Kontaktombudsdagen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktombudsdagen 2015"

Transkript

1 Kontaktombudsdagen 2015 Då var det äntligen dags igen. Föreningen för chefer och ledare bjöd in föreningens medlemmar till årsmöte i Stockholm och i år hölls mötet på Elite Hotel Marina Tower strax utanför Stockholm. Malin Larsson, ordförande, hälsade alla välkomna och Karina Bodin, ordförande för mötet, lotsade oss lugnt och rutinerat genom årsmötet. Som kontaktombud i föreningen är deltagan det på årsmötet en möjlighet att träffas och lära känna varandra. Det blir många trevliga åter seenden, det slutar ombud och nya kommer till. Vi har också en egen dag i anslutning till års mötet där vi har möjlighet att prata om hur vi har det på hemmaplan. Det blir en hel del diskussioner och informa tionsöverföring när vi möts och det är otroligt givande med all den kompetens inom ledar skapsfrågor som finns samlat denna dag. I år var vi ungefär 25 förväntansfulla kontakt ombud samt styrelsen, som bjöds på en fantas tisk förmiddag med Ingrid Tollgerdt-Anders son, doktor i ekonomisk psykologi, forskare och författare. Hon pratade om det framgångsrika ledarskapet. Det blev många aha-upplevelser och många frågor. VARFÖR HÄNDER DET INTE INGENTING? Varför tar det så lång tid att förändra organisa tioner? Hur kommer framtiden se ut? Ingrid Tollgerdt-Andersson hade många klo ka svar på våra frågor, hon pratade om globalise ring och dess hotbilder, hållbarhet, ekologi, flyk tingströmmar, industri, smittsamma sjukdomar, ja allt som kan påverka samhället, till och med om krävande medborgare. Vad har allt detta med ledarskap att göra? Enligt Ingrid Tollgerdt-Andersson är ett gott ledarskap: att få med sig människor. det handlar om sans och vett och att ha en realistisk bild av ledarskapet LOKALA AKTIVITETER Uppfyllda av förmiddagens fantastiska föreläs ning, som gav mersmak, ägnade vi eftermid dagen åt att diskutera strategier för vad vi kon taktombud kan göra på hemmaplan för att få till medlemsmöten. Det kom många goda förslag, viljan och kraften finns. Kontaktombuden från Skåne berättade om en bra aktivitet där föreningens ordförande Malin Larsson medverkade. Det blev en lyckad inbjudan. Kontaktombuden Madeleine Gyllenberg, Stockholm och Carina Matsborg, Örebro. 20

2 KO N TAK TO M B UD SD A G EN Norrlandslänen har haft länsträffsmöte och hade ett 50 tal deltagare. Mycket positivt Vi pratade om vår roll på studiedagarna. Vi måste visa upp oss, men hur? Hur lockar vi medlemmar till rollen som kontaktombud till Gävleborgs, Kalmar/Ölands, Södermanlands och Västmanlands län? De är saknade. Med detta avslutar jag min betraktelse över ännu en fantastisk kontaktombudsdag med en häftig föreläsare, många bra diskussioner, erfa renhetsutbyten och många skratt. Sist men inte minst finns glädjen att få träffa alla kontaktombud och styrelsemedlemmar i fören ingen och inse att komplexiteten i ledarskapsfrå gor ser lika ut oavsett var vi befinner oss i vårt avlånga land. Madeleine Gyllenberg Kontaktombud för Stockholms län Det framgångsrika ledarskapet Ingrid Tollgerdt-Andersson, doktor i ekonomisk psykologi, forskare och författare, pratade om det framgångsrika ledarskapet. Ingrid Tollgerdt Andersson är filosofie doktor, forskare och för fattare som har skrivit många böcker, arbetat både inom näringslivet och landstinget. Hennes motto är att göra det omöjliga möjligt. Ingrid valde att på ett spännande, roligt och ganska av slappnat sätt berätta om sina erfarenheter av att arbeta som ledare och chef. Ledarskap är en ganska komplex uppgift. Att se till att både pengar och personalresurser ska räcka ända fram till målet samtidigt som man ska se till att hantera organisationen. Ett av de viktigaste momenten i detta sammanhang är globalisering. I dagsläget märker vi tendenser till att välfärdsstaten försvagas och vi går mot ett samhälle som fördelas Det innebär att 80 procent av industrin har sin produktion i lågprisländer, medan 20 procent finns kvar i väst. Det framgår tydligt av forskning om ut veckling av exempelvis SAAB och Ericsson. Här kan man ställa frågan om det leder till ett samhälle där kanske en femtedel lever med i den globala ekonomin och resten av befolkningen har en mer eller mindre fattig tillvaro. Genom denna utveckling hotas det medelklassamhälle som länge varit en växande bas i västvärlden. Ingrid Tollgerdt-Andersson presenterade och diskuterade sina forskningsresultat med kontaktombuden. 21

3 Vi pratar då om ett mer heterogent samhälle då man även ser hotbilder som kan hindra utveck lingen. Vilka globala hotbilder finns i dagsläget för oss? Bland annat terrorism, som påverkar vår syn, våra värderingar och vår bedömning. Många olika miljö- och naturkatastrofer som vi observerar i media. Diskussionerna om smitt sjukdomar, exempelvis ebola och svininfluensa. Fattigdom, när den kommer så nära våra hem då vi ser tiggande människor. Flyktingström mar som påverkar oss både negativt och po sitivt. Har vi tänkt på att en femtedel av alla människor lever i fattigdom? Alla dessa generaliseringar som vi gör utifrån både likheter och skillnader ger oss underlag för vårt ledarskap. Exempelvis på arbetsplatsen då vi möter värderingar från 18-åringar och 60-åring ar med helt skilda erfarenheter och därmed även olika åsikter. Här handlar det om att föra fram sina värderingar, då kan individerna växa fram och bli synliga i gruppen. Respekt är något som ofta glöms i ledarskaps djungeln. Men med tanke på pratet om olika naturkatastrofer blir framtidstron hotad av räds la. Psykisk ohälsa växer fram och blir allt van ligare och vanligare, särskilt bland åriga kvinnor. För att utöva ett framgångsrikt ledarskap bör man titta lite närmare på grunderna för framtids tro. Människor måste börja skilja på information och massmedias presentation. Vi ska våga vara äldre än vi är för att tillåta oss att analysera och kanske kritisera vissa aspekter. Vi pratade om att våga vara äldre, men låt oss föreställa oss att vara gammal. Den bilden är det inte många som vill se. Åldrandet uppfattas som negativt. Alla vill vara gamla, men ingen vill bli gammal. Detta be ror på att åldrandet visas i massmedia som något väldigt negativt, nedstämmande och fult. Att prata om arbetsmoral är en av de viktigaste punkterna som ingår i ett framgångsrikt ledar skap. Arbetsmoral, inställningen till arbete, sta tus, position och tid. Vårt tänkande kring dessa aspekter har förändrats radikalt. Vi känner att vi ibland måste ta på oss alldeles för mycket, vi går med telefoner ständigt vid örat, vi försöker vara effektiva genom att träffas på nätet. Vi använder oss ständigt av tekniken, vi följer Anne Boström, Östergötland, Birgitta Eklöf-Friberg, Blekinge och Birgitta Nilsson, Skåne. 22

4 trenden att äta ekologiska varor, vi planerar och genomför arbetsinsatser på ett sätt som vi upp fattar är modernt och effektivt. Men hur nöjda är vi med vårt ledarskap? Undersökningar kring chefsnöjdhet har genomförts i både den offent liga sektorn och i näringslivet. Resultaten visade att cheferna i offentliga sektorn är mer nöjda än i näringslivet. Frågan är varför? Det visade sig också att vi är mer nöjda med vår arbetsinsats då vi arbetar med människor. Vi lever bland männ iskor och är beroende av att kommunicera med varandra. Gällande hållbarhet och långsiktighet, pratade Ingrid om finesserna att förändra varumärken för att de ska bli mer attraktiva och intressanta. Många lever i det förgångna och förändringar är nödvändiga. Tyvärr skapar förändringar oro i ett sådant samhälle. De flesta medarbetare vill inte ha förändringar, de är nöjda och trygga med det de har. Samtidigt stannar utvecklingen om man inte förändras eller utvecklas. Varje förändring kostar pengar och tar energi. Undersökningar visar att omsättningen på chefer inom offentliga sektorn är enorm. Det finns olika förändringar. Sådana som genomförs bara för att de ska ge nomföras. Dessa förändringar leder sällan till något positivt. Samtidigt finns det förändringar som måste genomföras för att de är nödvändiga. Då är che fen en viktig person, men det är även viktigt att se exakt vad som ska förändras och fokusera på dessa moment. Man kan tänka sig att det alltid finns någon som är negativ eller emot förslaget. Vilka budskap sprider vi vidare i egenskap av chef eller ledare? Det som svenska chefer måste lära sig är att köpa och sälja. Anställningsförfa rande är ett långt och invecklat projekt. Vi tän ker inte på att chefen köper medarbetarens kom petens. Tendensen att mer utbildade personer ställer högre krav ska vi bemöta på ett positivt sätt. Vi måste lära oss att bemöta nya trender mer positivt. Vid millennieskiftet trodde människor att världen skulle stanna, alla datorer och all teknik skulle sluta fungera. Ingrid drog paralleller med en berömd saga av H.C. Andersen, Kejsarens nya kläder, då de som utsattes för grupptryck inte vågade säga emot. Framgångsrika chefer ser 23

5 skillnader i attityder till lönsamma eller ej lön samma företag och ställer högre krav på med arbetarna som ger bättre resultat, bland annat inom ekonomin. Chefer får inte missa något, inte ens en liten detalj alltid ordning och reda. I en framgångsrikt politiskt styrd organisation finns en stark politisk ledning, en stark tjänste mannaledning samt god samverkan mellan de både ledningssfärerna. Viktigt med fingertopps känsla, som oftast har betydelse i avgörande stunder. Vi styrs av olika organisationer, myndigheter och politiska beslut. Olika lagstiftningar gör det svårare att leda organisationer. Genusfrågan lyf tes också här vi pratade om kvinnlig och man lig chef, och att det är viktigt att personkemin stämmer. Egentligen spelar det ingen roll vilket parti man tillhör eller vilka åsikter man har, utan många situationer styrs av till exempel person kemi och tillfredställelse av det utförda arbetet. Det beror på att man ser en kedjereaktion: de som arbetar och de som leder tillhör samma or ganisation och har samma mål inom företaget. En avgörande fråga är rätt rekrytering. Med rätt personal som följer sin chef är det alltid lättare att uppnå företagets mål. Normer och värderingar kan också spela en avgörande roll i rekryteringsprocessen. Man pratar om att ha en magkänsla, lita på sin intuition och att person kemin ska stämma. Vårt kroppsspråk säger mer än 80 procent av vad vi tänker, hur vi mår och hur vi agerar i olika sammanhang. Viktigt att tänka på att vi alla är människor med känslor, värderingar, synpunkter och förklaringar. Vi sö ker likhet och kontakt med likasinnade männ iskor. Leendet är nyckeln till framgång. Avgö rande vid rekryteringen är magkänslan, detta är vårt känslomässiga beslut som vi ofta fattar omedvetet. Leende, ögonkontakt och en ömsesi dig attraktion, gemensamma intressen, omdöme och det avslutande handslaget kan vara avgöran de vid beslutsfattandet. Avslutningsvis ställer Ingrid frågan till oss om vilket ledarskap vi ska ha i framtiden? Här kom mer tips från henne: God självkänsla att lita på sina kunskaper, erfarenheter och ledarförmåga. 24 Vår föreläsare Ingrid Tollgerdt-Andersson Mod att inte vara rädd att göra fel. Hög energinivå passiva medarbetare kommer att bromsa organisationens utveckling. Förmåga att entusiasmera viktigt att ha medarbetarna med sig och inte mot sig. Lita på sig själv och sin egen förmåga jag har med mig kunskaper och erfarenheter som hjälper mig att kartlägga, analysera och följa upp. Följa upp och ge feedback en av de viktigaste punkterna i ledarskapet. Hur vet jag som medarbetare att jag nått det resultat som vi satt som mål? Är vi långt ifrån målet? Vad kan vi göra för att komma lite närmare? Frihet under ansvar lita på medarbetarna, men kontrollera då och då. Resultatet blir att medarbetarna inte kommer att behöva ständig vägledning och påputtning eftersom de känner ansvar. Empati viktig egenskap som innebär att vara lyhörd och ha medkänsla till arbetskamrater. Passion eller attraktion är lika viktig, att känna sig mer trygg i sin roll som ledare. Karina Wouda Kontaktombud för Uppsala län

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Om chefsutbildning/ledarskap

Om chefsutbildning/ledarskap ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning?

Läs mer

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43 TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ Vi människor utvecklas bäst när vi själva får agera och sedan reflektera och samtala om det vi gjort tillsammans. Det är därför teambuilding

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

KunskapsDagarna 7 MAJ 2014

KunskapsDagarna 7 MAJ 2014 Hans Görgensson Grundare av Kunskapsdagarna Stärk din konkurrensförmåga - besök KunskapsDagarna 7 MAJ 2014 Välkommen till Kunskapsdagarna Karlskrona! Välj bland 11 spännande teman och inspirerande talare!

Läs mer