Svenska FSC:s verksamhet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska FSC:s verksamhet 2008"

Transkript

1 Svenska FSC:s verksamhet 2008 Innehåll Verksamheten i sammandrag...2 Skogsbruksstandarden...2 Information och PR...3 Visionsmöte 8 9 april...3 Östersjöprojekt III...3 SLIMF projektet...5 General Assembly i Kapstaden...5 Årsstämma...6 Medlemsmöten...6 Kommittéarbetet...8 Representation i styrelse och kommittéer Medlemmar i föreningen Personal...12 Verksamhetsåret i siffror...13 Möten...13 Övriga aktiviteter...13 Ekonomi

2 Verksamheten i sammandrag Skogsbruksstandarden Verksamheten under 2008 har fokuserats på den svenska skogsbruksstandarden. Målet har varit att så snabbt som möjligt kunna skicka en ny version av standarden till Internationella FSC. En viss försening av standardarbetet orsakades av att ansvaret för ackreditering av nationella standarder övergick från ASI till Internationella FSC från och med årsskiftet 2007/2008. Detta påverkade framförallt formerna för standardskrivning och dokumentation i processen. Efter ett möte mellan Svenska FSC:s skogs- och standardansvarig, Karin Fällman, och Internationella FSC gav styrelsen i december Anders Lindhe i uppdrag att göra ett nytt utkast till standardskrivning. Den arbetsgrupp som tillsattes 2007 för att inom ramen för standardarbetet belysa frågan hur Svenska FSC ska hantera kemikalier i skogsbruket presenterade sitt arbete för Svenska FSC:s styrelse den 23 januari. Styrelsen biföll förslaget, vilket var ett viktigt steg i det fortsatta arbetet med den nya standarden. Den 22 februari hölls ett medlemsmöte där Anders Lindhe presenterade sitt uppdrag om ett nytt utkast till standardskrivning. Vid detta möte tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att formulera ett slutligt standarddokument. Gruppen bestod av Mårten Larsson, SCA, Per Larsson, WWF, samt Lars Johansson, Skogs- och Träfacket. Gruppen arbetade intensivt under hela 2008 och har följts upp efter årsslutet. 2

3 Information och PR Butikskampanj Naturfotografen och filmaren Mattias Klum var ambassadör för Svenska FSC:s butikskampanj under våren Deltagande företag var Bauhaus, Coop, JYSK och Kinnarps. Satsningen syftade till att möta den ökade efterfrågan av FSC-märkta trämöbler med information och ett breddat möbelsortiment. I hela EU är efterfrågan på FSC-märkta trädgårdsmöbler större än vad som produceras idag. Parallellt med den svenska butikskampanjen genomförde FSC i Danmark kampanjen även där. FSC bilaga Den 7 maj 2008 profilerades FSC i en specialbilaga som distribueras med Svd. Syftet var att öka igenkännandet av FSC och öka kunskapen om certifiering, både bland konsumenter och förädlande företag. Bilagan nådde cirka läsare. Visionsmöte 8 9 april Den 8 9 april samlades 26 personer från 16 av Svenska FSC:s medlemsföretag och organisationer till ett visionsmöte på Svenska Jägareförbundets anläggning Öster Malma. Syftet med mötet var att påbörja arbetet med att ta fram en vision och ett verksamhetsmål för Svenska FSC. Till hjälp i processen fanns facilatorer (personer som leder förändringsarbeten) från DemokratiAkademin. På mötet diskuterades vad Svenska FSC ska vara om cirka fem år. Diskussionerna var givande och det fanns en önskan att gemensamt flytta fram FSC:s positioner i Sverige. Arbetet under mötet bearbetades sedan i mindre arbetsgrupper samt i styrelsen. Under medlemsmötet den 9 december presenterades ett slutligt resultat i form av ett strategidokument, som väntas kunna antas formellt på årsstämman Östersjöprojekt III Östersjöprojekt nummer 3 (Baltic III), som startade under 2007, avslutades under Syftet med projektet var att stärka samarbetet mellan frivilligorganisationer (NGOs) och nationella 3

4 initiativ inom FSC. Samarbetspartners i projektet har varit alla nationella FSC-organisationer runt Östersjön. Svenska FSC har varit projektledare, med rapporteringsansvar till finansiären Naturvårdsverket. Projektet heter Building up a stakeholder service to support NGOs needs towards the FSC-system in the Baltic region - Pilot for a Stakeholder-Service. Östersjöprojekt III har bland annat gett följande resultat: Rekommendationer för hur FSC-systemet kan stärkas för att NGOs ska vilja engagera sig i FSC. Östersjöprojektets arbete har haft stor påverkan på Internationella FSC:s arbete och policyutveckling. Bland annat har rekommendationer hur klagomålshanteringen kan förbättras framförts till Internationella FSC, som sedan har inkluderat dessa i sitt arbete. Utveckling av verktyg för att kunna öka samarbetet, dels mellan FSC och NGOs, dels NGOs sinsemellan. Verktygen möjliggör för nationella initiativ att framförallt förbättra relationerna med lokala och små NGOs. Ett ramverk för att genomföra workshops som vänder sig till NGOs angående FSCcertifiering. Ramverket har framgångsrikt används under 2008 vid flera konferenser, bland annat i Danmark, Ryssland och Polen. Resultat från TRN-konferensen i Petrozavodsk, Ryssland, i oktober 2008: TRNkonferensen involverade 11 NGOs från 4 länder, samt 2 representanter från skogsindustrin. Under konferensen testades och utvärderades de verktyg och ramverk som projektet har utvecklat. Arrangörerena och deltagarna ansåg att verktygen var mycket användbara. Bland annat ansågs de ge deltagarna lika möjlighet att aktivt delta i diskussioner, vilka lättare också kunde jämföras och utvärderas på ett likvärdigt sätt. Verktygen underlättade på så sätt en djupare och mer konstruktiv dialog mellan deltagarna i politiska frågor rörande skogsbruket. Östersjöprojektets arbete har dokumenterats i den svenska broschyren Intressenters engagemang i FSC-Certifieringen. På FSC-webben kan den och fler språkversioner av guiden laddas ned. 4

5 SLIMF projektet Sedan november 2003 finns ett beslut från FSC internationella styrelse att indikatorer och rutiner för SLIMF (standard för mindre markägare) ska finnas implementerade i alla nationella standarder. Vid den senaste standardrevisionen 2007 fick Svenska FSC en anmärkning från ASI för att det saknades indikatorer som vänder sig till SLIMF-användare av standarden. Detta blev således ett krav som skulle uppfyllas för att standarden ska bli godkänd, men öppnade samtidigt för möjligheten att anpassa standarden till mindre markägares behov. Därför startade Svenska FSC under 2008 ett projekt med syftet att utveckla skogsbrukskriterier för mindre markägare, i befintlig FSC-standard eller som en egen SLIMF-standard, samt att arbeta med att sprida information om SLIMF och gruppcertifiering i Sverige. Projektet löper under perioden 1 april december Under Standardkommittén bildades en särskild arbetsgrupp för SLIMF-projektet och bestod under 2008 av följande personer: Per Larsson (WWF), Ronny Johnsson (Svenska Kyrkans FSCförening), Johan Bjärnulf (Stora Enso), Ulf Klensmeden (Stora Enso), Yvonne Pettersson (Skogssällskapet), Dan Persson Skogs- och Träfacket), Martin Lindgren (Sveaskog), samt skogsoch standardansvarig/verksamhetschef på Svenska FSC:s kansli. General Assembly i Kapstaden Internationella FSC:s Generalförsamling, som är organisationens högsta beslutande organ, hölls i Sydafrika den 3 7 november. Mötet samlade cirka 300 delegater från mer än 70 länder. Sverige var en av de största delegationerna med 21 personer varav Svenska FSC:s kansli representerades av Lina Bergström. Många intressanta sidomöten och seminarier hölls, där aktuella globala frågor belystes flitigt: trovärdigheten inom FSC systemet, hur certifierarna utför sitt arbete, FSCstandarden för mindre markägare (SLIMF), samt frågan om kontrollerat virke. Klimatfrågan och 5

6 Afrikas utmaningar inför arbetet att implementera FSC var några av flera ämnen som presenterades på den intressanta skogskonferensen som också arrangerades under dessa dagar. Under Generalförsamlingen valdes svenska Margareta Renström från WWF International in som ny ledamot i Internationella FSC:s styrelse. Margareta ska representera miljökammaren Norr i styrelsen. Mandatet gäller tre år. Några av de motioner som antogs under Generalförsamlingen var: Ökad kvalitet på certifierarorganisationernas arbete. En strategi för att öka certifieringen i tropikerna. Förenklade regler för mindre markägare (SLIMF). Säkerställa urbefolkningarnas medverkan i Internationella FSC:s arbete. Större roll för de nationella initiativen inom Internationella FSC. Bättre kontroll på standarden för kontrollerat virke. Arbetarrättigheter ska inkluderas i spårbarhetsreglerna (COC-standarden). Årsstämma Svenska FSC:s årsstämman 2008 ägde rum i Uppsala den 23 maj. Ett 30-tal deltagare från medlemsföretag- och organisationer deltog. Under eftermiddagen höll Allan Smith, ansvarig för sociala frågor vid Internationella FSC:s kansli i Bonn, ett föredrag om FSC ur ett internationellt perspektiv. Medlemsmöten Den 10 och 11 december anordnade Svenska FSC medlemsmöten i Uppsala. 25 medlemmar deltog. Under mötet FSC en stark aktör beslutade medlemmarna att Svenska FSC:s strategidokument skulle skickas ut till samtliga medlemmar för synpunkter senast den 25 januari Strategins huvuddrag är att Svenska FSC ska arbeta med följande tre verksamhetsmål: 1. Ökad omfattning av certifiering. 6

7 2. Hög trovärdighet. 3. Ökad marknadsigenkänning. Speciellt inbjuden till mötet var Andre de Freitas som tillträdde som VD för internationella FSC i juni Andre berättade om FSC:s bakgrund och organisation: 2005 hade FSC flest medlemmar från i länderna i norr, medan de flesta medlemmar i dag finns i de södra delarna av världen. FSC gör extra satsningar för att skydda varumärket och man arbetar aktivt med att visa vilken skillnad FSC faktiskt gör. En annan viktig del i arbetet är att strävan för FSC att vara ekonomiskt oberoende av bidrag. Framtida mål är att styrelsen ska bli mer strategisk, samtidigt som operativ planering kommer att ske mer på regional nivå för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten. Styrelsen kommer att kompletteras med en NI representant. Vad FSC betyder för sina respektive verksamheter presenterades av flera medlemmar: Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, Tommy Sandén, VD för Concess, Anna Flisberg, miljöansvarig på AlfaPrint, Anders Hildeman, Senior Vice President Public Affairs på SCA Corporate, Anders Blom, förbundsdirektör på Svenska Samernas Riksförbund, samt Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Dokumentation från presentationerna finns på kansliet. Alternativ till kemikalier i skogsbruket var temat för medlemmarnas diskussion den 11 december. Intressanta presentationer om de senaste framstegen på området hölls av flera talare, däribland Anders Lindgren på Bergvik Skog Plantor, som berättade om Bugstop, och Martin Lindell vid Svenska Skogsplantor som talade om Conniflex. Göran Nordlander från SLU presenterade Snytbaggeprogrammet och Leif Lyckebäck från ProForestry berättade om sin produkt MultiPro. 7

8 Kommittéarbetet Standardkommittén Standardkommittén är den operativa standardförvaltande enheten inom Svenska FSC, med uppgift att utifrån tillgänglig information (synpunkter, klagomål, internationella riktlinjer, forskning mm) bedöma om det finns behov att förtydliga eller revidera den svenska skogsbruksstandarden och dess tillämpning. Standardkommittén hade sju möten under Under 2008 har Dan Persson, Skogs- och Träfacket, fortsatt sitt arbete som ordförande i Standardkommittén. Karin Fällman, skogs- och standardansvarig, var sammankallande under våren 2008, och hennes vikarie Sara Berggren under hösten Under 2008 har fem arbetsgrupper under standardkommittén varit aktiva inom områden där förtydliganden eller förbättringar har varit nödvändiga för att upprätthålla systemets trovärdighet och tänkta funktion inom det svenska FSC-certifierade skogsbruket. Grupperna nämnda nedan har varit aktiva inom Standardkommittén under Av dessa är framförallt Slimf-gruppen ett pågående projekt även 2009: Grupp Mål Mindre markägare/slimf-projektet Tillämpningsdokument för mindre markägare. Klagomålshantering Att utforma rutiner för rapportering och uppföljning av klagomål. Kemikaliedispenser Ta fram ansökningshandlingar och rutiner för dispensförfarandet. Samråd lokala intressenter Att utifrån praktiska fall och internationella FSC:s synpunkter se om behov av förtydliganden föreligger och ta fram förslag till förbättringar. Tillgänglighet till planer och dokumentation Ta fram förslag till riktlinjer hur offentligt material ska tillhandahållas 8

9 med hänsyn till markägarkategorier. Marknadskommittén Marknadskommittén var under 2008 vakant i avvaktan på Svenska FSC:s visionsmöte. Eftersom mötet kunde genomföras 8-9 april 2008 ska marknadskommittén börja arbete under andra hälften av 2009 under förutsättning att tillräckligt många ledmöter har kunnat tillsättas. Representation i styrelse och kommittéer 2008 Svenska FSC:s styrelse Ordförande och vice ordförande Mårten Larsson, SCA, har varit ordförande under 2008 och Per Larsson, WWF, har varit vice ordförande. Kammartillhörighet Sociala kammaren Ordinarie Leif Johansson, Skogs- och Träfacket Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet Anders Blom, Svenska Samernas Riksförbund Suppleant Dan Persson, Skogs- och Träfacket Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet Håkan Nyström, Svenska Samernas Riksförbund Ekonomiska kammaren Ordinarie Mats Hansson, Skogssällskapet Tomas Ekström, Kinnarps Suppleant Göran Allard, Svenska Kyrkans FSC-förening Alex Odelius, Odelius New Media 9

10 Mårten Larsson, SCA Herman Sundqvist, Sveaskog Miljökammaren Ordinarie Klas Anker, Miljöförbundet Jordens Vänner Åke Persson, Sveriges Ornitologiska Förening Per Larsson, Världsnaturfonden WWF Suppleant Carl-Gustaf Lundgren, Miljöförbundet Jordens Vänner Thomas Birkö, Sveriges Ornitologiska Förening Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF Svenska FSC:s Standardkommitté Miljökammarens ordinarie ledamöter Stefan Adolfsson (Sveriges Ornitologiska Förening) Kjell Eklund (Svenska Naturskyddsföreningen) Otto Pile (Miljöförbundet Jordens Vänner) Per Larsson (Världsnaturfonden WWF Sverige) Miljökammarens suppleanter Thomas Birkö (Sveriges Ornitologiska Förening) Jonas Rudberg (Svenska Naturskyddsföreningen) Carl-Gustaf Lundgren (Miljöförbundet Jordens Vänner) Lennart Henrikson (Världsnaturfonden WWF Sverige) 10

11 Sociala kammarens ordinarie ledamöter Malin Brännström (Svenska Samernas Riksförbund) Daniel Ligné (Svenska Jägareförbundet) Dan Persson (Skogs- och Träfacket) Anders Tivell (Riksorganisationen Hela Sverige ska leva) Sociala kammarens suppleanter Håkan Nyström (Svenska Samernas Riksförbund) Lars Johansson (Skogs- och Träfacket) Göran Berggren (Svenska Jägarförbundet) Ekonomiska kammarens ordinarie ledamöter Börje Pettersson (Bergvik Skog AB) Roger Johansson (Sveaskog Förvaltnings AB) Ronny Jonsson (Svenska kyrkans FSC förening) Anders Johansson (SMF Skogsentreprenörerna) Ekonomiska kammarens suppleanter Ola Kårén (Holmen Skog AB) Per Linder (Statens Fastighetsverk) Mats Ågren (SMF Skogsentreprenörerna) Yvonne Pettersson (Skogssällskapets förvaltning AB) 11

12 Medlemmar i föreningen 2008 Under år 2008 hade föreningen 39 medlemmar. (För mer detaljerade uppgifter se bifogad tabell). Alfa Print AB, ProForestry Sweden AB, Materia AB, samt Det Norske Veritas (DNV) blev nya medlemmar under Vi hälsar dem mycket välkomna. Avslutade medlemskap under året: Bovalls Dörrbyggeri. Personal Under 2008 har Lina Bergström arbetat som verksamhetsansvarig. Karin Fällman har varit skogsoch standardansvarig fram till och med juni 2008 och därefter föräldraledig. Sara Berggren har varit Karins vikarie under augusti-december. 12

13 Verksamhetsåret i siffror Möten Styrelsen: 8 möten. Standardkommittén: 7 möten. Baltic III: 10 telefonmöten, 1 fysiskt möte i Riga. SLIMF-projektet: 5 möten. Medlemsmöten: 4 möten. Europeiska nationella initiativ: 2 möten. Föredrag och representation: 6 möten. Övriga aktiviteter 55 stycken logolicenser utfärdades (14 st off product licenser, 41 media licenser). 3 stycken Nyhetsbrev distribuerades samt 1 st bilaga i Svenska Dagbladet. 3 stycken pressmeddelanden Ekonomi 2008 Ekonomi Intäkter Under 2008 infördes ett nytt bokföringsprogram, SPCS Förening från Visma. Bakgrunden till detta är att Svenska FSC fram till för några år sedan var ett litet kansli med endast en anställd. Kansliet använd sig då helt enkelt av ett eget system upprättat i excel. Detta har skapat många 13

14 problem allt eftersom kansliets verksamhet växte och personal omsattes. Det nya systemet är korrekt bokföring och ett mer användbart verktyg. Eftersom detta är första året vi använder det går siffrorna inte att jämföra med 2007 års siffror. Vid nästa bokslut (2009) kommer vi dock kunna jämföra siffrorna och systemet kommer att vara tillfullo etablerat. Intäkterna under 2008 består framförallt av en stor ingående balans. Den i sin tur består av projektpengar avsedda för Baltic III. Vi fick pengarna redan 2007, men periodiserade dem aldrig. Därför ser det ut som om 2007 gick med en stor vinst och 2008 med ett stort minus eftersom vi då genomförde projektet och använde pengarna. Övriga intäkter är för projektet om mindre markägare Slimf, visionsmötet, butikskampanjen etc. Trots det differentierade medlemsavgiftsystemet som infördes 2007 täks inte kansliets basverksamhet av medlemsavgifter som det är meningen att det ska göra.tanken med det nya systemet är att medlemsavgifterna ska täcka kansliets grundverksamhet i form av hyra, löner och administration etc. Fortfarande krävs fler medlemmar för att medlemmarnas avgifter fullt ut ska kunna driva kansliets grundverksamhet. Utgifter Personalkostnaderna 2008 är något mindre än beräknat pga av att Karin Fällman var föräldraledig under större delen av 2008 och vikarie anställdes på endast 50 % i 5 månader. Större utgifter har varit pg a speciella händelser t ex genomförandet av visionsmötet. Denna utgift täcktes dock nästan helt av bidrag. Posten för resor är högre än normalt p ga Resa till Internationella FSCs generalförsamling, en stor kostnad som återkommer vart tredje år. Utgifter för projekt är framförallt utgifter i samband med genomförande av Baltic III samt Slimf. Baltic III avslutades under Utgifterna för det projektet motsvarar till stor del det minus som 2008 års bokslut visar vilket är helt korrekt eftersom pengarna för projektet inkom under 2007 och aldrig periodiserades (se under intäkter). 14

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s (Föreningen Skogen i Centrum) årsstämma 19 maj 2015 Datum: Tisdagen den 19 maj 2015 Plats: Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012 Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012 Tid och plats: 17 april kl 10.00 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3 Birgittasalen. Närvarande:

Läs mer

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse 1 (1) Uppsala 2009-06-03 BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 1 juni 2009, 9.30-16. Plats: KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm. Närvarande: Leif

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s föreningsstämma 2010 Datum: Torsdag den 20 maj 2010, 10.00 12.20, 13.25-13.30, Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s (Föreningen Skogen i Centrum) årsstämma 27 maj 2014 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Plats: Scandic hotell, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från det 2:a sammanträdet med :s styrelse Tid: 18 juni 2010 kl 9.30 16 Plats: :s kansli, Birgittasalen Närvarande: Röstberättigade: Leif Johansson, Klara Helstad, Tomas Ekström, ordf (från punkt

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Uppsala 2009-09-07 BRAFÖRSKOGOCHMÄNNISKOR Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 26 augusti kl 9-15. Plats: FSC:s kansli, Dragarbrunnsgatan 7, Uppsala Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2011

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2011 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2011 Tid 14 februari 2011 kl 10.00 15.00 Plats: WWF, Ulrikdals slott i Stockholm Närvarande: Anders Blom SSR, Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela Sverige

Läs mer

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015 Protokoll från det 6:e sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Tisdagen den 23 juni i Uppsala Deltagare: Jenny Wik-Karlsson (via telefon), Stig Hansson, Leif Johansson, Roger Johansson, Tomas

Läs mer

Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Uppsala 09-11-23 BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 20 oktober kl 13-18.30 Plats: Södras sammanträdesrum, Skogsudden, Växjö Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Protokoll för det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse

Protokoll för det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse Uppsala 2010-02-02 BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Protokoll för det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse Tid: 15 december kl 9-16 Plats: Kinnarps, Fannys väg 5, Sickla (Stockholm) Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s föreningsstämma 2012 Datum: måndag den 21 maj 2011, 10.00 15.00, Plats: s kansli, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala Bilagor: 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop och fastställande

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2012 Tid och plats: 26 Januari kl 9.30 16.00, FSCs kansli i Uppsala (Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71) Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela

Läs mer

Protokoll till det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2010

Protokoll till det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2010 Protokoll till det 6:e sammanträdet med :s styrelse 2010 Tid 22 december 2010 kl 10.00-12.00 Plats: Telefonmöte. Ring 020-345490 (från mobil: 08-345490, möteskod är:717191 (vid problem kontakta Telias

Läs mer

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015 Protokoll från det 2:a sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Måndag den 23 mars kl 10-16, s kansli i Uppsala Deltagare: Stig Hansson (ordf), Hela Sverige ska leva Leif Johansson och Roger Johansson,

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2011

Svenska FSC Årsredovisning 2011 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC-Secr-0024 Rapport 1:12 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 3 Mål och prioriterade aktiviteter ur Verksamhetsstrategin 2009-2013

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2012

Svenska FSC Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC-Secr-0024 Rapport 1:13 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 3 Mål och prioriterade aktiviteter ur Verksamhetsstrategin 2009-2013

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Protokoll från det 9:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 9:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 9:e sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Onsdagen den 17 december kl 10-16, FSCs kansli i Uppsala Närvarande: Jenny Wik-Karlsson, SSR/, Stig Hansson, Hela Sverige ska leva,

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016.

Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016. Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016. Vi, medlemmar i Birdlife Sverige, är upprörda över att Birdlife Sverige är kvar som medlem i Forest Stewardship Council (FSC) Sverige. Anledningen till detta

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

Erik Petré, Häradsallmänningarnas förbund, Christian Rimpi, Jokkmokks allmänning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. Erik Sollander, Carl Appelqvist

Erik Petré, Häradsallmänningarnas förbund, Christian Rimpi, Jokkmokks allmänning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. Erik Sollander, Carl Appelqvist MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2017-03-23 Diarienr 2017/824 Tid: 2017-03-16 Plats: Deltagare: WTC, Stockholm Ordf: Dan Rydberg Skogsstyrelsen, Tommy Nilsson Sveaskog, Linda Eriksson Skogsindustrierna, Karin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council FAQ konsultation om FSC-standarden för skogsbruk i Sverige Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll för årsmöte i SweFlex, Svensk Flexografiförening, på Broby Grafiska i Sunne den 14 maj 2014.

Protokoll för årsmöte i SweFlex, Svensk Flexografiförening, på Broby Grafiska i Sunne den 14 maj 2014. Protokoll för årsmöte i SweFlex, Svensk Flexografiförening, på Broby Grafiska i Sunne den 14 maj 2014. 1. Val av ordförande vid mötet Leif Backman, Flexopartner valdes till ordförande för årsmötet 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 JÄGAREFÖRBUNDET SIGTUNA JAKTVÅRDSKRETS PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 1) Olov Söderman välkomnade medlemmarna öppnande årets årsmötet 2) Röstlängd justerades och 20st medlemmar räknades 3) Årsmötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Bodel Norrby. Sundsvall 22 mars 2011

Bodel Norrby. Sundsvall 22 mars 2011 Bodel Norrby Sundsvall 22 mars 2011 Människan i skogen Certifiering vad är det? Överensstämmelse med krav Kontroll av efterlevnad Tidsbegränsning Ackreditering Att frivilligt göra mer än vad som krävs

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Henrik Asplund Sågverksföreningen Såg i Syd Magnus Norrby Skogscertifiering Mellansverige AB. Sven Lundell öppnade mötet och hälsade välkommen.

Henrik Asplund Sågverksföreningen Såg i Syd Magnus Norrby Skogscertifiering Mellansverige AB. Sven Lundell öppnade mötet och hälsade välkommen. 2004-03-25 Protokoll nr 31. Svenska PEFC ek. för. Styrelsen. 1 Tid 2004-03-24 kl. 10.00-11.00. Plats Telefonmöte. Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna, ordförande Henrik Asplund Sågverksföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar Datum: 2014-10-27 Plats: Svenska PEFC, Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare: Bilaga 1 1. Mötets öppnande Sture Karlsson, ordförande i svenska PEFC,

Läs mer

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR Foto: Juan Carlos Munoz / naturepl.com VÄRLDENS SKOGAR Partnerskap för världens Vad har svenska företag som TetraPak och Ikea gemensamt med skogsbrukande indianstammar i Bolivia? Svaret är att alla bedriver

Läs mer

Forum TD III Svenska PEFC MINNESANTECKNINGAR tisdagen den 3/3 kl 09.30 14.30 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm

Forum TD III Svenska PEFC MINNESANTECKNINGAR tisdagen den 3/3 kl 09.30 14.30 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Forum TD III Svenska PEFC MINNESANTECKNINGAR tisdagen den 3/3 kl 09.30 14.30 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Närvarande: Jan Åke Lundén, Johanna Fintling LRF Skogsägarna, Göran Karlsson Sågtjänst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1/5 Verksamhetsberättelse 2008 Medlemmar Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3 524. Styrelsearbetet Styrelsen bestod fram till årsmötet av Mats Hansson (ordförande), Ulf Stridsberg (vice ordförande),

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB 1 2004-12-09 Protokoll nr 37 Svenska PEFC Ek. för. Tid: 2004-12-08 Plats: LRF Skogsägarnas kontor, Stockholm Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall,

Läs mer

Intressenters engagemang i FSC-certifiering Riktlinjer för intressenter som aktivt vill engagera sig i FSC-certifiering

Intressenters engagemang i FSC-certifiering Riktlinjer för intressenter som aktivt vill engagera sig i FSC-certifiering Intressenters engagemang i FSC-certifiering Riktlinjer för intressenter som aktivt vill engagera sig i FSC-certifiering 1 Ett samprojekt mellan deltagarna i Östersjö-projektet 2006/2007 Kontakt projektledare:

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Lantbrukets brandskyddskommitté

Lantbrukets brandskyddskommitté Brandskyddskommitté www.lantbruketsbrandskydd.nu Lantbrukets brandskyddskommitté Höstmöte hos Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund i Stockholm 25 september 2013 130925 LBK Höstmötesprotokoll -

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening

Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening 2016 börjar med att föreningen söker en ny koordinator efter att Malena Heinrup slutade sin anställning vid årsskiftet. Omställningen

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog NYHETER I PEFC & FSC RIU 2017 2019 11 16 Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog 1 PEFC & FSC 2 MEDLEMSFÖRENINGAR Skogsägarföreningar Skogsbolag/industri Entreprenörsrepresentanter Svenskt

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket. Parter

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 2 Innehåll Verksamhetsberättelse 2013... 1 Inledning... 3 Beskrivning av verksamheten... 3 RSÄ:s konstitution 2013... 4 Ekonomi... 4 Medlemmar... 4 Styrelsemöten... 4 Stadgeenligt

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening ÅRSMÖTE Verksamhetsberättelse år 2015

Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening ÅRSMÖTE Verksamhetsberättelse år 2015 ÅRSMÖTE 2016 Verksamhetsberättelse år 2015 Söderhamn Norrala VVO styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande:

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse Årsmöte 2015 Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Verksamhetsberättelse år 2014 Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Söderhamn Norrala VVO styrelse får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SFK Teknik- och fordonssektionens styrelse 2010-04-08 kl. 10.00-ca 16.00

Protokoll fört vid styrelsemöte i SFK Teknik- och fordonssektionens styrelse 2010-04-08 kl. 10.00-ca 16.00 Protokoll fört vid styrelsemöte i SFK Teknik- och fordonssektionens styrelse 2010-04-08 kl. 10.00-ca 16.00 Martin Tellander, Volvo Truck Corp.* Claes Britsman, Volvo Personvagnar AB* Ulric Långberg, Sveriges

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Svenska FSC:s årsredovisning 2010

Svenska FSC:s årsredovisning 2010 :s årsredovisning 2010 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC-Secr-0024 Rapport 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 3 Mål och prioriterade aktiviteter ur Verksamhetsstrategin

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet 3. Fråga

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas Här ska tallen frodas Mera tall! Infoträff i Älghult Den 4 april ordnas en träff i Älghult dit alla som är intresserade av projektet är välkomna. Vi hoppas kunna engagera så många jägare och markägare

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1(5) FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Ann-Britt Sundström Kickan Brandström Jan-Erik Nordlund

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Styrelsen

Styrelsen 1 Plats och tid Beslutande Ringsjöstrands Konferens, Osbyholm Start kl 08.30. Avslutning kl 13.00. Bengt Gustafson, Kristianstad (ordförande) Ulrika Thulin, Perstorp Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt,

Läs mer

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen 1 ÅRSREDOVSNING AV UPPSTARTEN AV HÅLL NOLLAN Denna årsredovisning beskriver det som skett från det att grundarna beslutade sig för att bilda en förening för att driva arbetet tills slutet av augusti 2017.

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsens sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör Övriga ledamöter Pia Jönsson Rajgård, Tourism in Skåne

Läs mer