Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd."

Transkript

1

2 Mag- och tarmföreningen i Östergötland Årsmöte söndag 16 mars 2014 Lokal Lokatten Arbetets museum Norrköping 1. Årsmötet öppnas Föredragningslista 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 4. Val av presidium ordförande protokollförare två protokolljusterare två rösträknare 5. Fastställande av föredragningslista 6. Styrelsens årsredovisning verksamhetsberättelsen fastställande av resultat- och balansräkningarna föredragning av revisorernas berättelse fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsen samt av ersättningen till revisorerna. 8. Val av ordförande vice ordförande minst en ordinarie styrelseledamot minst en suppleant två revisorer två revisorssuppleanter valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande ombud och suppleanter för dessa till ordinarie kongress och extra kongress 9. Behandling av inkomna motioner 10. Behandling av styrelsens förslag 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det framförliggande verksamhetsåret. 12. Avslutning

3 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2013 Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Östergötland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Revisorer Ersättare Valberedning Knut Johansen Peter Almroth Ingrid Almroth Folke Jelkvall (adjungerad) Mikael Jakobsson Kristina Gadd Hanna Bladh Helene Forsén Jan-Erik Asp Kerstin Asp Bertil Ekström Bertil Ekström Bror Olovsson ÖVERGRIPANDE MÅL Föreningens mål har varit att utveckla föreningen och behålla gamla medlemmar samt rekrytera nya medlemmar. Detta har gjorts genom att ha en bra uppdaterad och informativ hemsida, annonsering i länstidningarna, anordna föreläsningar samt ha en bra medlemskontakt.

4 KANSLI Föreningen har inget bemannat kansli, utan hyr tre skåp på föreningshuset Fontänen i Linköping, där vi förvarar vårt material och även har vårt postfack. Kontakt med föreningen sker via mail, post och hemsidan. STYRELSESAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden samt årsmöte med efterföljande konstituerande möte. EKONOMI Föreningens resultat och ekonomiska ställning per den 31 december 2013 framgår av bifogad resultat- och balansräkning. Medel till vår verksamhet har erhållits av: Landstinget Östergötland Motala Kommun Medlemsavgifter

5 FÖRENINGEN ÖSTERGÖTLAND FINNS REPRESENTERADE I: Handikappföreningarna Östergötland, HSO. ABF. MEDLEMSBREV Vårt medlemsbrev har skickats vid 3 tillfällen under året. RIKSFÖRBUNDET Den 5-6 oktober höll Mag- och tarmförbundet sitt ordförandemöte i Stockholm. Föreningen representerades av ordförande Knut Johansen, vice ordförande Peter Almroth samt ledamot Kristina Gadd. Peter Almroth är suppleant i förbundsstyrelsen. NATIONELLA MAG-TARMDAGEN 17 OKTOBER Vi hade en mycket uppskattad föreläsning: Matens sanningar och myter. Knut Johansen höll en mycket intressant föreläsning. Vi fick en hel del myter och sanningar förklarade och avslöjade. INFORMATION Vår verksamhet uppsökande verksamhet, som vi har på avdelning 18, mag- och tarmavdelningen på US i Linköping, har fortsatt under året. Föreningen har även besökt Norrköping och Vrinnevisjukhuset.

6 DROP-IN, MEDLEMSMÖTEN SAMT FÖRELÄSNINGAR Årsmötet ägde rum i Linköping på Föreningshuset Fontänen måndag 11 mars. Inbjudna samt närvarande var Mag- och tarmförbundets ordförande Birgitta Rehnby samt förbundets kanslichef Victoria Hånell. Föreläsare var Liselotte Tärning, dipl. kostrådgivare på Medveten kost. Detta var en mycket uppskattad föreläsning om kost och näring. I december bjöd föreningen sina medlemmar på julbord på Fontänen. Innan vi satte oss till bords bjöds vi på några korta anföranden. Vi bjöds även på stämningsfull musik av Anna Johansen. ÖVRIGT Stort gensvar från allmänheten på våra lokala pluggannonser i tidningarna. Samarbete med Mag- och tarmkliniken på US i Linköping. Östgötateatern kan erbjuda förmånliga biljettpriser till våra medlemmar. MEDLEMMAR Antalet medlemmar vid 2013 års slut uppgick till 251 personer: 225 huvudmedlemmar, 19 familjemedlemmar samt 7 stödmedlemmar. Föreningen har fått 26 st nya medlemmar under 2013, vilket är mycket glädjande.

7 I iii lt l \,\ \Jl_ HlJi j\{ & 2 a.=,- &,.r.,,.rls* I)i,*,i- r:r'is < i. i-1.: ilr" 's EEJ E_5 SLUTORD Styrelsen har under året, i enlighet med stadgarna, på bästa sätt forsökt att tillvarata?j* ijtt medlemmarnas intressen. /,rur/4t/*n*.tt Kn ut JohanVn /Ordförande Peter Almroth A/ice ordförande Kristina Gadd Mikael Jakobsson /Ledamot Mag- och tarmforeningen i Ostergötland

8 Resultatrapport RMT Perioden 20't& ald pedod - Procent Daturn Sida 1 Ackumulerat Rörelsens huvudintåkter 3280 Medlemsavgifter Summa Huvudintäkter , ,00 4,2 u, , ,00 u,2 u,2 Övriga rörelseintäkbr 3985 Landslingsbidrag 3987 Bidrag, Motala Summa öwiga rörelseintåkter ,00 900, ,00 64,6 1,2 65, ,00 900, ,00 44,6 1,2 65,8 Lokalkostnader 5010 Lokalhyra, Fontilnen Summa lokalkostnader , ,00-2,8-2, , ,00-2,8-2,8 Förbrukningsinvent. och mtrl 5420 Programvaror, Dator Företagsförsåkringar -1238, ,00-1,6-1, ,00 -l 238,00-1,6-1,6 Resekostnader 5850 Möteskostnader Resekostnader , ,25-19,6-19, ,25-14W3,25-19,6-19,6 Kontorsmaterial och trycksaker 6110 Kontorsmeterial 6150 Trycksaker 6160 Trycksaker, medlemmar Kontorsmaterial och trycksaker -84, , , ,00-0,1-2,1-12,6-14,8-84, , , ,00-0,1-2,1-12,6-14,8 Fost och tele 6211 Telefon 6250 Postbefordran 6260 Porto Östgötakanalen Post och ble -793, , , ,01-1,0-3,9-6,0-11,0-793, , , ,01-1,0-3,9,0-11,0 Övriga extema qånster 6570 Bankkostnader Summa övriga extema tiånster , ,50-2,2-2, , ,50-2,2-2,2 Övriga extema kostnader 6982 Föreningsavg - ej avdragsgilla Post och Tele -500,00-500,00 4,7 4,7-500,00-500, ,7 Övr råntekosulikn res.poster 8440 Erhållna råntebidrag Övr råntekosvlikn res.poster 21,00 21,94 0,0 0,0 21,00 21,00 0,0 0,0 Beråknat Fsultat ,24 47, ,24 47,4 Verifikationsnummen \- 0,L- lg ; {,/m " l$,m u i I, - J {h/u^ et re rl iro r U {,urisor Utrskiven åy Hogia Small Ofrice '= oeg3nuistvår&

9 Balansrapport Perioden Belopp Kr RMT Datum Sida 1 UB Kassa och bank 19't0 Kassa 1920 Plusgiro 1950 Handelsbanken Summa kassa och bank 3 466, , ,00 't267q7,fi , , , ,24 815,00 73M4, , ,74 SUMMATILLGANGAR , , ,74 Eget kapital 2010 Eget Kapital 2099 Ärets resultat Summa Eget kapital -117.f67, , ,59 0,00 0, 't7 567, ,25 -'t26 707,50 Övriga korfristiga skulder 2822 Reseräkningar Summa Övr korffristiga skulder 0,00 0,00 330,00 330,00 330,00 330,00 SUMMA SKULDER OCH EGFT IGPITAL ,50 330, ,54 Beräknat resultat 0, , ,24 Verifikationsnummer: 1-45 lr tot\ Pryi oz'11$" / f*n'k*' (?l t,ro( J*,*& f e-{i5oy Utskriven av Hogia Small Ofiice

10 Revisionsberättelse lor Mag - och Tarmforeningen i Östergötland Undertecknade som utsetts att granska fiireningens verksamhet ffir härmed avge öljande revisionsberättelse ör tiden lll2013-3lll Vi har noterat att räkenskaperna är forda med omsorg och god ordning, Samt att allautbetalningar ar styrkta med vederbörliga verifikationer. Vi har även tagit del av styrelseprotokollen. Vi tillstyrker att årsmötet - Fastställer resultat och balansräkning. - Beviljar styrelsen ansvarsfrihet for det gångna verksamhetsåret. Motala 1 9 februari Iufum t1n-eriv, nsv Revisor ln l-rl- Ä* Kerstin Asp[ Revisor

11 BUDGETFÖRSLAG 2014 Intäkter Landstingsbidrag Medlemsavgifter Plusgirot ,74 Bidrag från Motala Kommun 900 Summa ,74 Kostnader Medlemsaktiviteter Ungdom- och familjeaktiviteter (riktade) Medlemsutskick Porto Årsmöte Trycksaker, information Kontorsmaterial Annonsering Frakter & transporter Möten, övrigt styrelsen Lokalhyra (skåp) Telefon Bankkostnader Valberedningen Reseräkningar Dator (bokföringsprogram) Gåvor, representation, föreläsare Föreningsavgifter (ABF, HSO) 800 Arvode styrelse ( ) Mötesarvode (4 möten 7 ledamöter 250 kr/möte) Sociala kostnader arvode (34 % av 15000) Övrigt: Totalt Notering Arvode styrelse Ordförande 3000 kr Sekreterare 3000 kr Kassör 2000 kr Notering Mötesarvode 4 styrelsemöten 7 ledamöter 250 kr/möte

12 VERKSAMHETSPLAN 2014 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland organiserar personer som har funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar och andra störningar i matsmältningskanalen. Målet för verksamheten är att: personer som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs och begränsas av sjukdomen/funktionsnedsättningen samhället och dess stöd och insatser ska utformas på ett sätt som gör detta möjligt att mag- och tarmsjukdomar ska förebyggas, lindras och på sikt botas. Vi verkar således för att personer som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva som andra och i gemenskap med andra i samhället. LÄNSFÖRENINGENS MÅL UNDER 2014 Öka medlemsantalet Rekrytera fler medlemmar till styrelsen Ordna lockande träffar och föreläsningar för medlemmarna Verka för barn och ungdomar med mag- och tarmsjukdomar samt deras familjer Erbjuda studiecirklar kring våra diagnoser Verka för ett bättre bemötande inom vården Verka för ett internationellt utbyte FÖRENINGEN ERBJUDER: Gemenskap: Träffar - för utbyte av erfarenheter, hjälp att bryta isolering. Kunskap: Påverkan: Genom informations- och utbildningsmaterial, hemsidan, medlemsbrev, föreläsningar och möten. Dela med sig av erfarenhet och delta i arbetet med prioriteringar i vården och tillgänglighet/användbarhet. PLANERADE AKTIVITETER Öppen föreläsning om inflammatoriska tarmsjukdomar samt tarmcancer. Studiecirklar med studiematerialet Att leva med. Informationsbrev om Mag- och tarmföreningen, till vårdcentraler, sjukhuskliniker och mottagningar inkl skopi-mottagningar, och erbjudande om informationsmaterial. Träff för familjer, som har barn med funktionstörningar i matsmältningskanalen. Träff för ungdomar med mag- och tarmsjukdomar. Möte med representanter för vården, ex läkare och dietist. Samarbete med närliggande län för samverkan kring medlemsaktiviteter. Samarbete med ILCO där målgrupp och aktivitet sammanfaller.

13 Som medlem i Mag och tarmföreningen träffar du andra som lever med samma sjukdom och diagnos. Du får löpande information om vård och behandling, socialförsäkringsfrågor, kost och andra aktuella frågor. Du får möjlighet att delta i föreningens kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Som medlem får du tidningen Kanalen 4 gånger/år. Den innehåller aktuell information om behandling, forskning, samhällsfrågor samt förbundets verksamhet. Genom Mag och tarmföreningen är du med och påverkar din egen situation. Medlemsavgiften är 220 kronor (gäller även stödmedlem). Familjemedlem betalar 50 kronor Vid betalning efter 1 oktober gäller medlemsavgiften även följande år. Fontänen, Västra vägen 32, Linköping

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer