FÖRSKRIVAREN. Dialog om läkemedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSKRIVAREN. Dialog om läkemedel"

Transkript

1 FÖRSKRIVAREN. I n f o r m a t i o n f r å n L ä k e m e d e l s k o m m i t t é n, L a n d s t i n g e t i J ö n k ö p i n g s l ä n Dialog om läkemedel Läkemedel lindrar besvär vid fönstertittarsjuka En ny SBU Alert-rapport visar att Cilostazol lindrar besvär vid behandling av fönstertittarsjuka. Men rapporten säger också att det har måttlig effekt för kärlsjuka ben. Rapporten visar att personer som har åderförkalkning i benen kan gå något längre sträcka om de tar läkemedlet cilostazol. Läkemedlet botar inte sjukdomen utan lindrar besvären vid gång. Effekten av cilostazol har dock inte jämförts med viktiga åtgärder som rökstopp och gångträning. Birgitta Gustafsson Borg, verksamhetschef på KK Länssjukhuset Ryhov, har synpunkter under diskussion om läkemedel. Till höger hennes kollega Malena Tiefenthal från KK Eksjö. Se sidan 4-5 Läkemedelskommittén håller hearings i Hook Läkemedelskommittén arbetar för att skapa nya arenor för läkare och läkemedelsföretag att mötas. I vår hålls två hearings i Hook med fokus på antikoagulantia och KOLbehandling. Den första hålls tisdag 25 maj kl Här har läkemedelskommittén bjudit in fem företag att informera om nya produkter inom CV-området, främst nya antikoagulantiapreparat. Den andra hearingen hålls tisdag 8 juni kl Här har läkemedelskommittén bjudit in fem företag att informera om nya produkter, alternativ nya metoder, för omhändertagande inom andningsvägar, framför allt KOL-behandling. Har du frågor kring dessa hearings eller förslag på hearing inom andra områden; kontakta anders. Prenumerera på nyhetsflödet på nätet. Nr Förskrivaren 2/2010 1

2 L Industrin bearbetar Key Opinion Leaders bland läkarna LÄKEMEDELSINDUSTRINS SÄTT att påverka i landstinget har ändrat sig de senaste åren. Enligt överenskommelse mellan SKL och LIF (läkemedelsindustriföreningen) ska information till läkare ges huvudsakligen i grupp. Läkemedelskonsulenten, som numera kan heta Key Account Manager åker inte längre runt och sitter i väntrummen för att få träffa enskilda läkare och sälja sina preparat. Man bearbetar i stället politiker, tjänstemän och Key Opinion Leaders bland läkarna. Vi har indikation på att sistnämnda grupp är prioriterad av läkemedelsindustrin och i samband med utveckling och lansering av vissa nya läkemedel har ett antal läkare engagerat En offentlig tillgängligt och därmed transparent deklaration av alla engagemang som läkare har för industrin finns i Danmark och Norge. Man kanske kan se fram emot en liknande policy i Sverige. sig. Kostnaden för att föra in de nya medlen kan bli mycket hög och därför är ett ordnat införande nödvändigt. Läkemedelskommittén har tagit initiativ till en egen advisory board som ska ge synpunkter på hur införandet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Advisory board ska ses som ett komplement till medicinska programgrupper och FAKTAgrupper i denna speciella fråga. Vi kommer också att arbeta för att obunden information om läkemedel till AT-läkare på arbetstid blir mer vanligare. JÄVSITUATIONER KAN uppstå när en enskild förskrivare ska välja mellan olika läkemedel med samma indikation. Den vetenskapliga dokumentationen för läkemedlen kan tolkas olika och alltför nära bindning mellan läkare och ett läkemedelsbolag kan påverka tolkningen och därmed val av läkemedel. Vi arbetar just nu med att undersöka omfattningen av samarbetet mellan läkemedelsbolagen och de läkare som ingår i grupperingar i landstinget där man har väsentligt inflytande på val av läkemedel. En offentligt tillgänglig och därmed transparent deklaration av alla engagemang som läkare har för industrin finns i Danmark och Norge. Man kanske kan se fram emot en liknande policy i Sverige. EN HANDLINGSPLAN för läkemedel och äldre börjar ta form. Den kommer att inkludera material från Socialstyrelsens aktuella dokument om indikatorer för behandling av äldre samt uppföljningspunkter från Senior Alert. En nationell strategi för läkemedelsbehandling är på gång och information om att den prioriterar medicinska resultat i världsklass, patientsäkerhet, jämlik vård, kostnadseffektivitet, innovation och minimal miljöpåverkan har sipprat ut. Vårt landstings handlingsplan för äldres läkemedelsterapi bör naturligtvis ta intryck av det. En väsentlig punkt som är genomgående i diskussionen om äldres behandling är att man inte i alla lägen kan kräva att nationella eller internationella riktlinjer för behandling följs till punkt och pricka om patienten är svag, har många olika diagnoser och läkemedel - en attitydförändring som hänt på senare år. NYLIGEN UPPMÄRKSAMMADES det att hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig fått regeringsuppdraget att ingå som en av sex ledamöter i TLV s läkemedelsförmånsnämnd. Kostnaden för läkemedelsförmånen i Sverige uppgår till över 20 miljarder, se intervju med Mats i detta nummer av Förskrivaren. I VÄRNAMO HÖLLS den 6 maj ett möte mellan åtta medicinska programgrupper och landstingsledningen. En av resurspersonerna var jag själv som fick tillfälle att ha en (kort) dialog med alla grupperna om relevanta problem och fakta runt läkemedel. Vi diskuterade bland annat hur man ska dokumentera läkemedelsbehandling i journalen (med eller utan Cosmic). Frågan är komplex på grund av att ingen gemensam läkemedelslista i dagsläget existerar. En utbredd uppfattning är att Cosmic i sig löser problemet, men så är inte fallet. Endast om läkemedelsbehandlingen dokumenteras före, under och efter en eventuell inläggning eller ett mottagningsbesök kan läkemedelslistan sägas vara uppdaterad. Därefter måste den skötas av nästa behandlare på samma sätt för att säkerheten i vårdens övergångar ska bli hög. Mötesformen är planerad att upprepas under hösten med de medicinska programgrupper som inte var med nu. Sören Hansen ordförande i Läkemedelskommittén Maj 2010 Sören Hansen Förskrivaren innehåller information från Läkemedelskommittén, Landstinget i Jönköpings län. Produktion: Informationsavdelningen Ansvarig utgivare: Sören Hansen, ordförande i Läkemedelskommittén Läkemedelskommittén Landstingets kansli Box 1024, Jönköping Tel vx Redaktör: Sven Magnusson 2 Förskrivaren 2/2010

3 Begränsad subvention för Cymbalta Cymbalta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 juli Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet ofta inte är kostnadseffektiv. Johan Assarsson är socionom och arbetar med att utveckla Cosmic. Snart kan alla förskrivande läkare se sina egna förskrivningsprofiler på ett enkelt sätt i datorn. Se din egen profil via Cosmic Snart kan alla läkare se sin egen förskrivningsprofil i Cosmic. Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet enligt tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Som en del i läkemedelsmodulen går det att hämta en mängd fakta, bl a förskrivningsmönstret på enskilda kliniker och vårdcentraler och också en enskild läkares förskrivningsprofil, berättar Johan Assarsson. Johan arbetar idag på Hälso- och Sjukvårdsavdelningen, men har många år bakom sig inom den kliniska vården som socionom och kurator inom geriatriken och medicin. Redan tidigare finns ett system via Apoteket Farmaci där förskrivare kan få ta del av sin egen profil. Skillnaden är att via Cosmic ser vi statistik på allt som skrivs ut - via apotekets statistik ser vi bara det som hämtats ut, säger Johan Assarsson. Men uppgifterna som gäller den enskilda förskrivaren ligger inte publikt, betonar Johan Assarsson. Det krävs särskild behörighet och det gäller bara den egna resultatenheten. Statistiken kan - via programmet Diver - hämtas på allt från landstingsnivå, via kliniker/ vårdcentraler, till individnivå. INFORMATIONEN ÄR detaljerad, det går att se antal ordinationer, antal recept, om receptet till exempel innehåller flera preparat, styrka, e-recept och förpackningspris. Sören Hansen ser informationen som värdefull som underlag vid interna genomgångar på vårdcentraler och kliniker: Det finns alltid anledning till en diskussion när en enskild läkares förskrivning avviker från övriga kollegors, säger han. Det behöver däremot inte innebära att det är fel. Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Beslutet träder i kraft 15 maj. Välgjorda studier har inte tillräckligt visat att glukosamin ger en tydlig medicinsk effekt. Nyttan av läkemedlen svarar inte mot kostnaden. Anledningen till att vi tidigarelagt dessa beslut, skriver TLV, är att det redan idag finns tillräckligt med underlag för att pröva om läkemedel som innehåller glukosamin ska ha fortsatt subvention. Läkemedel som innehåller glukosamin har indikation som symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Delbesluten att utesluta läkemedel med glukosamin ur högkostnadsskyddet innebär att kostnaden för läkemedel minskar med nästan 70 miljoner kronor per år. Det finns åtta läkemedel i högkostnadsskyddet som berörs: Artrox, Glucomed, Comfora, Donacom, Glucosine, Glukosamin Copyfarm, Glukosamin Ferrosan och Glukosamin PharmaNord. Cymbalta innehåller duloxetin och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för den som lider av depression, generaliserat ångestsyndrom eller smärtsam diabetesneuropati. Det närmaste jämförelsealternativet till Cymbalta är venlafaxin. Cymbalta är inte ett bättre alternativ än venlafaxin vid behandling av depression men kostar cirka tio gånger så mycket. Samtidigt får många patienter, som tar läkemedel för depression, inte tillräcklig effekt av sin första eller andra behandling. Därför behövs ett brett sortiment antidepressiva läkemedel inom högkostnadsskyddet. MOT BAKGRUND AV ovanstående beslutar TLV att Cymbalta ska vara kvar inom högkostnadsskyddet men med begränsning. Läkemedlet ingår från och med den 1 juli 2010 i högkostnadsskyddet endast för patienter med depression eller generaliserat ångestsyndrom som inte nått behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin om inte särskilda skäl talar mot det. Cymbalta ingår inte längre i högkostnadsskyddet för smärtsam diabetesneuropati från och med den 1 juli Inom högkostnadsskyddet finns för denna grupp läkemedlet Ariclaim som också innehåller duloxetin. Hur den begränsade subventionen följs i vården kommer att utvärderas under första halvåret Nya kliniska apotekare Två nya apotekare inom landstinget har anställts på på Höglandet. Det är Anna Adamsson och Helena Lindskog som nu arbetar kliniskt med läkemedelsfrågor. Förskrivaren 2/2010 3

4 Läkemedelsstudier initieras och sponsras i Sverige nästan uteslutande av läkemedelsbolagen. I sak finns det sällan något att anmärka på. Vanligtvis är studierna välgjorda och följer alla regler vad gäller randomisering, blindning samt beskrivning av inklusions- och exklusionskriterier. Vad bevisar läkemedelsstudier egentligen? DÅ BORDE ALLT vara i sin ordning? Trots välgjorda studier kan det vara svårt att bestämma värdet av den information de ger. Att tala om vad en studie visar är ungefär som bestämma om 20 grader är varmt eller kallt, det beror på vilken utgångspunkt man har. I läkemedelsstudierna är det till stor del bolagen som bestämmer vilken utgångspunkten är och vilka svar som ska efterfrågas samt vilken design av studieprotokoll som väljs. Det stannar inte där; läkemedelsbolagen har också tolkningsföreträde när konklusionen dras kring resultaten. Arbetet med att författa studierapporten görs ofta av bolagets personal. Dessa inslag ger naturligtvis en viss påverkan på utfallet. Några exempel. Ett arbete i Jama 2003 redovisade 61 prövningar där NSAID-läkemedel jämfördes vid reumatoid artrit. Det fanns en systematisk slagsida till förmån för läkemedel tillverkade av studiens sponsor. I 28 procent av fallen var sponsorns läkemedel effektivare än konkurrenternas, i 72 procent lika bra och i inget enda fall sämre. Biverkningar utföll i 86 procent av fallen till sponsorläkemedlets fördel. I en studie av metaanalyser publicerad 2006 i American Journal of Psychiatry visade det sig att 51 procent av sponsorstödda prövningar utföll till det egna läkemedlets fördel mot bara 16 procent för oberoende prövningar. Andra studier pekar i samma riktning. Strategier för att ge de resultat eller intryck man vill ha: En studiedesign används som gynnar det egna läkemedlet genom speciella jämförelser, t.ex. vad gäller jämförelseläkemedlets beredning, dosering eller valet av jämförande läkemedel alternativt placebo. Analys, avrapportering och/eller publicering kan förändras, exempelvis genom att man under eller efter studien ändrar specificerade utfallskriterier eller inte tar tillräcklig hänsyn till uppgivna jävsförhållanden hos rapportörerna. Prövningar med negativa trender kan avbrytas i förtid. Sannolikheten är mindre att prövningar, som utfaller till sponsorns nackdel, blir publicerade, så kallad publication bias. Professor Björn Beerman har räknat ut att det är ungefär tre gånger så stor sannolikhet att en positiv studie publiceras som en negativ. Dessutom dubbelpubliceras ofta positiva resultat vilket får ytterligare påverkan vid metaanalyser. MAN SKA VARA EXTRA vaksam på läkemedel som är uppföljare till banbrytande storsäljare. Det är mycket svårt att skapa ett läkemedel som bidrar till nya behandlingsgenombrott och att göra det två gånger på samma koncept bör i sig vara näst intill en omöjlighet! Låt oss titta närmare på dokumentationen för fyra olika läkemedel som fått den tunga uppgiften att försöka bära försäljningen vidare efter sina framgångsrika förlagor. Lyrica (pregabalin), uppföljare till Neurontin (gabapentin) Nexium (esomeprazol), uppföljare till Losec (omeprazol) Cipralex (escitalopram), uppföljare till Cipramil (citalopram) Aerius (desloratadin), uppföljare till Clarityn (loratadin) AERIUS HAR undersökts i sammanlagt åtta studier. I alla studier jämfördes Aerius effekt med placebo på omkring vuxna och unga patienter med allergisk rinit och astma. Vid allergisk rinit resulterade två veckors behandling med Aerius 5 mg i en genomsnittlig minskning på symtomskalan med 25 till 32 procent, jämfört med en minskning på 12 till 26 procent för de patienter som fick placebo, om man ser till de samlade resultaten från samtliga studier. Vilken nytta har Lyrica visat i studierna? Vid neuropatisk smärta (NeP) var Lyrica effektivare än placebo när det gällde att lindra smärtan. Vid perifer neuropatisk smärta fick 35 procent av patienterna som behandlades med Lyrica en minst 50-procentig sänkning Snabbmöten om läkemedelsfrågor I SAMBAND MED de medicinska programgruppernas möte med landstingsledningen fick grupperna också korta möten om patientnämnd, läkemedelsfrågor, tillgänglighet och Fakta. Bra initiativ men för kort tid, summerade verksamhetschef på KK, Länssjukhuset Ryhov Birgitta Gustafsson Borg, Jönköping, som lovordade samarbetet inom programgruppen KK. Från läkemedelskommittén berättade Sören Hansen om den nationella läkemedelstrategi som är på gång. Där är honnörsorden jämlik vård, kostnadseffektivitet, medicinska resultat Den medicinska programgruppen/hud representeras av Iwona Wielondek, Nässjö, Solweig Odu, Värnamo och Helena Wenger, Jönköping. 4 Förskrivaren 2/2010

5 4 3 2 N03AX16 - pregabalin Landstinget i Jönköpings län jämfört med riket Jönköping Riket 1 jan 09 febr 09 mars 09 april 09 maj 09 juni 09 juli 09 aug 09 sept 09 okt 09 nov 09 dec 09 jan 10 Bilden visar förskrivningen baserad på DDD/TIND för pregabalin i länet jämfört med riket som helhet. febr 10 av smärtpoängen, jämfört med 18 procent av patienterna som behandlades med placebo. Vid central neuropatisk smärta fick 22 procent av patienterna som behandlades med Lyrica en minst 50-procentig sänkning av smärtpoängen, jämfört med 8 procent av patienterna som behandlades med placebo. Vid generaliserat ångestsyndrom var Lyrica effektivare än placebo: 52 procent av de patienter som fick Lyrica upplevde en minst 50-procentig förbättring, jämfört med 38 procent av de patienter som fick placebo. DEN PIVOTALA STUDIEN för indikation central NeP, kallad studie 125, innehåller en märklig skevhet i samtidig medicinering. I placeboarmen hade 17,9 procent samtidig behandling med tricykliska antidepressiva mot pregabalinarmens 34,3 procent. Det ska ha justerats för detta, men frågan är om det går att korrigera biologisk variation med matematik på ett korrekt sätt när randomiseringen blivit så sned. Läkemedelsbolagen vet hur de ska göra studier för att ge de resultat eller intryck de vill ha I marknadsföringen av Nexium användes främst två stora studier på esofagitläkning där 40 mg Nexium jämfördes med 20 mg omeprazol, Losec. Nexium 40 mg är effektivare än 20 mg omeprazol, men i en av de två studierna fanns också jämförelsen 20 mg mot 20 mg som i all väsentlighet visade samma resultat. I AstraZenecas egen FASS-text för omeprazol står också klart och tydligt att syrahämningen är dosberoende! Vad gäller Escitalopram så bedömde Läkemedelsverket vid godkännandet att det kliniska värdet föreföll vara jämförbart med citaloprams, men det har marknadsförts som effektivare med klinisk signifikans. Sofie Schwam och Pär Hallberg har gått igenom studierna som ska ligga till grund för detta påstående. De hittade sju studier varav fem av sådan kvalitet att de gick att använda i genomgången. Granskningen av studierna visar inget stöd för kliniskt relevant skillnad i effekt. Översikten presenterades i en artikel i Läkartidningen nr , volym 106. DEN OBEVISADE marginalnyttan är dyr. Med tanke på att det egentligen inte visats i studierna att uppföljarna tillför något mervärde jämfört med tidigare behandling är det märkligt att vi är beredda att betala miljontals kronor för dem. De nya läkemedlen kostar ofta minst 10 gånger mer än ett äldre generiskt alternativ. Bara dessa fyra exempel hade en försäljning på runt 25 miljoner kronor enbart i vårt län, det bör finnas en stor besparingspotential här! För pregabalin och escitalopram har dessutom marknadsföringen gått extra bra i Jönköpings län vilket visar sig i betydligt högre användning än riksgenomsnittet. BRISTEN PÅ TID gör att det för den enskilde klinikern är näst intill omöjligt att hinna skapa sig en neutral egen uppfattning om ett läkemedels verkliga karaktär. Björn Beermanns råd är att alltid läsa det europeiska läkemedelsverket EMEAs dokument European Public Assessment Report, EPAR, europa.eu/htms/human/epar/a.htm. Anders Gidevall Läkemedelsstrateg i världsklass, minimal negativ miljöpåverkan och en attraktiv miljö för innovationer. Denna gången var det representanter för KK, Hud, ortopedi, operation/iva och psykiatri som var närvarande och som fick dela på en timma med diskussion om läkemedel. För de medicinska programgrupperna från KK och- Hud innebar det 20 minuter tillsammans. Vi skulle gärna haft tid för mer dialog, summerade Helena Wenger, som är ordförande för den medicinska programgruppen/ HUD. Vi hade t ex hoppats kunna diskutera dyra läkemedel som Bexaroten (för lymfombehandling) och Toctino (mot handeksem). Tyvärr fanns inte den tiden här, kommenterar Sören Hansen. Men jag hoppas vi kan ha den dialogen i direkt kontakt. Hör av er, uppmanade han programgruppens medlemmar. Förskrivaren 2/2010 5

6 Delar av FAKTA-grupp Psykisk hälsa: fr v bitr verksamhetschef och läkare Vagn Liest, Eksjö, psykolog Berit Petersson, Vråens vårdcentral, distr. läk Birgitta Lorentzson, Mariannelund, klinisk apotekare Gerd Petersson, Värnamo, distr.läk. och ordförande i faktagruppen, Katarina Stolt-Simfors, Hälsan 2, vårdutvecklare Eva Cegrell-Burén, Nässjö och distr.läkare Maria Mauritz, Råslätt. 6 KBT får större betydelse vid oro och ångest Med nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsymptom har också FAKTA-gruppen Psykisk hälsa inom landstinget reviderat de lokala riktlinjerna för behandling av oro och ångest. Syftet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare i landsting och regioner så att dessa kan styra hälso- och sjukvården genom öppna och systematiska prioriteringar. Rekommendationerna ger vägledning för beslut om resursfördelning. En annan utgångspunkt har varit att visa på vilka åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör satsa på. För lika viktigt som det är att erbjuda effektiva evidensbaserade behandlingar är det att utmönstra behandlingar som inte är effektiva. Varje tillstånds- och åtgärdskombination får en rekommendation efter angelägenhetsgrad. Den är baserad på hälsotillståndets svårighetsgrad, effekten av åtgärden, kostnadseffektivitet och evidens, som har sin grund i de vetenskapliga underlagen. ÅTGÄRDERNA RANGORDNAS i en skala från 1 till 10. Siffran 1 anger Åtgärder med högst prioritet. Siffran 10 anger Åtgärder som ger mycket liten nytta alternativt liten nytta i förhållande till kostnaden vid det aktuella tillståndet. Vi ställer oss bakom de nationella riktlinjerna som betonar att hög tillgänglighet, god kontinuitet och samarbete mellan vårdnivåer är viktiga delar i vården av personer med depression och ångest, säger biträdande verksamhetschef Vagn Liest. Dessutom bör vården satsa på psykologisk behandling med samtalsterapi för att kunna erbjuda patienterna ett bredare utbud av effektiva behandlingar. Ett problem för alla vårdinstanser är bristen på terapeuter, både KBT-terapeuter och psykodynamiska terapeuter. Förskrivaren 2/2010 Det blir ofta lättare att skriva ut ett recept än att remittera till de få terapeuter vi har inom primärvården, säger Maria Mauritz, distriktsläkare på Råslätts vårdcentral. FAKTA-gruppen poängterar att det inte finns något motsatsförhållande mellan samtalsterapi och läkemedel. UNDER EN UTBILDNINGSDAG om generaliserad ångest, som refererades i förra numret av Förskrivaren, ansåg Lars Häggström, specialist och MD i psykiatri, att pregabalin är effektivt mot ren diagnostiserad GAD, men att SSRI i stort sett inte hjälper mot ångest. FAKTA-gruppen reagerar och understryker att KBT och läkemedelsbehandling med SSRI, t ex sertralin, lindrar symtomen och förbättrar funktionsförmågan hos vuxna med generaliserat ångestsyndrom (Evidensstyrka 1). Dessa behandlingar har i socialstyrelsens riktlinjer prio 2 respektive 3. Först som prio 6 på prioriteringslistan kommer pregabalin. Pregabalin har dokumenterad effekt vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom, men risk/nyttokvoten är osäker. Osäkerheten beror dels på biverkningarna, dels på att läkemedlet är nyintroducerat vilket medför en bristande klinisk erfarenhet. Det är dessutom ett faktum att pregabalin har ett pris på den svarta marknaden. Det kan ge en ruseffekt likt bensopreparat, säger Vagn Liest. Andra Faktagrupper som reviderat sina rådgivande synpunkter: Texterna ligger på nätet. Stroke Fakta Geriatrik (ordf. Inger Alhström, Nässjö) Hypertoni Fakta Endokrinologi och Hypertoni (ordf. Per Hauschilt, Skillingaryd) Obesitaskirurgi Fakta Kirurgi (ordf. Lennart Spång, Aneby)

7 Mats jagar de stora pengarna De är sex ledamöter i nämnden och hanterar beslut som berör runt 20 skattemiljarder. Deras uppdrag är enkelt - att välja ut de läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet och se till att läkemedelsmiljarderna används på ett hälsoekonomiskt sätt. En av de sex är Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, som nu fått regeringens uppdrag att jaga miljarder i TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Han kom in i en hårt bantad grupp. Tidigare var den dubbelt så stor. MEN IDAG BEREDS alltmer av myndighetens egna tjänstemän som förutom medicinsk och farmakologisk kompetensen också har hälsoekonomiska och juridiska kunskaper, säger Mats Bojestig. Vi har höjt ribban för deras arbete. Uppdraget är personligt, men det är förmodligen ingen slump att alla tre som är nya har liknande bakgrund; Catarina Andersson Forsman är hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting, (liksom Mats Bojestig är hon läkare i botten) och Gunnar Persson kommer från Norrbottens läns landsting. Från att tidigare inte ha haft någon representation alls i nämnden representeras nu landstingen av tre ledamöter av totalt sex. Man kanske ser oss som en brygga hem till våra nätverk, säger Mats Bojestig. Om inte beslut implementeras blir de ju ett slag i luften. NÄR TLV TOG BORT subventionen för Lipitor 10 mg blev det ingen överflyttning till simvastatin som TLV hade hoppats. Läkarna skrev ut Lipitor 20 mg istället... Jo, det kan hända, men det är en uppgift för hemmaplan. Om den enskilda enheten väljer att slösa sina pengar på dyrare läkemedel kan vi inte styra det. Vi skapar förutsättningar för ett förändrat förskrivningsmönster ute i vården. Målsättningen är ju att medborgarna ska komma över de pengar som förskrivs i onödan. Och vi behöver inte vara blyga, vi kan pressa priserna. Han ser att vården, inte minst i vårt län, alltmer jobbar systematiskt och evidensbaserat och samtidigt med ett allt större ansvar för kostnaderna. Jag följer de medicinska arbetsgrupperna och de arbetar påfallande seriöst, säger Mats Bojestig. Fotnot Ledamöterna i TLV är sedan tidigare Christina Bergdahl, ordförande i Blodcancerföreningen, Per Carlsson, professor i hälsoekonomi och Rune Dahlqvist, professor och överläkare i klinisk farmakologi. Stefan Lundgren, generaldirektör för SCB, Statistiska Centralbyrån, är ordförande. Mats Bojestig, tidigare medicinläkare i Eksjö, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping och nu också en av sex ledamöter i TLV. Förskrivaren 2/2010 7

8 Ny HANDLINGSPLAN FÖR MEDICINERING AV ÄLDRE Äldre och läkemedel diskuteras allt oftare. En revisionsrapport kritiserade för en tid sedan vårt eget landsting för brister och läkemedelsrelaterade problem. Nationella jämförelser visar också på hög förskrivning av bl a neuroleptika till äldre. NU KOMMER EN NY handlingsplan som ska förbättra läkemedelsanvändningen för äldre inom kommuner och landstinget. Gruppen har arbetat sedan förra sommaren. Vi började med att analysera problemet, säger Björn Westerlind, överläkare inom geriatriken i Jönköping. Gruppen, där både kommuner och landstinget är representerade, har fokuserat på fyra områden: Styrning Samordningsansvar Dokumentation Kvalitet HÄR HANDLAR DET OM de äldres läkemedelsanvändning i stort. Vi behöver bättre riktlinjer och Faktadokument för de multisjuka, där de äldre ofta finns. Vi måste ha en äldreaspekt även om vi bara behandlar en hjärtsjukdom, en demenssjukdom eller en diabetes. Ofta drabbas en person av samtliga diagnoser. SAMORDNINGS- ANSVAR innebär inte behandlingsansvar, betonar Björn Westerlind. Däremot krävs en sammanhållande länk som kan ta helhetsansvar för patienten. Gruppen betonar också värdet av en kontaktperson, ofta en anhörig, som kan hjälpa den gamla med hantering av läkemedel för bättre följsamhet. Det kan handla om att underlätta för den gamle att ta rätt läkemedel i samband med mat, säger Malin Holmqvist, klinisk apotekare. Gruppen vill också strukturera uppföljningar på ett bättre sätt. Vi säger ofta hör av dig om ett år men lägger inte in någon varningsklocka om patienten inte kommer (om de inte är med i hemsjukvården). Ett annat problem är generika där patienter fortsätter att ta sina gamla vita piller, trots att läkaren har ersatt med ett generiskt preparat som kanske ser annorlunda ut och heter något helt annat. Höjd kunskapsnivå om läkemedel för patienterna är ett motdrag. Olika medicinlistor som cirkulerar i vården Dosrecept Medicinlistor från vårdcentralernas journalsystem. Tre olika. De är på väg bort nu men kommer säkert finnas i omlopp ett år till. Cosmic läkemedelslista Handskriven medicinlista från vården. I vårt län finns det två sorter. Handskrivna listor från patienterna Läkemedelsförteckningen över läkemedel patienten hämtat ut på apotek. Mina recept. Förteckning över vilka recept patienten har på apoteket. ut eller när det sker förändringar. Vi måste ge oss tid att resonera och ha journalen som ett sammanhållande kitt. SOCIALSTYRELSENS kvalitetsindikationer ligger som en grund. Vi ser att det finns ett antal läkemedelsgrupper som är olämpliga för äldre, säger Björn Westerlind. Men det handlar också om uppföljning och regelbundna läkemedelsgenomgångar. Många äldre vill inte störa i onödan. Där måste vården vara aktiv. Vi måste ge oss tid att resonera och ha journalen som ett sammanhållande kitt Klinsik apotekare Malin Holmqvist och överläkare Björn Westerlind ingår i arbetsgrupen som nu lägger fram en handlingsplan på hur äldre ska få bättre läkemedelsbehandling. ETT KLASSISKT PROBLEM inom sjukvården är att äldre patienter går mellan olika vårdinstanser och vårdgivare. När Cosmic är infört fullt ut har vi en bra hjälp på vägen, hoppas gruppen. Ett annat problem är läkemedelslistorna, där patienten ofta förväxlar apotekets medicinlista på uthämtade recept med sjukvårdens medicinlista. Vi måste inför en lista - vårdens lista, tycker Björn Westerlind. Det händer att vi kanske skriver ut en lägre styrka på ett blodtryckspreparat på ett nytt recept. Men det gamla ligger kvar på apotekets lista. Vi kan till exempel ta bort medicin där patienten har kvar recept på apotekets lista. Han betonar också vikten av att dokumentera i journalen när och varför läkemedel skrivs Samtidigt poängterar han att det är viktigt att ta fram de äldres problem som en indikation när man nu jämför och köper in nya vårdgivare. Vad händer nu? Handlingsplanen ska ut på remiss i maj. Sedan ska vi ta fram en aktivitetsplan, hoppas Björn Westerlind. Vi kan inte bara visa på problem, det måste hända något konkret också. POLITIKERNA inom det gemensamma organet Läns-LAKO (landsting och kommuner) står bakom gruppen. Men det också viktigt att få med distriktsläkare, de är en nyckelgrupp. Samtidigt, betonar han, ska vi inte glömma att det redan pågår bra projekt med duktiga eldsjälar - Selma i Vetlanda är bara ett exempel. 8 Förskrivaren 2/2010

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Karl Arnberg Om mig Karl Arnberg Nationalekonom, utbildad vid Lunds universitet Jobbat som hälsoekonom på TLV sedan 2004 Jobbar huvudsakligen

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-02-15 Vår beteckning FÖRETAG Algol Pharma AB Kista Science Tower Färögatan 33, 164 51, Kista SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Läs mer

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16 HTA-enheten CAMTÖ 2015-06-16 Behandling av depression hos äldre SBU-rapport nr 2015-233 http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/depression_aldre_2015.pdf Kort sammanfattning av rapporten Depression

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier?

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Rune Dahlqvist Professor klinisk farmakologi Medicinsk rådgivare TLV Norrländska Läkemedelsdagarna jan 2012 Staten vem är det i detta sammanhang? Socialdepartementet

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar primärvården

Läkemedelsgenomgångar primärvården Sida 1(7) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) 2016-07-12 2015-01-12 Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) Fastställt av Anders Johansson (ljn043) Gäller

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-02-01 1229/2004 SÖKANDE PFIZER AB Box 501 183 25 Täby Företrädare: Johan Bolander SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 LS2017-0070 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2017-01-25 Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 Läkemedelskommittén verkar på uppdrag av regionstyrelsen. Läkemedelsteamet

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (8) Datum 2012-05-07 Vår beteckning FÖRETAG Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (8) Datum 2010-04-12 Vår beteckning FÖRETAG Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Initiativärende BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att läkemedlet Cymbalta från

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2010-07-01 Vår beteckning 410/2010, SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower 164 51 KISTA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Orion Pharma AB Box 334 192 30 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. 2009-02-11 BESLUT Vår beteckning 1 (6) ASTRAZENECA SVERIGE 151 85 Södertälje SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-06-27

BESLUT. Datum 2012-06-27 BESLUT 1 (5) Datum 2012-06-27 Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Läkemedelskommitté PROTOKOLL

Läkemedelskommitté PROTOKOLL Tid: 2013-11-19,kl 13-16 Plats: sal B, Landstingets kansli Närvarande: Lars Abrahamsson Mats Bojestig Jonatan Buhr Juris Marie Bäckström-Andersson Sören Hansen Helene Frisk-Carlsson Jörgen Kuylenstierna

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50. 1 (5) 2011-06-09 Vår beteckning SÖKANDE Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15 169 70 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Esomeprazol Enterokapsel, 20 mg Blister, ,20 182,00.

BESLUT. Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Esomeprazol Enterokapsel, 20 mg Blister, ,20 182,00. BESLUT 1 (5) Datum 2010-12-13 Vår beteckning SÖKANDE KRKA Sverige AB Göta Ark 175, Medborgarplatsen 25 118 72 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 263 431 23 MÖLNDAL SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) 150 mikrogram. Blister, 30 kapslar med

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) 150 mikrogram. Blister, 30 kapslar med 1 (5) 2010-12-10 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1 183 11 Täby SAKEN Ansökan inom läkeelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkeelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkeel ska ingå

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM High Performance Medicines Management Ett unikt verktyg för kvalitetsrevision av läkemedelsprocessen Lars-Åke Söderlund Senior Rådgivare Apoteket

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:50 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna föreslår att

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml 2012-12-11 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Alcon Sverige AB Box 12233 102 26 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer Torbjörn rn Malm Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag Nationella riktlinjer för god hälso- och sjukvård Nya uppdrag Nationella riktlinjer för god kvalitet i socialtjänsten

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter 2010-12-02 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Abcur AB Campus Gräsvik 5 371 75 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Uppstartsmöte för läkemedelskommitté och läkemedelssektionen. Tid: 2012-09-06 08.30-16 Hooks herrgård

Uppstartsmöte för läkemedelskommitté och läkemedelssektionen. Tid: 2012-09-06 08.30-16 Hooks herrgård PROTOKOLL 1(6) Plats: Hooks herrgård Närvarande: Ej närvarande: Abrahamsson Lars Adamsson Anna Axelsson Thomas Buhr Juris Jonatan Bäckström Andersson Marie Dénes Judit Frisk Karlsson Helene Fyhr Ann-Sofie

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2005

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2005 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE H. LUNDBECK AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-03-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE H.Lundbeck AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Sycrest,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2011-12-19 Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en genomgång av läkemedel som används vid reumatoid artrit

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 100-114 Tid: 2015-09-22, kl 08:00-09:10 Plats: 105 RJL 2015/ 1469 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Remiss - Insatser för att förbättra

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) AstraZeneca AB SÖKANDE Södertälje. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) AstraZeneca AB SÖKANDE Södertälje. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-11-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE AstraZeneca AB 151 85 Södertälje SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Vimovo, tablett

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Nordic Drugs AB Box 30035 200 61 Limhamn Företrädare: Eva Lindqvist SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:61 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionären

Läs mer

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50 1 (5) Datum 2013-06-20 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 1172 171 23 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV Sundbyberg 2015-09-01 Dnr.nr: S2014/3698/FS Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter 2010-10-04 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Presentation av riskanalys ApoDos - PASCAL

Presentation av riskanalys ApoDos - PASCAL Presentation av riskanalys ApoDos - PASCAL Läkemedelskommittén, Landstinget i Jönköpings län rekommenderar att inte ansluta nya patienter till ApoDos Rubrik Vilka patientsäkerhetsrisker finns idag med

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning Det värdebaserade systemet för subvention

Läs mer

Läkemedelskommitté PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Tid: , kl Plats: sal E, landstingets kansli

Läkemedelskommitté PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Tid: , kl Plats: sal E, landstingets kansli PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: sal E, landstingets kansli Närvarande: Ej närvarande: Mårten Lindström, ordförande Lars Abrahamsson, sekreterare Thomas Axelsson Jonatan Buhr Juris AnnSofie Fyhr Sören

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-06-19

BESLUT. Datum 2014-06-19 BESLUT 1 (5) Datum 2014-06-19 Vår beteckning SÖKANDE Finox AG Technikumstrasse 2 CH-3401 Burgdorf Schweiz SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90. 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Almirall ApS Strandvejen 102 B DK-2900 Hellerup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2008-12-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Servier Sverige AB Box 725 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan,

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-03-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orifice Medical AB Aktergatan 2 271 55 Ystad SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Hygropax,

Läs mer

BESLUT. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Versatis, medicinskt plåster, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Versatis, medicinskt plåster, ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum Vår beteckning SÖKANDE Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15 169 70 Solna Företrädare: Natalia Åkerman SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017 Ökad följsamhet med påminnelser Kronans Apotek november 2017 Sammanfattning Det är ett väl dokumenterat och känt problem att patienter inte fullföljer sin läkemedelsbehandling. För vissa sjukdomar handlar

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Emelie Fagerberg, apotekare Eva Oskarsson, geriatriker 141030 Smarta råd om läkemedel för äldre Samarbete LVN, SPF och PRO Information till äldre och anhöriga

Läs mer