Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?"

Transkript

1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1

2 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3

3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten Vd-bonus allt vanligare Unionens undersökning Svårt att styra och motivationen finns ändå Kunskapen om bonus behöver öka Källor

4 Ett bredare perspektiv i bonusdebatten Vd-bonus allt vanligare Vd-bonus är ett omdebatterat ämne som blir aktuellt varje år i samband med företagens årsbokslut och årsstämmor. Ofta går debatten ut på om de utbetalade bonusbeloppen är rimliga och om personerna i fråga är värda så mycket pengar i relation till andra anställda i företaget. Däremot diskuteras det inte lika ofta om bonus leder till att en vd presterar bättre än en vd med en fast lön. Det som också saknas är en diskussion om dagens bonussystem styr rätt. Unionen vill med denna rapport nyansera bonusdebatten genom att diskutera om bonussystemen verkligen uppnår sitt syfte. Att oreflekterat använda sig av bonus utan att analysera om det verkligen fyller sin roll eller om det har några oönskade konsekvenser är vanskligt. Exempelvis brukar det nämnas att en av avigsidorna med dagens bonussystem är att alltför stor fokus sätts på kortsiktiga mål på bekostnad av företagets långsiktiga utveckling. Om detta stämmer driver bonussystemen på den ökade kortsiktigheten i näringslivet. Vår utgångspunkt är att företagens agerande spelar en avgörande roll för skapandet av fler och bättre jobb i Sverige. Genom att agera långsiktigt kan företagen bidra till tillväxten i Sverige och till trygga och utvecklande jobb. Ersättningssystemen till vd bör därför främja långsiktighet. Vi har frågat vd:ar i svenska storföretag vilka drivkrafter de har för sitt arbete och hur viktig bonusen är för dem. Vi har också frågat vad de tycker om dagens bonussystem generellt. Här presenteras resultatet av vår undersökning och en analys av några av de argument som brukar föras fram i debatten för och emot vd-bonus. Rapporten är skriven av Åsa Johansson och Emma Tjärnback på Unionens samhällspolitiska enhet. Stockholm, juni 2010 Rörlig ersättning, eller bonus som är det begrepp vi valt att använda i den här rapporten, är vanligt förekommande bland vd:ar idag. En undersökning som Sif gjorde 2007 visar att drygt 75 procent av företagen har bonussystem för sina chefer 1. Trenden med bonus kommer som så mycket annat när det gäller företagsstyrning från USA. I regel är det konsultbyråer som säljer in ett koncept för ersättning till ledande befattningshavare i företagen, där bonus ofta ingår. Det gör att det finns en stor likriktning i hur ersättningssystemen är utformade, oavsett var företaget finns och vilken typ av verksamhet det har. Så ser ersättningssystemen för vd ut idag En vd:s ersättning består av flera komponenter. Vanligtvis består ersättningen av fast lön, bonus, belöning med aktier och optioner samt pension och övriga förmåner som till exempel tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Vd har dessutom ofta rätt till ett avgångsvederlag. Bonus är en extra lön utöver grundlönen. Den betalas vanligtvis ut en gång per år. Bonusen är ofta kopplad till utvecklingen av ett antal nyckeltal som styrelsen har slagit fast. Det kan till exempel vara aktiekurs eller bokföringsmått som rörelseresultat och kassaflöde. Ibland används även mer subjektiva mått, som till exempel en lyckad fusion eller ett lyckat förvärv, som bonusgrundande mål. Bonusen är normalt baserad på utvecklingen under ett år, men det förekommer även bonus som baserar sig på företagets utveckling under en längre tidsperiod. Vd kan också få ersättning genom aktier och optioner baserat på om vissa mål som styrelsen slagit fast uppfylls. Det kan till exempel vara mål för tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet. Dessa aktier och optioner är ibland låsta, det vill säga de kan inte säljas under en viss tidsperiod. De kallas då för långsiktiga incitamentsprogram. 1 Bland företag med mer än 100 anställda inom Sifs organisationsområde. Se vidare Åberg & Åberg

5 Varför bonus används Bonussystemet till vd har flera mål. Dels ska det göra så att företaget kan rekrytera och behålla rätt personer. Dels är det ett sätt att styra och kontrollera vd så att han (för det är oftast en han) gör rätt saker. Slutligen används bonus som ett sätt att motivera vd att göra ett ännu bättre jobb. Vi ska nu gå igenom hur bonussystemen tillgodoser dessa olika mål. Rekrytera och behålla Styra och kontrollera Motivera I detta avsnitt har vi hämtat argument och resonemang från forskning inom området, tidningsartiklar och våra egna intervjuer. Se vidare i vår källförteckning. Bonus för att rekrytera och behålla rätt personer Ett vanligt argument i bonusdebatten är att bonus är en förutsättning för att företaget ska kunna rekrytera och behålla rätt person på vd-posten. Bonus är så vanligt förekommande att om den inte erbjuds så väljer de mest attraktiva vd-kandidaterna bort det företaget, hävdar förespråkarna. Genom bonus finns det nämligen möjlighet till en högre total ersättning för vd. Eftersom bonusen innehåller en viss risk måste kompensationen totalt sätt kunna bli högre än vid en fast lön. Vd:arna sägs också vara tävlingsmänniskor som lockas av den här typen av ersättningssystem. Bonus används också för att knyta vd till företaget. Genom bonusprogram som löper över flera år får vd:n en morot för att stanna eftersom en extra belöning hägrar några år i framtiden. Dessa så kallade långsiktiga bonusprogram behöver alltså inte bygga på att målen i sig är långsiktiga utan innebär att själva bonusutbetalningen skjuts upp några år. Dessa argument bygger på att dessa antaganden verkligen stämmer. Hur skulle potentiella vd-kandidater agera om företaget endast erbjöd en fast marknadsmässig lön? Och gör framtida bonusutbetalningar att vd stannar kvar, trots att han egentligen vill ta sig an nya utmaningar? Det finns också de som ifrågasätter om tävlingsmänniskor verkligen är rätt personer att leda företag. Bonus som styrmedel Bonus är ett bra sätt att styra och kontrollera vd hävdar förespråkarna. Genom att koppla bonus till ett antal mål styrs vd:s prioriteringar. Företagets styrelse kan därmed se till att vd jobbar för aktieägarnas bästa. Aktieägarnas bästa innebär ofta att man utgår från att aktieägarna vill ha en så hög aktiekurs och så hög vinst som möjligt varje år. Det innebär också att man indirekt ser till så att andra intressenter, som ibland kan ha motstridiga intressen med aktieägarna enligt detta synsätt, blir mindre viktiga. Exempel på andra intressenter är de anställda, leverantörer, kunder och det omgivande samhället. Men det finns vissa svårigheter med att styra vd på detta sätt. Ett argument som brukar föras fram emot att styra med bonus är att några få nyckeltal är ett trubbigt mått på vd:s prestation. Vd:s jobb är komplext och går inte enkelt att mäta. Det är betydligt enklare att kvantifiera en fastighetsmäklares eller en fotbollsspelares resultat än ett vd:s. Om en vd:s prestation reduceras till utfallet av ett fåtal nyckeltal kan det innebära att andra mål, som också är viktiga för företagets lönsamhet, kommer i skymundan. Nöjda kunder och medarbetare och satsningar på kompetensutveckling är några exempel på faktorer som påverkar förutsättningarna för ett framgångsrikt företag som kan hamna utanför fokus när bonusmålen ska uppnås. Det finns en risk att en rad viktiga uppgifter som inte belönas i bonussystemet inte utförs, det vill säga det man mäter är det man får. Det kan i sin tur leda till att vd presterar sämre utifrån ett helhetsperspektiv. Bonusmålen brukar ofta vara baserade på årsvisa resultat vilket gör att vd:s fokus blir kortsiktigt. För att väga upp det har vissa företag även mål som baserar sig på ett genomsnittligt utfall under några år. Denna lösning kräver dock att de årsvisa målen är i linje med de långsiktiga. Annars finns det en risk att de kortsiktiga målen prioriteras framför de långsiktiga. Det är mindre riskabelt att satsa på att maximera den kortsiktiga bonusen än att prioritera den långsiktiga, för utfallet på de långsiktiga målen är mer osäkert. Det kan också vara så att den årsvisa bonusen ger möjlighet till ett högre utfall än den långsiktiga. Det finns också en risk att vd påverkar nyckeltalen så att bonusutfallet blir högre. Genom att dra ner satsningarna på forskning och utveck- 8 9

6 ling eller kompetensutveckling kan ett års resultat se bättre ut. Men efter några år visar sig de bristande investeringarna i sämre konkurrensförmåga. Ett annat exempel är att en stor förlust ena året följt av en jättevinst nästa år ger mer bonus än två år med nollresultat. Detta trots att den genomsnittliga vinsten inte förändras. En annan svårighet med att styra mot nyckeltal är att vd inte själv styr över företagets utveckling. Yttre faktorer som konjunkturen, konkurrenter och valutakurser påverkar bonusens utfall. En studie av svenska börsbolag visar att förändringar i makroekonomiska variabler stod för upp till 60 procent av utfallet på chefsbonusar mellan år 2001 och Vd:s prestation spelar således ingen roll för en stor del av bonusutfallet. Bonus som morot Ytterligare ett argument i bonusdebatten är att bonus motiverar. Det bygger på ett antagande att vd drivs av sin egen plånbok och kommer att agera så att han får så hög avkastning som möjligt. Enligt detta resonemang skulle en vd anstränga sig mindre om han endast hade en fast lön eftersom det inte finns något att vinna på att anstränga sig hårdare. När en del av lönen är baserad på hur företaget utvecklas blir det en naturlig anpassning av vd:s lön efter hur företaget går i goda tider mer betalt och i sämre tider mindre. Bonusen blir alltså en belöning när vd lyckas få företaget att gå bra. Ett problem med detta som tidigare nämnts är att företagets utveckling påverkas av yttre faktorer som vd inte styr över. Vd:n kan belönas med en saftig bonus när konjunkturen går upp utan att egentligen anstränga sig ytterligare. Samtidigt bestraffas vd av händelser utanför vd:s kontroll, som till exempel finanskriser och moln av vulkanaska. Dessutom, en vd som befinner sig i ett krisföretag behöver arbeta betydligt hårdare än i ett företag som det går bra för. Trots detta får vd:n mindre ersättning i det förra fallet om bonusen relateras till vinsten. Är det säkert att den starkaste drivkraften för vd är pengar? Om så inte är fallet finns det en risk att bonusen tränger undan andra drivkrafter som till exempel viljan att utveckla en organisation, stolthet över att göra ett viktigt jobb eller inflytande över företagets framtid och utveckling. Istället för att ta vara på dessa drivkrafter läggs all fokus på ekonomisk belöning. Om det finns andra drivkrafter som är minst lika viktiga för motivationen riskerar bonusen göra att företaget betalar extra för något som man redan får på köpet av den fasta lönen. Dessutom kan yttre belöning minska motivationen för vd att göra det lilla extra. När prestationen är kopplad till pengar kan vd uppleva att det bara är han själv som drabbas om bonusmålet inte uppnås. Han avstår helt enkelt från en del av belöningen för att slippa den extra ansträngningen. Kopplingen till företagsnyttan riskerar då att gå förlorad. Om det inte finns någon bonus inblandad kan istället en ansvarskänsla eller socialt tryck göra att vd alltid gör sitt bästa. 2 Oxelheim, Wihlborg & Zhang

7 Unionens undersökning För att undersöka några av dessa argument närmare har vi genomfört en undersökning på de som debatten berör. Unionen har frågat vd:ar i storföretag om hur de ser på dagens bonussystem och hur viktig drivkraft bonusen är för dem. Samtliga vd:ar och koncernchefer kontaktades i de 320 företag med verksamhet i Sverige som har mer än 500 anställda och där Unionen har medlemmar av de tillfrågade har svarat. Undersökningen genomfördes under maj 2010 genom telefonintervjuer av Ipsos. Av de svarande hade fyra av fem bonus som en del av sin lön idag. Behövs bonus för att rekrytera och behålla vd? De flesta hade tagit jobbet utan bonus Att attrahera de bästa personerna till vd-posten brukar som vi tidigare nämnt vara ett argument till varför de flesta företag känner sig tvingade att erbjuda bonus. Vi frågade därför vd:arna om de hade tackat nej till sin nuvarande tjänst om de endast erbjudits en fast marknadsmässig lön. De flesta, sju av tio vd:ar, svarar att de skulle ha tagit jobbet i alla fall. Endast en av tjugo svarar att det hade tackat nej till tjänsten om de inte hade erbjudits bonus. Argumentet att företaget måste erbjuda bonus för att kunna locka till sig de bästa håller alltså inte enligt de vd:ar vi tillfrågat. och hade varit kvar om bonusen försvann Det handlar inte bara om att rekrytera den bäst lämpade för vd-jobbet utan också företagets möjlighet att behålla vd:n under en längre period. Även här brukar argument som bonus komma fram. Det vill säga att om företaget inte erbjöd bonus skulle vd försvinna till ett annat företag. Av de tillfrågade skulle var tionde söka sig bort från företaget om den nuvarande lönen förändrades till att endast innehålla en fast marknadsmässig lön. Ungefär två tredjedelar skulle stanna kvar. Om din nuvarande lön förändrades så att den rörliga ersättningen plockades bort och du istället erbjöds en marknadsmässigt fats lön, skulle du då söka dig bort från företaget? Antal svar Tänk tillbaka på när du blev erbjuden din nuvarande tjänst. Hade du tackat nej till jobbet om du endast hade erbjudits en marknadsmässig fast lön? Ja Nej Har endast fast lön/vet ej/vill ej svara Antal svar Ja Nej Har endast fast lön/vet ej/vill ej svara 3 Unionens medlemmar finns i det privata näringslivet med undantag av bank- och finansbranschen. Många av företagen skulle alltså inte förlora sin vd om bonusen togs bort. Enligt vår undersökning är således bonus inte nödvändigt för att rekrytera och behålla vd. Hur styr bonussystemen? Bonussystemen är kortsiktiga Som vi tagit upp är en av riskerna med dagens bonussystem att de främst premierar kortsiktiga beslut. Vi frågade därför vd:arna vilket tidsperspektiv de anser dagens bonussystem styr mot. Undersökningen visar att nästan hälften anser att dagens bonussystem är 12 13

8 väl utformade för att styra mot kortsiktiga mål, det vill säga mål inom det närmaste året. Endast 3 av de 86 svarande anser att dagens bonussystem är väl utformade för att styra mot mål som ligger 5-10 år i framtiden. Dagens bonussystem är väl utformade för att styra mot kortsiktiga mål Dagens bonussystem är väl utformade för att styra mot långsiktiga mål Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet De svarande har fått gradera sitt svar på en tiogradig skala. I diagrammet redovisas de som svarat 1-3 som instämmer inte alls och 8-10 som instämmer helt och hållet. Undersökningen bekräftar alltså att dagens bonussystem till stor del styr mot kortsiktiga mål, medan långsiktiga mål hamnar i skymundan. Otydliga bonussystem För att ett bonussystem ska styra och motivera måste vd:n förstå hur det fungerar. När bonussystemet är otydligt finns det en risk att de inte blir styrande och då inte har någon påverkan på vd:s prestation. Även om bonusmålen är tydliga i sig kan själva utformningen på bonusutbetalningen vara så komplicerad så att det är svår att veta vilket resultat som ger högst utfall. Vi frågade därför om vd:arna anser att dagens bonussystem är tydligt formulerade. En av fyra anser att dagens bonussystem är tydlig formulerade medan knappt var tionde anser att de är otydliga. Det är anmärkningsvärt att endast en av fyra vd:ar helt och hållet instämmer i att bonussystemen är tydliga. Majoriteten anser därmed att bonussystemen mer eller mindre otydliga. Det är en signal om att bonussystemen behöver utvärderas och analyseras noggrannare i företagen så att det verkligen ger de effekter som eftersträvas. Är bonus motiverande? Det finns viktigare drivkrafter än pengar Olika människor sporras av olika saker. Bonussystemen utgår framförallt från drivkraften av att tjäna mer pengar. Vi ville se om detta stämmer och frågade vilka drivkrafter som är de viktigaste för vd:n i sin nuvarande position i företaget. Den viktigaste drivkraften visade sig vara ett stimulerande arbete, viljan att utveckla en organisation och inflytande över företagets framtid och utveckling. Även stolthet över att göra ett viktigt jobb för företaget är en viktig drivkraft. Ungefär hälften drivs av att goda resultat ger fortsatt goda karriärmöjligheter. Två av fem ser det som en viktigt drivkraft att de får högre ersättning om de når sina bonusmål. Statusen i att vara vd eller koncernchef hamnar längst ner på listan. Vilka är de viktigaste drivkrafterna för dig i din nuvarande position i företaget? Vilka är de viktigaste drivkrafterna för dig i din nuvarande position i företaget? Statusen av att vara vd eller koncernchef Högre ersättning om jag uppnår mina bonusmål Goda resultat ger fortsatta karriärmöjligheter Stolthet att göra ett viktigt jobb för företaget Inflytande över företagets framtid och utveckling Dagens bonussystem är tydligt formulerade 7 21 Viljan att utveckla en organisation Ett stimulerande arbete Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet De svarande har fått gradera sitt svar på en tiogradig skala. I diagrammet redovisas de som svarat 1-3 som instämmer inte alls och 8-10 som instämmer helt och hållet Antal svar Instämmer helt De svarande har fått gradera sitt svar på en tiogradig skala. I diagrammet redovisas de som svarat

9 Sammanfattningsvis är det inte i första hand bonusen som gör att vd:arna drivs i sitt arbete och gör ett bra jobb. De sporras av andra saker. Utifrån detta kan vi alltså se att många företag betalar extra för att deras vd ska göra något som de gjort i alla fall. Vad finns det för brister i dagens system? Kortsiktighet och fel saker som belönas är vanliga brister Som vi har beskrivit brukar de bonussystem som används idag kritiseras för att innehålla brister. Bland vd:arna är hela fyra av fem som säger sig se brister. I ett öppet svarsalternativ fick de säga vad bristen bestod i. De flesta ser brister i att bonussystemen fokuserar alltför mycket på kortsiktiga mål på bekostnad av långsiktiga. Några tar upp att det är fel när bonus delas ut trots att företaget gör ett dåligt resultat. Andra brister som tas upp är att bonussystemen är komplicerade med otydliga mål, motiverar till eget välbefinnande mer än ett långsiktigt företagsbyggande, inte står i relation till prestation och att andra externa faktorer spelar en större roll än själva arbetsinsatsen. De brister vd:arna säger sig se stämmer väl överens med många av de invändningar som finns på dagens bonussystem. Ser du några brister i dagens bonussystem? Om ja, i så fall vilka? 4 De är för kortsiktiga Bonus trots förämrat resultat Exempel på vd:arnas svar: De tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till längre framtidsmål Kortsiktigheten prioriteras för mycket. Långsiktigheten får stå tillbaka. Bonusen borde vara styrd 3-5 år i framtiden. Då kan man göra något och ha en överblick. De borde också vara kopplade till de olika intressenterna. Bonus driver inte företagens bästa utan chefernas bästa Motiverar till kortsiktigt eget välbefinnande men inte till långsiktigt företagsbyggande Fokuserar på kvartalsekonomi. Utfallen blir för stora, de beror på vad som händer i omvärlden som aktiekursen. Yttre faktorer påverkar bonusens utfall Bonusen fokuserar på fel saker De är för komplicerade och otydliga De främjar ej företagets bästa Bonusen står inte i relation till prestationen Det är fel balans mellan den rörliga och den fasta delen Antal svar 4 Antalen som redovisas i diagrammen bygger på vår kategorisering av de fria svaren 17

10 Svårt att styra och motivationen finns ändå Kunskapen om bonus behöver öka Vår studie visar framförallt tre saker: Bonusen är i de flesta fall inte nödvändig för att rekrytera och behålla vd Det är svårt att styra genom bonus, framförallt på lång sikt, och helhetssynen riskerar att gå förlorad. Motivationen behöver inte stimuleras utan finns hos de flesta vd:ar ändå. Vi kan konstatera att bonus är ett bra sätt att styra vd:n om man vill styra mot kortsiktiga mål och om styrelsen vill att vd ska fokusera på ett fåtal nyckeltal. Men det aktieägarvärde som man säger sig vilja främja kanske inte alls främjas på bästa sätt genom kortsiktighet. Liksom andra intressenter gagnas även aktieägarna på sikt om företaget styrs med en helhetssyn och långsiktig lönsamhet i fokus. En vd behöver uppnå resultat både på kort och lång sikt. Dagens bonussystem riskerar dock att få den balansen att väga över till att de kortsiktiga målen blir de viktigaste, vilket kan leda till icke rationella beslut. De kortsiktiga målen får inte gå stick i stäv med de långsiktiga så att vd tvingas göra en prioritering. Istället bör de kortsiktiga målen vara nedbrutna årsvisa delmål av de långsiktiga målen. De flesta av de tillfrågade vd:arna ser som vi visat brister i dagens bonussystem och framför allt anser de att kortsiktigheten är ett problem. En vd:s jobb är komplext och det är vanskligt att reducera prestationen till det årsvisa utfallen på ett antal nyckeltal. Undersökningen visar också att vd:ar motiveras mer av andra saker än bonus. De tycker det är viktigare att utveckla verksamheten och driva företaget långsiktigt. Tvärtom mot vad konsultbolagen, som är de som utformar bonussystemen, tror är det inte den egna plånboken som driver vd:n. De flesta är tillräckligt motiverade redan från början. De flesta hade också tagit jobbet ändå och skulle vara kvar om bonusen försvann. Argumentet att det är svårt att locka till sig de bästa utan bonus faller då. Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att det behövs mer kunskap om bonussystemen och dess effekt för att rekrytera och behålla rätt personer och konsekvenser för motivation och hur företagen styrs. Varje företag är unikt och vd är unik och det är därför inte klokt att tro att one size fits all. Styrelsen, som är de som beslutar om vd:s ersättning, måste våga ifrågasätta de generella bonusmodellerna och fråga sig vad just de vill ha ut av en eventuell bonus till vd:n. Bonus kanske inte alltid är rätt väg att gå. Att alla andra gör så är inte ett tillräckligt argument för att ha vdbonus. Som vi visat i vår undersökning ligger det inte mycket substans i att det skulle vara svårare att rekrytera och behålla en vd med en fast marknadsmässig lön. Det finns dessutom risker med att styra och motivera med hjälp av bonus. Företagen måste utvärdera och ompröva sitt bonussystem. Är det rätt saker man fokuserar på i bonusmålen? Finns det något viktigt som man missar? Får man vad man betalar för eller finns det andra sätt att uppnå samma effekt men till ett lägre pris? Det behövs en ökad medvetenhet om att man får vad man mäter. Frågan är om det som mäts är vad företagets intressenter, inte minst aktieägarna, i längden vill ha? Det finns företag som valt bort vd-bonus. Det vore därför intressant att studera hur dessa företag har utvecklats i förhållande till andra likvärdiga företag. Hur har man valt att utforma ersättningssystemet istället och hur ser styrelsen till att vd:n agerar i enlighet med ägarnas intresse i dessa företag? Unionen anser att bonussystem i de fall de förekommer ska främja långsiktighet och helhetssyn i chefernas agerande. Många av dagens bonussystem har brister, det visar inte minst vd:arnas egna svar. Slutsatsen är att en fördjupad diskussion, mer kunskap, utvärdering och att en förändring är nödvändig. Bonus används som verktyg dels för att rekrytera och behålla, dels styra och kontrollera och dels för att motivera. Vår studie visar att många av dessa mål kan uppnås på andra sätt, utan den risk som finns för att bonusen ska leda fel och belöna fel saker

11 Källor Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. Publicerat material Aronsson & Sidea, Tvärnit i bonusfabriken, Veckans affärer nr 18/2009 Bång & Waldenström, Rörlig ersättning till vd vad säger forskningen?, Institutet för näringslivsforskning 2009 Fler och bättre jobb, Samhällspolitiska enheten, Unionen 2009 Franzen & Norman, Bonusar avslöjar brist på ledarskap och kompetens, DN debatt 7 april 2010 Oxelheim, Wihlborg & Zhang, Executive compensation and macroeconomic fluctuations, Markets for compensation for executives in Europe 2008 Wallander, Bonusdebatten handlar om fel problem, Ekonomisk debatt nr 7/2009 Åberg & Åberg, Vi vill öka företagens investeringar, Enheten för strategisk utveckling, Sif 2007 Intervjuer Hans Berg, Holmen Sten Jönsson, GRI Göteborgs universitet Kelly Odell, Think tank, bland annat fd försäljningschef på Volvo personvagnar Günter Mårdner, Aktiespararna Daniel Waldenström, Institutet för näringslivsforskning Övrigt Årsredovisningar från svenska storföretag. Telefonenkät utförd av Ipsos på uppdrag av Unionen, maj 2010.uppnår sitt syfte. Studien visar att det finns många anledningar till att ifrågasätta, utvärdera och ompröva bonussystemen

12 22 23

13 Vd-bonusar är ett hett och ständigt återkommande debattämne. Oftast handlar diskussionen om bonusbeloppen är rimliga och om personerna i fråga är värda så mycket pengar i relation till andra anställda i företaget. Mycket sällan fokuserar debatten på om de ofta förekommande bonussystemen verkligen gör nytta. I rapporten Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? undersöker Unionen om dagens bonussystem styr rätt och verkligen uppnår sitt syfte. Studien visar att det finns många anledningar till att ifrågasätta, utvärdera och ompröva bonus-systemen. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. Olof Palmes gata Stockholm Tnr: 1 278:1 ISBN: Upplaga: ex. Produktion: Unionen Tryck: NRS Juni 2010

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy, FFFS 2011:1, 2014:22 och CRR (Tillsynsförordningen (EU) nr 575/2013)

Läs mer

Ersättningsförklaring 2013

Ersättningsförklaring 2013 Ersättningsförklaring 2013 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå affärsmålen.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

Nya belöningsprogram 2005

Nya belöningsprogram 2005 Nya belöningsprogram 2005 En kartläggning av hur bolagen på börsens A- och O-lista uppfyller Folksams checklista för belöningsprogram. 2005-08-01 Bakgrund Som institutionell placerare på aktiemarknaden

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Ersättningspolicy Inledning NASDAQ OMX Group Inc. tillämpar globala,

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2012 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2012 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang har till syfte att främja en hög prestationsnivå och

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 20 november 2013 Teresia Stråberg IPF AB Bakgrund Bakgrunden till min avhandling

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 3 april 2008. Dagordningspunkt 15

Investor ABs årsstämma den 3 april 2008. Dagordningspunkt 15 Investor ABs årsstämma den 3 april 2008 Dagordningspunkt 15 Angående styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen samt

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2010 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2010 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer

Läs mer

VD:s Ersättningar När Ägaren Själv Får Välja

VD:s Ersättningar När Ägaren Själv Får Välja VD:s Ersättningar När Ägaren Själv Får Välja Henrik Cronqvist McMahon Family Chair in Corporate Finance & George R. Roberts Fellow Robert Day School of Economics and Finance Claremont McKenna College Claremont,

Läs mer

Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen

Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen Wise Group har initierat en undersökning av vad som gör människor lyckliga i allmänhet och på jobbet. Alla företag som ingår i Wise

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Bonusdebatten handlar om fel problem

Bonusdebatten handlar om fel problem nr 7 2009 årgång 37 Bonusdebatten handlar om fel problem jan wallander Fackekonomer brukar beskyllas för att undvika att ta del i den aktuella debatten. Detta gäller dock inte artikeln om rörliga ersättningar

Läs mer

Bilaga 2 Ordning för valberedningen (dagordningens punkt 17) Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2015 med att ta fram förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa, stämmoordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 14 april 2010. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 14 april 2010. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 14 april 2010 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen

Läs mer

Född till ledare en myt!

Född till ledare en myt! Född till ledare en myt! - Ett PM om ledarskap Av Hans Hagen copyright 2013 Hans Hagen Sida 2(7) 1. Inledning Få yrkeskategorier är så behäftade med förutfattade meningar, beslagna med missuppfattningar

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren Kurs: Ekonomistyrning 5p, VT 2005 Kursansvarig: Johan Dergård Författare: Liselott Abrahamsson, 771119-5003 Jennie Andersson, 800109-9343 Petter Andreassen,

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Department of Finance Stockholm School of Economics/SNS Förlag Clas Bergström 120830. Företagsledarens lön

Department of Finance Stockholm School of Economics/SNS Förlag Clas Bergström 120830. Företagsledarens lön Department of Finance Stockholm School of Economics/SNS Förlag Clas Bergström 120830 Företagsledarens lön 1 Debatten och frågeställningarna Hur mycket tjänar företagsledare? Delegering av arbetsuppgifter

Läs mer

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016")

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016) Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016") Programmet i sammandrag Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ett långsiktigt

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Autentiskt ledarskap

Autentiskt ledarskap Autentiskt Ledarskap Behöver vi skämmas? Det vore synd om den girighet och den kortsiktighet som vi sett så många exempel på skulle göra ledarskapet till en ovärdig livsuppgift. Skandia, Enron, Worldcom,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Bakgrund... 3 2. Ersättningspolicyn och ersättningssystemet... 3 2.1 Särskilt reglerad personal...

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Sammanfattning 2014:1

Sammanfattning 2014:1 Sammanfattning Äldreomsorg är en viktig välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska resurser i anspråk. I dag går var femte kommunal skattekrona till vård och omsorg om äldre. En tydlig trend är att allt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se Tnr: 1856:1. ISBN: 978-91-7391-348-5. Oktober 2012. 3 000 ex. Produktion: Blomquist & Co. En politik för Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer