En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En didaktisk studie i bokföringens ädla konst"

Transkript

1 Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator: Ola Fransson KPU, 90 hp Handledare: Magnus Erlandsson

2 Förord Snart börjar allvaret tänker vi när vi sitter och reflekterar över att vi snart är färdiga och behöriga pedagoger inom de ekonomiska ämnena i gymnasieskolan samtidigt som Malmö Högskola visar upp sig från sin bästa sida med en fantastisk utsikt från biblioteket på högsta våningen. Som blivande pedagoger i ekonomi har vi lagt vikt vid nyttan av att göra ett examensarbete. Vad vill vi veta mer om? har varit utgångspunkten. Hur tänker eleven egentligen? Det första vi kom att tänka på var den nya värld som öppnade sig när vi själva gick i skolan och man fick höra talas om debet och kredit. Det här är viktigt sa man till oss utan att precisera varför. Lite mer än 20 år senare är det snart dags för oss att säga samma sak, med tillägget om varför. Cirkeln är sluten! Arbetet har varit en levande process där vi tillsammans har arbetat fram en metod. Genom dialog och diskussion har vi gemensamt kommit fram till området att studera metod och angreppsätt. Vi har delat upp arbetet utifrån intresse och fallenhet. Qun Du Andersson har varit initiativtagare och axlat rollen inom bearbetning och strukturering avseende tidigare forskning samt insamling av relevant litteratur. Jan-Erik Selenius har koncentrerat sig på metod och genomförande samt statistisk analys med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Tillsammans har vi diskuterat utifrån ett sociokulturellt perspektiv vad vi vill lyfta fram och hur vi skulle avgränsa all den data som plötsligt fanns i våra händer. Vi vill tacka alla lärare på Malmö Högskola och partnerskolorna i Stockholm och Östersund som under 1,5 års tid förmedlat och väglett oss till fördjupad kunskap. Ni alla har bidragit till att göra oss till de pedagoger vi idag är. Det har också varit en oförglömlig tid och väldigt givande att bekanta sig med så många intressanta kurskamrater och all den kunskap dessa har bidragit med. Sist men inte minst ett stort tack till all elever som ställt upp på att svara på enkätstudien, utan er hade det inte blivit något. Ni vet vilka ni är! Stockholm och Östersund !2

3 Sammandrag Att behärska bokföringskonsten är ett av de svåraste momenten inom ekonomi och ibland det mest obegripliga man tar sig igenom som blivande gymnasieekonom. Utmaningen som blivande lärare är att finna nyckeln till ett effektivt och inspirerande lärande för eleverna inom just detta moment. Likt en hantverkare som behärskar sina verktyg måste den blivande ekonomen behärska bokföringens ädla konst. Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv belysa bokföringens didaktiska frågor hur, vad och varför ur ett elevperspektiv. Studien har inspirerats av Säljös (2000) tankar om den sociokulturella betydelsen för inlärning och Hatties (2012) studie gällande synligt lärande och dess olika påverkansfaktorer. Studien genomfördes med totalt 49 elever fördelade på två olika klasser i två olika skolor, Stockholm och Östersund. Eleverna svarade på en enkätstudie bestående av 41 frågor, varav 33 stycken var av formen håller absolut ej med.håller absolut med med 6 nivåsteg. Resultatet visade sig inte stämma överens med den förutfattade meningen vi hade om att en elev från en företagarfamilj skulle ha ett naturligt försprång i sin kunskap och djupare förståelse och motivation gällande momentet bokföring. Studien visade istället på hur den tilltänkta yrkesrollen ekonom motiverar eleven då hen får känna sig viktig och att just den unika kunskapen om bokföring särskiljer eleven från övriga yrkesgrupper. Tankarna om ett bättre och rikare liv visade sig vara av stor vikt för motivation och insikten om lärarens betydelse för sin egen utveckling i lärandeprocessen var betydande. En positiv framtidstro med en stark koppling till lärandet finner vi vara kärnan till en djupare motivation inom kunskapsområdet bokföring. Att läsa ekonomi och bokföring är faktiskt något man kan använda sig av i det verkliga livet utanför skolans väggar, vilket undersökningen gav tydliga svar på. De undervisande lärarna hade mer än väl förmedlat denna insikt! Nyckelord: bokföring, didaktik, ekonomiprogrammet, elevperspektiv, enkätstudie, motivation sociokulturellt perspektiv, synligt lärande.!3

4 !4

5 Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund Inledning 8 2. Frågeställningar Begrepp och relevant forskning Om lärande Om ett sociokulturellt perspektiv på lärande Didaktik Ämnesdidaktik Didaktiska grundfrågor Vad är bokföring Den dubbla bokföringen Tidigare forskning Metod och genomförande Val av metod Alternativa metoder Kritisk granskning av metod Genomförande Förberedelser av undersökningen Genomförande av undersökningen Reliabilitet och validitet Forskningsetik Resultatredovisning Hur-frågan Vad - frågan Varför-frågan Analys och tolkning Korrelationsanalys Hur-analys Vad-analys Varför-analys Slutsats och diskussion 39!5

6 8. Referenser 41 Bilaga 1: Företagsekonomi 2 44 Bilaga 2: Enkätstudie Stockholm och Östersund 48 Bilaga 3: Statistik 51!6

7 1. Introduktion I det här kapitlet kommer vi att ta upp bakgrund, inledning, syfte och problemformulering Bakgrund År 1968 kom beslutet om den sammanhållna gymnasieskolan som då fick 22 linjer. Ekonomi fick både en tvåårig och treårig linje (Marklund, 1983). De tvååriga var de yrkesinriktade linjerna och de tre- och fyraåriga var de traditionellt universitets- och högskoleförberedande gymnasielinjerna enligt Marklund (1983). Idag är företagsekonomi också det näst största ämnet sett till antalet studenter inom grundutbildningen och snart kan varje större stad i landet locka med någon variant av företagsekonomisk utbildning. (Westerberg, 2010) Musikstycket Barn av vår tid av Nationalteatern illustrerar det sociokulturella elevperspektiv vi har som grund för vår didaktiska studie kring bokföringens ädla konst. Människan är ingen isolerad ö utan en spegling av sin omgivning och miljö, vi påverkas av vår omgivning oavsett om vi vill det eller inte. Det finns många bakomliggande faktorer som påverkar vårt intresse och att vi har valt att studera frågeställningar kring bokföring inom ämnet företagsekonomi utifrån ett elevperspektiv. Vi har under vår praktikperiod till blivande lärare insett att elevers lärande sker på djupet då bokföringsfrågor och tekniker problematiseras och sätts in i en kontext. Vi har uppmärksammat att dialogen och debatten blir levande när vi belyser autentiska bokförings- och redovisningsfall. Arten av dessa fall har varit av typen skandal, trixande och kreativ bokföring. Instämmande nickningar och djupare förståelse rotar sig fast bland eleverna när vi klär bokföringskonsten med egna berättelser och erfarenheter.!7

8 1.2. Inledning Varför ska vi kunna det här? Bokföring är svårt!! Jag fattar ingenting! Hur ska jag kunna komma ihåg allt det här, jag glömmer så fort! Åhhh...tråkigt!! Vadå bokföring, jag kommer ändå lämna bort det till någon när jag blir en framgångsrik entreprenör. Var det inte svårare än så här? Hur kan man fuska med bokföringen? Hur kan man vara kreativ med bokföringen? är vanliga kommentarer vi mött som blivande ekonomilärare på gymnasiet. Under vår praktiktid ute på partnerskolorna såg vi att eleverna har svårigheter att förstå de grundläggande begreppen inom bokföringsmomentet. Bokföring är till sin karaktär ett ämne som kräver både teoretisk förståelse och praktisk träning. Det betyder att elever måste lära sig den hantverksmässiga delen av bokföring men också förstå de grundläggande ekonomiska begrepp, teorier och metoder som behövs för att kunna lösa olika ekonomiska problem inom området. Enligt ämnesplanen i Företagsekonomi 2 (se bilaga 1), ska undervisningen i kursen behandla: bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion och verksamhet (Skolverket, 2011). Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (LR, 2014). Det finns ett stort antal studier inom företagsekonomi vid svenska universitet och högskolor. Forskningen har en mängd inriktningar, t.ex. entreprenörskap, organisationer, ledarskap m.m. Det finns dock få studier som fokuserar på företagsekonomins ämnesmässiga innehåll och relaterar det till elevernas lärande. Det finns däremot en mängd studier av detta i t.ex. i SO-ämnen (Olsson, 2011). Ämnesdidaktisk forskning ger oss kunskap om ämnenas särdrag och hur dessa inverkar på lärandet. Detta är ett mycket intressant område men lärande av företagsekonomi!8

9 inom gymnasieskolan är ett relativt outforskat område, så det finns inte brist på forskningsfrågor. Studien är inspirerad av (Lööf, 2011) ett tidigare examensarbete vid Göteborgs Universitet där fokus var på bokföringsdidaktiken ur ett lärarperspektiv. Vår studie/undersökning skiljer sig i den bemärkelsen att vi tar ett elevperspektiv och en kvantitativ ansats där vi samlar in data via en elevenkät. I anslutning till denna bakgrund och som blivande lärare vill vi studera de ämnesdidaktiska frågeställningarna, - vad - hur - varför inom företagsekonomi och momentet bokföring.!9

10 2. Frågeställningar Den dubbla bokföringens hantverk är ett logiskt system uppbyggt kring en legal struktur kring hur vi ser på olika affärshändelser och hur vi kategoriserar och bokför dessa. Den pedagogiska utmaningen som lärare är att hitta en didaktisk modell som väcker intresse och lust kring momentet bokföring, samt möjliggör en djupare förståelse för hela redovisningsstrukturen i form av balans- och resultatrapport. Den här studien avser att höja medvetenhet kring hur elever ser på momentet bokföring i den svenska gymnasieskolan och därigenom möjliggöra en mer effektiv och nyanserad undervisning av momentet bokföring. Studien kommer genomföras med ett sociokulturellt perspektiv där vi vill utröna huruvida elevens erfarenhet, förväntningar, attityd och mål påverkar elevens förmåga att tillgodogöra sig den djupa kunskap som gömmer sig i momentet bokföring. Behärskar man bokföringskonsten så är man på god väg till djupare kunskap inom hela ekonomiområdet. Syftet är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka hur elever upplever den dubbla bokföringen. Följande forskningsfrågor har varit grunden till enkätstudiens utformning. Målsättningen har varit att få så relevanta och tolkningsbara svar som möjligt utifrån ett didaktiskt elevperspektiv med hänsyn till validitet och reliabilitet. Hur lär sig eleven bokföring? Vad ska eleven lära sig under momentet bokföring? Varför ska eleven lära sig momentet bokföring?!10

11 3. Begrepp och relevant forskning Vi kommer i detta kapitel belysa studiens centrala begrepp såsom lärande, sociokulturellt perspektiv på lärande, didaktik, ämnesdidaktik, bokföring och den dubbla bokföring samt forskning inom dessa områden Om lärande I vanliga fall kopplar vi ofta lärande till inlärning, inhämtning av kunskaper och införlivning av kunskaperna i ett kunskapsförråd menar Säljö (2000). Ordet inlärning (lära in och lära ut) skiljer sig från ordet lärande. För att betona att vi människor inhämtar kunskap på ett aktivt sätt används ordet lärande. Illeris (2006) definierar lärande: Varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande. Säljö (2000) förklarar att språk och begreppsutveckling är viktigt för att kunna ta sig till ett ämnesområde, eftersom lärande styrs i avgörande delar av språkliga bilder, metaforer, liknelser och analogier. Han påpekar att när vi i vår svenska kulturkrets tänker på hur lärande går till, så föreställer vi oss ofta detta som en individuell och privat process som äger rum i hjärnan hos en enskild person. Han menar att vi också behöver tänka på hur vi lär oss i skolan. Hattie (2012) anser att lärande-aspekten syftar på hur vi gör för att få reda på, förstå och sedan göra något åt elevernas lärande. Det vill säga att sätta lärandet i förgrunden och att tänka på undervisningen främst utifrån dess påverkan på elevernas lärande. Vi relaterar oss ständigt till den omvärld som vi lever i. Vi söker mening och förståelse genom uppmärksamhet och bearbetning. Sammanfattningsvis är lärandet ett sätt att förändra oss själva genom vad vi lär och hur vi lär Om ett sociokulturellt perspektiv på lärande Vad som menas med ett sociokulturellt perspektiv på lärande utvecklades av den ryske forskaren, visionären och pedagogen L.S. Vygotskij ( ). Han menade bland annat att omgivningen är avgörande för individens utveckling och prestation (refererad i Säljö, 2005), d.v.s. att människans utveckling påverkar och påverkas av den miljö den!11

12 befinner sig i. Vygotskij anser att människan är både en biologisk varelse och en kulturvarelse. På den biologiska sidan har vi som art inte utvecklats särskilt mycket under de senaste årtusendena. Den sociokulturella utvecklingen är däremot oerhört mycket snabbare, t ex vår kunskap om datorer, men om vi jämför med våra förfäder har vi samma nenuroner, transmittorsubstanser och nu som då. Dessa förändringar blir synliga när vi betraktar de redskap eller verktyg med vilka vi observerar och bearbetar omvärlden och den kollektiva kunskap vi byggt upp, förklarar Säljö (2000). I det sociokulturella perspektivet av lärande ser vi istället det individuella och hur individer och grupper är beroende av varandra. En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. (Säljö 2000). Med hjälp av exempelvis språket kan vi bilda och skapa förståelse för omvärlden, beskriva likheter och skillnader, argumentera och ta del av andra människors erfarenheter. I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter påpekar Säljö vidare. Hattie (2012) hänvisar till några andra författare (t ex Cooper 1989, Copper 1994 och Robinson 2011) och förespråkar att det finns en mängd faktorer som påverkar elevers lärande och resultat i skolan t.ex. lärarens förväntningar på eleven, personlig anknytning mellan elever och vuxna, relationer med föräldrar samt samarbete med samhället utanför skolvärlden m.m. Vidare hänvisar Hattie till Fullans (refererad i Hattie 2012) rätt och fel drivkrafter som direkt kan förändra kulturen, så att eleverna uppnår bättre eller sämre mätbara resultat. De fyra rätta drivkrafterna av Fullan, samt ytterligare en tillagd av Hattie själv, vilket han beskriver i boken: Att betona och fokusera på sambandet mellan inlärning, undervisning och bedömning, att arbeta kollektivt för att åstadkomma denna kultur för lärande och undervisning, att göra sitt yttersta för att använda tekniken till stöd för innovativ pedagogik (inte tvärtom) och att skapa systematisk synergi mellan de tre första drivkrafterna. /.../ en femte till dem: systemet måste erbjuda resurser för att hjälpa skolorna att få information om vilken påverkan de har. De skolor som har!12

13 tillräcklig påverkan kan därefter få ett visst mått av självbestämmande. (Hattie 2012, s. 201) Hattie (2012) listar de 150 olika påverkansfaktorerna på studieprestationer i sin bok. Nummer ett är elevernas självskattning av sina betyg, det innebär att elevens förväntningar på sig själva är viktigast. Lärarens trovärdighet kommer t ex bara på fjärde plats. Enligt Lindström m. fl., (2009) så menar man inom den sociokulturella teorin att sociala och kulturella sammanhang är integrerade delar av lärandet. Praktiska och teoretiska kunskaper har byggts upp i en kultur under lång tid och vi blir delaktiga i dessa insikter och handlingsmönster genom samspel med andra människor och interaktion med fysiska och intellektuella redskap, där andra människors erfarenheter och kunskaper finns lagrad. Lärande sker genom deltagande i grupper där kunskaper är fördelade bland gruppens medlemmar. Språket har en avgörande betydelse för lärandet och blir en länk mellan det yttre (kommunikationen) och det inre (tänkandet). Det finns således flera sätt att beskriva det mänskliga lärandet på många olika nivåer och i många olika vetenskapliga språk, men alla står i komplicerade beroendeförhållanden till varandra. Samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sociokulturella perspektiv anser Säljö (2000). I processen med hur vi människor lär och vad som är väsentligt att kunna, måste vi ta med i beräkningen hur vår omgivning ser ut, vilka resurser den erbjuder och vilka krav som ställs menar Säljö vidare Didaktik Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder undervisa, lära och att tillägna sig (Skolverket, 2012). I vårt vardagsspråk betyder didaktik konsten att undervisa enligt Bengtsson (1997). Det är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden enligt Skolverket (2012).!13

14 Bengtsson (1997) delar upp didaktiken i allmän didaktik och speciell didaktik. Ämneseller stadiedidaktiska begrepp är däremot begränsade till ett visst ämne eller stadium. Han menar att det är just det som är själva poängen med ämnesdidaktiska uppdelningar. Allmän didaktik handlar om didaktiska problemställningar med generell räckvidd eller av övergripande karaktär och avgränsas från speciell didaktik av olika slag. Speciell didaktik är ett samlingsnamn för ämne, stadium som är inriktad på didaktiska problem som uppkommer i samband med undervisning i särskilda ämnen, temaområden eller åldrar skriver Bengtsson vidare. Lärares professionella kunskap spänner över hela det didaktiska fältet enligt Arfwedson (2002) Ämnesdidaktik Ämnesdidaktik betyder att läraren har goda kunskaper i ett speciellt ämne, i pedagogik och i didaktik. (Bornärs & Runebou, 2010). Kunskaper ska kunna omvandlas till praktiska handlingar knutna till ett lektionstema och en elevgrupp, att fånga elevers intresse, rikta det mot ämnets innehåll m.m. Bornärs & Runebou (2010) ser ämnesdidaktik både som en vetenskap och som ett praktiskt handlande, d.v.s. att teori och praktik är sammanvävda i lärararbetet. Det krävs ett baskunnande i undervisning och ett yrkesspråk för att kunna planera och se sina möjligheter i samspelet mellan lärare och elever. Då blir didaktik inte bara undervisningsvetenskap utan också undervisningskonst konstaterar flera forskare, till exempel Arfwedson et al. (2002) och Lindström et al. (2009) Didaktiska grundfrågor Vilka faktorer påverkar undervisningen och barns och ungdomars lärande? Didaktik handlar om analysen och förståelsen av dessa faktorer (Skolverket, 2012). Frågan om problematisering av undervisning och lärandet är skoldidaktiska frågor, vars innehåll rör vad-, hur- och varför frågorna. Vad-frågan fokuserar på undervisningsinnehållet. Vad ska undervisningen handla om? Vad ska de lärande studera, bearbeta och träna? Innehållsfrågan handlar om urval av lärostoff, hur urvalet ska struktureras, kontextualiseras och problematiseras för att kunna främja lärandet på ett bra sätt. (Lindström m.fl., 2009).!14

15 Hur-frågan fokuserar på processer i undervisning och lärande, d.v.s. undervisningsmetoder. Hur lärare och elever arbetar med innehållet och på vilket sätt? Hur ska innehållet bearbetas för att lärande ska ske? (Lindström m.fl., 2009). Varför-frågan har med syfte att göra. Varför ska elever eller studerande arbeta med ett visst innehåll? Genom att formulera ett syfte ger man en kortfattad och övergripande beskrivning av vilken avsikt man har med att behandla ett visst arbetsområde, en viss kurs, och vilka motiv som ligger bakom, även bakom val av metoder finns ett syfte som kan beskrivas. (Lindström m.fl., 2009). Varför-frågan bör ingå i de andra områdena såsom vad- och hur-frågor. Han menar att det är nödvändigt att vad-området inkluderar allt från övergripande mål till ämnesurval och konkret urval, samt innehåll för en enskild lektion. Vidare påpekar Bengtsson att det ofta är en nödvändighet att snäva in didaktiken till speciella problemområden i olika sammanhang för att kunna bedriva forskning. (Bengtsson,1997) Vad är bokföring I en lärobok beskrivs bokföring så här: Bokföring är ett internationellt känt system som bygger på ett fåtal logiska regler för registrering av affärshändelser, t ex inköp och försäljning. (Johansson & Ridderström, 2005). Registrering av en rörelses löpande affärshändelser och systematisk sammanställning av de övriga uppgifter som krävs för att klarlägga dess ekonomiska ställning, definition av Brunner ((red), 1990). Alla enskilda personer som driver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Resultatet av det bokföringsarbetet är en omfattande och viktig information som företaget och andra intressenter har nytta av. Den gör att företaget kan följa upp resultat mot uppställda mål, veta hur stor likviditeten är för tillfället, hur stora kundfordringarna är, hur mycket moms som ska betalas vid nästa momstillfälle o.s.v. Genom att följa företagets resultatutveckling via regelbundet framtagna resultatrapporter kan företaget göra nödvändiga justeringar i sin verksamhet och genomföra dessa i god tid för att uppnå önskat resultat.!15

16 3.5. Den dubbla bokföringen Att bokföra företagets affärshändelser görs ofta med så kallad dubbel bokföring. Den dubbla bokföringens principer har gamla anor. De utvecklades av köpmännen i den på 1400-talet mycket betydelsefulla handelsstaden Venedig. Principerna finns beskrivna i en skrift av munken Luca Pacioli. Den heter Summa di Arithméttica och trycktes i Venedig Inte ens bokföringsmaskiner eller senare tids datorer har kunnat ersätta principerna som sådana. Det är fortfarande den dubbla bokföringens principer som gäller. Ibland används också uttrycket dubbel italiensk bokföring för att markera ursprunget. (Larsson & Trostek (red) 2004, s. 191) Bokföring av affärshändelser noteras på konton. Ett konto har två sidor. Den vänstra sidan kallas debet och den högra kallas kredit. Dubbel bokföring innebär att varje affärshändelse noteras på två konton, som exempel kan visa hur en överföring av pengar från kassan till postgirokontot skall bokföras. När något bokförs på debetsidan av ett konto kallas det att debitera kontot. Bokförs en transaktion på kreditsidan kallas det att kreditera kontot. För varje affärshändelse som bokförs ska debetsidan och kreditsidan på konton transaktionen berör balansera, dvs vara lika stora. Idag använder nästan alla svenska företag BAS- kontoplanen som är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. BAS-kontoplanen är indelad i 8 klasser. Det finns också en klass (klass 9) som normalt inte används för affärsredovisningen. I kontoplanen har olika affärshändelser fått olika nummer så man kan hålla isär dem. De olika affärshändelserna är uppdelade i fyra olika kontotyper: Tillgång - kontoklass 1 Eget kapital och skulder - kontoklass 2 Inkomster - kontoklass 3 och 8 Utgifter - kontoklass 4, 5, 6, 7 och 8 Varje klass är indelad i grupper och varje grupp består av enskilda konton samt underkonto. Alla konton är numrerade, vilket är en förutsättning för datorbokföring (Larsson & Trostek (red) 2004). Alla konton tilldelas fyra siffror, den första siffran är!16

17 kontoklass, t ex, 1920 början på 1, vilket betyder att det är ett tillgångskonto; 7510 börjar på 7 vilket i sin tur betyder att det är ett utgiftskonto och så vidare Tidigare forskning Vår studie är inspirerad av ett tidigare examensarbete (Lööf, 2011) vid Göteborgs Universitet. Studien visar oss att lärarna anser att bokföring är ett av de svårare momenten inom företagsekonomin eftersom eleverna har en låg förförståelse. Undersökningen visar också på att lärarna anser det viktigt att man som elev tillägnar sig de aktuella ekonomiska begreppen inom bokföring och deras innebörd. Han gjorde dessutom en undersökning av tidigare forskning kring kombinationen didaktik och företagsekonomi på gymnasienivå, vilket det inte fanns så många studier kring. Lööf hänvisar till en icke-publicerad artikel om ämnesdidaktik inom ekonomi, Tedborgs Dolda variabler från Göteborgs Universitet. Vi har tyvärr inte kunnat hitta Tedborgs artikel. Vi har heller inte hittat några studier som rör bokföring ur ett didaktisk perspektiv med fokus på gymnasienivån. Men vi vill ändå lyfta fram några artiklar inom företagsekonomi som fokuserar på gymnasieskolan, t ex inom entreprenörskap. Dessa presenteras nedan. Du kan om du vill-lärares tankar om fostran till företagsamhet av Backström- Widjeskog (2008) vid Åbo Akademi. Studien handlar om vad pedagogiskt entreprenörskap är. Studien fokuserar på frågan om hur lärare tänker om och värderar företagsamhetsfostran och hur de anser sig kunna stödja elever i deras utveckling mot ett företagsamt förhållningssätt. Slutsatsen av studien är att lärare uppfattar fostran till företagsamhet som en immanent, teknisk och/eller kooperativ verksamhet samt att förmågan att omvärdera och förändra sitt förhållningssätt påverkas av de kunskaper och den medvetenhet som lärare har om de tolkningsmöjligheter som fostran till företagsamhet uttrycker. Lärarnas aktivitetsfrämjande metoder, autenticitet och en gynnsam atmosfär i undervisningen kan stimulera elever till företagsamhet. Entreprenörskap i skolan: formulering och transformering av GY11 inom gymnasieskolans hantverksprogram av Wallin (2014) från Linköpings Universitet. Resultatet!17

18 visar oss att det finns flera beskrivningar av entreprenörskap i skolan, vilket lärare och skolledare upplever som en definitionssvårighet. Vidare lyfter författaren fram att lärare och skolledare uttrycker att målet med entreprenörskap i skolan är att eleverna ska kunna starta och driva egna företag. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt av Svedberg (2007) vid Umeå Universitet. Syftet med studien är att förstå vad entreprenörskap i den svenska gymnasieskolan kan innebära i praktiken. Studien lyfter fram vikten av att den entreprenöriella undervisningen tillvaratar elevernas intressen och erfarenheter samt erbjuder och ställer krav på att eleven fattar egna beslut och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande. Ungas föreställningar av företagsamhet i Astrid Lindgrens hembygd av Klosterberg och Andersson (2003) på Linnéuniversitetet. Klosterberg och Anderssons studie lyfter fram att de ungdomar som bor i Astrid Lindgrens hembygd saknar kanaler för inflytande och ett bra nöjesutbud i bygden, vilket framförallt påverkar ungdomarnas planering när de är på väg in i vuxenlivet. Resultatet visar ändå att det finns ett stort intresse för att starta företag. Barn som är födda i en familj med egenföretagare har en tydligt mer positiv inställning till företagande än andra enligt Klosterberg och Andersson (2003). Vidare visar studien att resurserna för att driva företag samt bedriva utbildning är otillräckliga och ett hinder för att ungdomarna ska kunna bo kvar i regionen. Det finns många examensarbeten som handlar om ämnet företagsekonomi på gymnasienivå under det senaste decenniet. Vi tycker att det är intressant att lyfta fram några av dessa här. En av dessa studier som också fokuserar på den didaktiska frågan är examensarbetet En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi av Bäck (2013) vid Malmö Högskola. Bäck har fokuserat på en ny didaktisk metod för undervisning i!18

19 ämnet företagsekonomi: användandet av datorspel för undervisning. En slutsats av hans studie är att användandet av MMORPGs vid undervisning i ämnet företagsekonomi skapar många värdefulla fördelar ur didaktisk synpunkt i jämförelse med dagens klassrumsdominerade didaktik. Ett annat examensarbete inom företagsekonomi är Stenemos (2009) uppsats från Linnéuniversitetet. Uppsatsen heter Har skolan valt bort demokratin? Skolans roll i det minskade valdeltagandet - med luppen på läromedel i företagsekonomi. Stenemo har studerat två läromedel i företagsekonomi (båda utgivna 1993) ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Stenemo (2009) drar en slutsats i sin studie: att moderna läromedier i företagsekonomi inte utnyttjar stoffets möjligheter till att stimulera till politiskt engagemang genom kritisk granskning av olika företeelser, självständiga ställningstaganden eller genom att påvisa den politiska konflikten bakom lagstiftningen.!19

20 4. Metod och genomförande I det här kapitlet beskriver och motiverar vi vårt val av metod och det praktiska genomförande av vår undersökning. Vidare tar vi upp reliabilitet, validitet och forskningsetik Val av metod I denna studie har tidigare forskning, t ex Lööf (2011), legat till grund för att spegla relevansen av valet för insamling av data. Med tanke på att den här studien vill försöka förstå ungdomars upplevelse inom moment bokföring, så måste vi kunna nå många elever som studerar bokföring vid samma tidpunkt. Vi ville använda statistikprogrammet SPSS för att bearbeta och analysera data som samlats in vår enkät. Det som skiljer kvantitativ undersökning från kvalitativ är att kvantitativ undersökning lägger fokus på siffror och mätbara variabler medan kvalitativ lägger fokus på upplevelser och tolkning enligt Bryman (2011). Vi ville få en bra svarsfrekvens inne i enkäten och undvek därför öppna frågor för att de är tidskrävande, kan vara svårtolkade och att många väljer att inte svara på dem (Trost, 2012). Vår enkät är byggd på strukturerade frågor med bara fasta svarsalternativ, det innebär att respondenten kan instämma i olika grad. Ytterligare en fördel med enkäter är att de som deltar i studien får vara anonyma under datainsamlingen. Vår undersökning har varit helt anonym och frivillig för att leva upp till de forskningsetiska riktlinjer som finns Alternativa metoder Det vore mycket intressant att kunna jämföra resultatet från en kvalitativ undersökning såsom intervjuer av en grupp elever och deras lärare på olika skolor. Observation är också ett bra alternativ dock mycket mer tidskrävande. Genom att titta, lyssna och registrera elevernas intryck, både verbala och icke-verbala beteenden, kan vi få en!20

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer