Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 50% 25% Det påverkade mig inte alls. Det påverkade mig. inte alls 50% inte alls 50%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 50% 25% Det påverkade mig inte alls. Det påverkade mig. inte alls 50% inte alls 50%"

Transkript

1 Programutvärdering skapad: Programutvärdering vid Högskolan Väst Ekonom online, SGEON, utan kommentarer () Institution: Högskolans förvaltning Antal svarande: Utvärderingsresultat Teckenförklaring Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel Frågetext Vänstra värdet % % Högra värdet n=antal svar av.=medel sa.=std. Av. ab.=ingen synpukt Skala Histogram Högskolan Väst Värdering av grundutbildningsprogram vid studiernas slut. Ålder 9- år 6-0 år - år 6-0 år - år 6-0 år 0 + år. Kön Kvinna Man. I vilken påverkade vart och ett av nedanstående förhållanden dig att söka den utbildning du nu avslutar? (sätt kryss i lämplig ruta/ fråga) a. Utbildningsprogrammets innehåll lockade mig mig 0 mig i hög av= b. Utbildningen ligger nära hemorten mig mig i hög av=..7 c. Utbildningen jag ville läsa fanns bara vid Högskolan Väst mig mig i hög av= sa.=. d. Högskolan Väst har gott rykte mig mig i hög av= sa.=. e. Det finns jobb att få efter utbildningen mig mig i hög av=. sa.= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida

2 Programutvärdering skapad: f. Någon i min närmaste omgivning talade gott om Högskolan Väst mig mig i hög av= sa.=.. Har du haft förvärvsarbete under terminstid mer än 0 tim per vecka? Ja, under större delen av utbildningen 0 Ja, under vissa delar av utbildningen Nej. Hur upplevde du kravnivån på ditt utbildningsprogram? Mycket låg Mycket hög av=..7 Ange först examen (Du måste svara på denna fråga för att komma vidare.) Sjuksköterskeexamen (80 hp) Kandidatexamen (-årigt program, 80 hp) 0 Högskoleexamen (-årigt program, 0 hp) Högskoleingenjörsexamen (80 hp) 6. MÅL FÖR KANDIDATEXAMEN a. Kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. av=..7 b. Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. 0 av= c. Förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 0 av= d. Förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. av=. sa.=. e. Sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 0 av= f. Förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 0 av= g. Insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används. av=. sa.= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida

3 Programutvärdering skapad: h. Förmåga att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens. av= Behandling av ämnen: a. Ämne ; Företagsekonomi 0 av= av=. sa.=. b. Ämne ; Statistik av=..7 0 av= c. Ämne ; Juridik 0 av= av=. sa.=. d. Ämne ; Informatik 0 av= av=..7 e. Ämne ; Nationalekonomi 0 av= av= sa.=.8 8. Bedöm din undervisning. I vilken tycker du att du fick möjlighet att: I liten av= sa.=. a. Träna kritiskt tänkande b. Utveckla din allmänna problemlösningsförmåga I liten av= sa.= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida

4 Programutvärdering skapad: c. Träna skriftlig framställning I liten 0 av= d. Träna muntlig framställning I liten av= sa.=. e. Arbeta i team I liten 0 av= f. Träna argumentation I liten av=..7 9a. Hur viktig anser du att kunskap i vetenskaplig metodik är för dig? Oviktig Viktig av= sa.=. 9b. Hur nöjd är du med utbildningen i vetenskaplig metodik? 0 av= 0a. Hur viktigt anser du att det är med internationell anknytning i utbildningen? 0 av= 0b. Hur nöjd är du med utbildningens internationella inslag? 0 av= a. Hur viktigt anser du att det är med genusperspektiv (d.v.s. kvinnligt och manligt) i utbildningen? av=. sa.=. b. Hur nöjd är du med den belysning av genusperspektivet som funnits i utbildningen? av= sa.=. a. Anser du att det är viktigt med kulturell mångfald i utbildningen? av= sa.=. b. Hur nöjd är du med detta inslag i utbildningen? 0 n= av= a. Hur viktigt är det för dig att din utbildning integreras med arbetslivet? 0 av= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida

5 Programutvärdering skapad: b. Hur nöjd är du med inslaget av arbetsintegrerat lärande (AiL) i din utbildning? av=. sa.=.. I hur hög uppfylldes dina förväntningar med lärandemålen i utbildningsplanen? Uppfylldes 0 Uppfylldes helt av=. Tycker du att du hade tillräckligt med förkunskaper för att gå denna utbildning? Inte alls tillräckligt Helt tillräckligt av= sa.=. 6a. Klarade du av att följa med i undervisningen? Nej, Ja, helt och hållet av=..7 7a. I hur hög gav undervisningen möjligheter till deltagaraktivitet? I allt för liten av=..7 7b. Hur aktiv var du själv i att delta? Inte deltagande alls Mycket deltagande av= Hur tycker du att de pedagogiska arbetsformerna har varit under utbildningen? 8a. Auktoritära Demokratiska av= b. Enformiga Omväxlande av= 8c. Ineffektiva Effektiva av= sa.=. 8d. Fastlåsta Flexibla av= sa.=. 8e. Oinsiprierande Inspirerande av= Hur har du sammanfattningsvis upplevt att lärarna har arbetat och agerat gentemot dig? 9a. Oengagerade Engagerade av= sa.=. 9b. Okunniga Kunniga av= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida

6 Programutvärdering skapad: c. Ointresserade Stödjande av= 9d. Kravlösa Krävande av= sa.=. 0. Var schema färdigt i tillräckligt god tid för att du skulle kunna planera dina studier långsiktigt? (Schema skall ligga ute en vecka innan kursen startar.) Inte i god tid 0 I god tid av=. Hur många timmar har du i genomsnitt lagt ner på dina studier per vecka? 0 0. Hur stor del av det schemabundna arbetet per vecka har varit lärarlett, d.v.s. med lärare närvarande? (Ange timmar/vecka). Hur upplever du förekomsten av följande arbetsformer? Alldeles för lite av=..7 a. Föreläsningar b. Seminarier Alldeles för lite av=..7 c. Handledning i grupp Alldeles för lite 0 av= d. Handledning enskilt Alldeles för lite 0 n= av= ab.= e. Basgruppsarbete Alldeles för lite av=..7 f. Laborationer Alldeles för lite 0 n= av= ab.= h. Projektarbete Alldeles för lite av=..7. Hur meningsfulla var basgruppsarbetena i utbildningen? Inte alls meningsfulla Mycket meningsfulla av= sa.= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 6

7 Programutvärdering skapad: Hur meningsfulla var gruppdiskussioner i utbildningen? Inte alls meningsfulla Mycket meningsfulla av= Tycker du att innehållet i examinationerna har gett dig möjlighet att visa att du har uppnått lärandemålen? Inte alls Helt och hållet av= Fick du tillräcklig information om de krav som ställdes i examinationerna? Inte alls Helt och hållet av= Följande frågor handlar om upplevelsen av högskolans lärmiljö. Hur nöjd är du med följande? Mycket missnöjd 0 av= a. Högskolans lokaler b. Studentservice Mycket missnöjd 0 av= c. Lärarhjälp vid studieproblem Mycket missnöjd av=..7 d. Lärartillgänglighet utanför utbildningspassen Mycket missnöjd av= sa.=. e. Möjligheterna att föra fram synpunkter, positiva såväl som negativa Mycket missnöjd 0 av= f. Lärarhandledning Mycket missnöjd av= sa.=. g. Feedback på studieinsatser Mycket missnöjd av= sa.=. h. Samarbetesmöjligheter med studiekamrater Mycket missnöjd av=..7 i. Underlättande av sociala kontakter mellan studenterna Mycket missnöjd 0 av= j. Samordning av utbildningen mellan lärare Mycket missnöjd av= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 7

8 Programutvärdering skapad: Tycker du att du är förberedd för ditt kommande yrkesliv? Inte förberedd alls Helt och hållet förberedd av=..7 0a. Har det varit viktigt med inflytande över din egen studiegång? av=..7 0b. Hur nöjd är du med det inflytande du har haft? 0 av=. Hur har du sammanfattningsvis upplevt din studietid här på Högskolan Väst? Ostrukturerad strukturerad av=..7 a. 0 b. Auktoritär Demokratisk av= c. Hämmande Utvecklande av=..7 0 d. Statisk Dynamisk av= e. Mycket negativ Mycket positiv av= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 8

9 Programutvärdering skapad: Profillinje Sammanställning: Ekonom online, SGEON, utan kommentarer Högskolan Väst Värdering av grundutbildningsprogram vid studiernas slut. I vilken påverkade vart och ett av nedanstående förhållanden dig att söka den utbildning du nu avslutar? (sätt kryss i lämplig ruta/fråga) a. Utbildningsprogrammets innehåll lockade mig mig b. Utbildningen ligger nära hemorten mig c. Utbildningen jag ville läsa fanns bara vid Högskolan Väst mig d. Högskolan Väst har gott rykte mig e. Det finns jobb att få efter utbildningen mig f. Någon i min närmaste omgivning talade gott om Högskolan Väst mig mig i hög mig i hög mig i hög mig i hög mig i hög mig i hög. Hur upplevde du kravnivån på ditt utbildningsprogram? Mycket låg Mycket hög av= av=. av= av= av=. av= av=. 6. MÅL FÖR KANDIDATEXAMEN a. Kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, b. Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. c. Förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. av=. av= av= d. Förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. av=. e. Sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. av= f. Förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. av= g. Insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används. av=. h. Förmåga att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens. av=. 7. Behandling av ämnen: av= a. Ämne ; Företagsekonomi av=. b. Ämne ; Statistik av=. av= c. Ämne ; Juridik av= av=. d. Ämne ; Informatik av= av=. e. Ämne ; Nationalekonomi av= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 9

10 Programutvärdering skapad: av= 8. Bedöm din undervisning. I vilken tycker du att du fick möjlighet att: a. Träna kritiskt tänkande I liten b. Utveckla din allmänna problemlösningsförmåga I liten c. Träna skriftlig framställning I liten d. Träna muntlig framställning I liten e. Arbeta i team I liten f. Träna argumentation I liten 9a. Hur viktig anser du att kunskap i vetenskaplig metodik är för dig? Oviktig Viktig av= av= av= av= av= av=. av= 9b. Hur nöjd är du med utbildningen i vetenskaplig metodik? av= 0a. Hur viktigt anser du att det är med internationell anknytning i utbildningen? av= 0b. Hur nöjd är du med utbildningens internationella inslag? av= a. Hur viktigt anser du att det är med genusperspektiv (d.v.s. kvinnligt och manligt) i utbildningen? av=. b. Hur nöjd är du med den belysning av genusperspektivet som funnits i utbildningen? av= a. Anser du att det är viktigt med kulturell mångfald i utbildningen? av= b. Hur nöjd är du med detta inslag i utbildningen? n= av= a. Hur viktigt är det för dig att din utbildning integreras med arbetslivet? av= b. Hur nöjd är du med inslaget av arbetsintegrerat lärande (AiL) i din utbildning? av=.. I hur hög uppfylldes dina förväntningar med lärandemålen i utbildningsplanen? Uppfylldes inte alls. Tycker du att du hade tillräckligt med förkunskaper för att gå denna utbildning? Inte alls tillräckligt Uppfylldes helt Helt tillräckligt 6a. Klarade du av att följa med i undervisningen? Nej, Ja, helt och hållet 7a. I hur hög gav undervisningen möjligheter till deltagaraktivitet? I allt för liten 7b. Hur aktiv var du själv i att delta? Inte deltagande alls 8. Hur tycker du att de pedagogiska arbetsformerna har varit under utbildningen? 8a. Auktoritära av= av= av=. av=. Mycket deltagande av=. Demokratiska 8b. Enformiga Omväxlande av=. av= 8c. Ineffektiva Effektiva av= 8d. Fastlåsta Flexibla av= 8e. Oinsiprierande Inspirerande 9. Hur har du sammanfattningsvis upplevt att lärarna har arbetat och agerat gentemot dig? 9a. Oengagerade Engagerade 9b. Okunniga Kunniga av=. av= av=. 9c. Ointresserade Stödjande av= 9d. Kravlösa Krävande av= Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 0

11 Programutvärdering skapad: Var schema färdigt i tillräckligt god tid för att du skulle kunna planera dina studier långsiktigt? (Schema skall ligga ute en vecka innan kursen startar.) Inte i god tid I god tid av=. Hur upplever du förekomsten av följande arbetsformer? a. Föreläsningar Alldeles för lite Alldeles för b. Seminarier Alldeles för lite Alldeles för c. Handledning i grupp Alldeles för lite Alldeles för d. Handledning enskilt Alldeles för lite Alldeles för e. Basgruppsarbete Alldeles för lite Alldeles för f. Laborationer Alldeles för lite Alldeles för h. Projektarbete Alldeles för lite Alldeles för. Hur meningsfulla var basgruppsarbetena i utbildningen? Inte alls meningsfulla. Hur meningsfulla var gruppdiskussioner i utbildningen? Inte alls meningsfulla 6. Tycker du att innehållet i examinationerna har gett dig möjlighet att visa att du har uppnått lärandemålen? Inte alls Mycket meningsfulla Mycket meningsfulla Helt och hållet 7. Fick du tillräcklig information om de krav som ställdes i examinationerna? Inte alls Helt och hållet av=. av=. av= n= av= av=. n= av= av=. av= av=. av=. av=. 8. Följande frågor handlar om upplevelsen av högskolans lärmiljö. Hur nöjd är du med följande? Mycket missnöjd av= b. Studentservice Mycket missnöjd av= c. Lärarhjälp vid studieproblem Mycket missnöjd av=. d. Lärartillgänglighet utanför utbildningspassen Mycket missnöjd av= e. Möjligheterna att föra fram synpunkter, positiva såväl som negativa Mycket missnöjd av= f. Lärarhandledning Mycket missnöjd av= g. Feedback på studieinsatser Mycket missnöjd av= h. Samarbetesmöjligheter med studiekamrater Mycket missnöjd av=. i. Underlättande av sociala kontakter mellan studenterna Mycket missnöjd av= j. Samordning av utbildningen mellan lärare Mycket missnöjd 9. Tycker du att du är förberedd för ditt kommande yrkesliv? Inte förberedd alls 0a. Har det varit viktigt med inflytande över din egen studiegång? Helt och hållet förberedd av=. av=. av=. 0b. Hur nöjd är du med det inflytande du har haft? av=. Hur har du sammanfattningsvis upplevt din studietid här på Högskolan Väst? Ostrukturerad strukturerad av=. a. b. Auktoritär Demokratisk av= c. Hämmande Utvecklande av=. d. Statisk Dynamisk av= e. Mycket negativ Mycket positiv av=. (*) Notera: Om antalet svar i en fråga är för lågt kommer ej utvärderingen att visas i profillinjen Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 50% 25% Det påverkade mig inte alls 37.5% Det påverkade mig. inte alls 25% inte alls

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 50% 25% Det påverkade mig inte alls 37.5% Det påverkade mig. inte alls 25% inte alls Programutvärdering skapad: 0-06-7 Programutvärdering vid Högskolan Väst Human Factors, SGHUM, utan kommentarer () Institution: Högskolans förvaltning Antal svarande: 9 Utvärderingsresultat Teckenförklaring

Läs mer

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 50% 25% Det påverkade mig inte alls 22.2% Det påverkade mig. inte alls 33.

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 50% 25% Det påverkade mig inte alls 22.2% Det påverkade mig. inte alls 33. Programutvärdering skapad: 0-06-6 Programutvärdering vid Högskolan Väst Ledarskap inom detaljhandeln, SGLID, utan kommentarer () Institution: Högskolans förvaltning Antal svarande: 9 Utvärderingsresultat

Läs mer

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 25% 50% 11.1% Det påverkade mig inte alls. Det påverkade mig. inte alls 22.

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 25% 50% 11.1% Det påverkade mig inte alls. Det påverkade mig. inte alls 22. Programutvärdering skapad: 0-06-6 Programutvärdering vid Högskolan Väst Personalekonomi, SGPEK, utan kommentarer () Institution: Högskolans förvaltning Antal svarande: 0 Utvärderingsresultat Teckenförklaring

Läs mer

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 25% 50% Det påverkade mig inte alls 7.7% Det påverkade mig. inte alls 7.

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 25% 50% Det påverkade mig inte alls 7.7% Det påverkade mig. inte alls 7. Programutvärdering skapad: 0-06-7 Programutvärdering vid Högskolan Väst Nätverksteknik med IT-säkerhet, TGNIT, utan kommentarer () Institution: Högskolans förvaltning Antal svarande: Utvärderingsresultat

Läs mer

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 25% 50% Det påverkade mig inte alls 50% Det påverkade mig. inte alls.

Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Std. Av. Medel 25% 50% Det påverkade mig inte alls 50% Det påverkade mig. inte alls. Programutvärdering skapad: 0-06-6 Programutvärdering vid Högskolan Väst Magister i informatik, SAINI, utan kommentarer () Institution: Högskolans förvaltning Antal svarande: Utvärderingsresultat Teckenförklaring

Läs mer

Rapport: Programutvärdering vt 2012

Rapport: Programutvärdering vt 2012 Rapport: Programutvärdering vt Datateknisk systemutveckling, hp (SGDAS, V, utan kommentarer) Hej! Enligt beslut i Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) har i år programutvärderingar genomförts

Läs mer

Rapport: Programutvärdering vt 2012

Rapport: Programutvärdering vt 2012 Rapport: Programutvärdering vt Personalekonomi, hp (SGPEK, V, utan kommentarer) Hej! Enligt beslut i Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) har i år programutvärderingar genomförts för så

Läs mer

Rapport: Programutvärdering vt 2012

Rapport: Programutvärdering vt 2012 Rapport: Programutvärdering vt Webmaster, hp (TGWEM, V, utan kommentarer) Hej! Enligt beslut i Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) har i år programutvärderingar genomförts för så gott

Läs mer

Elektroingenjör med inr mot elkraft, 180 hp, co-op, start H09 (exkl kommentarer)

Elektroingenjör med inr mot elkraft, 180 hp, co-op, start H09 (exkl kommentarer) Programutvärdering Elektroingenjör med inr mot elkraft, hp, co-op, start H (exkl kommentarer) Hej Enligt beslut från Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) har följande programutvärderingar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp Informatics with Focus on Systems Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 15-1-9 Sid 1 () Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp. Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik. Förutom

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Umeå Universitet Medicinska fakulteten Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Programutvärdering, vt 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Sammanställning

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Biomedicin, programutvärdering ht 2012

Biomedicin, programutvärdering ht 2012 Biomedicin, programutvärdering ht 2012 Biomedicin, programutvärdering ht 2012 Översikt Totalt antal svar 29 Filter nej Gruppera efter fråga nej Den här enkäten riktar sig till dig som läst kandidatprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5)

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/249 Utbildningsplan för Ledarska ap i slöjd och kulturhantverk (N1LES), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Leadership and Handicraft

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1582- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Filosofi Philosophy Filosofi är det systematiska studiet av människans och tillvarons mest grundläggande frågor.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Industridesign, 180 hp

Industridesign, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Industridesign, 180 hp Industrial design Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TIDEG Grundnivå 2007/116 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1605- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Konstvetenskap Art History Konstvetenskap handlar om bildkonst men även om byggnader och bebyggelsemiljö, design

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4112-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp

Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp International Master's Programme in Design for All, 120 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM (121-180HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP /Bachelor of Church Music,

Läs mer

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits Utbildningsplan Movit regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it directing and dramaturgy for movementbased performing arts, 120 credits Programkod: SMOVA Fastställd av: StDH:s lokala

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT107G ) Antal svarande = 11. Svarsfrekvens i procent = 14.

Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT107G ) Antal svarande = 11. Svarsfrekvens i procent = 14. Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) (DT07G-607-06) Antal svarande = Svarsfrekvens i procent =.9 Thomas Padron-Mccarthy, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans)

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

För Ekonomprogrammet 180 hp, gäller förutom de nationella examensmålen följande lärandemål:

För Ekonomprogrammet 180 hp, gäller förutom de nationella examensmålen följande lärandemål: UTBILDNINGSPLAN 1(6) Programmets svenska namn Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Ekonomprogrammet Co-op Programmets engelska namn Study Programme - Degree of Bachelor of Science in Business Administration,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer