Anvisningar för ekologisk produktion 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ekologisk produktion 8"

Transkript

1 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira

2

3 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad

4 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Denna publikation innehåller anvisningar för framställning av ekologiska produkter med låg förädlingsgrad. Alla anvisningar som gäller ekologiska produktionsinriktningar samt anvisningar för ekologisk växtproduktion finns i publikationen Eviras anvisning 18219/1 Anvisningar för ekologisk produktion 1 Allmänna anvisningar och växtproduktion. Alla anvisningar för ekologisk produktion finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor på adressen Eviras anvisning 18225/1 Ibruktagandet: Import- och marknadskontroll Godkännare Föredragande Sektionschef, överinspektör Beata Meinander Inspektör Sirpa Hakkarainen Distribution: Publikationen finns på Eviras internetsidor under adress

5 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Innehållsförteckning 1 Kontroll av framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad 4 2 Ansökan om anslutning till kontrollen och utträde ur kontrollen Ansökan om anslutning till kontrollen Plan för egenkontroll Utträde ur övervakningen 6 3 Att beakta vid framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad Andelen ekologisk råvara Märkning av förpackningar Hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt Kontrollmyndighetens kodnummer Gemenskapens logo Jordbruksråvarornas ursprung Hänvisning till produktion i omställning Varumärken Åtskiljande av ekologiska och icke-ekologiska råvaror och produkter Bearbetning av produkterna och rengöring av utrustningen Förpackning och transport av produkterna Bokföring och handlingar Allmänt om bokföringen Produkternas bearbetning och bokföring över ekologiska produkter som finns i lager Bokföring över överlåtna ekologiska produkter Balansräkningar 10 4 Påföljder och sökande av ändring 11 BILAGA BILAGA 1 Ansökan om anslutning till kontrollsystemet, ekoblankett 1 BILAGA 2 Kompletteringsblankett 1e BILAGA 3 Anmälan, ekoplankett 10 BILAGA 4 Överensstämmelseförsäkran

6 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 1 Kontroll av framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad Framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad av gårdarnas egna ekologiska lantbruksprodukter hör till TE-centralens tillsynsområde. Framställning med låg förädlingsgrad är till exempel: - framställning av mjöl, gryn, flingor etc. i egen kvarn på gården - skalning av rotfrukter och grönsaker, finfördelning och förvällning - frysning av bär, råmjölk eller liknande - gårdsslakt, styckning av kött och framställning av malet kött - torkning av örter - blandning av ekologiska råvaror med varandra (råkost, örtblandningar, mysli) - framställning av safter (juice utan socker) och mos (utan socker) - framställning av fil med egen syrakultur. Till framställning med låg förädlingsgrad hör också förpackning och märkning av ekologiska produkter efter framställning av ovan nämnda produkter. Framställning av produkter med låg förädlingsgrad omfattar också framställning av gårdens egna ekologiska livsmedel då man låter tillverka för sin räkning. Då för aktören de ekologiska råvarorna till den som ska utföra arbetet, produkterna framställs och aktören får de färdiga ekologiska produkterna tillbaka. Aktören ansvarar för de ekologiskt odlade råvarorna och förpackningspåskrifterna. Den som utför framställningen av produkterna ansvarar för att produkterna hålls åtskilda under framställningen och ska höra antingen till systemet för livsmedelstillsyn som övervakas av Evira eller till TE-centralernas tillsyn för ekogårdar. Beställd framställning med låg förädlingsgrad är till exempel: - malning av säd i en kvarn som är godkänd för ekologisk produktion - pressning av olja i ett presseri som är godkänt för ekologisk produktion - pressning av saft i ett presseri som är godkänt för ekologisk produktion (inget tillsatt socker, enzymer eller liknande).

7 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 2 Ansökan om anslutning till kontrollen och utträde ur kontrollen 2.1 Ansökan om anslutning till kontrollen Ansökan om anslutning till kontrollen ska göras innan framställningen av produkter med låg förädlingsgrad inleds. Ansökan görs genom att sända in ansökan till det egna områdets TEcentral. Ansökan görs på ekokontrollblankett 1 (basblankett) och 1e (blankett gällande produktionsinriktningen). Ansökningsblanketterna finns som bilagor till denna anvisning (bilagor 1 och 2). Blanketterna finns också på Eviras webbsidor 2.2 Plan för egenkontroll Till ansökan gällande framställning av produkter med låg förädlingsgrad ska man bifoga planen för egenkontroll av framställning av ekologiska produkter. I planen för egenkontroll ska ingå en beskrivning av verksamheten och de åtgärder med vilka företagaren säkerställer att den ekologiska lagstiftningen följs. Av planen för egenkontroll ska framgå de uppdaterade åtgärder, med hjälp av vilka aktören säkerställer att de försiktighets- och kontrollåtgärder som avses i de ekologiska förordningarna efterföljs, och den person som är ansvarig för att dessa åtgärder utförs. Planen för egenkontroll är baserad på en kartläggning av kritiska styrpunkter och kontrollen av dessa. Sådana styrpunkter är alla de punkter vid framställning, lagring och transport av ekologiska produkter där det finns en risk för att ekologiska produkter kunde blandas samman med konventionellt producerade produkter eller att en konventionellt producerad vara märks som ekologisk. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning över vilka åtgärder som ska vidtas om aktören misstänker att de producerade/ framställda ekologiska produkterna inte uppfyller de krav som ställs i ekoförordningen. Då ska de märkningar på produkterna som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt avlägsnas, eller så får de marknadsföras med märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt först efter att misstanken har visat sig vara obefogad. Gården ska meddela TE-centralen om sådana misstänkliga partier. Egenkontrollen ska också innehålla utredningar över hur aktören säkerställer att: - man i bokföringen kan spåra de framställare som marknadsför de ekologiska produkterna och mottagarna/köparna (om inte samma som mottagaren) - balansräkningar utarbetas - kraven gällande sammansättning efterföljs - kraven gällande förpackningspåskrifter efterföljs Nedan beskrivs kraven på egenkontroll för dem som framställer och för dem som låter framställa produkter med låg förädlingsgrad för sin räkning. Framställare Planen för egenkontroll ska bl.a. beskriva följande verksamhet som omfattas av den ekologiska kontrollen: - verksamhetens natur, dvs. framställningen - är verksamheten oavbruten eller säsongbetonad

8 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad - förteckning över ekologiska produkter som ska framställas - förteckning över råvaror som används vid framställning av ekologiska produkter - förteckning över konventionellt producerade livsmedel som ska framställas - olika skeden i framställningsverksamheten (t.ex. i ord eller som schema) - lokaler som används vid framställning, förpackning och lagring av ekologiska produkter - förteckning över de maskiner och den utrustning som används vid framställning och lagring av ekologiska produkter - beskrivning av transportförfaranden för ekologiska livsmedel - de åtgärder med vilka aktören säkerställer att den ekologiska lagstiftningen efterföljs. Då man låter framställa för sin räkning Planen för egenkontroll ska bl.a. beskriva: - verksamhetens natur, dvs. framställningen - förteckning över ekologiska produkter som aktören tänker låta framställa - är verksamheten oavbruten eller säsongbetonad - förteckning över produkternas framställare samt uppgifter om deras kontrollmyndigheter - beskrivning över hur man säkerställer att de som framställer produkterna omfattas av kontrollsystemet. Den som låter framställa för sin räkning ska i tillämpliga delar också ta i beaktande övriga krav på egenkontroll som gäller framställarna, om aktören lagrar ekologiska produkter före och/eller efter framställning eller transporterar ekologiska produkter. Tilläggsinformation om egenkontroll och om hur man gör en egenkontrollplan för tillverkning av ekolivsmedel finns i Modell 3 för uppgörande av egenkontrollplan - Låg förädlingsgrad (Eviras anvisning 18226/1). 2.3 Utträde ur övervakningen Om en aktör vill utträda ur övervakningen ska aktören anmäla detta skriftligen till den TE-central som utövar tillsynen över aktören. Meddelande om utträde ur övervakningen kan göras på Ekokontrollblankett 10 (Bilaga 3). Blanketten fås från TE-centralen på begäran. Blanketten finns också på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor på adress www. evira.fi. På blanketten väljs punkten avlägsnande av en produktionsgren från övervakningssystemet för ekologisk produktion och man skriver vilken produktionsinriktning det gäller. Aktörens rätt att hänvisa till ett ekologiskt produktionssätt upphör den dag då TE-centralen har beslutat att avlägsna företagaren ur kontrollsystemet.

9 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 3 Att beakta vid framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad 3.1 Andelen ekologisk råvara Begreppet 100 % ekologisk produkt är inte specificerat i ekoförordningarna. Ekologiska produkter med låg förädlingsgrad är ändå alltid 100 % ekologiska, eftersom alla råvaror ska vara helt ekologiskt producerade. 3.2 Märkning av förpackningar Vid märkning av förpackningar ska både allmänna krav på förpackningspåskrifter och speciella krav på ekologiska produkter tas i beaktande. Kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter informerar om allmänna bestämmelser för märkning av förpackningar i enlighet med livsmedelslagstiftningen. I denna anvisning berörs endast speciella krav på förpackningspåskrifter för ekologiska produkter, såsom hänvisning till ekologisk produktion, kontrollmyndighetens kodnummer, gemenskapens logo och uppgifter om råvaror av jordbruksursprung. Den skedde ändringar gällande kraven på förpackningspåskrifter för ekologiska produkter, då den gamla ekoförordningen (rådets förordning (EEG) nr 2092/91) upphävdes och de nya EU-förordningarna trädde i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna får produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen marknadsföras fram till slutet av Gården ska ändå iaktta de förändringar som träder i kraft gällande förpackningspåskrifter vid förnyande av förpackningar och framställning av nya ekologiska produkter Hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt Märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt får finnas i livsmedlets namn då det gäller ekologiskt producerade jordbruksprodukter. Exempel på hänvisning till ekologisk produktion i livsmedlets namn: Ekologiskt framställd svartvinbärssaft, Ekorågmjöl, Biodynamiskt odlade rovor, Ekotomater, Bio-Morotsriv Av förpackningspåskriften ska framgå vilka av ingredienserna som är ekologiskt producerade. Märkningen kan vara ett omnämnande i samband med livsmedlets namn eller i ingrediensförteckningen för ingrediensen i fråga. Exempel på ekologiska märkningar i ingrediensförteckningen: 1) Ekologiska flingor från de fyra sädesslagen Ingredienser: Ekologiska vete-, havre-, korn och rågflingor 2) Ekologiska flingor från de fyra sädesslagen. Ingredienser: *vete-, *havre-, *korn- och *rågflingor *Ekologiskt producerade Kontrollmyndighetens kodnummer Förpackningsmärkningarna ska ha den kontrollmyndighets kodnummer som kontrollerade den senaste framställnings- eller produktionsåtgärden. Kontrollmyndighet för framställning

10 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad med låg förädlingsgrad är den TE-central på vars område gården är belägen. Kontrollmyndighetens kodnummer har formatet FI-EKO-Axx, och xx ersätts med den övervakande TEcentralens nummer. TE-centralernas nummer finns i bilaga 4. Kontrollmyndighetens kodnummer ska från och med följa de nya ekoförordningarna och numret ska placeras under gemenskapens logo. Enligt den gamla ekoförordningen skulle kontrollmyndighetens kodnummer (i formatet FI-A-xx) placeras omedelbart intill gårdens kontaktinformation på förpackningspåskriften. Produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen får marknadsföras fram till slutet av Gemenskapens logo Gemenskapens logo ska finnas på färdigt förpackade livsmedel från och med Ekologiska produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen och som inte har gemenskapens logo får marknadsföras fram till slutet av ursprung inte anges får marknadsföras fram till slutet av Hänvisning till produktion i omställning Inom ekologisk produktion förutsätts en omställningsperiod på två år innan den odlade produkten kan anses vara ekologisk. Då det gäller fleråriga växter är omställningen tre år. Under omställningen får produkterna märkas med hänvisning till omställningen. Märkningen förutsätter att produkten i omställning endast innehåller en vegetabilisk produkt av jordbruksursprung (t.ex. krossade tomater) och att omställningen har pågått i minst 12 månader före skörden. Hänvisning till omställningen ska göras i formatet luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymässä oleva tuote / producerad under omställning till ekologiskt jordbruk. Märkningen får inte till färg, storlek eller bokstavstyp vara synligare än livsmedlets namn. Texten till ekologiskt jordbruk får inte vara synligare än uttrycket producerad under omställning. Produkter av animaliskt ursprung får inte marknadsföras som produkter i omställning Jordbruksråvarornas ursprung I samma synfält som gemenskapslogon ska från och med anges var produktens ingredienser av jordbruksursprung är producerade. På förpackningar som innehåller produkter som framställts med låg förädlingsgrad ska anges EU jordbruk. EU kan ersättas eller kompletteras med landets namn, om alla råvaror har producerats i landet ifråga. Om man vill nämna ursprungslandet för ekologiska produkter av låg förädlingsgrad, kan märkningen vara antingen EU jordbruk, Finland eller finskt jordbruk. Uppgiften om ursprunget på förpackningspåskriften placeras under kontrollmyndighetens kodnummer. Ekologiska produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen där råvarornas 3.3 Varumärken I varumärket får endast finnas märkningar som hänvisar till ekologisk produktion om det gäller en ekologiskt odlad produkt. 3.4 Åtskiljande av ekologiska och ickeekologiska råvaror och produkter Kraven på att hålla ekologiska produkter och konventionellt producerade produkter åtskilda gäller bara för aktörer som hanterar och/ eller lagrar både ekologiskt och konventionellt producerade produkter i samma lokaler eller transporterar dem med samma transportmateriel. Dessa aktörer ska se till att ekologiskt och konventionellt odlade produkter inte blandas samman och att de inte förväxlas under något skede under framställningen, lagringen eller

11 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad transporten. Inte i något skede får ens små mängder konventionellt odlade ämnen hamna i ekologiska produkter Bearbetning av produkterna och rengöring av utrystningen Det finns inte alltid skild utrustning och redskap för bearbetning och förädling av ekologiskt odlade produkter. Om både ekologiskt producerade produkter och andra produkter bearbetas med samma utrustning och redskap, ska de rengöras efter bearbetning av konventionella produkter och före bearbetning av ekologiskt producerade produkter. Rengöringarna ska utföras på ett sådant sätt att endast ekologiska produkter blandas med ekologiska. Före bearbetning av ekologiskt producerade produkter ska rengöringsåtgärdernas tillräcklighet kontrolleras och rengöringsåtgärderna och resultaten av kontrollerna antecknas Förpackning och transport av produkterna Huvudregeln är att produkterna transporteras i förseglade förpackningar eller fordon. Under transporten hålls produkterna åtskilda genom följande åtgärder: 1) ekologiska produkter transporteras (partioch detaljhandeln inberäknade) endast i sådana förpackningar, behållare eller fordon, som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och 2) produkterna är försedda med märkningar av vilka framgår: - framställarens namn och adress och - produktens namn och hänvisning till ekologisk produktion (enligt produktens sammansättning: ekologisk produkt eller produkt i omställning) och - kodnummer för den kontrollmyndighet som är ansvarig för kontrollen (TEcentralens nummer FI-EKO-A-xx) och - partiidentifikation som gör det möjligt att koppla varupartiet med bokföringen av den ekologiska produktionen. Ovan nämnda uppgifter kan presenteras i följehandlingen (t.ex. följebrev, fraktsedel, odlarens försäkran), om följehandlingen obestridligen kan kopplas till produkten eller transportfordonet. Transportfirmans uppgifter ska antecknas i följehandlingen. Överensstämmelseförsäkran kan också fungera som en partispecifik följehandling, om man i den antecknar alla uppgifter som krävs för följehandlingen (Bilaga 4). Transportförpackningen eller fordonet behöver inte vara förseglade om: 1) transporten sker direkt mellan två aktörer som båda omfattas av kontrollsystemet och 2) produkterna åtföljs av en handling, där åtminstone följande uppgifter finns: - aktörens namn och adress - produktens namn, mängd och hänvisning till ekologiskt produktionssätt - den övervakande myndighetens (TEcentralens) kodnummer, - partiidentifikation, t.ex. datum med hjälp av vilket partiet kan kopplas till bokföringen, - transportföretagets uppgifter (om aktören inte själv för produkten eller om aktören inte själv hämtar produkten) 3) båda aktörerna för bok över sådana transporter. Om mottagaren inte omfattas av den ekologiska kontrollen (t.ex. detaljhandel, storhushåll), ska de ekologiska produkterna vara i en förseglad förpackning eller ett förseglat fordon under transporten. Aktören ska säkerställa att produkterna hålls åtskilda under transporterna även då transporterna sköts av ett transportföretag (avtal med transportföretaget). 3.5 Bokföring och handlingar Allmänt om bokföringen Avsikten med bokföringen är att säkerställa de ekologiska produkternas spårbarhet samt

12 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad att möjliggöra uppföljningen och kontrollen av överensstämmelse mellan mängden producerade och avsända ekologiska produkter. Inom den ekologiska kontrollen är bokföringen med innehållande handlingar en viktig del av kontrollen. Bokföringen ska kunna spåras ett steg bakåt och ett steg framåt. Ett steg bakåt betyder att man ska kunna spåra de ekologiska råvaror som har använts till den ekologiska produkten. Ett steg framåt betyder att man genom bokföringen ska kunna spåra vart ekologiska produkter har överlåtits och hur mycket. Utgående från aktörens bokföring ska man kunna spåra ekologiska råvaror och mängder som använts till framställning av ekologiska produkter, framställda ekologiska produkter och mängder och överlåtna ekologiska produkter och mängder samt till vem produkterna har överlåtits (köpare/mottagare). Bokföringen över framställning av produkter med låg förädlingsgrad kan vara samma som gårdens bokföring över produktflödet, om ovan nämnda detaljer framgår ur den. Bokföringen verifieras med dokument. Dokument som hör till bokföringen är bland annat fakturor från försäljning, försäljnings/överlåtelsebokföring, lagerbokföring, framställningsrapporter, fraktsedlar och/ eller invägningsdokument Produkternas bearbetning och bokföring över ekologiska produkter som finns i lager Bok ska föras så, att ekologiskt producerade råvaror och färdiga ekologiska produkter i lager samt mängder framgår av bokföringen. Bok ska föras över antalet framställda ekologiska produkter samt över svinn som uppstår under bearbetningen och vid förädlingen. I bokföringen antecknas också de rengöringsåtgärder som beskrivs i punkt 3.4.1, Bearbetning av produkterna, och resultaten av kontrollerna över rengöringsåtgärdernas effektivitet Bokföring över överlåtna ekologiska produkter I bokföringen ska man kunna spåra de ekologiskt producerade produkter som överlåtits från enheten samt deras mängder och mottagare/köpare (om köparen inte är densamma som mottagaren). Om försäljningen har skett direkt till konsumenten, skall för direktförsäljningens del antecknas konsumenter som mottagare Balansräkningar En aktör som omfattas av den ekologiska kontrollen ska planera sin bokföring så, att aktören och kontrollmyndigheten direkt får reda på vilka produkter som är ekologiskt producerade, deras mängder samt ekologiska produkter som finns i lager och överlåtna ekologiska produkter och deras mängder. Därför ska aktören regelbundet göra upp sammandrag (balansräkningar) över mängderna av producerade ekologiska produkter, mängder som finns i lager och mängder som har överlåtits. Hur ofta balansräkningar ska göras upp beror på verksamhetens natur och dess omfattning. På gårdar med säsongbetonad framställningsverksamhet som är baserad på egna ekologiska råvaror, ska balansräkningar göras upp 1-2 gånger om året. Resultatet av balansräkningen ska vara ett konstaterande att mängderna producerade och överlåtna ekologiska produkter står i ett realistiskt förhållande till varandra. 10

13 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 4 Påföljder och sökande av ändring Om påföljderna av inträffade regelstridigheter föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 834/2007, i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion, märkning och kontroll av ekologiska produkter (846/2008) som utfärdats med stöd av nämnda lag. Påföljder och sökande av ändring beskrivs nogare i Anvisningar för ekologisk produktion 1 Allmänna anvisningar och växtproduktion. 11

14

15 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet för ekologisk produktion (jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008 om ekologisk produktionoch om märkning och övervekning av ekologiska produkter) BILAGA 1 1 (3) Ekokontrollblankett 1 TE-centralens /Eviras anteckningar Datum Dnr Blanketten ifylls tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras enligt följande: a) Till TE-centralens landsbygdsavdelning då det gäller primärproduktionen (inklusive uppsamlingsproduktion och framställning enligt principen för låggradig förädling) b) Till Eviras enhet för import- och marknadskontroll då det är frågan om förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial c) Till Eviras enhet för jordbrukskemi då det är frågan om framställning, partihandel och import gällande foder 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Sökandens namn Sökandens adress Person- eller Fo-nummer Postnummer- och postanstalt Telefonnummer Telefaxnummer E-post Gårdens/verksamhetslokalernas kommun/ -kommuner Kontaktperson (om någon annan än sökanden) Kontaktpersonens telefonnummer Huvudlägenhetens, odlarens eller verksamhetslokalernas adress (om någon annan än sökandens adress) 2. PRODUKTIONS- INRIKTNINGAR OCH BRANSCHER VILKA ANSÖKS OM ATT UPPTAS I ÖVERVAK- NINGSSYS- TEMET Jag ansöker om att följande produktionsinriktningar och branscher skall upptas i övervakningssystemet för ekologisk produktion. För varje bransch skall en egen kompletteringsblankett ifyllas som bilaga till denna ansökan. Åkerväxtodling, även inberäknad trädgårdsproduktion på (kompletteringsblankett 1a) friland samt bär- och fruktodling Växthus- och svampkultur (kompletteringsblankett 1b) Uppsamlingsproduktion (kompletteringsblankett 1c) Animalieproduktion (kompletteringsblankett 1d) Framställning enligt principen för låggradig förädling (kompletteringsblankett 1e) Förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial (kompletteringsblankett 1f) 3. SÖKANDENS FÖRBINDELSE 4. SÖKANDENS UNDERSKRIFT Framställning, partihandel och import gällande foder (kompletteringsblankett 1g) Jag förbinder mig att: - Iaktta villkoren för ekologisk produktion i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) Nr 834/2007 och i Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) nr 889/2008 om märkning av produkter och om produktionsbestämmelser; - Godkänna de påföljder som rådets förordning bestämmer för inträffade regelbrott eller- stridigheter och - Omedelbart informera tillsynsmyndigheterna ifall det uppstår tvivel huruvida mina produkter fyller kraven i rådets förordning. Mina produkter är de som jag producerat, framställt eller erhållit av en annan aktör. - Ifall av påföljder (marknadsförbud, uteslutning ur övervakningssystemet) skriftligen ge produktuppköparna besked för att säkerställa att hänvisningarna till ekologisk produktion avlägsnas från ifrågavarande produktion. Tid och plats Sökandens underskrift Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82083

16 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet för ekologisk produktion (jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008 om ekologisk produktionoch om märkning och övervekning av ekologiska produkter) BILAGA 1 2 (3) IFYLLNINGSANVISNINGAR Ekokontrollblankett 1 2. PRODUKTIONSINRIKTNINGAR OCH BRANSCHER VILKA ANSÖKS OM ATT FÅ UPPTAS I ÖVERVAKNINGSSYSTEMET Alla produktionsinriktningar och branscher inom vilka sökanden avser att bedriva ekologisk produktion anges. För varje bransch skall ifyllas en egen kompletteringsblankett 1 a Produktion av åkerväxter (inklusive frilandsgrönsaker, bär och frukt) 1 b Växthus- och svampkultur 1 c Uppsamlingsproduktion 1 d Animalieproduktion 1 e Framställning enligt principen för låggradig förädling 1 f Förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial 1 g Framställning, partihandel och import gällande foder 3. FÖRBINDELSE Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) 889/2008 förutsätter att aktörer som ansluter sig till övervakningssystemet förbinder sig att följa de produktionsregler, märkningskrav och tillvägagångssätt såsom sagda förordning definierar dessa. Påföljder Om sanktioner i händelse av regelstridigheter stadgas i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) Nr 834/2007, Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) Nr 889/2008, lagen om verkställigheten av den Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94, ändrad 273/2003) samt i den förordning som med stöd av lagen givits av Jord- och skogsbruksministeriet om ekologisk produktion och om märkning och övervakning av ekologiska produkter (846/2008). TE-centralens landsbygdsavdelning kan besluta om anmärkningar och marknadsföringsförbud och avföra en aktör och en gård från övervakningssystemet för en viss tid. (Livsmedelssäkerhetsverket avgör ärenden i anknytning till framställning, partihandel och import gällande foder samt förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial) En anmärkning är en skriftlig uppmaning eller anvisning om korrigering av en brist. Anmärkningen skall åtlydas inom en viss tid och kan förutsätta en ny kontroll. Ett marknadsföringsförbud innebär att märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt skall avlägsnas från produkten eller att marknadsföringen av produkterna som ekologiskt producerade stoppas. Ett marknadsföringsförbud kan gälla antingen ett visst färskvaruparti, en viss produktionsinriktning eller hela gården. En aktör som uteslutits ur övervakningssystemet kan efter den föreskrivna vissa tiden ånyo ansöka om anslutning till sagda system. I detta fall krävs en ny omläggningsperiod. Aktören kan uteslutas för viss tid från övervakningssystemet också om han/hon avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet försummat att betala stadgade avgifter. En domstol kan utdöma böter för avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet förorsakat brott mot reglerna. Sökande av ändring Ändring i beslut givna av TE-centralens landsbygdsavdelning får sökas genom besvär som inlämnas till besvärsnämnden för landsbygdsnäringar inom 30 dagar efter det att den ändringssökande har delgivits beslutet. Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i beslutet givna av Livsmedelssäkerhetsverket kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82083

17 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet för ekologisk produktion (jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008 om ekologisk produktionoch om märkning och övervekning av ekologiska produkter) BILAGA 1 3 (3) RETURNERANDE AV BLANKETT SAMT TILLÄGGSUPPGIFTER 1. Ekologisk jordbruksproduktion, framställning enligt principen för låggradig förädling och uppsamlingsproduktion Blanketten returneras till TE-centralens landsbygdsavdelning, vilken också vid behov ger tilläggsuppgifter: TE-centralen Adress Telefon 01 Nyland PB 15, Magistratsporten 2, HELSINGFORS Egentliga Finland PB 592, Ratapihankatu 36, ÅBO Satakunta PB 266, Pohjoisranta 11, BJÖRNEBORG Tavastland PB 20, Raatihuoneenkatu TAVASTEHUS Birkaland PB 467, Kauppakatu 4, TAMMERFORS Sydöstra Finland PB 1041, Salpausselänkatu 22, KOUVOLA Södra Savolax PB 164, Mikonkatu 5, ST MICKEL Norra Savolax PB 2000, KUOPIO Norra-Karelen PB 8, JOENSUU Mellersta Finland PB 44, Cygnaeuksenkatu 1, JYVÄSKYLÄ Södra Österbotten Huhtalantie 2, SEINÄJOKI Österbotten PB 131, VASA Österbotten, Karleby PB 240, KARLEBY Norra Österbotten PB 86, Viestikatu 1, ULEÅBORG Norra Österbotten, Ylivieska PB 103, YLIVIESKA Kajanaland Kalliokatu 4, KAJAANI Lappland Ruokasenkatu 2, ROVANIEMI Förpackning, partihandel och import gällande ekologiskt förökningsmaterial Blanketten returneras till: Livsmedelssäkerhetsverket import- och marknadskontroll PB 111, Loimaa Närmare uppgifter, telefon Framställning, partihandel och import gällande ekologiskt foder Blanketten returneras under adress: Livsmedelssäkerhetsverket jordbrukskemi Mustialagatan 3, Helsingfors Närmare uppgifter, telefon Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82083

18 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet gällande framställning och bearbetning av ekolivsmedel inom ramen för låggradig förädling BILAGA 2 1 (3) Kompletteringsblankett 1e TE-centralens anteckningar Datum Dnr Blanketten fylls i tydligt med textade bokstäver eller på maskin och sänds in till TE-centralens landsbygsavdelning. Den inlämnas tillsammans med ekokontrollblankett 1, ifall denna inte insänts tidigare. 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Sökandens namn Gårdssignum Ekoregistersignum (etablerade aktörer) TE-central 2. LIVSMEDEL SOM KOMMER ATT FRAMSTÄL- LAS ENLIGT PRINCIPEN FÖR LÅGGRADIG FÖRÄDLING Produkt som skall framställas eller bearbetas Sannolik tidpunkt för framställning och eventuell säsongbundenhet Förteckningen över produkter som skall framställas eller bearbetas fortsätter i skild bilaga 3. BILAGOR 4. SÖKANDENS UNDERSKRIFT Beskrivning av framställningsverksamhetens karaktär eller Plan för egenkontroll Tid och plats Sökandens underskrift HANDLÄGG- NING AV ANSÖKAN VID TE- CENTRALENS LANDSBYGDS- AVDELNING Begynnelsegranskning, datum Avslag, datum Godkänd för upptagande i övervakningssystemet för ekologisk produktion, datum Avslagsgrunder Registersignum Underskrift Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82117

19 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet gällande framställning och bearbetning av ekolivsmedel inom ramen för låggradig förädling BILAGA 2 2 (3) IFYLLNINGSANVISNINGAR Ekokontrollblankett 1 e; framställning och bearbetning enligt principen för låggradig förädling Allmänt Eviras enhet för import- och marknadskontroll ansvarar i huvudsak för ekoövervakningen gällande framställare och importörer. Ett undantag från denna regel utgöres av den gårdsvisa hantering av gårdens egna produkter, dvs. ringa bearbetning och såkallad låggradig förädling, som övervakas av TE-centralerna i samband med kontroller av övrig jordbruksproduktion på respektive gårdar. Denna blankett användes för ansökan om anslutning till kontrollsystemet endast gällande låggradig förädling av egna jordbruksprodukter. FRAMSTÄLLANDE OCH BEARBETNING SAMT KARAKTÄRISERING AV DENNA VERKSAMHET Framställning av produkter, som producerats på den egna gården, inom ramen för låggradig förädling är till exempel: - mjöl, gryn, flingor m.m. från egen kvarn på gården - skalning, skärning i tärningar eller bitar och förvällning av potatis och grönsaker - infrysning av bär och råmjölk m.m. - köttstyckning och framställande av malet kött - mixning av eko-råvaror såsom rårivna produkter, örtblandningar, mysli, safter (juicer utan socker) samt framställande av puréer - framställande av fil med eget ansyrningsmedel - förpackning och ekomärkning av ovannämnda produkter efter framställning - styckning, blandning, infrysning mm samt förpackning och ekomärkning på gården av sådana produkter som tillkommit genom beställningsarbete utanför gården (t.ex. ekomjöl från en fraktkvarn, kött som tagits i retur från slakteri). BEARBETNING AV PRODUKTER I RINGA OMFATTNING Följande åtgärder gällande oförädlade, på gården tillkomna jordbruksprodukter är inte framställning - produktionen av jordbruksprodukter - iståndsättande för försäljning - tvättning - förpackning - första ekomärkningen som ekologisk produkt Bearbetning i ringa omfattning kräver inte anslutning till övervakningen för låggradig förädling utan kontrolleras automatiskt i samband med kontroller av växt- eller animalieproduktion. Exempel: Aktören förpackar produkter från egen gård - potatis i säckar/minutförpackningar och märker dem som ekopotatis - ägg eller honung och märker dessa som ekoprodukter. Hanteringen av egna på gården tillkomna ekologiska jordbruksprodukter är också underställd TE-centralens övervakning: iståndsättande för försäljning, tvättning, torkning mm. behandling i ringa omfattning. Exempel: - tvättning och mullning av potatis - torkning av örter, spannmål eller bär EVIRAS ENHET FÖR IMPORT- OCH MARKNADSKONTROLL ÖVERVAKAR ÖVRIG LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNING En gård måste ansöka om anslutning till övervakningssystemet för framställningsverksamhet ifall den utövar annan än i det föregående beskriven framställningsverksamhet. Ansökan tillställes enheten för produktsäkerhet och marknadsföring. Framställning av livsmedel anses alltid vara för handen då framställningen av en produkt inbegriper, förutom eko-logiskt producerade ingredienser, även konventionella ingredienser, tillsatser och/eller övriga ingredienser eller hjälpsubstanser som ej härrör från jordbruk. Även framställning enligt principen för tidigare nämnd låggradig förädling anses utgöra framställning av livsmedel ifall jordbruksprodukterna har erhållits av en annan odlare. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82117

20 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet gällande framställning och bearbetning av ekolivsmedel inom ramen för låggradig förädling BILAGA 2 3 (3) IFYLLNING AV BLANKETTEN 2. LIVSMEDEL SOM KOMMER ATT FRAMSTÄLLAS ENLIGT PRINCIPEN FÖR LÅGGRADIG FÖRÄDLING Under denna punkt antecknas alla de livsmedel som avses att marknadsföras som ekologiskt tillkomna enligt prin-cipen för låggradig förädling. Framställningstidpunkt för produkten och eventuell säsongbundenhet: J = kontinuerlig framställning, K = säsongprodukt; även framställningsmånader eller- tid anges 3. BILAGOR En plan för egenkontroll, såsom den definieras i livsmedelslagstiftningen skall åtfölja ansökan som bilaga ifall verk-samhetens karaktär gör att livsmedelslagstiftningen förutsätter en plan för egenkontroll (närmare uppgifter erhålles från den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn). Annars bifogas en beskrivning över förädlingsverksamheten varur skall framgå åtminstone: - vem som ansvarar för förädlingsverksamheten - hur produkterna bearbetas och förpackas - ekomärkningarna på förpackningarna - hur särhållandet av olika produkter förverkligas - bokföringsmetoder Enheten för import- och marknadskontroll bistår med närmare uppgifter i sin publikation Anvisningar för ekologisk produktion Låggradig förädling. Anvisningarna uppdateras också på Eviras internetsidor. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82117

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekohusdjurskurs ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekoplan för djur Beskrivning, hur sköts och utfodras djuren på gården så att produktionsvillkoren uppfylls? Hurdana produktionsbyggnader finns

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet Föredragande Ritva Vallivaara-Pasto Sida/sidor 1 /9 Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet En myndighets verksamhet ska bygga på en befogenhet som föreskrivs i lag, och lagen ska noggrant

Läs mer

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet SF Europeiska socialfonden 2000-2006 Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet Vad är Europeiska socialfonden? Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.) Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Adress Postnummer och -anstalt Finlands viltcentrals anteckningar: 700 Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater:

Läs mer

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer.

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer. FÖR UTSÄDE 1 (14) Ankomstdatum Dnr IFYLLS AV SÖKANDEN Är det fråga om ett nytt packeri som inleder verksamheten Tidigare packerinummer fortsättning på en tidigare påbörjad packeriverksamhet 1. KONTAKTUPPGIFTER/ANSVARSPERSONER

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 Giltighetstid 23.3.2005 - tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal)

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal) I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med detaljhandel av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd 26.01.2010 1 Godkännande av byggnadsplaner Byggnadsplanerna granskas av

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

21 22.11, 28 29.11, 5 6.12 och 12 13.12.2015

21 22.11, 28 29.11, 5 6.12 och 12 13.12.2015 GAMLA STORTORGETS JULMARKNAD 2015 ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNINGSPLATS 21 22.11, 28 29.11, 5 6.12 och 12 13.12.2015 Fyll i blanketten noggrant antingen med dator eller med tydligt textade bokstäver för hand, och

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Instruktion om tillsynen över beteckningsskydd för livsmedel

Instruktion om tillsynen över beteckningsskydd för livsmedel Itkonen Tytti Föredragen av Itkonen Tytti Sida/sidor 1 / 7 Beskrivning av systemet för skydd av beteckningar Systemet för skyddad beteckning för jordbruksprodukter och livsmedel har varit i kraft i hela

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1)

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Livsmedelssäkerhetsverket Evira Sida/sidor 1 / 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 3 2 Lagstiftning. 4 3 Kontrollmetoder och tekniker.

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015 ANVISNING 24.11.2014 Dnr 267/40/2014 1 (6) Ikraftträdande och giltighetstid: Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid det riksdagsval som hålls den 19 april

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544 PRODUKTKORT Datum då produktkortet ifyllts Information om leverantören Företagets namn FO nummer Gatuadress Postanstalt Telefonnummer e post Nätplats Bankuppgifter Kontaktperson Kontaktperson för försäljning/logistik

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering Ifyllningsanvisning 1 (7) Ett företag som är registrerat i Finland ansöker om registrering för meddelandedeklarering enligt FO-nummer och ett företag som är registrerat utomlands enligt VAT-nummer. Vanligtvis

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter Formuläret ska fyllas i av tillståndshavaren. Ni får gärna illustrera de rapporterade uppgifterna med hjälp av diagram,

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Modelldokument/version 10113/1 25.1.2010

Modelldokument/version 10113/1 25.1.2010 Ansvarig person Harriet Wallin Sida/sidor 1 / 6 Utarbetad av Modellarbetsgruppen Modelldokument/version 10113/1 Godkänd av Maria Teirikko Tagen i bruk 25.1.2010 Kontrollavdelningen Livsmedelsföretagarens

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer