Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap"

Transkript

1 Plats Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik Tid Söndagen den 23 november 2014 Närvaro Styrelsen Anders Karlzén Jan Källmark Lars-Åke Larsson Richard Nilsson Nils Ulmner ordf v ordf sekr ledamot ledamot Verksamhetsansvariga Ingvar Arnér gästhamn Jan Furemo segling Gert Petersson varv Peter Eckerbom adj Skansholmen Samt medlemmarna (enligt närvaroförteckning) 1 Sammanträdets öppnande Ordförande Anders Karlzén hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 2 Behörigt utlysande Höstmötet har annonserats tre måndagar i Västervikstidningen samt varit anslaget på Solbergsudde samt på sällskapets hemsida. Förslag till dagordning har redovisats på hemsidan. Mötet finner att det varit behörigt utlyst. 3 Föredragning av dagordning Förslag till dagordning presenteras och godkänns. 1

2 4 Verksamhetsrapport 2014 samt planering 2015 Gästhamn Klubbmästeri Marknad Segling Skansholmen Ungdom Varv Styrelsens pris 425 gästnätter noteras för den gångna sommaren - en liten minskning (beroende på dåligt väder under högsäsong) jämfört med tidigare år. Budgeten har kunnat hållas. Ingvar har undersökt förutsättningarna för WiFi i gästhamnen. Minsta kostnad är 874 kr per månad förutom några tusen för hårdvara. En sommar kostar då ca kr, dvs ca 8% av gästhamnsintäkterna. Thomas Ragnarsson avråder från denna lösning eftersom kapaciteten blir för dålig. Höstmötet beslutar uppdra till Ingvar att utreda vad det skulle kosta att ordna WiFi utan kapacitetsbegränsning eller lokalt i klubbhuset. Nya röd/gröna skyltar har införskaffats. Ett antal cyklar har renoverats. Christina Dunger Petersson rapporterar. Två tematräffar: foto resp Erlandssons. Välbesökt midsommarfest. Förtäring i samband med arbetsdagar. Snart 2e adventskaffe Två nummer av WSS-nytt. Det sista ska komma före jul. Jan F visar bilder och rapporterar från sommarens seglingar. Fyra kappseglingar har genomförts under året: WSR, Visbyseglingen, WM/KM och Byxelkroken. Den sistnämnda lockade 87 båtar. Vädret tvingade fram avkortning av banan. Bosse Djerf, Thomas Ragnarsson, Hans Asklund och Mats Ferner har deltagit i ett antal externa seglingar. Tillsammans med Wikingarna har man genomfört en utbildning för seglingsledare. I WSS är nu Christer Andersson, Fredrik Holmberg och Jan Furemo licensierade. Peter Eckerbom rapporterar. Peab har bytt syll och pelare. Trädäck har lagts under en arbetsdag. Räckena bör vara klara till våren. Anders rapporterar. Seglarskola har genomförts för elever. Lägret fick ställas in beroende på för få anmälningar. Sektionen har problem både med att få fram instruktörer och en ny ordförande. Anders har talat med Wikingarna om att genomföra gemensam seglingsutbildning för ungdom. Inledningsvis ska verksamheten göras mera synlig t ex med annonsering och skolkontakter. Wikingarna och WSS har tillsammans båtar för att kunna ha 50 ungdomar seglande samtidigt. En hel del underhåll har genomförts samt att en elsäkerhetskontroll. Gert tar upp frågan om hur den nyrenoverade 606an ska användas eller om det är lämpligt att den säljs medan skicket är gott. Ungdomssektionen har inte varit så flitiga detta år. Gert föreslår och höstmötet beslutar att behålla båten tillsvidare. Styrelsen har behandlat en begäran om att erbjuda en senare höstupptagning. Gert föreslår och höstmötet beslutar att det ska möjliggöras med individuell upptagning efter de sedvanliga tre gemensamma. Anders riktar ett varmt tack till alla som engagerat sig under året. Särskilt framhåller han Ingemar Wihlstrand för hans insatser på Skansholmen. Han får styrelsens pris och tackas med tennfat och julbord på Stadshotellet samt applåd. 2

3 5 Ekonomisk resultatprognos 2014 Prognos Budget Rörelseintäkter Rörelsens kostnader Resultat före avskriv Avskrivningar Resultat efter avskriv Resultat före finansiellainvesteringar Resultat efter finansiella Intäkter och kostnader Anders konstaterar att det råder en god överensstämmelse mellan prognos och budget 6 Verksamhetsansvariga Inför kommande år behöver sällskapet rekrytera verksamhetsansvariga för Skansholmen, Ungdom, Marknad och Miljö. Medlemmarna uppmanas tipsa valberedningen, Arne Blomgren om lämpliga kandidater 7 Skansholmen Thomas Ragnarsson har på styrelsens uppdrag tagit fram förslag på användningsområden för Skansholmen. Han visar en Power Point modell som återges i bilaga till protokollet Magnus Ekholm föreslår att WSS ökar sitt engagemang i Skansholmen t ex med (arbetsdagar och fester. SA Nilsson påminner om alla investeringar som måste göras för att en restaurang ska kunna etableras samt alla konkurrenter som redan finns. Christina Hammar de Matta: Finns tid och intresse nog för att behålla holmen? Peter Eckerbom tror bröllopen kan komma igång igen nu när renoveringen blir klar. Gert påminner om historien bakom och allt arbete som lagts ned under snart 100 år. Han anser att vi är skyldiga att hjälpa till med att vårda minnet. Thomas tror inte att det kommer fler besökare till Skansholmen bara vi förbättrar bryggorna. 3

4 7 Skansholmen (fortsättning) Jan K redovisar Arvfondens skäl för att avslå vår bidragsansökan: Arvsfonden bedömde att det var för lite nytänkande i vårt förslag. Jan K rekommenderar att vi låter Ekubi AB göra ett nytt försök efter det att vi klargjort hur Skansholmen ska användas. På Anders förslag beslutar Höstmötet fortsätta behandlingen av ärendet på årsmötet 8 Scrubbis Nicolas Broberg beskriver båtborsten Scrubbis med vars hjälp båtbotten kan rengöras utan lyftning. Giftfärgsmålning behövs inte utom för drevet. För inköp kan LOVA-pengar användas om sällskapet köper tillräckligt många.. LOVA utlovar även bidrag för en flytbrygga. Ingvar föreslår och höstmötet beslutar att ett antal medlemmar får prova Scrubbis för utvärdering kommande sommar. Höstmötet uppdrar till Gert att sammanställa intressenterna samt beställa lämpligt antal Scrubbis om möjligt med LOVA-bidrag 9 Spolplatta Richard visar skisser och förklarar hur en anläggning för bottenspolning skulle kunna byggas. Richard tror inte att Scrubbis är ett realistiskt allternativ. Västerviks kommun ställer för närvarande inga krav på en spolplatta men det lär komma så småningom. Richard har tittat på ett antal anläggningar i landet och utformat skisser som stämmer med högt ställda krav. Richard räknar med att en anläggning skulle kunna byggas tillsammans med Erikssons varv. Men dilemmat är att Erikssons inte kommer att göra något förrän kraven blir tvingande och att LOVA-bidraget förutsätter att det inte finns en tvingande lagstiftning. Eftersom beviljat LOVA-bidrag är giltigt i tre år men inte bindande för WSS beslutar höstmötet att uppdra till styrelsen att lämna in ansökan. Anders informerar om att klubben i Pukavik har budgeterat tkr i materialkostnad. Därtill kommer ideellt arbete. 10 Trädäckning av Y-bommarna Flertalet bryggliggare har försett sin ena Y-bom med trädäck. Styrelsen bedömer att detta - av säkerhetsskäl - bör göras på samtliga bommar. På Anders förslag beslutar höstmötet att ålägga alla bryggliggare att kontrollera att landsidans Y-bom är försedd med trädäck som täcker den öppna triangeln samt att vid behov komplettera. Det ska ske före sjösättningen Alternativt byggs trädäcken på arbetsdag och debiteras bryggliggaren med 750 kr. 11 Presentation av SBU samt medlemsavgift 2015 SBUs representanter Roland Nykvist, (ordf Smålands båtförbund) samt Göran Wretås (kassör i Mönsterås båtklubb) berättar om vad WSS kan vinna på att gå med i Båtunionen. 4

5 11 Presentation av SBU samt medlemsavgift 2015 (forts) Båtunionen består av 27 båtförbund i Sverige. 46 anslutna klubbar bildar Smålands båtförbund. Av dess är nio klubbar dubbelanslutna även till SSF. 27 av de 46 ligger vid Östersjökusten övriga har sin verksamhet i insjöar. Förmåner med medlemskap i SBU: Medlemstidning sex gånger per år direkt till varje medlem. (Lösnummer kostar 60 kr/st) Ett antal försäkringar t ex för tävlingar, byggnader, styrelsens ansvar Ett antal instruktioner och mallar Medlemsregistret i Microsoftmiljö finns på en central server och är tillgänglig för alla med behörighet. Hanterar individer, båtar, byggplatser, vinterplatser, nycklar, olika avgifter etc. Dock än så länge inget bokföringsprogram men man får en bokföringsorder med konteringar av de olika avgifterna. Mail och SMS kan kopplat direkt till registret. Båtunionen lämnar inte ut några uppgifter till 3e man. Klubben beslutar om vilka behörigheter som ska fördelas. Avgiften fr o m 2015 kommer att bli 74 kr för dubbelansluten (25 kr för ungdom). Medlemsräkning 1 januari-15 februari Höstmötet beslutar rekommendera årsmötet att ansluta sällskapet till Båtunionen samt redovisa avgiften på huvudmedlemmarna. På Anders förslag beslutar höstmötet rekommendera årsmötet 2015 att besluta höja avgiften för huvudmedlem med 74 kr. Nilserik Hollander protesterar mot detta beslut. 12 Förslag till budget 2015 På styrelsens förslag rekommenderar höstmötet årsmötet att anta nästa sidas budget för

6 Preliminär budget 2015 Kostnader Intäkter Gemensamt Skansholmen Ungdomssektionen Varvssektionen Klubbhus- o material Klubbmästeriet Gästhamnssektionen Seglingssektionen Marknadssektionen Ränta S:a före avskriv S:a kostnader Avskrivningar S:a efter avskriv Resultat Överskottet motiveras av några osäkerheter: Många båtar till salu, spolplatta, amortering av skulder. 13 Övriga frågor Ingmar Lindin påminner om att vi måste sätta i säkerhetsstegar för vinterbruk på bryggorna. På sommaren finns båtarnas räddningsstegar. Magnus Ekholm uttrycker oro för medlemsrekryteringen. Pekar på båtar till salu, höjning av medlemsavgifterna och krav på stöttor. Anders menar att vi har lämplig prissättning och bra villkor. Nilserik Hollander argumenterar för att amortera på Y-bommarna när utrymme finns. Nilserik menar att vi borde försöka köpa marken på Solbergsudde. Anders är tveksam eftersom besittningsskyddet inte påverkas. Arne Blomgren beskriver att hyran är låg och ligger fast till Avslutning Anders tackar klubbmästeriet för fika och förklarar höstmötet avslutat. Anders Karlzén ordförande Lars-Åke Larsson sekreterare 6

7 Bilaga. Thomas Ragnarsson om Skansholmen Bakgrund Investerat sedan 2006: 331 tkr Underhållskostnader per år i snitt: 13 tkr Medlemsbidrag sedan 2006: 97 tkr Få använder Skansholmen Båtlivet har förändrats..större båtar Färre ursprungsseglare med vegamössa. Liten ungdomsverksamhet under senare år Mycket ideellt arbete under många år Syfte och mål Öka tillgängligheten på Skansholmen Öka attraktionsvärdet för att vara där Fördela eller minska kostnaderna Öka intäkterna Långsiktiga på investeringar Trestegsraket 1. Intresseanmälan till företag Hitta något företag som kan driva tex restaurang, turistverksamhet eller liknande. 2. Intresseanmälan till klubbar (alla) Alla klubbar som kan vara intresserade av att nyttja Skansholmen, även frimärksklubben. 3. Investeringar. Söka bidrag från kommun eller andra fonder när vi har ett underlag till Skansholmen Åtaganden & för/ nackdelar Wss skall öka sina intäkter Wss skriver avtal med intressenter och klubbar Wss skall inte öka sina åtaganden om intressenter hyr eller använder holmen Prissättningsidé Klubbar betalar per medlem (ex 150 meddelar * 25 kr) Restauranger betalar sina egna investeringar plus % av omsättning. Kommunen hjälper till så att Västervik blir en attraktiv skärgårdsstad. 7

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2012-06-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer