Rekrytering och bibehållande av arbetskraft inom hälso- och sjukvården i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering och bibehållande av arbetskraft inom hälso- och sjukvården i Europa"

Transkript

1 Rekrytering och bibehållande av arbetskraft inom hälso- och sjukvården i Europa Sammanfattning Europeiskt nätverk för hälso- och sjukvårdsaktörer April Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

2 Direktorat D Hälsosystem och hälsoprodukter Enhet D.2. Hälso- och sjukvårdssystem Europeiska kommissionen B-1049 Bryssel

3 Rekrytering och bibehållande av arbetskraft inom hälsooch sjukvården i Europa

4 Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). LEGAL NOTICE This report was produced under the EU Consumer Programme ( ) in the frame of a specific contract with the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) acting on behalf of the European Commission. The content of this report represents the views of the authors and is their sole responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of the European Commission and/or Chafea or any other body of the European Union. The European Commission and/or Chafea do not guarantee the accuracy of the data included in this report, nor do they accept responsibility for any use made by third parties thereof. More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 European Union, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

5 SAMMANFATTNING är en fråga som rör alla; vi är alla patienter någon gång under vårt liv. Patienter förtjänar åtkomst till högkvalitativ hälso- och sjukvård från en högutbildad arbetskraft På samma sätt förtjänar hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta i väl understödda miljöer, med personalnivåer som främjar säker och högkvalitativ vård. Många EU-länder rapporterar svårigheter, såväl vad gäller att bibehålla som att rektrytera hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa går frekvent hand i hand med utmaningar vad gäller att balansera storleken på hälso- och sjukvårdspersonalen med den rätta kompetensen i de rätta geografiska områdena, för att möta befolkningens och hälso- och sjukvärdssystemens skiftande behov. Problem kring rekrytering och bibehållande blir hela tiden mer akuta, i takt med att kraven på hälso- och sjukvården ökar och arbetskraften inom denna sektor minskar, särskilt till följd av att många som arbetar inom hälso- och sjukvården når pensionsålder. Detta utgör en framtida risk när det gäller att upprätthålla europeiska hälso- och sjukvårdssystem och åtkomsten till vård. Enligt prognoser om arbetsmarknadstrender och kompetens kommer det på medellång sikt att råda brist på kompetens inom vård och omsorg 1. På ett rådsmöte i juli 2012 diskuterade EU:s hälsovårdsministrar sysselsättningspotentialen inom hälso- och sjukvårdsområdet, och behovet av innovativa metoder och strategier för att attrahera och utrusta unga personer med den rätta kompetensen inom hälso- och sjukvårdssektorn (Europeiska kommissionen, 2012). Denna studie, som är resultatet av en offert som beviljades av Europeiska kommissionen 2013, har som mål att identifiera och analysera effektiva strategier för rekrytering och bibehållande av hälso- och sjukvårdspersonal. Den avser även att ge kunskaper och inspiration vid utvecklingen av organisatoriska strategier och personalpolitik i Europa. Den består av en litteraturöversikt, åtta fallstudier om rekrytering och bibehållande som omfattar 40 ingripanden i 21 länder och två arbetsseminarier som sammanförde experter och intressenter inom området rekrytering och bibehållande av hälso- och sjukvårdspersonal. De åtta fallstudiernas ämnen täcker de olika stegen i hälso- och sjukvårdspersonalens karriär, och är: Åtta ämnen som valts ut för fördjupad analys Att göra hälso- och sjukvårdsområdet mer lockande för unga Att attrahera och bibehålla allmänläkare för att stärka primärvården i missgynnade regioner Att tillhandahålla möjligheter till allmän och praktisk utbildning och forskning för en livslång karriär Att attrahera sjuksköterskor genom att utöka deras verksamhetsområden och utveckla kvalificerade uppgifter Att tillhandahålla god arbetsmiljö genom professionell självständighet och medbestämmanderätt för anställda Att göra sjukhus mer attraktiva som arbetsplatser genom att främja familjevänliga lösningar 1 CEDEFOP (2012). Prognoser om behov av kompetens och personaltillgång (http://www.cedefop.europa.eu/files/5526_en.pdf)

6 Åtta ämnen som valts ut för fördjupad analys Vårdpersonals återupptagande av sin yrkesroll Att erbjuda arbetsmiljöer som stödjer den åldrande arbetskraften Svar på problem kring rekrytering och bibehållande pekar på stora variationer mellan länder. De vanligaste ingripandena kring rekrytering och bibehållande är de som rör utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. undervisningsplanens innehåll, struktur och längd samt fortbildning, för att attrahera personal inom särskilda yrkesgrupper, eller i utbyte mot ett åtagande att arbeta på landsbygden eller på avlägsna orter. Ett annat mål är arbetsförhållanden och arbetsmiljö, inklusive ersättning, förmåner, arbetsscheman, karriärutveckling och ledning samt översyn. Två andra viktiga dimensioner är stöd och tillsyn både ur yrkesmässig och personlig synpunkt. GOD PRAXIS: VILLKOR FÖR FRAMGÅNG Det finns inte finns någon enstaka lösning på problemen rörande rekrytering och bibehållande som passar alla situationer. Dock identifierade vi genom vår studie ett antal framgångsfrämjande faktorer som är särskilt relevanta för särskilda typer av ingripanden för rekrytering och bibehållande, och som kan hjälpa regeringar och hälsoorganisationer att anpassa sina riktlinjer för att attrahera och bibehålla hälso- och sjukvårdspersonal 2. Utbildning Erbjuda (tid för) fortbildning (Continuous Professional Development CPD), samt utbildnings- och forskningsmöjligheter för yrkesverksamma som en drivkraft för karriärutveckling. Erbjuda utbildning och arbetstillfällen inom hälso- och sjukvården till unga personer från missgynnade områden, och/eller arbetslösa individer. Dessa gynnar såväl deltagarna som hälso- och sjukvården, i dess strävan att lösa problemen med personalbrist. Dra nytta av kommersiella marknadsförings- eller kommunikationsbyråers kompetens i samband med genomförandet av nationella reklamkampanjer för att attrahera unga till en hälso- och sjukvårdsutbildning, och utnyttja sociala medier till fullo. Se till att handledare har tillräckligt med tid och möjlighet att genomföra sin roll vid ingripanden av utbildningskaraktär. Tillsyn Se över omfattningen av hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhetsområde. Låta dem ta sig an mer utvecklade roller, och göra det möjligt för dem att byta arbetsuppgifter, i syfte att göra yrkesroller mer attraktiva (gäller huvudsakligen sjuksköterskor). Ekonomiska incitament Kombinera ekonomiska incitament med andra typer av åtgärder för rekrytering och bibehållande, exempelvis ingripanden av utbildningskaraktär och möjligheter 2 Baserat på WHO:s Global policy recommendations on increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention (Världshälsoorganisationen, 2010) 6

7 till karriärutveckling understödda av goda arbetsmiljöer då ekonomiska incitament inte i sig är tillräckliga för att förbättra rekrytering och bibehållande. Erbjuda förmåner som är såväl övertygande som attraktiva vid användning av ekonomiska incitament för att attrahera yrkesverksamma till missgynnade områden och se till att de förblir där på lång sikt. Stöd ur yrkesmässig och personlig synpunkt Skapa understödjande arbetsmiljöer för att förbättra rekrytering och bibehållande, företrädesvis anpassade till enskilda anställdas olika livsskeden (t.ex. särskilda åtgärder för anställda med småbarn, den åldrande arbetskraften, etc.). Genomföra aktiviteter för att stödja personalens fysiska och emotionella välmående, och se till att tid avsätts som gör det möjligt för personalen att delta i dessa aktiviteter. Erbjuda inrättningar och tjänster för barnomsorg för att stödja personalen i dess strävan att kombinera karriären med familjeansvar. Blandning/Andra typer av ingripanden Inkludera åtgärder från olika områden i rekryterings- och bibehållandepaket, exempelvis genom att kombinera utbildning med stödåtgärder för yrkesverksamma. REKOMMENDATIONER Vår studie identifierade huvudmotiv och god praxis som var återkommande inslag vid flera av ingripandena i Europa. De flesta av våra rekommendationer är relevanta för ingripanden för såväl rekrytering som bibehållande, oavsett om det rör sig om källand eller målland. Det är viktigt att betona att rapportens huvudtext innehåller mycket mer användbar information av mer detaljerat slag. Beslutsfattare och chefer inom vård och omsorg kan optimera resultat inom rekrytering och bibehållande genom att använda sig av dessa rekommendationer för att utforma ingripanden som uppfyller deras särskilda och områdesspecifika behov. Val av rätt ingripanden Huruvida ingripanden för rekrytering och bibehållande lyckas beror till stor del på hur väl partnerskapet fungerar, och på anpassningen till lokala ekonomiska, politiska, juridiska, kulturella och organisatoriska miljöer. Mobilisera dina intressenter i en kollektiv strategi för att driva fram åtgärder. Utforma och genomföra ingripanden i enlighet med målgruppens egenskaper (praktikanter inom sjukvården kräver exempelvis en annan strategi än äldre sjuksköterskor). Genomföra ingripanden för rekrytering och bibehållande Ändringsprocesser är, vad gäller flertalet ingripanden för rekrytering och bibehållande, komplicerade och starkt kontextberoende, och stöds av lite bevis. Erbjud ingripanden som ger olika aktörer tillräckligt med frihet att välja de element som passar deras behov och yrkeskompetens, men med tillräcklig struktur för att tillse att alla aktörer arbetar mot ett gemensamt mål. Utforma ingripanden som är tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till olika lokala kontexter inom landet. 7

8 Översyn och utvärdering av ingripanden Den övervägande majoriteten av ingripanden använder sig ej av uttryckliga definitioner av effektivitet, och föreslår ej heller mätbara mål. Ett mer robust målunderlag, som kan ligga till grund för rekrytering och bibehållande av hälsovårdspersonal, kan vara till hjälp för affärsfallet ( business case ). Formulera konkreta mål och tidsramar för ingripanden för att underlätta översyn och utvärdering. Investera i system för översyn för att etablera de långsiktiga effekterna av ett ingripande för rekrytering och bibehållande. Indikatorer kan innefatta: anställningsstatus; index för stabilitet i personalstyrkan; personalomsättningshastighet; antal lediga jobb och/eller den tid som det tar att ersätta personal; antal inskrivna studenter och nivåer av arbetstillfredsställelse. 8

9 ÅTGÄRDER PÅ EUROPEISK NIVÅ INOM REKRYTERING OCH BIBEHÅLLANDE Det europaomspännande samarbetet eller kunskapsutbytet i detta område är underutvecklat med tanke på den nationella, regionala och lokala organisatoriska kontexten för åtgärder inom rekrytering och bibehållande av personal. EU-investeringar inom forskning och spridning av resultat skulle kunna stimulera och understödja innovation inom rekrytering och bibehållande av hälso- och sjukvårdspersonal. Se till att god praxis utnyttjas gemensamt inom EU genom att utveckla ett europeiskt register över god praxis i syfte att förenkla och främja rekrytering och bibehållande av personal inom hälsosektorn. Verka för främjande och spridning av verktygslådor för översyn och utvärdering, som innehåller samlingar av standardindikatorer som länder kan använda som referens för utvecklingen av egna strategier. Understöd aktivt lärande och spridning av god praxis avseende rekrytering och bibehållande, som sträcker sig över hela landet. Aktivera existerande nätverk och samarbetsorganisationer, inklusive Sectoral Social Dialogue Committee for the Hospital Sector och Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, på europeisk nivå för att involvera och mobilisera regeringar, sociala partners och andra relevanta intressenter, i syfte att rivstarta strategier för rekrytering och bibehållande, och förenkla samarbetet över gränserna. Främja stöd för forskning och utveckling i samband med finansiering av ingripanden för rekrytering och bibehållande särskilt vad gäller utvärdering av sådana ingripandens effektivitet samt utvecklingen av innovativa arbetsrutiner. SLUTSATSER är inte en teoretisk utmaning: det är ett omedelbart och akut problem som måste lösas av beslutsfattare, chefer inom hälsovården och hälsovårdspersonal i syfte att upprätthålla högkvalitativ vård. Akut problem Personalbrister belyser svaghetsområden inom våra hälso- och sjukvårdssystem, och utgör en risk for patientvården. Dessa jobb kan vara impopulära p.g.a. brist på stöd, dålig ledning eller brist på möjligheter till fortbildning eller befordran. I andra fall kan det handla om att personalen anser personalstyrkan vara för liten för att de ska kunna erbjuda säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vår studie klargör behovet av en strategisk ram som är baserad på politiskt stöd. Långsiktig vision Att lösa problemen med rekrytering och bibehållande kräver såväl kortsiktiga åtgärder som långsiktiga planer. Även om kriser kan ge upphov till innovation, är det nödvändigt att frågor om rekrytering och bibehållande förblir långsiktiga punkter på den politiska agendan, i syfte att bibehålla en stabil och välutbildad arbetsstyrka inom hälso- och sjukvården. Inkludera alla relevanta aktörer på beslutsfattandenivå och organisatorisk nivå Hälso- och sjukvårdspersonalens bristande tillgång och obalans beror på en kombination av olika faktorer som skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. Många lösningar kräver eftertänksamma och beslutskraftiga åtgärder över hela systemet som del av bredare reformer.

10 Kontextberoende Även om det finns inte finns någon enstaka lösning på problemen rörande rekrytering och bibehållande av hälso- och sjukvårdspersonal i Europa som passar alla situationer, pekar den goda praxis som presenteras i rapporten på vissa nyckelfaktorer som maximerar chanserna att lyckas. Ledningens inflytande Kapacitet inom det tekniska området samt ledningsområdet är en nyckelkomponent för framgångsrikt genomförande Personalens upplevelse av chefernas och ledningens kvalitet är av största betydelse för bibehållande av personal. Behovet av fler vetenskapliga belägg Det finns ett behov av ytterligare utvärderande forskning för att bedöma effektiviteten hos ingripanden för rekrytering och bibehållande. Dock är det lika viktigt med forskning som tillhandahåller verktyg, definitioner och råd vad avser processer kring rekrytering och bibehållande. Vad EU kan göra Ytterligare stimulera utbytet av god praxis, då beslutsfattare, hälsovårdspersonal och chefer måste kunna ha diskussioner med sina motparter i andra länder, och observera ingripandena i praktiken. EU-finansierade studiebesök över gränserna, och utvecklingen av studenthandledare och intressegrupper skulle främja det utbredda antagandet av de strategier som presenteras i denna rapport. Framtiden är nu Det är av största vikt att både se till framtiden, och att överväga problemen i nuläget. Vad vill vi att våra vårdsystem ska göra? För vem ska det göras? Vilken typ av hälsooch sjukvårdspersonal vill vi ha? När man studerar exempel på god praxis inom EU är det oundvikligen alltid det förflutna som sätts i fokus det som redan gjorts. Detta lär oss dock en viktig läxa, och denna rapport är ett viktigt bidrag till debatten. 10

11 HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS Free publications: one copy: via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); more than one copy or posters/maps: from the European Union s representations (http://ec.europa.eu/represent_en.htm); from the delegations in non-eu countries (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); by contacting the Europe Direct service (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) or calling (freephone number from anywhere in the EU) (*). (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). Priced publications: via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Priced subscriptions: via one of the sales agents of the Publications Office of the European Union (http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 11

Synpunkter på grönboken om kost och motion

Synpunkter på grönboken om kost och motion Diarienr 2006/0041 2006-03-14 Thomas Rostock Avd för vård och omsorg Thomas.Rostock@skl.se Phone: 0046 8 452 77 02 Europeiska kommissionen DG Hälsa och konsumentskydd Enhet C4 - Hälsans bestämningsfaktorer

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrök

Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrök Vårt dnr Vård och omsorg Ingvor Bjugård 2007-03-26 sanco-smoke-free-consultation@ec.europa.eu Tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning.

Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. OBS Under arbeta: citera ej utan författarens tillstånd/n.b. Work in progress: do not quote without author

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden

SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden Erik Alm Hannover Life Re Sweden SFF 29 mars 2011 Disclaimer The information provided in this presentation does in no way whatsoever constitute legal, accounting, tax or other professional advice. While

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Definitioner på glesbygd

Definitioner på glesbygd Sjukvård i glesbygd Definitioner på glesbygd Ställen där man får EU medel för att dra bredband. SCB allt som ej är tätort (max 200m mellan husen och mer än 200 inv) Glesbygdsverket, tätort >3000 inv, landsbygd

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållanden för företagande kvinnor Andreas Mångs Kort om projektet Med hjälp av enkät och registerdata har vi bl.a. studerat

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Norrbottens reflektioner och synpunkter på arbetet med att utforma en europeisk strategi för psykisk hälsa

Norrbottens reflektioner och synpunkter på arbetet med att utforma en europeisk strategi för psykisk hälsa Kontaktpersoner: Ingrid Carlénius 2006-05-29 Kommunförbundet Norrbotten ingrid.carlenius@bd.komforb.se Europeiska Kommissionen Agneta Bygdell Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd FoU Norrbotten

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Fler platsannonser i december

Fler platsannonser i december Kontakt: Stefan Rizvi Monster Worldwide Sweden +46 8506 523 61 stefan.rizvi@monster.se Fler platsannonser i december Sammanfattning december 20: Monster Employment Index steg två punkter i december till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

AF BOSTÄDER 2015-03-27. Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor

AF BOSTÄDER 2015-03-27. Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor AF BOSTÄDER 2015-03-27 Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor 1. UPPDRAGSBESKRIVNING OCH BAKGRUND 1.1 UPPDRAGET 3 PROJEKTET GRUNDAR SIG I TVÅ FRÅGOR Följande frågor har Lunicore utgått ifrån

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3)

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Kevin S. Douglas, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster, & Henrik Belfrage Steg 1: Sammanställ relevant bakgrundsinformation Information

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer