Anvisningar för ekologisk produktion 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ekologisk produktion 8"

Transkript

1 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira

2

3 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad

4 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Denna publikation innehåller anvisningar för framställning av ekologiska produkter med låg förädlingsgrad. Alla anvisningar som gäller ekologiska produktionsinriktningar samt anvisningar för ekologisk växtproduktion finns i publikationen Eviras anvisning 18219/1 Anvisningar för ekologisk produktion 1 Allmänna anvisningar och växtproduktion. Alla anvisningar för ekologisk produktion finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor på adressen Eviras anvisning 18225/1 Ibruktagandet: Import- och marknadskontroll Godkännare Föredragande Sektionschef, överinspektör Beata Meinander Inspektör Sirpa Hakkarainen Distribution: Publikationen finns på Eviras internetsidor under adress

5 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Innehållsförteckning 1 Kontroll av framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad 4 2 Ansökan om anslutning till kontrollen och utträde ur kontrollen Ansökan om anslutning till kontrollen Plan för egenkontroll Utträde ur övervakningen 6 3 Att beakta vid framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad Andelen ekologisk råvara Märkning av förpackningar Hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt Kontrollmyndighetens kodnummer Gemenskapens logo Jordbruksråvarornas ursprung Hänvisning till produktion i omställning Varumärken Åtskiljande av ekologiska och icke-ekologiska råvaror och produkter Bearbetning av produkterna och rengöring av utrustningen Förpackning och transport av produkterna Bokföring och handlingar Allmänt om bokföringen Produkternas bearbetning och bokföring över ekologiska produkter som finns i lager Bokföring över överlåtna ekologiska produkter Balansräkningar 10 4 Påföljder och sökande av ändring 11 BILAGA BILAGA 1 Ansökan om anslutning till kontrollsystemet, ekoblankett 1 BILAGA 2 Kompletteringsblankett 1e BILAGA 3 Anmälan, ekoplankett 10 BILAGA 4 Överensstämmelseförsäkran

6 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 1 Kontroll av framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad Framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad av gårdarnas egna ekologiska lantbruksprodukter hör till TE-centralens tillsynsområde. Framställning med låg förädlingsgrad är till exempel: - framställning av mjöl, gryn, flingor etc. i egen kvarn på gården - skalning av rotfrukter och grönsaker, finfördelning och förvällning - frysning av bär, råmjölk eller liknande - gårdsslakt, styckning av kött och framställning av malet kött - torkning av örter - blandning av ekologiska råvaror med varandra (råkost, örtblandningar, mysli) - framställning av safter (juice utan socker) och mos (utan socker) - framställning av fil med egen syrakultur. Till framställning med låg förädlingsgrad hör också förpackning och märkning av ekologiska produkter efter framställning av ovan nämnda produkter. Framställning av produkter med låg förädlingsgrad omfattar också framställning av gårdens egna ekologiska livsmedel då man låter tillverka för sin räkning. Då för aktören de ekologiska råvarorna till den som ska utföra arbetet, produkterna framställs och aktören får de färdiga ekologiska produkterna tillbaka. Aktören ansvarar för de ekologiskt odlade råvarorna och förpackningspåskrifterna. Den som utför framställningen av produkterna ansvarar för att produkterna hålls åtskilda under framställningen och ska höra antingen till systemet för livsmedelstillsyn som övervakas av Evira eller till TE-centralernas tillsyn för ekogårdar. Beställd framställning med låg förädlingsgrad är till exempel: - malning av säd i en kvarn som är godkänd för ekologisk produktion - pressning av olja i ett presseri som är godkänt för ekologisk produktion - pressning av saft i ett presseri som är godkänt för ekologisk produktion (inget tillsatt socker, enzymer eller liknande).

7 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 2 Ansökan om anslutning till kontrollen och utträde ur kontrollen 2.1 Ansökan om anslutning till kontrollen Ansökan om anslutning till kontrollen ska göras innan framställningen av produkter med låg förädlingsgrad inleds. Ansökan görs genom att sända in ansökan till det egna områdets TEcentral. Ansökan görs på ekokontrollblankett 1 (basblankett) och 1e (blankett gällande produktionsinriktningen). Ansökningsblanketterna finns som bilagor till denna anvisning (bilagor 1 och 2). Blanketterna finns också på Eviras webbsidor 2.2 Plan för egenkontroll Till ansökan gällande framställning av produkter med låg förädlingsgrad ska man bifoga planen för egenkontroll av framställning av ekologiska produkter. I planen för egenkontroll ska ingå en beskrivning av verksamheten och de åtgärder med vilka företagaren säkerställer att den ekologiska lagstiftningen följs. Av planen för egenkontroll ska framgå de uppdaterade åtgärder, med hjälp av vilka aktören säkerställer att de försiktighets- och kontrollåtgärder som avses i de ekologiska förordningarna efterföljs, och den person som är ansvarig för att dessa åtgärder utförs. Planen för egenkontroll är baserad på en kartläggning av kritiska styrpunkter och kontrollen av dessa. Sådana styrpunkter är alla de punkter vid framställning, lagring och transport av ekologiska produkter där det finns en risk för att ekologiska produkter kunde blandas samman med konventionellt producerade produkter eller att en konventionellt producerad vara märks som ekologisk. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning över vilka åtgärder som ska vidtas om aktören misstänker att de producerade/ framställda ekologiska produkterna inte uppfyller de krav som ställs i ekoförordningen. Då ska de märkningar på produkterna som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt avlägsnas, eller så får de marknadsföras med märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt först efter att misstanken har visat sig vara obefogad. Gården ska meddela TE-centralen om sådana misstänkliga partier. Egenkontrollen ska också innehålla utredningar över hur aktören säkerställer att: - man i bokföringen kan spåra de framställare som marknadsför de ekologiska produkterna och mottagarna/köparna (om inte samma som mottagaren) - balansräkningar utarbetas - kraven gällande sammansättning efterföljs - kraven gällande förpackningspåskrifter efterföljs Nedan beskrivs kraven på egenkontroll för dem som framställer och för dem som låter framställa produkter med låg förädlingsgrad för sin räkning. Framställare Planen för egenkontroll ska bl.a. beskriva följande verksamhet som omfattas av den ekologiska kontrollen: - verksamhetens natur, dvs. framställningen - är verksamheten oavbruten eller säsongbetonad

8 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad - förteckning över ekologiska produkter som ska framställas - förteckning över råvaror som används vid framställning av ekologiska produkter - förteckning över konventionellt producerade livsmedel som ska framställas - olika skeden i framställningsverksamheten (t.ex. i ord eller som schema) - lokaler som används vid framställning, förpackning och lagring av ekologiska produkter - förteckning över de maskiner och den utrustning som används vid framställning och lagring av ekologiska produkter - beskrivning av transportförfaranden för ekologiska livsmedel - de åtgärder med vilka aktören säkerställer att den ekologiska lagstiftningen efterföljs. Då man låter framställa för sin räkning Planen för egenkontroll ska bl.a. beskriva: - verksamhetens natur, dvs. framställningen - förteckning över ekologiska produkter som aktören tänker låta framställa - är verksamheten oavbruten eller säsongbetonad - förteckning över produkternas framställare samt uppgifter om deras kontrollmyndigheter - beskrivning över hur man säkerställer att de som framställer produkterna omfattas av kontrollsystemet. Den som låter framställa för sin räkning ska i tillämpliga delar också ta i beaktande övriga krav på egenkontroll som gäller framställarna, om aktören lagrar ekologiska produkter före och/eller efter framställning eller transporterar ekologiska produkter. Tilläggsinformation om egenkontroll och om hur man gör en egenkontrollplan för tillverkning av ekolivsmedel finns i Modell 3 för uppgörande av egenkontrollplan - Låg förädlingsgrad (Eviras anvisning 18226/1). 2.3 Utträde ur övervakningen Om en aktör vill utträda ur övervakningen ska aktören anmäla detta skriftligen till den TE-central som utövar tillsynen över aktören. Meddelande om utträde ur övervakningen kan göras på Ekokontrollblankett 10 (Bilaga 3). Blanketten fås från TE-centralen på begäran. Blanketten finns också på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor på adress www. evira.fi. På blanketten väljs punkten avlägsnande av en produktionsgren från övervakningssystemet för ekologisk produktion och man skriver vilken produktionsinriktning det gäller. Aktörens rätt att hänvisa till ett ekologiskt produktionssätt upphör den dag då TE-centralen har beslutat att avlägsna företagaren ur kontrollsystemet.

9 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 3 Att beakta vid framställning av ekolivsmedel med låg förädlingsgrad 3.1 Andelen ekologisk råvara Begreppet 100 % ekologisk produkt är inte specificerat i ekoförordningarna. Ekologiska produkter med låg förädlingsgrad är ändå alltid 100 % ekologiska, eftersom alla råvaror ska vara helt ekologiskt producerade. 3.2 Märkning av förpackningar Vid märkning av förpackningar ska både allmänna krav på förpackningspåskrifter och speciella krav på ekologiska produkter tas i beaktande. Kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter informerar om allmänna bestämmelser för märkning av förpackningar i enlighet med livsmedelslagstiftningen. I denna anvisning berörs endast speciella krav på förpackningspåskrifter för ekologiska produkter, såsom hänvisning till ekologisk produktion, kontrollmyndighetens kodnummer, gemenskapens logo och uppgifter om råvaror av jordbruksursprung. Den skedde ändringar gällande kraven på förpackningspåskrifter för ekologiska produkter, då den gamla ekoförordningen (rådets förordning (EEG) nr 2092/91) upphävdes och de nya EU-förordningarna trädde i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna får produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen marknadsföras fram till slutet av Gården ska ändå iaktta de förändringar som träder i kraft gällande förpackningspåskrifter vid förnyande av förpackningar och framställning av nya ekologiska produkter Hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt Märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt får finnas i livsmedlets namn då det gäller ekologiskt producerade jordbruksprodukter. Exempel på hänvisning till ekologisk produktion i livsmedlets namn: Ekologiskt framställd svartvinbärssaft, Ekorågmjöl, Biodynamiskt odlade rovor, Ekotomater, Bio-Morotsriv Av förpackningspåskriften ska framgå vilka av ingredienserna som är ekologiskt producerade. Märkningen kan vara ett omnämnande i samband med livsmedlets namn eller i ingrediensförteckningen för ingrediensen i fråga. Exempel på ekologiska märkningar i ingrediensförteckningen: 1) Ekologiska flingor från de fyra sädesslagen Ingredienser: Ekologiska vete-, havre-, korn och rågflingor 2) Ekologiska flingor från de fyra sädesslagen. Ingredienser: *vete-, *havre-, *korn- och *rågflingor *Ekologiskt producerade Kontrollmyndighetens kodnummer Förpackningsmärkningarna ska ha den kontrollmyndighets kodnummer som kontrollerade den senaste framställnings- eller produktionsåtgärden. Kontrollmyndighet för framställning

10 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad med låg förädlingsgrad är den TE-central på vars område gården är belägen. Kontrollmyndighetens kodnummer har formatet FI-EKO-Axx, och xx ersätts med den övervakande TEcentralens nummer. TE-centralernas nummer finns i bilaga 4. Kontrollmyndighetens kodnummer ska från och med följa de nya ekoförordningarna och numret ska placeras under gemenskapens logo. Enligt den gamla ekoförordningen skulle kontrollmyndighetens kodnummer (i formatet FI-A-xx) placeras omedelbart intill gårdens kontaktinformation på förpackningspåskriften. Produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen får marknadsföras fram till slutet av Gemenskapens logo Gemenskapens logo ska finnas på färdigt förpackade livsmedel från och med Ekologiska produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen och som inte har gemenskapens logo får marknadsföras fram till slutet av ursprung inte anges får marknadsföras fram till slutet av Hänvisning till produktion i omställning Inom ekologisk produktion förutsätts en omställningsperiod på två år innan den odlade produkten kan anses vara ekologisk. Då det gäller fleråriga växter är omställningen tre år. Under omställningen får produkterna märkas med hänvisning till omställningen. Märkningen förutsätter att produkten i omställning endast innehåller en vegetabilisk produkt av jordbruksursprung (t.ex. krossade tomater) och att omställningen har pågått i minst 12 månader före skörden. Hänvisning till omställningen ska göras i formatet luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymässä oleva tuote / producerad under omställning till ekologiskt jordbruk. Märkningen får inte till färg, storlek eller bokstavstyp vara synligare än livsmedlets namn. Texten till ekologiskt jordbruk får inte vara synligare än uttrycket producerad under omställning. Produkter av animaliskt ursprung får inte marknadsföras som produkter i omställning Jordbruksråvarornas ursprung I samma synfält som gemenskapslogon ska från och med anges var produktens ingredienser av jordbruksursprung är producerade. På förpackningar som innehåller produkter som framställts med låg förädlingsgrad ska anges EU jordbruk. EU kan ersättas eller kompletteras med landets namn, om alla råvaror har producerats i landet ifråga. Om man vill nämna ursprungslandet för ekologiska produkter av låg förädlingsgrad, kan märkningen vara antingen EU jordbruk, Finland eller finskt jordbruk. Uppgiften om ursprunget på förpackningspåskriften placeras under kontrollmyndighetens kodnummer. Ekologiska produkter som är märkta enligt den gamla ekoförordningen där råvarornas 3.3 Varumärken I varumärket får endast finnas märkningar som hänvisar till ekologisk produktion om det gäller en ekologiskt odlad produkt. 3.4 Åtskiljande av ekologiska och ickeekologiska råvaror och produkter Kraven på att hålla ekologiska produkter och konventionellt producerade produkter åtskilda gäller bara för aktörer som hanterar och/ eller lagrar både ekologiskt och konventionellt producerade produkter i samma lokaler eller transporterar dem med samma transportmateriel. Dessa aktörer ska se till att ekologiskt och konventionellt odlade produkter inte blandas samman och att de inte förväxlas under något skede under framställningen, lagringen eller

11 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad transporten. Inte i något skede får ens små mängder konventionellt odlade ämnen hamna i ekologiska produkter Bearbetning av produkterna och rengöring av utrystningen Det finns inte alltid skild utrustning och redskap för bearbetning och förädling av ekologiskt odlade produkter. Om både ekologiskt producerade produkter och andra produkter bearbetas med samma utrustning och redskap, ska de rengöras efter bearbetning av konventionella produkter och före bearbetning av ekologiskt producerade produkter. Rengöringarna ska utföras på ett sådant sätt att endast ekologiska produkter blandas med ekologiska. Före bearbetning av ekologiskt producerade produkter ska rengöringsåtgärdernas tillräcklighet kontrolleras och rengöringsåtgärderna och resultaten av kontrollerna antecknas Förpackning och transport av produkterna Huvudregeln är att produkterna transporteras i förseglade förpackningar eller fordon. Under transporten hålls produkterna åtskilda genom följande åtgärder: 1) ekologiska produkter transporteras (partioch detaljhandeln inberäknade) endast i sådana förpackningar, behållare eller fordon, som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och 2) produkterna är försedda med märkningar av vilka framgår: - framställarens namn och adress och - produktens namn och hänvisning till ekologisk produktion (enligt produktens sammansättning: ekologisk produkt eller produkt i omställning) och - kodnummer för den kontrollmyndighet som är ansvarig för kontrollen (TEcentralens nummer FI-EKO-A-xx) och - partiidentifikation som gör det möjligt att koppla varupartiet med bokföringen av den ekologiska produktionen. Ovan nämnda uppgifter kan presenteras i följehandlingen (t.ex. följebrev, fraktsedel, odlarens försäkran), om följehandlingen obestridligen kan kopplas till produkten eller transportfordonet. Transportfirmans uppgifter ska antecknas i följehandlingen. Överensstämmelseförsäkran kan också fungera som en partispecifik följehandling, om man i den antecknar alla uppgifter som krävs för följehandlingen (Bilaga 4). Transportförpackningen eller fordonet behöver inte vara förseglade om: 1) transporten sker direkt mellan två aktörer som båda omfattas av kontrollsystemet och 2) produkterna åtföljs av en handling, där åtminstone följande uppgifter finns: - aktörens namn och adress - produktens namn, mängd och hänvisning till ekologiskt produktionssätt - den övervakande myndighetens (TEcentralens) kodnummer, - partiidentifikation, t.ex. datum med hjälp av vilket partiet kan kopplas till bokföringen, - transportföretagets uppgifter (om aktören inte själv för produkten eller om aktören inte själv hämtar produkten) 3) båda aktörerna för bok över sådana transporter. Om mottagaren inte omfattas av den ekologiska kontrollen (t.ex. detaljhandel, storhushåll), ska de ekologiska produkterna vara i en förseglad förpackning eller ett förseglat fordon under transporten. Aktören ska säkerställa att produkterna hålls åtskilda under transporterna även då transporterna sköts av ett transportföretag (avtal med transportföretaget). 3.5 Bokföring och handlingar Allmänt om bokföringen Avsikten med bokföringen är att säkerställa de ekologiska produkternas spårbarhet samt

12 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad att möjliggöra uppföljningen och kontrollen av överensstämmelse mellan mängden producerade och avsända ekologiska produkter. Inom den ekologiska kontrollen är bokföringen med innehållande handlingar en viktig del av kontrollen. Bokföringen ska kunna spåras ett steg bakåt och ett steg framåt. Ett steg bakåt betyder att man ska kunna spåra de ekologiska råvaror som har använts till den ekologiska produkten. Ett steg framåt betyder att man genom bokföringen ska kunna spåra vart ekologiska produkter har överlåtits och hur mycket. Utgående från aktörens bokföring ska man kunna spåra ekologiska råvaror och mängder som använts till framställning av ekologiska produkter, framställda ekologiska produkter och mängder och överlåtna ekologiska produkter och mängder samt till vem produkterna har överlåtits (köpare/mottagare). Bokföringen över framställning av produkter med låg förädlingsgrad kan vara samma som gårdens bokföring över produktflödet, om ovan nämnda detaljer framgår ur den. Bokföringen verifieras med dokument. Dokument som hör till bokföringen är bland annat fakturor från försäljning, försäljnings/överlåtelsebokföring, lagerbokföring, framställningsrapporter, fraktsedlar och/ eller invägningsdokument Produkternas bearbetning och bokföring över ekologiska produkter som finns i lager Bok ska föras så, att ekologiskt producerade råvaror och färdiga ekologiska produkter i lager samt mängder framgår av bokföringen. Bok ska föras över antalet framställda ekologiska produkter samt över svinn som uppstår under bearbetningen och vid förädlingen. I bokföringen antecknas också de rengöringsåtgärder som beskrivs i punkt 3.4.1, Bearbetning av produkterna, och resultaten av kontrollerna över rengöringsåtgärdernas effektivitet Bokföring över överlåtna ekologiska produkter I bokföringen ska man kunna spåra de ekologiskt producerade produkter som överlåtits från enheten samt deras mängder och mottagare/köpare (om köparen inte är densamma som mottagaren). Om försäljningen har skett direkt till konsumenten, skall för direktförsäljningens del antecknas konsumenter som mottagare Balansräkningar En aktör som omfattas av den ekologiska kontrollen ska planera sin bokföring så, att aktören och kontrollmyndigheten direkt får reda på vilka produkter som är ekologiskt producerade, deras mängder samt ekologiska produkter som finns i lager och överlåtna ekologiska produkter och deras mängder. Därför ska aktören regelbundet göra upp sammandrag (balansräkningar) över mängderna av producerade ekologiska produkter, mängder som finns i lager och mängder som har överlåtits. Hur ofta balansräkningar ska göras upp beror på verksamhetens natur och dess omfattning. På gårdar med säsongbetonad framställningsverksamhet som är baserad på egna ekologiska råvaror, ska balansräkningar göras upp 1-2 gånger om året. Resultatet av balansräkningen ska vara ett konstaterande att mängderna producerade och överlåtna ekologiska produkter står i ett realistiskt förhållande till varandra. 10

13 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad 4 Påföljder och sökande av ändring Om påföljderna av inträffade regelstridigheter föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 834/2007, i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion, märkning och kontroll av ekologiska produkter (846/2008) som utfärdats med stöd av nämnda lag. Påföljder och sökande av ändring beskrivs nogare i Anvisningar för ekologisk produktion 1 Allmänna anvisningar och växtproduktion. 11

14

15 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet för ekologisk produktion (jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008 om ekologisk produktionoch om märkning och övervekning av ekologiska produkter) BILAGA 1 1 (3) Ekokontrollblankett 1 TE-centralens /Eviras anteckningar Datum Dnr Blanketten ifylls tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras enligt följande: a) Till TE-centralens landsbygdsavdelning då det gäller primärproduktionen (inklusive uppsamlingsproduktion och framställning enligt principen för låggradig förädling) b) Till Eviras enhet för import- och marknadskontroll då det är frågan om förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial c) Till Eviras enhet för jordbrukskemi då det är frågan om framställning, partihandel och import gällande foder 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Sökandens namn Sökandens adress Person- eller Fo-nummer Postnummer- och postanstalt Telefonnummer Telefaxnummer E-post Gårdens/verksamhetslokalernas kommun/ -kommuner Kontaktperson (om någon annan än sökanden) Kontaktpersonens telefonnummer Huvudlägenhetens, odlarens eller verksamhetslokalernas adress (om någon annan än sökandens adress) 2. PRODUKTIONS- INRIKTNINGAR OCH BRANSCHER VILKA ANSÖKS OM ATT UPPTAS I ÖVERVAK- NINGSSYS- TEMET Jag ansöker om att följande produktionsinriktningar och branscher skall upptas i övervakningssystemet för ekologisk produktion. För varje bransch skall en egen kompletteringsblankett ifyllas som bilaga till denna ansökan. Åkerväxtodling, även inberäknad trädgårdsproduktion på (kompletteringsblankett 1a) friland samt bär- och fruktodling Växthus- och svampkultur (kompletteringsblankett 1b) Uppsamlingsproduktion (kompletteringsblankett 1c) Animalieproduktion (kompletteringsblankett 1d) Framställning enligt principen för låggradig förädling (kompletteringsblankett 1e) Förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial (kompletteringsblankett 1f) 3. SÖKANDENS FÖRBINDELSE 4. SÖKANDENS UNDERSKRIFT Framställning, partihandel och import gällande foder (kompletteringsblankett 1g) Jag förbinder mig att: - Iaktta villkoren för ekologisk produktion i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) Nr 834/2007 och i Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) nr 889/2008 om märkning av produkter och om produktionsbestämmelser; - Godkänna de påföljder som rådets förordning bestämmer för inträffade regelbrott eller- stridigheter och - Omedelbart informera tillsynsmyndigheterna ifall det uppstår tvivel huruvida mina produkter fyller kraven i rådets förordning. Mina produkter är de som jag producerat, framställt eller erhållit av en annan aktör. - Ifall av påföljder (marknadsförbud, uteslutning ur övervakningssystemet) skriftligen ge produktuppköparna besked för att säkerställa att hänvisningarna till ekologisk produktion avlägsnas från ifrågavarande produktion. Tid och plats Sökandens underskrift Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82083

16 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet för ekologisk produktion (jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008 om ekologisk produktionoch om märkning och övervekning av ekologiska produkter) BILAGA 1 2 (3) IFYLLNINGSANVISNINGAR Ekokontrollblankett 1 2. PRODUKTIONSINRIKTNINGAR OCH BRANSCHER VILKA ANSÖKS OM ATT FÅ UPPTAS I ÖVERVAKNINGSSYSTEMET Alla produktionsinriktningar och branscher inom vilka sökanden avser att bedriva ekologisk produktion anges. För varje bransch skall ifyllas en egen kompletteringsblankett 1 a Produktion av åkerväxter (inklusive frilandsgrönsaker, bär och frukt) 1 b Växthus- och svampkultur 1 c Uppsamlingsproduktion 1 d Animalieproduktion 1 e Framställning enligt principen för låggradig förädling 1 f Förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial 1 g Framställning, partihandel och import gällande foder 3. FÖRBINDELSE Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) 889/2008 förutsätter att aktörer som ansluter sig till övervakningssystemet förbinder sig att följa de produktionsregler, märkningskrav och tillvägagångssätt såsom sagda förordning definierar dessa. Påföljder Om sanktioner i händelse av regelstridigheter stadgas i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) Nr 834/2007, Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) Nr 889/2008, lagen om verkställigheten av den Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94, ändrad 273/2003) samt i den förordning som med stöd av lagen givits av Jord- och skogsbruksministeriet om ekologisk produktion och om märkning och övervakning av ekologiska produkter (846/2008). TE-centralens landsbygdsavdelning kan besluta om anmärkningar och marknadsföringsförbud och avföra en aktör och en gård från övervakningssystemet för en viss tid. (Livsmedelssäkerhetsverket avgör ärenden i anknytning till framställning, partihandel och import gällande foder samt förpackning, partihandel och import gällande förökningsmaterial) En anmärkning är en skriftlig uppmaning eller anvisning om korrigering av en brist. Anmärkningen skall åtlydas inom en viss tid och kan förutsätta en ny kontroll. Ett marknadsföringsförbud innebär att märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt skall avlägsnas från produkten eller att marknadsföringen av produkterna som ekologiskt producerade stoppas. Ett marknadsföringsförbud kan gälla antingen ett visst färskvaruparti, en viss produktionsinriktning eller hela gården. En aktör som uteslutits ur övervakningssystemet kan efter den föreskrivna vissa tiden ånyo ansöka om anslutning till sagda system. I detta fall krävs en ny omläggningsperiod. Aktören kan uteslutas för viss tid från övervakningssystemet också om han/hon avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet försummat att betala stadgade avgifter. En domstol kan utdöma böter för avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet förorsakat brott mot reglerna. Sökande av ändring Ändring i beslut givna av TE-centralens landsbygdsavdelning får sökas genom besvär som inlämnas till besvärsnämnden för landsbygdsnäringar inom 30 dagar efter det att den ändringssökande har delgivits beslutet. Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i beslutet givna av Livsmedelssäkerhetsverket kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82083

17 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet för ekologisk produktion (jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008 om ekologisk produktionoch om märkning och övervekning av ekologiska produkter) BILAGA 1 3 (3) RETURNERANDE AV BLANKETT SAMT TILLÄGGSUPPGIFTER 1. Ekologisk jordbruksproduktion, framställning enligt principen för låggradig förädling och uppsamlingsproduktion Blanketten returneras till TE-centralens landsbygdsavdelning, vilken också vid behov ger tilläggsuppgifter: TE-centralen Adress Telefon 01 Nyland PB 15, Magistratsporten 2, HELSINGFORS Egentliga Finland PB 592, Ratapihankatu 36, ÅBO Satakunta PB 266, Pohjoisranta 11, BJÖRNEBORG Tavastland PB 20, Raatihuoneenkatu TAVASTEHUS Birkaland PB 467, Kauppakatu 4, TAMMERFORS Sydöstra Finland PB 1041, Salpausselänkatu 22, KOUVOLA Södra Savolax PB 164, Mikonkatu 5, ST MICKEL Norra Savolax PB 2000, KUOPIO Norra-Karelen PB 8, JOENSUU Mellersta Finland PB 44, Cygnaeuksenkatu 1, JYVÄSKYLÄ Södra Österbotten Huhtalantie 2, SEINÄJOKI Österbotten PB 131, VASA Österbotten, Karleby PB 240, KARLEBY Norra Österbotten PB 86, Viestikatu 1, ULEÅBORG Norra Österbotten, Ylivieska PB 103, YLIVIESKA Kajanaland Kalliokatu 4, KAJAANI Lappland Ruokasenkatu 2, ROVANIEMI Förpackning, partihandel och import gällande ekologiskt förökningsmaterial Blanketten returneras till: Livsmedelssäkerhetsverket import- och marknadskontroll PB 111, Loimaa Närmare uppgifter, telefon Framställning, partihandel och import gällande ekologiskt foder Blanketten returneras under adress: Livsmedelssäkerhetsverket jordbrukskemi Mustialagatan 3, Helsingfors Närmare uppgifter, telefon Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82083

18 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet gällande framställning och bearbetning av ekolivsmedel inom ramen för låggradig förädling BILAGA 2 1 (3) Kompletteringsblankett 1e TE-centralens anteckningar Datum Dnr Blanketten fylls i tydligt med textade bokstäver eller på maskin och sänds in till TE-centralens landsbygsavdelning. Den inlämnas tillsammans med ekokontrollblankett 1, ifall denna inte insänts tidigare. 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Sökandens namn Gårdssignum Ekoregistersignum (etablerade aktörer) TE-central 2. LIVSMEDEL SOM KOMMER ATT FRAMSTÄL- LAS ENLIGT PRINCIPEN FÖR LÅGGRADIG FÖRÄDLING Produkt som skall framställas eller bearbetas Sannolik tidpunkt för framställning och eventuell säsongbundenhet Förteckningen över produkter som skall framställas eller bearbetas fortsätter i skild bilaga 3. BILAGOR 4. SÖKANDENS UNDERSKRIFT Beskrivning av framställningsverksamhetens karaktär eller Plan för egenkontroll Tid och plats Sökandens underskrift HANDLÄGG- NING AV ANSÖKAN VID TE- CENTRALENS LANDSBYGDS- AVDELNING Begynnelsegranskning, datum Avslag, datum Godkänd för upptagande i övervakningssystemet för ekologisk produktion, datum Avslagsgrunder Registersignum Underskrift Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82117

19 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet gällande framställning och bearbetning av ekolivsmedel inom ramen för låggradig förädling BILAGA 2 2 (3) IFYLLNINGSANVISNINGAR Ekokontrollblankett 1 e; framställning och bearbetning enligt principen för låggradig förädling Allmänt Eviras enhet för import- och marknadskontroll ansvarar i huvudsak för ekoövervakningen gällande framställare och importörer. Ett undantag från denna regel utgöres av den gårdsvisa hantering av gårdens egna produkter, dvs. ringa bearbetning och såkallad låggradig förädling, som övervakas av TE-centralerna i samband med kontroller av övrig jordbruksproduktion på respektive gårdar. Denna blankett användes för ansökan om anslutning till kontrollsystemet endast gällande låggradig förädling av egna jordbruksprodukter. FRAMSTÄLLANDE OCH BEARBETNING SAMT KARAKTÄRISERING AV DENNA VERKSAMHET Framställning av produkter, som producerats på den egna gården, inom ramen för låggradig förädling är till exempel: - mjöl, gryn, flingor m.m. från egen kvarn på gården - skalning, skärning i tärningar eller bitar och förvällning av potatis och grönsaker - infrysning av bär och råmjölk m.m. - köttstyckning och framställande av malet kött - mixning av eko-råvaror såsom rårivna produkter, örtblandningar, mysli, safter (juicer utan socker) samt framställande av puréer - framställande av fil med eget ansyrningsmedel - förpackning och ekomärkning av ovannämnda produkter efter framställning - styckning, blandning, infrysning mm samt förpackning och ekomärkning på gården av sådana produkter som tillkommit genom beställningsarbete utanför gården (t.ex. ekomjöl från en fraktkvarn, kött som tagits i retur från slakteri). BEARBETNING AV PRODUKTER I RINGA OMFATTNING Följande åtgärder gällande oförädlade, på gården tillkomna jordbruksprodukter är inte framställning - produktionen av jordbruksprodukter - iståndsättande för försäljning - tvättning - förpackning - första ekomärkningen som ekologisk produkt Bearbetning i ringa omfattning kräver inte anslutning till övervakningen för låggradig förädling utan kontrolleras automatiskt i samband med kontroller av växt- eller animalieproduktion. Exempel: Aktören förpackar produkter från egen gård - potatis i säckar/minutförpackningar och märker dem som ekopotatis - ägg eller honung och märker dessa som ekoprodukter. Hanteringen av egna på gården tillkomna ekologiska jordbruksprodukter är också underställd TE-centralens övervakning: iståndsättande för försäljning, tvättning, torkning mm. behandling i ringa omfattning. Exempel: - tvättning och mullning av potatis - torkning av örter, spannmål eller bär EVIRAS ENHET FÖR IMPORT- OCH MARKNADSKONTROLL ÖVERVAKAR ÖVRIG LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNING En gård måste ansöka om anslutning till övervakningssystemet för framställningsverksamhet ifall den utövar annan än i det föregående beskriven framställningsverksamhet. Ansökan tillställes enheten för produktsäkerhet och marknadsföring. Framställning av livsmedel anses alltid vara för handen då framställningen av en produkt inbegriper, förutom eko-logiskt producerade ingredienser, även konventionella ingredienser, tillsatser och/eller övriga ingredienser eller hjälpsubstanser som ej härrör från jordbruk. Även framställning enligt principen för tidigare nämnd låggradig förädling anses utgöra framställning av livsmedel ifall jordbruksprodukterna har erhållits av en annan odlare. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82117

20 ANSÖKAN om anslutning till övervakningssystemet gällande framställning och bearbetning av ekolivsmedel inom ramen för låggradig förädling BILAGA 2 3 (3) IFYLLNING AV BLANKETTEN 2. LIVSMEDEL SOM KOMMER ATT FRAMSTÄLLAS ENLIGT PRINCIPEN FÖR LÅGGRADIG FÖRÄDLING Under denna punkt antecknas alla de livsmedel som avses att marknadsföras som ekologiskt tillkomna enligt prin-cipen för låggradig förädling. Framställningstidpunkt för produkten och eventuell säsongbundenhet: J = kontinuerlig framställning, K = säsongprodukt; även framställningsmånader eller- tid anges 3. BILAGOR En plan för egenkontroll, såsom den definieras i livsmedelslagstiftningen skall åtfölja ansökan som bilaga ifall verk-samhetens karaktär gör att livsmedelslagstiftningen förutsätter en plan för egenkontroll (närmare uppgifter erhålles från den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn). Annars bifogas en beskrivning över förädlingsverksamheten varur skall framgå åtminstone: - vem som ansvarar för förädlingsverksamheten - hur produkterna bearbetas och förpackas - ekomärkningarna på förpackningarna - hur särhållandet av olika produkter förverkligas - bokföringsmetoder Enheten för import- och marknadskontroll bistår med närmare uppgifter i sin publikation Anvisningar för ekologisk produktion Låggradig förädling. Anvisningarna uppdateras också på Eviras internetsidor. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Import- och marknadskontroll PB 111, LOIMAA Tfn Fax Evira 82117

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 1 (13) KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 INNEHÅLL ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2015 1. Förberedelse inför ekokontrollen 2. Utnyttja kunskapen om riskerna vid planeringen,

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

J Näringarna Utövande av näring

J Näringarna Utövande av näring J Näringarna Utövande av näring J 1 LL om rätt att utöva näring 6.6.1996/47 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om rätten att utöva näring i landskapet Åland.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; (H 125) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer