Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003."

Transkript

1 Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson från SVT, dagens moderator inledde med en kort presentation och lämnade därefter över till Göran Frödin Göran Frödin, Uvåns Näringslivscenter. Göran Frödin inledde dagen med att hälsa alla deltagare välkomna och presenterade därefter verksamheten vid Uvåns Näringslivscenter. Uvån som är ett gemensamt näringslivsbolag för Hagfors och Munkfors arbetar genom att via olika aktiviteter öka innovationskraften och attraktionskraften i regionen. Strategin är att verka genom och understödja nätverk, samarbete och processer med målet att uppnå en funktionell och hållbar arbetsmarknadsregion både socialt och ekonomiskt. För närvarande drivs ett antal strategiska projekt. - Omvärldsanalys - Strategisk kompetensförsörjning - Verktygsmekaniskt centrum - Visionsarbete för kommunerna - Synliggörande av Uddeholms historia - Konstens hus - Uddeholm Swedish Rally - NKIJ banan När det gäller Omvärldsanalys drivs detta utifrån tesen att Den förberedde överlever. Frågor som bearbetas är bl.a. förbättra näringslivsklimat, befolkningsutvecklingen, kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Strategisk kompetensförsörjning presenterar arbetet via den här konferensdagen.

2 Uddeholms historia är ett led att skapa förståelse för sin egen bakgrund för att kunna agera framåt. Professor Sune Berger, Karlstad Universitet. Sune Berger från Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, beskrev verksamheten där man bl.a. återför internationella erfarenheter från lyckad utveckling i liknande regioner i andra länder. Studier och utredningar har även genomförts avseende Uddeholm Swedish Rally och i Brytprojektet som gäller män i icke-traditionella yrken. När det gäller teorier om kvalifikationer och kompetens finns ett antal punkter. - Polarisering som innebär att vi får en stor skillnad mellan mycket högkvalificerade yrken och yrken med lågt kompetensbehov. - Allmän kompetenshöjning, samtliga yrken kommer att kräva allt högre kompetens. - Dekvalificering, innebärande att arbetslivet består av monotona uppgifter med låga krav på kompetens. - Rekvalificering, gamla yrkeskunskaper kommer tillbaka. - Segmentering, där vissa delar utmärker sig med högt kvalificerade arbetsuppgifter, exempelvis det som hände vid IT-boomen. Gudrun Gidebratt, Uvåns Näringslivscenter. Gudrun Gidebratt, projektledare för Strategisk kompetensförsörjning, presenterade resultatet av en genomförd screening avseende kompetenshantering i regionen. Själva projektets mål är att: - Inventera och dokumentera det strategiska kompetensbehovet inom ett urval av Hagfors och Munkfors företag och organisationer. - Föreslå en samarbetsmodell för hur kompetensförsörjningen kan hanteras fortsättningsvis Undersökningen visar en problembild omfattande bl.a. sjunkande antal födda i regionen, stigande antal pensionsavgångar och sjunkande antal gymnasielever. Ett tydligt behov som undersökningen noterat är för få praktikplatser. Behovet är stort och idag saknas platser för många av grupperna. Praktikplatser är ett bra sätt för företagen att visa upp sin verksamhet. - Teknikutbildningarna behöver 6-8 platser per vecka under hela läsåret. - Vårdutbildningen behöver 26 veckor per elev under den treåriga utbildningen. Komvux 12 veckor under tre terminer per elev. - Lärarutbildningen har behov av ett antal platser per termin (samarbete Karlstads universitet och våra skolor). - Utöver detta behöver Af och Försäkringskassan ett antal praktikplatser för arbetsträning, utbildning etc. - Praktikplatserna kan vi betrakta som fina möjligheter att hitta bra medarbetare och framtida arbetsresurser om vi hanterar det rätt. Det nödvändigt att vi samarbetar för att lösa de stora behoven.

3 När det gäller kompetens visar undersökningen att: - Huvuddelen av de anställda har låg utbildningsnivå, vilket leder till att man inte ser vitsen med högre utbildning/akademiker. Detta kan leda till ytterligare utarmning. - Uppfattningen om framtiden är för flera att det inte kommer att ske så stora förändringar, det kommer att fortsätta ungefär som det är nu. - Flera anser att ytterligare rationaliseringar kan balansera pensionsavgångar. - Ett par företag pratar om neddragningar i samband med pensionsavgångar och ett par förväntar sig att växa resten tror på plus minus noll. - Samarbetet mellan företagen är inte speciellt utvecklat. - Ett fåtal har använt sig av Karlstads universitet och många vet inte vad de kan få för typ av stöd från universitetet. - Den kompetens som flest frågar efter är arbetsledare. Kanske rättare sagt personer de kan lita på som tar ansvar för helheten och som kan avlasta dem som företagsledare ett par har också uttryckt att de skulle kunna ta fler praktikanter om de hade mer arbetsledning. - Andelen kvinnor är störst inom vård och omsorg. Många av kvinnorna arbetar deltid. - Inom företagen dominerar antalet männen. - Det är med ett par undantag män i beslutande positioner För att hantera kompetensfrågor på ett strukturerat och samordnat sätt i regionen föreslås en modell för att hantera detta. Att diskutera modellen och dess möjligheter att hantera de problem som identifierats är en av konferensdagens viktigaste frågor. Gunnel Forsberg, Karlstad Universitet. Gunnel Forsberg, gästprofessor vid Jämställdhetsforskning vid Karlstad universitet, talade utifrån ett genusperspektiv. Jämställdhet ska ju finnas med i alla aspekter, men hur gör man egentligen och vad innebär ett integrerat jämställdhetsperspektiv inom kommunal planering. Utvecklingen pekar åt rätt håll, men fortfarande när vi ser på utbildningssidan kan vi prata om pojkskolor och flickskolor. Flickor får generellt sett högre betyg än pojkar. Skillnaden kvarstår även inom universitetsutbildningen. Inom forskningen dominerar däremot männen när det gäller examina trots en relativt jämn antagning till forskarutbildningen. Statistik för Hagfors-Munkfors visar att barnfamiljer lämnar området. Frågan ställdes vad det kan bero på och om det är något som saknas i regionen för att behålla barnfamiljerna. Ett sätt kan vara att hjälpa till när det gäller praktikplatser för kvinnor. Sven-Erik Karlsson, Karlstad Universitet. Sven-Erik Karlsson talade utifrån ett turistperspektiv om de ingående delarna Produktion och Konsumtion. Turism tenderar rent allmänt att antingen vara storskalig eller småskalig,

4 däremellan finns få exempel. För många är arbetet med turism mer en fråga om livsstil än om ekonomi. Ledord som oberoende, kreativitet, familjeprocess och arbetet i centrum nämndes där målet är en självständighetens livsform. Orter med en historia av stora produktionsenheter har ofta skapat en stark kollektivism som motverkar initiering av turistföretag. På dessa orter är det ofta folk utifrån som startar turistnäring. Kulturen i en region påverkar initiering av företag, exempelvis Gnosjö. Turismen generellt har gått ifrån att tillfredsställa ögat, sightseeing, till att tillfredsställa alla sinnen via upplevelser med exempelvis lokal mat, vin etc. En återstående fråga för regionen är hur man kan sy ihop det globala perspektivet med det lokala. Curt Räftegård, Karlstad Universitet. Curt Räftegård, statsvetare inom politikerdemokrati och arbetsvetenskap, talade utifrån två styrmodeller, den Ledardemokratiska modellen och den Deliberativa modellen. Utgångspunkten är att om man vill utveckla så behöver man en styrordning. - Ledardemokratiska modellen utgår ifrån att valda ledare styr. Folket kan bestämma vilka som ska bestämma. Däremellan ska man vara tyst. Vi väljer i någon mening en elit enligt det välordnade samhällets modell. Systemet legitimeras utifrån dess leveransförmåga. Idag ställer inte folk upp okritiskt längre och är lika lydiga. Många har egna åsikter och vänder systemet ryggen. - Den Deliberativa modellen innebär att rådpläga. Många deltar i diskussionen och man pratar sig fram till ett beslut. Folkets uppgift här är att vara med och i dialog bestämma. Idén bygger på att vi inte har åsikter utan att de formas genom dialogen. I dialogen sker en förädling där man tar tillvara folks erfarenheter. Den ideala modellen ger en öppen jämlik och ansvarig dialog. Sambandet mellan deltagande och engagemang är rätlinjigt och ökar med ökande deltagande. Samtidigt sjunker ledord som effektivitet och snabbhet med fler deltagande. Ekonomiskt avancerade regioner styrs effektivare enbart därför att de råkar ha starkare medborgaranda. Problemet och utmaningen med den deliberativa modellen är hur man i en region dels organiserar modellen dels behåller handlingskraften. Johan Falkäng, Litium Affärsutveckling. Johan Falkäng, Litium Affärsutveckling, resonerade kring omvärldsanalys med exempel från både chipstillverkning för mobiltelefoner, agerandet efter Jan Guillos böcker om Arn och STRIX television. Omvärldsanalys bygger på att händelser inte uppstår ur intet, det finna alltid en upprinnelse med olika tecken att något är på gång. Det man som organisation kan fråga sig är: - vilken information är relevant för vår organisation - hur stimuleras inflödet av information - hur omsätter man informationen till handling

5 Anneli Sirsjö, Svenskt Näringsliv Anneli Sirsjö från Svenskt Näringsliv i Värmland/Närke redovisade en undersökning från mars 2003 Fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar där man frågat åringar om deras förväntan på arbetslivet. Samma fråga hade även ställts till företagare om vad de trodde att 18-åringar hade för syn på arbete varefter vyerna jämförts. Som sammanfattning kan sägas att arbetsgivarna allmänt sett har en relativt bra bild av unga medarbetare, men gör lite för att bli mer attraktiva. Det finns dock ett antal utmaningar som man från arbetsgivarsidan måste uppmärksamma. - arbetsgivarna underskattar ungdomarnas behov av trygghet och individuell frihet samtidigt - de underskattar även betydelsen av att kunna erbjuda goda relationer och kamratskap - vissa har svårt att förstå att de måste förtjäna sitt ledarskap och inte förutsätta att ungdomarna ska underordna sig. De måste visa att de tar ansvar för mer än det egna företaget - arbetet är inte lika viktigt för dagens ungdomar som för tidigare generationer - arbetsgivare har svårt att omsätta sin insikt om hur ungdomar tänker i praktiken - endast fyra av tio gör någonting för att bli mer attraktiva för ungdomar.

6 2. Gruppredovisning och summering av dagen. Frågor för eftermiddagens gruppdiskussioner: Hur arbetar vi idag i Uddeholmsregionen utifrån Strategisk Kompetensförsörjning? Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? Gruppindelning enligt bilaga. Redovisning: Grupp 1: Peter Karlsson från Metall pekade på att vi inte arbetar tillräckligt långsiktigt. Det måste till ett långsiktigt inriktat samarbete mellan företag, skola och kommun. Som ett exempel nämndes skolmässan i Arvika där man gick ut till skolorna och visade vad som fanns och vad man gjorde. Synliggöra företagandet för skoleleverna. Ett annat område var praktikplatser av egentligen samma skäl som skolmässan, dvs. visa och få ungdomar att förstå och förhoppningsvis bli intresserade av arbetsplatserna. Den föreslagna samarbetsmodellen krävs för att lyckas. Frågor som kvarstår är hur man får in de riktigt små företagen i systemet. Det gäller även att ta tillvara de initiativ som redan finns idag. Grupp 2: Pia Lind, Uddeholm Tooling, menade att vi idag arbetar på våra egna fronter. Samarbete är mer en fråga om pedagogik än ekonomi. Vi behöver även en tydlig vision om var vi vill befinna oss om några år. Vi måste skilja på samverkan, som fungerar bra idag, och samarbete som fungerar sämre. En modell för konkret samarbete saknas. Exempel på mindre projekt som skulle kunna drivas är upprättande av en praktikbank, praktik på mellanstadiet och handledare på arbetsplatsen. Grupp 3: Lennart Larsson, Föreningssparbanken. Kontakten måste bli ännu mycket bättre mellan kommuner, skola och företag. Positivt är den kartläggning av högskolestuderande som genomförts. En idé som diskuterats tidigare men som borde kunna tas upp och utvecklas ytterligare är Hemvändardagen. Det är viktigt att helheten fungerar för jobbsökande, arbete, boende och situationen för respektive. Parrekrytering kräver ofta samarbete mellan många intressenter för att fungera.

7 Grupp 4: Björn Elfgren, BDO revision, redovisade att det finns positiva erfarenheter från exempelvis Toolings arbete med kompetens och ledarskap som alla borde kunna lära sig av, stora som små. Den föreslagna modellen är kanonbra och måste startas nu. Den ger ett sätt att samlas kring. Måste dock få med småföretagen. En och en ser de kanske inget behov, men sammantaget finns det ett problem. Många enmansföretag upphör ofta i samband med pension. Det är även viktigt att det är en neutral person som ansvarar för modellen. Nya träffar behövs även kring samverkan. Attraktiva kommuner måste få ut bilden av kommunen, vad vi vill. Samarbetet med universitet fungerar bra. Egna interna informationskanaler finns i form av Veckobladet som fungerar bra. Ett samlingsställe för företagare behövs. Grupp 5: Richard Bjöörn, Hagfors kommun. Rekrytering och kompetens är inte bara en fråga om att få hit folk utan även om att behålla de vi har. Idag har vi bl.a. problem med sjukskrivning. Samarbetet med universitetet fungerar bättre nu sedan Vägvalet kom till. Det är lättare att få en kontakt idag. Även gymnasiets dialog med företagen är bättre. Den föreslagna modellen är bra. Det är vi själva som äger problemet. För att det ska fungera är det viktigt att det är en fristående person som driver verksamheten. Det engagemang som finns idag är positivt. Ett utslag av det är alla de som samlats här idag. Viktigt att vi fångar upp de som är universitetsstuderande. Grupp 6: Ann-Louise Johansson, Uvåns Näringslivscenter. Idag arbetar vi splittrat, var och en för sig. Viljan finns, men vi gör inte så mycket. Det som fungerar bra är bl.a. Toputbildningen. Om vi underlättar för tillväxt får vi högre kompetens som gör att vi blir attraktivare, positiv spiral. Vi behöver även se till att vi har bra kommunikationer. Barn och ungdomar behöver komma in till företagen, praktikplatser behövs. Aktiviteter på mellanstadiet kan vara en metod. Grupp 7: Bertil Köhler, Metall. Den föreslagna modellen behövs. För att den ska fungera behövs engagemang. Vi gör en hel del, men väldigt ostrukturerat. Redan nu utförs en hel del arbete inom området, Top-utbildningen, lärcentra, kompetenscenter etc. Däremot är det väldigt dåligt med struktur och samordning. Handlingsplan och styrgrupp saknas. De erfarenheter vi gör tas inte tillvara. Vi gör samma saker på nytt i nya projekt.

8 Sammanfattande kommentarer från panelen: Frågeställningar: Tror vi på modellen? Har vi tiden som krävs för att den skall fungera? Ulf Torhammar: Vi tror på modellen. Det har pågått arbeten med det under en lång tid. Nu är det läge för modellen. Om vi inte tar tag i detta nu så. Det är dags att vi sätter ner foten nu. För att få funktion behöver vi få med all småföretag också. Bara i Hagfors har vi 400 företag. Hector Vallejos: Positiv till modellen. Det gäller att få med alla aktörer. Man äger lösningen inte bara problemet. Det är viktigt att det blir rätt person som samordnar. 80% av effekten ligger i att vi gör rätt rekrytering där. Det måste vara en person som kan hantera alla aktörer. Modellen är bra. Det är vi själva som skall lösa detta. Ulf Andersson Uddeholm Tooling: Tror helt fullt på modellen. Den kommer att spara tid för oss på Tooling. Folk vill samarbeta men för att det ska fungera måste man strukturera upp samarbetet. Det måste till ett samarbete över gränserna mellan olika typer av företag. Lennart Carlsson Metso: Vi som är aktörer måste förstå att det verkligen finns ett behov. Modellen kan hjälpa oss en bra bit på vägen. Positivt. Erik Lenne Munkfors Kommun: Bra, men vi får inte glömma de som ska in i modellen. Ungdomarna måste påverkas så att det verkligen söker sig hit. Ewa Persson: Modellen är fantastisk på ett sätt, den skulle kunna göra mycket nytta för småföretag, stora hjälper små. Begreppet småföretag kan ibland vara missvisande då det handlar om allt från en person till kanske femton anställda. Samverka mer för att ta tillvara kompetensen i området. Ha jämställdhet som en attraktionskraft. Roland Wiklund: Det är en bra modell som ger struktur. Kan användas för exempelvis praktikplatser. Viktigt område, vi ser en ny bred gymnasieskola som kommer från 2007 och som kommer att påverka oss mycket. Många elever kommer att börja gå gymnasiet i Karlstad istället för i regionen.

9 Korta avslutande kommentarer: På frågan Hur många är verkligen beredda att ställas upp med praktikplatser? från moderatorn Inger Karlsson ställde sig många positiva till att erbjuda praktikplatser. Några enhetliga svar på frågan Varför flyttar barnfamiljer från regionen? gick inte direkt att finna, men att det var ett problem stod dock klart. Några funderade över om det verkligen kunde vara så. Det borde vara något att undersöka vidare. Dagen avslutades med att Göran Frödin tackade dagens föredragshållare och övriga deltagare. Samarbetsmodellen ska nu implementeras och kopplat till detta fortsätter processen med ansökan i första hand till Alfastiftelsen, Region Värmland och Länsstyrelsen om fortsatt finansiering. Avslutningsvis betonades att kostnaden för modellen huvudsakligen består av företagens eget engagemang och medverkan. Ardea Management AB Tel: ardea-2003

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Framtidens kompetenser

Framtidens kompetenser Framtidens kompetenser och hur vi utvecklar dem En rapport från Nordisk Tänketank om Framtidens Kompetenser Tänketankens uppdrag NVL etablerade NTT 2006 Arbeta vidare på Norden som global vinnarregion

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Framtidens kompetensbehov och Kompetensplattformar

Framtidens kompetensbehov och Kompetensplattformar Framtidens kompetensbehov och Kompetensplattformar Program: Westums årliga konferens 15-16 mars Tisdag 15 mars: 08:30: Registrering samt kaffe och fralla. 09:00: Välkomna presentation av programmet. 09:15:

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer