PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj"

Transkript

1 PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited Planerad flytt av försäkringsportfölj Vi skriver till dig i samband med din försäkring hos PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited ( Vestalife ), ett PCC-företag (Protected Cell Company) bildat i Gibraltar med registreringsnummer och som har givits tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet av Financial Services Commission i Gibraltar. Varför skriver vi till dig? Vestalife är ett dotterbolag i NPG Wealth Management Group (nedan kallat NPG Group). Som ett led i arbetet med att förenkla företagsstrukturen inom NPG Group planerar Vestalife att flytta alla utfärdade försäkringar till Augura Life Ireland Limited, ett systerföretag i NPG Group (nedan kallat flytten). När flytten har slutförts är avsikten att slutligen likvidera Vestalife. Vilka är Augura Life Ireland? Augura Life Ireland Limited (nedan kallat Augura Life) är ett aktiebolag (limited liability company) bildat i Irland, registrerat under nummer 99454, med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Augura Life har tillstånd av Irlands centralbank att bedriva livförsäkringsverksamhet. Avsikten är att Augura Life ska överta all försäkringsverksamhet som utfärdats av Vestalife med verkan från, eller omkring, december månad När flytten har genomförts kommer Vestalife inte att ha några kvarvarande skyldigheter gentemot dig avseende din försäkring eftersom alla sådana skyldigheter kommer att ha överlåtits till Augura Life. Vi vill bekräfta att villkoren i din försäkring hos Augura Life och dina rättigheter enligt försäkringen inte kommer att ändras på något väsentligt sätt och att du inte behöver vidta några åtgärder på grund av flytten. Hur ser processen ut? Som en del i processen har en aktuarie som är oberoende av Vestalife (nedan kallad den oberoende aktuarien) bedömt huruvida flytten kommer att ha negativa effekter för dig, försäkringstagaren, och utarbetat en rapport som beskriver slutsatserna av bedömningen. En kopia av denna rapport finns i bilaga 1 till detta brev. En sammanfattning av rapporten, där resultatets huvuddrag beskrivs, finns i bilaga 2. Du kan även hämta en kopia av detta brev och den oberoende aktuariens rapport från webbplatsen för Augura Life eller Vestalife PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd Suite 913 Europort PO Box 1225 Gibraltar A member of NPG Wealth Management, trading under the name of Vestalife R.C. Gibraltar Protected cell life assurance company licensed and regulated by the Tel. (+350) Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Act 1987 Fax (+350) /3

2 Du kan läsa i rapporten att den oberoende aktuarien anser att flytten inte kommer att påverka försäkringstagarna väsentligt negativt. För sin slutsats har den oberoende aktuarien beaktat bland annat faktumet att Vestalife, hos vilka du för närvarande har din försäkring, är ett PCC-företag i Gibraltar. Augura Life är å sin sida ett privat aktiebolag eftersom det enligt irländska företagsregler inte finns någon direkt jämförbar företagsstruktur. Flytten lyder under lagen i Gibraltar. Detta innebär att flytten av försäkringsverksamhet från Vestalife till Augura Life måste godkännas av Gibraltars högsta domstol Supreme Court (nedan kallad domstolen). Financial Services Commission i Gibraltar och Irlands centralbank måste också ge sina godkännanden som en del i processen. Även Finansinspektionen i Sverige, Instituto de Seguros de Portugal och Financial Services and Markets Authority i Belgien kommer att kontaktas som en del i processen. Avaktivering inom en PCC-struktur I egenskap av PCC-företag i Gibraltar lyder Vestalife under lagen Protected Cell Companies Act i Gibraltar. Enligt denna lag har ett företag rätt att skapa konton inom sin struktur för att separera och skydda underliggande tillgångar för, till exempel, varje försäkring det har utfärdat. När sådana skapas har varje konto vanligen en egen beteckning (dvs. ett försäkringsnummer), och tillgångar och skulder på ett visst konto måste hållas separata från sådana på andra konton. Lagens bestämmelser förhindrar att tillgångarna på ett konto används för skuldförbindelser som inte kan hänföras till just det kontot. För närvarande, som försäkringstagare i Vestalife, kan du endast ha krav på de underliggande tillgångarna på det skyddade konto dit du och andra eventuella relevanta försäkringstagare hör. Om kontots tillgångar (dina och potentiellt andras) är uttömda finns ingen möjlighet till krav på tillgångar som finns på andra konton. På samma sätt har försäkringstagare som tillhör andra konton i Vestalife inte möjlighet till anspråk på de underliggande tillgångar som finns på ditt skyddade konto. Vestalifes struktur med skyddade konton kommer inte att finnas i Augura Life eftersom Irland saknar liknande koncept. Enligt irländska försäkringslagar måste Augura Life istället skärma av de tillgångar för varje försäkringstagare som krävs för att uppfylla skyldigheten gentemot försäkringstagarna. Om Augura Life skulle bli insolvent, tolkas lagen för närvarande som att fordringsägare inte kan få betalt med de avskärmade tillgångarna utom för att möta likvidationskostnader. Försäkringstagare har likvärdiga anspråk på tillgångarna. Skulle de vara otillräckliga är du jämbördig med Augura Lifes övriga försäkringstagare, och eventuella underskott delas proportionerligt. Vad behöver du göra? Om du inte har några invändningar mot förslaget behöver du inte göra något alls. Du behöver inte vidta några åtgärder eller bekymra dig över denna förändring. Din försäkring kommer att fungera allmänt likadant som hos Vestalife. Ditt befintliga förnyelsedatum (om detta är relevant) förblir samma. I förhållande till befintliga administrativa arrangemang och avgifter som påverkar din försäkring förväntas inga väsentliga förändringar följa av flytten till Augura Life. Dina aktuella försäkringshandlingar förblir juridiskt giltiga, och de kommer att uppdateras av Augura Life nästa gång du ändrar eller förnyar försäkringen (det som sker först). Om du vill se de uppdaterade försäkringshandlingarna, dvs. så som ditt förhållande till Augura Life kommer att se ut när flytten är genomförd, kommer de att finnas på webbplatsen för Augura Life Även om denna förändring inte påverkar ditt försäkringsskydd, dina försäkringsersättningar eller din premie, är Vestalife enligt lagen i Gibraltar skyldigt att ge dig rätt att lägga fram invändningar eller synpunkter avseende den föreslagna flytten när vår begäran handläggs. Vi kommer att föra ett omsorgsfullt register över eventuella invändningar. Om du meddelar oss din invändning skriftligen påverkar det inte din rätt att närvara och lägga fram den vid förhandlingen i domstolen. Domstolen måste godkänna flytten innan den kan genomföras. Domstolen beaktar PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd Suite 913 Europort PO Box 1225 Gibraltar A member of NPG Wealth Management, trading under the name of Vestalife R.C. Gibraltar Protected cell life assurance company licensed and regulated by the Tel. (+350) Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Act 1987 Fax (+350) /3

3 den oberoende aktuariens rapport, granskar de framlagda vittnesmålen och beaktar eventuella inkomna invändningar liksom synpunkter från Gibraltar Financial Services Commission. Vid förhandlingarna hör domstolen alla personer den anser behöver höras (inklusive försäkringstagare eller deras rättsliga ombud). Domstolsförhandlingarna förväntas äga rum omkring december månad När ett exakt datum har fastställts kommer det att offentliggöras på Vestalifes webbplats och i utvalda lokala tidningar i Gibraltar, Belgien, Portugal och Sverige. Vi väntar oss att domstolen godkänner förslaget om flytt av alla tillgångar och skulder som avser Vestalifes försäkringar till Augura Life. För att undvika missförstånd: om du inte vill närvara vid förhandlingen i domstolen men vill lägga fram en invändning eller framställning, kan du skriva till oss (se kontaktuppgifter nedan). All sådan korrespondens vidarebefordras till Gibraltar Financial Services Commission. Om du vill kan du även skriva (eller skicka e-post) direkt till Gibraltar Financial Services Commission Observera att Gibraltar Financial Services Commission inte vare sig delvis eller helt har godkänt innehållet i detta brev eller den oberoende aktuariens rapport och inte gör några som helst utfästelser avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Som en del i processen har den föreslagna flytten diskuterats med Gibraltar Financial Services Commission, som kräver att vi formellt kommunicerar med dig så att du, om du så önskar, har möjlighet att lägga fram eventuella invändningar eller synpunkter. Dessa vidarebefordras sedan till Gibraltar Financial Services Commission. Vi ger uppdateringar via webbplatsen. Om flytten godkänns kommer detta även att tillkännages på vår webbplats. Detta brev fungerar som tillkännagivande av ovanstående händelseutveckling. Vi är tacksamma om du uppdaterar dina register i enlighet med detta. Observera att eventuella skattekonsekvenser för dig och din försäkring inte tas upp i detta brev. Om du anser att det är relevant för dig råder vi dig att konsultera en lämplig skatterådgivare. Observera att en kopia av detta brev även har skickats till försäkringsförmedlare som har ingått affärsförbindelser med Vestalife. Om du har frågor eller vill ha mer information kan du kontakta din förmedlare eller ringa oss direkt på (+350) (från 9 till 17 måndag till fredag), skicka ett e-postmeddelande till eller skriva till PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd, PO Box 1225, Gibraltar. Vi hoppas att detta brev och bifogade frågor och svar ska ge dig den information som behövs för att du ska förstå förslaget och för att besvara eventuella frågor. Du är dock välkommen att kontakta oss om du har invändningar mot förslaget eller om du vill ha ytterligare information om det. Styrelsen påtar sig ansvaret för att innehållet i detta dokument är korrekt och fullständigt. Med vänlig hälsning Stephen Bright Director för och på uppdrag av PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd Suite 913 Europort PO Box 1225 Gibraltar A member of NPG Wealth Management, trading under the name of Vestalife R.C. Gibraltar Protected cell life assurance company licensed and regulated by the Tel. (+350) Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Act 1987 Fax (+350) /3

4 Vårt steg mot gränsöverskridande synergier Svar på dina frågor - För Vestalifes försäkringstagare Augusti 2013

5 Vi har tagit fram denna broschyr för att besvara dina frågor om den föreslagna flytten av alla försäkringar hos PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited (Vestalife) till Augura Life Ireland Limited. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa denna broschyr. Den innehåller viktig information om flytten och hur den påverkar dig. Ord som är skrivna med stor bokstav i detta dokument förklaras i avsnittet Definitioner i slutet av broschyren. PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited är ett PCC-företag (Protected Cell Company) bildat i Gibraltar med registreringsnummer , med tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet av Financial Services Commission i Gibraltar. Augura Life Ireland Limited är ett aktiebolag (limited liability company) bildat i Irland med registreringsnummer 99454, med tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet av Irlands centralbank. Både PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited och Augura Life Ireland Limited hör till företagen i NPG Wealth Management Group. Det finns fler företag i NPG Wealth Management Group, men de påverkas inte av flytten.

6 Innehåll Vad är det som händer? 1. Hur ser förslaget ut? 2. Varför görs det? 3. Vilka försäkringar flyttas? Vad innebär detta för dig? 4. Hur ändras den nuvarande strukturen i min försäkring vid Flytten? 5. Kommer mina villkor att ändras? 6. Ändras min försäkring på andra sätt? 7. Kommer min försäkring att vara lika väl skyddad som tidigare? 8. Kommer min försäkring att vara investerad på samma sätt? 9. Kommer Flytten att påverka min personliga skattesituation? 10. Vem ska jag kontakta angående min försäkring efter Flytten? Mer om Flytten 11. Mer om NPG Wealth Management Group 12. Vilka är Augura Life? 13. Hur regleras Augura Life? 14. Vem betalar för Flytten? 15. Hur skyddas mina intressen i egenskap av försäkringstagare under Flytten? 16. Vem är Oberoende aktuarie? 17. Hur kan jag få svar på eventuella frågor jag har om Flytten? 18. Hur får jag veta om Domstolen har godkänt Flytten? Nästa steg 19. Vad behöver jag göra? 20. Var får jag mer information? Definitioner

7 Vad är det som händer? 1. Hur ser förslaget ut? Vi (NPG Wealth Management Group) föreslår att alla försäkringar hos PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited ( Vestalife ) flyttas till Augura Life Ireland Limited ( Augura Life ). Avsikten är att Augura Life ska överta all försäkringsverksamhet som utfärdats av Vestalife. När Flytten har genomförts kommer Vestalife inte att ha några kvarvarande skyldigheter gentemot dig avseende din försäkring eftersom alla sådana skyldigheter kommer att ha överlåtits till Augura Life. Vi hänvisar till förslaget i denna broschyr och därtill hörande dokument som Flytten. Om Gibraltars högsta domstol ( Domstolen ) godkänner våra planer sker förändringarna på flyttdatumet, som förväntas äga rum i slutet av Varför görs det? Flytten förenklar vår verksamhet och låter oss bli mer effektiva och använda våra resurser på ett bättre sätt. Kombinationen av Vestalife och Augura Life i en större enhet minskar även mängden kapital som är bundet för att uppfylla lagstadgade solvenskrav och möjliggör därmed ytterligare utveckling av verksamheten. Flytten av verksamheten från Gibraltar till Irland skapar betydande synergier och låter våra försäkringstagare dra nytta av den säkra investeringsmiljön och det välutvecklade finansiella regelverket i Irland. I praktiken placeras din försäkring efter Flytten under tillsyn av Irlands centralbank, som är en marknadsreglerare med gott rykte som strikt och effektivt tillämpar EU:s högsta standarder vad gäller tillsyn av försäkringssektorn. 3. Vilka försäkringar flyttas? Om Flytten godkänns flyttas alla Vestalifes försäkringar till Augura Life. Detta innefattar både Adiamerisförsäkringar och Privilege Structured Bond-försäkringar (PSB-försäkringar). Vad innebär detta för dig? 4. Hur ändras den nuvarande strukturen i min försäkring vid Flytten? Vestalife är organiserat som ett PCC-företag som distribuerar två typer av produkter: Adiameris (separata fondförsäkringar) och PSB (unit linked-försäkringar). I praktiken är alla Adiameris-tillgångar isolerade på separata konton (ett konto per försäkring), fullständigt oberoende av andra konton. PSB-tillgångarna är sammanslagna till ett enda isolerat konto. Vestalife grundades inledningsvis som ett PCC-företag i syfte att erbjuda separata konton (där tillgångarna är juridiskt separerade från andra kunders konton) till kunder som ville investera i separata fonder. Denna typ av organisation ökar investeringarnas synlighet och spårbarhet utan att försvåra förvaltningen av företaget. Vestalife är övertygat om att skyddet som erbjuds enligt PCC-regelverket inte erbjuder en avgörande fördel för försäkringstagarna i unit linked-försäkringar eller separata fondförsäkringar. Även om Vestalife har informerat försäkringstagarna om PCC-företagsformen har skyddet som ges av PCC-regelverket aldrig använts som en nyckelfunktion i försäkringen. Irland saknar PCC-regelverk. Försäkringsbestämmelserna erbjuder dock ett strikt skydd för försäkringstagarnas tillgångar som i slutänden motsvarar PCC-regelverket. I praktiken är de tillgångar som krävs för att uppfylla skyldigheterna gentemot försäkringstagarna strikt avskärmade. Om Augura Life skulle bli insolvent kan fordringsägare inte få betalt med de avskärmade tillgångarna. Irlands centralbank ansvarar för att säkerställa att försäkringsbolagen hela tiden följer dessa bestämmelser. Detta innebär att försäkringstagarnas tillgångar både enligt PCC- och icke-pcc-regelverk är strikt isolerade från företagets tillgångar och erhåller som sådana samma skydd mot tredjepartsskulder och möjliggör motsvarande åtgärder för återbetalning. Den största skillnaden mellan de två regelverken är att varje försäkringstagare i ett PCC-regelverk har absolut företräde till de underliggande tillgångarna i deras egna försäkringar, medan försäkringstagarna i ett 4

8 icke-pcc-regelverk rankas pari passu (med samma rang) med avseende på försäkringsbolagets tillgångar. Detta innebär att risken i vissa extrema och osannolika situationer görs ömsesidig i ett icke-pcc-företag och att vissa försäkringstagare kan ha fördel och andra nackdel av systemskillnaderna. En av följderna av Flytten är ändå att Augura Life kommer att ha bättre solvensmarginaler än Vestalife. Detta innebär att ovan nämnda extrema scenarier är ännu mindre sannolika. Utifrån denna synvinkel är vår åsikt (som delas av jurister i Gibraltar och Irland) att bytet från ett PCC- till ett icke-pcc-regelverk ur försäkringstagarens perspektiv minst kommer att vara likvärdigt (om inte i slutänden fördelaktigt). På grund av detta är den Oberoende aktuariens slutsats i rapporten att genomförandet av planen inte väsentligt kommer att påverka säkerheten för [försäkringstagarnas] ersättningar ( 7.86). 5. Kommer mina villkor att ändras? Dina aktuella försäkringshandlingar förblir juridiskt giltiga, och de kommer att uppdateras av Augura Life nästa gång du ändrar eller förnyar försäkringen (det som sker först). Försäkringsvillkoren ändras inte. Uppdaterade försäkringshandlingar som återspeglar Flytten kommer att göras tillgängliga på webbplatsen för Augura Life, 6. Ändras min försäkring på andra sätt? Din försäkringsgivare ändras till Augura Life. Betalningar och korrespondens till dig kommer att komma från Augura Life och information om din försäkring kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen för Augura Life, De enda omedelbara ändringarna från Flytten blir ändrade kontaktuppgifter enligt beskrivningen i fråga 19 nedan. Våra bankkontouppgifter kan ändras för vissa försäkringar, och sådana ändringar återspeglas i de uppdaterade försäkringshandlingarna som kommer att göras tillgängliga för alla försäkringar på Flytten påverkar inte befintliga ersättningar, premierna som ska betalas, värdet på din försäkring eller dina eventuella garantier. Din försäkring fortsätter att fungera som tidigare. Du behåller samma försäkringsnummer, och servicenivån du erhåller påverkas inte. 7. Kommer min försäkring att vara lika väl skyddad som tidigare? PCC-regelverket finns inte i Augura Life eftersom Irland saknar liknande lagstiftning. Enligt irländska försäkringslagar måste Augura Life istället skärma av alla tillgångar för försäkringstagare som krävs för att uppfylla skyldigheterna gentemot försäkringstagarna. Om Augura Life skulle bli insolvent, tolkas lagen för närvarande som att fordringsägare inte kan få betalt med de avskärmade tillgångarna utom för att möta likvidationskostnader. Försäkringstagare har likvärdiga anspråk på tillgångarna. Skulle de vara otillräckliga är alla Augura Lifes försäkringstagare jämbördiga och eventuella underskott delas proportionerligt. Ytterligare information med anknytning till denna fråga finns i fråga 4 i denna broschyr. Detta skydd anses vara likvärdigt av Augura Life samt dess oberoende aktuarier och jurister i såväl Irland som Gibraltar. 8. Kommer min försäkring att vara investerad på samma sätt? Din försäkring förblir likadan. Oavsett vilken typ av försäkring du har ändrar Flytten inte förvaltningskostnader, försäkringsavgifter eller prissättning. Efterföljande transaktioner inleds och utförs som tidigare, oavsett huruvida du har anförtrott förvaltningen av din portfölj till en professionell förmedlare eller om du personligen skickar dina transaktionsinstruktioner till oss. 9. Kommer Flytten att påverka min personliga skattesituation? Flytten påverkar inte försäkringarnas skattestatus eller skatterapporteringskrav. Det kan dock vara en bra idé att rådfråga din förmedlare eller skatterådgivare för att bekräfta att din personliga skatteposition inte påverkas. 5

9 10. Vem ska jag kontakta angående min försäkring efter Flytten? Om du har en förmedlare kan du precis som tidigare kontakta honom eller henne för att diskutera din försäkring. Som alternativ kanske du föredrar att kontakta Augura Life direkt: Augura Life Ireland Limited Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland Tfn: (+353) Fax: (+353) E-post: Mer om Flytten 11. Mer om NPG Wealth Management Group NPG Wealth Management Group är en luxemburgbaserad finansiell koncern specialiserad på finansiella lösningar genom investeringsbaserade livförsäkringsprodukter. Koncernen riktar in sig på förmögna privatpersoner, huvudsakligen i Europa, och distribuerar sina produkter via oberoende förmedlare, t.ex. mäklare, family offices och institutionella partner. NPG Wealth Management Group omfattar Augura Life Ireland Limited, Altraplan Luxembourg S.A., Altraplan Bermuda Limited och Private Estate Life S.A. 12. Vilka är Augura Life? Augura Life Ireland Limited är ett aktiebolag (limited liability company) bildat i Irland, registrerat under nummer och med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Augura Life har tillstånd av Irlands centralbank att bedriva livförsäkringsverksamhet. 13. Hur regleras Augura Life? Försäkringsbranschen, och mer allmänt hela den finansiella tjänstesektorn i Irland, regleras av Irlands centralbank (Central Bank of Ireland eller CBoI), som ansvarar för tillsyn av den finansiella hälsan och stabiliteten hos irländska institutioner som erbjuder finansiella tjänster och kombinerar den befintliga rollen som centralbank med tillsyn av att finansinstituten efterlever försiktighetsregler och regler för bedrivande av affärsverksamhet. CBoI har även betydande befogenheter gällande konsumentskyddet inom ramen för sitt konsumentskyddsuppdrag. CBoI utför sina tillsynsskyldigheter på ett dynamiskt sätt, vilket har möjliggjort utvecklingen av ett brett utbud av fondprodukter. Till skillnad från vissa jurisdiktioner som har restriktiva investeringsbegränsningar erbjuder Irland tillgång till ett brett utbud av tillgångar. 14. Vem betalar för Flytten? Flytten betalas av Augura Life och sker utan kostnad för försäkringstagarna. 15. Hur skyddas mina intressen i egenskap av försäkringstagare under Flytten? Flytten lyder under lagen i Gibraltar. Detta innebär att flytten av försäkringsverksamhet från Vestalife till Augura Life måste godkännas av Gibraltars högsta domstol Supreme Court ( Domstolen ), som måste förvissa sig om att Flytten inte leder till orättvisa nackdelar för försäkringstagarna och att den uppfyller alla nödvändiga krav enligt lag. Ett godkännande krävs även från finansmyndigheterna i Gibraltar (FSC), Irland (CBoI) och i de länder där Vestalifes produkter har distribuerats. En Oberoende aktuarie har utsetts för att utarbeta en rapport om Flytten till Domstolen. Domstolen beaktar denna rapport när beslutet fattas. 6

10 Den Oberoende aktuarien har beaktat hur försäkringstagarnas intressen kan påverkas av förslaget och har dragit slutsatsen att Flytten inte kommer att påverka vare sig ersättningarnas säkerhet eller de förväntade ersättningarna för försäkringstagarna i Vestalife eller Augura Life väsentligt negativt. 16. Vem är Oberoende aktuarie? Den Oberoende aktuarien är Philip Simpson, huvud- och konsultaktuarie på Millimans Londonkontor. Philip Simpson är specialiserad på frågor som gäller livförsäkringsverksamhet. Hans rapport beskriver hans mening om de effekter förslagen sannolikt kommer att ha på försäkringstagarna. 17. Hur kan jag få svar på eventuella frågor jag har om Flytten? Om du har några invändningar eller frågor ber vi dig kontakta oss på nummer (+350) (från 9 till 17 måndag till fredag) eller använda frågeformuläret på vår webbplats Vi kanske kan hantera eventuella frågor omedelbart. Vidare har du enligt lagen i Gibraltar rätt att lägga fram invändningar eller synpunkter avseende den föreslagna Flytten vid Handläggningen av vår begäran, då Domstolen hör alla personer den anser att behöver höras (inklusive försäkringstagare eller deras rättsliga ombud). Domstolsförhandlingarna förväntas äga rum omkring december månad När ett exakt datum har fastställts kommer det att offentliggöras på Vestalifes webbplats och i utvalda lokala tidningar i Gibraltar, Belgien, Portugal och Sverige. Om du vill lägga fram invändningar under Handläggningen ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt och beskriva din invändning så att vi kan skicka den till Domstolen, den Oberoende aktuarien och FCS före Handläggningen. Om du informerar oss kan vi även uppdatera dig om eventuella ändringar förknippade med Handläggningen, t.ex. ändrad tid eller ändrat datum. Som alternativ har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten med ansvar för försäkringssektorn i landet där du var bosatt när du tecknade försäkringen. Kontaktuppgifter finns på dina försäkringsdokument. 18. Hur får jag veta om Domstolen har godkänt Flytten? Efter Domstolens Handläggning lägger vi upp ett meddelande på webbplatserna och När Flytten är genomförd skickar vi en bekräftelse till alla försäkringstagare som berörs av Flytten. Nästa steg 19. Vad behöver jag göra? Om du, efter att noggrant ha läst detta dokument och vårt brev med bifogade rapporter från den Oberoende aktuarien, samtycker till Flytten behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder. Om du vill ha mer information eller planerar att närvara vid Domstolens Handläggning ber vi dig kontakta oss per telefon, e-post eller brevledes enligt vad som anges under fråga Var får jag mer information? Om du har andra frågor kan du kontakta din förmedlare, ringa oss på nummer (+350) (från 9 till 17 måndag till fredag) eller använda frågeformuläret på vår webbplats Vår personal vinnlägger sig om att besvara alla dina frågor, och vi kommer att svara på alla förfrågningar. Du kan även skriva till: PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd, PO Box 1225, Gibraltar Om du kontaktar oss ber vi dig att uppge ditt kundreferensnummer som anges på ditt årsbesked. Du kan även läsa den Oberoende aktuariens fullständiga rapport på webbplatsen 7

11 Definitioner Adiameris Augura Life Irlands centralbank, CBoI Domstolen Flyttdatum FSC Handläggningen Oberoende aktuarie NPG Wealth Management Group PCC-företag PSB Flytten Vestalife En unit linked-livförsäkring kopplad till en personlig tillgångsportfölj. Augura Life Ireland Limited. Central Bank of Ireland, den irländska finansmyndigheten. Supreme Court på Gibraltar. Datumet då portföljen flyttas. Financial Services Commission, finansmyndigheten på Gibraltar. Handläggningen i Domstolen avseende godkännande av Flytten. Domstolsförhandlingarna förväntas äga rum omkring december månad När ett exakt datum har fastställts kommer det att offentliggöras på Vestalifes webbplats och i utvalda lokala tidningar i Gibraltar, Belgien, Portugal och Sverige. Philip Simpson, huvud- och konsultaktuarie på Millimans Londonkontor, har utsetts av Vestalife och Augura Life till Oberoende aktuarie i samband med Flytten. Han har utarbetat en rapport om Flyttens effekter på försäkringstagarna. Den företagskoncern vars slutliga moderbolag är NPG Wealth Management S.A. och som för närvarande omfattar Altraplan Bermuda Limited, Altraplan Luxembourg S.A., Augura Life Ireland Limited, PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited och Private Estate Life S.A. Protected Cell Company enligt definitionen i Protected Cell Companies Act 2001 i Gibraltar. Privilege Structured Bond, en unit linked-produkt som erbjuds i form av en kapitalförsäkring, en tjänstepension eller en privat pension. Den föreslagna flytten som ska godkännas av Domstolen och där alla försäkringar hos Vestalife överförs till Augura Life. Förslaget anger de villkor enligt vilka Augura Life ansvarar för flytten av alla försäkringar som för närvarande är under Vestalifes ansvar. Det kommersiella namnet för PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Limited. NPG/S/NC/MISC/0027/JUR/001/SV/0813 NPG Wealth Management 38, Parc d activités de Capellen L-8308 Capellen Tel. (+352) Fax (+352)

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Ett Andra tillägg till Prospektet Detta Andra tillägg ska läsas i kombination med och utgör en del av prospektet för Absolute Insight Funds plc ( Bolaget ) daterat den 17 februari

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer