Externa företag på Scania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Externa företag på Scania"

Transkript

1 Version Externa företag på Scania

2 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av våra regler samt en kartskiss över industriområdet med portar, byggnadsnummer och ansvarsplaner markerade. På Scania har säkerhet högsta prioritet. Ett arbete som inte kan utföras säkert ska inte utföras alls! Per Hallberg Executive Vice President Innehållsförteckning Allmänna regler...4 Tillträde... 4 In- och utpassering... 4 SSG Entre-pass... 4 Alkohol och droger... 5 Rökning... 5 Trafikregler Parkering... 5 Användning av IT... 6 Sekretess tystnadsförbindelse... 6 Brottslig händelse... 6 Fotografering... 7 Gemensamt arbetsställe - Samordning...8 Ansvarsplan... 8 Samordningsansvar... 8 Bryt och lås... 9 Elektriska inkopplingsarbeten Rörtekniska inkopplingsarbeten ATEX - Explosionsfarlig miljö Arbete i slutet utrymme Arbeten i produktionskritiska miljöer Avspärrningar Ordning och reda Hantering avfall och farligt avfall...11 Brandskydd...18 Kemiska produkter...19 Arbetsutrustning...20 Stegar och arbetsbockar Ställningar Lyftanordningar Mobil arbetsplattform Skylift Truckkörning Transportgångar och gångvägar inomhus.22 Olyckor och tillbud...23 Olycksfall, tillbud, riskfyllda situationer och miljöolyckor Första hjälpen Larm... 23

3 4-5 Allmänna regler Tillträde Besöksbricka erfordras vid arbete som varar upp till en vecka. Företagskort med foto erfordras vid arbeten som varar mer än en vecka. Dessa utfärdas på uppdrag av beställarens ombud eller samordningsansvarig och ska bäras synligt. Entreprenörer ska ha synlig information om vilket företag personen kommer ifrån. In- och utpassering För arbete under icke ordinarie arbetstid krävs skriftlig anmälan av beställarens representant eller samordningsansvarig. För inpassering med bil krävs att beställarens samordningsansvarig beställt ett tidsbegränsat trafiktillstånd som utfärdas i port eller reception. Stickprovskontroller av väskor och fordon kan genomföras vid in- och utpassering. SSG Entre-pass Alla anställda hos företag som utför arbeten på anläggningen ska genomgå en säkerhetsutbildning innan de kommer till anläggningen för att arbeta. Godkänd utbildning resulterar i att den anställde får ett SSG Entre-pass, och är en förutsättning för att erhålla inpasseringstillstånd/ företagskort. Alkohol och droger På Scania gäller förbud att medföra, förtära, sälja eller förvara alkoholhaltiga drycker och/eller droger. Alkohol- och drogtester genomförs slumpmässigt inom Scanias område. Påverkad person avvisas omgående från företaget. Rökning Scania är ett rökfritt företag och rökning får endast ske på anvisade platser utomhus. Trafikregler Parkering Trafikförordningen tillämpas inom Scanias område. Arbetsfordon och godstransporter prioriteras inom industriområdet. Parkering får endast ske på anvisade parkerings platser Högsta hastighet inom området är 30 km/h. Inom vissa verksamheter gäller 20 km/h. Tomgångskörning är tillåtet under maximalt 1 minut. Krav på SSG Entre-pass gäller för arbete i produktionslokaler, lokaler för Forskning & Utveckling samt på industri området. Den som inte har ett giltigt SSG Entre-pass får inte tillträde till anläggningen utan ledsagning av person som är anställd på Scania CV AB eller DynaMate AB.

4 6-7 Användning av IT Datorer, programvara, kommunikationsnät och annan IT-utrustning som anskaffats av Scania är endast till för företagets verksamhet. Icke Scania utrustning får inte anslutas till nätverket. Den som tillåts använda IT-system på Scania ska följa de regler som gäller och lämnas av ansvarig chef. Anslutning av utrustning till nätverket får ske endast om detta innefattas av avtalet. Sekretess tystnadsförbindelse Information angående Scania, verksamheten samt övriga förhållanden får aldrig yppas vare sig under eller efter utfört arbete till obehöriga. Tystnadsförbindelsen signeras i port/reception i samband med utförande av inpasseringstillstånd/företagskort. Fotografering Inom Scania råder ett generellt foto- och filmförbud. Fototillstånd kan ges av verksamhetsansvarig. Scania förbehåller sig rätten att granska alla enheter med foto-/ inspelnings funktion som påträffas inne på Scanias område för att minska risken för spridning av bilder/filmer. Information finns i port/reception. Besökare/entreprenörer som ska befinna sig inom orange/ röd zon på Scania ska innan inpassering kontakta port/ reception för information och åtgärd. Brottslig händelse Händelser av brottslig karaktär ska anmälas till kontaktperson för uppdraget. Detta gäller även stöld av entreprenören ägd utrustning.

5 8-9 Gemensamt arbetsställe - Samordning Ansvarsplan I respektive fastighet finns en ansvarsplan som beskriver vem som råder över respektive arbetsställe. För placering av ansvarsplaner se kartbladet på mittuppslaget. Samordningsansvar Scania har om inget annat avtalats ansvar för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Bryt och lås Före elektriska, mekaniska och rörtekniska ingrepp i maskin utrustning och försörjningssystem, eller vid arbete i farlig närhet av dessa, ska entreprenören med hjälp av samordningsansvarig försäkra sig om att erforderliga åtgärder mot oavsiktlig igångsättning vidtagits. Skyldighet att efterfråga samordning, oavsett typ av samordning, ligger på den som kommer in på arbetsstället och ska utföra ett arbete. Entreprenören har ansvar för sin egen personal och ska riskbedöma sitt eget arbete samt följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger.

6 10-11 Elektriska inkopplingsarbeten Alla ändringar i starkströmsanläggningen ska kontrolleras innan spänningssättning avseende elsäkerhet. Kontrollen utförs av eldriftsansvarig eller person utsedd av denne. Anslutningar, omkopplingar, brytningar eller andra elarbeten får endast utföras med tillstånd från Scanias elansvarige. Entreprenören ska uppvisa protokoll över genomförd egenkontroll enligt senast gällande SS-EN Rörtekniska inkopplingsarbeten Anslutningar, omkopplingar och andra ingrepp i våra rörsystem får endast utföras med tillstånd från ansvarig. ATEX - Explosionsfarlig miljö Alla arbeten i och kring explosiv atmosfär skall samordnas med verksamheten och arbetstillstånd upprättas. Områden är markerade med EX-skylt. Ordning och reda Entreprenören ska hålla god ordning och dagligen städa arbetsplatsen från överblivet material och avfall. Särskilt ska beaktas att verktyg, material och avfall inte får lämnas kvar på tak eller andra utrymmen varifrån de kan falla ner. Arbetsutrustning och material får inte lämnas kvar efter avslutat arbete. God ordning ska hållas i och omkring etableringar. Scania ska kunna beredas tillträde. Hantering avfall och farligt avfall Avfall och farligt avfall ska hanteras enligt lokala föreskrifter, om inte annat avtalats. Beställaren informerar om vad som gäller. Arbete i slutet utrymme Alla arbeten i slutna utrymmen skall samordnas med verksamheten och arbetstillstånd upprättas. Arbeten i produktionskritiska miljöer För arbeten i datahallar och i kulvertar kan särskilt arbetstillstånd krävas. Det ska kontrolleras med beställaren. Avspärrningar Val av avspärrning ska ske utifrån risk och alltid stämmas av med beställaren eller samordningsansvarig.

7 LARMNUMMER SCANIA SÖDERTÄLJE Intern telefon Mobiltelefon

8 225 OMRÅDESKARTA SCANIA SÖDERTÄLJE till Nynäshamn E4 E20 Hamn Centrum Parkgatan Gröna gatan Norra området Värdsholmsgatan DynaMate Jakobsberg ,002,003 Dieselmotor 005 Huvudkontor 037,041,042 Gjuteriet 062,075,081 Transmissionsbearbetning 080 Gjuteriporten Scania Tekniskt Centrum 150 Motormontering 210 Växellådor, Axlar 220 Utrustningsverkstad 230 Chassier 232 Chassiporten Scania Syd Placering av ansvarsplan Mariekällgatan Hertig Carls väg 012 Gjuteriporten Nyköpingsvägen till Stockholm Genetaleden CK3 004 CK1 001 Huvudkontor CK2 Tvetavägen Marcus Wallenberghallen Vagnmakarvägen 028 Reception by Trafikplats Saltskog Verkstadsvägen Stålhamravägen Motor Tvetareception E till Göteborg Växellådsvägen 150 Tvetavägen Växellådor Axlar Scania IT Scania Hälsocenter Gröndal Nyköpingsvägen 106C Verkstadsvägen Chassiporten Scania Democentre STC Granparksvägen Scania Tekniskt Centrum Södra området 280 Västra området Syd Hälsocenter Syd Scania Syd Trafikplats Syd 142 E4 till Helsingborg

9 ANDRA VIKTIGA TELEFONNUMMER Larmoperatör telefon (4) Tillstånd»Heta arbeten«telefon (3) Företagshälsovården telefon

10 18-19 Brandskydd Heta arbeten - kräver skriftligt tillstånd från Scania, giltigt certifikat för utförare och brandvakt samt minst 1 timmes efterbevakning när arbetet är avslutat. Bevakning krävs även vid rast och ytterligare åtgärder kan anges i tillståndet. Bevakning/efterbevakning är ytterst viktig eftersom brandlarm kan vara avstängt vid arbetet. Brand-Gas-Utrymningslarm. Förvissa dig om vad som gäller där du ska arbeta och hur du ska larma vid olycka. Avställning av larmanordning måste beställas när arbeten som medför rök, värme, damm, ånga, vibrationer etc. ska utföras. Brandfarlig vara Gasflaskor ska förvaras på anvisad plats. Kemiska produkter Vid användning av kemikalier ska det säkerställas att detta inte negativt påverkar Scanias personal, processer eller miljön i form utsläpp eller avfall. Samordningsansvarig ska komma överens med entreprenören om och hur arbetet ska utföras. Entreprenören ansvarar för att säkerhetsdatablad finns tillgängliga för de kemiska produkter som de ska arbeta med på Scania. För vissa arbetsuppgifter t ex arbete med epoxi i golvbeläggningar krävs att entreprenören har särskilt utbildad personal. Då entreprenörer utför arbete på Scanias områden ska inköpskrav enligt STD4230en Environmental and Quality Assurance Demands - Supplement to General Purchasing Contract följas. Håltagning - i brandavskiljande byggnadsdelar ska brandtätas omedelbart och alltid innan arbetsplatsen lämnas. Permanent brandtätning skall utföras i samma brandtekniska klass som omgivande delar. Onödiga automatiska brandlarm - som beror på överträdelser av regler kommer att faktureras den som orsakat larmet. Släckutrustning Om du använt Scanias släckutrustning skall detta omedelbart anmälas till beställaren.

11 20-21 Arbetsutrustning All arbetsutrustning som entreprenören använder ska uppfylla skydds- och miljökrav. För besiktningspliktiga maskiner, fordon och annan teknisk anordning ska utförd besiktning kunna styrkas. Stegar och arbetsbockar Endast typkontrollerade och funktionsdugliga stegar och arbetsbockar får användas. Stege och arbetsbock ska vara lämplig för arbetet och glidskydd ska alltid finnas. Ställningar Enbart typkontrollerade och märkta systemställningar och kopplingar ska användas. Lyftanordningar Godkänd och aktuell utbildning samt personligt körtillstånd utfärdat av arbetsgivare krävs. Mobil arbetsplattform Skylift För mobil arbetsplattform ska aktuellt intyg om utförd återkommande besiktning kunna uppvisas. Godkänd och aktuell utbildning för mobil arbetsplattform samt personligt körtillstånd utfärdat av arbetsgivare krävs. Truckkörning Godkänd utbildning för aktuell trucktyp och personligt körtillstånd utfärdat av arbetsgivare krävs. Ställningsbygge ska planeras så att risker i samband med användandet undanröjs. Endast ställning med grön skylt är godkänd och tillåten att användas. För övrigt ska röd skylt anslås. Ställningar får enbart planeras, byggas och ändras av utbildad personal. För att bygga specialställningar som hänger, står på lutande plan, är högre än 9 meter, ska bära stora tyngder eller betjäna oregelbundna ytor krävs den särskilda utbildningen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

12 22-23 Transportgångar och gångvägar inomhus Transportgångar och gångvägar ska hållas fria från material och utrustning. Persontrafik ska ske på uppmärkta gångvägar och in- och utpassering ska ske genom gångdörrar. Se upp för godstrafik och ge fordon företräde. Olyckor och tillbud Olycksfall, tillbud, riskfyllda situationer och miljöolyckor Vid olycksfall, tillbud, riskfyllda situationer samt miljö olyckor ska arbetet omedelbart avbrytas och samordnings ansvarig kontaktas för utredning innan arbetet får återupptas. Entreprenören svarar för arbetsskadeanmälan till myndigheter för sina anställda. Första hjälpen Larm Inom Scania finns ett antal nödstationer med nödutrustning och instruktioner vid olycksfall och brand. För snabb och korrekt vägvisning ska Scanias larmnummer användas, se mittuppslag.

13 24-25 Ledsagares/samordnares namn Ledsagares/samordnares namn Har informerat om Har informerat om

14 26-27 Egna anteckningar Egna anteckningar

15 Phone: , Fax: Address: SE , Sweden Graphic Production 2015 Scania CV AB

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer