fakulteten för konst och humaniora 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fakulteten för konst och humaniora 2015"

Transkript

1 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från (16)

2 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar 7 3. Framstående forskning Samhällelig drivkraft Globala värden Ledning och verksamhetsstöd 15 2 (16)

3 »Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.«verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Inledning Verksamhetsplanen för fakulteten för 2015 har behandlats av fakultetens prefektråd, råden för utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet, samordnare inom samverkan och globala värden, forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office, samt kanslipersonal innan den fastställdes av styrelsen. Fakultetens verksamhetsplan utgår från fakultetens strategi (fastställd ), som i sin tur utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi. Bland de mål som har identifierats har en rangordning gjorts och några mål har prioriterats med högst risk och konsekvens för verksamheten om de inte uppnås. Dessa mål är markerade med fet stil och har fler och kraftfullare åtgärder. För varje åtgärd anges en processansvarig person. Genomförandet dokumenteras fortlöpande med hjälp av utbildningsledaren och återkopplas till fakultetsledningen för att säkra framstegen. Under 2015 kommer arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen på olika nivåer inom fakulteten att fördjupas för att förbättra verksamhetens målkvalitet och måluppfyllelse. De prioriterade områdena för 2015 är kompetensförsörjning, utbildningskvalitet, översyn av utbildningsutbudet, internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön, externfinansiering och vetenskaplig finansiering, interna samverkansformer samt effektiv administration i likhet med hela universitetet, men särskild uppmärksamhet ger fakulteten åt samverkansuppdraget. Incitamenten för forskare och lärare att bedriva samverkan som samtidigt stärker kvaliteten i undervisning och forskning behöver utvecklas. Kunskapen om nyttan av universitetets verksamhet behöver lyftas fram, annars finns det en hög risk för att Linnéuniversitetet hamnar i bakvattnet när samverkan och samhällsnytta får ett allt större värde vid fördelning av forskningsmedel och ökade insatser inom uppdragsutbildningar förväntas. Det gäller i högsta grad värdena av utbildning och forskning inom konst och humaniora. Som en del av detta långsiktiga arbete kartlagt personalens insatser, medverkar i en nationell humanistisk tankesmedja, Humtank sedan Vi deltar aktivt i ett nationellt konstnärligt nätverk bland annat genom återkommande dekanmöten. Kompetensförsörjning Den nya anställningsnämnden har börjat hitta sina arbetsformer och strävar mot att ytterligare effektivisera dem. Det finns flera utvecklingsområden att arbeta vidare 3 (16)

4 med, såsom konstnärlig meritering, liksom anställningsformer för och rekrytering av professionsanknuten kompetens. Fakulteten har antagit en handlingsplan för rekrytering för att ringa in dessa områden och ta fram åtgärder. Inom några av våra ämnesområden, exempelvis inom svenska som andraspråk, några av språken, samt medie- och journalistikområdet, råder brist på disputerad personal och konkurrensen är hög nationell och internationellt. Där behöver vi arbeta mer aktivt med att skapa goda anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som behövs. Inom dessa och andra områden sker även omfattande pensionsavgångar. Fakulteten kommer att lägga stor vikt vid att försöka rekrytera, behålla och utveckla nyckelkompetens inom sina forsknings- och utbildningsområden. Utbildningskvalitet Under 2015 fortsätter arbetet med att implementera fakultetens kvalitetsplan som utgår från universitetets satsning på utbildningskvalitet. Kursvärderingar, programvärderingar och olika indikatorer kommer att ställas samman för att ge en samlad bild av utbildningens kvalitet och attraktivitet, samt behov av åtgärder. Synpunkter från fakultetens alumner behöver också beaktas och kommer att vara ett särskilt fokusområde under Likaså behöver uppmärksamhet att läggas på kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen inför Universitetskanslersämbetets granskning och förändrade principer för forskarutbildningens framtida organisering som fakultetsstyrelsen har beslutat om. En många gånger bortglömd kvalitetsdimension är utbildningarnas rumsliga förutsättningar. Etableringen av Universitetskajen kommer att underlätta samarbete och utveckling, eftersom nybyggnationen samlar campus Kalmar på en enda plats som dessutom ligger nära tågstationen. Det borde också förbättra studenternas studiesociala miljö. Fakultetens konstnärliga och estetiska ämnen behöver speciallokaler och att ha verksamhet vid två campus skapar särskilda utmaningar för studenter och personal. Att universitetet bygger nytt campus i Kalmar aktualiserar frågor om rumsliga behov för verksamheten. Översyn av utbildningsutbudet Söktrycket och prestationsgraden är mycket varierande inom utbildningsutbudet och behöver förbättras, annars finns en risk för att de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva utbildning försämras. Det gäller inte minst utbudet på avancerad nivå. Fakulteten avsätter strategiska medel för att främja etableringen av nya kurser och program på avancerad nivå genom att på försök under 2015mer aktivt omfördela medel till förmån för avancerad nivå. Att utveckla utbildningsprogram med högt söktryck och nationell eller internationell rekrytering är en prioriterad fråga. Exempel på områden där fakulteten kan expandera för att möta studenternas efterfrågan är: bibliotek- och informationsvetenskap, journalistik- och medieutbildningar, kreativt skrivande, fortbildningar för lärare och 4 (16)

5 vissa utbildningar för utländska studenter. Konkreta exempel på sådana satsningar under närmaste året är de nya utbildningarna inom design respektive medie- och kommunikationsvetenskap, där vi samarbetar med ekonomihögskolan. Fakulteten undersöker även möjligheten att i samarbete med främst den samhällsvetenskapliga fakulteten skapa en utbildning för samordnare/koordinatorer nödvändiga för att möjliggöra en god och effektiv integration av migranter i Sverige. Fakulteten gör andra insatser för att förstärka utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden. Ökade inslag av verksamhetsförlagd utbildning, arbetsmarknadsdagar och mentorsprogram är exempel på sådana satsningar. Samtidigt vill fakulteten fortsatt erbjuda breda utbildningar av mer bildningskaraktär och bidrar gärna till universitetets gemensamma satsning på bildningskurser och sommaruniversitetet. Utmanande utbildningar av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet är värdefullt för studenterna och därför ska fakulteten arbeta mer för att se till att våra internationellt erkända forskningsmiljöer också är verksamma och drivande i utbildningarna. Detta är ett viktigt element i arbetet med kompletta akademiska miljöer, som är fakultetens bärande strategiska tankemodell för den fakultetens strategiska plan för Externfinansiering och vetenskaplig finansiering Fakulteten behöver stärka sin forskningsprofil med rätt rekrytering och stöd till dem som framgångsrikt kan söka externa forskningsmedel. Under 2015 önskar fakulteten omfattande och proaktiva insatser från Grants and Innovation Office liksom samordnare inom Kampradstiftelsen, som kan bidra till forskarnas förmåga att erhålla externa medel. Det gäller särskilt för individer i miljöer som inte har varit så framgångsrika hittills. Forskningsmiljöerna behöver stärkas även kollektivt och söka nya samarbeten nationellt och internationellt, liksom över ämnesgränserna inom fakulteten. Tankefiguren komplett akademisk miljö är ett sätt att långsiktigt verka för detta sätt att arbeta. Under 2015 kommer en extern bedömargrupp att åter bedöma medarbetarnas vetenskapliga och konstnärliga meriter och potential, förmåga att bygga kreativa och framgångsrika miljöer, samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Bedömningen ligger till grund för den individuella tilldelningen av forskningstid under (Det skedde senast 2013.) Anslagen till forskning och forskarutbildning krymper och riskerar att krympa ytterligare. Därför blir det extra viktigt att satsa rätt när det gäller fakultetens medel, men även när det gäller medel från Nämnden för lärarutbildning. Under 2015 startar fakultetens nya satsning på tvärvetenskapliga forskarutbildningsprogram. Internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön Under 2013 och 2014 har stora insatser genomförts för att främja internationalisering inom fakulteten. Särskilt fokus har legat på att få till stånd fungerande administrativa rutiner och se över avtal med lärosäten utanför Sverige. Under 2015 kommer en 5 (16)

6 handlingsplan för fakultetens internationalisering att börja genomföras, där internationalisering på hemmaplan är tongivande. Det handlar inte bara om att öka kvantiteten utan att även öka kvaliteten i arbetet. De studenter, lärare och forskare som kommer hit behöver bli en bättre använd resurs i vår utbildning och forskning och få ett gott mottagande. Interna samverkansformer och effektiv administration Sedan fakulteten för bildades har verksamhetsstöd och ledningsfrågor varit högt prioriterade och fått särskilt utrymme i olika styrdokument. Mål som att förbättra trygga och effektiva administrativa rutiner för verksamheten, utveckla en effektiv strategisk ledning och organisering av fakulteten, samt att öka transparensen för förslag, beslut och resultat av verksamheten är givna i fakultetens strategi, men har fått en mindre framskjuten placering. Det beror på att fakulteten bedömer att inom dessa områden har vi kommit en god bit på väg och i stället är det arbetet med att finna framgångsrika kollegiala samarbetsformer som behöver fokuseras då detta skapar och stärker de avgörande miljöerna för utvecklingsarbete på flera områden. En förutsättning för allt förbättringsarbete är en förbättrad kommunikation internt inom fakulteten, mellan fakulteterna vid Linnéuniversitetet, men också för presentation och samarbeten mellan fakulteten och övriga universitetet. Den externa kommunikationen måste bli mer effektiv omgående om vi inte ska tappa attraktionskraft inom all vår kärnverksamhet. Peter Aronsson Dekan fakulteten för 6 (16)

7 1. Kompetensförsörjning 1. satsa på offensivare insatser för att främja rekrytering, särskilt internationell rekrytering 2. förtydliga meritvägarna, särskilt de pedagogiska, konstnärliga och samverkansorienterade meritvägarna, i enlighet med LNU:s program för befordringsgångar 3. systematiskt ta hänsyn till globala värden (internationalisering, hållbar utveckling och lika villkor) vid anställning, meritering, lönesättning och befordran 4. satsa på snabbare hantering vid rekrytering och befordran med bibehållen kvalitet 1.1 Ge nyrekryterade forskare en initial forskningsplattform, särskilt vid internationella rekryteringar (dekan) 1.1 Utveckla systematiska verktyg för förstärkt internationell rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 1.2 Fakulteten börjar arbeta enligt Linnéuniversitetets modell för pedagogisk meritering (prodekan) 1.2 Redovisa uppdrag om policy för bedömning av konstnärlig kvalitet och vidta åtgärder (ordförande i det konstnärliga rådet) 1.2 Utveckla DiVa-systemet för att bättre fånga upp konstnärliga prestationer i samarbete med andra lärosäten. Arbetet sker i samarbete med universitetsbiblioteket. (ordförande i det konstnärliga rådet) 1.2, 1.3 Särskilt stöd via rektor för kvinnliga docenter som vill professorsmeritera sig 1.2 Karriärprogram för befordran till docent och professor (dekan/prefekter) 1.3 Dekan och prefekter får i uppdrag att särskilt beakta globala värden när befattningsprofiler formuleras (dekan) 1.4 Rekryteringsprocessen påskyndas enligt handlingsplanen för rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 1.4 Involvera anställningsnämnden vid formulering av befattningsprofiler (ordförande i anställningsnämnden) 2. Utmanande utbildningar 1. kvalitetssäkra utbildningarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2. förstärka utbildningarnas forskningsanknytning 7 (16)

8 3. utveckla förmågan att bygga utbildningar över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser 4. utveckla forskarutbildningens roll i att skapa kompletta akademiska miljöer, samt öka externfinansiering inom forskarutbildningen 5. öka andelen utbildning på avancerad nivå 6. förbättra prestationsgraden och examensfrekvensen inom hela utbildningsutbudet 7. öka söktrycket, särskilt till utbildningar på avancerad nivå och rekrytera fler inresande studenter 8. stödja pedagogisk utveckling 9. förtydliga utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden och främja ett entreprenöriellt förhållningssätt i utbildningarna 10. utveckla utbildningarnas förhållande till samhällsutmaningar 11. förbättra förutsättningarna för flexibelt lärande 12. etablera universitetsgemensamma och fakultetsövergripande bildningskurser inom programutbildningar 2.1 Kvalitetsuppföljning av programutbildningar och fristående kurser enligt fakultetens kvalitetsplan och utifrån kvalitetsuppföljningen planera kommande utbildningsutbud (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Följa upp nya examenrättigheter enligt fastställd rutin (ordförande i utbildningsråd) 2.1 Arbeta proaktivt inför kommande granskningar av huvudområden från Universitetskanslersämbetet, exempelvis genom att sammanställa resultaten från den senaste granskningsomgång och ordna en workshop kring fakultetens erfarenheter (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Justera mallen för allmänna studieplaner i enlighet med nya övergångsregler i högskoleförordningen från 1 juli 2015 (dekan) 2.1 Utreda kvaliteten inom konstnärlig utbildning, inklusive gränsytan mellan konstnärlig och vetenskaplig grund (ordförande i det konstnärliga rådet) 2.1 Dra slutsatser av projektet Outcomes of study abroad - beyond It was great, för att fokusera på kvalitetsförstärkning genom internationalisering (internationaliseringssamordnare) 2.1 Se över forskarutbildningens kvalitetssystem, exempelvis införa målrelaterad uppföljning i mallen för individuella studieplaner och vid behov utarbeta en kvalitetsplan för forskarutbildning (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Se över kvalitetssäkringen av fakultetens uppdragsutbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Följa upp kurser i franska, spanska och tyska som ges vid utländska lärosäten (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 och 2.3 Följa upp satsningen på masterprogram i kulturvetenskaper och undersöka möjligheten till fler inriktningar inom programmet (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 och 2.3 Följa upp satsningen på Innovationsmastern (prodekan) 8 (16)

9 2.1, 2.3 och 2.4 Etablera fakultetens ämnesövergripande utbildning på forskarnivå (dekan) 2.1 och 2.9 Genomföra en alumnundersökning av fakultetens doktorander (samverkanskoordinator) 2.2 Öka antalet disputerade lärare genom internationella lärarutbyten bland annat inom lärarutbildningen (internationaliseringssamordnare) 2.2 och 2.3 Använda strategiska medel för att rekrytera nyckelkompetens som behövs för att bygga forskningsmiljöer av strategisk betydelse (dekan) 2.2 och 2.3 Undersöka möjligheterna att inrätta ett huvudområde som knyter an till centrum för kultursociologi vid fakulteten (ordförande i utbildningsrådet) 2.3, 2.9 och 2.10 Planera för ett utbildningsprogram med integrationsprofil (prodekan) 2.5 Följa upp avsättningen av strategiska medel som redskapför att utveckla utbudet på avancerad nivå (controller) 2.5 Göra insatser för att rekrytera studenter på avancerad nivå, särskilt internationella studenter (internationaliseringssamordnare) 2.5 Långsiktigt arbeta för konstnärlig examensrätt på masternivå: ansökan om masterrättigheter i kreativt skrivande behandlas av Universitetskanslersämbetet (ordförande i utbildningsrådet) 2.6 Förbättra fakultetens internationella avtal för att främja ett ökat söktryck och prestationsgrad (internationaliseringssamordnare) 2.6 och 2.11 Anordna en workshop kring utbildning på distans med olika teman såsom genomströmning och IKT-pedagogik (ordförande i utbildningsrådet) 2.7 Utveckla nya sommarkurser inom sommarakademin (LUSA), (prodekan) 2.7 Intensifiera marknadsföringen gentemot presumtiva studenter särskilt för nya utbildningar (kanslichef) 2.8 Fakulteten börjar arbeta enligt Linnéuniversitetets modell för pedagogisk meritering (prodekan) 2.8 Identifiera och prioritera kompetenshöjande insatser för den undervisande personalen i UPE:s regi, exempelvis betygssättning enligt A-F-skalan (prodekan) 2.9 Bidra till uppbyggnaden av Lnu:s gemensamma webbportal My Career (kanslichef) 2.9 Underlätta möjligheterna för programstudenter att genomföra studier, praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands (internationaliseringssamordnare) 9 (16)

10 2.9 Utveckla mentorsprogram vid fler av fakultetens programutbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Följa upp universitetets alumnenkät för programstudenter och undersöka eventuella behov av en egen alumnenkät, enligt fakultetens kvalitetsplan (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Bevaka universitetets alumnprojekt inklusive avnämarstudie (samverkanskoordinator) 2.9 Göra en översyn av arbetsmarknadsdagar inom fakulteten (FORMA, IAL-dagen, Musikens dag etc) för erfarenhetsutbyte och eventuell samordning (samverkansansvarig) 2.9 Utbildningsinsatser för den undervisande personalen när det gäller ett entreprenöriellt förhållningssätt sker via universitetsgemensam koordinator (dekan) 2.9 Utbildningsinsatser för studenter när det gäller ett entreprenöriellt förhållningssätt sker via Drivhuset (dekan) 2.9 Starta nytt kandidatprogram med entreprenöriell profil inom medie- och kommunikationsvetenskap (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Branschföreträdare ingår i programråden för fakultetens utbildningsprogram (dekan) 2.9 och 2.10 Starta och marknadsföra nya kandidatutbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 och 2.10 Starta och marknadsföra nya internationella designutbildningar inom design på kandidatnivå samt utveckla en nordisk glasmaster (ordförande i utbildningsrådet) 2.11 och 2.12 Delta i eventuellt initiativ från Lnu att genomföra en fakultetsövergripande MOOCutbildning (prodekan) 2.12 Bevaka fakultetens medverkan i satsningen på bildningstermin och utveckla utbildningsutbudet med avseende på bildningskurser (prodekan) 3. Framstående forskning 1. finna goda former för att öka forskningens roll i att bygga utmanande utbildningar och kompletta akademiska miljöer 2. öka externfinansieringen av forskningen både från traditionella och nya källor som Familjen Kamprads stiftelse och EU:s ramprogram Horizon främja högt värderad publicering och offentliggörande (konstnärlig forskning) 4. öka andelen disputerade lärare bland annat genom internationell rekrytering 5. förstärka och etablera tvärvetenskapliga forskarmiljöer 10 (16)

11 6. utveckla och stödja konstnärlig forskning 7. öka andelen post doc tjänster 8. använda Lnuc som kraft för strategisk utveckling 3.1 och 3.8 Uppmuntra goda forskningsmiljöer att ingå i nya och befintliga utbildningsprogram, exempelvis Lnuc och centrum för kultursociologi (ordförande i utbildningsrådet) 3.2 Forskningsrådgivaren vid Grants and Innovation Office (GIO) träffar företrädare för alla forskningsmiljöerna inom fakulteten för att diskutera forskningsfinansiärer och forskningsansökningar. Miljöer med svagare forskningsbas prioriteras. (forskningsrådgivare vid GIO) 3.2 Forskningsrådgivare vid GIO deltar på fakultetens forskarkollegium den 23 april 2015 (forskningsrådgivare vid GIO) 3.2 Forskningsrådgivaren vid GIO deltar regelbundet på seminarier och andra aktiviteter av vikt och är fysiskt på plats på fakulteten minst en gång varannan vecka (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 Starta en forskarskola inom arkeologi genom finansiering från KK-stiftelsen (dekan) 3.2 Satsa på karriärutveckling genom exempelvis individuella mentorsprogram och sabbatstermin för ett urval av personer som vill meritera sig till docenter eller professorer (dekan, prefekter) 3.2 Utveckla en rutin för hur forskningsansökningarna kan gå genom GIO utan att det orsakar extra arbete för forskarna. Rutinen inkluderar en process som tar vid om forskaren får avslag på ansökan (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 Anordna seminarier/workshops riktade mot fakulteten inför olika utlysningar (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 och 3.3 Utveckla processen med fördelning av individuell forskningstid via expertbedömning, exempelvis genom bättre återkoppling från expertgruppens ranking (dekan) 3.3 och 3.6 Redovisa uppdrag om policy för bedömning av konstnärlig kvalitet och vidta åtgärder (ordförande i det konstnärliga rådet) 3.3 och 3.6 Utveckla DiVa-systemet för att bättre fånga upp konstnärliga prestationer i samarbete med andra lärosäten (ordförande i det konstnärliga rådet med stöd från universitetsbiblioteket) 3.4 Söka medel för internationella forskningsnätverk inför ansökan Horizon 2020 (GIO-medel) och ta hjälp av Lnu:s Brysselkontor (forskningsrådgivare vid GIO) 3.4 Stödja Marie Curie-ansökningar och andra finansiärer för internationell rekrytering (forskningsrådgivare vid GIO) 3.4 Stödja KK-ansökningar för finansiering av forskning (forskningsrådgivare vid GIO) 11 (16)

12 3.4 Ge nyrekryterade forskare en initial forskningsplattform, särskilt vid internationella rekryteringar (dekan) 3.5 och 3.8 Etablera ett nytt Lnuc inom intermediala studier (ordförande i forskningsrådet) 3.5 Ge prefekterna medel för stöd till exempelvis seminarier samt deltagande och arrangemang av konferenser, för att främja forskningen (dekan) 3.5 Främja forskningsmiljöernas seminarieverksamhet genom att stödja till exempel fakultetsövergripande seminarier och workshops kring forskning (ordförande i forskningsrådet) 3.5 Förstärka den ämnesdidaktiska forskningen i interaktion med Nämnden för lärarutbildning och forskningsrådgivare vid GIO (föreståndare för Centrum för ämnesdidaktik vid FKH) 3.5 Stödja etableringen av tvärvetenskapliga centrumbildningar över institutions- och fakultetsgränserna (dekan) 3.7 Uppmuntra externa ansökningar som ger utrymme för post doc som ett led i skapande av kompletta akademiska miljöer (ordförande i forskningsrådet) 3.8 Använda fakultetens två Lnuc för att främja ett in- och utflöde av forskare inom fakulteten (ordförande i forskningsrådet) 4. Samhällelig drivkraft 1. tydliggöra och förnya formerna för värden och nyttiggörande av 2. bedriva utbildning och forskning i samverkan med aktörer i det omgivande samhället 3. se till att uppdrag inom samhällelig drivkraft är meriterande vid rekrytering och befordran 4. erbjuda fler attraktiva uppdragsutbildningar 5. utveckla programutbildningarnas alumnverksamhet 6. fördjupa samarbetet med universitetets övriga enheter för att nå målen 4.1 Dra slutsatser av rapporten om samverkan vid FKH, exempelvis tydliggöra offentlig och ideell sektor som part och främja incitament för uppdragsutbildning (dekan) 4.1 Starta en forskarskola inom arkeologi med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen (dekan) 4.1 Stärka fakultetens koppling till innovationsprocesser genom en eventuell adjungerad professur i yrkeskunnande (dekan) 4.1 Uppmuntra till utbildning inom nyttiggörande av forskning, exempel på åtgärder: doktorandkurser, öppna föreläsningar och seminarier (genom Externa relationer, se 4.6) (dekan) 12 (16)

13 4.2 Etablera nya samarbetena med internationella företag och utveckla samarbetet inom The Bridge (samverkanskoordinator) 4.2 Processen för remissförfaranden ses över vid behov, så att medarbetare med bäst kompetens för fakultetens talan (dekan) 4.2 Anlita kommunikationsavdelningen för medieträning och populärvetenskaplig träning (samverkanskoordinator) 4.2 Skapa informationsmaterial med goda exempel på samarbeten mellan fakultetens lärare/forskare och det omgivande samhället (samverkanskoordinator) 4.3 Beakta meriter inom samhällelig drivkraft tydligare vid lönesättning och anställningsförfarande (dekan, prefekter respektive ordförande i anställningsnämnd) 4.4 Främja utökat utbud av uppdragsutbildningar enligt fakultetens handlingsplan för uppdragsutbildning (samverkanskoordinator) 4.4 Implementera det nationella anbudssystemet Tendesign (samverkanskoordinator) 4.4 Anordna ett utbildningskollegium med temat uppdragsutbildning (samverkanskoordinator) 4.5 Bevaka Externa relationers alumnprojekt inklusive avnämarstudie (samverkanskoordinator) 4.5 Följa upp universitetets alumnenkät för programstudenter och undersöka eventuella behov av en egen alumnenkät (ordförande i utbildningsrådet) 4.5 Genomföra en alumnundersökning av fakultetens doktorander (ordförande i utbildningsrådet) 4.6 Fortsätta utveckla samarbetet med universitetets avdelning för Externa relationer (dekan) 5. Globala värden 1. erbjuda och utöka internationellt utbyte i utbildning och forskning 2. främja internationalisering på hemmaplan 3. bredda rekryteringen av studenter och anställda 4. verka för att hållbar utveckling och lika villkor genomsyrar fler utbildningar Fakulteten ska vara representerad i universitetets olika organ/grupper inom globala värden (dekan) Sprida kunskapen om globala värden som redan finns inom fakulteten, exempelvis inom Lnuc Concurrencies och designutbildningar (dekan) Uppmuntra fakultetens anställda att delta i olika utbildningsinsatser inom globala värden (fakultetens kontaktpersoner inom globala värden, kanslichef) 13 (16)

14 5.1 och 5.2 Påbörja en implementering av fakultetens handlingsplan för internationalisering (internationaliseringssamordnare) 5.1 Utnyttja internationellt framstående forskningsmiljöer såsom Lnuc för att främja ett in- och utflöde av forskare 5.1 Dra slutsatser av projektet Outcomes of study abroad - beyond It was great, för att fokusera på kvalitetsförstärkning genom internationalisering (internationaliseringssamordnare) 5.1 Fortsatt stöd för att främja internationell publicering av hög kvalitet (stöd till språkgranskning, konferenser och seminarier utomlands) (dekan) 5.1 Underlätta möjligheterna för programstudenter att genomföra studier, praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands (internationaliseringssamordnare) 5.1 och 5.2 Öka antalet disputerade lärare genom internationella lärarutbyten bland annat inom lärarutbildningen (internationaliseringssamordnare) 5.2. Använda strategiska medel för internationell rekrytering och utveckla annonsering och utlysningstexter för att underlätta internationella rekryteringar (dekan) 5.2 och 5.3 Utveckla nya kurser inom sommarakademin (LUSA) för internationella studenter (prodekan) 5.2 och 5.3 Genomföra utbildningsinsatser inom A-F-skalan i samarbete med UPE (prodekan) 5.3 Särskilda insatser gentemot underrepresenterat kön, etnicitet, ålder etc vid marknadsföring av fakultetens utbildningar (kanslichef) 5.3 Kunskap och erfarenhet inom globala värden ska vara meriterande vid anställning vilket kräver uppmärksamhet i hela anställningsprocessen (ordförande i anställningsnämnden) 5.3 Fler utbildningar ges på engelska, exempelvis två nya kandidatprogram i design från och med hösten Göra insatser för att rekrytera studenter på avancerad nivå, särskilt internationella studenter (internationaliseringssamordnare) 5.4 Kontaktperson för hållbar utveckling deltar på möte med programansvariga för att diskutera hur hållbar utveckling kan genomsyra fler utbildningsprogram (kontaktperson hållbar utveckling) 5.4 Arbeta aktivt med att införliva universitets hållbarhetsmål (kontaktperson för hållbar utveckling) 5.4 Utveckla valbara kurser och/eller temadagar för studenter inom hållbar utveckling (kontaktperson för hållbar utveckling) 14 (16)

15 5.4 Kursplaneutskotten uppmärksammas på att hållbar utveckling bör uttalas i lärandemål i fler kursplaner, senligt Linnéuniversitetets hållbarhetsmål för (kontaktperson hållbar utveckling) 5.4 Lägga större vikt vid lika villkor och hållbar utveckling vid utveckling av nya och befintliga utbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 6. Ledning och verksamhetsstöd 1. förbättra kommunikationen internt och externt 2. ta tillvara och stödja kollegiala initiativ och forum 3. systematiskt främja och utveckla kompetenser för ledarskap 4. förbättra trygga och effektiva administrativa rutiner för verksamheten 5. utveckla en effektiv strategisk ledning och organisering av fakulteten 6. öka transparensen för förslag, beslut och resultat av verksamheten Bevaka fakultetens lokalbehov inför nybyggnationen av campus Kalmar, särskilt de estetiska och konstnärliga ämnenas behov av speciallokaler (dekan) 6.1 Förtydliga ansvarsfördelning mellan fakultetens kommunikatörer och universitetets kommunikationsavdelning (kanslichef) 6.1 Upprätta en presentation av fakulteten som kan användas vid intern och extern kommunikation (kanslichef) 6.1 Förbättra forskningskommunikationen (kanslichef) 6.1 Intensifiera marknadsföring mot presumtiva studenter särskilt för nya utbildningar (kanslichef) 6.2 Utvärdera fakultetsdagarna som fakulteten genomfört inför fortsatta åtgärder (dekan) 6.2 Utveckla nya och befintliga former för kollegial samverkan (dekan) 6.3 Undersöka möjligheterna att bedriva ett mer systematiskt och verksamhetsnära förbättringsarbete (dekan, prefekter) 6.3 Erfarenheter av ledarskap uppmärksammas i befattningsprofiler (dekan) 6.3 Prefekterna fångar upp ledarskapsfrågan i utvecklingssamtalen med sina medarbetare och beaktar kompetensutveckling inom ledarskap när de planerar medarbetarnas kompetensutvecklingstid (prefekter) 6. 3 Verka för att personalavdelningen öppnar upp för systematiska ledarskapsprogram för fler befattningar och personalgrupper (dekan) 15 (16)

16 6.4 Bevaka behörigheter, kompetenser och kommunikation kring administrativa system och åtgärda vid behov (kanslichef) 6.4 Rekryteringsprocessen påskyndas enligt handlingsplanen för rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 6.4 Institutionernas kompetensförsörjningsplaner uppdateras årligen med stöd från personalavdelningen (kanslichef) 6.4 Institutionernas kompetensförsörjningsplaner följs upp och diskuteras på fakultetens institutionsdialoger (dekan) 6.4 Utvärdera kursplaneutskottens arbete och genomföra eventuella förändringar av organisationen (kanslichef) 6.4 Framtagande av flera fakultetsgemensamma handläggningsrutiner exempelvis handläggningsrutin för kursvärderingar (kanslichef) 6.4 Framtagande av flera fakultetsgemensamma funktionsbeskrivningar exempelvis kursansvarig (kanslichef) 6.4 Utveckla arbetet med kursbudgetar och budgetbok (controller) 6.5 och 6.6 Införa ett tydligare ISK-perspektiv (intern styrning och kontroll) vid verksamhetsplanering och beslutsfattande (utbildningsledare) 6.6 Genomföra tydligare uppföljning av strategiska satsningar och genomförda åtgärder enligt verksamhetsplanen 2014 (utbildningsledare) 6.6 Erbjuda utbildningsinsatser inom engelsk och svensk språkhantering, samt förvaltningsrätt för TApersonal (kanslichef) 6.6 Utveckla återkopplingen från expertgruppens bedömning av forskningsprestationer (dekan) 16 (16)

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora

Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora Månad Moment Ansvarig/handläggare Beslut/fastställande Kommentarer Januari Ta fram uppgifter till årsredovisning och bokslut Controller,

Läs mer

Aktivitetsplan för utbildningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016-2018

Aktivitetsplan för utbildningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016-2018 Aktivitetsplan för utbildningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016-2018 Fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 15 oktober 2015 Fs 1.6.2-579-15 Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Aktivitetsplan

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan Dnr: 2014/427-1.1 Ekonomihögskolan Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan läsåren 2014/2015 2016/2017 Beslutat av Fakultetsstyrelsen Gäller från Våren 2015 Beslutat av: Beslutsdatum:

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora

Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora Månad Moment Ansvarig/handläggare Beslut/fastställande Kommentarer Januari Ta fram uppgifter till årsredovisning och bokslut Controller,

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Verksamhetsplan för Grants and innovation office

Verksamhetsplan för Grants and innovation office 1 Verksamhetsplan för Grants and innovation office Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller sig,

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Statsvetenskapliga institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Mikael Gilljam KONTAKTPERSON: Anna Engkvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier enligt

Läs mer

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM:

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM: DNR V 2015/965 RISKANALYS 2016 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DATUM: 151126 BESLUTAD AV: Ulla Sätereie, prefekt KONTAKTPERSON: Ulla Sätereie, ulla.satereie@jmg.gu.se

Läs mer

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 BILAGA RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2017-2019 NLU 2017-02-09 Dnr: ST 2016/4704-1.1 Verksamhetsplan NLU 2017-2019 A. Kompetensförsörjning I. Vetenskaplig kompetens Målsättning: NLU ska genom

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Institutionen för socialt arbete DATUM: 141127 BESLUTAD AV: Prefekt Elisabeth Olin KONTAKTPERSON: Administrativ chef Jimmy Rudelius FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-01-13 BESLUTAD AV: [Klicka här för att ange text] KONTAKTPERSON: Karin Feuk FORSKNING SOM PÅVERKAR Vision 2020 Vårt mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 BILAGA RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141111 Informationsmöte 2014-11-11 1) Samverkan Regional modell för engagemang 2) Beviljade forskningsprojekt 3) Pedagogisk meritering 4) Utbildningsfrågor 5) Forskningsfrågor 6) Övriga

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT-FAKULTETEN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT-FAKULTETEN Dnr V 2013/780 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT-FAKULTETEN DATUM: 2013-10-17, behandlas på fakultetsstyrelsens sammanträde den 5 december FASTSTÄLLD AV: Jan Smith, dekanus KONTAKTPERSON:

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen

Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen Inledning Föreliggande förslag på Mål och strategi för utbildning och forskning inom Akademin för bibliotek,, hädanefter kallat MoS-A3, utgör ett av underlagen till Dialogdagen. Nedanstående introduktion

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE DATUM: 2013-12-10 FASTSTÄLLD AV: Ulla Mauritzson, prefekt, Mona Lundin, proprefekt, Elisabeth Mellgren,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2017

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2017 HANDLINGSPLAN 2017-2019 & VERKSAMHETSPLAN 2017 INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI DATUM: 2017-01-01 AV: Prefekt Annika Ekestubbe och proprefekt Agneta Robertson i samarbete med professor Mats Jontell tillika

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer