SVENSK STATLIG FJÄRRVÄRME- FORSKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK STATLIG FJÄRRVÄRME- FORSKNING 1981-1996"

Transkript

1 **Y* 4CS L\ ^y Forskning och Utveckling FÖLJ 1997:13 SVENSK STATLIG FJÄRRVÄRME- FORSKNING Mikael Henriksson och Sven Werner, FVB - Fjärrvärmebyrån AB FUMVAFUl

2

3 SVENSK STATLIG FJÄRRVÄRME- FORSKNING Mikael Henriksson och Sven Werner, FVB - Fjärrvärmebyrån AB ISSN

4 1997 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

5 Sammanfattning SVENSK STATLIG FJÄRRVÄRMEFORSKNING Svensk, statligt finansierad ijä^ämeforskning under åren redovisas genom en sammanställning av projekt och publicerade dokument. Projekt och dokument har identifierats genom att följa de pengar som anslagits av de statliga myndigheter som ansvarat för fjärrvärmeforskning. Genom denna metod har enbart de program som officiellt innehåller fjärrvärmeprojekt redovisats. 1 begreppet fjärrvärmefotskning ingår ej forskning om värmeproduktion, som ej ingått i de program som sammanställ ningen berör. Totalt har 315 projekt identifierats- men endast 250 projekt har publicerade dokument. Inom dessa projekt har 529 dokument identifierats. Sammanlagt har i löpande penningvärde 139 miljoner kronor satsats på Ijärrvärmeforskning under perioden. 1 delfinansierade projekt har tjärn ärmeföretagen bidragit med 24 miljoner kronor Sverige har även deltagit i ett nordiskt och i ett internationellt program dar andra länder också satsat pengar. Toialt beräknas de sammanställda projekten motsvara ett värde på 350 miljoner kronor i dagens penningvärde. Inom forskningsprogrammen har det under perioden avlagts 10 doktors- och 12 licentiatsavhaodlingar. Ett flertal ytterligare avhandlingar förväntas under det kommande året. Alla identifierade projekt och dokument listas. Dokumenten kommenteras även Översiktligt. Denna översikt är ämnesoiienterad. Informationen om dessa projekt och dokument har tidigare varit tunn och ofullständig. Insamlad information om projekt och dokument finns även lag : rade i en relationsdatabas. Sökord: Fjärrvärme, forskning, värmelast, värmedisinbntion. fjärrvärmecentraier

6 Summary SWEDISH DISTRICT HEATING RESEARCH % Swedish district heating research, financed by the govemment, during the period is presented by a compilation of projects and document published. Frojects and docuinents have been identified by tracäng teh grants from the national authorities responsible for district heating research- By this method, only programs of&cially containing district heating projects have been analysed. No research on heat generation is included, since this researeh is financed by oiher programs. Totally, 385 projecis have been ädentified, bul only 250 projects have document pjbjished. In all, 529 research documents have been identified, During the period, 139 million Swedish crowns in currentvalue have been used for district heating research. In projects partly public funded, the district heating tompanies have contributed with 24 million crawns. Sweden has atso particäpated in one nordic and in oiie international program where other countrie<t afso have made contributions. The present value of all projects compiled is estimated to 350 million crowns. Within the research programs, 10 doctorate and 12 licentiale theses have been presented. Several more theses are expected in the near future. All projects and documents identäfied are listed. Areviewof all documents published Is given. Tliis review is divided by subject and short comments on each docnmeni are given. Earlier. information about all ihese project has been sparse. The information gathered about projects and documents al so exist as data basc. Kc^ords: Disirict heatäng, research, heat load, heat distribution, substaltons

7 Förord FV B-Fjärrvärme byrån ab har av Svenska Fjärrvärmeföreningen fatt i uppdrag att sammanställa och sammanfatta den statligt finansierade Ijäirvärmeforskningen under de senaste åren. Bakgrunden till uppdraget är att Svenska Fjärrvärmeföreningen under hösten 1995 övertog det operativa ansvaret för statligt delfinansierad fjärrvärmeforskning genom ett kollektivt branschforskningsprogram. I detta pragram ingår dock inte produktion av väime, som administreras av andra organ. Syftet med sammanställningen 3r att fa en Överblick över tidigare genomförd forskning med avseende på inriktning, omfattning och utförare. God kännedom om tidigare projekt minskar risken för att återupprepa tidigare genomförd forskning genom dubbelarbete. Förhoppningsvis kan denna sammanställning användas av de fj ärr värmeforskare och praktikens fjäirväimetekniker som önskar en snabb översikt över den svenska Jjärrvärmeforskningen. En utgångspunkt för arbetet har varit att den senaste sammanställningen över detta ämne avsåg tidsperioden (de två första energiforskningsperiodetna), varför ambitionen har varit au tacka in heta perioden fr o m 198] i denna sammanställning. Insamlat materia] har dock varit av varierande kvalitet. Speciellt saknas viss information om del projekt under 80- talet. I gengäld har information om del äldre BFR-projekt, som inte fanns med i den tidägare sammanställningen, tagits med. Arbetet har bedrivits under perioden februari-november Arbetsmetodiken har varit att fölia beviljade medel hos olika forskningsråds program för fjänväiroe till projekt och tillhörande dokumentation. Insamlad dokumentation har kopplats till projekt och forskningsråd. Mikael Henriksson har arbetat med att sammanställa insamlad dokumentation och har haft ansvar för databaserna för projekt, dokumentation, kopplingar, frågor och rapporter. Undertecknad har stått för övrigt arbete, vilket innebär att undertecknad är helt ansvarig för de värderingar och omdömen som redovisas i denna rapport. Vårt arbete redovisas i tre huvuddelar. I del A, ÖVERSIKT OCH SLUTSATSER, lämnas övergripande information om de olika forskningsrådens verksamhet och sammanfattande slutsatser. I del B ; FORSKNTNGSDOKLLMENT, kommenteras publicerade forskningsrapporter. För att göra den överskådlig har vi valt en ämnesindelning som är identisk med kapitctindelningen i läroboken Frederiksen & Werner, Fjärrvärme - Teori, tehnk och funktion. Studentliileraiur Motivet för detta är det känns omotiverat att repetera alla fj ärr, ärm eteknikens grunder när forsknhigsdokumemen och r t viss utsträckning, resultaten ska kommenteras. Det är därför lämpligt att inhämta grunderna frän läroboken om man fullt ut vill förstå innebörden av forskningsdokumenten. Samordningen mellan grunder och forskning underlättas om de har samma kapitclirtdclning. I del C. PROJEKT OCH DOKUMENT, återger vi mskriftei frän den rela!ionsdaeabas\i har byggt upp for att hantera all information på en entydigt satt. Listor ö\-er projekt och dokument finns enligt följande:

8 CL Projekt sorterade efter projektnumnierordning C2. Projekt sorterade efter anslagsmottagare C3. Kopplingstabell mellan projekt och dokument efter projektnmrimerordning C4. Kopplingstabell mellan projekt och dokument efter dokumenmummerordning C5. Dokument efter dokumentnumnierordnmg Av lista C3 och C4 framgår vilka projekt som saknar publicerade slutrapporter. Själva relationsdatabasen har överlämnats till uppdragsgivaren. EgeniJigen är ovanstående listor på papper ett dåligt surrogat for själva relationsdatabasen och de möjligheter som finns att arbeta med denna. Redovisningstekniskl återges alla litteraturreferenser i bokstavsordning i anslutning till slutet av varje avsnitt för att få en bättre kontakt mellan litteraturhän visningar och den fullständiga litteraturreferensen. Litteraturhäuvisninger markeras i löpande text med kursiv stil. Borås i november Sven Werner

9 Innehall Rapporten innehåller följande huvuddelar. Utförligare förteckning finns i varje dels innehållsförteckning. Del A Del B Del C Bilaga L Bilaga 2 Bilaga 3 Översila och slutsatser Inledning Svenska Eneigiforskningsprogrammet Svensk statlig fjärrvärmeforskning Fjäirväimeprogram i andra länder Fjänvärmeprojekt Dokumentation Forskningsinformation Långsiktig kompetensuppbyggnad SluEsaEser Slutord Forskningsdokument Inledning Vännelast Produktionsanl äggningar Distribution Kundanläggningar Fjärrvärme system Ekonomi Fjärrvärmens utveckling och utbredning Litteratur Fj ärrkyla Projekt och dokument Lisia Cl. Projekt sorterade efter jprojektnummerordning Lista C2. Projekt stmeradc efter anölagsmottagare Lista C3. Kopplingsiabell mellan projekt och dokument efter pro jektnr.ordning Lista C4. Kopplingsiabell mellan projekt och dokument efter dok.nr. ordning Lista C5. Dokument efter dokumcntm\ordning Förteckning över publikationer utgivna inom ramen flir Nordiska Fj ärrviir m epr ogramro et Förteckning och förklaring av använda dokumentförkortningår Författarens anknytning till refererad forskning

10

11 Del A Översikt och slutsatser A-I

12

13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING '* 1.1 Omfattning och avgränsn ingår Metodik 5 13 Redovisning -9< 1.4 Definition av omfång ^ 2 SVENSKA ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMET B 2.1 MåJ * 2.2 Omfattning ' 3 SVENSK STATLIG FJÄRRVÄRMEFORSKNING Primära farskningsräd % Nämnden fbr Energiprodukt ionsfofskning f 3.12 Siarens Räd fiir Byggnadsforskning 3.1,3.Statens Energiverk ocb NUTFK Studsvik $ Programrådet i Studsvik 9 3,17 SairnnaFLfatlniDE av pnmäia forskningsråd l0 3.2 Sekundära forskningsråd Väimeforäk." Nordiska energiforslmin^progranimel - TI InKmalional EriETäy Agency *K Svenska FjärrvaimefGrenin^en -i* 32.5 Samman fällning, av sekundära forskningsråd Översikt J * 4 FJÄRRVÄRMEPROGRAM 1 ANDRA LÄNDER 15 5 FJÄRRVÄRMEPROJEKT Projektstatus ^ 5.2 Projekl utan dokumeni W 5.3 Forskning^utförare 'It G DOKUMENTATION 20

14 6J Dokumentstatus Ämnesinriktning Publicerings ru I iner 22 7 FORSKNINGSINFORMATION Samhällets krav på forskningsinformation $3 7.2 Information om fjärrvärmerorskning 2$ B LÅNGSIKTIG KOMPETENSUPPBYGGNAD Licenliatarneten Duktarsdv hand lingar 26 Q SLUTSATSER Forskningen* effektivitet 9.2 Forskningens produktivitet Forskningsin formation 31 9A Allmänna slutinlryrk SLUTORD 32

15 1 Inledning 1,1 Omfattning och avgränsningar Det svenska energi forskningsprogrammet har haft en sådan uppdelning i olika program art forskning om alla delar i ett fjärrvärmesystem inte hamnat i samma program. Främst har det skett en bodelning mellan värmeproduktion och efterföljande led i kedjan från bränsle tim kund. I delta arbete genomförs en sammanställning och värdering av de program som omfattat de efterföljande leden till värmeproduktion. Med svensk fjämärmeforskning avses i detta arbete därför normall projekt som behandlar värmedistribution och leverans av fjärrvärme via fjärrvärmecentraler. I viss mån ingår också vissa systemfrågor. Dv S det är de forsknmgsbeviljande myndigheternas uppfattning om vad som är fjärrvärmeforskning som ligger till grund för vad som ingår i detta arbete. Projekt som berör bränslen, värmeproduktion och miljöfrågor liar bekostats via andra delprogram av enereiforskrangsprogrammen och dessa projekt ingår normalt inte i detta arbete. Dock har enstaka projekt som berör värmeproduktion smugit sig in i de aktuella delprogrammen, då ansvariga myndigheter tänjt lite på gränserna. Dessutom har de anslagsbeviljande organen givit pengar til! olika ramprogram och andra forskningsråd, som inte haft en lika stnkt syn på fjäm-ärmefotskning, Detta ger fler projekt som berör värmeproduktion. Vi har dock valt att inte utesluta dessa projekt ur vår sammanställning, ty vi vill väsa vad pengar som avsatta för rjäitvärmeforsknmg har använts till Sammantaget innebär detta att redovisningen i detta arbete inte är så strikt nar det gäller bodelningen mellan värmeproduktion och övriga delar av fj ärrvärmesystemet. En konsekvens blir dock att der ämnesmriktade redovisningen i del B blir knapphändig och ofullständig när det gäller värmeproduktion. Övriga avgränsninear är att redovisningen endast bygger på projekt som haft helt eller delvis statligt stod för kunskapsinriktad energiforskning. Detta innebär att projekt som helt bekostats av privata företag, ijärrvärmefdretag eller Svenska Fjärrvärmeföreningen inte igår, dock ängar sk nivå 2-projekt bos Värmeforsk. Ej heller ingår projekt som erhållit statligt stöd ror att bygga demonstrations- och protypanläggningar i form av investeringsbidrag och subventionerade Mn. Dessutom ingår ej projekt som haft stöd för experimentbyggande eller experimentbyggnadslån. En annan avgränsnäiig är att det dm vara forskningskompetenta personer som skrivit rapporter mm. Vi har därlbr konsekvent rensat redovisningen från examensarbeten. Givetvis är sådana projekt som skalats bort enligt ovan intressanta, men information om dessa återfinns i andra sammanställningar. Det råder dock en brist pä information om forskningsprojekt som bedrivits av fjärrvärmeföretag. Värmeverksföreningen gjorde dock en sammanställning på början av SO-talet, Värmeverksforeningen Nordvärme gjorde också ett försök i samma anda när man i början av 9O-talet sammanställde en pärm med information om 204 forskningsprojekt om fjärrvärme 1 de fem nordiska länderna for åren Jordvärme De svenska bidragen i denna pärm är dock endast Värme forsk-projekt.

16 1.2 Metodik Den metodik som används i detta arbete utgår frän beviljade medel frän statliga myndigheter som ansvarat för de program som omfattat fjåyrvänneforskning, Grundidén är således att följa pengarna och se vad resultatet blir. Ingen gör ju någonting utan att få betalt för det. Genom den valda grundmetodiken har vi dock tappat alla projekt med Qänvärmeanknytning som bekostas med andra program än de som officiellt ska innehålla fjärrvärmeprojekt. Vi känner till flera sådana projelct som inte återfinns i denna sammanställning. Ett exempel är ett projekt om prognoser av värmelast i rjärrväimesystem som bedrivs av institutionen lör matematisk statistik vid Lunds Universitet med Jan Holst som projektledare. Det bekostas av NU- TEtC:s program för komplexa system. Även vissa projekt med rjärrvärmeanknyining utförda vid Linköpings Universitet är ej heller med av samma orsak. Detta arbete om sammanställning av svensk Ejärrvärmeforskning bygger således pä ett nerifrån-upp perspektiv. Antal beviljade projekt och utbetalda medel summeras per forskningsråd. Detta kan ge något annorlunda summor än vad forskningsråden normalt rapporterat om, då de använder ett uppifrån-ner perspektiv. Men i stort seti överensstämmer summorna för all fjärrvärmeforskning per forskningsråd. 1.3 Redovisning Målet med varje projekt är att det ska efterlämna en redovisning i form av en publicerad, skriftlig dokumentation som ska innehålla den nya kunskap som projektet givii. Detta mål har inte uppfyllts Jbr alla projekt. Detta betyder att en del projekt saknar publicerade slutrapporter Orsakerna kan vara flera. En typisk förklaring är att forskningsrådet ansett att rapporten inte hållit ett kvalitetskrav for publicering. Andra orsaker är att projekten har haft andra mål än kunskapsredovisning. Sådana orsaker är resekostnadsersättningar, personliga befattningar. produktutveckling varvid slutrapport kanske hemligstämplats, ersättning for seminarieverksamhet mm. Olika forskningsråd har haft olika policy för hur ej publicerade slutrapporter tillhandahålls. För en del forskningsråd går det att fa tag på opublicerade forskningsrapporter och ftir andra forskningsråd är det nästan omöjligt. De olika rutinerna kommenteras under avsnit- Lei dokumentation. VI har valt att endast kommentera publicerade dokument från de identifierade projekten. Delta innebär att vi inte kommenterar projekt som saknar publicerad slutrapport. Av resursskäl har vi inte lagt ner något större arbete på att analysera varför dessa projekt saknar rapporter, trots an en delprojekt har mycket intressanta titlar. Totalt sakiias publicerad slutrapport for 135 a.v de 385 projekten. Vä har helt enkelt accepterat dessa 'kassationsprocenl" i vår sammanställning. Orsaker till bortfall och andelarna kassatronsprocent för oläka forskningsråd kommenteras dock under avsnittet om fjänvärmeprojckl När det gäller vad som publicerat har vi också gjort en avgränsning. Vi har valt att endast ta med rapporter utgivna i de olika forskningsrådens serier för forskningsrapporter, institutionsrapporter från högskolor och forskningsinstitut samt tidskriftsartiklar. Dessa bedöms vara lätta att erhålla kopior frän for den som är intresserad av en forskningsrapport. Vt har valt att inte inkludera konferens- och scminarierapporter i vår sammanställning, då dessa har en begränsad spridning och svåra att fä tag på i efterhand. Vi är medvetna om att denna gränsdragning missgynnar de forskare som prioriterat denna form av rapportering. Om någon känner sig illa behandlad av denna gränsdragning, så ber vi om ursäkt. A-5

17 1A Definition av omfång Sammanfattningsvis gäller således följande omfattning ocn avgränsningar for denna sammanställning av svensk fjärrvärmeforskning: Tidsperioden %, ej BI Statlig finansiering, heh eller delvis Enbart officiella fjärrvärmeprogram Ej Fjärrvärmefåreningens nya program avseende projekt eller dokumentation 1 stort sett ej värmeproduktion eller miljö Kunskapsinriktad forskning, ej utveckling eller demonsiration Publicerade forskningsrapporter från forskningsråd eller institutioner Ej konferens- eller semänarierapporter Forskningskompetenta forskare, ej examensarbeten Pågående projekt finns listade, men saknas som dokument Trots alla dessa avgränsningar ar omfånget av den nu utförda sammanställningen omfattande. Totalt återfinns 385 projekt och 529 dokument i denna sammanställning. Litteratur: Svenska Vänneverksföreningen. Morgondagens teknik* FoU-projekt vid värmeverken. Oktober Nordvännc : FoU-projekter inom Nordvarme September 1991, 2 Svenska energiforskningsprogrammet Sedan 1975 finns det ett speciellt statligt energi forskningsprogram i Sverige som bekostas via statsbudgeten. Del tillkom efter den första oljekrisen 1973/74 som en åtgärd att effektivisera Sveriges energisektor. Programmet har bedrivits i treårsperioder. Den första programperioden omfattade åren Den sjunde perioden avslutades under 1996 och avsåg tidsperioden , 2.1 Mål Målen med energäforskmngsprogrammet har varierat sedan 1975,1 början var programmet mycket inriktat på en snabb oljeersättning. Kravet på långsikughet och vetenskaplig kompetensuppbyggnad kom 19*4. Under senare år har den sk omställningen av energisystemet vant siyrande.historiska inriktningar och mål under olika perioder sammanfattas på ett bra sätt i WA 1992 o&nutek För närvarande ar målen Ar energiforsknmgspro grammet följande: "De övergripande målen med energiforskningsprogramniet är att skapa vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom. universiteten, högskolorna ock i näringslivet för utveckling och omställning av Art

18 energisystemet i enlighet med riksdagens beslut år 1991 om riktlinjer för energipolitiken", enligt Proposition 1996/97:5- Vad avser energiforskning och teknisk utveckling anges också verksamhetsmålen för respektive myndighet soin att: 1. öka antalet forskarstuderande och doktorer 2. öka antalet högutbildade i näringslivet 3. öka antalet innovationer och demonstrationer i form av system, produkter eller liknande 4. öka antalet samarbetsprojekt mellan högskolan och näringslivet 5. öka antalet internationella samarbetsprojeki Var avsikt har dock inte varit att utvärdera den utförda ijärrvärmeforskningen med utgångspunkt från de nationella energipolitiska målen. Vår uppgift har varit att sammanställa projekten och dokumenten från forskningsprogrammen, samt översiktligt kommentera och värdera dessa med utgångspunkt från den nytta som fjärrvärmeforetagen kan ha av erhållna resultat. 2,2 Omfattning Omfatming i pengar för hela det kunskaps; nriktade energiforskningsprogrammet uppgår till 6,5 miljarder kronor i löpande penningvärde sedan starten 1975 och till 11,5 miljarder kronor L 1996 års penningvärde. Normali brukar högre värden anges för den statliga energiforskningen, men då ingår även utvecklings- och demonstrationsstöd till nya anläggningar. Energiforskningen var som mest omfattande under den tredje perioden under början av 80-talet då den uppgick till 8% av all statlig finansierad forskning. Andelen för den nyligen avslutande sjunde perioden var drygt 2%. Realt sett utgör den nuvarande omfattningen ungefär en tredjedel av den omfattning som energi forskningen hade i början av 80-tal et. Förslaget till medel för energiforskning för 1997 är 23<j miljoner kronor enligt proposiilon 1990/97:5. Sedan starten 1975 har fjärrvärmerelatcrade program fexkl värmeproduktion, bränslen och miljö) erhållit 170 miljoner kronor i löpande penningvärde, vilket motsvarar 290 miljoner kronor i 1996 års penningvärde. Detta betyder au den svenska statliga ijärrvärmetbrskningen har motsvarat 2,5 % av den totala omfattningen av det svenska energiforskningaprogrammet under de 21 år som det har existerat. Litteratur: EnergrfoiskningsgnippeTi, Energiforskningens mål och medel. Ett perspektiv infor 2000-talel. Ds , Stockholm Energikommisionen. Omställning; av energisystemet. SOU 1995:139 med underla^sbi lågor i SOU 1995:140, Stockholm Forskning och samhälle. Regeringens proposition 1996/97:5, Stockholm JVA ; Energiforskning , Statliga satsningar, ambitioner och fesulial 1 VA-M 2 77 ; Stockholm NUTEK, Utvärderingar av svensk energipolitik X NLTTEKR Stockholm 1993.

19 3 Svensk statlig fjärrvärmeforskning 3.1 Primära forskningsråd Primära forskningsråd är de organ som primärt fördelat de statliga pengania för rjärrvärmeforskning. Genom åren har ansvaret för den statliga fjärrvärme forskningen dels flyttats och dels varit delat mellan olika forskningsråd. Här följer en presentation av de forskningsråd som varit ansvariga för fj arrvärmeforskning: Nämnden för Energiproduktionsforskning När energiforskningsprogrammet startade 1975 fanns det inget uttalat delprogram för fjärrvärmerrågor, utan fjärrvärme kom att hänföras till delprogrammen fjärrspillvärme och hetvattenteknik L Dåvarande Nämnden för Energiproduktionsforskning (NE) hade ansvaret för dessa delprogram. Denna sammanställning behandlar inte dessa två första delprogram, då dessa redan finns sammanfattade i NE Totalt omfattade insatserna 30 miljoner kronor under dessa 6 första år Sfalens Råd för Byggnadsforskning Innan energiforskningsprogrammet startade 1975 var det Statens Råd för Byggnads forskning (BFR) och dess föregångare Statens Nämnd för Byggnadsforskning som bekostade vissa en- Staka ijärrvärmeprojekt. Redan på slutet av 50-taM och i början av 6O-talet genomfördes de första projekten: "Stora eller små värmecentraler" (Handlingar 34, 1959) samt '^Värmeförluster från kulvcrtledningar 1 ' (Handlingar 42, 1963). BFR drev också vissa ijärrvärmepiojekt under den första programperioden parallellt med NE:s delprogram. Detta formali serades 1978 under den andra programperioden genom delprogrammet "Yttre försörjningssystem". Projekt som genomfördes under denna period finns med i denna sammanställning, men redovisas under programperioden 1981/84. BFR. övertog sektoraris v aret för fjårrvärmeforsknnig under den tredje perioden , när det fick ansvaret för delprogrammet Vännedistribution, BFR:s ijärrväimeförskning finns inte sammanfattad någonstans, däremot finns insatsplanerna redovisade i BFR 1980 och Totalt har BFR satsat 44,3 miljoner kronor på fjänvärmeforskning under tidsperioden Statens Energiverk och NLTEK När den fjärde programperioden 1984/87 startade fick Statens Energiverk (STEV) sektoransvarel för fjärrvärme. BFR fortsatte dock att driva en del påbörjade fjärrvärmeprojekt Nar NLJTEK bildades den 1 juli 1991, så upphörde Statens Energiverk att existera. Ansvaret för ijämärmeforskning överfördes då till NUTEK, som nu är buvudfinansiär för svenska statlig fjäm-ärmefotskning. BFR och STEV/NUTEK har således sedan 1981 varit de primära finansieringskällorna for statligt finansierad fjärrvärmeforskning med energjforskningsprogrammet som ursprung. A-i

20 STEV/NUTEK:s ^ärrvärmeforskning finns inte sammanfattad någonstans, däremot genom- Fördes 1993 en internationell utvärdering av 7 högskoleinstitutioner och Frärrvärmeutveckling AB som erhållit medel för fjärrvärmeforskning frän NUTEK. Denna utvärdering, Dtmxier mfl J993, är aktörsorienterad och behandlar heja den verksamhet som dessa institutioner bedriver, även sådan forskning som bekostas av andra NUTEK-program eller andra forskningsråd. Dvs utvärderingen följde inte helt de avgränsningar som själva fjärrvärmeprogrammet hade. Totalt har STEV/NUTEK satsat 72,6 miljoner kronor på fjärrvärmeforskning under tidsperioden , Energiteknikfonden NUTEK administrerar också Energiteknikfonden, som också har stött projekt med fjärrvärmcanknyitiing, Energiteknikfonden finansieras med medel från koldioxidskatten på oljeprodukter och har därigenom egentligen inget ekonomiskt samröre med energiforskningsprogrammet. Sedan 1991 har det varit möjligt an med fondens pengar ge stöd till programorienterad verksamhet och kollektivforskning inom energiområdet. Totalt har Energiteknikfonden satsat 13,2 miljoner kronor pä ^arrvärmefaktning. Främst avser detta bidrag till sekundära forskningsråd som Väimefocsk lom 1995 och Svenska Fjärrvärmeforeningensnyaprogramfrom Sludsvik Tidigare fanns det en direktkanal från statsbudgeten till det statliga bolaget Studsvik AB för energiforskning. Huvudsakligen var dessa medel avsedda Rir nukleär energiforskning. Men med början under B O-tal et, så avsaties en viss andel av dessa medel till icke-nukleär energiforskning. En del av denna andel användes för fjärrvärmeforskning inom Studsvik. Hur mycket pengar som detta omfattade är för oss okänt. Dessa pengar har fördelats på olika interna projektinom Studsvik, som hade rätt att själv fördela pengarna. Studsvik fiek även pengar frän del ordinarie energiforsknmgsprogrammet i konkurrens med andra fjärrvärmeforskare. Under denna period kom Studsvik, med avseende på fjärrvärme, att bli närmast ett branschforskningsinstitut. När Vattenfall AB 1991 övertog Studsvik frän staten, så avyttrades fjärrvärme verksamheten till andra ägare, som bildade FjSirvärmeuiveckling AB (FVU). Detta bolag övertog dårolien som ett branschforskningsinstitut, men hade inga direktanslag från staten. FVU betraktas därför enbart som en utförare av fjänvärmeforskniiig 3 denna sammanställning. 1 praktiken upphörde verksamheten inom FVU under Programrådet i Studsvik Sludsviks särställning med direktanslag för icke-nukleär energiforskning ifrågasattes under slutet av 80-talet, varvid en separat myndighet. Programrådet i Studsvik (PRIS), bildades Programrådet hade delvis från Studsvik externa ledamöter. Dess uppgift blev att fördela det årliga anslaget på cirka 20 miljoner kronor för icke-nukleär energiforskning vid Studsvik, varav cirka 10% gick till fjäirvdrmeforskning. Rådet upphörde med sin verksamhet Totalt satsade PRiS 8,5 miljoner kronor på fjänväraieforskning under perioden

21 3.1.7 Sammanfattning av primära forskningsråd I tabell 1 sammanfattas de medel som olika primära forskningsråd satsat på fjärrvärmefotskning. Totalt har således svenska staten satsat minst 140 miljoner kronor i löpande penningvärde på ijättvarmeforsknine under perioden %. Realt sett motsvarar detta cirka 190 miljoner kronor i 1996 års penningvärde. Realt sett var insatsen 40 % lägre under den senaste programperioden 1993/96 jämfört med programperioden 1981/84. Tabell L Pengar från olika primära forskningsråd till fjarrvärmefarskning per programperiod Primärt Fördelade medel per programperiotl %kr Totalt forskningsråd 1981/ / / / / [440 STEV/NUTEK Enersileknikfonden Sm ds vi k, direkt iirunosumma Alla medel har inte använts direkt av de primära forskningsråden, utan vissa medel har delegerats till sekundära forskningsråd. Bland utforare av fjärrvärmeforsknirig har dock SmdsviL haft en särställning då nan erhöll pengar direkt ur statskassan. Observera dock att omfattningen av dessa direktanslag till Studsvik inte finns med i ovanstående tabell. Däremot återfinns många av de dokument som producerats med dessa okända pengar med i denna sammanställ- 3.2 Sekundära forskningsråd Med sekundära forskningsråd avses organ som bekostat forskning om fjärrvärme och som delvis finansierat sin verksamhet med medel från de statliga primära forskningsråden. Från de primära finansieringskällorna BFR, Statens Energiverk och NUTEK har medel gått vidare till 3 olika andra forskningsprogram med fjärrvärme som lema: ett intemationelll ett nordiskl och ett nationellt. Det internationella programmet har bedrivits av International Energy Agency. det nordiska programmet återfinns inom ramen for det speciella gemensamma nordiska energiforskningsprogram som initierades av Nordiska Ministerrådet, medan det nationella programmet bestått av Värmeforsks program för hetvattenteknik. Sedan hösten 199? har Svenska Fjärrvärme föreningen övertagit Värmeforsk roll som sekundärt forskningsråd. Inom det svenska fjärrvärmeprogrammet har LTH, Värme- & Kraftteknik hatt en särställning som kan liknas vid ett sekundärt forskningråd. Institutionen har dels hafi ramprogramanslag från BFR. STEV & NUTEK, samt dessutom projektanslag från BFR och Värmeforsk samtidigt som man aktivt arbetat inom del nordiska fjäirvärmeprogrammet. Många av institutionens forskningsprojekt har därför sam finansierats av många olika primära och sekundära forskningsråd. T de efterföljande avsnitten om projekt och dokumentation redovisas därför LTH. Värme- & Kraftteknik som ett sekundärt forskningsråd.

22 3.2.1 Värmeforsk Värmeforsks programområde Hetvanenteknik finns redovisat sedan Programområdet har delvis finansierats av staten via energiforskningsprogrammet genom BFR, Statens Energiverk och NUTEK. Resterande medel har kommit från Värmeforsks olika intressenter, varav Värmeverksfdreningen (nuvarande Svenska Fjärrvärmeföreningen) har varit en huvudintressent. Programområdet Hetvattenteknik avslutades under hösten 1995 och pågående projekt överfördes till Svenska Fjärr^ärmeforenängens nya forskningsprogram. Genomförda, projekt inom Värmeforsk finns föredömligt redovisade i Projekt och resultat, som ärligen givits ut sedan 1984 som Värmeforsks årsberättelse. 1 dessa presenteras de olika forskningsprojekten både med avseende på omfattning i pengar och resultat. Fr om 1995 har dock informationen blivit mer mager. Total i har Värmeforsk satsat 34,5 miljoner kronor på fjärrvårmeforskning under perioden T denna summa ingår de 15 pågående projekt som Värmeforsk överförde till Svenska Fjärrvärmeföreningen hösten Bidraget från primära forskningsråd har varit 10.5 miljoner kronor, vilket innebär att Värmeforsks intressenter själv har Eillfbrt 24,0 miljoner kronor. Detta betyder att den statliga andelen av finansieringen har varit runt 30% Nordiska energiforskningsprogramnict Sedan 1985 bedrivs inom Nordiska Ministerrådets ram ett energiforskningsprogram, varvid fjärrvärme är ett av sju programområden. De övriga sex områdena är bioenergiprocesser, bränsleceller, energi och samhälle, fasta bränslen, petroleumtekn ologi samt processintegration. Sveriges andel finansieras genom det statliga energi forskningsprogrammet. Fjärrvärmeprogrammet har inte varit projektorienterai, utan ett nordiskt samarbete med utbyten av torskarstudenter har prioriterats. Dock har programmet en viss ämnesoräentcring och för tidsperioden är denna: Effektivisering av värmedistribution, övervaknings- och diagnosteknik, ijärrvärmebaseradkvjteknik samt energiproduktion och energilagring för fjärrvärme. Den sk nordiska mobiliteten har stimulerats genom utdelade stipendier för vistelse vid en fjärrvärmeinstuution t ett annat nordiskt land. Många seminarier har årligen anordnats for de forskarstudenter som deltagit i programmet. Vid 7 tillfallen har programmet anordnat internationella symposier med ohka fjärrvärnietema, se bilaga I. Det nordiska fjärrvärmeprogrammef administreras av Energiforskningen Norge och leds av ett fackkollegium bestående av en representant från varje nordiskt land. Svensk representant har sedan siarten 1985 varit professor Lennart Thömqv i st Iran LTH, Värme- & Kraftteknik. Verksamheten har bedrivits i olika programperioder. De ivå första omfattade åren och Wu pågår den tredje perioden: Då det nordiska programmet inte är projektorienterat så finns det inget projektsys Lem med tillhörande fördelning av anslag. Däremot har man sammanställt en ambitiös publikationslista Över de arbeten som de i programmet deltagande forskarsludenteraa har presterat. Denna publikationslista återfinns som bilaga 1 i delta arbete- Hela det nordiska energi forskningsprogrammet finns redovisat i dels en ärlig ÅrsmeJdmg från Energiforskningen Norge och dels i sammanfattningar av varje genomförd programperiod: NMR 1991 och Energiforskningen dessa återfinns sammanfattningar av vad som genomförts inom del nordiska fjärrvämieprograinmet. Bl a finns alla nordiska stipendiater lista-

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning 2011-06-30 Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning Evaluation of Environmentally oriented automotive research Tomas Åström, Petra Salino och Tommy Jansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Strategiska tankar och förslag Slutrapport från Elpanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle

Läs mer

Elkraftteknisk samverkan

Elkraftteknisk samverkan Nr 3:2005 Elkraftteknisk samverkan Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag att utarbeta förslag till förstärkt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom elteknikområdet. Slutrapport 2005-10-14

Läs mer

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram 10 april 20 juli 2012 Abstract Sammanfattning This report, conducted by the Swedish National Space Board (SNSB),

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

IT-forskning i Sverige och i omvärlden. Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 A2008:006

IT-forskning i Sverige och i omvärlden. Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 A2008:006 A2008:006 IT-forskning i Sverige och i omvärlden Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 Edgar Iglesias, Sara Berntsson, Lars Bager-Sjögren Karin Hovlin, Andreas Göthenberg

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Utvärdering av Almis företagsrådgivning

Utvärdering av Almis företagsrådgivning PM 2014:20 Utvärdering av Almis företagsrådgivning Utvärdering av rådgivningsverksamhet till etablerade företag Tillväxtanalys har uppdraget att utvärdera insatser för statligt finansierad företagsrådgivning.

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer