Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003."

Transkript

1 Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson från SVT, dagens moderator inledde med en kort presentation och lämnade därefter över till Göran Frödin Göran Frödin, Uvåns Näringslivscenter. Göran Frödin inledde dagen med att hälsa alla deltagare välkomna och presenterade därefter verksamheten vid Uvåns Näringslivscenter. Uvån som är ett gemensamt näringslivsbolag för Hagfors och Munkfors arbetar genom att via olika aktiviteter öka innovationskraften och attraktionskraften i regionen. Strategin är att verka genom och understödja nätverk, samarbete och processer med målet att uppnå en funktionell och hållbar arbetsmarknadsregion både socialt och ekonomiskt. För närvarande drivs ett antal strategiska projekt. - Omvärldsanalys - Strategisk kompetensförsörjning - Verktygsmekaniskt centrum - Visionsarbete för kommunerna - Synliggörande av Uddeholms historia - Konstens hus - Uddeholm Swedish Rally - NKIJ banan När det gäller Omvärldsanalys drivs detta utifrån tesen att Den förberedde överlever. Frågor som bearbetas är bl.a. förbättra näringslivsklimat, befolkningsutvecklingen, kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Strategisk kompetensförsörjning presenterar arbetet via den här konferensdagen.

2 Uddeholms historia är ett led att skapa förståelse för sin egen bakgrund för att kunna agera framåt. Professor Sune Berger, Karlstad Universitet. Sune Berger från Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, beskrev verksamheten där man bl.a. återför internationella erfarenheter från lyckad utveckling i liknande regioner i andra länder. Studier och utredningar har även genomförts avseende Uddeholm Swedish Rally och i Brytprojektet som gäller män i icke-traditionella yrken. När det gäller teorier om kvalifikationer och kompetens finns ett antal punkter. - Polarisering som innebär att vi får en stor skillnad mellan mycket högkvalificerade yrken och yrken med lågt kompetensbehov. - Allmän kompetenshöjning, samtliga yrken kommer att kräva allt högre kompetens. - Dekvalificering, innebärande att arbetslivet består av monotona uppgifter med låga krav på kompetens. - Rekvalificering, gamla yrkeskunskaper kommer tillbaka. - Segmentering, där vissa delar utmärker sig med högt kvalificerade arbetsuppgifter, exempelvis det som hände vid IT-boomen. Gudrun Gidebratt, Uvåns Näringslivscenter. Gudrun Gidebratt, projektledare för Strategisk kompetensförsörjning, presenterade resultatet av en genomförd screening avseende kompetenshantering i regionen. Själva projektets mål är att: - Inventera och dokumentera det strategiska kompetensbehovet inom ett urval av Hagfors och Munkfors företag och organisationer. - Föreslå en samarbetsmodell för hur kompetensförsörjningen kan hanteras fortsättningsvis Undersökningen visar en problembild omfattande bl.a. sjunkande antal födda i regionen, stigande antal pensionsavgångar och sjunkande antal gymnasielever. Ett tydligt behov som undersökningen noterat är för få praktikplatser. Behovet är stort och idag saknas platser för många av grupperna. Praktikplatser är ett bra sätt för företagen att visa upp sin verksamhet. - Teknikutbildningarna behöver 6-8 platser per vecka under hela läsåret. - Vårdutbildningen behöver 26 veckor per elev under den treåriga utbildningen. Komvux 12 veckor under tre terminer per elev. - Lärarutbildningen har behov av ett antal platser per termin (samarbete Karlstads universitet och våra skolor). - Utöver detta behöver Af och Försäkringskassan ett antal praktikplatser för arbetsträning, utbildning etc. - Praktikplatserna kan vi betrakta som fina möjligheter att hitta bra medarbetare och framtida arbetsresurser om vi hanterar det rätt. Det nödvändigt att vi samarbetar för att lösa de stora behoven.

3 När det gäller kompetens visar undersökningen att: - Huvuddelen av de anställda har låg utbildningsnivå, vilket leder till att man inte ser vitsen med högre utbildning/akademiker. Detta kan leda till ytterligare utarmning. - Uppfattningen om framtiden är för flera att det inte kommer att ske så stora förändringar, det kommer att fortsätta ungefär som det är nu. - Flera anser att ytterligare rationaliseringar kan balansera pensionsavgångar. - Ett par företag pratar om neddragningar i samband med pensionsavgångar och ett par förväntar sig att växa resten tror på plus minus noll. - Samarbetet mellan företagen är inte speciellt utvecklat. - Ett fåtal har använt sig av Karlstads universitet och många vet inte vad de kan få för typ av stöd från universitetet. - Den kompetens som flest frågar efter är arbetsledare. Kanske rättare sagt personer de kan lita på som tar ansvar för helheten och som kan avlasta dem som företagsledare ett par har också uttryckt att de skulle kunna ta fler praktikanter om de hade mer arbetsledning. - Andelen kvinnor är störst inom vård och omsorg. Många av kvinnorna arbetar deltid. - Inom företagen dominerar antalet männen. - Det är med ett par undantag män i beslutande positioner För att hantera kompetensfrågor på ett strukturerat och samordnat sätt i regionen föreslås en modell för att hantera detta. Att diskutera modellen och dess möjligheter att hantera de problem som identifierats är en av konferensdagens viktigaste frågor. Gunnel Forsberg, Karlstad Universitet. Gunnel Forsberg, gästprofessor vid Jämställdhetsforskning vid Karlstad universitet, talade utifrån ett genusperspektiv. Jämställdhet ska ju finnas med i alla aspekter, men hur gör man egentligen och vad innebär ett integrerat jämställdhetsperspektiv inom kommunal planering. Utvecklingen pekar åt rätt håll, men fortfarande när vi ser på utbildningssidan kan vi prata om pojkskolor och flickskolor. Flickor får generellt sett högre betyg än pojkar. Skillnaden kvarstår även inom universitetsutbildningen. Inom forskningen dominerar däremot männen när det gäller examina trots en relativt jämn antagning till forskarutbildningen. Statistik för Hagfors-Munkfors visar att barnfamiljer lämnar området. Frågan ställdes vad det kan bero på och om det är något som saknas i regionen för att behålla barnfamiljerna. Ett sätt kan vara att hjälpa till när det gäller praktikplatser för kvinnor. Sven-Erik Karlsson, Karlstad Universitet. Sven-Erik Karlsson talade utifrån ett turistperspektiv om de ingående delarna Produktion och Konsumtion. Turism tenderar rent allmänt att antingen vara storskalig eller småskalig,

4 däremellan finns få exempel. För många är arbetet med turism mer en fråga om livsstil än om ekonomi. Ledord som oberoende, kreativitet, familjeprocess och arbetet i centrum nämndes där målet är en självständighetens livsform. Orter med en historia av stora produktionsenheter har ofta skapat en stark kollektivism som motverkar initiering av turistföretag. På dessa orter är det ofta folk utifrån som startar turistnäring. Kulturen i en region påverkar initiering av företag, exempelvis Gnosjö. Turismen generellt har gått ifrån att tillfredsställa ögat, sightseeing, till att tillfredsställa alla sinnen via upplevelser med exempelvis lokal mat, vin etc. En återstående fråga för regionen är hur man kan sy ihop det globala perspektivet med det lokala. Curt Räftegård, Karlstad Universitet. Curt Räftegård, statsvetare inom politikerdemokrati och arbetsvetenskap, talade utifrån två styrmodeller, den Ledardemokratiska modellen och den Deliberativa modellen. Utgångspunkten är att om man vill utveckla så behöver man en styrordning. - Ledardemokratiska modellen utgår ifrån att valda ledare styr. Folket kan bestämma vilka som ska bestämma. Däremellan ska man vara tyst. Vi väljer i någon mening en elit enligt det välordnade samhällets modell. Systemet legitimeras utifrån dess leveransförmåga. Idag ställer inte folk upp okritiskt längre och är lika lydiga. Många har egna åsikter och vänder systemet ryggen. - Den Deliberativa modellen innebär att rådpläga. Många deltar i diskussionen och man pratar sig fram till ett beslut. Folkets uppgift här är att vara med och i dialog bestämma. Idén bygger på att vi inte har åsikter utan att de formas genom dialogen. I dialogen sker en förädling där man tar tillvara folks erfarenheter. Den ideala modellen ger en öppen jämlik och ansvarig dialog. Sambandet mellan deltagande och engagemang är rätlinjigt och ökar med ökande deltagande. Samtidigt sjunker ledord som effektivitet och snabbhet med fler deltagande. Ekonomiskt avancerade regioner styrs effektivare enbart därför att de råkar ha starkare medborgaranda. Problemet och utmaningen med den deliberativa modellen är hur man i en region dels organiserar modellen dels behåller handlingskraften. Johan Falkäng, Litium Affärsutveckling. Johan Falkäng, Litium Affärsutveckling, resonerade kring omvärldsanalys med exempel från både chipstillverkning för mobiltelefoner, agerandet efter Jan Guillos böcker om Arn och STRIX television. Omvärldsanalys bygger på att händelser inte uppstår ur intet, det finna alltid en upprinnelse med olika tecken att något är på gång. Det man som organisation kan fråga sig är: - vilken information är relevant för vår organisation - hur stimuleras inflödet av information - hur omsätter man informationen till handling

5 Anneli Sirsjö, Svenskt Näringsliv Anneli Sirsjö från Svenskt Näringsliv i Värmland/Närke redovisade en undersökning från mars 2003 Fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar där man frågat åringar om deras förväntan på arbetslivet. Samma fråga hade även ställts till företagare om vad de trodde att 18-åringar hade för syn på arbete varefter vyerna jämförts. Som sammanfattning kan sägas att arbetsgivarna allmänt sett har en relativt bra bild av unga medarbetare, men gör lite för att bli mer attraktiva. Det finns dock ett antal utmaningar som man från arbetsgivarsidan måste uppmärksamma. - arbetsgivarna underskattar ungdomarnas behov av trygghet och individuell frihet samtidigt - de underskattar även betydelsen av att kunna erbjuda goda relationer och kamratskap - vissa har svårt att förstå att de måste förtjäna sitt ledarskap och inte förutsätta att ungdomarna ska underordna sig. De måste visa att de tar ansvar för mer än det egna företaget - arbetet är inte lika viktigt för dagens ungdomar som för tidigare generationer - arbetsgivare har svårt att omsätta sin insikt om hur ungdomar tänker i praktiken - endast fyra av tio gör någonting för att bli mer attraktiva för ungdomar.

6 2. Gruppredovisning och summering av dagen. Frågor för eftermiddagens gruppdiskussioner: Hur arbetar vi idag i Uddeholmsregionen utifrån Strategisk Kompetensförsörjning? Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? Gruppindelning enligt bilaga. Redovisning: Grupp 1: Peter Karlsson från Metall pekade på att vi inte arbetar tillräckligt långsiktigt. Det måste till ett långsiktigt inriktat samarbete mellan företag, skola och kommun. Som ett exempel nämndes skolmässan i Arvika där man gick ut till skolorna och visade vad som fanns och vad man gjorde. Synliggöra företagandet för skoleleverna. Ett annat område var praktikplatser av egentligen samma skäl som skolmässan, dvs. visa och få ungdomar att förstå och förhoppningsvis bli intresserade av arbetsplatserna. Den föreslagna samarbetsmodellen krävs för att lyckas. Frågor som kvarstår är hur man får in de riktigt små företagen i systemet. Det gäller även att ta tillvara de initiativ som redan finns idag. Grupp 2: Pia Lind, Uddeholm Tooling, menade att vi idag arbetar på våra egna fronter. Samarbete är mer en fråga om pedagogik än ekonomi. Vi behöver även en tydlig vision om var vi vill befinna oss om några år. Vi måste skilja på samverkan, som fungerar bra idag, och samarbete som fungerar sämre. En modell för konkret samarbete saknas. Exempel på mindre projekt som skulle kunna drivas är upprättande av en praktikbank, praktik på mellanstadiet och handledare på arbetsplatsen. Grupp 3: Lennart Larsson, Föreningssparbanken. Kontakten måste bli ännu mycket bättre mellan kommuner, skola och företag. Positivt är den kartläggning av högskolestuderande som genomförts. En idé som diskuterats tidigare men som borde kunna tas upp och utvecklas ytterligare är Hemvändardagen. Det är viktigt att helheten fungerar för jobbsökande, arbete, boende och situationen för respektive. Parrekrytering kräver ofta samarbete mellan många intressenter för att fungera.

7 Grupp 4: Björn Elfgren, BDO revision, redovisade att det finns positiva erfarenheter från exempelvis Toolings arbete med kompetens och ledarskap som alla borde kunna lära sig av, stora som små. Den föreslagna modellen är kanonbra och måste startas nu. Den ger ett sätt att samlas kring. Måste dock få med småföretagen. En och en ser de kanske inget behov, men sammantaget finns det ett problem. Många enmansföretag upphör ofta i samband med pension. Det är även viktigt att det är en neutral person som ansvarar för modellen. Nya träffar behövs även kring samverkan. Attraktiva kommuner måste få ut bilden av kommunen, vad vi vill. Samarbetet med universitet fungerar bra. Egna interna informationskanaler finns i form av Veckobladet som fungerar bra. Ett samlingsställe för företagare behövs. Grupp 5: Richard Bjöörn, Hagfors kommun. Rekrytering och kompetens är inte bara en fråga om att få hit folk utan även om att behålla de vi har. Idag har vi bl.a. problem med sjukskrivning. Samarbetet med universitetet fungerar bättre nu sedan Vägvalet kom till. Det är lättare att få en kontakt idag. Även gymnasiets dialog med företagen är bättre. Den föreslagna modellen är bra. Det är vi själva som äger problemet. För att det ska fungera är det viktigt att det är en fristående person som driver verksamheten. Det engagemang som finns idag är positivt. Ett utslag av det är alla de som samlats här idag. Viktigt att vi fångar upp de som är universitetsstuderande. Grupp 6: Ann-Louise Johansson, Uvåns Näringslivscenter. Idag arbetar vi splittrat, var och en för sig. Viljan finns, men vi gör inte så mycket. Det som fungerar bra är bl.a. Toputbildningen. Om vi underlättar för tillväxt får vi högre kompetens som gör att vi blir attraktivare, positiv spiral. Vi behöver även se till att vi har bra kommunikationer. Barn och ungdomar behöver komma in till företagen, praktikplatser behövs. Aktiviteter på mellanstadiet kan vara en metod. Grupp 7: Bertil Köhler, Metall. Den föreslagna modellen behövs. För att den ska fungera behövs engagemang. Vi gör en hel del, men väldigt ostrukturerat. Redan nu utförs en hel del arbete inom området, Top-utbildningen, lärcentra, kompetenscenter etc. Däremot är det väldigt dåligt med struktur och samordning. Handlingsplan och styrgrupp saknas. De erfarenheter vi gör tas inte tillvara. Vi gör samma saker på nytt i nya projekt.

8 Sammanfattande kommentarer från panelen: Frågeställningar: Tror vi på modellen? Har vi tiden som krävs för att den skall fungera? Ulf Torhammar: Vi tror på modellen. Det har pågått arbeten med det under en lång tid. Nu är det läge för modellen. Om vi inte tar tag i detta nu så. Det är dags att vi sätter ner foten nu. För att få funktion behöver vi få med all småföretag också. Bara i Hagfors har vi 400 företag. Hector Vallejos: Positiv till modellen. Det gäller att få med alla aktörer. Man äger lösningen inte bara problemet. Det är viktigt att det blir rätt person som samordnar. 80% av effekten ligger i att vi gör rätt rekrytering där. Det måste vara en person som kan hantera alla aktörer. Modellen är bra. Det är vi själva som skall lösa detta. Ulf Andersson Uddeholm Tooling: Tror helt fullt på modellen. Den kommer att spara tid för oss på Tooling. Folk vill samarbeta men för att det ska fungera måste man strukturera upp samarbetet. Det måste till ett samarbete över gränserna mellan olika typer av företag. Lennart Carlsson Metso: Vi som är aktörer måste förstå att det verkligen finns ett behov. Modellen kan hjälpa oss en bra bit på vägen. Positivt. Erik Lenne Munkfors Kommun: Bra, men vi får inte glömma de som ska in i modellen. Ungdomarna måste påverkas så att det verkligen söker sig hit. Ewa Persson: Modellen är fantastisk på ett sätt, den skulle kunna göra mycket nytta för småföretag, stora hjälper små. Begreppet småföretag kan ibland vara missvisande då det handlar om allt från en person till kanske femton anställda. Samverka mer för att ta tillvara kompetensen i området. Ha jämställdhet som en attraktionskraft. Roland Wiklund: Det är en bra modell som ger struktur. Kan användas för exempelvis praktikplatser. Viktigt område, vi ser en ny bred gymnasieskola som kommer från 2007 och som kommer att påverka oss mycket. Många elever kommer att börja gå gymnasiet i Karlstad istället för i regionen.

9 Korta avslutande kommentarer: På frågan Hur många är verkligen beredda att ställas upp med praktikplatser? från moderatorn Inger Karlsson ställde sig många positiva till att erbjuda praktikplatser. Några enhetliga svar på frågan Varför flyttar barnfamiljer från regionen? gick inte direkt att finna, men att det var ett problem stod dock klart. Några funderade över om det verkligen kunde vara så. Det borde vara något att undersöka vidare. Dagen avslutades med att Göran Frödin tackade dagens föredragshållare och övriga deltagare. Samarbetsmodellen ska nu implementeras och kopplat till detta fortsätter processen med ansökan i första hand till Alfastiftelsen, Region Värmland och Länsstyrelsen om fortsatt finansiering. Avslutningsvis betonades att kostnaden för modellen huvudsakligen består av företagens eget engagemang och medverkan. Ardea Management AB Tel: ardea-2003

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN Kalmar den 9 juni 2016 Lars Niklasson, Linköpings universitet och OECD Tre OECD-rapporter Nationell rapport om jobbskapande Jobbskapande i Kalmar län Nationell rapport

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 STENUNGSUNDS KOMMUN Jämställdhetsprogram och lokal Handlingsplan för Jämställd Västra Götaland Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Män och normer inom vård och omsorg

Män och normer inom vård och omsorg Män och normer inom vård och omsorg Två delrapporter: Befintlig kunskap om obalans mellan könen Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden Befintlig kunskap om obalans mellan könen (SCB-statistik

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

#TrendOmvarldHbg. Göran Svensson, omvärldsbevakare Lars Persson, omvärldsanalytiker

#TrendOmvarldHbg. Göran Svensson, omvärldsbevakare Lars Persson, omvärldsanalytiker #TrendOmvarldHbg Göran Svensson, omvärldsbevakare Lars Persson, omvärldsanalytiker SKAPANDE PULSERANDE GEMENSAMMA GLOBALA BALANSERADE MÄNNISKOR FÖRETAG Omvärlden påverkar mål och styrning Omvärldsfaktorer

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Rapport från SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och SMF Skogsentreprenörerna inom ramen för regeringens Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län ,

Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län , Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län 019-602 63 68, 070-612 63 68 linda.carlsson@regionorebrolan.se VO-College Örebro län hemsida VO-College Örebro läns Facebooksida Sök: Vård-

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling PM 2007:136 RI (Dnr 022-1894/2007) Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer