fakulteten för konst och humaniora 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fakulteten för konst och humaniora 2015"

Transkript

1 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från (16)

2 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar 7 3. Framstående forskning Samhällelig drivkraft Globala värden Ledning och verksamhetsstöd 15 2 (16)

3 »Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.«verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Inledning Verksamhetsplanen för fakulteten för 2015 har behandlats av fakultetens prefektråd, råden för utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet, samordnare inom samverkan och globala värden, forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office, samt kanslipersonal innan den fastställdes av styrelsen. Fakultetens verksamhetsplan utgår från fakultetens strategi (fastställd ), som i sin tur utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi. Bland de mål som har identifierats har en rangordning gjorts och några mål har prioriterats med högst risk och konsekvens för verksamheten om de inte uppnås. Dessa mål är markerade med fet stil och har fler och kraftfullare åtgärder. För varje åtgärd anges en processansvarig person. Genomförandet dokumenteras fortlöpande med hjälp av utbildningsledaren och återkopplas till fakultetsledningen för att säkra framstegen. Under 2015 kommer arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen på olika nivåer inom fakulteten att fördjupas för att förbättra verksamhetens målkvalitet och måluppfyllelse. De prioriterade områdena för 2015 är kompetensförsörjning, utbildningskvalitet, översyn av utbildningsutbudet, internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön, externfinansiering och vetenskaplig finansiering, interna samverkansformer samt effektiv administration i likhet med hela universitetet, men särskild uppmärksamhet ger fakulteten åt samverkansuppdraget. Incitamenten för forskare och lärare att bedriva samverkan som samtidigt stärker kvaliteten i undervisning och forskning behöver utvecklas. Kunskapen om nyttan av universitetets verksamhet behöver lyftas fram, annars finns det en hög risk för att Linnéuniversitetet hamnar i bakvattnet när samverkan och samhällsnytta får ett allt större värde vid fördelning av forskningsmedel och ökade insatser inom uppdragsutbildningar förväntas. Det gäller i högsta grad värdena av utbildning och forskning inom konst och humaniora. Som en del av detta långsiktiga arbete kartlagt personalens insatser, medverkar i en nationell humanistisk tankesmedja, Humtank sedan Vi deltar aktivt i ett nationellt konstnärligt nätverk bland annat genom återkommande dekanmöten. Kompetensförsörjning Den nya anställningsnämnden har börjat hitta sina arbetsformer och strävar mot att ytterligare effektivisera dem. Det finns flera utvecklingsområden att arbeta vidare 3 (16)

4 med, såsom konstnärlig meritering, liksom anställningsformer för och rekrytering av professionsanknuten kompetens. Fakulteten har antagit en handlingsplan för rekrytering för att ringa in dessa områden och ta fram åtgärder. Inom några av våra ämnesområden, exempelvis inom svenska som andraspråk, några av språken, samt medie- och journalistikområdet, råder brist på disputerad personal och konkurrensen är hög nationell och internationellt. Där behöver vi arbeta mer aktivt med att skapa goda anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som behövs. Inom dessa och andra områden sker även omfattande pensionsavgångar. Fakulteten kommer att lägga stor vikt vid att försöka rekrytera, behålla och utveckla nyckelkompetens inom sina forsknings- och utbildningsområden. Utbildningskvalitet Under 2015 fortsätter arbetet med att implementera fakultetens kvalitetsplan som utgår från universitetets satsning på utbildningskvalitet. Kursvärderingar, programvärderingar och olika indikatorer kommer att ställas samman för att ge en samlad bild av utbildningens kvalitet och attraktivitet, samt behov av åtgärder. Synpunkter från fakultetens alumner behöver också beaktas och kommer att vara ett särskilt fokusområde under Likaså behöver uppmärksamhet att läggas på kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen inför Universitetskanslersämbetets granskning och förändrade principer för forskarutbildningens framtida organisering som fakultetsstyrelsen har beslutat om. En många gånger bortglömd kvalitetsdimension är utbildningarnas rumsliga förutsättningar. Etableringen av Universitetskajen kommer att underlätta samarbete och utveckling, eftersom nybyggnationen samlar campus Kalmar på en enda plats som dessutom ligger nära tågstationen. Det borde också förbättra studenternas studiesociala miljö. Fakultetens konstnärliga och estetiska ämnen behöver speciallokaler och att ha verksamhet vid två campus skapar särskilda utmaningar för studenter och personal. Att universitetet bygger nytt campus i Kalmar aktualiserar frågor om rumsliga behov för verksamheten. Översyn av utbildningsutbudet Söktrycket och prestationsgraden är mycket varierande inom utbildningsutbudet och behöver förbättras, annars finns en risk för att de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva utbildning försämras. Det gäller inte minst utbudet på avancerad nivå. Fakulteten avsätter strategiska medel för att främja etableringen av nya kurser och program på avancerad nivå genom att på försök under 2015mer aktivt omfördela medel till förmån för avancerad nivå. Att utveckla utbildningsprogram med högt söktryck och nationell eller internationell rekrytering är en prioriterad fråga. Exempel på områden där fakulteten kan expandera för att möta studenternas efterfrågan är: bibliotek- och informationsvetenskap, journalistik- och medieutbildningar, kreativt skrivande, fortbildningar för lärare och 4 (16)

5 vissa utbildningar för utländska studenter. Konkreta exempel på sådana satsningar under närmaste året är de nya utbildningarna inom design respektive medie- och kommunikationsvetenskap, där vi samarbetar med ekonomihögskolan. Fakulteten undersöker även möjligheten att i samarbete med främst den samhällsvetenskapliga fakulteten skapa en utbildning för samordnare/koordinatorer nödvändiga för att möjliggöra en god och effektiv integration av migranter i Sverige. Fakulteten gör andra insatser för att förstärka utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden. Ökade inslag av verksamhetsförlagd utbildning, arbetsmarknadsdagar och mentorsprogram är exempel på sådana satsningar. Samtidigt vill fakulteten fortsatt erbjuda breda utbildningar av mer bildningskaraktär och bidrar gärna till universitetets gemensamma satsning på bildningskurser och sommaruniversitetet. Utmanande utbildningar av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet är värdefullt för studenterna och därför ska fakulteten arbeta mer för att se till att våra internationellt erkända forskningsmiljöer också är verksamma och drivande i utbildningarna. Detta är ett viktigt element i arbetet med kompletta akademiska miljöer, som är fakultetens bärande strategiska tankemodell för den fakultetens strategiska plan för Externfinansiering och vetenskaplig finansiering Fakulteten behöver stärka sin forskningsprofil med rätt rekrytering och stöd till dem som framgångsrikt kan söka externa forskningsmedel. Under 2015 önskar fakulteten omfattande och proaktiva insatser från Grants and Innovation Office liksom samordnare inom Kampradstiftelsen, som kan bidra till forskarnas förmåga att erhålla externa medel. Det gäller särskilt för individer i miljöer som inte har varit så framgångsrika hittills. Forskningsmiljöerna behöver stärkas även kollektivt och söka nya samarbeten nationellt och internationellt, liksom över ämnesgränserna inom fakulteten. Tankefiguren komplett akademisk miljö är ett sätt att långsiktigt verka för detta sätt att arbeta. Under 2015 kommer en extern bedömargrupp att åter bedöma medarbetarnas vetenskapliga och konstnärliga meriter och potential, förmåga att bygga kreativa och framgångsrika miljöer, samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Bedömningen ligger till grund för den individuella tilldelningen av forskningstid under (Det skedde senast 2013.) Anslagen till forskning och forskarutbildning krymper och riskerar att krympa ytterligare. Därför blir det extra viktigt att satsa rätt när det gäller fakultetens medel, men även när det gäller medel från Nämnden för lärarutbildning. Under 2015 startar fakultetens nya satsning på tvärvetenskapliga forskarutbildningsprogram. Internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön Under 2013 och 2014 har stora insatser genomförts för att främja internationalisering inom fakulteten. Särskilt fokus har legat på att få till stånd fungerande administrativa rutiner och se över avtal med lärosäten utanför Sverige. Under 2015 kommer en 5 (16)

6 handlingsplan för fakultetens internationalisering att börja genomföras, där internationalisering på hemmaplan är tongivande. Det handlar inte bara om att öka kvantiteten utan att även öka kvaliteten i arbetet. De studenter, lärare och forskare som kommer hit behöver bli en bättre använd resurs i vår utbildning och forskning och få ett gott mottagande. Interna samverkansformer och effektiv administration Sedan fakulteten för bildades har verksamhetsstöd och ledningsfrågor varit högt prioriterade och fått särskilt utrymme i olika styrdokument. Mål som att förbättra trygga och effektiva administrativa rutiner för verksamheten, utveckla en effektiv strategisk ledning och organisering av fakulteten, samt att öka transparensen för förslag, beslut och resultat av verksamheten är givna i fakultetens strategi, men har fått en mindre framskjuten placering. Det beror på att fakulteten bedömer att inom dessa områden har vi kommit en god bit på väg och i stället är det arbetet med att finna framgångsrika kollegiala samarbetsformer som behöver fokuseras då detta skapar och stärker de avgörande miljöerna för utvecklingsarbete på flera områden. En förutsättning för allt förbättringsarbete är en förbättrad kommunikation internt inom fakulteten, mellan fakulteterna vid Linnéuniversitetet, men också för presentation och samarbeten mellan fakulteten och övriga universitetet. Den externa kommunikationen måste bli mer effektiv omgående om vi inte ska tappa attraktionskraft inom all vår kärnverksamhet. Peter Aronsson Dekan fakulteten för 6 (16)

7 1. Kompetensförsörjning 1. satsa på offensivare insatser för att främja rekrytering, särskilt internationell rekrytering 2. förtydliga meritvägarna, särskilt de pedagogiska, konstnärliga och samverkansorienterade meritvägarna, i enlighet med LNU:s program för befordringsgångar 3. systematiskt ta hänsyn till globala värden (internationalisering, hållbar utveckling och lika villkor) vid anställning, meritering, lönesättning och befordran 4. satsa på snabbare hantering vid rekrytering och befordran med bibehållen kvalitet 1.1 Ge nyrekryterade forskare en initial forskningsplattform, särskilt vid internationella rekryteringar (dekan) 1.1 Utveckla systematiska verktyg för förstärkt internationell rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 1.2 Fakulteten börjar arbeta enligt Linnéuniversitetets modell för pedagogisk meritering (prodekan) 1.2 Redovisa uppdrag om policy för bedömning av konstnärlig kvalitet och vidta åtgärder (ordförande i det konstnärliga rådet) 1.2 Utveckla DiVa-systemet för att bättre fånga upp konstnärliga prestationer i samarbete med andra lärosäten. Arbetet sker i samarbete med universitetsbiblioteket. (ordförande i det konstnärliga rådet) 1.2, 1.3 Särskilt stöd via rektor för kvinnliga docenter som vill professorsmeritera sig 1.2 Karriärprogram för befordran till docent och professor (dekan/prefekter) 1.3 Dekan och prefekter får i uppdrag att särskilt beakta globala värden när befattningsprofiler formuleras (dekan) 1.4 Rekryteringsprocessen påskyndas enligt handlingsplanen för rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 1.4 Involvera anställningsnämnden vid formulering av befattningsprofiler (ordförande i anställningsnämnden) 2. Utmanande utbildningar 1. kvalitetssäkra utbildningarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2. förstärka utbildningarnas forskningsanknytning 7 (16)

8 3. utveckla förmågan att bygga utbildningar över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser 4. utveckla forskarutbildningens roll i att skapa kompletta akademiska miljöer, samt öka externfinansiering inom forskarutbildningen 5. öka andelen utbildning på avancerad nivå 6. förbättra prestationsgraden och examensfrekvensen inom hela utbildningsutbudet 7. öka söktrycket, särskilt till utbildningar på avancerad nivå och rekrytera fler inresande studenter 8. stödja pedagogisk utveckling 9. förtydliga utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden och främja ett entreprenöriellt förhållningssätt i utbildningarna 10. utveckla utbildningarnas förhållande till samhällsutmaningar 11. förbättra förutsättningarna för flexibelt lärande 12. etablera universitetsgemensamma och fakultetsövergripande bildningskurser inom programutbildningar 2.1 Kvalitetsuppföljning av programutbildningar och fristående kurser enligt fakultetens kvalitetsplan och utifrån kvalitetsuppföljningen planera kommande utbildningsutbud (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Följa upp nya examenrättigheter enligt fastställd rutin (ordförande i utbildningsråd) 2.1 Arbeta proaktivt inför kommande granskningar av huvudområden från Universitetskanslersämbetet, exempelvis genom att sammanställa resultaten från den senaste granskningsomgång och ordna en workshop kring fakultetens erfarenheter (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Justera mallen för allmänna studieplaner i enlighet med nya övergångsregler i högskoleförordningen från 1 juli 2015 (dekan) 2.1 Utreda kvaliteten inom konstnärlig utbildning, inklusive gränsytan mellan konstnärlig och vetenskaplig grund (ordförande i det konstnärliga rådet) 2.1 Dra slutsatser av projektet Outcomes of study abroad - beyond It was great, för att fokusera på kvalitetsförstärkning genom internationalisering (internationaliseringssamordnare) 2.1 Se över forskarutbildningens kvalitetssystem, exempelvis införa målrelaterad uppföljning i mallen för individuella studieplaner och vid behov utarbeta en kvalitetsplan för forskarutbildning (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Se över kvalitetssäkringen av fakultetens uppdragsutbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 Följa upp kurser i franska, spanska och tyska som ges vid utländska lärosäten (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 och 2.3 Följa upp satsningen på masterprogram i kulturvetenskaper och undersöka möjligheten till fler inriktningar inom programmet (ordförande i utbildningsrådet) 2.1 och 2.3 Följa upp satsningen på Innovationsmastern (prodekan) 8 (16)

9 2.1, 2.3 och 2.4 Etablera fakultetens ämnesövergripande utbildning på forskarnivå (dekan) 2.1 och 2.9 Genomföra en alumnundersökning av fakultetens doktorander (samverkanskoordinator) 2.2 Öka antalet disputerade lärare genom internationella lärarutbyten bland annat inom lärarutbildningen (internationaliseringssamordnare) 2.2 och 2.3 Använda strategiska medel för att rekrytera nyckelkompetens som behövs för att bygga forskningsmiljöer av strategisk betydelse (dekan) 2.2 och 2.3 Undersöka möjligheterna att inrätta ett huvudområde som knyter an till centrum för kultursociologi vid fakulteten (ordförande i utbildningsrådet) 2.3, 2.9 och 2.10 Planera för ett utbildningsprogram med integrationsprofil (prodekan) 2.5 Följa upp avsättningen av strategiska medel som redskapför att utveckla utbudet på avancerad nivå (controller) 2.5 Göra insatser för att rekrytera studenter på avancerad nivå, särskilt internationella studenter (internationaliseringssamordnare) 2.5 Långsiktigt arbeta för konstnärlig examensrätt på masternivå: ansökan om masterrättigheter i kreativt skrivande behandlas av Universitetskanslersämbetet (ordförande i utbildningsrådet) 2.6 Förbättra fakultetens internationella avtal för att främja ett ökat söktryck och prestationsgrad (internationaliseringssamordnare) 2.6 och 2.11 Anordna en workshop kring utbildning på distans med olika teman såsom genomströmning och IKT-pedagogik (ordförande i utbildningsrådet) 2.7 Utveckla nya sommarkurser inom sommarakademin (LUSA), (prodekan) 2.7 Intensifiera marknadsföringen gentemot presumtiva studenter särskilt för nya utbildningar (kanslichef) 2.8 Fakulteten börjar arbeta enligt Linnéuniversitetets modell för pedagogisk meritering (prodekan) 2.8 Identifiera och prioritera kompetenshöjande insatser för den undervisande personalen i UPE:s regi, exempelvis betygssättning enligt A-F-skalan (prodekan) 2.9 Bidra till uppbyggnaden av Lnu:s gemensamma webbportal My Career (kanslichef) 2.9 Underlätta möjligheterna för programstudenter att genomföra studier, praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands (internationaliseringssamordnare) 9 (16)

10 2.9 Utveckla mentorsprogram vid fler av fakultetens programutbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Följa upp universitetets alumnenkät för programstudenter och undersöka eventuella behov av en egen alumnenkät, enligt fakultetens kvalitetsplan (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Bevaka universitetets alumnprojekt inklusive avnämarstudie (samverkanskoordinator) 2.9 Göra en översyn av arbetsmarknadsdagar inom fakulteten (FORMA, IAL-dagen, Musikens dag etc) för erfarenhetsutbyte och eventuell samordning (samverkansansvarig) 2.9 Utbildningsinsatser för den undervisande personalen när det gäller ett entreprenöriellt förhållningssätt sker via universitetsgemensam koordinator (dekan) 2.9 Utbildningsinsatser för studenter när det gäller ett entreprenöriellt förhållningssätt sker via Drivhuset (dekan) 2.9 Starta nytt kandidatprogram med entreprenöriell profil inom medie- och kommunikationsvetenskap (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 Branschföreträdare ingår i programråden för fakultetens utbildningsprogram (dekan) 2.9 och 2.10 Starta och marknadsföra nya kandidatutbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap (ordförande i utbildningsrådet) 2.9 och 2.10 Starta och marknadsföra nya internationella designutbildningar inom design på kandidatnivå samt utveckla en nordisk glasmaster (ordförande i utbildningsrådet) 2.11 och 2.12 Delta i eventuellt initiativ från Lnu att genomföra en fakultetsövergripande MOOCutbildning (prodekan) 2.12 Bevaka fakultetens medverkan i satsningen på bildningstermin och utveckla utbildningsutbudet med avseende på bildningskurser (prodekan) 3. Framstående forskning 1. finna goda former för att öka forskningens roll i att bygga utmanande utbildningar och kompletta akademiska miljöer 2. öka externfinansieringen av forskningen både från traditionella och nya källor som Familjen Kamprads stiftelse och EU:s ramprogram Horizon främja högt värderad publicering och offentliggörande (konstnärlig forskning) 4. öka andelen disputerade lärare bland annat genom internationell rekrytering 5. förstärka och etablera tvärvetenskapliga forskarmiljöer 10 (16)

11 6. utveckla och stödja konstnärlig forskning 7. öka andelen post doc tjänster 8. använda Lnuc som kraft för strategisk utveckling 3.1 och 3.8 Uppmuntra goda forskningsmiljöer att ingå i nya och befintliga utbildningsprogram, exempelvis Lnuc och centrum för kultursociologi (ordförande i utbildningsrådet) 3.2 Forskningsrådgivaren vid Grants and Innovation Office (GIO) träffar företrädare för alla forskningsmiljöerna inom fakulteten för att diskutera forskningsfinansiärer och forskningsansökningar. Miljöer med svagare forskningsbas prioriteras. (forskningsrådgivare vid GIO) 3.2 Forskningsrådgivare vid GIO deltar på fakultetens forskarkollegium den 23 april 2015 (forskningsrådgivare vid GIO) 3.2 Forskningsrådgivaren vid GIO deltar regelbundet på seminarier och andra aktiviteter av vikt och är fysiskt på plats på fakulteten minst en gång varannan vecka (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 Starta en forskarskola inom arkeologi genom finansiering från KK-stiftelsen (dekan) 3.2 Satsa på karriärutveckling genom exempelvis individuella mentorsprogram och sabbatstermin för ett urval av personer som vill meritera sig till docenter eller professorer (dekan, prefekter) 3.2 Utveckla en rutin för hur forskningsansökningarna kan gå genom GIO utan att det orsakar extra arbete för forskarna. Rutinen inkluderar en process som tar vid om forskaren får avslag på ansökan (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 Anordna seminarier/workshops riktade mot fakulteten inför olika utlysningar (forskningsrådgivare på GIO) 3.2 och 3.3 Utveckla processen med fördelning av individuell forskningstid via expertbedömning, exempelvis genom bättre återkoppling från expertgruppens ranking (dekan) 3.3 och 3.6 Redovisa uppdrag om policy för bedömning av konstnärlig kvalitet och vidta åtgärder (ordförande i det konstnärliga rådet) 3.3 och 3.6 Utveckla DiVa-systemet för att bättre fånga upp konstnärliga prestationer i samarbete med andra lärosäten (ordförande i det konstnärliga rådet med stöd från universitetsbiblioteket) 3.4 Söka medel för internationella forskningsnätverk inför ansökan Horizon 2020 (GIO-medel) och ta hjälp av Lnu:s Brysselkontor (forskningsrådgivare vid GIO) 3.4 Stödja Marie Curie-ansökningar och andra finansiärer för internationell rekrytering (forskningsrådgivare vid GIO) 3.4 Stödja KK-ansökningar för finansiering av forskning (forskningsrådgivare vid GIO) 11 (16)

12 3.4 Ge nyrekryterade forskare en initial forskningsplattform, särskilt vid internationella rekryteringar (dekan) 3.5 och 3.8 Etablera ett nytt Lnuc inom intermediala studier (ordförande i forskningsrådet) 3.5 Ge prefekterna medel för stöd till exempelvis seminarier samt deltagande och arrangemang av konferenser, för att främja forskningen (dekan) 3.5 Främja forskningsmiljöernas seminarieverksamhet genom att stödja till exempel fakultetsövergripande seminarier och workshops kring forskning (ordförande i forskningsrådet) 3.5 Förstärka den ämnesdidaktiska forskningen i interaktion med Nämnden för lärarutbildning och forskningsrådgivare vid GIO (föreståndare för Centrum för ämnesdidaktik vid FKH) 3.5 Stödja etableringen av tvärvetenskapliga centrumbildningar över institutions- och fakultetsgränserna (dekan) 3.7 Uppmuntra externa ansökningar som ger utrymme för post doc som ett led i skapande av kompletta akademiska miljöer (ordförande i forskningsrådet) 3.8 Använda fakultetens två Lnuc för att främja ett in- och utflöde av forskare inom fakulteten (ordförande i forskningsrådet) 4. Samhällelig drivkraft 1. tydliggöra och förnya formerna för värden och nyttiggörande av 2. bedriva utbildning och forskning i samverkan med aktörer i det omgivande samhället 3. se till att uppdrag inom samhällelig drivkraft är meriterande vid rekrytering och befordran 4. erbjuda fler attraktiva uppdragsutbildningar 5. utveckla programutbildningarnas alumnverksamhet 6. fördjupa samarbetet med universitetets övriga enheter för att nå målen 4.1 Dra slutsatser av rapporten om samverkan vid FKH, exempelvis tydliggöra offentlig och ideell sektor som part och främja incitament för uppdragsutbildning (dekan) 4.1 Starta en forskarskola inom arkeologi med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen (dekan) 4.1 Stärka fakultetens koppling till innovationsprocesser genom en eventuell adjungerad professur i yrkeskunnande (dekan) 4.1 Uppmuntra till utbildning inom nyttiggörande av forskning, exempel på åtgärder: doktorandkurser, öppna föreläsningar och seminarier (genom Externa relationer, se 4.6) (dekan) 12 (16)

13 4.2 Etablera nya samarbetena med internationella företag och utveckla samarbetet inom The Bridge (samverkanskoordinator) 4.2 Processen för remissförfaranden ses över vid behov, så att medarbetare med bäst kompetens för fakultetens talan (dekan) 4.2 Anlita kommunikationsavdelningen för medieträning och populärvetenskaplig träning (samverkanskoordinator) 4.2 Skapa informationsmaterial med goda exempel på samarbeten mellan fakultetens lärare/forskare och det omgivande samhället (samverkanskoordinator) 4.3 Beakta meriter inom samhällelig drivkraft tydligare vid lönesättning och anställningsförfarande (dekan, prefekter respektive ordförande i anställningsnämnd) 4.4 Främja utökat utbud av uppdragsutbildningar enligt fakultetens handlingsplan för uppdragsutbildning (samverkanskoordinator) 4.4 Implementera det nationella anbudssystemet Tendesign (samverkanskoordinator) 4.4 Anordna ett utbildningskollegium med temat uppdragsutbildning (samverkanskoordinator) 4.5 Bevaka Externa relationers alumnprojekt inklusive avnämarstudie (samverkanskoordinator) 4.5 Följa upp universitetets alumnenkät för programstudenter och undersöka eventuella behov av en egen alumnenkät (ordförande i utbildningsrådet) 4.5 Genomföra en alumnundersökning av fakultetens doktorander (ordförande i utbildningsrådet) 4.6 Fortsätta utveckla samarbetet med universitetets avdelning för Externa relationer (dekan) 5. Globala värden 1. erbjuda och utöka internationellt utbyte i utbildning och forskning 2. främja internationalisering på hemmaplan 3. bredda rekryteringen av studenter och anställda 4. verka för att hållbar utveckling och lika villkor genomsyrar fler utbildningar Fakulteten ska vara representerad i universitetets olika organ/grupper inom globala värden (dekan) Sprida kunskapen om globala värden som redan finns inom fakulteten, exempelvis inom Lnuc Concurrencies och designutbildningar (dekan) Uppmuntra fakultetens anställda att delta i olika utbildningsinsatser inom globala värden (fakultetens kontaktpersoner inom globala värden, kanslichef) 13 (16)

14 5.1 och 5.2 Påbörja en implementering av fakultetens handlingsplan för internationalisering (internationaliseringssamordnare) 5.1 Utnyttja internationellt framstående forskningsmiljöer såsom Lnuc för att främja ett in- och utflöde av forskare 5.1 Dra slutsatser av projektet Outcomes of study abroad - beyond It was great, för att fokusera på kvalitetsförstärkning genom internationalisering (internationaliseringssamordnare) 5.1 Fortsatt stöd för att främja internationell publicering av hög kvalitet (stöd till språkgranskning, konferenser och seminarier utomlands) (dekan) 5.1 Underlätta möjligheterna för programstudenter att genomföra studier, praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands (internationaliseringssamordnare) 5.1 och 5.2 Öka antalet disputerade lärare genom internationella lärarutbyten bland annat inom lärarutbildningen (internationaliseringssamordnare) 5.2. Använda strategiska medel för internationell rekrytering och utveckla annonsering och utlysningstexter för att underlätta internationella rekryteringar (dekan) 5.2 och 5.3 Utveckla nya kurser inom sommarakademin (LUSA) för internationella studenter (prodekan) 5.2 och 5.3 Genomföra utbildningsinsatser inom A-F-skalan i samarbete med UPE (prodekan) 5.3 Särskilda insatser gentemot underrepresenterat kön, etnicitet, ålder etc vid marknadsföring av fakultetens utbildningar (kanslichef) 5.3 Kunskap och erfarenhet inom globala värden ska vara meriterande vid anställning vilket kräver uppmärksamhet i hela anställningsprocessen (ordförande i anställningsnämnden) 5.3 Fler utbildningar ges på engelska, exempelvis två nya kandidatprogram i design från och med hösten Göra insatser för att rekrytera studenter på avancerad nivå, särskilt internationella studenter (internationaliseringssamordnare) 5.4 Kontaktperson för hållbar utveckling deltar på möte med programansvariga för att diskutera hur hållbar utveckling kan genomsyra fler utbildningsprogram (kontaktperson hållbar utveckling) 5.4 Arbeta aktivt med att införliva universitets hållbarhetsmål (kontaktperson för hållbar utveckling) 5.4 Utveckla valbara kurser och/eller temadagar för studenter inom hållbar utveckling (kontaktperson för hållbar utveckling) 14 (16)

15 5.4 Kursplaneutskotten uppmärksammas på att hållbar utveckling bör uttalas i lärandemål i fler kursplaner, senligt Linnéuniversitetets hållbarhetsmål för (kontaktperson hållbar utveckling) 5.4 Lägga större vikt vid lika villkor och hållbar utveckling vid utveckling av nya och befintliga utbildningar (ordförande i utbildningsrådet) 6. Ledning och verksamhetsstöd 1. förbättra kommunikationen internt och externt 2. ta tillvara och stödja kollegiala initiativ och forum 3. systematiskt främja och utveckla kompetenser för ledarskap 4. förbättra trygga och effektiva administrativa rutiner för verksamheten 5. utveckla en effektiv strategisk ledning och organisering av fakulteten 6. öka transparensen för förslag, beslut och resultat av verksamheten Bevaka fakultetens lokalbehov inför nybyggnationen av campus Kalmar, särskilt de estetiska och konstnärliga ämnenas behov av speciallokaler (dekan) 6.1 Förtydliga ansvarsfördelning mellan fakultetens kommunikatörer och universitetets kommunikationsavdelning (kanslichef) 6.1 Upprätta en presentation av fakulteten som kan användas vid intern och extern kommunikation (kanslichef) 6.1 Förbättra forskningskommunikationen (kanslichef) 6.1 Intensifiera marknadsföring mot presumtiva studenter särskilt för nya utbildningar (kanslichef) 6.2 Utvärdera fakultetsdagarna som fakulteten genomfört inför fortsatta åtgärder (dekan) 6.2 Utveckla nya och befintliga former för kollegial samverkan (dekan) 6.3 Undersöka möjligheterna att bedriva ett mer systematiskt och verksamhetsnära förbättringsarbete (dekan, prefekter) 6.3 Erfarenheter av ledarskap uppmärksammas i befattningsprofiler (dekan) 6.3 Prefekterna fångar upp ledarskapsfrågan i utvecklingssamtalen med sina medarbetare och beaktar kompetensutveckling inom ledarskap när de planerar medarbetarnas kompetensutvecklingstid (prefekter) 6. 3 Verka för att personalavdelningen öppnar upp för systematiska ledarskapsprogram för fler befattningar och personalgrupper (dekan) 15 (16)

16 6.4 Bevaka behörigheter, kompetenser och kommunikation kring administrativa system och åtgärda vid behov (kanslichef) 6.4 Rekryteringsprocessen påskyndas enligt handlingsplanen för rekrytering (ordförande i anställningsnämnden) 6.4 Institutionernas kompetensförsörjningsplaner uppdateras årligen med stöd från personalavdelningen (kanslichef) 6.4 Institutionernas kompetensförsörjningsplaner följs upp och diskuteras på fakultetens institutionsdialoger (dekan) 6.4 Utvärdera kursplaneutskottens arbete och genomföra eventuella förändringar av organisationen (kanslichef) 6.4 Framtagande av flera fakultetsgemensamma handläggningsrutiner exempelvis handläggningsrutin för kursvärderingar (kanslichef) 6.4 Framtagande av flera fakultetsgemensamma funktionsbeskrivningar exempelvis kursansvarig (kanslichef) 6.4 Utveckla arbetet med kursbudgetar och budgetbok (controller) 6.5 och 6.6 Införa ett tydligare ISK-perspektiv (intern styrning och kontroll) vid verksamhetsplanering och beslutsfattande (utbildningsledare) 6.6 Genomföra tydligare uppföljning av strategiska satsningar och genomförda åtgärder enligt verksamhetsplanen 2014 (utbildningsledare) 6.6 Erbjuda utbildningsinsatser inom engelsk och svensk språkhantering, samt förvaltningsrätt för TApersonal (kanslichef) 6.6 Utveckla återkopplingen från expertgruppens bedömning av forskningsprestationer (dekan) 16 (16)

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2013-12- 12 AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå. Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå. Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer