barn och ungdomar i förskolan och skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "barn och ungdomar i förskolan och skolan"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Mottagning och undervisning av nyanlända barn och ungdomar i förskolan och skolan Rev.2 ID/

2 Innehållsförteckning Förord Viktiga kontakter i A) kommunen B) skolan Nyanlända elever. Migrationsverket. Olika typer av nyanlända, Förskolans och skolans ansvar Flyktingsamordnare, Invandrarkonsulenten, första mötet med skolan och Skolhälsovården Skolhälsovården Kontakt med skolans biträdande rektor, lärare i Svenska som andraspråk (Sva) och lärare i modersmål (ML) Elevens första dag/vecka i skolan. Information till föräldrarna om skolan Efter skolstarten. Successiv övergång till en vanlig klass Blankett Uppgifter om eleven och dennes föräldrar och övriga uppgifter Bilagor Skolverkets referensmaterial ( ) Referenslitteratur: Undervisning av asylsökande elever i grundskolan. Skolverket Iákovos Demetriádes Invandrarkonsulent Barn- och ungdomsförvaltningen Åkersberga

3 Obs! Dokumentet läggs ut som exempel på rutiner som Österåkers kommun tillämpar vid mottagning av nyanlända elever. Förord Alla barn i Österåkers kommun inkl. asyl-, flykting- och övriga nyanlända elever har rätt till skolbarnomsorg, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, förskola och skola. Till våra förskolor och skolor kommer barn och ungdomar från olika delar av världen. Nyanlända barn/elever får placeras i en Internationell klass (INT) i Berga skolområdet. Om placeringen sker i en annan skola får eleven undervisning i Svenska som andraspråk (Sva) på sin egen skola. I en INT klass satsar man i första hand på undervisning i Svenska som andraspråk (Sva). Skolans mål är att nyanlända elever utvecklar en aktiv tvåspråkighet i praktiken. Elevens modersmålskunskaper är en tillgång och måste utvecklas parallellt med det svenska språket erfarenheterna säger att elever med starkt modersmål lär sig svenska snabbare än barn med svagare modersmålskunskaper. Sva undervisning är kärnämnesundervisning och kan följa eleven under dennes hela skoltid. Syftet med Sva är eleven lär sig svenska och därmed utrustas med ett viktigt verktyg som hjälper honom/henne att förvärva kunskaper och utveckla färdigheter på samma sätt som alla andra elever i skolan. Undervisningen innehåller kunskaper om det svenska samhället och de normer och värderingar som den svenska skolans arbete grundar sig på. Att lära sig svenska innebär inte bara inlärning av språk och kunskaper utan även att lära sig respektera det svenska samhällets normer och värderingar. Skolsystemen är olika i olika länder därför bär skolans personal ett stort ansvar som innebär att man visar respekt och intresse för elevens kulturella bakgrund och ett ansvar att förmedla kunskaper om den svenska skolan både i ord och i handling. Ett mångkulturellt synsätt måste genomsyra skolpersonalens arbete med nyanlända elever. 3

4 Viktiga kontakter A. Kommun B. Skolor / förskolor - Österåkers kommun, tel Information Österåker, tel Flyktingsamordnare: tel Invandrarkonsulent, tel , Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Husläkarmottagningen Mödrahälsovård, barnmorskemottagning , Polisen, Skattemyndigheten, tel , , Skolläkare, tel , Socialkontor, tel Tandläkare, folktandvården a. Bergaskolan, Skolv. 2, Åkersberga. Expedition: Rektor: b. Hackstaskolan, Bergav. 21, Åkersberga. Expedition: Rektor: c. Roslags-Kulla skola, Rialavägen 4, Åkersberga. Expedition: Rektor: tel d. Ljusterö/Ingmarsö skola, Mellansjöv. 60A, Ljusterö/ Box 35, Ingmarsö. Expedition: Rektor: tel e. Förskolor: Placeringar a. Margretelunds skola, Tråsättravägen, Åkersberga. Expedition: , Rektor: b. Tråsättraskolan, Sjöfågelv.1, Åkersberga. Expedition c. Bergsättraskolan, Söralidsvägen, Åkersberga, tel d. Skärgårdsstadsskolan, Tre Gruvors v. 1, Åkersberga. Expedition: e. Förskolor: Placeringar a. Sjökarbyskolan, Sjökarbyvägen, Åkersberga. Expedition: Rektor: b. Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 8, Åkersberga, Expedition: c. Bergsättraskolan, Söralidsvägen, Åkersberga 4

5 d. Åkerstorpsskolan, Trevebov. 122, Åkersberga, Expedition: e. Förskolor: Placeringar a. Söraskolan, Luffarbacken 82, Åkersberga. Expedition: , Rektor: , b. Österskärsskolan, Tunavägen 8, Österskär, tel c. Rydbo skola, von Essens v. 6, Åkersberga c. Förskolor: Placeringar

6 Nyanlända elever Nyanländ - vem är det? Som nyanländ räknas den person som är född utomlands och varit folkbokförd i Sverige i cirka två till tre år. Det finns olika typer av nyanlända elever Asylsökande, vilka Migrationsverket ansvarar för tills de får ett beslut om uppehållstillstånd. Dessa personer får ett personnummer som saknar de fyra sista siffrorna som ersätts med beteckningen TF, t.ex TF01. Flyktingar, vilka kommunens flyktingsamordnare ansvarar för under de två första åren efter att flyktingen har tagits emot i kommunen. En flykting har fått uppehållstillstånd (tidsbegränsat eller permanent) och har ett personnummer som innehåller alla siffror. Anhöriginvandrare, dvs. en person som enligt svensk lag har anknytning till en annan person med permanent uppehållstillstånd. Kommunens flyktingsamordnare ansvarar för dessa personer under de två första åren efter att personen har tagits emot i kommunen. Övriga nyanlända elever andra typer av invandring än ovanstående, t.ex. adoptivbarn, återvändande svenskar. Eleven kan få Sva undervisning liksom modersmålsundervisning och studiehandledning. Beslut om placering i en INT klass eller i en grupp med Sva undervisning fattas av skolans rektor efter en bedömning som lämnas av en läraren i svenska som andraspråk. Migrationsverket Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd och medverkar vid avvisningsbeslut. Asylsökande kan anvisas en plats i en förläggning eller en bostad i en kommun som har avtal med Migrationsverket och myndigheten ansvarar för deras försörjning, svenskundervisning etc. Migrationsverket har sitt huvudkontor i Norrköping och har i övrigt regionkontor på fem platser i Sverige. Skillnaden mellan en asylsökande och en flykting är att den asylsökande har sökt, men ännu inte fått uppehållstillstånd. En asylelev saknar de sista fyra siffrorna i sitt personnummer. En flyktingelev har ett uppehållstillstånd, tidsbegränsat eller permanent. Mer information på hemsidan Nyanlända 6

7 Förskolans och skolans ansvar Utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl. regleras i förordningen SFS 2001:976, ändr. 2002:1117, 2004:700, 2006:112. Nyanlända asyl-, flykting- och övriga elever skall skrivas in i skolan så fort som möjligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Alla barn har rätt till skolgång direkt när de kommer. Kommunen är skyldig att anordna undervisningen på samma sätt som gäller för andra elever. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten till Sverige. Barnen skrivs in i den förskolan/skolan som ligger närmast bostaden. Skolans rektor/bitr. rektor beslutar om placering i någon förskolegrupp eller i en INT klass. Placeringen kan vara tidsbegränsad eller på obestämd tid. I en INT klass placeras nyanlända asylsökande, flyktingar eller andra elever utan asyl- och flykting status. Kriteriet är graden av behärskningen av svenska språket. Om skolan inte har egna INT klasser kontaktar man en INT klass i en annan skola som ligger närmast elevens bostad. Om placeringen i en INT klass är tidsbegränsad återkommer eleven till sin ordinarie klass efter introduktionsperioden. - I förskolan får barnet språkträning på ett vardagsspråk som är tillräckligt för att kommunicera med övriga barn och personalen. Det är lika viktigt att föräldrarna inte glöms bort i detta sammanhang. - Under det första läsåret i skolan skall eleven få undervisning i Sva (inkl. natur- och samhällsorienterande ämnen), i modersmål, matematik, idrott och slöjd sammanlagt minst 15 schemalagda veckotimmar men högst 20 timmar/veckan. Efter det första läsåret skall en successiv ökning ske i antalet ämnen och timmar. - Om en asylelev finns i en utredningssluss kan eleven få undervisning sammanlagt minst 10 veckotimmar i Sva, matematik och natur- och samhällsorienterande ämnen. Undervisningen bör inledas inom tre veckor efter barnets ankomst till Sverige och får pågå i denna omfattning högst tre månader. - Om en elev håller sig undan så att ett beslut om anvisning eller utvisning inte kan verkställas har denne inte rätt till utbildning, förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg (SFS 2004:700) Mer information på hemsidan Nyanlända 7

8 Flyktingsamordnaren, Invandrarkonsulenten, första mötet med skolan och skolhälsovården Flyktingsamordnaren i Österåkers kommun ansvarar för den nyanländes introduktion i samhället. Detta kan ske i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Komvux, Vårdcentralen, bostadsförmedlingen, skolan m.fl. Syftet med introduktionen är att den nyanlände får en så allsidig och bra information som är möjligt. I samråd med den enskilda och utifrån dennes förutsättningar upprätta en introduktionsplan. Detta gäller alla nyanlända och oavsett ålder. Syftet med introduktionsplanen är att möjliggöra den nyanländes delaktighet under den första perioden. Grunden i en introduktion bör vara någon form av arbetsinsats kombinerad med andra insatser, såsom språk- och samhällsinformation liksom information om validering av utbildning och/eller yrkeskunskap. Introduktionen kan innefatta även rehabilitering och funktionsfrämjande insatser. Flyktingsamordnaren kontaktar förskolan/skolan och invandrarkonsulenten för att förbereda den nyanlända elevens första kontakt med skolan. Flyktingsamordnaren måste kunna ge information om de nyanländas status (asyl, flykting mm) Första mötet med skolan - Flyktingsamordnaren kontaktar skolans expedition eller Invandrarkonsulenten och bestämmer en tid för den första kontakten med skolan. Ant. 1 Det kan hända att föräldrarna, eller ett ensamt barn, kommer till skolan utan flyktingsamordnaren och tolk. Om skolan har modersmålslärare som talar deras språk kontaktas denne för att kommunicera med föräldrarna/barnen, annars kontaktas en tolk och bestämmer en ny tid. Ant. 2 Om ett ensamt barn kontaktar skolan måste skolan få så mycket information som möjligt och sedan kontakta Socialkontoret/flyktingsamordnaren eller polisen - Skolans expedition eller Invandrarkonsulenten kontrollerar barnets data och fyller i - ett frågeformulär med uppgifter om barnet och familjen. Frågor som skolan bör ta reda på och dokumentera - se bilaga. Skolhälsovården - Skolans expedition eller Invandrarkonsulenten informerar föräldrarna om att skolhälsovård och skolsköterska finns på skolan och förklarar vad hälsovård är. Föräldrarna informeras dessutom att sjukvård söks via husläkare, akutmottagningar, vårdcentraler osv. - Skolans expedition eller Invandrarkonsulenten informerar om att en kallelse till hälsobesök hos skolsköterskan kommer inom två månader och frågar om tolk behöver närvara. Informerar om att det är mycket viktigt att föräldrarna tar med all dokumentation som finns tillgänglig om barnets vaccinationer eller annan dokumentation som kan vara av betydelse för elevens hälsa i skolan, t.ex. allergier. Syftet med hälsobesök är att bestämma elevens aktuella hälsostatus, medicinering, vaccinationer, allergier, funktionshinder, speciell kost mm. - Vid behov ordnas tid hos skolläkare för bedömning och event. remiss till husläkare eller barnläkare för vidare undersökning. - Det är önskvärt att Sva läraren och/eller ML läraren är med på detta första hälsobesök och på så sätt skaffa sig en breddare bild av elevens situation och förutsättningar. 8

9 Kontakt med skolans skolledare, lärare i Svenska som andraspråk (Sva) och lärare i modersmål (ML) - Invandrarkonsulenten kontaktar skolans biträdande rektor eller av denne utsedd skolledare, Sva lärare och modersmålslärare (om sådan finns) och överför information om eleven. - Skolledare, lärare i Sva och ML - åtgärdsprogram: a) Ett informationsmöte med eleven och dennes föräldrar anordnas av skolans biträdande rektor (eller utbildningsledare) innan eleven börjar gå i skolan. En representant för elevhälsan, Sva lärare och event. modersmålslärare samt vid behov studie och yrkesvägledare bör också vara med - att de får förhandsinformation är av stor betydelse för det fortsatta arbetet. Om modersmålslärare inte finns beställer man en utbildad tolk. b) Efter denna kontakt upprättas ett åtgärdsprogram. Skolledningen beslutar - om placering av eleven i en INT klass eller - om placering i en vanlig klass men med Sva stöd och/eller - om andra former av stöd, t.ex. modersmålsstöd, talpedagogstöd etc. - Sva läraren kompletterar åtgärdsprogrammet med en performansanalys eller en annan skriftlig bedömning om elevens språkutveckling i svenska och event. i andra språk som kan bedömas. - Sva läraren gör också andra tester för att bedöma kunskaperna inom vidare områden än språket för att rekommendera placering i rätt årskurs och rätt klass/grupp. Detta gäller speciellt elever på högstadiet och de elever som kommer från en annan svensk kommun. - ML läraren lämnar en bedömning om elevens språkutveckling i modersmål I förskolan placeras barnet i en grupp och språkträningen sätts igång. Språkträningen ska handla om vardagliga, barnrelevanta företeelser t.ex. vardagliga rutiner, närmiljö, regler etc. Syftet ska vara att barnet känner trygghet och fungerar i grupp och att lära sig ett vardagsspråk som räcker till att kommunicera med övriga barn och personalen. Det är lika viktigt att föräldrarna inte glöms bort i detta sammanhang. - Invandrarkonsulenten beslutar om modersmålsundervisning och studiehandledning. Om lärare inte finns annonserar man för att få en lärare. 9

10 Elevens första tid i skolan Under elevens första dag / vecka i skolan: - Läraren i Sva eller ML läraren visar skolans lokaler, expedition, matsal, uppehållsrum, väntrum, kiosk mm samt övriga rum som eleverna får använda. - Viktigt att visa var elevtoaletterna ligger och hur de fungerar. Dessutom - Elevtelefon och regler för användning av elevtelefon och mobiler i skolan. - Nödutgång och samlingspunkt t.ex. vid brandlarm - Skolans allmänna regler och rutiner. - Schema, idrott, bad och simning. Regler vid utflykter. - Modersmålsundervisning och studiehandledning. Viktigt att betona att under den första perioden dominerar studiehandledning i samverkan med Sva läraren eller annan mentor. - Utvecklingssamtal och betygsystemet - Event. regelbundna möten med Sva läraren och ML läraren. - Hur föräldrarna kan stödja svenskundervisning. Bibliotek, Internet, TV, Tema modersmål, radio, fritidsaktiviteter, föreningar, kyrkan mm - Föräldrarna kan få informationsmaterial på sitt språk, om sådant finns i form av broschyrer och videofilm - Föräldrarna ska ha möjlighet att få och lämna så allsidig information som möjligt för att underlätta skolans kommande arbete. Information till föräldrarna om skolan: Skolan, genom Sva och ML lärarna, måste försäkra sig - Att föräldrarna och eleven kan vägen till skolan, kan klara av bussresor och kan rutiner som gäller andra transporter. - Att eleven och föräldrarna säkert vet vem som är elevens kontaktperson i skolan (Sva lärare, ML lärare eller annan person) - Att kontaktpersonen har nödvändiga uppgifter för att kontakta föräldrarna och eleven. - Att skolan och kontaktpersonen (-er) har nödvändiga uppgifter för att vid behov kontakta föräldrarna eller andra personer i elevens omgivning. - Att eleven har förstått att han/hon måste ha med sig skolväska, gymnastikkläder och skor, handduk, event. hänglås till elevskåp. - Att eleven får information om risker med att ha pengar, värdesaker, mobiltelefon mm med sig och att det är förbjudet att ha tillhyggen, knivar eller andra farliga föremål med sig till skolan - Veckoschemat gås igenom och eleven/föräldrarna vet med säkerhet när skolan startar resp. slutar varje veckodag. Information om närvaroplikt och skolplikt. - Frånvaro: information om hur man anmäler frånvaro och att eleven måste be om ledighet för att vara ledig från skolan - Föräldrarna och eleven får skriftlig information om lov och andra lediga dagar - Information om skollunch och anmälan om speciell kost. - Att vid läkarbesök behöver man inte vara borta hel dag, eleven återkommer till skolan. Om läkaren ordinerar eleven att stanna hemma så kontaktar föräldrarna eller eleven sin lärare (Sva lärare, ML lärare eller en annan kontaktperson). Uppföljning: Sva läraren träffar föräldrarna senast efter fyra (4) veckor och följer upp ovanstående punkter. Vid behov håller Sva läraren flera sådana möten. 10

11 Efter skolstarten Efter skolstarten ska lärarna uppmärksamma elevens frånvaro. Lärarna ska också vara observanta om eleven har magont, långvarig hosta, klåda, tecken på skador, onormal oro eller avvikande reaktioner eller överhuvudtaget visar tecken på att inte må bra. Kontakta så fort som möjligt skolsköterskan eller någon skolledare om du misstänker att något onormalt med deras hälsa. Likabehandlingsplanen och rapport om tillbud gäller likaledes dessa elever. Successiv övergång till en vanlig klass INT klassen ska alltså förbereda eleven för en skoltillvaro i en vanlig klass. Det som avgör hur länge en elev ska gå i INT klass är elevens utveckling. Övergångsskedet är ofta kritiskt för eleven. Kunskaperna i undervisningsspråket är viktiga för all inlärning och en alltför tidig eller snabb övergång kan leda till inlärningssvårigheter för eleven om inte tillräcklig språkkunskapsnivå har uppnåtts. En alltför lång tid i förberedelseklass kan å andra sidan hämma utvecklingen och försvåra övergången. En bra lösning är att successivt låta eleven bekanta sig med den nya klassen. Exempelvis kan eleven börja med ett ämne i taget i den nya klassen och samtidigt gå kvar i INT klassen en del av tiden. På så sätt lär eleven, lärare och de nya klasskamraterna känna varandra successivt. Sva undervisning kan vara den ordinarie kärnämnesundervisning under hela skoltiden. Skolans rektor beslutar om detta. Mer information på hemsidan Nyanlända 11

12 Österåker Datum:. FRÅGEFORMULÄR FÖR NYANLÄNDA ELEVER Uppgifter om eleven: Efternamn: (texta) Förnamn:..(texta) Personnummer:.... Status: asyl/flykting/annat? Bostadsadress:.. Telefonnummer:.Mobil:.... Uppgifter om föräldrarna: a. Mors namn, efternamn först (texta) b. Fars namn, efternamn först (texta).... c. Föräldrarnas adress och telefon, om annan än ovanstående:

13 Övriga uppgifter: När kom du/ni till Sverige?... Hur länge har du bott i Sverige?... I vilken stad? Har du vistats på flyktingförläggning?... Om ja, vilken?. Har du genomgått någon hälsoundersökning i Sverige? Om ja, när och var?..... Från vilket land, vilken stad eller ort kom du till Sverige?.... Kom hela familjen samtidigt?.. Om inte, var finns resten av familjen?.. Hur stor är din familj? Vilken skolbakgrund har dina föräldrar?... Vilket yrke har dina föräldrar?.. Vilken religion har du?... Behöver du äta speciell kost?.. Om ja, vilken och varför?

14 Hur många år har du gått i skolan i ditt hemland? När började du gå i skolan?. Har du haft full skolgång eller har du gått med avbrott?. I vilken skola har du gått Sverige?..... Vad heter ditt modersmål?. Vilka andra språk kan du?.... Kan du läsa och skriva på ditt modersmål?.. Kan du läsa och skriva på något annat språk?. Kan du simma? Kan du cykla?... Vad är du bra på? T.ex. idrott, musik... Vad behöver du hjälp med i övrigt?. Övriga upplysningar:.. Ovanstående upprättades av... (titel).. Tel... Kopia till:. 14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen RUTIN Datum 02015-04-30 Datum för beslut 2015-05-20 Beslutad av Tomas Hartikainen Förvaltningschef Sida 1(8) Dnr BUN/2015/0092/133 Revideras senast 2016-06-30 Rutin för

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2014-11-24 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun Utbildning av nyanlända elever - organisation i Nordmalings kommun 2010 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Nordmalings kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande,

Läs mer

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun 2012-10-26 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 NYANLÄNDA ELEVER... 4 VILKA ÄR DE NYANLÄNDA

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2015-02-23 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion s 5 Individuell

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium DATUM 2012-03-12 GN 2012/45.636 1 Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium 2 Innehåll sida Inledning s 3 Definitioner

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Nyanlända barn och ungdomar Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Regional överenskommelse Barn och ungdomars skolundervisning och situation måste uppmärksammas, bland annat genom metodutveckling och kompetensspridning.

Läs mer

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun.

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DEFINITIONER... 4 FÖRSTA MÖTET... 5 RIKTLINJER FRÅN ALLMÄNNA RÅD GÄLLANDE

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar 1 (12) Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång.

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever,

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Melleruds Kommun 2016 1 Innehåll Inledning s.2 Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av nyanlända elever s.4

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9

Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Rutiner för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Söderhamns kommun arbetar för att alla

Läs mer

Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan

Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan Katrineholms kommun Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan Beskrivning av enheten och verksamheten. Rutiner för mottagande, kartläggning och överlämning.

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun 2016-05-13 Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun (Förskoleklass, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning) Utbildnings- och kulturkontoret 08-568 910 00 www.danderyd.se

Läs mer

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen Nyanlända i Piteå 20160411 Alla vägar bär till Piteå Karta här Antal 140 Antal nyanlända elever i grundskolan 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 EU medborgare Anknytning Kommunplacerade EKB Egen invandring

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN Grästorps kommun Bildningsverksamheten 2014-08-21 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN SKOLAN När skolan får kännedom om att ett nyanlänt barn har flyttat till kommunen

Läs mer

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad april 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-08-11 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP Grundskola Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2009.10.07, reviderad 2011.11.07

RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP Grundskola Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2009.10.07, reviderad 2011.11.07 RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP Grundskola Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2009.10.07, reviderad 2011.11.07 2 RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP - grundskola Målsättning Målsättningen med en förberedelsegrupp

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska 1(8) Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska Vi kan inte låta eleverna vänta tills de lärt sig ett andraspråk innan de kan lära sig allt annat. De lär sig saker medan de

Läs mer

Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser

Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser Dokumenttyp Rutiner för Umeå kommun Dokumentägare Rektor Hedlundaskolan Dokumentinformation Dokumentnamn Överföringsdokument Dokumentansvarig

Läs mer

STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN. för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun 2013-09-01

STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN. för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun 2013-09-01 STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun 2013-09-01 Syfte: Att öka de lokala förutsättningarna för en introduktion som tillvaratar

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern 1 Namn: Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa barnet från det att han/hon anländer till Sverige och genom barnets skolgång.

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer www.hassleholm.se Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer Innehållsförteckning Skollagen anger grunden för utbildning i förskola och skola... 1 Skollagens definition

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Invandringen - en utmaning för skolväsendet

Invandringen - en utmaning för skolväsendet Invandringen - en utmaning för skolväsendet En beskrivning utifrån statistiken Växjö 2 december 2015 INNEHÅLL - Vem är nyanländ? - Den aktuella situationen - Bestämmelser - Uppföljning Vem är nyanländ?

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium

Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium ELEVREGI STRERI N G Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium När du som elev skrivs in på skolan är det en del kompletterande uppgifter vi behöver. Vi ber er därför att så snabbt som möjligt

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE Luleå kommun 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE INOM HEM - FÖRSKOLA - SKOLA Bakgrund Mål Syfte Förskolan är det första steget

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm.

Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm. HT 15 VT 16 Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm. Grunden för definitioner och hur rutinen ska se ut för elever på skolan som

Läs mer

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Mottagningsrutiner - gymnasieskolan 8/25/2009 Diarienummer Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Barn, elever

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Överlämnande till Gymnasiesärskolan

Överlämnande till Gymnasiesärskolan Överlämnande till Gymnasiesärskolan Skickas senast i samband med att eleven slutar på grundsärskolan till: Alléskolan, 694 80 Hallsberg. Personuppgifter: Elevens efternamn Elevens förnamn Elevens personnummer

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever

Utbildning av nyanlända elever Utbildning av nyanlända elever - organisation i Vännäs kommun 2010 Förord Riktlinjerna i det kommunövergripande dokumentet samt organisationen i det lokala dokumentet för Vännäs kommun ska, av kommunens

Läs mer

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål?

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? MODERSMÅL Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? Utveckla flerspråkighet på hög nivå en tillgång att ta tillvara i vårt samhälle. Genom att stärka den egna

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända

Handlingsplan för mottagande av nyanlända Handlingsplan för mottagande av nyanlända BRICKEBACKENS SKOLA 2015-2016 Maggan Candemo, Nermina Prndelj, Daniel Poignant FÖRSTELÄRARE BRICKEBACKENS SKOLA Handlingsplan för nyanlända på Brickebackens skola

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategi Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2015-12-16 Giltighetstid 2015-12-16 årlig översyn Ansvarig funktion Diarienummer

Läs mer

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Befolkning I kommunen bor ca 5300 personer varav 2500 i

Läs mer

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2016-11-16 Innehåll Förord sidan 3 Bakgrund sidan 3 Syfte sidan 3 Definitioner och begrepp sidan

Läs mer

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Ht 2016 Språkutvecklande plan Fagersjö-Magelungsskolan Bakgrund: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se *De senaste decennierna har det svenska utbildningsväsendet tagit emot, integrerat och inkluderat

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar

Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar GYMNASIESKOLAN Namn: I det här dokumentet finns fyra olika mallar för samtal med nyanlända barn och ungdomar i gymnasieskolan. Tanken

Läs mer

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns grundskolor

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns grundskolor Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns grundskolor Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning.

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. Rutiner & Riktlinjer Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. VT 2016 1 Innehållsförteckning Rutiner inskrivning, kartläggning och överlämning... 1 Uppföljning och utvärdering... 1 Välkomstens

Läs mer

RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun

RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2011-01-24 4 1 (11) Diarienr. BUN2011/5-2 RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun LÄSÅRET 2014 2015 VUXENUTBILDNINGEN 2014 07 01 Aneby kommun Vad är KomVux? KomVux är en förkortning av Kommunal Vuxenutbildning och har till syfte att

Läs mer

Mottagning av nyanlända barn i grundskolan

Mottagning av nyanlända barn i grundskolan Mottagning av nyanlända barn i grundskolan Rekommendationer från projekt Barnintroduktion i Jämtlands län. Dessa rekommendationer är ett förslag på hur mottagande och inskolning av nyanlända flyktingbarn

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer