och att den uppfyller alla nödvändiga krav enligt lag. Ett godkännande krävs även från finansmyndigheterna i Gibraltar (FSC), Irland (CBoI) och i de länder där Vestalifes produkter har distribuerats. En Oberoende aktuarie har utsetts för att utarbeta en rapport om Flytten till Domstolen. Domstolen beaktar denna rapport när beslutet fattas. 6

10 Den Oberoende aktuarien har beaktat hur försäkringstagarnas intressen kan påverkas av förslaget och har dragit slutsatsen att Flytten inte kommer att påverka vare sig ersättningarnas säkerhet eller de förväntade ersättningarna för försäkringstagarna i Vestalife eller Augura Life väsentligt negativt. 16. Vem är Oberoende aktuarie? Den Oberoende aktuarien är Philip Simpson, huvud- och konsultaktuarie på Millimans Londonkontor. Philip Simpson är specialiserad på frågor som gäller livförsäkringsverksamhet. Hans rapport beskriver hans mening om de effekter förslagen sannolikt kommer att ha på försäkringstagarna. 17. Hur kan jag få svar på eventuella frågor jag har om Flytten? Om du har några invändningar eller frågor ber vi dig kontakta oss på nummer (+350) (från 9 till 17 måndag till fredag) eller använda frågeformuläret på vår webbplats Vi kanske kan hantera eventuella frågor omedelbart. Vidare har du enligt lagen i Gibraltar rätt att lägga fram invändningar eller synpunkter avseende den föreslagna Flytten vid Handläggningen av vår begäran, då Domstolen hör alla personer den anser att behöver höras (inklusive försäkringstagare eller deras rättsliga ombud). Domstolsförhandlingarna förväntas äga rum omkring december månad När ett exakt datum har fastställts kommer det att offentliggöras på Vestalifes webbplats och i utvalda lokala tidningar i Gibraltar, Belgien, Portugal och Sverige. Om du vill lägga fram invändningar under Handläggningen ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt och beskriva din invändning så att vi kan skicka den till Domstolen, den Oberoende aktuarien och FCS före Handläggningen. Om du informerar oss kan vi även uppdatera dig om eventuella ändringar förknippade med Handläggningen, t.ex. ändrad tid eller ändrat datum. Som alternativ har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten med ansvar för försäkringssektorn i landet där du var bosatt när du tecknade försäkringen. Kontaktuppgifter finns på dina försäkringsdokument. 18. Hur får jag veta om Domstolen har godkänt Flytten? Efter Domstolens Handläggning lägger vi upp ett meddelande på webbplatserna och När Flytten är genomförd skickar vi en bekräftelse till alla försäkringstagare som berörs av Flytten. Nästa steg 19. Vad behöver jag göra? Om du, efter att noggrant ha läst detta dokument och vårt brev med bifogade rapporter från den Oberoende aktuarien, samtycker till Flytten behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder. Om du vill ha mer information eller planerar att närvara vid Domstolens Handläggning ber vi dig kontakta oss per telefon, e-post eller brevledes enligt vad som anges under fråga Var får jag mer information? Om du har andra frågor kan du kontakta din förmedlare, ringa oss på nummer (+350) (från 9 till 17 måndag till fredag) eller använda frågeformuläret på vår webbplats Vår personal vinnlägger sig om att besvara alla dina frågor, och vi kommer att svara på alla förfrågningar. Du kan även skriva till: PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd, PO Box 1225, Gibraltar Om du kontaktar oss ber vi dig att uppge ditt kundreferensnummer som anges på ditt årsbesked. Du kan även läsa den Oberoende aktuariens fullständiga rapport på webbplatsen 7

11 Definitioner Adiameris Augura Life Irlands centralbank, CBoI Domstolen Flyttdatum FSC Handläggningen Oberoende aktuarie NPG Wealth Management Group PCC-företag PSB Flytten Vestalife En unit linked-livförsäkring kopplad till en personlig tillgångsportfölj. Augura Life Ireland Limited. Central Bank of Ireland, den irländska finansmyndigheten. Supreme Court på Gibraltar. Datumet då portföljen flyttas. Financial Services Commission, finansmyndigheten på Gibraltar. Handläggningen i Domstolen avseende godkännande av Flytten. Domstolsförhandlingarna förväntas äga rum omkring december månad När ett exakt datum har fastställts kommer det att offentliggöras på Vestalifes webbplats och i utvalda lokala tidningar i Gibraltar, Belgien, Portugal och Sverige. Philip Simpson, huvud- och konsultaktuarie på Millimans Londonkontor, har utsetts av Vestalife och Augura Life till Oberoende aktuarie i samband med Flytten. Han har utarbetat en rapport om Flyttens effekter på försäkringstagarna. Den företagskoncern vars slutliga moderbolag är NPG Wealth Management S.A. och som för närvarande omfattar Altraplan Bermuda Limited, Altraplan Luxembourg S.A., Augura Life Ireland Limited, PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited och Private Estate Life S.A. Protected Cell Company enligt definitionen i Protected Cell Companies Act 2001 i Gibraltar. Privilege Structured Bond, en unit linked-produkt som erbjuds i form av en kapitalförsäkring, en tjänstepension eller en privat pension. Den föreslagna flytten som ska godkännas av Domstolen och där alla försäkringar hos Vestalife överförs till Augura Life. Förslaget anger de villkor enligt vilka Augura Life ansvarar för flytten av alla försäkringar som för närvarande är under Vestalifes ansvar. Det kommersiella namnet för PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited. NPG/S/NC/MISC/0027/JUR/001/SV/0813 NPG Wealth Management 38, Parc d activités de Capellen L-8308 Capellen Tel. (+352) Fax (+352)

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Begäran om uttag eller återköp

Begäran om uttag eller återköp Begäran om uttag eller återköp Är du medveten om dina valmöjligheter? Behöver du återköpa ditt försäkringsbrev till fullo? Om du vill ha ytterligare information, ring oss på +44 (0) 1722 415580 eller skriv

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET Projektet för tillsyn över återförsäkringsföretag har nu kommit dithän att vissa viktiga val som gäller helhetsstrukturen

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Försäkringsgivarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Innehåll. Capital International Fund

Innehåll. Capital International Fund Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Innehåll 1. Meddelande om

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266 Försäkringsbrev Försäkringstagare Region Skåne J A Hedlunds Väg 2015-03-17 291 89 Kristianstad Org nr Försäkring nr 2321000255 30351 Försäkringstid Fr.o.m. 2015-01-01 till 2015-12-31 Kundansvarig Zurich

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2007-04-25 BESLUT Michael Östlund & Company FI Dnr 07-3048-342 Fondkommission AB (Anges alltid vid svar) Att. Johan Östlund Box 7749 103 95 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Den 18 februari, 2015, godkände den estniska Finansinspektionen ("EFSA") fusionen av LHV Persian Gulf Fund ("Överlåtande Fond") till SEF

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

DU BESLUTAR. Det är ditt val

DU BESLUTAR. Det är ditt val Det är ditt val Viktig information om Avivas omallokering och fondöverföring, däribland vår Snabbguide till omallokeringsvalet och Kort sammanfattning JA NEJ DU BESLUTAR OM DETTA HÄFTE Detta häfte är avsett

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se Euler Hermes Sverige Simplicity Allmänna Villkor www.eulerhermes.se Euler Hermes Simplicity Simplicity - Allmänna Villkor 1 Försäkringens ändamål 1.1 Försäkringsgivare av er Försäkring är Euler Hermes

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Som en del av NordLEI-webbportalen kan kunder ansöka om pre-lei för sina juridiska personer. Dessutom tillåter NordLEI även både så kallad

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer