Bilaga till Rekryteringspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till Rekryteringspolicy"

Transkript

1 Bilaga till Rekryteringspolicy Policy 1(20)

2 Innehållsförteckning Bilaga Rekryteringsprocessen Behovsanalys Kravspecifikation Hur ska rekryteringen genomföras Annonsutformning Val av media inför annonsering Mottagningsbrev till sökande Avvakta sista ansökningsdag Sammanställning av sökande Urval av sökande för intervju Inbjudan till intervju Genomförande av intervju Beslut om anställning och erbjudande av tjänst Återsända ansökningshandlingar Hur ska rekryteringen genomföras Annonsutformning Val av media inför annonseringen Mottagningsbrev till sökande Avvakta sista ansökningsdag Sammanställning av sökande Urval av sökande för intervju Inbjudan till intervju Genomförande av intervju Beslut om anställning och erbjudan av tjänst Återsända ansökningshandlingar... 7 Bilaga Intervjuguide Inledning Personens presentation Tidigare arbetslivserfarenhet Utbildning Sökt arbete Personliga egenskaper Familjesituation: Fritiden: Varför ska vi anställa just dig? Om personens anspråk: Tillträde: Referenser:... 9 Referensguide Vad är kompetens? Bilaga Fyra diskrimineringslagar Jämställdhetslagen Diskriminering på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning Hemsidor: Straffsanktioner/vitesföreläggande Här är några exempel på ärenden när det gäller domslut från Arbetsdomstolen: Bilaga Kontroll av behörighet och identitet Bilaga Uppföljning på genomförd rekrytering Bilaga Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Policy 2(20)

3 Bilaga Information till nya medarbetare i Landstinget Blekinge som har/planerar att ha bisyssla Bilaga Samordnad annonsutformning av lediga anställning och rutiner kring detta Bilaga Beslut om anställningserbjudande Policy 3(20)

4 Bilaga 1 Rekryteringsprocessen 1. Behovsanalys Behovsanalysen utgör tillsammans med kravprofilen underlaget för en lyckad och hållbar rekrytering. Det innebär att bestämma sig för vad man letar efter innan man börjar leta. Oavsett orsaken till rekryteringsbehovet måste behovsanalysen fokusera på både ett nutids- och ett framtidsperspektiv. Exempel på frågor som bör ställas är: finns arbetsuppgifter som kan undvaras eller omfördelas? finns kända framtida förändringar i verksamheten som påverkar rekryteringsbehovet? hur ser mångfalden, ålders- och könsfördelningen ser ut inom arbetsplatsen? 2. Kravspecifikation Efter att beslut tagits om att en befattning ska tillsättas och att en rekrytering ska göras bör en kravspecifikation tas fram. Det gäller här att fundera över vilken kompetens som ska eftersökas. Vad som ska vara ett kompetenskrav, vad som kan vara önskemål i utbildning och meriterande som erfarenhet, vad vi menar med social kompetens osv. Se till att kraven på tjänsten kan gälla i dag såväl som i morgon, dvs att rätt person anställs. Det är den fastställda kravspecifikationen som ligger till grund för de krav som ska ställas oavsett om befattningen kommer att tillsättas internt genom omplacering eller genom en extern annonsering. Vid rekrytering av chefer gäller att efterfråga den kompetens som krävs för chefskapet. Chefskap är en profession och kvalifikationskraven vid tillsättandet av en chefsfunktion ska ställas utifrån detta. Den profil som ska eftersträvas finns angiven i landstingets Ledningsfilosofi och chefspolicy. I kravspecifikationen ska en tydlig kompetensprofil för ledarskapet tas fram, i förekommande fall även i kombination med annan kompetens. Anställningsförhållande för chefer ska följa landstingets beslut om tidsbegränsat chefskap. Även inför ett omförordnande kan på samma sätt som vid nytillsättning, en diskussion äga rum angående kompetensprofilen. Tänk på att processen vid ett omförordnande påbörjas i god tid. Medarbetarnas uppfattning, den lokala fackliga förankringen och överenskommelse mellan chef och arbetsgivare bör vara klart minst sex månader innan förordnandetidens utgång. Läs mera i Riktlinjer tidsbegränsat chefsförordnande dnr 197/01. Om tjänsten kan användas för omplacering (p.g.a. rehabilitering eller övertalighet) eller företrädesrätt (p.g.a. utökad sysselsättningsgrad eller till återanställning) så avslutas rekryteringsprocessen här och ärendet handläggs enl gällande arbetsrättsliga regler och riktlinjer för landstinget. OBS att det är LAS regler som styr ang. kompetensbegreppet vid företrädesrätt. Om tjänsten inte behöver tas i anspråk för omplacering eller företrädesrätt beslut tagits efter genomförd behovsanalys att tjänsten ska utannonseras då går ärendet vidare i rekryteringsprocessen enligt nedan. Bilaga till rekryteringspolicy 4(20)

5 3. Hur ska rekryteringen genomföras Ska vi själva genomföra hela rekryteringen eller ska rekryteringskonsult anlitas? Denna form av rekrytering kan framförallt bli aktuell vid chefstillsättningar. Ett dyrt alternativ som kan löna sig i längden. 4. Annonsutformning Om beslut tagits att annonsering ska genomföras så är det innehållet i kravspecifikationen som ligger till grund för annonsen. Förutom krav och önskemål om kompetens bör den även innehålla en beskrivning av verksamheten, arbetsplatsen, vem som lämnar upplysningar, fackliga företrädare mm. Beakta jämställdhetsaspekten och de diskrimineringslagar som finns. All annonsering ska ske utifrån landstingets grafiska profil. 5. Val av media inför annonsering Efter framtagen kravspecifikationen och valet att man själv ska genomföra rekryteringen ska beslut tas om var annonsering ska ske. Internt, lokalpress eller fackpress. Samordning sker via InfoMediegruppen till lokalpress. Se bilaga ang samannonsering. Internannonsering sker via landstingets kansli. Annonser till fackpress inom resp förvaltning. Obs att vid rekrytering av läkare ska annonsering även ske i Post och Inrikes. Alla externa annonser ska även publiceras på landstingets hemsida och på Arbetsförmedlingens platsbank. 6. Mottagningsbrev till sökande Bekräftelse skickas till de sökande att ansökningshandlingen är mottagen och kommer att handläggas. Gemensam mall för hela landstinget i form av ett vykort är framtaget. Se bilaga 7. Avvakta sista ansökningsdag Under annonseringstiden kan förfrågningar om tjänsten behöva besvaras. Tidspannet för annonsering är vanligt 2 3 veckor efter den media som har sista utgivningsdatumet. Ansökan kan komma in någon dag senare beroende på poststämpel. Ansökningstiden kan 3. Hur ska rekryteringen genomföras Ska vi själva genomföra hela rekryteringen eller ska rekryteringskonsult anlitas? 4. Annonsutformning Annonsutformning utifrån krav specifikationen 5. Val av media inför annonseringen Efter att kravspecifikationen är färdig ska beslut tas om var annonsering ska ske. Internt, lokalpress, fackpress eller Internet. 6. Mottagningsbrev till sökande Bekräftelse skickas till de sökande att ansökningshandlingen är mottagen. 7. Avvakta sista ansökningsdag Under annonseringstiden kan förfrågningar om tjänsten behöva besvaras. Bilaga till rekryteringspolicy 5(20)

6 förlängas om inga/få ansökningar inkommit som motsvarar kraven i annonsen. 8. Sammanställning av sökande En namnlista över de sökande skrivs samt kopia på ansökningshandlingarna skickas till berörd avdelningschef, verksamhetschef samt berörda fackliga representanter. Obs att inga manuella meritsammanställningar skrivs. 9. Urval av sökande för intervju Arbetsgivaren gör urval vilka som ska tas ut för intervju. Tänk på vilka kompetenskrav som ställdes i kravspecifikationen när urvalet görs. Namnen på valda kandidater meddelas berörda fackliga repr som kompletterar med sina önskemål. Vid urvalsförfarande ska hänsyn tas utifrån jämställdhetsaspekten och gällande diskrimineringslagar. Ta inte ut för många kandidater inför intervjun utan komplettera gärna om det skulle visa sig att inte personerna motsvarade förväntningarna/kraven. Tänk på att kontrollera legitimations- och identitetshandlingar. Föreligger någon som helst tveksamhet skall legitimationen kontrolleras hos Socialstyrelsen. Vid anställande av utländsk medicinalpersonal där vi genom Socialstyrelsens riktlinjer har bemyndigande att själva förordna är det än mer viktigt att kritiskt granska handlingarna och vid tveksamhet kontakta Socialstyrelsens nämnd för utländsk medicinalpersonal. Vid samtliga ovanstående anställningar skall även den anställde kunna identifiera sig med godkänd legitimation. Bilaga 10. Inbjudan till intervju När urvalet är gjort kallas till intervju inom rimlig tid. Tänk på att personen kanske måste begära ledigt från sitt nuvarande arbete, boka resa mm. Inbjudan görs via telefon med bekräftelse via brev om datum och tid. Se mall vykort om bekräftelse intervju. 11. Genomförande av intervju Tänk på att en proffsigt genomförd intervju ger ett positivt första intryck för den sökande. Välj en trevlig lokal att genomföra intervjun på. Var inte för många deltagare under intervjun. Vanligtvis arbetsgivarrepresentanter t. ex 8. Sammanställning av sökande En namnlista skrivs på sökande samt kopia på ansökningshandlingarna skickas till berörda. 9. Urval av sökande för intervju Urval görs för vilka som ska tas ut på intervju. 10. Inbjudan till intervju När urvalet är gjort kallas till intervju inom rimlig tid. 11. Genomförande av intervju Tänk på att en proffsigt genomförd intervju ger ett positivt intryck för den sökande. Bilaga till rekryteringspolicy 6(20)

7 verksamhetschefen, avd.chefen samt berörda fackliga repr. Skulle det visa sig att man blir många kan intervjun delas upp med t. ex arbetsgivare för sig och facket för sig. Tänk på att visa intresse för personen. Se mall intervjuguide som stöd. Senast efter genomförd intervju ska löneanspråk lämnas till arbetsgivaren. 12. Beslut om anställning och erbjudande av tjänst Efter genomförd intervju och referenstagning ska beslut tas om vem som ska erbjudas tjänsten. Efter samråd med berörda fackliga organisationer beslutar arbetsgivaren vem som ska erbjudas anställning. Var gärna överens, arbetsgivare och fack, om vem som ska förordas som nr 2 om första personen skulle tacka nej till erbjudandet. Protokoll ska skrivas på detta. Muntlig kontakt tas av tillsättande chef med den som förordats under förutsättning att lönenspråket ligger inom en rimlig nivå. OBS att tillsättningen inte är klar förrän löneförhandlingen är genomförd. Om personen accepterat erbjudandet kan skriftlig bekräftelse på tjänsten skickas för påskrift. Glöm ej att informera om PUL till den nyanställde samt att begära in information om ev. bisyssla. Tänk på att det finns möjlighet att provanställa. 13. Återsända ansökningshandlingar Till de sökande som inte erhållit tjänsten ska ansökningshandlingarna återsändas tillsammans med ett dokument som tackar för visat intresse mm. Se mall återsänd ansökningshandlingar. 12. Beslut om anställning och erbjudan av tjänst Efter genomförd intervju och referenstagning tas beslut om vem som ska erbjudas tjänst. 13. Återsända ansökningshandlingar Till de sökande som inte erhållit tjänst ska ansökningshandlingarna återsändas. Bilaga till rekryteringspolicy 7(20)

8 Bilaga 2 Intervjuguide Nedanstående intervjuguide kan vara ett hjälpmedel när Du ska genomföra en anställningsintervju! Tänk på att inte prata för mycket själv utan låt den som intervjuas få utrymme. En kort paus kan ge tillfälle till eftertanke. Lyssna mellan raderna. Det som inte sägs kan också ge vägledning och vara viktigt! Ställ gärna öppna följdfrågor dvs frågor som inte kan besvaras med ja eller nej. Be personen utveckla sina svar genom att t ex fråga. Vad menar Du med det, kan Du förklara..etc.. 1. Inledning Inled intervjun med att hälsa välkommen och presentera alla som är närvarande. Berätta kort om organisationen och den aktuella tjänsten. 2. Personens presentation Be personen berätta om sig själv. Vem vederbörande är och vad personen gjort. Man behöver inte vara alltför detaljerad - berättelsen behöver inte ta längre tid än fem minuter. 3. Tidigare arbetslivserfarenhet Be personen berätta om sin tidigare arbetslivserfarenhet: Tidigare arbeten. Vad som personen trivdes bäst med i dessa arbeten? Beskriv samarbetet med arbetskamraterna? Beskriv den förra chef? Fråga även om det fanns något som personen skulle ha ändrat på i dessa arbeten. 4. Utbildning Be personen berätta om valet av sin utbildningen? Vad som var mest intressant i utbildningen och varför! Har han/hon fått någon utbildning hos tidigare arbetsgivare? Vilket ytterligare utbildningsbehov känner personen att han/hon har för det här jobbet? 5. Sökt arbete Be vederbörande berätta varför hon/han har sökt det här jobbet. Intresset för just det här jobbet. Finns någon speciell inriktning eller särskild arbetslivserfarenhet som överensstämmer med jobbet tänk på att utveckla detta i så fall. 6. Personliga egenskaper Be personen berätta om sina positiva och negativa egenskaper både som person men även i jobbet. Ex. personens starka/svaga sidorna? Vad skulle vederbörande behöva bli bättre på? Hur skulle andra/vänner/ beskriva han/hon som person? Vad gör personen arg/ledsen/upprörd/irriterad/ stressad? Hur skulle personen beskriva dig själv med avseende på: energi/samarbetsförmåga/ stresstolerans/hälsa/initiativförmåga/ledarförmåga/humor? Be personen beskriva en situation i vilken han/hon varit utsatt för stress och hur han/hon klarade av den? Vad tycker personen om att arbeta ensam/i grupp? Hur klarar han/hon att arbeta under tidspress? Ange några bra kriterier på en bra arbetskamrat? Reaktionen på kritik? Kan han/hon ha många bollar i luften samtidigt. Bilaga till rekryteringspolicy 8(20)

9 Vid anställning av chefsfunktion behövs kanske svar på nedanstående: Kan personen beskriva en situation där ledarförmåga satts på prov? Vad personen tycker kännetecknar en bra ledare/chef? Vilka visioner personen har beträffande den organisation han/hon ska leda? Vilken människosyn personen har. 7. Familjesituation: Har personen familj/sambo? Barn? Barnomsorg? Beredd att flytta? 8. Fritiden: Vad sysslar han/hon med på fritiden? Aktiv i någon förening? Vad gjorde personen förutom studierna under utbildningen? Hur påverkar fritiden personens arbete? Vad gör personen på fritiden för att må bra? Hur viktiga är personens fritidsintressen för henne/honom? 9. Varför ska vi anställa just dig? Lyssna hur intervjupersonen motiverar sig; personligt och sakligt sätt? Bjuder ut sina tjänster alltför påfallande? Vilka erfarenheter, meriter och personlighetsdrag är av störst intresse för oss som arbetsgivare när det gäller just detta jobb. 10. Om personens anspråk: Vilken lön tycker personen vi ska ge honom/henne? Vilken lön vill personen ha? Annat som kan vara av vikt inför anställningen. Fråga om körkort finns om det krävs. 11. Tillträde: När kan personen börja hos oss? Hur lång uppsägningstid? Tänker personen ta tjänstledigt från sitt nuvarande arbete? 12. Referenser: Be om referenser om de inte redan finns angivna i ansökan. I vilket fall som helst tala om för vederbörande att Du kommer att kontakta referenterna. Fråga om det är ok att ta kontakt med nuvarande arbetsgivare. Bilaga till rekryteringspolicy 9(20)

10 Bilaga 3 Referensguide Syftet med referenstagningen är framförallt att få bekräftelse eller dementi på egna iakttagelser och att räta ut frågetecken och komplettera de uppgifter som kommit fram i intervjun för att få en totalbild av den sökandes kompetens och personlighet. Att ta referenser på ett bra sätt är liksom intervjun väldigt svårt och det krävs en lyhördhet för att upptäcka det som inte sägs. Liksom vid intervjun är det viktigt att även här lyssna mellan raderna. Vid intervjun ska namn på referenser tas om de inte redan finns angivna i ansökan. Tänk på att informera den sökande om att referenser kommer att tas. Respektera om personen inte vill att kontakt tas med nuvarande arbetsgivare. Ta inte kontakt med andra än de som namn som är angivna. Be gärna om namn från olika yrkesgrupper (ex chefer, medarbetare osv) från tidigare anställningar. Exempel på frågor vid referenstagning: Referensens relation till den sökande och sedan hur länge Den sökandes nuvarande arbetsuppgifter Styrka och svagheter hos den sökande, både i jobbet och personligt Hur fungerar den sökande i förhållande till arbetskamrater, både i jobbet men även socialt Hur fungerar den sökande som chef, lyssnar man på henne/honom (om det är chefsjobb som sökts) Skulle du anställa personen om det fanns en ledig befattning och varför i så fall. Avsluta referenstagningen med att sammanfatta givna omdömen så att de uppfattats rätt Tänk på att förhållandet mellan referenserna och den sökande kan ge olika bilder varför det är viktigt att utvärdera referenstagningen i förhållande till egna iakttagelser från intervjun. Bilaga till rekryteringspolicy 10(20)

11 Vad är kompetens? Kompetens kan definieras på många olika sätt. Gemensamt för alla definitioner är att det är summan av en rad olika komponenter som tillsammans bildar en helhet. Kompetens kan delas upp i formell och reell kompetens. Med formell kompetens menas den kompetens som förvärvats genom en formell utbildning och som dokumenterats med betyg, legitimation, intyg etc. Med reell kompetens menas den faktiska kompetens som en person besitter och kan nyttja för att lösa en viss uppgift. Bilaga 4 Kompetens är i många avseende en färskvara vilket innebär att den ständigt måste omvärderas, förnyas och kompletteras. T.ex. den personliga kompetensen som handlar om att utvärdera och utveckla sig själv i situationer tillsammans med andra människor så att den sociala samvaron främjas. Kompetens är något som visar sig i relation till något annat t.ex. uppsatta mål, ansvar eller akut omhändertagande etc. I praktiken visar sig kompetensen hur man löser en viss uppgift i en viss situation i en viss verksamhet. Vilken kompetens som ska väga tyngst vid en tjänstetillsättning styrs utifrån resultatet av den behovsanalys som ligger till grund för rekryteringen. Observera att begreppet kompetens i ett arbetsrättsligt perspektiv har en särskild innebörd som finns beskrivet under avsnittet som handlar om företrädesrätt. Förmågan att se behov av att initiera och genomdriva förändringar Förmåga att delta i konfliktlösning Förmåga att ha rätt förhållningssätt till uppsatta mål, kunna prioritera och handla i enlighet med målen Förmåga att samspela med andra människor, se andras behov Förmåga att tänka positivt och att inspirera andra Med mera Utbildning styrkt med betyg legitimation etc Förmåga att analysera och lösa problem i en praktisk situation Självkännedom och personlig mognad Förmåga till empati, kommunikation, öppenhet och prestigfrihet Förmågan att nyttja vardagskunskaper, samordna, påminna, vägleda Bilaga till rekryteringspolicy 11(20)

12 Fyra diskrimineringslagar För att skydda arbetstagare och arbetssökande mot diskriminering i arbetslivet finns olika lagar. Den äldsta av dem är Jämställdhetslagen, och på senare år har det tillkommit ytterligare tre diskrimineringslagar (etnisk bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning) Jämställdhetslagen Kvinnor och män har lika rättigheter i arbetslivet. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön. Det betyder att Bilaga 5 Arbetsgivaren får inte anställa någon av motsatt kön om du har bättre kvalifikationer, såvida arbetsgivaren inte använder positiv särbehandling som en del i sitt jämställdhetsarbete. Om män och kvinnor har olika lön för lika eller likvärdiga arbeten kan det vara olagligt. Arbetsgivaren får inte ge alla kvalificerade arbetsuppgifter enbart till män eller enbart till kvinnor. Det är olagligt för en arbetsgivare att göra det svårt att ta föräldraledigt. Alla arbetsgivare ska arbeta för jämställdhet på arbetsplatsen. Diskriminering på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning Förutom Jämställdhetslagen, som skyddar mot diskriminering på grund av kön, finns ytterligare tre diskrimineringslagar: lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering betyder att någon blir negativt särbehandlad i jämförelse med någon som inte har den "grupptillhörigheten". Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt. Lagarna är tillämpliga när arbetsgivaren beslutar vem som ska anställas. Även beslut om uttagning till anställningsintervju omfattas av diskrimineringsförbuden. beslutar om befordran beslutar om lön och anställningsvillkor säger upp, avskedar eller permitterar en arbetstagare Bilaga till rekryteringspolicy 12(20)

13 Hemsidor: Jämställdhetsombudsmannen (JO) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Handikappombudsmannen (HO) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo) Straffsanktioner/vitesföreläggande Straffsanktioner/vitesföreläggande från JämO mot företagen som de ansett brutit mot lagstiftningen har i regel varit i storleksordningen kr kr. I de flesta fall så har vitesförläggande ej utdömts eftersom man åtgärdat föreläggandet inom den tid som företaget har haft på sig. Här är något exempel på ärende när det gäller straffsanktioner/ vitesföreläggande: Ej upprättat jämställdhetsplan, vitesföreläggande om kr. Ärende /96 JämO./. Ropack Material hantering AB. Vitet ej utdömt eftersom bolaget inkommit med jämställdhetsplan När det gäller domar/domslut i Arbetsdomstolen så finns det att läsa på Här är några exempel på ärenden när det gäller domslut från Arbetsdomstolen: AD-dom 13/01 Dom angående lönediskriminering av barnmorskor JämO/Örebro läns landsting AD-dom 45/02 Dom angående könsdiskriminering i samband med graviditet och tjänstetillsättning JämO/Landstinget Västmanland AD-dom 76/01 läns landsting Dom angående lönediskriminering av IVA-sjuksköterskor JämO/Stockholms AD-dom 55/03. Etnisk diskriminering DO./. Försäkringskassan DO yrkat ett allmänt skadestånd med kr jämte ränta Domslut: AD avslog Ombudsmannens mot etnisk diskriminering talan AD-dom 47/03 Förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Svenska Metallindustriarbetarförbundet./. Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff /kopperationens förhandlingsorganisation. Metallindustriarbetarförbundet yrkar ett allmänt skadestånd med kr jämte ränta. Domslut: AD beslutar att Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff betalar ett allmänt skadestånd med kr jämte ränta Bilaga till rekryteringspolicy 13(20)

14 Bilaga 6 Kontroll av behörighet och identitet Vid anställning på tjänst där det finns legitimationskrav skall före anställning originallegitimationen visas upp alternativt kan vidimerad kopia lämnas in. Föreligger någon som helst tveksamhet skall legitimationen kontrolleras hos Socialstyrelsen. Det skall också kontrolleras att legitimationen inte är återkallad. Vid anställande av utländsk medicinalpersonal där landstinget genom Socialstyrelsens riktlinjer har bemyndigande att själva förordna är det än mer viktigt att kritiskt granska handlingarna och vid tveksamhet kontakta Socialstyrelsens nämnd för utländsk medicinalpersonal. Vid samtliga ovanstående anställningar skall även den anställde kunna identifiera sig med godkänd legitimation.. Sökandes namn och personnummer Sökt anställning som. Jag intygar härmed att legitimationshandlingar samt personidentitet är kontrollerat enligt ovan Namn:.. Befattning Ort och datum:. Gallringsfrist: Bevaras för all framtid Bilaga till rekryteringspolicy 14(20)

15 Bilaga 7 Uppföljning på genomförd rekrytering Tjänst som. Annonserad den. Media Blev vi nöjda med resultatet av den genomförda rekryteringen? Blev det rätt person på rätt plats? Vad kan vi ändra på till nästa gång? Här nedan är en checklista som hjälp för att följa upp genomförd rekrytering: Var Behovsanalysen väl genomtänkt? ja nej vad beror det i så fall på?.. Kravspecifikationen. Ställde vi rätt krav? ja nej vad beror det i så fall på?.. Fick vi tillräckligt med antal sökande som hade rätt kompetens? ja nej vad beror det i så fall på?.. Gick intervjun bra? ja nej vad beror det i så fall på?.. Fick vi bra och kompletterande information från referenserna? ja nej vad beror det på?.. Fick vi det stöd som behövdes från andra aktörer för att genomföra rekryteringen? (ex personalfunktion, annonsörer m fl.) ja nej vad beror det på?.. Hade vi tillräckligt med tid för att genomföra rekryteringsprocessen? ja nej vad beror det på?.. Fick vi den personen på tjänsten som vi ville ha? ja nej vad beror det på?.. Kändes det som en bra genomförd rekryteringsprocess i det stora hela? ja nej vad beror det på?.. I övrigt funderingar som kan vara till nytta inför kommande rekryteringar.... Uppföljning gjord av Bilaga till rekryteringspolicy 15(20)

16 . Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter. PuL ställer stora krav på information till de registrerade. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet är personuppgiftsansvariga för personregister, vars ändamål är framställning av partsgemensam personalstatistik som används vid förhandlingsverksamhet. Uppgifterna används även som underlag för den officiella löne- och sysselsättningsstatistiken som produceras av Statistiska Centralbyrån samt för kommunernas, landstingens och regionernas statistik avseende lön, sysselsättning, personal- och kompetensförsörjning. Uppgifterna hämtas från respektive huvudmans lönesystem och kan kompletteras med uppgifter från SCB-register samt Socialstyrelsen. Uppgifterna från Socialstyrelsen avser legitimationsyrken. Syftet är att förbättra underlaget för bedömning av framtida personal- och utbildningsbehov även på specialitetsnivå. När det gäller facklig organisationstillhörighet inhämtas uppgifterna från respektive personalorganisation avseende dess medlemmar. I övrigt utlämnas endast avidentifierad statistik. Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år gratis, efter skriftlig ansökan, erhålla besked om personuppgifter som rör den sökande och om dessa behandlas eller ej. Om personuppgifter behandlas, ska skriftlig information också lämnas om a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, b) varifrån dessa uppgifter hämtats, c) ändamålen med behandlingen samt d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Bilaga 8 Den personuppgiftsansvarige är, enligt 28 PuL, skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Svenska Kommunförbundet resp Landstingsförbundet Ansökan enligt 26 PuL och begäran om rättelse av personuppgifter enligt 28 PuL tillställs respektive förbund. Reviderad febr Bilaga till rekryteringspolicy 16(20)

17 Bilaga 9 Information till nya medarbetare i Landstinget Blekinge som har/planerar att ha bisyssla Landstinget Blekinge har en policy för värderingar och riktlinjer som gäller för bedömning av medarbetares bisysslor. Som ny medarbetare uppmanas Du att omgående anmäla uppgifter om din bisyssla till arbetsgivaren. Nya medarbetare ska anmäla till arbetsgivaren om de har bisyssla. Arbetsgivaren prövar därefter bisysslan utifrån policyn. Anmälan av bisyssla skall lämnas och beslutas om innan anställningsbeslutet fattas. Utförligare skrivning om bisysslor kan läsas om i policyn. Där finns även den anmälningsblankett som ska användas. Informationen lämnad av Befattning:... Ort och datum Gallras i samband med att anställning i landstinget upphör Bilaga till rekryteringspolicy 17(20)

18 Landstingets kansli Dnr 324/02 Programområde Personal Agneta Thernström tel Bilaga 10 Samordnad annonsutformning av lediga anställning och rutiner kring detta I Landstingets Förvaltningsledningsgrupp har beslut tagits om samordnad annonsutformning i landstinget vid annonsering av lediga anställningar. Detta gäller annonsering i tidningarna Sydöstran och Blekinge Läns tidning. Från och med kommer InfoMedieGruppen att bearbeta förvaltningarnas annonser till en gemensam annons för landstinget samt ombesörja att annonsen förmedlas till respektive tidning. Personalsekreterare/motsvarande mailar annonsmanus som skall annonseras i ovan nämnda tidningar till InfoMedieGruppen. Förutom annonsmanus skall följande uppgifter ingå: Beställare av annonsen Tidpunkt för annonseringen Vem som ska korrekturläsa annonsen Basenhet som skall debiteras för kostnaden för annonsen Annonseringen kommer att ske varje lördag. Underlag för annonsen skall senast måndag morgon kl vara InfoMedieGruppen tillhanda. Korrekturläsning av annonsen skall vara utförd senast onsdag eftermiddag. Den interna Lediga anställningar utgives som tidigare varför sista ansökningsdag i annonsen skall vara anpassat till utgivningsdag för Lediga anställningar. Eftersom det i den samordnade annonsutformningen hänvisas till mer information på hemsidan skall en utförligare annons läggas in på Landstinget Blekinges hemsida. Denna kan mailas samtidigt som annonsmanuset sänds till InfoMedieGruppen. De tidigare rutinerna för anmälan till arbetsförmedlingen och Lediga anställningar kvarstår. Bilaga till rekryteringspolicy 18(20)

19 Bilaga 11 Handläggare Datum Namn Gatuadress Postnr Postadress Beslut om anställningserbjudande Du hälsas hjärtligt välkommen till anställning som med ssgr.. vid med f.n. placering Anställningen gäller tillsvidare Anställningen gäller under tiden.. Överenskommen lön:. Du ombeds att skriftligen senast den visa acceptans eller ej på erbjuden anställning, genom att återsända ett exemplar ikryssat på raden nedan. Svaret skickas i bifogat kuvert till.. Tillträdesdag enligt överenskommelse med... Ort och datum Namn och titel Jag accepterar Jag accepterar ej ovanstående anställning som vid med f.n. placering..... Datum. Underskrift Gallringsfrist: Bevaras för all framtid Bilaga till rekryteringspolicy 19(20)

20

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering 3(11) Innehåll Rekrytering... 2 Inledning... 2 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Rekryteringsordning... 5 Vansbro kommuns rekryteringsordning... 5 4. Val av rekryteringsväg... 5 Platsannonsering...

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Rutiner för rekrytering

Rutiner för rekrytering 1 (12) Rutiner för rekrytering Det kan bli aktuellt att göra en rekrytering, tillsvidare eller tillfällig, när en medarbetare t.ex. säger upp sig, avgår med pension, tar tjänstledigt, blir sjukskriven,

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Rekommendationer vid rekrytering

Rekommendationer vid rekrytering Rekommendationer vid rekrytering Rekrytering betyder inte allt men mycket för att få fler kvinnor på toppen. Rekryteringsföretagen som medverkar i W2T har tillsammans tagit fram rekommendationer till andra

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Förord Rekrytering är en kompetens- och tidskrävande uppgift. Det är den största enskilda investering en chef

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

REKRYTERINGS- POLICY

REKRYTERINGS- POLICY REKRYTERINGS- POLICY 2007-12-12 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Kravprofil... 3 3.1 Analys... 3 3.2 Ansökningstid...4 3.3 Försök till samordning av annonsering... 5 3.4 Ansökningstid...5

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Att söka befattning som åklagare

Att söka befattning som åklagare Att söka befattning som åklagare Riktlinjer och rekommendationer vid ansökningsförfarande, referenstagning och yttrande avseende befattningar som behandlas av Tjänsteförslagsnämnden i Åklagarväsendet Reviderad

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Granskning av personalrekrytering - Utkast

Granskning av personalrekrytering - Utkast Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Trappan ingår i projekt Glashuset. Projektet ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärerna i arbetslivet glastaket som hindrar kvinnor från att

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen En strukturerad rekryteringsprocess som fokuserar på kompetens är en förutsättning för att få de sökande

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING 1(9) 2014-05-07 KS nr 2014.410 Rutiner REKRYTERING 2(9) Strukturerad och kompetensbaserad rekrytering i Håbo kommun För att lyckas med en rekrytering ska rekryteringssättet vara strukturerat och kompetensbaserat.

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 76 Rekrytering innebär per definition en sorts diskriminering eftersom ett urval genomförs där någon väljs ut och andra väljs bort. En urvalsprocess som kännetecknas

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer