Handboken för projektaktörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handboken för projektaktörer"

Transkript

1 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r 1

2 Sisältö 1 Inledning Projekttyper Utvecklingsprojekt Allmännyttiga investeringsprojekt Utbildnings- eller informationsförmedlingsprojekt Samordningsprojekt Projektförberedelser Projektplanens innehåll Innehållet i projektplanen mer i detalj Kostnader som ingår i kostnadsslagen Projektansökan Sökanden Starttidpunkt Urvalskriterier: Projektbeslut Genomförande och uppföljning av projekt Projektets styrgrupp Kommunikation Konkurrensutsättning Rapportering och uppföljning Projektekonomi Bokföring Kostnader och finansiering Kostnadsuppföljning Uppföljning av finansieringen Utbetalningar Till slut Projektordlista Nyttiga länkar H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r

3 1 Inledning Leader-aktionsgrupperna och landsbygds- och energienheterna inom närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) ansvarsområde näringar, arbetskraft, kompetens och kultur genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland I Fastlandsfinland finns totalt 55 Leaderaktions grupper och 15 NTM-centraler som alla har upprättat ett program för utveckling av landsbygden enligt det egna områdets utvecklingsbehov. I praktiken genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland projekt som bygger på områdenas egna utvecklingsprogram. Handboken för projektaktörer är inriktad på genomförandet av utvecklingsprojekt. Syftet är att ge aktörerna en generell uppfattning om projektverksamhet: projektplanering, projektansökan, genomförande och beslut. Projektverksamheten regleras av lagar, författningar och Landsbygdsverkets bestämmelser. Handboken beskriver projektverksamheten på ett praktiskt och begripligt sätt. Handboken gäller projekt som anhängiggjorts eller senare. Utvecklingsprojekten är uppdelade i stödformer. Dessa är allmännyttiga och näringsinriktade utvecklingsprojekt, allmännyttiga investeringsprojekt samt utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt. Dessutom förfogar Leader-aktionsgrupperna över samordningsprojekt som är avsedda för utveckling i liten skala. Endast aktionsgrupperna själva kan ansöka om samordningsprojekt. Denna handbok för projektaktörer har sammanställts av projektaktörer med lång erfarenhet av projektaktörsverksamhet, rollen som finansiär, arbete i Leader-aktionsgrupper och projektutvärdering. Som källor har vi använt den tidigare versionen av handboken, anvisningar från myndigheter och aktionsgruppernas material som berör projektverksamhet. Handboken har även varit ute på en omfattande remiss hos olika projektaktörer. Ett stort tack till alla som kommenterat materialet! Handboken för projektaktörer är vägledande. Det är alltid bäst att diskutera projektens genomförande med det egna områdets projektrådgivare och myndigheter. Synpunkter på handboken kan skickas till adressen Handboken utvecklas på basis av responsen. Vår förhoppning är att det ska vara lättare och smidigare att genomföra landsbygdsprojekt med hjälp av denna handbok. Kajana Pirjo, Päivi och Nina Oulujärvi Leader ry Landsbygdsnätverksenheten framför ett varmt tack till alla som deltagit i skapandet av handboken och bidragit med kommentarer. L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r 3

4 2 Projekttyper Det finns olika typer av projektstöd. Projekten delas in i olika typer beroende på projektets verksamhet och innehåll enligt följande: Utvecklingsprojekt, som kan utgöras av projekt för utveckling av näringar eller allmännyttiga utvecklingsprojekt Allmännyttiga investeringsprojekt Utbildnings- eller informationsförmedlingsprojekt Samordningsprojekt med tillhörande underprojekt 2.1. Utvecklingsprojekt Syftet med ett utvecklingsprojekt är att skapa något nytt eller utveckla något befintligt så att det blir bättre på något sätt. Kommunernas lagstadgade uppgifter och övriga aktörers etablerade funktioner ligger utanför finansieringen av utveckling. Projekt för utveckling av näringar Ett projekt för utveckling av näringar används för att planera, utveckla och genomföra tjänster för näringsverksamheten på landsbygden. Även ett projekt med målsättning att allmänt utveckla näringsverksamheten på landsbygden inklusive information om projektet kan genomföras som ett projekt för utveckling av näringar. Syftet med projekten för utveckling av näringar är att göra näringsverksamheten på landsbygden mångsidigare. Ett projekt kan till exempel utreda nya möjligheter och förutsättningar för näringslivet inom något område och skapa en grund för detta. Ett projekt kan förbättra de allmänna förutsättningarna inom någon specifik bransch. Det kan även användas för att bygga upp samverkan mellan företag på landsbygden. Målsättningen är att gynna en hel bransch eller en omfattande grupp företagare och inte enbart ett enskilt eller några företag. Allmännyttigt utvecklingsprojekt Ett allmännyttigt utvecklingsprojekt gynnar så många boende som möjligt i området för genomförandet. 4 H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r

5 Ett projekt kan till exempel vara inriktat på byaverksamhet eller ökad trivsel genom miljö- eller landskapsvård eller vård av den lokala kulturen. Syftet med ett allmännyttigt projekt kan vara att söka nya invånare till landsbygden eller att utveckla nya tjänster. Genom ett projekt kan man även starta internationellt samarbete enligt programmet för den lokala Leader-aktionsgruppen. 2.2 Allmännyttiga investeringsprojekt Med allmännyttig investering avses sådan långsiktig anskaffning (byggande, renovering eller anskaffning av anläggningstillgångar) som är tillgänglig för alla människor i målområdet och för övriga aktörer. Om projektsökanden är ett offentligt samfund (exempelvis en kommun eller en samkommun) kan stödbeloppet uppgå till högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna. I detta fall ska den övriga offentliga finansieringen (t.ex. kommunal finansiering) vara 30 procent. Genom ett allmännyttigt investeringsprojekt är det till exempel möjligt att bygga, köpa eller renovera ett byahus, någon annan gemensam samlingslokal eller fritidslokal och att köpa den inredning som behövs samt annan utrustning. Det är möjligt att köpa olika maskiner och apparater för gemensam användning. Det är även möjligt att bygga nätverk för datakommunikation. Nyttjanderätter som är upphovsrättsskyddade får anskaffas för att främja den lokala kulturen. Med ett projekt är det möjligt att bygga en fritidsled eller iståndsätta ett miljö- och kulturobjekt. Även mindre väg- och vattenförsörjningsprojekt är möjliga. OBSERVERA En investering måste användas i minst fem år efter slutbetalningen i det allmännyttiga syfte för vilket den har gjorts med projektfinansiering. Ett undantag är omfattande investeringar i datanät, som måste vara tillgängliga i tio års tid. EXEMPEL Med övrig offentlig finansiering avses medel som kommer från en annan del av den offentliga sektorn än den andel som kommer i form av projektstöd från EU och staten. Om en kommun söker stöd t.ex. för att bygga en motionspark för äldre människor behövs ingen privat finansiering för detta. Den offentliga finansieringen kan utgöra 100 procent. Av dessa offentliga medel ska 30 procent vara kommunal finansiering, medan den övriga finansieringen kan komma från EU och staten eller från andra offentliga finansieringskällor, t.ex. församlingar. L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r 5

6 2.3 Utbildnings- eller informationsförmedlingsprojekt Utbildningsprojekt Utbildningsprojekt ökar kompetensen hos till exempel jordbrukare, skogsägare, företagare i livs medelsbranschen, övriga landsbygdsföretagare eller byautvecklare. Utbildningen kan exempelvis avse företagarverksamhet, nyttjande av datateknik, projektverksamhet eller internationell verksamhet. Utbildningen ska omfatta minst 20 lektioner. En lektion omfattar 45 minuter. Utbildningen får vara högst 30 studieveckor eller 45 studiepoäng. Utbildning i mindre utsträckning kan inkluderas i ett allmännyttigt utvecklingsprojekt och i utveckling av näringar. För utbildning som leder till yrkesexamen utgår inget stöd. 2.4 Samordningsprojekt Endast Leader-aktionsgrupper kan vara sökande vid samordningsprojekt. Med samordningsprojekt är det till exempel möjligt att sammanställa små allmännyttiga utvecklingsprojekt eller allmännyttiga investeringsprojekt som enskilt inte når upp till stödgränsen (stödets andel under euro) eller vars genomförande aktörer inte skulle kunna genomföra projektet på annat sätt. Ett samordningsprojekt ska bestå av åtminstone tre underprojekt. Stödet till underprojekten får uppgå till minst 500 euro och högst euro. Leader-aktionsgrupperna får separata anvisningar för genomförandet av samordningsprojekten. Det är bäst att kontakt Leader-aktionsgruppen i det egna området för lämpliga idéer och behov vid samordningsprojekt. Informationsförmedlingsprojekt Med informationsförmedlingsprojekt är det möjligt att förmedla information om nya metoder som kan användas för att väsentligt förbättra affärsverksamheten. Metoderna kan till exempel avse produktion, marknadsföring eller tjänster. Dessutom kan allmänna informationskampanjer anordnas i form av informationsförmedlingsprojekt, och genom dessa kan man förmedla energi-, miljöoch landsbygdskunskap till företag och till befolkningen i området. Informationsförmedlingsprojekten berörs inte av de ovan angivna tidsvillkoren för utbildning. 6 H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r

7 3 Projektförberedelser Förberedelsen av ett projekt utgår alltid från behovet. Behovet kan vara att utveckla verksamheter, aktivera aktörer, iståndsätta en gemensam lokal och/ eller att lära sig nytt. Vid förberedelse av landsbygdsprojekt är det bäst att börja genom att kontakta Leader-aktionsgruppen i det egna området eller landsbygds- och energienheten vid Närings-, trafik- och miljö centralen (NTM-centralen). Projektrådgivarna vid Leaderaktions grupperna och NTM-centralerna kan antingen besöka den som förbereder ett projekt eller så kan den som planerar ett projekt besöka rådgivarnas kontor. Det är bäst att kontakta finansiären, dvs. Leaderaktionsgruppen eller NTM-centralen, i inledningsskedet av förberedelsearbetet så att projektet leds in på rätt spår. Flera prioriterade områden kan väljas och finansiärerna har sinsemellan avtalade finansieringsriktlinjer som påverkar finansieringen av respektive projekt. 3.1 Projektplanens innehåll Projektplanen är det viktigaste dokumentet för ett projekt och därför är det viktigt att utarbeta planen med stor omsorg. I projektplanen beskrivs bland annat utgångsläget för projektet, projektets åtgärder och de mål som eftersträvas med åtgärderna. En godkänd projektplan ska följas. I praktiken sker emellertid inte framstegen alltid så som man har planerat i förväg. Under projektets gång kan projektplanen ändras. Om projektet har en styrgrupp ska denna behandla ändringsansökan. Huvudfinansiären ska behandla ändringsansökan innan ändringarna genomförs. Projektplanen kan vara fritt formulerad, men det ställs vissa minimikrav på planen: Åtminstone följande ska framgå av projektplanen eller dess bilagor: 1. Beskrivning av den sökanden: bland annat organisation, verksamhet och ekonomisk situation. 2. Projektets målgrupp, innehåll och mål. Målen preciseras till konkreta resultat så att utfallet kan följas upp. 3. Projekttid och åtgärder samt hur åtgärderna genomförs (kommer det till exempel att anställas personal, användas köpta tjänster etc.). L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r 7

8 Vad ska göras? Varför? När? Hur? Var? Vem utför? 4. De samarbetspartner som deltar i genomförandet av projektet tillsammans med sökanden och deras uppgifter och ansvar i projektet. 5. Kostnadsförslag där kostnaderna är specificerade per kostnadsslag. 6. Finansieringsplan där även eventuella intäkter av projektet beaktas. 7. Information om projektets framsteg och resultat. Om ett projekt avser byggande behövs förutom projektplanen följande uppgifter: 1. Huvudritningar 2. Specialritningar som påverkar byggets kostnadsförslag. Hit hör till exempel VVS- och elplaner. 3. Byggnadsbeskrivning 4. Kostnadsförslag I projektplanens innehåll finns närmare information till exempel om ifyllnadsanvisningar för ansökningsblanketter. Det är alltid bäst att diskutera de uppgifter som behövs för projektplanen och omfattningen på byggnadsplanerna med den aktör hos vilken man har för avsikt att söka finansiering. En Leader-aktionsgrupp kan till exempel ha egna prioriteringar som är viktiga att beakta i projektplanen. Detta framgår oftast även av respektive grupps webbplats. 3.2 Innehållet i projektplanen mer i detalj En projektplan bör skrivas så praktiskt att även en person som inte är insatt kan läsa planen och förstå vad som ska utföras genom projektet och hur pengarna används. I en välgjord projektplan finns tydliga svar på följande frågor: Med vilka resurser? Vad nytt tillför projektet? I början av detta avsnitt beskrevs vad som åtminstone måste ingå i en projektplan. Nedan beskrivs dessa minimikrav. Projektets namn Projektet bör helst få ett kort men beskrivande namn. Namnet används bland annat i projektets tidningsannonser och i dokument. Ett slående namn kan i bästa fall redan i sig väcka intresse för projektet. Projektsökande OBSERVERA Sökanden svarar bland annat för att målen uppfylls, för användningen och uppföljningen av medlen och för rapporteringen. Sökanden är ansvarig även om projektet har en avlönad projektledare. Namn och kontaktinformation Kort beskrivning av sökandens verksamhet Om sökanden är en förening ska föreningens stadgar bifogas ansökan. I projektplanen beskrivs dessutom vilka funktioner föreningen har haft i praktiken. Med beskrivning av organisationen avses till exempel att ange hur många medlemmar föreningens styrelse och föreningen har, vem som är ordförande och om föreningen eventuellt har några anställda. Sökandens ekonomiska situation framgår av bokslutsuppgifterna och dessa ska bifogas. Ändå kan det vara bra att nämna något om ekonomin även i detta sammanhang. 8 H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r

9 EXEMPEL Projektsökanden är Byaföreningen i Mallby rf, Landskapsvägen 2, MALLBY. Mallby ligger i Verksam kommun 25 kilometer från kommuncentrum. Byn har 250 permanent bosatta invånare och cirka 100 fritidsbostäder. Byns landskap präglas av Vackersjö och en stor del av bosättningen finns längs sjöns stränder. Byn saknar aktiv skola och byns närmare 20 barn i årskurserna 1 6 transporteras med skolbuss till byskolan i grannbyn och ungdomarna i årskurserna 7 9 till kommuncentrum. Byarådet i Mallby grundades år 1992 och blev registrerad förening år 2002, Byaföreningen i Mallby rf. Föreningen har 200 medlemmar, som utgörs av både fast boende och fritidsboende. Föreningens styrelse består av sex medlemmar. Ordförande är Erik Exempel. Föreningens medlemsavgift är 10 euro per medlem eller 20 euro per familj. Verksamhetens medelpunkt är den tidigare byskolan, som köptes av kommunen för användning som byagård år Föreningen ordnar årligen ett flertal rekreationsevenemang och utflykter. Det största evenemanget är Sommarhålligång i Mallby, som arrangerar i juli under bästa semestertid. Det är ett tvådagars veckoslutsarrangemang som innehåller både program och torgförsäljning av lokala produkter. Föreningens ekonomi är i tämligen gott skick och det årliga bokslutet har alltid varit positivt. Anskaffningen av byagården har emellertid medfört nya ekonomiska förpliktelser. Ekonomin klarar av projektet, men för att garantera en smidig projektstart ansöker föreningen om ett förskottsbelopp för projektet. Projektets bakgrund Här beskrivs utgångsläget. Var idén har sitt ursprung och vilket problem som skulle kunna lösas med hjälp av projektet. Beskriv även om något redan har gjorts för att åtgärda problemet. Beskriv hur projektet har förberetts och vilka personer som har deltagit i förberedelsearbetet. Det är viktigt att visa varför projektet är viktigt och vilken nytta projektets genomförande har. Projekttid Här anges projektets start- och slutdatum. Projekttiden varierar beroende på innehåll och mål från några månader till ett par, tre år. Den maximala projekttiden är i regel tre år, men av särskilda skäl får projekttiden uppgå till maximalt fem år. Projektet ska genoföras under den tid för genomförandet som har fastsällts i stödbeslutet. Av detta följer att tidsmässigt måste kostnaderna uppstå under tiden för genomförande. Även de semesterpenningar, semesterlöner eller - ersättningar som uppstår i samband med ett projekt eller en åtgärd men som betalas ut senare och separat kan sökas för utbetalning, är stödberättigande EXEMPEL En projektledare har anställts till och med Projektets sluttidpunkt bör fastställas till 1 3 månader senare, eftersom projektledaren sannolikt ger upphov till exempelvis telefonkostnader fram till anställningens slut, och i sådana fall kommer fakturan först när anställningen har upphört. Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 829/2007, 47 : Alla betalningar som investeringen eller åtgärden föranleder ska ha erlagts innan ansökan om utbetalning av den sista stödposten görs. ( /617) L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r 9

10 OBSERVERA Inga åtgärder i projektet får inledas förrän projektet har anhängiggjorts. Med anhängiggörande avses att den undertecknade projektansökningen anländer till den finansiär hos vilken stödet söks. Kostnader som uppkommer före anhängiggörandet är inte stödberättigande. Undantag! Planeringskostnader för byggprojekt godkänns. Projektets mål och resultat Vad nytt och vilka förbättringar åstadkoms med projektet? Tydliga och realistiska mål som kan preciseras till sådana konkreta resultat vilkas utfall kan följas upp eller mätas. Vid en allmännyttig investering som innebär byggande eller anskaffning av något permanent beskriver man hur dessa ska utnyttjas i fortsättningen och vem som är innehavaren. Åtminstone vid större investeringar (till exempel en gemensam samlingslokal för en by) bör man även beräkna underhållskostnaderna för de kommande åren för att visa den långsiktiga ekonomiska hållbarheten. Om syftet med ett projekt är att starta ny verksamhet beskriver man hur det är tänkt att verksamheten ska fortsätta och drivas när projektfinansieringen upphör. Vilka åtgärder vidtas i projektet för att garantera den fortsatta verksamheten? EXEMPEL Det kvalitativa målet för ett utbildningsprojekt riktat till byautvecklare är ökade kunskaper. När utbildningen avslutas fyller deltagarna i ett feedbackformulär. På blanketten utvärderar de om deras kunskap om olika finansieringskällor har ökat, om de har lärt sig nya grupparbetsmetoder, om deras kunskap om skötseln av ekonomin i föreningen har förbättrats etc. Målet för ett projekt som avser renovering av ett byahus är att få fler bybor och fritidsboende att delta i verksamheten. På listan över talkoarbete kryssar man för fast boende/ fritidsboende och deltar för första gången i bytalko. Genomförande av projektet Här beskrivs de praktiska åtgärderna, det arbete e.d. som utförs för att nå målen och vem som utför detta. Behövs avlönad arbetskraft och för hur lång tid? Observera vid anställningar att om en arbetstagare anställs i över ett år ska platsen ledigförklaras offentligt om inte arbetstagaren tidigare har varit fast anställd hos sökanden. Om projektet avser byggande ska man beskriva om arbetet utförs som talkoarbete eller om arbetet köps. Vilka förnödenhetsinköp måste göras? Kommer evenemang, temadagar eller mot svarande att anordnas inom projektet, var ska dessa hållas och hur sker marknadsföringen? Kommer man att resa? Målen för ett projekt kan även vara kvalitativa, till exempel förbättring av trivseln eller ökade kunskaper, och dessa kan vara svåra att mäta. Även i detta fall bör man överväga hur uppfyllandet av målen ska fastställas när projektets resultat och genomförande utvärderas. 1 0 H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r

11 Planerade uppgifter, arbeten eller andra konkreta attribut som beskriver innehållet anges konkret och inte på generell nivå. Till exempel marknadsföringen utvecklas är inte en tillräcklig beskrivning av en åtgärd, men en fyrsidig broschyr planeras beskriver vad som ska utföras. Helst bör det upprättas en tidplan för åtgärderna åtminstone på årsnivå om projektet sträcker sig över flera kalenderår. Ju närmare praktiskt genomförande beskrivningen av åtgärderna är, desto enklare är upprättandet av kostnadsförslaget. Vid utbildningsprojekt inkluderas en utbildningsplan i projektplanens åtgärder. Målgrupp för ett projekt De aktörer till vilka projektets verksamhet riktar sig eller de som drar nytta av projektet fastställs och man beskriver grunden för valet av målgrupp. EXEMPEL En byaförening har ett projekt med målsättningen att locka nya invånare till byn. En målgrupp för projektet är tomtägare som eventuellt säljer byggplatser. Dessutom utgör potentiella fasta bosatta och fritidsboende en målgrupp. Verksamhetsområdet för ett projekt måste alltid beskrivas i projektplanen. I rapporteringen redogörs för kommunikationen av projektet till valda målgrupper och kommunikationens framsteg. Projektets samarbetspartner Deltar andra aktörer än sökanden i det praktiska genomförandet av projektet? De aktörer med vilka ett samarbete avtalas redan under planeringsstadiet namnges och man beskriver vad detta innebär i praktiken för respektive aktör. Samarbetet kan innebära att en aktör deltar i talkoarbete, ger experthjälp, betalar en del av den privata finansieringsandelen eller utför någon del av projektet i sin helhet. Avtal eller protokoll som gäller samarbete bör helst bifogas projektansökan. OBSERVERA I vissa fall är det ändamålsenligt att ett projekt har ytterligare en genomförare förutom sökanden. Då kan delar av stödet överföras till den andra genomförande aktören för vissa åtgärder. Om avsikten är att överföra stöd är det förnuftigt att direkt i början av planeringen kontakta Närings-, trafik- och miljöcentralen eller Leader-aktionsgruppen och be om råd för struktureringen av projektet. Rapportering av projekt En kommunikationsplan bör helst upprättas för ett projekt redan i planeringsskedet. I kommunikationsplanen definieras målgrupperna, kommunikationsverktygen och metoderna för den externa och interna kommunikationen. Kostnadsförslag för projektet Om ett projekt är noggrant planerat underlättas upprättandet av kostnadsförslaget. Det är bäst att anteckna alla utgifter som enligt uppskattning uppkommer i projektet och sedan fördela dem per kostnadsslag och kalenderår. Kostnadsförslaget för projektplanen upprättas mer specificerat än ansökningsblanketten. Kostnaderna ska vara skäliga och stå i rimlig proportion till den nytta som projektet medför. Grunderna för beräkningen av kostnaderna ska framgå tydligt: till exempel månadslönens storlek, specificering av resekostnader osv. Månadslönen får inte överstiga den lön som betalas inom kommunsektorn för motsvarande arbetsuppgifter. Om möbler eller annan utrustning köps i projektet ska de helst upptas i en förteckning, där man anger de produkter som köps samt antalet och priset per produkt, till exempel 3 matbord á 600 euro, totalt euro. L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r 1 1

12 Om en sökande organisation önskar hänföra egna interna kostnader till projektet, dvs. omkostnader, måste dessa utgöras av extra kostnader som orsakas av projektet. En utredning av fördelningsgrunderna för kostnaderna ska bifogas. Innehållet i projektansökningsblankettens kostnadsslag beskrivs närmare i ett eget kapitel. OBSERVERA Kostnaderna anges exklusive moms. Om sökanden inte får återbäring av moms anges kostnaderna inklusive moms. Vid köpta tjänster och inköp som överstiger euro ska anbud alltid begäras in från åtminstone tre leverantörer. (Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 829/2007, 38 : ska den som ansöker om stöd på ett ändamålsenligt sätt begära ett tillräckligt antal anbud för att bedöma kostnadernas skälighet ) Skäligheten i kostnader vid upphandlingar på euro påvisas genom att utreda den prisnivå som är normal på orten till exempel genom en rundringning. Rundringningens resultat och urvalsgrunden antecknas i en promemoria. Dokumenteringen är avgörande! Om avsikten är att göra utlandsresor inom ramen för ett projekt ska de anges och motiveras särskilt noggrant redan i projektplanen, och kostnaderna för resorna ska tas upp som en separat post i kostnadsförslaget. Utbetalningen av stödet kan beroende på projektet sökas i några månaders poster, till exempel fyra gånger per år. Behandlingen av betalningsansökan tar sin tid, och sökanden bör ha egna medel eller lånemedel för att projektet ska kunna genomföras smidigt under perioden mellan utbetalningarna. Om projektet beräknas ge inkomster ska dessa ingå i finansieringsplanen. Det är viktigt att på förhand fundera över vad som ska göras om det beviljas mindre stöd än det sökta. OBSERVERA Finansieringen består av ett offentligt stöd och privat finansiering. Finansieringsandelarna ska realiseras enligt den godkända finansieringsplanen. Om andelen privat finansiering har fast ställts till 10 procent ska även den privata finansieringen uppgå till 10 procent av de faktiska kostnaderna under projekttiden. Om man inte får fram det nödvändiga privata finansieringsbeloppet, utan det blir för lågt, minskas den offentliga finansieringen i motsvarande mån. Motsvarande gäller vid kommunal finansiering: om sådan inte beviljas i tillräcklig omfattning minskas det övriga offentliga stödet. Om det uppstår problem vid genomförandet av finansieringsrelationerna är det alltid bäst att projektaktören kontaktar finansiären om detta. Finansieringsplan för projektet Beskriv vad den privata finansieringsandelen består av och hur mellanfinansieringen ska ordnas. Stödprocenten varierar från projekt till projekt. Det är bäst att kontrollera stödprocenten hos den aktör där man avser att söka finansieringen. Privat finansiering behövs alltid för att betala kostnaderna innan betalningsansökan lämnas in och stöd betalas ut. Dessutom behövs mellanfinansiering eftersom stödet betalas i efterhand mot kvitton. Datum och underskrifter Den som undertecknar projektplanen ska ha officiell namnteckningsrätt för det sökande samfundet. Undertecknarna i en förening fastställs i stadgarna och undertecknarna i en kommun i reglementet. För föreningar bör man kontrollera att aktuella uppgifter om undertecknare har meddelats till föreningsregistret. 1 2 H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r

13 3.3 Kostnader som ingår i kostnadsslagen I ifyllnadsanvisningarna för ansökningsblanketterna beskrivs innehållet i kostnadsslagen närmare. Bland bilageblanketterna till betalningsansökan finns rapporteringsblanketter per kostnadsslag, dvs. arbetsjournal, inrikes och utrikes reseräkning samt fördelningsgrunderna för kostnaderna. Blanketterna finns på webbplatsen Blankettjänst på adressen Lönekostnader och arvoden I lönekostnaderna ingår lönekostnaderna inklusive lagstadgade lönebikostnader för de personer som anställs i projektet. I lönekostnaderna inräknas bland annat semesterpenning, semesterlön och semesterersättning. Naturaförmåner är inte stödberättigande. Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 829/2007, 51 : I fråga om semesterpenning som hör till lönekostnaderna får utbetalning av den sista posten av stödet sökas inom en månad från det att semesterpenningen senast skall betalas på basis av anställningen i fråga. Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 829/2007 ( /617), 51 : Till den del det ingår godtagbara lönekostnader i projektet ska i fråga om semesterpenning, semesterlön och semesterersättning utbetalning av den sista stödposten sökas inom en månad från det att semesterpenningen, semesterlönen eller semesterersättningen senast ska betalas på basis av anställningen i fråga. Här föreligger en skillnad enligt tidpunkten för stödansökan. Om en arbetstagare anställs i ett projekt för åtminstone ett år ska platsen ledigförklaras om inte platsen tillsätts med en fast anställd i sökandens organisation. Med arvode avses ersättning för en arbetsinsats av engångskaraktär inklusive tillhörande lagstadgade bikostnader. Arvoden kan betalas till exempel för deltagande i styrgruppens möten om detta har beaktats i projektplanen. Om deltagandet som medlem i en styrgrupp är en del av en myndighets tjänsteutövning kan inte kostnaderna för del tagandet vara projektkostnader. Löner och arvoden ska vara rimliga. Med rimliga avses de belopp som betalas för motsvarande uppgifter eller möten i de kommuner inom vars område projektet genomförs. Köpta tjänster Med köpta tjänster avses tjänster som köps av utom stående experter. Sådana är till exempel konsultarvoden, bokföringstjänster och utbildningstjänster. Hyror Hyreskostnader kan uppkomma till exempel när arbetslokal, maskiner och anläggningar samt mötesoch utbildningslokaler hyrs. De ska specificeras i kostnadsförslaget. Leasingkostnader godkänns om maskinen eller utrustningen inte övergår i sökandens ägo. Räntor, finansieringskostnader eller provisioner är inte godtagbara leasingkostnader. Inrikes resekostnader Rese- och inkvarteringskostnader samt dagpenning som uppkommer vid resor enligt projektplanen är godtagbara kostnader. Resekostnaderna godkänns enligt statens resereglemente. Huvudregeln är att det billigaste färdmedlet används för resan. Resekostnader är kilometerkostnader vid resor med egen bil, tåg-, flyg- och bussbiljetter samt taxi kostnader. Parkeringsavgifter godkänns till exempel när en egen bil parkeras vid en flygplats under en arbetsresa. L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r 1 3

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 5 september 2007 Nr 828 830 INNEHÅLL Nr Sidan 828 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN

ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN 1 Blnr 2340A ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN - gäller projekt för bredbandsinfrastruktur som finansieras med tilläggsmedel beviljade

Läs mer

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Juha Mäkinen NTM-Centralen i Nyland Sivu 1 Allmän information 2014-2020 Projekten kan vara lokala, regionala, interregionala, landsomfattande eller internationella

Läs mer

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 1 Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 KONKURRENSUTSÄTTNING AV UPPHANDLINGAR I SAMBAND MED INVESTERINGAR INOM JORDBRUKET NÄR DET MAXIMALA STÖDBELOPPET UTGÖR MER ÄN 50 PROCENT AV KOSTNADSFÖRSLAGET FÖR UPPHANDLINGEN,

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-Centralen i Nyland Sivu 1 Allmän information 2014-2020 Stöd beviljas för informationsspridnings-, utbildningsutvecklings-, samarbets- och investeringsprojekt

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2 Godtagbara kostnader Företagspartnerskapsstöd ska riktas till ett projekt i ett utvecklingsland som följer villkoren för affärspartnerskapsstöd och är inriktat på långvarigt, affärsekonomiskt lönsamt samarbete.

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 1 Bilaga A.1 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 UTGIFTERS STÖDBERÄTTIGANDE I 3 i statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007)

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Anbudsförfrågan 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Korsholms kommun förnyar sin webbplats samt sitt intranät för personalen och extranät för förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer