fakulteten för konst och humaniora 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fakulteten för konst och humaniora 2015"

Transkript

1 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från (16)

2 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar 7 3. Framstående forskning Samhällelig drivkraft Globala värden Ledning och verksamhetsstöd 15 2 (16)

3 »Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.«verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Inledning Verksamhetsplanen för fakulteten för 2015 har behandlats av fakultetens prefektråd, råden för utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet, samordnare inom samverkan och globala värden, forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office, samt kanslipersonal innan den fastställdes av styrelsen. Fakultetens verksamhetsplan utgår från fakultetens strategi (fastställd ), som i sin tur utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi. Bland de mål som har identifierats har en rangordning gjorts och några mål har prioriterats med högst risk och konsekvens för verksamheten om de inte uppnås. Dessa mål är markerade med fet stil och har fler och kraftfullare åtgärder. För varje åtgärd anges en processansvarig person. Genomförandet dokumenteras fortlöpande med hjälp av utbildningsledaren och återkopplas till fakultetsledningen för att säkra framstegen. Under 2015 kommer arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen på olika nivåer inom fakulteten att fördjupas för att förbättra verksamhetens målkvalitet och måluppfyllelse. De prioriterade områdena för 2015 är kompetensförsörjning, utbildningskvalitet, översyn av utbildningsutbudet, internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön, externfinansiering och vetenskaplig finansiering, interna samverkansformer samt effektiv administration i likhet med hela universitetet, men särskild uppmärksamhet ger fakulteten åt samverkansuppdraget. Incitamenten för forskare och lärare att bedriva samverkan som samtidigt stärker kvaliteten i undervisning och forskning behöver utvecklas. Kunskapen om nyttan av universitetets verksamhet behöver lyftas fram, annars finns det en hög risk för att Linnéuniversitetet hamnar i bakvattnet när samverkan och samhällsnytta får ett allt större värde vid fördelning av forskningsmedel och ökade insatser inom uppdragsutbildningar förväntas. Det gäller i högsta grad värdena av utbildning och forskning inom konst och humaniora. Som en del av detta långsiktiga arbete kartlagt personalens insatser, medverkar i en nationell humanistisk tankesmedja, Humtank sedan Vi deltar aktivt i ett nationellt konstnärligt nätverk bland annat genom återkommande dekanmöten. Kompetensförsörjning Den nya anställningsnämnden har börjat hitta sina arbetsformer och strävar mot att ytterligare effektivisera dem. Det finns flera utvecklingsområden att arbeta vidare 3 (16)

4 med, såsom konstnärlig meritering, liksom anställningsformer för och rekrytering av professionsanknuten kompetens. Fakulteten har antagit en handlingsplan för rekrytering för att ringa in dessa områden och ta fram åtgärder. Inom några av våra ämnesområden, exempelvis inom svenska som andraspråk, några av språken, samt medie- och journalistikområdet, råder brist på disputerad personal och konkurrensen är hög nationell och internationellt. Där behöver vi arbeta mer aktivt med att skapa goda anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som behövs. Inom dessa och andra områden sker även omfattande pensionsavgångar. Fakulteten kommer att lägga stor vikt vid att försöka rekrytera, behålla och utveckla nyckelkompetens inom sina forsknings- och utbildningsområden. Utbildningskvalitet Under 2015 fortsätter arbetet med att implementera fakultetens kvalitetsplan som utgår från universitetets satsning på utbildningskvalitet. Kursvärderingar, programvärderingar och olika indikatorer kommer att ställas samman för att ge en samlad bild av utbildningens kvalitet och attraktivitet, samt behov av åtgärder. Synpunkter från fakultetens alumner behöver också beaktas och kommer att vara ett särskilt fokusområde under Likaså behöver uppmärksamhet att läggas på kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen inför Universitetskanslersämbetets granskning och förändrade principer för forskarutbildningens framtida organisering som fakultetsstyrelsen har beslutat om. En många gånger bortglömd kvalitetsdimension är utbildningarnas rumsliga förutsättningar. Etableringen av Universitetskajen kommer att underlätta samarbete och utveckling, eftersom nybyggnationen samlar campus Kalmar på en enda plats som dessutom ligger nära tågstationen. Det borde också förbättra studenternas studiesociala miljö. Fakultetens konstnärliga och estetiska ämnen behöver speciallokaler och att ha verksamhet vid två campus skapar särskilda utmaningar för studenter och personal. Att universitetet bygger nytt campus i Kalmar aktualiserar frågor om rumsliga behov för verksamheten. Översyn av utbildningsutbudet Söktrycket och prestationsgraden är mycket varierande inom utbildningsutbudet och behöver förbättras, annars finns en risk för att de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva utbildning försämras. Det gäller inte minst utbudet på avancerad nivå. Fakulteten avsätter strategiska medel för att främja etableringen av nya kurser och program på avancerad nivå genom att på försök under 2015mer aktivt omfördela medel till förmån för avancerad nivå. Att utveckla utbildningsprogram med högt söktryck och nationell eller internationell rekrytering är en prioriterad fråga. Exempel på områden där fakulteten kan expandera för att möta studenternas efterfrågan är: bibliotek- och informationsvetenskap, journalistik- och medieutbildningar, kreativt skrivande, fortbildningar för lärare och 4 (16)

5 vissa utbildningar för utländska studenter. Konkreta exempel på sådana satsningar under närmaste året är de nya utbildningarna inom design respektive medie- och kommunikationsvetenskap, där vi samarbetar med ekonomihögskolan. Fakulteten undersöker även möjligheten att i samarbete med främst den samhällsvetenskapliga fakulteten skapa en utbildning för samordnare/koordinatorer nödvändiga för att möjliggöra en god och effektiv integration av migranter i Sverige. Fakulteten gör andra insatser för att förstärka utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden. Ökade inslag av verksamhetsförlagd utbildning, arbetsmarknadsdagar och mentorsprogram är exempel på sådana satsningar. Samtidigt vill fakulteten fortsatt erbjuda breda utbildningar av mer bildningskaraktär och bidrar gärna till universitetets gemensamma satsning på bildningskurser och sommaruniversitetet. Utmanande utbildningar av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet är värdefullt för studenterna och därför ska fakulteten arbeta mer för att se till att våra internationellt erkända forskningsmiljöer också är verksamma och drivande i utbildningarna. Detta är ett viktigt element i arbetet med kompletta akademiska miljöer, som är fakultetens bärande strategiska tankemodell för den fakultetens strategiska plan för Externfinansiering och vetenskaplig finansiering Fakulteten behöver stärka sin forskningsprofil med rätt rekrytering och stöd till dem som framgångsrikt kan söka externa forskningsmedel. Under 2015 önskar fakulteten omfattande och proaktiva insatser från Grants and Innovation Office liksom samordnare inom Kampradstiftelsen, som kan bidra till forskarnas förmåga att erhålla externa medel. Det gäller särskilt för individer i miljöer som inte har varit så framgångsrika hittills. Forskningsmiljöerna behöver stärkas även kollektivt och söka nya samarbeten nationellt och internationellt, liksom över ämnesgränserna inom fakulteten. Tankefiguren komplett akademisk miljö är ett sätt att långsiktigt verka för detta sätt att arbeta. Under 2015 kommer en extern bedömargrupp att åter bedöma medarbetarnas vetenskapliga och konstnärliga meriter och potential, förmåga att bygga kreativa och framgångsrika miljöer, samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Bedömningen ligger till grund för den individuella tilldelningen av forskningstid under (Det skedde senast 2013.) Anslagen till forskning och forskarutbildning krymper och riskerar att krympa ytterligare. Därför blir det extra viktigt att satsa rätt när det gäller fakultetens medel, men även när det gäller medel från Nämnden för lärarutbildning. Under 2015 startar fakultetens nya satsning på tvärvetenskapliga forskarutbildningsprogram. Internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön Under 2013 och 2014 har stora insatser genomförts för att främja internationalisering inom fakulteten. Särskilt fokus har legat på att få till stånd fungerande administrativa rutiner och se över avtal med lärosäten utanför Sverige. Under 2015 kommer en 5 (16)

6 handlingsplan för fakultetens internationalisering att börja genomföras, där internationalisering på hemmaplan är tongivande. Det handlar inte bara om att öka kvantiteten utan att även öka kvaliteten i arbetet. De studenter, lärare och forskare som kommer hit behöver bli en bättre använd resurs i vår utbildning och forskning och få ett gott mottagande. Interna samverkansformer och effektiv administration Sedan fakulteten för bildades har verksamhetsstöd och ledningsfrågor varit högt prioriterade och fått särskilt utrymme i olika styrdokument. Mål som att förbättra trygga och effektiva administrativa rutiner för verksamheten, utveckla en effektiv strategisk ledning och organisering av fakulteten, samt att öka transparensen för förslag, beslut och resultat av verksamheten är givna i fakultetens strategi, men har fått en mindre framskjuten placering. Det beror på att fakulteten bedömer att inom dessa områden har vi kommit en god bit på väg och i stället är det arbetet med att finna framgångsrika kollegiala samarbetsformer som behöver fokuseras då detta skapar och stärker de avgörande miljöerna för utvecklingsarbete på flera områden. En förutsättning för allt förbättringsarbete är en förbättrad kommunikation internt inom fakulteten, mellan fakulteterna vid Linnéuniversitetet, men också för presentation och samarbeten mellan fakulteten och övriga universitetet. Den externa kommunikationen måste bli mer effektiv omgående om vi inte ska tappa attraktionskraft inom all vår kärnverksamhet. Peter Aronsson Dekan fakulteten för 6 (16)

7 1. Kompetensförsörjning 1. satsa på offensivare insatser för att främja rekrytering, särskilt internationell rekrytering 2. förtydliga meritvägarna, särskilt de pedagogiska, konstnärliga och samverkansorienterade meritvägarna, i enlighet med LNU:s program för befordringsgångar 3. systematiskt ta hänsyn till globala värden (internationalisering, hållbar utveckling och lika villkor) vid anställning, meritering, lönesättning och befordran 4. satsa på snabbare hantering vid rekrytering och befordran med bibehållen kvalitet 1.1 Ge nyrekryterade forskare en initial forskningsplattform, särskilt vid internationella rekryteringar (dekan) 1.1 Utveckla systematiska verktyg för förstärkt internationell rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 1.2 Fakulteten börjar arbeta enligt Linnéuniversitetets modell för pedagogisk meritering (prodekan) 1.2 Redovisa uppdrag om policy för bedömning av konstnärlig kvalitet och vidta åtgärder (ordförande i det konstnärliga rådet) 1.2 Utveckla DiVa-systemet för att bättre fånga upp konstnärliga prestationer i samarbete med andra lärosäten. Arbetet sker i samarbete med universitetsbiblioteket. (ordförande i det konstnärliga rådet) 1.2, 1.3 Särskilt stöd via rektor för kvinnliga docenter som vill professorsmeritera sig 1.2 Karriärprogram för befordran till docent och professor (dekan/prefekter) 1.3 Dekan och prefekter får i uppdrag att särskilt beakta globala värden när befattningsprofiler formuleras (dekan) 1.4 Rekryteringsprocessen påskyndas enligt handlingsplanen för rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 1.4 Involvera anställningsnämnden vid formulering av befattningsprofiler (ordförande i anställningsnämnden) 2. Utmanande utbildningar 1. kvalitetssäkra utbildningarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2. förstärka utbildningarnas forskningsanknytning 7 (16)

8 3. utveckla förmågan att bygga utbildningar över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser 4. utveckla forskarutbildningens roll i att skapa kompletta akademiska miljöer, samt öka externfinansiering inom forskarutbildningen 5. öka andelen utbildning på avancerad nivå 6. förbättra prestationsgraden och examensfrekvensen inom hela utbildningsutbudet 7. öka söktrycket, särskilt till utbildningar på avancerad nivå och rekrytera fler inresande studenter 8. stödja pedagogisk utveckling 9. förtydliga utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden och främja ett entreprenöriellt förhållningssätt i utbildningarna 10. utveckla utbildningarnas förhållande till samhällsutmaningar 11. förbättra förutsättningarna för flexibelt lärande 12. etablera universitetsgemensamma och fakultetsövergripande bildningskurser inom programutbildningar 2.1 Kvalitetsuppföljning av programutbildningar och fristående kurser enligt fakultetens kvalitetsplan och utifrån kvalitetsuppföljningen planera kommande utbildningsutbud (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Följa upp nya examenrättigheter enligt fastställd rutin (ordförande i utbildningsråd) 2.1 Arbeta proaktivt inför kommande granskningar av huvudområden från Universitetskanslersämbetet, exempelvis genom att sammanställa resultaten från den senaste granskningsomgång och ordna en workshop kring fakultetens erfarenheter (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Justera mallen för allmänna studieplaner i enlighet med nya övergångsregler i högskoleförordningen från 1 juli 2015 (dekan) 2.1 Utreda kvaliteten inom konstnärlig utbildning, inklusive gränsytan mellan konstnärlig och vetenskaplig grund (ordförande i det konstnärliga rådet) 2.1 Dra slutsatser av projektet Outcomes of study abroad - beyond It was great, för att fokusera på kvalitetsförstärkning genom internationalisering (internationaliseringssamordnare) 2.1 Se över forskarutbildningens kvalitetssystem, exempelvis införa målrelaterad uppföljning i mallen för individuella studieplaner och vid behov utarbeta en kvalitetsplan för forskarutbildning (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Se över kvalitetssäkringen av fakultetens uppdragsutbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Följa upp kurser i franska, spanska och tyska som ges vid utländska lärosäten (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 och 2.3 Följa upp satsningen på masterprogram i kulturvetenskaper och undersöka möjligheten till fler inriktningar inom programmet (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 och 2.3 Följa upp satsningen på Innovationsmastern (prodekan) 8 (16)

9 2.1, 2.3 och 2.4 Etablera fakultetens ämnesövergripande utbildning på forskarnivå (dekan) 2.1 och 2.9 Genomföra en alumnundersökning av fakultetens doktorander (samverkanskoordinator) 2.2 Öka antalet disputerade lärare genom internationella lärarutbyten bland annat inom lärarutbildningen (internationaliseringssamordnare) 2.2 och 2.3 Använda strategiska medel för att rekrytera nyckelkompetens som behövs för att bygga forskningsmiljöer av strategisk betydelse (dekan) 2.2 och 2.3 Undersöka möjligheterna att inrätta ett huvudområde som knyter an till centrum för kultursociologi vid fakulteten (ordförande i utbildningsrådet) 2.3, 2.9 och 2.10 Planera för ett utbildningsprogram med integrationsprofil (prodekan) 2.5 Följa upp avsättningen av strategiska medel som redskapför att utveckla utbudet på avancerad nivå (controller) 2.5 Göra insatser för att rekrytera studenter på avancerad nivå, särskilt internationella studenter (internationaliseringssamordnare) 2.5 Långsiktigt arbeta för konstnärlig examensrätt på masternivå: ansökan om masterrättigheter i kreativt skrivande behandlas av Universitetskanslersämbetet (ordförande i utbildningsrådet) 2.6 Förbättra fakultetens internationella avtal för att främja ett ökat söktryck och prestationsgrad (internationaliseringssamordnare) 2.6 och 2.11 Anordna en workshop kring utbildning på distans med olika teman såsom genomströmning och IKT-pedagogik (ordförande i utbildningsrådet) 2.7 Utveckla nya sommarkurser inom sommarakademin (LUSA), (prodekan) 2.7 Intensifiera marknadsföringen gentemot presumtiva studenter särskilt för nya utbildningar (kanslichef) 2.8 Fakulteten börjar arbeta enligt Linnéuniversitetets modell för pedagogisk meritering (prodekan) 2.8 Identifiera och prioritera kompetenshöjande insatser för den undervisande personalen i UPE:s regi, exempelvis betygssättning enligt A-F-skalan (prodekan) 2.9 Bidra till uppbyggnaden av Lnu:s gemensamma webbportal My Career (kanslichef) 2.9 Underlätta möjligheterna för programstudenter att genomföra studier, praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands (internationaliseringssamordnare) 9 (16)

10 2.9 Utveckla mentorsprogram vid fler av fakultetens programutbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Följa upp universitetets alumnenkät för programstudenter och undersöka eventuella behov av en egen alumnenkät, enligt fakultetens kvalitetsplan (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Bevaka universitetets alumnprojekt inklusive avnämarstudie (samverkanskoordinator) 2.9 Göra en översyn av arbetsmarknadsdagar inom fakulteten (FORMA, IAL-dagen, Musikens dag etc) för erfarenhetsutbyte och eventuell samordning (samverkansansvarig) 2.9 Utbildningsinsatser för den undervisande personalen när det gäller ett entreprenöriellt förhållningssätt sker via universitetsgemensam koordinator (dekan) 2.9 Utbildningsinsatser för studenter när det gäller ett entreprenöriellt förhållningssätt sker via Drivhuset (dekan) 2.9 Starta nytt kandidatprogram med entreprenöriell profil inom medie- och kommunikationsvetenskap (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Branschföreträdare ingår i programråden för fakultetens utbildningsprogram (dekan) 2.9 och 2.10 Starta och marknadsföra nya kandidatutbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 och 2.10 Starta och marknadsföra nya internationella designutbildningar inom design på kandidatnivå samt utveckla en nordisk glasmaster (ordförande i utbildningsrådet) 2.11 och 2.12 Delta i eventuellt initiativ från Lnu att genomföra en fakultetsövergripande MOOCutbildning (prodekan) 2.12 Bevaka fakultetens medverkan i satsningen på bildningstermin och utveckla utbildningsutbudet med avseende på bildningskurser (prodekan) 3. Framstående forskning 1. finna goda former för att öka forskningens roll i att bygga utmanande utbildningar och kompletta akademiska miljöer 2. öka externfinansieringen av forskningen både från traditionella och nya källor som Familjen Kamprads stiftelse och EU:s ramprogram Horizon främja högt värderad publicering och offentliggörande (konstnärlig forskning) 4. öka andelen disputerade lärare bland annat genom internationell rekrytering 5. förstärka och etablera tvärvetenskapliga forskarmiljöer 10 (16)

11 6. utveckla och stödja konstnärlig forskning 7. öka andelen post doc tjänster 8. använda Lnuc som kraft för strategisk utveckling 3.1 och 3.8 Uppmuntra goda forskningsmiljöer att ingå i nya och befintliga utbildningsprogram, exempelvis Lnuc och centrum för kultursociologi (ordförande i utbildningsrådet) 3.2 Forskningsrådgivaren vid Grants and Innovation Office (GIO) träffar företrädare för alla forskningsmiljöerna inom fakulteten för att diskutera forskningsfinansiärer och forskningsansökningar. Miljöer med svagare forskningsbas prioriteras. (forskningsrådgivare vid GIO) 3.2 Forskningsrådgivare vid GIO deltar på fakultetens forskarkollegium den 23 april 2015 (forskningsrådgivare vid GIO) 3.2 Forskningsrådgivaren vid GIO deltar regelbundet på seminarier och andra aktiviteter av vikt och är fysiskt på plats på fakulteten minst en gång varannan vecka (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 Starta en forskarskola inom arkeologi genom finansiering från KK-stiftelsen (dekan) 3.2 Satsa på karriärutveckling genom exempelvis individuella mentorsprogram och sabbatstermin för ett urval av personer som vill meritera sig till docenter eller professorer (dekan, prefekter) 3.2 Utveckla en rutin för hur forskningsansökningarna kan gå genom GIO utan att det orsakar extra arbete för forskarna. Rutinen inkluderar en process som tar vid om forskaren får avslag på ansökan (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 Anordna seminarier/workshops riktade mot fakulteten inför olika utlysningar (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 och 3.3 Utveckla processen med fördelning av individuell forskningstid via expertbedömning, exempelvis genom bättre återkoppling från expertgruppens ranking (dekan) 3.3 och 3.6 Redovisa uppdrag om policy för bedömning av konstnärlig kvalitet och vidta åtgärder (ordförande i det konstnärliga rådet) 3.3 och 3.6 Utveckla DiVa-systemet för att bättre fånga upp konstnärliga prestationer i samarbete med andra lärosäten (ordförande i det konstnärliga rådet med stöd från universitetsbiblioteket) 3.4 Söka medel för internationella forskningsnätverk inför ansökan Horizon 2020 (GIO-medel) och ta hjälp av Lnu:s Brysselkontor (forskningsrådgivare vid GIO) 3.4 Stödja Marie Curie-ansökningar och andra finansiärer för internationell rekrytering (forskningsrådgivare vid GIO) 3.4 Stödja KK-ansökningar för finansiering av forskning (forskningsrådgivare vid GIO) 11 (16)

12 3.4 Ge nyrekryterade forskare en initial forskningsplattform, särskilt vid internationella rekryteringar (dekan) 3.5 och 3.8 Etablera ett nytt Lnuc inom intermediala studier (ordförande i forskningsrådet) 3.5 Ge prefekterna medel för stöd till exempelvis seminarier samt deltagande och arrangemang av konferenser, för att främja forskningen (dekan) 3.5 Främja forskningsmiljöernas seminarieverksamhet genom att stödja till exempel fakultetsövergripande seminarier och workshops kring forskning (ordförande i forskningsrådet) 3.5 Förstärka den ämnesdidaktiska forskningen i interaktion med Nämnden för lärarutbildning och forskningsrådgivare vid GIO (föreståndare för Centrum för ämnesdidaktik vid FKH) 3.5 Stödja etableringen av tvärvetenskapliga centrumbildningar över institutions- och fakultetsgränserna (dekan) 3.7 Uppmuntra externa ansökningar som ger utrymme för post doc som ett led i skapande av kompletta akademiska miljöer (ordförande i forskningsrådet) 3.8 Använda fakultetens två Lnuc för att främja ett in- och utflöde av forskare inom fakulteten (ordförande i forskningsrådet) 4. Samhällelig drivkraft 1. tydliggöra och förnya formerna för värden och nyttiggörande av 2. bedriva utbildning och forskning i samverkan med aktörer i det omgivande samhället 3. se till att uppdrag inom samhällelig drivkraft är meriterande vid rekrytering och befordran 4. erbjuda fler attraktiva uppdragsutbildningar 5. utveckla programutbildningarnas alumnverksamhet 6. fördjupa samarbetet med universitetets övriga enheter för att nå målen 4.1 Dra slutsatser av rapporten om samverkan vid FKH, exempelvis tydliggöra offentlig och ideell sektor som part och främja incitament för uppdragsutbildning (dekan) 4.1 Starta en forskarskola inom arkeologi med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen (dekan) 4.1 Stärka fakultetens koppling till innovationsprocesser genom en eventuell adjungerad professur i yrkeskunnande (dekan) 4.1 Uppmuntra till utbildning inom nyttiggörande av forskning, exempel på åtgärder: doktorandkurser, öppna föreläsningar och seminarier (genom Externa relationer, se 4.6) (dekan) 12 (16)

13 4.2 Etablera nya samarbetena med internationella företag och utveckla samarbetet inom The Bridge (samverkanskoordinator) 4.2 Processen för remissförfaranden ses över vid behov, så att medarbetare med bäst kompetens för fakultetens talan (dekan) 4.2 Anlita kommunikationsavdelningen för medieträning och populärvetenskaplig träning (samverkanskoordinator) 4.2 Skapa informationsmaterial med goda exempel på samarbeten mellan fakultetens lärare/forskare och det omgivande samhället (samverkanskoordinator) 4.3 Beakta meriter inom samhällelig drivkraft tydligare vid lönesättning och anställningsförfarande (dekan, prefekter respektive ordförande i anställningsnämnd) 4.4 Främja utökat utbud av uppdragsutbildningar enligt fakultetens handlingsplan för uppdragsutbildning (samverkanskoordinator) 4.4 Implementera det nationella anbudssystemet Tendesign (samverkanskoordinator) 4.4 Anordna ett utbildningskollegium med temat uppdragsutbildning (samverkanskoordinator) 4.5 Bevaka Externa relationers alumnprojekt inklusive avnämarstudie (samverkanskoordinator) 4.5 Följa upp universitetets alumnenkät för programstudenter och undersöka eventuella behov av en egen alumnenkät (ordförande i utbildningsrådet) 4.5 Genomföra en alumnundersökning av fakultetens doktorander (ordförande i utbildningsrådet) 4.6 Fortsätta utveckla samarbetet med universitetets avdelning för Externa relationer (dekan) 5. Globala värden 1. erbjuda och utöka internationellt utbyte i utbildning och forskning 2. främja internationalisering på hemmaplan 3. bredda rekryteringen av studenter och anställda 4. verka för att hållbar utveckling och lika villkor genomsyrar fler utbildningar Fakulteten ska vara representerad i universitetets olika organ/grupper inom globala värden (dekan) Sprida kunskapen om globala värden som redan finns inom fakulteten, exempelvis inom Lnuc Concurrencies och designutbildningar (dekan) Uppmuntra fakultetens anställda att delta i olika utbildningsinsatser inom globala värden (fakultetens kontaktpersoner inom globala värden, kanslichef) 13 (16)

14 5.1 och 5.2 Påbörja en implementering av fakultetens handlingsplan för internationalisering (internationaliseringssamordnare) 5.1 Utnyttja internationellt framstående forskningsmiljöer såsom Lnuc för att främja ett in- och utflöde av forskare 5.1 Dra slutsatser av projektet Outcomes of study abroad - beyond It was great, för att fokusera på kvalitetsförstärkning genom internationalisering (internationaliseringssamordnare) 5.1 Fortsatt stöd för att främja internationell publicering av hög kvalitet (stöd till språkgranskning, konferenser och seminarier utomlands) (dekan) 5.1 Underlätta möjligheterna för programstudenter att genomföra studier, praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands (internationaliseringssamordnare) 5.1 och 5.2 Öka antalet disputerade lärare genom internationella lärarutbyten bland annat inom lärarutbildningen (internationaliseringssamordnare) 5.2. Använda strategiska medel för internationell rekrytering och utveckla annonsering och utlysningstexter för att underlätta internationella rekryteringar (dekan) 5.2 och 5.3 Utveckla nya kurser inom sommarakademin (LUSA) för internationella studenter (prodekan) 5.2 och 5.3 Genomföra utbildningsinsatser inom A-F-skalan i samarbete med UPE (prodekan) 5.3 Särskilda insatser gentemot underrepresenterat kön, etnicitet, ålder etc vid marknadsföring av fakultetens utbildningar (kanslichef) 5.3 Kunskap och erfarenhet inom globala värden ska vara meriterande vid anställning vilket kräver uppmärksamhet i hela anställningsprocessen (ordförande i anställningsnämnden) 5.3 Fler utbildningar ges på engelska, exempelvis två nya kandidatprogram i design från och med hösten Göra insatser för att rekrytera studenter på avancerad nivå, särskilt internationella studenter (internationaliseringssamordnare) 5.4 Kontaktperson för hållbar utveckling deltar på möte med programansvariga för att diskutera hur hållbar utveckling kan genomsyra fler utbildningsprogram (kontaktperson hållbar utveckling) 5.4 Arbeta aktivt med att införliva universitets hållbarhetsmål (kontaktperson för hållbar utveckling) 5.4 Utveckla valbara kurser och/eller temadagar för studenter inom hållbar utveckling (kontaktperson för hållbar utveckling) 14 (16)

15 5.4 Kursplaneutskotten uppmärksammas på att hållbar utveckling bör uttalas i lärandemål i fler kursplaner, senligt Linnéuniversitetets hållbarhetsmål för (kontaktperson hållbar utveckling) 5.4 Lägga större vikt vid lika villkor och hållbar utveckling vid utveckling av nya och befintliga utbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 6. Ledning och verksamhetsstöd 1. förbättra kommunikationen internt och externt 2. ta tillvara och stödja kollegiala initiativ och forum 3. systematiskt främja och utveckla kompetenser för ledarskap 4. förbättra trygga och effektiva administrativa rutiner för verksamheten 5. utveckla en effektiv strategisk ledning och organisering av fakulteten 6. öka transparensen för förslag, beslut och resultat av verksamheten Bevaka fakultetens lokalbehov inför nybyggnationen av campus Kalmar, särskilt de estetiska och konstnärliga ämnenas behov av speciallokaler (dekan) 6.1 Förtydliga ansvarsfördelning mellan fakultetens kommunikatörer och universitetets kommunikationsavdelning (kanslichef) 6.1 Upprätta en presentation av fakulteten som kan användas vid intern och extern kommunikation (kanslichef) 6.1 Förbättra forskningskommunikationen (kanslichef) 6.1 Intensifiera marknadsföring mot presumtiva studenter särskilt för nya utbildningar (kanslichef) 6.2 Utvärdera fakultetsdagarna som fakulteten genomfört inför fortsatta åtgärder (dekan) 6.2 Utveckla nya och befintliga former för kollegial samverkan (dekan) 6.3 Undersöka möjligheterna att bedriva ett mer systematiskt och verksamhetsnära förbättringsarbete (dekan, prefekter) 6.3 Erfarenheter av ledarskap uppmärksammas i befattningsprofiler (dekan) 6.3 Prefekterna fångar upp ledarskapsfrågan i utvecklingssamtalen med sina medarbetare och beaktar kompetensutveckling inom ledarskap när de planerar medarbetarnas kompetensutvecklingstid (prefekter) 6. 3 Verka för att personalavdelningen öppnar upp för systematiska ledarskapsprogram för fler befattningar och personalgrupper (dekan) 15 (16)

16 6.4 Bevaka behörigheter, kompetenser och kommunikation kring administrativa system och åtgärda vid behov (kanslichef) 6.4 Rekryteringsprocessen påskyndas enligt handlingsplanen för rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 6.4 Institutionernas kompetensförsörjningsplaner uppdateras årligen med stöd från personalavdelningen (kanslichef) 6.4 Institutionernas kompetensförsörjningsplaner följs upp och diskuteras på fakultetens institutionsdialoger (dekan) 6.4 Utvärdera kursplaneutskottens arbete och genomföra eventuella förändringar av organisationen (kanslichef) 6.4 Framtagande av flera fakultetsgemensamma handläggningsrutiner exempelvis handläggningsrutin för kursvärderingar (kanslichef) 6.4 Framtagande av flera fakultetsgemensamma funktionsbeskrivningar exempelvis kursansvarig (kanslichef) 6.4 Utveckla arbetet med kursbudgetar och budgetbok (controller) 6.5 och 6.6 Införa ett tydligare ISK-perspektiv (intern styrning och kontroll) vid verksamhetsplanering och beslutsfattande (utbildningsledare) 6.6 Genomföra tydligare uppföljning av strategiska satsningar och genomförda åtgärder enligt verksamhetsplanen 2014 (utbildningsledare) 6.6 Erbjuda utbildningsinsatser inom engelsk och svensk språkhantering, samt förvaltningsrätt för TApersonal (kanslichef) 6.6 Utveckla återkopplingen från expertgruppens bedömning av forskningsprestationer (dekan) 16 (16)

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2013-12- 12 AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2013

Preliminär verksamhetsplan 2013 3 dec 2012 Fastställd i fakultetsstyrelsen för Kultur och samhälle 2012-12-06 Dnr KS 19-2012/1693 Preliminär verksamhetsplan 2013 Fakultet/motsvarande: Kultur och samhälle, Globala politiska studier Utgångspunkter

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper Institutionen för samhällsvetenskaper En institution med stark internationell profil inom utbildning, forskning och samverkan 1 Innehåll Innehåll Inledning 3 Våra ämnen 4 Grundutbildning och avancerad

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06 1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper Beslutad: 2012-02-06 2 1 Bakgrund Målen i verksamhetsplan 2012 utgår från Umeå universitets verksamhetsplan, med prioriterade mål och verksamhetsuppdrag.

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. 2010-12-02 Dnr: 2010/2589 Martin Nilsson. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB)

Verksamhetsplan 2011. 2010-12-02 Dnr: 2010/2589 Martin Nilsson. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) 2010-12-02 Martin Nilsson Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Verksamhetsplan 2011 Bakgrund Med utgångspunkt från universitetets långsiktiga strategidokument bestämmer

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012 Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen Presentation, december 2012 Sektionschef: Medarbetare: Maria Gruvstad maria.gruvstad@lnu.se 073-906 93 99 Eva Edlund eva.edlund@lnu.se 073-025

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer