Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger. när man pratar med dem. Elev i 3-6 Elev i 3-6 Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling till Ängelholms kommun Östra vägen 2, Ängelholm Tel: E-post:

2 Innehållsförteckning Grunduppgifter.s. 2 Utvärdering av 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling s. 3 Förebyggande åtgärder och planerade insatser 2015 s. 4 Främjande insatser 2015 s. 6 Kartläggning..s. 6 Rutiner för akuta situationer s. 8 Bilaga 1 Begrepp/Diskrimineringsgrunder Bilaga 2 Systematiskt kvalitetsarbete Bilaga 3 Toftaskolans ordningsregler för 2015 Bilaga 4. Incidentrapportering- Tillbud/Kränkning 1

3 Grunduppgifter I Munka Ljungby rektorsområde rustar vi barn och elever för framtiden. Vi tror på barnens och elevernas drivkraft, nyfikenhet och motivation. Vi ser olikheter som en tillgång. Toftaskolan är en mötesplats för alla barn och vuxna och genomsyras av omtanke, öppenhet och handlingskraft. Verksamhetsformer som omfattas av planen är förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. Ansvarig för planen är rektor. Elevernas delaktighet I kamratstödjargruppen årskurs 3-6 och 7-9, elevrådet årskurs F-6 och 7-9, klassråd, stormöten årskurs F-2 samtalar vi, diskuterar och utvärderar planen. Vårdnadshavarnas delaktighet Under höstens samråd och föräldramöten ges utrymme till samtal och utvärdering av planen inför revidering kommande år. Planen ligger också på vårt intranät Fronter. Personalens delaktighet Representanter från varje arbetslag ingår i trygghetsgruppen och fungerar som förbindelselänk mellan trygghetsgruppen, arbetslagen och övrig personal. På våra arbetsplatsträffar (APT) ges också möjlighet för personalen att i olika gruppkonstellationer följa upp, utvärdera, analysera och revidera innehållet i planen. Förankring av planen Planen förankras på APT under mars månad hos all personal. Hos elever förankras planen under mars månad på klasstid och hos vårdnadshavare på ett samrådsmöte under vårterminen. Planen sitter uppe i varje klassrum och sitter väl synlig på expeditionen och andra gemensamma utrymmen. Planen finns även tillgänglig på Fronter. På höstterminens föräldramöte lyfts planen upp. 2

4 Utvärdering av 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling Hösten 2014 har personal, elever och föräldrar fått möjlighet att utvärdera planen vid olika forum, såsom APT, elevråd, kamratstödjarmöten och samrådsmöten. De förebyggande åtgärderna och planerade insatserna var: Att skolans otrygga zoner skulle uppmärksammas och göras trygga Att ett fortsatt värdegrundsarbete för personal på skolan skulle planeras och genomföras Att elever och vårdnadshavare skulle göras mer delaktiga i värdegrundsarbetet Att planen skulle göras mer tillgänglig för elever, hem och personal Utvärderingen visar att: Skolans otrygga zoner har blivit extra uppmärksammade. Linjer vid bussfållor har målats och de har tydliggjort var eleverna ska stå när de inväntar bussen. De otrygga zonerna på skolgården är bemannade av vuxna under raster. Huvuddelen av personalen använder reflexvästar då de har buss- eller rastansvar. Eleverna upplever att de vuxna syns tydligare. Dock menar de yngre eleverna (F-3) att många områden fortfarande upplevs som otrygga. Dessa områden är linbanan, äppelträden, fotbollsplanen, multiarenan och bandyplanen (F-1). Eleverna efterfrågar fler rastvärdar. Dörrarna till toaletterna (åk 7-9) kan endast öppnas med en särskild nyckel utifrån, vilket har medfört att dessa elever känner sig tryggare på toaletten. När det gäller toaletter för årskurs 3-6 upplevs dessa otrygga. Personal finns inte alltid tillgänglig i omklädningsrummen tillhörande idrottshallen. Det har uppmärksammats att flera elever inte byter om eller duschar efter idrott. Otryggheten är störst bland flickorna. Även ombyggnationen av omklädningsrummen har vållat vissa problem. Värdegrundsarbete för personal har kommit igång sent under hösten 2014 i samarbete med Friends. Detta arbete fortsätter under Elever har gjorts delaktiga i värdegrundsarbetet genom gemensamma temadagar, Friendsutbildningar, kamratstödjarmöten (3-9), elevråd (F-9) och trivselenkäter. 3

5 Fritidshemmen har inte genomfört någon egen trivselenkät. Vårdnadshavare har gjorts delaktiga på samrådsmöten. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling har gjorts mer tillgänglig för både elever, personal och vårdnadshavare års plan utvärderas senast Detta görs genom att samtliga arbetslag samt samrådsgruppen utvärderar planen. Dessutom utvärderar kamratstödjargruppen/elevråden planen och en lektion avsätts i varje klass för samtal kring planen och utvärdering av densamma. Synpunkter lämnas in skriftligen till trygghetsgruppen från kamratstödjare/elevråd och mentorer. Ansvarig för att årets plan utvärderas är rektor. Förebyggande åtgärder och planerade insatser 2015 Skolans otrygga zoner ska uppmärksammas ännu mer och göras trygga. Målet är att alla som verkar inom skolan och på fritidshemmen ska känna sig trygga. Särskilt fokus läggs vid de zoner som eleverna uppfattar som otrygga. - Skolgården Schemaläggning ses över. Tid avsätts vid varje terminsstart för att planera hållbara scheman för rastvärdar. Rastvärdar ansvarar för specifika områden på skolgården. Vid snö informeras eleverna extra var på skolan det är tillåtet med snöbollskastning. Rastvärdskapet förstärks genom att så många vuxna som möjligt är ute. Vikarier informeras om sitt rastansvar av arbetslagen samt vikarieanskaffaren. Ansvariga är rektor, schemaläggare, arbetslagsledare och vikarieanskaffare. - Toaletter Låsen på toaletter för årskurs 4-6 byts ut. Samtal med elever förs kring problematiken. Ansvarig är rektor. 4

6 - Omklädningsrum Schemaläggning av idrottslektionerna ses över och om möjligt bör olika årskurser inte blandas i omklädningsrum/duschrum. Idrottslärare har översikt över omklädningsrummen och i största möjliga mån ska det finnas en extra vuxen som stöd i omklädningsrummen. Låsen till samtliga omklädningsrum ses över och byts ut vid behov. Ansvariga är rektor, schemaläggare och idrottslärare. - Hallar/entréer/korridorer Samtal med eleverna förs kring problematiken och vilka regler som gäller. Ökad vuxennärvaro i studiehallar och entréer till högstadiet. Ansvariga är arbetslagsledare. - Internet Ett projekt kring nätkränkningar och internetbeteende kommer att startas upp under Samtal och diskussioner förs kontinuerligt med eleverna (F-9). Ansvariga är rektor, kurator och undervisande personal. En uppföljning kring de otrygga zonerna sker under oktober/november Ansvarig är rektor. Elever görs mer delaktiga i planen Målet är att eleverna får en ökad delaktighet och insyn i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. För eleverna finns klassråd/stormöten, elevråd och kamratstödjargruppen där deras syn och frågor kring kamratskap diskuteras. I dessa forum har eleverna möjlighet att tillsammans diskutera hur klimatet på skolan är och om skolans otrygga zoner. Ansvariga är undervisande lärare, elevrådsansvariga och vuxenstödjare. 5

7 Främjande insatser 2015 Ett fortsatt värdegrundsarbete genomförs under läsåret 2015 i samarbete med Friends. Det långsiktiga målet är att elevers självkänsla stärks och att eleverna får en ökad tillit till samtlig personal/elever på skolan. Personal och elever bygger en gemensam värdegrund/samsyn där etiken och våra tankar kring vad som är rätt och fel styr vår moral, dvs. våra konkreta handlingar. Genom att synliggöra normer, utmana och ifrågasätta, så kan skolans klimat förändras och förbättras. Eleverna får kunskap och förståelse för hur arbetet kring att upptäcka trakasserier och kränkande behandling förs. Elever som är inblandade i en händelse får återkoppling av personal. Mentorerna ska varannan vecka arbeta med förebyggande och främjande arbete i sina klasser respektive mentorsgrupper. Det främjande arbetet genom Friends startade i slutet av höstterminen Friendsarbetet innehåller kartläggning med analys samt utbildning för elever och personal. Under arbetslagsmöten finns en stående punkt för att lyfta aktuella värdegrundsfrågor. Under APT varje termin är temat värdegrundsfrågor och samsyn. Utvärdering sker genom en kartläggning hösten Dessa genomförs av årskurs F-9 och fritidshem. Ansvarig är rektor och arbetslagsledare. Kartläggning Åk F-3 genomförde under höstterminen 2014 en enkätundersökning med eleverna angående rastverksamheten. Den sammanställdes och analyserades i slutet av 2014 och kommer bland annat att ligga till grund för att utveckla rastvärdsskapet och rastverksamheten. I november 2014 genomfördes en ny kartläggning från Friends med samtliga elever åk 3-9 och personal. Resultat och analys presenterades för all personal i januari Vid samrådsmöten informeras vårdnadshavarna om arbetet med Friends. 6

8 Utifrån Friends enkätresultat och rastenkäten för F-3 görs en analys där värdegrundsarbetet 2015 har sin grund. I oktober 2015 genomförs en kartläggning med samtliga elever och personal. Fritidshemmet genomför en kartläggning utifrån sin verksamhet. Trygghetsgruppen utformar kartläggningen. Områden som berörs i kartläggningen är samtliga diskrimineringsgrunder, samt var elever känner sig otrygga på skolan. Rektor och representanter från trygghetsgruppen, kamratstödjargruppen och elevskyddsombud gör en vandring på skolan där de fotograferar och markerar på en karta var de otrygga zonerna finns. Syftet är att göra elever mer delaktiga och få ett bredare och djupare underlag som komplement till enkäter. Fritidshemmen gör en liknande vandring med representanter för de olika avdelningarna. Resultat och analys genomförs av trygghetsgruppen i samverkan med rektor. Resultatet presenteras under APT för samtlig personal. Därefter presenterar personalen resultatet för sina elever. Utifrån resultatet görs en analys där värdegrundsarbetet har sin grund. Ansvarig för att kartläggningen genomförs är rektor. 7

9 Rutiner för akuta situationer Policy på vår skola Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Bussvärdar, rastvärdar och lunchvärdar finns tillgängliga. Friends hjälper till att uppmärksamma skolans kamratklimat. Elevrådet diskuterar skolans ordningsregler och konsekvenser. Hälsosamtal hos skolsköterska. Vid utvecklingssamtal diskuterar pedagog, elev och vårdnadshavare kring elevens trivsel. Elevhälsoforum, arbetslagsmöte och trygghetsgrupp för samtal kring klimatet bland skolans elever. Anmälningsplikt. Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till Rektor Lena Ahl Rektor Tobias Fahlén Kurator Jenniffer Kjeldsén Skolsköterska Cecilia Wahlén Specialpedagog Eva Rydell Specialpedagog Annika Eriksson Lärare Tore Ölmedal Lärare Viktoria Wikeborg Resurs Håkan Henrysson Lärare Göran Gren Lärare Liselotte Nilsson 8

10 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. All personal ska ingripa vid kränkningar, avbryta handlingen och markera att det som händer inte är okej. 2. Prata med de inblandade eleverna. 3. Informera berörda elevers mentorer om vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits (senast dagen efter). Dokumentera i Incidentrapportering- Tillbud/ Kränkning. 4. Berörd mentor genomför samtal med de elever/den elev som blivit utsatt. Dokumentera. 5. Berörd mentor genomför samtal med de elever/den elev som gjort sig skyldig till kränkningen och gör klart att detta inte får förekomma samt konsekvenserna om det inte upphör. Dokumentera. 6. Vårdnadshavare till samtliga inblandade elever ska kontaktas och informeras om händelsen av berörda mentorer. Det är viktigt att dessa samtal sker skyndsamt och med alla parter vid ungefär samma tidpunkt. Dokumentera. 7. Berörda mentorer informerar arbetslagen samt återkopplar till eleverna. 8. Om problemet kvarstår tar berörda mentorer hjälp av sina arbetslag. Fortsatt dokumentation. 9. Om problemet fortfarande kvarstår kontaktar berörda mentorer Trygghetsgruppen som då tar över ärendet. OBS! Kontakt tas alltid med rektor när händelser inträffar som enligt lagens definition innehåller kriminella handlingar. Så här handlar Trygghetsgruppen om kränkningarna kvarstår: 1. Trygghetsgruppen samlas, faktainsamling görs och arbetsfördelning inom teamet bestäms. 2. Samtal med utsatt elev/elever och eventuella vittnen för insamling av information. Samtal med den/de som kränkt, där man gör klart att beteendet måste upphöra omedelbart. Trygghetsgruppen är alltid två när samtal med elever genomförs och minnesanteckningar förs. 3. Trygghetsgruppen återkopplar till berörd personal. 4. Mentor kontaktar berörda föräldrar/vårdnadshavare och informerar att Trygghetsgruppen arbetar med ärendet. 9

11 5. Representanter från Trygghetsgruppen träffar berörda elever för individuella samtal efter cirka 2 veckor. Då fattas också beslut om eventuell uppföljning. 6. Om problemet kvarstår informeras elevhälsoteamet, som i sin tur kallar den/de som kränkt till ett möte. (Deltar gör t.ex. elev, förälder, representant från Trygghetsgruppen, berörd pedagog, elevhälsoteam, skolledning). 7. En utredning om ev. särskilt stöd inleds. 8. Om problemet kvarstår görs en anmälan till Socialförvaltningen och/eller eventuellt polis. Rutin för när elev kränks av personal Om personal kränker barn/elev överlämnas ärendet direkt till rektor. Om en elev känner sig otrygg över att gå till rektor har denne möjlighet att vända sig till annan personal eller vuxen som den känner förtroende för. Den som får kännedom om kränkningen överlämnar ärendet till rektor. Rutin för när personal kränks av elev. Om en elev kränker personal överlämnas ärendet direkt till rektor Rutin för när personal kränks av personal Om personal kränker annan personal överlämnas ärendet direkt till rektor. Vid allvarliga lagöverträdelser tar rektor beslut om skolan ska anmäla till socialtjänst eller polis. Detta påverkar inte anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen som gäller för all personal. 10

12 Begrepp Bilaga 1 Diskriminering Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller tillgänglighet. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga eller homosexuella egenskaper. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

13 Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

14 Diskrimineringsgrunder Bilaga 2 Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av

15 diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Funktionsnedsättning Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Tillgänglighet Från och med 1 januari 2015 gäller en åttonde diskrimineringsgrund, diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen.

16 Systematiskt kvalitetsarbete Bilaga 3 Månad Handling Ansvar Januari *Återkoppling av Friends webbenkät till rektorer, trygghetsgrupp och vuxenstödjare -Rektor, kurator Februari Mars *Personalutbildning samt återkoppling av enkäten, av Friends * Mentorsutbildning av Friends * Friends överlämnar till rektor, trygghetsgrupp och vuxenstödjare. *Föräldrasamrådsmöten med återkoppling från enkäten * Elevutbildning genom Friends * Pedagoger - Den nya planen samt skolans ordningsregler aktualiseras på arbetsplatsträff *Elever Den nya planen samt skolans ordningsregler aktualiseras på klassråd och elevråd * Planen läggs ut på fronter * Planen samt skolans ordningsregler synliggörs genom att den sätts upp i skolans lokaler. * Varje arbetslag ska diskutera och dokumentera åtgärder som syftar till att otrygga zoner ska bli trygga. -Rektor, kurator - Rektor, kurator -Rektor -Rektor -Rektor, kurator - Rektor, pedagoger - Pedagoger - Fronteransvarig -Trygghetsgruppen - Pedagoger - Pedagoger i skola och på fritidshem. April *Samrådsmöte Planen mot diskriminering och kränkande behandling introduceras. - Rektor Maj * Temadag 6/5 - Vuxenstödjare, trygghetsgrupp pedagoger, kamratstödjare Juni * Kamratstödjarnas mål och arbete utvärderas. - Vuxenstödjare för kamratstödjargruppen Juli

17 Augusti September Oktober *Planen samt skolans ordningsregler aktualiseras * Kamratstödjare utses. *Trivselregler i klasser och på fritids formas av elever och personal *Föreläsning kring nätmobbning *Planens samt skolans ordningsregler presenteras på föräldramöten * Kartläggning görs i skolan och på fritidshemmen. *Planen samt skolans ordningsregler följs upp och utvärderas av elever, pedagoger och övrig personal. - Pedagoger i skola och fritidshem - Pedagoger -Personal i skola och på fritidshem - Rektor, trygghetsgrupp vuxenstödjare -Rektor, pedagoger -Trygghetsgrupp/enkät, pedagoger - Rektor, pedagoger * På samrådsmöte med föräldrarna följs arbetet med planen och skolans ordningsregler upp. - Rektor November *Temadag i samband med FN-dagen 23/10 * Kartläggningen följs upp *Planen och ordningsreglerna skrivs om - Arbetslag - Rektor, trygghetsgrupp - Rektor, trygghetsgrupp December *Planen och ordningsreglerna skrivs om - Rektor, trygghetsgrupp

18 Bilaga 4 Toftaskolans ordningsregler för 2015 Gemensamma regler för hela skolan: Vi visar varandra hänsyn och respekt; vuxna, ungdomar och barn. Kränkningar tolereras inte. Vi kommer i tid till lektionerna och har rätt material med oss. Vi håller snyggt omkring oss och är rädda om skolans saker och lokaler. Snöbollskastning sker på anvisad plats. Åk 2-4 bakom simhallen Åk 5-9 på fotbollsplanen Användning av dator eller mobiltelefon under skoldagen bestäms inom respektive arbetslag tillsammans med rektor Elever i klasser F-6 får inte lämna skolans område. Elever från årskurs 7-9 får inte lämna Munka Ljungby samhälle. När vi åker inlines, skateboard, kickboard o.d. på skolan använder vi hjälm. Besökare ska anmäla sig på expeditionen. Vi har en tobaksfri skola. Alla klasser/arbetslag på skolan har egna klass-/arbetslagsregler. Dessa kan se olika ut, främst beroende på ålder. Dessutom finns det specifika regler som gäller specifika ämnen/platser, t.ex. matsalen, idrotten, snöbollskastning på gräsplanen. Dessa fungerar som tillägg till de gemensamma ordningsreglerna i detta dokument. Att ha med egna saker till skolan bestäms av a-lagen själva F-3/4-6/7-9/ ex bandyklubbor, kulor, bollar, hopprep etc. Om reglerna överträds: Först kommunikation mellan elever och vuxna på skolan. Därefter samtal med vårdnadshavare.

19 Incidentrapportering Tillbud/Kränkning Bilaga 5 Datum och klockslag Rektorsområde Enhet Händelseförlopp Vilka åtgärder föreslås? Är händelsen bedömd som en kränkande behandling? Ja Nej Rektor/förskolechef är skyldig att till Huvudmannen (BUN) anmäla om någon elev utsatts för kränkande behandling. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävs vid en kränkande behandling. Att besluta om eventuella åtgärder har delegerats till rektor. De beslutade åtgärderna ska månadsvis rapporteras till BUN på blanketten Rapport delegeringsbeslut. Ansvarig chef.. Arbetstagare... Skyddsombud OBS! kopia skickas till BUF-kansliet

Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller till

Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller till Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-02-01 till 2016-12-31. 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter. s. 2 Utvärdering av 2015 års plan.. s.3 Förebyggande åtgärder och

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Liljeborgsskolan 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är grundskola årskurs 7-9. Ansvarig för planen är rektor.

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-09-30: Djurås förskola, Safiren och Rubinen Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge förskola läsåret 2016-2017 Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika TRYGGHETSPLAN för Förskolan Mörten 2016-2017 Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika Innehållsförteckning 1. Syftet med likabehandlingsplanen 3 2. Grunduppgifter

Läs mer

Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Össjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller 2015-02-01 till 2015-12-31. Ängelholms kommun Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-09-19 2017-09-19 Högsvedens Förskola 1 Innehållsförteckning Förskolans vision samt delaktighet:...3 Utvärdering och analys av föregående års

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan för Pedagogisk omsorg- familjedaghemmen i Färjestaden, Algutsrum, Mörbylånga och Gårdby 2016-2017 Innehållsförteckning Vision... 3 Förskolechefen har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2016/ 2017 1.Grunduppgifter Verksamheter som omfattas av planen: Planen gäller för fritidsverksamhet vid Tussilagon. Huvudmål med likabehandlingsarbetet:

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Haffstaskolans likabehandlingsplan

Haffstaskolans likabehandlingsplan Haffstaskolans likabehandlingsplan 2014-2015 Haffstaskolans likabehandlingsplan gäller för läsåret 2014-2015, och beskriver arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Grunduppgifter

Läs mer

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10 02-2016-05-25 Förskolan Diamanten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 förskolans vision samt delaktighet:... 4 utvärdering och

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola, Gymnasiesärskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Löderups skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löderups skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löderups skola Löderups skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola åk 1-6, Förskoleklass och fritidshemmen Läsår: 2014/2015 Vår vision En skola

Läs mer

Arnljotskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/17

Arnljotskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/17 Arnljotskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/17 2016-2017 Uppdaterad dec -16 Arnljotskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Arnljotskolans vision En modern och

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Sjöhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Sjöhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2016 Sjöhagens förskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Arbetslagsledaren

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-09-28 2016-09-30 Djurmo förskola: 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans vision samt delaktighet:... 3 Utvärdering och analys av föregående års plan:...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormkärrskolan Inger Burström rektor Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Ormkärrskolan Verksamhet Planen gäller för grundskolan,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling SFIY. Utbildningsförvaltningen Borgholms kommun tom

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling SFIY. Utbildningsförvaltningen Borgholms kommun tom Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling SFIY Utbildningsförvaltningen Borgholms kommun 2014-10 tom. 2015-09 Innehåll Vision... 2 Till dig som är elev... 2 Skollagen... 2 Mål oktober 2014- september

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Förskolan Körsbäret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Förskolan Körsbäret Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2016 Förskolan Körsbäret Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Arbetslagsledarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING I SKOLAN 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING I SKOLAN 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING I SKOLAN 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2.Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4.Svenska skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller Bäsna förskola Smörblomman Blåklockan Vitsippan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller Bäsna förskola Smörblomman Blåklockan Vitsippan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-10-02 Bäsna förskola Smörblomman Blåklockan Vitsippan 1 Innehållsförteckning Förskolans vision samt delaktighet:...3 Utvärdering

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Förskolan Körsbäret. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Körsbäret. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål för

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan för Växthusets förskola 2015-2016 Innehållsförteckning Vision... 3 Förskolechefen har ordet... 3 Lagar och styrdokument... 3 Begrepp... 4 Diskrimineringsgrunder...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering av fjolårets plan

Läs mer

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, fritidshem och förskoleklass. Ansvarig för planen Mikael Skeensgård Giltighet

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-3 och Fritidshem Läsår 15/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Grunduppgifter, vision, lagar & förordningar 1 Tidsplan, delaktighet och förankring 2 Utvärdering och återkommande

Läs mer

Förskolan Mumindalen och Fritidshemmet Snusmumrikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Mumindalen och Fritidshemmet Snusmumrikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Mumindalen och Fritidshemmet Snusmumrikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola, Fritids Ansvariga för planen All

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan Skogsgläntans förskola 2016-2017 1 Innehållsförteckning Vision... 3 Förskolechefen har ordet... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begrepp... 4 Diskrimineringsgrunderna...

Läs mer

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 Likabehandlingsplan 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 På Viktoriaskolan tar all personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar främjande för att förebygga

Läs mer

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller från: 20150402-160402 Grunduppgifter Verksamhetens former som omfattas av

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Vision: Miljön på Långsättersskolan ska präglas av trygghet, glädje, kreativitet, ansvar och samarbete. Allas lika värde och omsorg om den

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer