UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se

2 INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn Efterlevnad, dialog och konsekvenser Rapportera avvikelser från uppförandekoden Grunden för Scandics uppförandekod FN:s Global Compact 16 2 Uppförandekod Juni 2014

3 1 INLEDNING Scandic är en av de ledande hotellkedjorna i norra Europa. I dag har vi cirka 230 hotell i drift eller under utveckling i åtta länder Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige, Tyskland. För oss är det grundläggande att alla Scandic hotell drivs på ett etiskt sätt. Oavsett om de drivs genom hyresavtal, franchiseverksamhet eller egen hotelldrift. Att vi bidrar till ett hållbart samhälle är centralt för vår verksamhet och ses som en hävstång för företagets framgångar. Scandics vision To become one of the most loved and respected consumer brands in the Nordics. Social och miljömässig hållbarhet på Scandic innebär att: Vi ska leverera produkter och tjänster som är bra val, både miljömässigt och socialt. Vi går längre än att bara uppfylla kraven i lagstiftningen. Vår marknadsföring och information ska vara pålitlig och transparent, och den ska bygga på relevanta och tillförlitliga fakta. Produkterna/tjänsterna ska vara lika miljövänliga som, eller mer miljövänliga än, motsvarande produkter tjänster på marknaden. Produkterna/tjänsterna måste produceras och levereras under bra arbets och tillverkningsförhållanden. Produkterna ska bidra till, eller i alla fall inte motverka, en mer hållbar utveckling när det gäller klimatet, miljön, hälsa och levnadsvillkor. Produkterna/tjänsterna ska uppfylla eller överskrida kvalitetsförväntningarna. Scandics kompass för en hållbar verksamhet Scandics principer kan delas in i tre olika dimensioner vi kallar det här för vår kompass för hållbara affärer. Det ekonomiska resultatet visar hur bra vi lyckas med att skapa ekonomiskt värde. Det miljömässiga resultatet visar i vilken utsträckning vi lyckats minska Scandics miljöpåverkan. Det etiska resultatet visar hur mycket vi bidrar till samhället vi verkar i. ENVIRONMENT ECONOMY ETHICS Det här dokumentet är grunden för Scandics affärsetik. 3 Uppförandekod Juni 2014

4 Omfattning, efterlevnad och ansvar Det är viktigt att tjänster och varor som vi tillhandahåller produceras på ett etiskt sätt. Det betyder att uppförandekodens bestämmelser ska respekteras även innan varorna/tjänsterna når våra hotell. Därför gäller den här uppförandekoden även för leverantörer, underleverantörer och producenter av varor och tjänster som levereras till Scandic. Uppförandekoden gäller också för Scandics externa samarbetspartner, till exempel affärspartner, agenter och distributörer. Scandic ska tillämpa uppförandekoden likadant för alla medarbetare. Det spelar ingen roll om de är permanent eller tillfälligt anställda. Vi ska efterfråga motsvarande regelverk hos alla våra affärspartners, inklusive våra leverantörer. Ansvariga för uppförandekoden Scandics chefer ansvarar för att deras grupper får ta del av, förstår och agerar utifrån både innehållet och andemeningen i den här uppförandekoden. Cheferna ansvarar för att hålla sina medarbetare ajour med och distribuera andra lämpliga dokumenterade rutiner för den dagliga verksamheten. De ska också uppmuntra medarbetare att rapportera händelser som kan avvika från bestämmelserna. Vi accepterar inte att medarbetare uttryckligt eller underförstått godkänner tvivelaktiga handlingar. Scandics koncernchef och vd har det yttersta ansvaret för att uppförandekoden införs och respekteras. Internationell lagstiftning grunden för Scandics uppförandekod Scandic ska följa lagstiftningen i alla länder som vi är verksamma i. Vi ska vidta alla skäliga försiktighetsåtgärder för att se till att vi inte direkt eller indirekt bryter mot de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljölagar, konkurrenslagstiftning och korruptionslagstiftning. Uppförandekoden bygger på internationellt överenskomna regler, främst de tio principerna i FN:s Global Compact (i bilaga till det här dokumentet). Enligt de tio principerna i Global Compact ska alla företag upprätthålla ett antal grundläggande värderingar som avser mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljön och korruption inom den sfär de kan påverka. Nationell lagstiftning Scandic ska följa den nationella lagstiftningen i varje land där vi är verksamma. Bestämmelserna i den här uppförandekoden är minimikrav. Om bestämmelser i lokala, nationella eller internationella lagar, förordningar, föreskrifter eller regler är strängare inom de områden som behandlas i den här uppförandekoden, ska de bestämmelserna följas. 4 Uppförandekod Juni 2014

5 Scandics viktiga intressentgrupper Det är viktigt för oss att ha en regelbunden dialog med våra viktigaste intressentgrupper. Vi ska sträva efter att samarbeta med våra intressentgrupper när vi inför uppförandekoden och dess principer. Uppförandekoden ska fungera som en kompass både för oss och för våra intressenter. Även om vi inser att vi inte kan ställa krav på vissa av våra intressenter, vill vi kommunicera vår uppförandekod till dem. MEDIA GÄSTER KUNDER ÄGARE AGENTER & ÅTERFÖRSÄLJARE KONKURRENTER SCANDIC LEVERANTÖRER MED- ARBETARE SAMHÄLLET PARTNERS POLITIKER & MYNDIGHETER Medarbetares utbildning och kunskaper Medarbetare ska ha den information, de färdigheter och de verktyg som krävs för att kunna driva den dagliga verksamheten enligt uppförandekoden. De ska ha grundläggande kunskaper om hållbarhet så att de förstår hur de ska fatta beslut och vilka följder besluten får. Vi kommer alltid uppmuntra medarbetare och andra intressenter att komma med nya idéer om hur vi kan minska Scandics miljöpåverkan och skapa social hållbarhet. 5 Uppförandekod Juni 2014

6 2 SOCIAL HÄNSYN Att våra gäster, medarbetare och andra intressenter agerar och behandlas på ett etiskt sätt är grundläggande för Scandic. Diskriminering och likabehandling Ingen får aktivt eller genom passivt stöd diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet, ursprung, funktionshinder, kön, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, politisk tillhörighet, föräldraskap eller ålder. Scandic ska behandla alla medarbetare med respekt och värdighet. Ingen ska utsättas för eller hotas med fysiska, religiösa, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp. Övergrepp Ingen medarbetare ska utsättas för fysisk bestraffning, fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp. Rättvisa arbetsvillkor Grundläggande mänskliga rättigheter ska vara kända, respekteras och tillämpas lika för alla medarbetare. Det spelar ingen roll om medarbetarna är permanent eller tillfälligt anställda. Tvångsarbete Vi ska inte använda tvångsarbete, slavarbete eller annat ofrivilligt arbete. Ingen ska behöva lämna deposition eller identitetshandlingar i original vid till exempel anställningsstart. Barnarbete Vi ska inte använda barn eller omyndiga under minimiåldern för arbete enligt nationell lagstiftning eller femton (15) år, beroende på vilket som är högst, som arbetskraft. Medarbetare under arton (18) års ålder ska inte delta i riskfyllt eller tungt arbete eller arbeta kvällsskift. 6 Uppförandekod Juni 2014

7 Löner och förmåner Vi ska betala våra medarbetare minst minimilönen enligt nationell lagstiftning. Detta gäller löner, ersättningar och förmåner. Alla ska ha rätt till lika lön för lika arbete och regelbunden, betald semester. Föreningsfrihet Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ska erkännas och respekteras enligt lagarna i landet där medarbetaren är anställd. Hälsa och säkerhet Scandic ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina medarbetare. Vi ska alltid sträva efter att förhindra olyckor och skador som sker i arbetet eller som ett resultat av hotelldriften. Vi ska vidta adekvata åtgärder för att förhindra olyckor, skador eller attacker på våra medarbetare eller våra gäster. Det gör vi genom att minimera orsakerna till olyckor i arbetsmiljön och genom att tillhandahålla lämpliga säkerhetsföreskrifter. Vi ska erbjuda regelbunden och dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning. Utbildningen ska upprepas för nya och omplacerade medarbetare. Arbetstider och avtal Ingen ska tvingas arbeta mer än vad som anges som övre gräns för ordinarie arbetstid och övertidsarbete i nationell lagstiftning i landet där medarbetaren är anställd. Medarbetare ska kompenseras för övertid enligt gällande lagstiftning. Alla medarbetare ska ha avtal som anger deras anställningsvillkor. Rätt till privatliv och personlig integritet Scandic ska alltid skydda rätten till privatliv och personlig integritet för personer som bor eller arbetar på våra hotell. När Scandic får tillgång till personuppgifter som lagras ska vi ta hänsyn till gästers och medarbetares rätt till privatliv och personlig integritet. Scandic följer tillämpliga lagar och föreskrifter om förvaring av personuppgifter, och vi strävar efter att förhindra all obehörig åtkomst till personuppgifterna. Scandic behandlar inte personuppgifter på annat sätt än vad som tillåts i tillämplig lagstiftning. Transparent kommunikation Scandic ska alltid kommunicera öppet, ärligt och seriöst och utan onödiga fördröjningar. Det här gäller i alla situationer. 7 Uppförandekod Juni 2014

8 Säkerhetsarrangemang Scandic inser att säkerheten för våra medarbetare, gäster, tillgångar och i vår närmiljö är avgörande för att vi ska kunna skapa en långsiktigt hållbar verksamhet. Vi tillämpar rutiner för att se till att riskerna i möjligaste mån undviks. Medarbetare utbildas i att hantera situationer där säkerheten äventyras. Gästers, medarbetares och andra intressenters säkerhet måste alltid vara vår högsta prioritet. Brott och polisiära ärenden Scandic har nolltolerans mot brott på hotellen. Vi samarbetar med de lokala polismyndigheterna i kampen mot brottslighet. Vi ser människohandel (trafficking) som ett särskilt allvarligt brott, och vi kommer aldrig att acceptera prostitution på våra hotell. Krishantering Krisgrupper på hotellen, nationell nivå och koncernnivå ansvarar för att hantera kriser. Krisgrupperna samarbetar med relevanta myndigheter. Syftet är att skydda gäster, medarbetare och andra intressenter liksom våra och intressenternas tillgångar och goodwill. Krisgruppen ska alltid garanteras de resurser som behövs. Krisgruppen avgör vad som är en kris. Scandic i Samhället Vi inser att vår utveckling hänger nära samman med utvecklingen i de lokalsamhällen vi verkar i. Vi vill ta vårt ansvar och har därför tagit fram programmet Scandic i Samhället. Målet är att Scandic ska vara ett bra företag i ett bra samhälle. Alla hotell är engagerade i både lokala och kedjegemensamma aktiviteter. Vi uppmuntrar alla medarbetare att komma med idéer om aktiviteter och/eller utföra aktiviteterna. Tillgänglighet Scandic strävar efter att göra våra hotell så tillgängliga som möjligt för gäster och medarbetare, oavsett vilka behov de har. Vi har därför tagit fram en checklista som vi kallar för Scandics tillgänglighetsstandard. Mångfald Scandic ska uppmuntra varje medarbetares färdigheter, och vi ska sträva efter att skapa en arbetsplats med mångfald. Det är vår övertygelse att medarbetare med olika bakgrunder, intressen och personligheter bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet. Mångfald ökar verksamhetens värde. 8 Uppförandekod Juni 2014

9 3 MILJÖHÄNSYN Scandic har under många år arbetat aktivt med miljöfrågor. Vi följer miljölag stiftningen som gäller för den lokala miljön och den relevanta affärssektorn. Vårt arbete bygger på de fyra systemvillkoren som tagits fram av Det Naturliga Steget. Våra mål och resultat fi nns på scandichotels.com. Alla våra hotell ska varje år göra en intern granskning utifrån Scandics miljöstandarder. Scandic ska alltid sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från hotell driften. Det gör vi genom att göra medvetna val inom alla verksamhetsområden. Miljömärkning är viktig för oss. Externa granskningar används för en hållbar hotelldrift, till exempel den nordiska miljömärkningen Svanen och EU Eco label. De hotell som har miljömärkts fi nns på webbplatserna för miljömärkning i respektive land. De bästa miljölösningarna, försiktighetsmetoden Vi ska uppmuntra metoder som minimerar miljöpåverkan. Vi ska iaktta försiktighet med alla substanser och processer som kan vara skadliga för miljön. Scandic ska främja en hållbar utveckling och kostnadseffektivitet genom att minska resursförbrukningen och därigenom miljöpåverkan. Vi ska alltid leta efter de bästa miljölösningarna när vi tar fram våra koncept, program och produkter. Energi Vi ska göra medvetna val när vi upphandlar energi och prioritera energi från förnyelsebara källor. Vi ska hela tiden arbeta med att minska vår energikonsumtion. Vattenkonsumtion Vi ska alltid sträva efter att minimera vår vattenkonsumtion. Det gör vi genom att registrera vattenmängden som används och analysera vad vi kan göra för att minska konsumtionen till exempel i våra kök och vid städning. Transporter och resor När vi väljer transportmedel och färdsätt ska vi alltid försöka använda det alternativ som påverkar miljön minst. När vi beställer tjänster som medför transporter ska vi väga in alla aspekter av miljöpåverkan. 9 Uppförandekod Juni 2014

10 Utsläpp av växthusgaser Det är viktigt att vi hela tiden minskar våra utsläpp av växthusgaser, bland annat fossil koldioxid. Det här gör vi genom att systematiskt mäta våra utsläpp och sätta upp strikta mål som sänker utsläppsnivåerna. Avfallshantering När man driver hotell produceras mycket avfall. Vi måste hela tiden mäta mängden avfall vi producerar och analysera hur vi kan minimera avfallsmängden. Därför ska vi sträva efter att begränsa användningen av förpackningar och onödigt material på hotellen. Dessutom ska vi återvinna och återanvända så stor del av våra produkter och vårt material som möjligt. Det avfall som vi producerar ska så långt som möjligt skickas till återvinning eller till moderna avfallsanläggningar, och det ska påverka miljön så lite som möjligt. Material Vi använder många olika produkter på våra hotell. Vi ska se till att materialen i produkterna är så hållbara som möjligt. När vi utvärderar produkterna ska vi ta hänsyn till hela livscykeln. Det innebär att produkter ska vara tillverkade av förnyelsebara råvaror eller av material som håller länge och att de inte använder mer material eller produktionsenergi än nödvändigt. De ska också vara lätta att sköta och reparera samt återvinningsbara. Hotade arter Produkter som vi köper får aldrig bestå av hotade arter eller material vars produktion påverkar hotade arter. Med hotade arter menar vi både djur och växter. Kemikalier och farliga ämnen Scandic ska använda minimalt med farliga kemikalier och ämnen i verksamheten. När vi använder farliga kemikalier och ämnen måste vi hantera dem på ett säkert och korrekt sätt så att miljö och människor skyddas. Miljörapporter och miljöavtryck Det är viktigt för oss att vara öppna med våra resultat. Därför publicerar vi vårt miljöavtryck offentligt. Vi publicerar även våra mål och resultat. Nyckeltal (energi, vatten, osorterade sopor och fossilt koldioxidutsläpp per gästnatt) finns på scandichotels.com/betterworld/report. 10 Uppförandekod Juni 2014

11 4 EKONOMISK OCH FINANSIELL HÄNSYN Scandic ska skapa hållbart ekonomiskt värde genom att driva verksamheten på ett sunt sätt. Därför är det oerhört viktigt att vi agerar på ett etiskt sätt när det gäller ekonomin i vår dagliga verksamhet. Bolagsstyrning Scandic tror starkt på en transparent och konsekvent bolagsstyrning. Vi följer alla tillämpliga regler och förordningar på de geografi ska marknader vi är verksamma. Det här skyddar Scandics aktieägares och intressenters berättigade intressen. Finansiell rapportering Scandic är inte börsnoterat och behöver därför inte följa börsregler för fi nansiell rapportering, men vi har ändå beslutat att publicera våra resultat i årsrapporter och halvårsrapporter på scandichotels.se. Scandic är skyldigt att och lägger stor vikt vid att följa strikta redovisningsprinciper och normer. Vi ska rapportera fi nansiell information på ett korrekt och fullständigt sätt. Vi är skyldiga och anser det av största vikt att ha interna kontrollfunktioner och processer för att säkerställa att bokföringen följer lagstiftningen. Våra medarbetare måste göra allt de kan för att hjälpa Scandic i det här arbetet. Att Scandics bokföring är oklanderlig är avgörande för företagets verksamhet. Det är också en mycket viktig faktor när det gäller intressenternas förtroende för oss. Vi måste se till att alla transaktioner registreras, klassifi ceras och sammanfattas på rätt sätt enligt Scandics redovisningsprinciper. Anställda får inte skriva in eller ta bort information i företagets räkenskaper som uppsåtligen döljer eller förvanskar en fi nansiell eller icke fi nansiell transaktions, eller ett resultats, sanna natur. Korruptionsfrågor, mutor och gåvor Scandics medarbetare får inte för personlig vinning, kräva eller ta mot otillbörlig förmån och inte heller erbjuda eller ge någon en otillbörlig förmån, om det inte accepteras av internationell och nationell lagstiftning och vedertagen, gängse affärspraxis. Tvekar en medarbetare om en gåva eller en förmån, ska denne vända sig till sin överordnade för ett utlåtande. 11 Uppförandekod Juni 2014

12 Rättvis konkurrens Scandic stödjer rättvis konkurrens och en öppen marknad. Rättvis konkurrens är grunden för all affärsutveckling och innovation. Vi är fast övertygade om att fri och rättvis konkurrens är till vår fördel och gör att vi kan bedriva en sund och bra verksamhet. Scandics styrka är vår egen kompetens. Alla Scandics medarbetare ska se till att företaget konkurrerar så kraftfullt och konstruktivt som möjligt och samtidigt alltid följa internationell och nationell konkurrenslagstiftning samt Scandics interna konkurrensriktlinjer. Intressekonflikter Affärsbeslut ska alltid fattas utifrån företagets bästa. Medarbetare får aldrig använda sin position eller sitt inflytande för några andra syften än att främja Scandics intressen. Personliga relationer och överväganden får aldrig påverka beslutsfattandet. Det här gäller potentiella fördelar för medarbetare, men även de fördelar som kan tillfalla släktingar och vänner. För att undvika intressekonflikter, ska tillsvidareanställda medarbetare med heltid inte utföra arbete utanför Scandic i någon form (t ex i annan anställning, på konsultbasis eller i form av styrelsearbete) utan att underrätta företaget om detta. Föreligger minsta risk för intressekonflikter ska medarbetaren omgående informera sin chef om detta. Politiska aktiviteter Scandic förhåller sig neutralt till alla politiska partier och politiska företrädare. Vi följer internationella fördrag och nationell lagstiftning när det gäller lobbyverksamhet. Koncerninterna affärer och beskattning Scandic följer OECD:s riktlinjer för internprissättning och alla nationella juridiska och administrativa krav när det gäller skatteregler, inklusive koncerninterna affärer och transaktioner. Försäkringsskydd Vi är skyldiga och lägger stor vikt vid att se till att alla våra hotell har korrekta och fullständiga försäkringar som täcker vår verksamhet, våra gäster och våra medarbetare. 12 Uppförandekod Juni 2014

13 Bedrägeri, utpressning, pengatvätt och andra närliggande brott Scandic följer alla nationella och internationella regler som syftar till att förhindra, identifiera och åtgärda ekonomisk brottslighet. Det här gäller särskilt bedrägeri, utpressning, pengatvätt och andra närliggande brott. Scandics medarbetare ska avhålla sig från såväl handling som underlåtenhet i samband med den här typen av kriminella aktiviteter. Medarbetarna ska även aktivt samarbeta med alla utredningar av denna typ av brott. Kvalitetssäkring Scandic strävar efter att leverera tjänster och produkter av likvärdig kvalitet på alla hotell. Riktlinjerna för kvalitetssäkringen bygger på våra principer och normer. Scandic genomför regelbundet gästenkäter för att säkerställa att kvaliteten uppfyller gästernas förväntningar. Hotellen följer upp detta med interna granskningar. 13 Uppförandekod Juni 2014

14 5 EFTERLEVNAD, DIALOG OCH KONSEKVENSER Så länge vi kan se att det fi nns en vilja att följa principerna i vår uppförande kod, eller i liknande koder uppställda av våra intressenter, kommer vi inte att vidta några åtgärder mot en felande part. Detta gäller under förutsättning att Scandic inte lider någon väsentlig ekonomisk eller annan skada. Skulle vi se en brist på vilja att respektera principerna i uppförandekoden, kommer vi att utfärda en varning eller avsluta avtalet med parten. Vi uppmanar alla intressenter att kontakta Scandic om och när de har frågor och funderingar gällande uppförandekoden. 14 Uppförandekod Juni 2014

15 6 RAPPORTERA AVVIKELSER FRÅN UPPFÖRANDEKODEN Om du upptäcker en avvikelse från uppförandekoden på ett av våra hotell, kontor eller hos någon av våra partner, leverantörer, agenter eller distributörer, ska detta genast rapporteras till ansvarig för hållbarhetsfrågor, ansvarig för personalfrågor eller ekonomiansvarig på huvudkontoret eller supportkontoret. Du kan rapportera skriftligen eller via ett telefonsamtal. På Scandics intranät hittar du kontaktuppgifter och även ett formulär där du kan välja att vara anonym. Du kan även rapportera överträdelsen till en chef på hotellet. Chefen är skyldig att vidare befordra rapporten till någon av personerna ovan. Om du misstänker ett brott mot uppförandekoden i leverantörskedjan ska du rapportera det på samma sätt. 15 Uppförandekod Juni 2014

16 7 GRUNDEN FÖR SCANDICS UPPFÖRANDEKOD FN:S GLOBAL COMPACT FN:s Global Compact ber företag att anta, stödja och genomdriva tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljön och korruption inom den sfär de kan påverka.* Mänskliga rättigheter Princip 1: Företagen ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. Arbetsvillkor Princip 3: Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar; Princip 4: avskaffa alla former av tvångsarbete; Princip 5: avskaffa barnarbete; och Princip 6: inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning. Miljö Princip 7: Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem; Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Korruption Princip 10: Arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning, muta och bestickning. * Principerna i FN:s Global Compact har universell konsensus och bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio deklarationen om miljö och hållbar utveckling, samt FN:s konvention mot korruption. 16 Uppförandekod Juni 2014

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Dominos leverantörskod

Dominos leverantörskod Printing Sciences plc Dominos leverantörskod Uttalande av Nigel Bond Domino-gruppen har en stark etisk grund och vi är stolta över våra resultat efter många år av både ansvarsfullt uppträdande och ett

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna Uppförandekod Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete Uppförandekod arbetsprinciper Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Förord prestationer som är bra idag är medelmåttiga

Läs mer