Nu är min farfars far online!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu är min farfars far online!"

Transkript

1 Nu är min farfars far online! SVAR -din länk till historien

2 Ett urval av våra tjänster... Digitala Arkiv SVAR- Svensk arkivinformation SVAR är en avdelning i Riksarkivet och har till uppgift att tillgängliggöra och distribuera det arkivmaterial som arkivverket förfogar över och som är överfört till mikrokort eller digitalt media. Distributionen sker till såväl nationella som internationella kunder framför allt i Europa och USA. Vi arbetar för att underlätta nyttjandet av arkivmaterial och vänder oss till alla som söker information och kunskap om och ur de statliga arkiven som förvaras hos det centrala Riksarkivet och de regionala landsarkiven. Här berättar vi om en del av det digra material som SVAR har. Vi har både digitaliserat arkivmaterial, sökdatabaser och bilddatabaser. På hittar du vårt material. Kyrkoarkiv Dessa arkiv är släkt- och hembygdhistorikers värdefullaste källmaterial. Med hjälp av kyrkoarkiven kan man följa sin släkt tillbaka till slutet av 1600-talet. I husförhörslängderna kan man finna familjerna och hushållen uppställda rote för rote eller gård för gård. Ministerialböckerna ger uppgifter om de enskilda personernas födelse, giftermål, dödsfall och flyttning. I vår digitala forskarsal får du full tillgång till detta material! SCB-utdrag, födda, vigda & döda Materialet är fördelat läns-, års- och församlingsvis. Utdrag ur födelse- vigsel- och dödböckerna insändes regelbundet från församlingarna till SCB. Indexering av materialet pågår fortlöpande. De indexerade SCB-utdragen kan återsökas på församling, typ av material och år. Mantalslängder Mantalspenningen var en krigsskatt som infördes redan Denna avgift är från början den så kallade kvarnskatten, som lyftes när spannmålet maldes vid kvarnen. Detta är ett arkiv om folkets historia sökbart på församlingsnivå, som inte bara passar den professionella forskaren utan även släkt och hembygdshistoriker. Med mantalslängden som källa får vi insikt i våra förfäders ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor, till exempel alkoholoch tobaksbruk. Digitala Arkiv

3 Generalmönsterrullor I dessa rullor som är uppställda regementsvis får man grundläggande kunskap om enskilda soldater och officerare från 1680-talet-1880-talet. Där anges t ex ålder, civilstånd, födelselandskap, längd, tjänstgöringstid, betyg vid avsked och deltagande i fälttåg samt att manskapet erhållit sina rättigheter. Även hästarnas och materialens tillstånd redovisas. Flottans rullor Samlingen Flottans rullor innehåller ett betydande antal rullor över flottans olika förband från 1600-talets till 1800-talets mitt. Rullorna redovisar såväl de indelta båtsmanskompanierna som andra personalkategorier, t ex sjöartillerister och lotsar. Normalt erhålls uppgift om båtsmannens namn, tjänstgöringsstid samt tjänstens innehåll. I vissa rullor finns även uppgifter om båtsmannens ålder och födelseort/landskap. Innehållsmässigt och till funktionen fyller de samma syfte som samlingen Generalmönsterrullor gör för armén. Arméns meritförteckningar Samlingen Meritförteckningar består av regementsvis ordnade förteckningar över officerare, uppgjorda av regementena och insända till olika myndigheter. Samlingen omfattar i stor sett tiden fram till Älvsborgs Lösen 1571 Två gånger erövrade danskarna Älvsborgs fästning, 1571 och 1613, som sedan för dyra skattepengar måste köpas tillbaka av svenskarna. Eftersom Älvsborg var Sveriges enda hamn västerut var landet tvunget att återinlösa den riksdaler var lösensumman Älvsborgs lösen var en extraskatt som togs ut under flera år, men har namn efter det år skatten beslutades. Älvsborgs lösen 1571 är den i Sverige äldsta bevarade skattelängden baserad på hushållen där stora delar av den svenska befolkningen ingår. Detta gör det unikt för släkt- och hembygdsforskare. Hela arkivet är publicerat och sökbart på församlingnivå. Digitala Arkiv

4 Digitala Arkiv Provinsialläkareberättelser Collegium Medicum bildades 1663 och var från början ett läkaresällskap till skydd mot in- och utländska kvacksalvare. Collegium Medicum utvecklades till ett ämbetsverk, som hade till uppgift att övervaka medicinalväsendet i hela riket och även ansvara för undervisningen. År 1813 ersattes Collegium Medicum av Sundhetskollegium och från år 1877 av Medicinalstyrelsen. Provinsialläkareberättelser finns för åren och omfattar hela landet. Årsberättelserna innehåller uppgifter om ortens karaktär och bostadsförhållanden, väderlek och årsväxt, de allmänna sjukdomar som förekommit under året, fattigvård, kriminalvård, folkskolor, badinrättningar, apotek, gjorda obduktioner, inom orten verksamma läkare, veterinärer, apotekare, barnmorskor och kvacksalvare. Fabriksberättelser Fabriksberättelser var statistiska uppgifter som fabrikerna (manufakturerna) årligen skickade in till Kommerskollegium. Med manufaktur avsågs textilindustrier, tobaksspinnerier, socker-, pappers-, glas-, porslinsbruk och garverier med mera samt en del av järn- och metallförädlingen. Här kan man för varje fabrik finna bland annat fabriksägarens namn, vilket år den fått privilegium, antal anställda, deras yrke, vilka maskiner som fanns, vilka artiklar som tillverkades, i vilka kvantiteter och deras värde. Digitala Arkiv

5 Bilddatabas Krigsarkivets porträttsamlingar Innehåller drygt skannade porträtt/bilder från Arméns och Flottans porträttsamlingar av i huvudsak svenska officerare med anknytning till armén och flottan. Här återfinns även porträtt av civila män och kvinnor och gruppfotografier av exempelvis kadetter liksom ett antal utländska porträtt. I samlingen ingår också litografier, reprofotografier av målade porträtt samt teckningar och gravyrer. Samlingarna är registrerade och sökbara på namnnivå. Bilddatabaser

6 Sökdatabaser Folkräkningar Folkräkningen gjordes utifrån avskrifter ur husförhörslängderna och församlingsböckerna. Från 1860 genomfördes folkräkning vart tionde år och innehåller bland annat uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer, deras yrken och uppgifter om födelseår, födelseorter och civilstånd. Hela Sveriges befolkning är i dag sökbar i 1890 och 1900 års folkräkningar. Registrering av 1880 års folkräkning pågår och det sker en kontinuerlig uppdatering. Folkräkningarna ger en enkel ingång för vidare forskning för såväl skolungdomar som professionella forskare. Bouppteckningsdatabasen För närvarande finns register från fem län i databasen, den uppdateras kontinuerligt. Sökingångar är: för- och efternamn, yrke, hemort och hemförsamling, årtal samt anhörigs för- och efternamn. Bouppteckningar har upprättats vid dödsfall (och i vissa fall när bon måste delas, vid konkurser och äktenskapsskillnader) sedan talet. Uppgifter från den äldsta bouppteckningen i databasen är från I bouppteckningen finns förutom information om arvingars namn och bostadsort detaljerade uppgifter om boets tillgångar i form av guld, silver, kläder, husgeråd, verktyg och kreatur. Om det fanns byggnader i boet beskrevs också dessa, liksom fordringar och skulder. Brandförsäkringar Innehåller uppgifter om brandförsäkringsvärderingar, gjorda under åren från främst Brandförsäkringsverket och delar av Tarifföreningen. Registret omfattar värderingar och är registrerat efter gamla sockennamn. Värderingar finns över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus, skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda gårdar till exempel gods och sätesgårdar. För bruk och större gårdar skulle värderingen åtföljas av en planritning och karta. Under åren försäkrades även byggnader belägna i Finland. Dessa värderingar återfinns under sockennamn Finland. Dessutom finns en kartdatabas som innehåller cirka kartor, situationsplaner, ritningar med mera från tidsperioden Ericsbergsarkivet De enstaka handskrifter, främst brev skrivna av kända personer, som inköpts av Bonde, utgör grundstommen i Ericsbergsarkivets autografsamling. Men autografsamlingen har utökats högst betydligt genom att mängder med brev i de övriga delbestånden i Ericsbergsarkivet har tagits ur dessa och tillförts samlingen. Av de autografsamlingar som finns i Riksarkivet, är Ericsbergsarkivet den i särklass största. Den är ständigt efterfrågad av forskarna och därmed en samling väl värd att tillhandahålla i digital form på nätet. Sökdatabaser

7 Frigivna straffarbetsfångar Fångvårdsstyrelsens arkiv över frigivna straffarbetsfångar mellan åren har skannats in och registrerats i denna databas. Uppgifterna från registerkorten, över fångarna, är sökbara och kopplade till skannade bilder av källdokumenten. Registerkorten innehåller fotografier på de frigivna fångarna samt information om datum för ankomst till fängelset, namn, yrke hemort, brottets art, typ av straff m.m. Det är framförallt registerkort över dömda män som finns i databasen men även ett litet antal kvinnor finns registrerade. Det är framför allt personer som fått ett straff längre än ett år som finns registrerade i databasen. Sjömanshus Sjömanshusens uppgift var bland annat att fungera som arbetsförmedling och att upprätthålla disciplinen bland sjömännen och skepparna. Som mest fanns det 47 sjömanshus i Sverige. Under 1960-talet upphörde de sista sjömanshusen. I arkiven får man uppgifter om namn, födelseår, födelse- och kyrkoskrivningsort, sjömanshus, inskrivningsnummer, på- och avmönstringsdatum och befattning. Normalt finns även uppgifter om fartyget och dess destination. Dessa arkiv är av stor betydelse för den vetenskapliga forskningen om Sveriges sjöfart och utrikeshandel under tvåhundra år. Tio av sjömanshusen har registrerats. Konseljärenden Handlingarna rörande regeringsbeslut är samlade i konseljakter, en akt för varje ärende. Konseljakten ska innehålla samtliga handlingar, som utgör underlag för regeringens eller (som det hette fram till 1974) Kungl. Maj:ts beslut. Konseljlistorna har registrerats och databasen ger därmed ingång till akterna för sju departement under perioden , totalt drygt konseljärenden. Aktiebolagsdatabasen Uppgifterna till sökdatabasen är hämtade från Handböcker för affärsvärlden för åren 1906, 1912, 1920 och Materialet omfattar företag som var i verksamhet utgivningsåret och anmälda till de officiella aktiebolagsregistren med ett aktiekapital av minst kr. Här kan man söka på bolagsnamn och/eller styrelsemedlem för att få uppgifter om bolagets ändamål, senast bolagsordning, styrelsemedlemmar, styrelsesäte, aktiekapital samt utdelning. Fordonsarkiv Arkivet för åren omfattar filmade dokument för fordon med registreringsnummer, till exempel bilar, mc, lastbilar och bussar. Det är bland annat handlingar angående registrering och besiktningsinstrument. I sökdatabasen får man uppgift om vilken typ av dokument som finns. Dessa dokument kan sedan beställas som papperskopior. Sökdatabaser

8 Arkiven uppdateras med cirka bilder/dag. På vår webb finns löpande information. Aktuella prisuppgifter, information om abonnemang och innehåll finns på tel: Box 160, Ramsele Tel: Fax: Internet: E-post: design lena & lena foto & Daniel Sörlin Tryck: Sollef teå Tryckeri 2009

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna SLAKThistoriskt FORUM DIGIARKIV I lyfter f ram dokumenten i ny belysning LUND har alltid haft ett gott öga till släktforskarna I VADSTENA öppnar ny vag till arkivets hemligheter DigiArkiv sätter farg på

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET Rapport 2006:1 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE, 106 47 STOCKHOLM. TELEFON 08-690 91 90 FAX 08-690 91 91 E-POST ORDER.FRITZES@NJ.SE

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 D-UPPSATS 2009:038 Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 En historisk mikro- och fallstudie över en vardagspolitikers livshistoria kopplat till karriärtyp, karriärväg, ideologisk

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Vad säger Internetstatistiken?

Vad säger Internetstatistiken? Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och internationell statistik En publikation i serien.se:s Internetguider av Olle Findahl Vad säger Internetstatistiken?.SE:s

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer