Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13"

Transkript

1 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell

2 Inledning För vägledning vid rekryteringsprocesser finns ett mångfald teorier och urvalsmodeller att ta hjälp av. Dessa är oftast skrivna och framtagna av utbildade psykologer och psykiater, men dock inte anpassade för gemene man. Dessvärre har vanligtvis inte de som anställer nytt folk på företagen kompetensen för att riktlinjerna ska ha en funktion. Det är här konsultföretag med inriktning på rekrytering kommer in i bilden och kan hjälpa till att agera matchmaker mellan företag och arbetssökande. Syfte Syftet med denna rapport var att undersöka hur teorier inom rekrytering används i praktiken, samt hur ett konsultföretag jobbar ut efter dessa. Sammandrag Rekrytering finns i många varianter med olika tillvägagångssätt, både med och utan urvalsmodeller framtagna för ändamålet. Baserade på framforskade teorier kan de hjälpa till i valet bland ansökande till den tjänst som ligger ute. Bristande kunskap i ämnet hos de som håller i anställningsintervjuer kan dock göra att funktionaliteten i dessa går förlorad. Specialister inom området kan då vara en lösning på problemet då de har större kunskap och erfarenhet inom ämnet. Det är inte ovanligt att rekryteringsföretag har tagit fram egna urvalsmodeller de jobbar efter som de funnit fungerande i praktiken. Företaget som blivit intervjuat till den här rapporten jobbar ut efter egna modeller som de finner mycket effektiva. Denna rekryteringskonsult som omnämns har även ett arbetssätt som motsätter sig många av de vanliga tillvägagångssätt som finns inom rekrytering. I stället för det traditionella sättet där man jobbar utifrån företagens kravprofil på de arbetssökande så har de vänt på konceptet. De jobbar utifrån ingenjören (den arbetssökande) och dennes önskemål på den nya arbetsgivaren. Resultatet av att jobba så här är det ömsesidiga intresset parterna i mellan som är en av styrkorna i denna egenframtagna rekryteringsmodell. 1

3 Teorier inom rekrytering James A. Breaugh har i sin rapport, Employee recruitment: Current knowledge and important areas for future research (2008), redogjort för hur rekrytering vanligtvis går till samt hur rekryteringsprocessen kan utvidgas och utvecklas. Rapporten behandlar rekrytering i det externa ledet; personer som inte redan är inom ett företag är ämnade att rekryteras. Breaugh påpekar dock att det finns liknande paralleller med att rekrytera internt inom ett företag. En vedertagen sanning enligt Breaugh (2008) är att jobbrelaterade variabler som lön, arbetstimmar och arbetsuppgifter är viktigare vid anställning än hur själva rekryteringen går till. Frågan blir då hur stor skillnad rekryterare, utformning av hemsida eller andra aspekter som ger en bild av den rekryterande organisationen verkligen har? Om de arbetsrelaterade aspekterna har en större betydelse kan det tyckas att hur rekryteringen går till inte har så stor betydelse. Men faktum är att om rekryteraren gör ett dåligt arbete med att annonsera och informera om den lediga tjänsten kommer det förmodligen att inbringa ett sämre resultat än om hen hade gjort ett bättre jobb. Breaugh exemplifierar detta med att illustrera att det inte går att nå ut till människor som inte själva aktivt söker jobb om rekryteraren i fråga bara använder exempelvis annonser i en tidning. Om intresset eller underhållet är för dåligt från rekryterarens sida kan det leda till att tänkbara kandidater drar sig ur processen redan innan jobbförslaget kommit fram. Hur ett företag väljer att gå till väga med rekrytering kan bland annat bero på företagets storlek. Ett stort företag kan troligtvis ha en egen HR-avdelning som tar hand om detta medan ett litet företag inte har kapacitet och resurser för att klara detta själva. När det gäller själva företaget kan även detta i sig vara en faktor som bidrar till hur attraktivt ett jobberbjudande är för den ansökande. 2

4 Modell och tillvägagångssätt Fig. 1 Figur av rekryteringsprocessen (Breaugh, 2008) Breaughs modell av rekryteringsprocessen utgår från att bestämma vilken typ av person som önskas att rekryteras. Ett rekryteringsobjekt sätts upp. Utbildning, erfarenhet och personlighet bör stämma överens med den önskvärda bilden hos den som är intresserad av jobbet. Målbilden bestäms och sedan så utvärderas hur denna person ska hittas, vilket Breugh kallar för att utveckla en strategi. Vem som ska rekryteras och var denna person finns, samt att göra detta inom rätt tidsintervall och se till så att det når ut till de som är önskvärda. Annonser eller liknande utformas sedan enligt den satta strategin. Nästa steg är att dra igång själva rekryteringsprocessen och hitta tänkbara kandidater, genom annonser, headhunters som söker upp personer direkt (Nationalencyklopedin, 2013) eller genom andra metoder. När processen gått så långt att några kandidater passar bra för jobbet läggs ett jobberbjudande fram och resultatet blir en ny tillsatt tjänst som sedan kan utvärderas angående om rätt person tillsattes eller om resultatet i slutändan inte blev så positivt. Att sätta upp mål och finna exakt det som efterfrågas är inte lätt (Breaugh, 2008). Erfarna, eftertraktade individer som redan är nöjda med sin nuvarande anställning och troligtvis inte kommer att söka sig till en ny tjänst via en annons är svåra att nå ut till. 3

5 Framställning av tjänsten Hur tjänsten framställs av rekryteraren har en stor inverkan på hur höga förväntningar den anställde har av tjänsten och företaget (Breaugh, 2008). Detta påverkar i sin tur hur pass nöjd den anställde kommer att bli med situationen. Om rekryteraren enbart har berättat gott om arbetsplatsen och givit högre förhoppningar än vad arbetsplatsen faktiskt motsvarar ger detta en större risk att medarbetaren sedan slutar. För att motverka detta har det föreslagits att arbetsgivaren ska ge en helhetsbild med både positiva och negativa aspekter av arbetsplatsen. Om arbetsgivaren är ärlig och ger en rättvis bild, bör detta leda till en högre tillfredsställelse hos arbetstagaren samt en känsla av att arbetsgivaren var ärlig. Sättet rekryteraren väljer att framställa arbetsplatsen, exempelvis genom en hemsida, kan ge olika föreställningar om den hos arbetstagaren. Breaugh (2008) föreslår att en rundvandring på arbetsplatsen vore en god idé, då arbetstagaren verkligen kan se hur arbetsplatsen ser ut. Rekryteringsmetoder Den metod som rekryteraren väljer att använda för att hitta tänkbara arbetstagare spelar stor roll (Breaugh, 2008). Att ta in kandidater via rekommendationer från kollegor, använda sig av annonser eller anställa en särskild rekryteringsfirma är alla olika former av metoder som kan ge olika resultat i slutändan. Studier har visat att individer som gått rakt in på en arbetsplats utan att ha till kännedom om det fanns något jobb tillgängligt samt de individer som blivit rekommenderade av en annan medarbetare på företaget, har störst chans att inte själv sluta efter att ha blivit anställda (Gannon, 1971) Rekryterarens egenskaper Enligt Breaugh kan rekryterarens personlighet och förhållningssätt spela stor roll under rekryteringsprocessen. En personlig, trovärdig, informativ och kompetent rekryterare bidrog till att den potentiella arbetsplatsen sågs på ett mer attraktivt och positivt sätt. Rekryteraren menades av många arbetssökande reflektera arbetsplatsen och rekryterarens beteende gentemot potentiella arbetare ansågs vara ett representativt beteende i organisationen. Det är betydelsefullt för företaget att rekryteraren inte förskönar arbetet eller förvränger sanningen 4

6 då den nyanställde ofta slutar på arbetsplatsen när denne inser att sanningen var en annan. Det ligger därför i organisationers intresse att använda sig av en högst kompetent rekryterare vilken framställer organisationen som en trevlig och framgångsrik arbetsplats men som inte förskönar arbetet utan säger som det är. Vem ska man rekrytera? En rekryterare har ibland svårt att välja mellan den äldre men mycket erfarne arbetaren eller den unga, nyutexaminerade arbetaren som har lätt att lära sig men ingen erfarenhet. Fördelen med äldre och erfarna arbetare är att de har bättre arbetsmoral, mer realistiska förväntningar gällande arbetet och uppgifterna, bättre kunskaper och en mindre benägenhet att byta jobb. Till deras nackdel är dock att de är närmare pensionen och att de är mindre villiga att lära sig nya saker. Nyutexaminerade arbetssökande har till sin favör deras unga ålder, deras kreativitet samt villigheten till att lära sig nya saker och fortsätta med att utbilda sig genom kurser och dylikt. Nackdelarna är emellertid att de saknar erfarenhet, de har mindre realistiska förväntningar gällande arbetet, de har en sämre arbetsmoral och de är mer benägna till att byta jobb relativt ofta. Det är således bäst att anställa en relativt ung men erfaren arbetare som innehar de olika fördelarna men som saknar nackdelarna, dock är sådana personer svåra att hitta vilket gör att rekryterare ibland blir tvungna att bredda sina urval. Huruvida rekryteraren sållar bort arbetssökande för att hitta den bästa eller utökar sitt urval för att hitta en lämplig arbetare beror på om det är brist eller ett överflöde av arbetare med den eftertraktade utbildningen. Reklam och publicitet Rekryterare använder sig ofta av reklam och utförandet av reklamen har stor påverkan. Reklamen ska vara riktad direkt till den eftertraktade målgruppen som befinner sig i det önskvärda geografiska läget, även tid är en viktig faktor och om företagen vill vara åtråvärda är det viktigt att börja göra reklam redan åt byggingenjörsstudenter. Det vill säga, ett byggföretag i Göteborg som söker byggingenjörer borde rikta reklamen till just byggingenjörer som bor i Göteborg eller inom ett rimligt pendelavstånd. Företaget borde även ge sig själva offentlig uppmärksamhet genom att besöka högskolor och universitet 5

7 regelbundet för att öka intresset hos blivande byggingenjörer. Ett sådant tillvägagångssätt har visat sig vara mest effektivt och lönsamt för företagen då man får genuint intresserade arbetssökande med rätt utbildning och kunskaper (Breaugh 2008). En reklamannons som innehåller mycket och mer precis information ses som trovärdig och därmed mer attraktiv medan en reklamannons med lite information ses som flummig och icke trovärdig vilket gör att arbetsplatsen inte blir åtråvärd. En till anledning för organisationer att skapa informativa och sanningsfulla reklamer är att undvika korta anställningstider. Det är viktigt att visa upp organisationens bästa sida utan att dölja de mer negativa aspekter och detta gäller även vid reklamskapandet. Som tidigare nämnt leder ofta felaktig eller förvrängd information om arbetsplatsen innan anställning till uppsägning när sanningen väl kommit ikapp. En arbetsplats har nästan alltid en nackdel och organisationen borde vara angelägen om att belysa även denna del för arbetssökanden för att undvika en kort anställning. En kort anställningen leder till en större personalomsättning vilket är kostsamt för organisationer i både tid och pengar. Breaugh (2008) påpekar även att för positiv företagspublicitet är det bra att alla anställda beter sig som kompetenta, professionella, trevliga och varma personer. Receptionistens otrevliga beteende mot arbetssökanden eller en kontorsarbetares vresiga uppsyn kan leda till att arbetssökande känner sig avskräckta även om just chefen eller rekryteraren har visat sin goda sida. Rynes (1991) utförde en underökning som visade att 30 procent av arbetssökande till en anställningsplats hos ett företag ändrade sin dessförinnan positiva ståndpunkt om företaget när de kände sig oprofessionellt behandlade av de människor de träffat på arbetsplatsen. 6

8 Metod Rapportens inriktning inom rekrytering föll på hur man jobbar med detta med externa hjälpmedel och hur en sådan process går till. För att få en grundläggande förståelse gjordes ett besök på ett rekryteringsföretag i centrala Göteborg som jobbar med rekrytering av ingenjörer inom byggbranschen. Personen som intervjun ägde rum med var grundaren av företaget och har befattningen verkställande direktör. I början av det knappt två timmar långa mötet erbjuder sig intervjupersonen själv att få berätta om sitt företag och arbetssätt med hjälp av två olika kompendier som används vid möten av företag respektive arbetssökande. Denna gedigna presentation ihop med svaren på de följdfrågor som dök upp gav svar på de frågor som var förberedda inför intervjun. Dessa handlade mestadels om hur en rekryteringsprocess går till, vad som efterfrågas vid anställning, om det finns några teorier/modeller som används, varför ett rekryteringsbolag behövs m.fl. Resultat Byggbranschen är speciell då de flesta ingenjörer som har anställning redan är bekväma och trygga i rollen som de besitter. Detta leder till att de flesta inom denna bransch sällan söker sig vidare till andra jobb som möjligtvis kan gynna karriären. Det intervjuade företaget är en rekryteringskonsult som urskiljer sig jämfört med många andra rekryteringsföretag genom specialisering mot bygg och anläggningsbranschen. Kundkretsen är stor och omfattar stora och välkända företag. På rekryteringsföretaget jobbar ingenjören som är arbetssökande genom avtal, som innebär att man lämnar över arbetssökandet helt till dem. De får exklusivitet att rekrytera dig och de sköter allt jobbsökande för dig därefter. Det finns en deposition i avtalet, denna fungerar som en säkerhet för att veta att det finns ett genuint intresse för att byta jobb. Avtalen brukar ligga på cirka tre månader men kan variera beroende på specifika önskemål som den arbetssökande har. Det är vanligt att ingenjörer gillar att ha kontakt med rekryteringsbolag för att hela tiden kunna hålla sig uppdaterade om vad de kan bli erbjudna på sitt nuvarande jobb. Många av de som söker jobb brukar därför kunna utnyttja detta och 7

9 därmed existerar avtalet som en säkerhet. Rekryteringskonsulten får då en säkerhet på att ingenjören i fråga verkligen är seriös med att vilja byta jobb och inte bara är intresserad av att se hur marknaden ser ut för honom för tillfället, detta för att de endast inte bara ska kunna jämföra sitt nuvarande jobb och lön till sin egen fördel. Rekryteringsföretaget utlovar dessutom full garanti på att en matchning kommer att finnas genom avtalet. De som söker jobb via rekryteringsföretaget har alltid ett jobb sen innan, men är redo att ta ett nytt steg i karriären. Processen sker alltid diskret så att individen som söker nytt jobb inte ska komma i dåligt dager på det nuvarande jobbet. Cv:t som man använder under rekryteringsprocessen är därför censurerade i de första stadierna och ges ut till fullo först då det finns ett intresse för anställning. Man frågar alltid efter kundens styrkor, och inte dess svagheter. Man vill på så sätt lyfta de sökande och se möjligheterna! Rekryteringsföretaget utgår alltid från ingenjörerna och man jobbar tvärt emot hur vanliga rekryteringsföretag vanligtvis jobbar. Dem söker jobb efter dina intressen och behov. Detta sker genom en kravprofil mot företaget. Man utgår alltså från ingenjören och hans behov. Nyexaminerade ingenjörer platsar sällan i de kravprofiler som företagen har, därav är erfarenhet en viktig del för att kunna få söka jobb via rekryteringsföretaget. Minst fem år ute i arbetslivet ses som en gräns för söka jobb via dem och detta medför att företagen vet att ingenjörerna som söker jobb är kvalificerade. Efter att man har fått en behovsanalys av ingenjören och vad individen är utefter, så börjar sökningen för den kravprofilen som ingenjören satt upp. När en matchning har funnits, kontaktas ingenjören i fråga och han får se vilka jobberbjudanden som existerar och vilka företag som är intresserade av att träffa honom. Är denna matchning intressant för ingenjören så arrangeras det ett möte mellan företaget och ingenjören. Detta är bland det sista stegen och om båda parter trivs med varandra så sköter även rekryteringsföretaget så att ingenjören får rätt anställnings erbjudande och ett avtal kan därefter skrivas. Kandidatmöte Behovsanalys Kundmöte Matchning Kandidat/kund möte Anställnings- erbjudande 8

10 Parallellt med rekryteringsuppdragen satsas även på att skaffa nya avtal mellan sig själva och aktuella företag i branschen. Den första kontakten sker oftast med ett telefonsamtal från någon av parterna och är intresset delat bokas ett första möte. Kommunikationen förs då i de flesta fallen med personen eller personerna i företagens ledningar. Fler företagsavtal både förenklar och förbättrar arbetet i rekryteringsprocessen. Med ett större kontaktnät kan fler potentiella arbetsgivare presenteras för den sökande ingenjören samt rekryteringsföretaget. Konsult kan enkelt sända över en presentation av ingenjören till flertalet företag vid samma tillfälle. Ett större antal jobbmöjligheter förekommer, vilket leder till att fler ingenjörer kan konsulteras. Företagsavtalen är med andra ord essentiella för konsultföretagets fortsatta utveckling och expansion. De första mötena med företagen kan liknas med de första mötena med ingenjörerna. De går till på ungefär samma sätt då huvudmålet är att sälja in en tjänst till den andra parten. På samma gång säljs även en framtidsvision in hos företagsledarna gällande hur bygg branschen ger många och goda chanser för företaget att växa och bli större. Däremot beskrivs samtidigt framtidens stora brist på ingenjörer. En artikel som behandlar nämnt ämne läggs fram i syfte att skaka om och förhoppningsvis öka förståelsen för hur relevant ingenjörsrekrytering är. I detta skede har företagsledarnas självsäkerhet pumpats upp angående företagets kommande tid i branschen. Dessutom har en färdig instruktion lagts fram på hur denna kommande tid ska bli möjlig. Vidare på mötet görs en presentation av rekryteringsföretaget och deras roll i framtidsvisionen. De berättar vad det är som särskiljer dem från andra rekryteringsföretag och vad som gör dem till de bästa för jobbet. Därefter beskrivs rekryteringsprocessen utifrån ingenjörernas sida. När all information är nämnd har mötet kommit fram till sitt slutskede då avtalet redogörs för företagsledarna. Avtalet går i stort sätt ut på en prenumeration av rekryteringskandidater och en betalning sker endast när man bestämt sig för att anställa någon av dessa. 9

11 Diskussion De urvalsmodeller som finns idag är tänkta att agera som ett hjälpmedel vid anställning. En förenkling av dessa kan dock vara till hjälp. Utan rätt kompetens och utbildning kan det snarare förvirra än klargöra vid ett försök att sätta sig in i ett psykologiskt forskningsperspektiv. En annan aspekt är att den som intervjuar den arbetssökande eventuellt inte har rätt intervjutekniker och kan då gå miste om relevant information. Det är då en rekryteringskonsult kan bidra med sina tjänster, de besitter rätt kompetens för anställningsprocessen. Ett bevis på detta framgår i rapporten där det rekryteringsbolag som intervjuats använder sig av en slags rekryteringsmodell som de själva har tagit fram och finner effektiv. Till skillnad mot modellen presenterad i teorin där utgångspunkten är en målbild från företagets sida, utgår rekryteringsbolaget från den arbetssökandes önskemål. Modellen är enkelt utformad och istället för att vara generell för alla sökande så är den anpassad individuellt efter personen och dennes behov och intressen. Detta, ihop med att kraven ligger på företaget istället för den arbetssökande, gynnar den arbetssökande då denne hamnar i fokus. Fortsättningsvis leder detta till ett ömsesidigt intresse mellan parterna vilket är en trygghet för dem båda. Parterna träffas först när företaget har ett intresse att anställa den arbetssökande, vilket ger en klar fördel jämfört med en generell metod där den sökande får konkurrera med andra sökande. Enligt teorier om hur jobb bör framställas inför de arbetssökande sägs det att det bästa resultatet ges via en rättvis bild av positionen som erbjuds. Det råds att inte bara lyfta fram det som är positivt utan även berätta en mer verklighetsförankrad bild så inte arbetet kan ses som negativt vid ett senare tillfälle. Annars kan det leda till missnöje eller att personen väljer att säga upp sig efter en kort anställningstid och processen måste börjas om igen. Företaget väljer att måla upp en objektiv rättvis bild av den plats som erbjuds men om vi tänker oss att denna teori om en individ istället, om hur denna framställs, så berättas enbart positiva egenskaper. Även om detta teoretiska sätt skulle kunna skapa missnöje, så utgår rekryteringsbolaget ifrån att detta är ytterst ovanligt och att så länge rätt erfarenhet och utbildning finns blir alla parter nöjda. Bristen på ingenjörer gör att många företag värdesätter rätt kompetens många gånger högre än andra egenskaper hos personen. Viktigt att nämna är att rekryteringskonsulten ska sälja in ingenjören till ett annat företag och det är en bidragande orsak till att inga negativa 10

12 sidor av ingenjören betonas. Ingenjören själv kan även tycka att det känns ofördelaktigt att nämna negativa egenskaper. De många teorier som finns gällande rekrytering kan vara svåra att arbeta utefter för en lekman. Förståelsen är därför hög för att externa hjälpmedel som rekryteringskonsulter anlitas. Även om det tillkommer en kostnad kan det ändå löna sig i och med att det anställande företaget inte behöver lägga någon tid eller ansträngning själva. It s a win-win-situation! Referenser Breaugh J.A et al., (2008) Employee recruitment: Current knowledge and important areas for future research. Nationalencyklopedin, headhunting. Hämtat från 11

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Headhunting & Assessment

Headhunting & Assessment Headhunting & Assessment Välkommmen! Ofta händer det att en inofficiell rekrytering blir officiell. Det är därför som både arbetsgivare och arbetstagare ofta är motsträviga till en direktkontakt, detta

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Rekommendationer vid rekrytering

Rekommendationer vid rekrytering Rekommendationer vid rekrytering Rekrytering betyder inte allt men mycket för att få fler kvinnor på toppen. Rekryteringsföretagen som medverkar i W2T har tillsammans tagit fram rekommendationer till andra

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb?

Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb? Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb? Vad ska jag söka för jobb, hur kan jag förbättra mina chanser att få komma på intervju? Vad ska jag särskilt tänka på? Vad är ett kollektivavtal och varför

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Customer Satisfaction Questionnaire 2013-2014. Sälj och Marknad Rekrytering Medical Besöksbokning

Customer Satisfaction Questionnaire 2013-2014. Sälj och Marknad Rekrytering Medical Besöksbokning 2013-2014 Sälj och Marknad Rekrytering Medical Besöksbokning Sälj och Marknad 2003-2014 1. Har PharmaRelations uppfyllt målsättningen med detta uppdrag enligt uppdragsbeskrivningen? 5,3 2. Är ni nöjd med

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Rekrytering Second Opinion Personalsamtal med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Specialister inom rekrytering & urval samt personalsamtal SAMMANFÖR DIN VERKSAMHET MED RÄTT KOMPETENS

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Skandinaviens främsta rekryteringsföretag

Skandinaviens främsta rekryteringsföretag Skandinaviens främsta rekryteringsföretag ESR tar, på endast tre veckor och till en låg fast kostnad, fram de bästa kandidaterna för den tjänst som ska tillsättas. ESR har sedan företaget etablerades 1997

Läs mer

REKRYTERINGS- POLICY

REKRYTERINGS- POLICY REKRYTERINGS- POLICY 2007-12-12 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Kravprofil... 3 3.1 Analys... 3 3.2 Ansökningstid...4 3.3 Försök till samordning av annonsering... 5 3.4 Ansökningstid...5

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Karriärcoachning för ingenjörsstudenter

Karriärcoachning för ingenjörsstudenter Karriärcoachning för ingenjörsstudenter Eva Söderman eva.soderman@uadm.uu.se Mikael Carlsson mikael.carlsson@uadm.uu.se Madelene Stenmark madelene.stenmark@uadm.uu.se Inledning Vare sig den framtida branschen

Läs mer

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå.

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå. 1 0. K o m p e t e n s b a s e r a d i n t e r v j u 84 En kompetensbaserad intervju är en del av en strukturerad intervju, där intervjuaren strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer