Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger. när man pratar med dem. Elev i 3-6 Elev i 3-6 Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling till Ängelholms kommun Östra vägen 2, Ängelholm Tel: E-post:

2 Innehållsförteckning Grunduppgifter.s. 2 Utvärdering av 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling s. 3 Förebyggande åtgärder och planerade insatser 2015 s. 4 Främjande insatser 2015 s. 6 Kartläggning..s. 6 Rutiner för akuta situationer s. 8 Bilaga 1 Begrepp/Diskrimineringsgrunder Bilaga 2 Systematiskt kvalitetsarbete Bilaga 3 Toftaskolans ordningsregler för 2015 Bilaga 4. Incidentrapportering- Tillbud/Kränkning 1

3 Grunduppgifter I Munka Ljungby rektorsområde rustar vi barn och elever för framtiden. Vi tror på barnens och elevernas drivkraft, nyfikenhet och motivation. Vi ser olikheter som en tillgång. Toftaskolan är en mötesplats för alla barn och vuxna och genomsyras av omtanke, öppenhet och handlingskraft. Verksamhetsformer som omfattas av planen är förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. Ansvarig för planen är rektor. Elevernas delaktighet I kamratstödjargruppen årskurs 3-6 och 7-9, elevrådet årskurs F-6 och 7-9, klassråd, stormöten årskurs F-2 samtalar vi, diskuterar och utvärderar planen. Vårdnadshavarnas delaktighet Under höstens samråd och föräldramöten ges utrymme till samtal och utvärdering av planen inför revidering kommande år. Planen ligger också på vårt intranät Fronter. Personalens delaktighet Representanter från varje arbetslag ingår i trygghetsgruppen och fungerar som förbindelselänk mellan trygghetsgruppen, arbetslagen och övrig personal. På våra arbetsplatsträffar (APT) ges också möjlighet för personalen att i olika gruppkonstellationer följa upp, utvärdera, analysera och revidera innehållet i planen. Förankring av planen Planen förankras på APT under mars månad hos all personal. Hos elever förankras planen under mars månad på klasstid och hos vårdnadshavare på ett samrådsmöte under vårterminen. Planen sitter uppe i varje klassrum och sitter väl synlig på expeditionen och andra gemensamma utrymmen. Planen finns även tillgänglig på Fronter. På höstterminens föräldramöte lyfts planen upp. 2

4 Utvärdering av 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling Hösten 2014 har personal, elever och föräldrar fått möjlighet att utvärdera planen vid olika forum, såsom APT, elevråd, kamratstödjarmöten och samrådsmöten. De förebyggande åtgärderna och planerade insatserna var: Att skolans otrygga zoner skulle uppmärksammas och göras trygga Att ett fortsatt värdegrundsarbete för personal på skolan skulle planeras och genomföras Att elever och vårdnadshavare skulle göras mer delaktiga i värdegrundsarbetet Att planen skulle göras mer tillgänglig för elever, hem och personal Utvärderingen visar att: Skolans otrygga zoner har blivit extra uppmärksammade. Linjer vid bussfållor har målats och de har tydliggjort var eleverna ska stå när de inväntar bussen. De otrygga zonerna på skolgården är bemannade av vuxna under raster. Huvuddelen av personalen använder reflexvästar då de har buss- eller rastansvar. Eleverna upplever att de vuxna syns tydligare. Dock menar de yngre eleverna (F-3) att många områden fortfarande upplevs som otrygga. Dessa områden är linbanan, äppelträden, fotbollsplanen, multiarenan och bandyplanen (F-1). Eleverna efterfrågar fler rastvärdar. Dörrarna till toaletterna (åk 7-9) kan endast öppnas med en särskild nyckel utifrån, vilket har medfört att dessa elever känner sig tryggare på toaletten. När det gäller toaletter för årskurs 3-6 upplevs dessa otrygga. Personal finns inte alltid tillgänglig i omklädningsrummen tillhörande idrottshallen. Det har uppmärksammats att flera elever inte byter om eller duschar efter idrott. Otryggheten är störst bland flickorna. Även ombyggnationen av omklädningsrummen har vållat vissa problem. Värdegrundsarbete för personal har kommit igång sent under hösten 2014 i samarbete med Friends. Detta arbete fortsätter under Elever har gjorts delaktiga i värdegrundsarbetet genom gemensamma temadagar, Friendsutbildningar, kamratstödjarmöten (3-9), elevråd (F-9) och trivselenkäter. 3

5 Fritidshemmen har inte genomfört någon egen trivselenkät. Vårdnadshavare har gjorts delaktiga på samrådsmöten. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling har gjorts mer tillgänglig för både elever, personal och vårdnadshavare års plan utvärderas senast Detta görs genom att samtliga arbetslag samt samrådsgruppen utvärderar planen. Dessutom utvärderar kamratstödjargruppen/elevråden planen och en lektion avsätts i varje klass för samtal kring planen och utvärdering av densamma. Synpunkter lämnas in skriftligen till trygghetsgruppen från kamratstödjare/elevråd och mentorer. Ansvarig för att årets plan utvärderas är rektor. Förebyggande åtgärder och planerade insatser 2015 Skolans otrygga zoner ska uppmärksammas ännu mer och göras trygga. Målet är att alla som verkar inom skolan och på fritidshemmen ska känna sig trygga. Särskilt fokus läggs vid de zoner som eleverna uppfattar som otrygga. - Skolgården Schemaläggning ses över. Tid avsätts vid varje terminsstart för att planera hållbara scheman för rastvärdar. Rastvärdar ansvarar för specifika områden på skolgården. Vid snö informeras eleverna extra var på skolan det är tillåtet med snöbollskastning. Rastvärdskapet förstärks genom att så många vuxna som möjligt är ute. Vikarier informeras om sitt rastansvar av arbetslagen samt vikarieanskaffaren. Ansvariga är rektor, schemaläggare, arbetslagsledare och vikarieanskaffare. - Toaletter Låsen på toaletter för årskurs 4-6 byts ut. Samtal med elever förs kring problematiken. Ansvarig är rektor. 4

6 - Omklädningsrum Schemaläggning av idrottslektionerna ses över och om möjligt bör olika årskurser inte blandas i omklädningsrum/duschrum. Idrottslärare har översikt över omklädningsrummen och i största möjliga mån ska det finnas en extra vuxen som stöd i omklädningsrummen. Låsen till samtliga omklädningsrum ses över och byts ut vid behov. Ansvariga är rektor, schemaläggare och idrottslärare. - Hallar/entréer/korridorer Samtal med eleverna förs kring problematiken och vilka regler som gäller. Ökad vuxennärvaro i studiehallar och entréer till högstadiet. Ansvariga är arbetslagsledare. - Internet Ett projekt kring nätkränkningar och internetbeteende kommer att startas upp under Samtal och diskussioner förs kontinuerligt med eleverna (F-9). Ansvariga är rektor, kurator och undervisande personal. En uppföljning kring de otrygga zonerna sker under oktober/november Ansvarig är rektor. Elever görs mer delaktiga i planen Målet är att eleverna får en ökad delaktighet och insyn i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. För eleverna finns klassråd/stormöten, elevråd och kamratstödjargruppen där deras syn och frågor kring kamratskap diskuteras. I dessa forum har eleverna möjlighet att tillsammans diskutera hur klimatet på skolan är och om skolans otrygga zoner. Ansvariga är undervisande lärare, elevrådsansvariga och vuxenstödjare. 5

7 Främjande insatser 2015 Ett fortsatt värdegrundsarbete genomförs under läsåret 2015 i samarbete med Friends. Det långsiktiga målet är att elevers självkänsla stärks och att eleverna får en ökad tillit till samtlig personal/elever på skolan. Personal och elever bygger en gemensam värdegrund/samsyn där etiken och våra tankar kring vad som är rätt och fel styr vår moral, dvs. våra konkreta handlingar. Genom att synliggöra normer, utmana och ifrågasätta, så kan skolans klimat förändras och förbättras. Eleverna får kunskap och förståelse för hur arbetet kring att upptäcka trakasserier och kränkande behandling förs. Elever som är inblandade i en händelse får återkoppling av personal. Mentorerna ska varannan vecka arbeta med förebyggande och främjande arbete i sina klasser respektive mentorsgrupper. Det främjande arbetet genom Friends startade i slutet av höstterminen Friendsarbetet innehåller kartläggning med analys samt utbildning för elever och personal. Under arbetslagsmöten finns en stående punkt för att lyfta aktuella värdegrundsfrågor. Under APT varje termin är temat värdegrundsfrågor och samsyn. Utvärdering sker genom en kartläggning hösten Dessa genomförs av årskurs F-9 och fritidshem. Ansvarig är rektor och arbetslagsledare. Kartläggning Åk F-3 genomförde under höstterminen 2014 en enkätundersökning med eleverna angående rastverksamheten. Den sammanställdes och analyserades i slutet av 2014 och kommer bland annat att ligga till grund för att utveckla rastvärdsskapet och rastverksamheten. I november 2014 genomfördes en ny kartläggning från Friends med samtliga elever åk 3-9 och personal. Resultat och analys presenterades för all personal i januari Vid samrådsmöten informeras vårdnadshavarna om arbetet med Friends. 6

8 Utifrån Friends enkätresultat och rastenkäten för F-3 görs en analys där värdegrundsarbetet 2015 har sin grund. I oktober 2015 genomförs en kartläggning med samtliga elever och personal. Fritidshemmet genomför en kartläggning utifrån sin verksamhet. Trygghetsgruppen utformar kartläggningen. Områden som berörs i kartläggningen är samtliga diskrimineringsgrunder, samt var elever känner sig otrygga på skolan. Rektor och representanter från trygghetsgruppen, kamratstödjargruppen och elevskyddsombud gör en vandring på skolan där de fotograferar och markerar på en karta var de otrygga zonerna finns. Syftet är att göra elever mer delaktiga och få ett bredare och djupare underlag som komplement till enkäter. Fritidshemmen gör en liknande vandring med representanter för de olika avdelningarna. Resultat och analys genomförs av trygghetsgruppen i samverkan med rektor. Resultatet presenteras under APT för samtlig personal. Därefter presenterar personalen resultatet för sina elever. Utifrån resultatet görs en analys där värdegrundsarbetet har sin grund. Ansvarig för att kartläggningen genomförs är rektor. 7

9 Rutiner för akuta situationer Policy på vår skola Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Bussvärdar, rastvärdar och lunchvärdar finns tillgängliga. Friends hjälper till att uppmärksamma skolans kamratklimat. Elevrådet diskuterar skolans ordningsregler och konsekvenser. Hälsosamtal hos skolsköterska. Vid utvecklingssamtal diskuterar pedagog, elev och vårdnadshavare kring elevens trivsel. Elevhälsoforum, arbetslagsmöte och trygghetsgrupp för samtal kring klimatet bland skolans elever. Anmälningsplikt. Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till Rektor Lena Ahl Rektor Tobias Fahlén Kurator Jenniffer Kjeldsén Skolsköterska Cecilia Wahlén Specialpedagog Eva Rydell Specialpedagog Annika Eriksson Lärare Tore Ölmedal Lärare Viktoria Wikeborg Resurs Håkan Henrysson Lärare Göran Gren Lärare Liselotte Nilsson 8

10 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. All personal ska ingripa vid kränkningar, avbryta handlingen och markera att det som händer inte är okej. 2. Prata med de inblandade eleverna. 3. Informera berörda elevers mentorer om vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits (senast dagen efter). Dokumentera i Incidentrapportering- Tillbud/ Kränkning. 4. Berörd mentor genomför samtal med de elever/den elev som blivit utsatt. Dokumentera. 5. Berörd mentor genomför samtal med de elever/den elev som gjort sig skyldig till kränkningen och gör klart att detta inte får förekomma samt konsekvenserna om det inte upphör. Dokumentera. 6. Vårdnadshavare till samtliga inblandade elever ska kontaktas och informeras om händelsen av berörda mentorer. Det är viktigt att dessa samtal sker skyndsamt och med alla parter vid ungefär samma tidpunkt. Dokumentera. 7. Berörda mentorer informerar arbetslagen samt återkopplar till eleverna. 8. Om problemet kvarstår tar berörda mentorer hjälp av sina arbetslag. Fortsatt dokumentation. 9. Om problemet fortfarande kvarstår kontaktar berörda mentorer Trygghetsgruppen som då tar över ärendet. OBS! Kontakt tas alltid med rektor när händelser inträffar som enligt lagens definition innehåller kriminella handlingar. Så här handlar Trygghetsgruppen om kränkningarna kvarstår: 1. Trygghetsgruppen samlas, faktainsamling görs och arbetsfördelning inom teamet bestäms. 2. Samtal med utsatt elev/elever och eventuella vittnen för insamling av information. Samtal med den/de som kränkt, där man gör klart att beteendet måste upphöra omedelbart. Trygghetsgruppen är alltid två när samtal med elever genomförs och minnesanteckningar förs. 3. Trygghetsgruppen återkopplar till berörd personal. 4. Mentor kontaktar berörda föräldrar/vårdnadshavare och informerar att Trygghetsgruppen arbetar med ärendet. 9

11 5. Representanter från Trygghetsgruppen träffar berörda elever för individuella samtal efter cirka 2 veckor. Då fattas också beslut om eventuell uppföljning. 6. Om problemet kvarstår informeras elevhälsoteamet, som i sin tur kallar den/de som kränkt till ett möte. (Deltar gör t.ex. elev, förälder, representant från Trygghetsgruppen, berörd pedagog, elevhälsoteam, skolledning). 7. En utredning om ev. särskilt stöd inleds. 8. Om problemet kvarstår görs en anmälan till Socialförvaltningen och/eller eventuellt polis. Rutin för när elev kränks av personal Om personal kränker barn/elev överlämnas ärendet direkt till rektor. Om en elev känner sig otrygg över att gå till rektor har denne möjlighet att vända sig till annan personal eller vuxen som den känner förtroende för. Den som får kännedom om kränkningen överlämnar ärendet till rektor. Rutin för när personal kränks av elev. Om en elev kränker personal överlämnas ärendet direkt till rektor Rutin för när personal kränks av personal Om personal kränker annan personal överlämnas ärendet direkt till rektor. Vid allvarliga lagöverträdelser tar rektor beslut om skolan ska anmäla till socialtjänst eller polis. Detta påverkar inte anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen som gäller för all personal. 10

12 Begrepp Bilaga 1 Diskriminering Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller tillgänglighet. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga eller homosexuella egenskaper. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

13 Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

14 Diskrimineringsgrunder Bilaga 2 Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av

15 diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Funktionsnedsättning Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Tillgänglighet Från och med 1 januari 2015 gäller en åttonde diskrimineringsgrund, diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen.

16 Systematiskt kvalitetsarbete Bilaga 3 Månad Handling Ansvar Januari *Återkoppling av Friends webbenkät till rektorer, trygghetsgrupp och vuxenstödjare -Rektor, kurator Februari Mars *Personalutbildning samt återkoppling av enkäten, av Friends * Mentorsutbildning av Friends * Friends överlämnar till rektor, trygghetsgrupp och vuxenstödjare. *Föräldrasamrådsmöten med återkoppling från enkäten * Elevutbildning genom Friends * Pedagoger - Den nya planen samt skolans ordningsregler aktualiseras på arbetsplatsträff *Elever Den nya planen samt skolans ordningsregler aktualiseras på klassråd och elevråd * Planen läggs ut på fronter * Planen samt skolans ordningsregler synliggörs genom att den sätts upp i skolans lokaler. * Varje arbetslag ska diskutera och dokumentera åtgärder som syftar till att otrygga zoner ska bli trygga. -Rektor, kurator - Rektor, kurator -Rektor -Rektor -Rektor, kurator - Rektor, pedagoger - Pedagoger - Fronteransvarig -Trygghetsgruppen - Pedagoger - Pedagoger i skola och på fritidshem. April *Samrådsmöte Planen mot diskriminering och kränkande behandling introduceras. - Rektor Maj * Temadag 6/5 - Vuxenstödjare, trygghetsgrupp pedagoger, kamratstödjare Juni * Kamratstödjarnas mål och arbete utvärderas. - Vuxenstödjare för kamratstödjargruppen Juli

17 Augusti September Oktober *Planen samt skolans ordningsregler aktualiseras * Kamratstödjare utses. *Trivselregler i klasser och på fritids formas av elever och personal *Föreläsning kring nätmobbning *Planens samt skolans ordningsregler presenteras på föräldramöten * Kartläggning görs i skolan och på fritidshemmen. *Planen samt skolans ordningsregler följs upp och utvärderas av elever, pedagoger och övrig personal. - Pedagoger i skola och fritidshem - Pedagoger -Personal i skola och på fritidshem - Rektor, trygghetsgrupp vuxenstödjare -Rektor, pedagoger -Trygghetsgrupp/enkät, pedagoger - Rektor, pedagoger * På samrådsmöte med föräldrarna följs arbetet med planen och skolans ordningsregler upp. - Rektor November *Temadag i samband med FN-dagen 23/10 * Kartläggningen följs upp *Planen och ordningsreglerna skrivs om - Arbetslag - Rektor, trygghetsgrupp - Rektor, trygghetsgrupp December *Planen och ordningsreglerna skrivs om - Rektor, trygghetsgrupp

18 Bilaga 4 Toftaskolans ordningsregler för 2015 Gemensamma regler för hela skolan: Vi visar varandra hänsyn och respekt; vuxna, ungdomar och barn. Kränkningar tolereras inte. Vi kommer i tid till lektionerna och har rätt material med oss. Vi håller snyggt omkring oss och är rädda om skolans saker och lokaler. Snöbollskastning sker på anvisad plats. Åk 2-4 bakom simhallen Åk 5-9 på fotbollsplanen Användning av dator eller mobiltelefon under skoldagen bestäms inom respektive arbetslag tillsammans med rektor Elever i klasser F-6 får inte lämna skolans område. Elever från årskurs 7-9 får inte lämna Munka Ljungby samhälle. När vi åker inlines, skateboard, kickboard o.d. på skolan använder vi hjälm. Besökare ska anmäla sig på expeditionen. Vi har en tobaksfri skola. Alla klasser/arbetslag på skolan har egna klass-/arbetslagsregler. Dessa kan se olika ut, främst beroende på ålder. Dessutom finns det specifika regler som gäller specifika ämnen/platser, t.ex. matsalen, idrotten, snöbollskastning på gräsplanen. Dessa fungerar som tillägg till de gemensamma ordningsreglerna i detta dokument. Att ha med egna saker till skolan bestäms av a-lagen själva F-3/4-6/7-9/ ex bandyklubbor, kulor, bollar, hopprep etc. Om reglerna överträds: Först kommunikation mellan elever och vuxna på skolan. Därefter samtal med vårdnadshavare.

19 Incidentrapportering Tillbud/Kränkning Bilaga 5 Datum och klockslag Rektorsområde Enhet Händelseförlopp Vilka åtgärder föreslås? Är händelsen bedömd som en kränkande behandling? Ja Nej Rektor/förskolechef är skyldig att till Huvudmannen (BUN) anmäla om någon elev utsatts för kränkande behandling. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävs vid en kränkande behandling. Att besluta om eventuella åtgärder har delegerats till rektor. De beslutade åtgärderna ska månadsvis rapporteras till BUN på blanketten Rapport delegeringsbeslut. Ansvarig chef.. Arbetstagare... Skyddsombud OBS! kopia skickas till BUF-kansliet

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller 2015-02-01 till 2015-12-31. Ängelholms kommun Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola åk 1-9 Ansvariga för planen Rektor och

Läs mer

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Grunduppgifter, vision, lagar & förordningar 1 Tidsplan, delaktighet och förankring 2 Utvärdering och återkommande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd Likabehandlingsplan Parkrinken avdelning röd 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden 7

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen är Celsiusskolans ledningsgrupp Vision Vår vision är att samtliga elever och all personal på Celsiusskolan

Läs mer

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år.

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år. Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Rektor och Ope skolas personal

Läs mer

Foucaultgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Foucaultgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Foucaultgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Ansvariga för planen: Gun Lind Vår vision: Vi vill bygga verksamhet

Läs mer

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Utvärdering 150611 Vi har under detta läsår haft ett möte mellan två elever som båda kände sig utsatta av varandra. Eleverna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk1-6 och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Vilboksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Vilboksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Vilboksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamheter som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6 samt fritidshem Ansvarig för planen Rektor Vår

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning... 3 1.2 Definitioner och begrepp...

Läs mer

Antnässkolan/Antnässkolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antnässkolan/Antnässkolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Antnässkolan/Antnässkolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Åk F-6 samt fritidshemmet Läsår 2014/2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 http://www.solrosensforskola.blogspot.se/ Innehållsförteckning

Läs mer

Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem Läsår 2014/2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 HASSLARÖDSSKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 Planen gäller från 2015 02 01 Planen ska revideras senast 2015-12-15 Ansvarig för planen: rektor Johan Asp Postadress

Läs mer

Normlösa skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Normlösa skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling /w EPDw UKLTE1O Normlösa skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola1-5 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Norsjö kommuns grundskolor.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Norsjö kommuns grundskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Norsjö kommuns grundskolor. Gemensam del för alla verksamheter i grundskolan Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Plan Fog ledning Skolutskottet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Jämshögs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämshögs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämshögs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6 samt fritidshem Ansvarig för planen Eva Areschoug

Läs mer

Munkerudskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkerudskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkerudskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och grundsärskolan 1-3 samt fritids Läsår 2014/2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rörviks skola; grundskola 1-9, med förskoleklass och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rörviks skola; grundskola 1-9, med förskoleklass och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rörviks skola; grundskola 1-9, med förskoleklass och fritidshem läsåret 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola

Läs mer

Årlig plan. Alneskolan Åk 5-9 Vårterminen 2015

Årlig plan. Alneskolan Åk 5-9 Vårterminen 2015 Årlig plan Alneskolan Åk 5-9 Vårterminen 2015 Alneskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 5-9 Ansvariga för planen

Läs mer

behandling ss fritidshem Vår vision En skola alla. 2015 08 20 Elever: Årskursråd, sarbete och

behandling ss fritidshem Vår vision En skola alla. 2015 08 20 Elever: Årskursråd, sarbete och ANNA M AGNUSSON TULLGÅRDSSKOLAN UTBILDNN INGSFÖR VALTNINN GEN Tullgårdsskolans plan mot behandling diskrimineringg och kränkande Likabehandlingsplanen omfattar skolverksamheten F 6 F samt grundsärskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Skriv ut Stäng fönstret Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skriv ut Stäng fönstret Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Visa logotyp Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Skriv ut

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem Mölleskolan (förskoleklass, fritidshem, grundskola) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem Planen gäller från 2015-10-01 Planen ska revideras senast 2016-10-01 Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Krungårdsskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolan Läsår 2015/2016

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 9 Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritids a för planen Rektor Lena Johnsson Vår vision Alla barn

Läs mer

Edsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Edsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Edsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Marianne Andersson, rektor Vår vision Alla ska

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Hjelm 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2011/2012

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2011/2012 1 [11] Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2011/2012 Planen gäller från 2011-08-01 till 2012-07-31 Vår vision: Kunna, Vilja, Våga ska genomsyra verksamheten. Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN STAVRESKOLAN ÅK 4-9

LIKABEHANDLINGSPLAN STAVRESKOLAN ÅK 4-9 LIKABEHANDLINGSPLAN STAVRESKOLAN ÅK 4-9 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Antagen Östra skolområdet, Stavreskolan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stavreskolans VISION 1. INLEDNING sid.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Löderups skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löderups skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löderups skola Löderups skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola åk 1-6, Förskoleklass och fritidshemmen Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Vallhovskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallhovskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallhovskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Åk 1-6, förskoleklass, fritidshem a för planen Rektor, Elevhälsoteam Vår vision Ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-26 Likabehandlingsplan mot

Läs mer

Norrtullskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrtullskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrtullskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, fritids, skola Ansvariga för planen är rektorerna: Lotta Frelin,

Läs mer

Kvinnebyskolan 2015-04-08. Kvinnebyskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvinnebyskolan 2015-04-08. Kvinnebyskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvinnebys plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller från jan 2015-dec 2015 1. Vår vision 2. Förebyggande och främjande arbete 3. s uppdrag 4. Resultat från kartläggning 5. Åtgärdsplan 2013-2014

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola 1-6 Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Västangård skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västangård skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västangård skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-9, skolbarnsomsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Läsåret 15/16 ansvarar

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Brandkärrsskolan. Likabehandlingsplan. Brandkärrsskolans planer mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016

Brandkärrsskolan. Likabehandlingsplan. Brandkärrsskolans planer mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Brandkärrsskolans planer mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter sid 2-3 Utvärdering sid 4 Främjande insatser sid 5 Kartläggning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer