Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar"

Transkript

1 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Grävning Plöjning Nedpressning System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, CARL BRO AB GÖRAN HELLSTRÖM, LTH GUNNEL NILSSON, SGI Varia 556 LINKÖPING 2006

2

3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Varia 556 System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, CARL BRO AB GÖRAN HELLSTRÖM, LTH GUNNEL NILSSON, SGI LINKÖPING 2006

4 Varia Beställning ISSN ISRN Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) Linköping SGI Informationstjänsten Tel: Fax: E-post: Internet: SGI-VARIA--06/556--SE

5 Förord Denna delrapport avslutar projektet Effektivare elanvändning med markvärmesystem Utveckling av ny teknik för värme och kyla. Tidigare har inom projektet publicerats delrapporterna: System för värme och kyla ur mark En nulägesbeskrivning, SGI Varia 511, System för värme och kyla ur mark Förslag till utvecklingsprogram, SGI Varia 516, Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem, SGI Varia 527. I denna rapport presenteras tre demonstrationsobjekt med olika jordvärmesystem. Avsikten har varit att med ett uthålligt flerårsperspektiv kunna utnyttja jordvärme med hjälp av markvärmeväxlare, som begränsas till minsta möjliga yta. Installationen av markvärmeväxlarna har utförts med nyutvecklad teknik för respektive objekt: Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike. Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar. Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera. Demonstrationsobjekten har följts upp genom mätningar av systemens funktion och resultatet har använts för att visa på optimal dimensionering av nya anläggningar vid olika förutsättningar. Arbetet har utförts i samarbete mellan Avdelningen för Matematisk fysik, Lunds tekniska högskola (Göran Hellström), Carl Bro AB (Anna Gabrielsson) och Avdelningen för Miljöteknik (Gunnel Nilsson och Bengt Rosén) vid SGI. Projektledare har varit Bengt Rosén. Under en förlängning av projektet 2005 har Johan Nordbäck, SGI, varit formell projektledare gentemot Formas. Projektet har finansierats genom anslag från: Formas, diarienummer 24.1/ resp Statens energimyndighet, projektnummer SGI, Statens geotekniska institut, dnr IVT Industrier AB LVT, Linköpings Värmepumpsteknik Garpco Energi Komfort AB Uponor AB Hillerstorps Schakt AB Under projektets genomförande har projektgruppen samrått med en styrgrupp med följande representation: Björn Sellberg, Formas Peter Rohlin/Conny Ryytty, Statens energimyndighet Urban Kronström, Jim Fredin. IVT Industrier AB Jan Sundberg, GeoInnova AB På ett av de tre studerade objekten, nedpressning i lera Lidingö, har uppföljande mätningar gjorts för att i ett längre perspektiv kunna verifiera att den aktiva återladdningen av jordvolymen fungerar som avsett. Resultatet kommer att publiceras i en separat rapport. Linköping i augusti 2006 System för värme och kyla ur mark 3

6 4 SGI Varia 556

7 Innehåll Förord... 3 Läsanvisning... 9 Summary Sammanfattning Inledning Markvärme i bebyggelsen Syfte och avgränsning Demonstrationsobjekt Förutsättningar och teknisk installation Mätparametrar för uppföljning av systemfunktionen Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystemet Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftkostnad Plöjning och horisontell läggning av dubbla kollektorslangar Motala Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystemet Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftkostnad Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera Lidingö Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystem Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftskostnad Demonstrationsobjekt Uppföljning och resultat under drift Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar Markförhållanden Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar Motala Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar System för värme och kyla ur mark 5

8 3.2.4 Markförhållanden Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera Lidingö Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar Markförhållanden Demonstrationsobjekt Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd Inledning Kompletterande litteraturstudie Värmetransport i jord Fukt och värmeledningsförmåga Fukttransport Grundvattenyta Grundvattenrörelser Jämförelser mellan fältmätning och simulering Viktiga faktorer vid dimensionering Beräkningsmodell Energitransport i mark Värmeöverföring från fluid till mark Energiflöden vid markytan Simuleringsmodell för energitransport kring markvärmeväxlare Simulering av temperaturförlopp i Flistad Kompletterande mätningar Indata för simulering Resultat av kalibrering och simulering Simulering av temperaturförlopp i Motala Kompletterande mätningar Indata för simulering Resultat av kalibrering och simulering Känslighetsanalys Förutsättningar Resultat för referensorten Resultat för olika orter Dimensionering Förutsättningar Resultat för referensorten Resultat för olika orter Kriterier för dimensionering Optimal utformning av referensanläggningarna Flistad Motala Geografiskt läge Slutsatser/Diskussion Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar Motala Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera - Lidingö Rekommendationer Läggning av Slinky Plöjning och horisontell läggning av dubbla kollektorslangar Vertikal nedpressning av kollektorslang Nomenklatur avseende jordarter Dimensionering SGI Varia 556

9 6.6 Grundvattenyta Förläggningsdjup Uppfuktning kring slang Avstånd mellan diken Permafrost Snötäcke Norrlandsförhållanden Kyltillämpningar Kostnader Referenser Litteratur Hemsidor Internet Definitioner och förkortningar Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Produktblad Bioetanol. Svedol KBS Bio+. Jordartsbestämning, vattenkvot, kornstorleksfördelning och densitet; Flistad, Motala resp. Lidingö. Regionala grundvattennivåer; Flistad, Motala resp. Lidingö. Beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och latent värme. Mätdata grundvattennivåer och vattenmättnadsgrad; Flistad resp. Motala. Dimensionering av slinkykollektor. Dimensionering av tvåslangskollektor. System för värme och kyla ur mark 7

10 8 SGI Varia 556

11 Läsanvisning För att underlätta läsningen av denna forskningsrapport rekommenderas att läsaren först tar del av förord och sammanfattning. Rapporten består av följande delar: Demonstrationsobjekt Förutsättningar och teknisk installation Demonstrationsobjekt Uppföljning och resultat under drift Demonstrationsobjekt Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd Slutsatser/Diskussion Rekommendationer Branschspecifika begrepp förklaras i Kapitel 8; Definitioner och förkortningar. Målgrupp för publikationen är myndigheter, entreprenörer, företag, organisationer och enskilda som efterfrågar konkurrenskraftiga, energibesparande och miljövänliga markvärmelösningar. Myndigheter som utövar tillsyn eller verkar som energirådgivare kan i rapporten inhämta underlag för att jämföra olika installationstekniker beträffande behov av markutrymme samt installations- och driftsekonomi. För entreprenörer finns uppgifter om vilken specialutrustning som behövs för att kunna göra installationer av kompaktkollektorer. Redovisning av tidsåtgång görs för olika markförhållanden. Värmepumpstillverkare med återförsäljare kan utläsa hur optimal kollektorlängd beräknas för olika kompaktkollektorer vid olika markförutsättningar och klimatförhållanden. Företag, organisationer och enskilda med stora energibehov för uppvärmning eller kyla kan i rapporten inhämta uppgifter om fördelarna med jordvärme. Installations- och driftskostnader redovisas för demonstrationsobjekten med olika kompaktkollektorer. Generella installationskostnader ges för enkelslang, tvåslang och Slinky. Generella rekommendationer för installation av markkollektorer ges i Kapitel 6. Lathund för dimensionering av slinky-kollektor respektive tvåslangskollektor finns i Bilaga 6 respektive 7. System för värme och kyla ur mark 9

12 Summary Introduction The number of systems that use rock, soil, surface water (rivers, lakes, seawater) and groundwater for heating and cooling of residential buildings increases rapidly in many countries. A more environmentally friendly and resource efficient electric utilization is obtained by converting direct electrical heating to ground source heat pump systems. Ground source heating systems provides a large reduction of electric consumption in a single-family house. One unit of electrical energy supplied from the grid to the house will produce about three units of thermal energy for space heating and domestic hot water production by means of a heat pump. The total electrical consumption (including electricity used for domestic appliances) will typically be cut by about 50 %. The ground-source heat pump market is dominated by closed-loop installations using vertical boreholes in rock while horizontal installations using different arrangements in shallow soil constitute a relatively small segment of about 20 %. Ground-source heating is a commercial and well-established technique that has attained a considerable market share during the last 5-10 years. Vertical systems are especially favourable in areas with small depths to the bedrock (less than 6-10 m soil layer thickness). The profitability of these systems decrease with increasing soil layer thickness since the soil drilling is relatively expensive. In Sweden, there are extensive inhabited areas with deep soil layers where the shallow ground-source system should be an attractive alternative. The traditional installation for shallow ground-source systems uses a m long single plastic tube (ground heat exchanger) placed horizontally in a 1 m deep trench. Such systems have been in operation for over 30 years and have been found to operate reliable. The major drawback is that they require a large ground surface ( m2) to be available for the installation. This study gives examples on how different designs and installation methods for the ground heat exchanger can reduce the required ground surface area. Aim of study The project aims to develop new ground source techniques to make energy utilization more efficient in the building sector by improving the potential of shallow heat extraction in urban areas. Heating systems comprising of a heat pump with a ground heat exchanger are analyzed for single-family houses. Design, construction, operation as well as evaluation of technical and economical aspects are essential parts of the study. Local conditions and technical installation of three demonstration projects Slinky-method The method of installing spiral-shaped ground heat exchangers (Slinky) was developed in Canada at the end of the 1980's. This type of ground heat exchanger is now well established in the US and in Canada, but is mostly used for space cooling applications. The installation in Flistad is the first of this kind in Sweden. Ploughing A plough or a chain cutter is used for direct insertion of pipes without preceding excavation with an earth mover. The pipe is placed at the desired depth in the deep furrow by means of a special laying box. A development of this installation technique is demonstrated in this project by using an excavator equipped with a hydraulic arm with more power and greater suppleness than the traditional shovel. Two pipes are installed at different depths below ground surface. Vertical insertion The method of jacking vertical pipes into soft clay involves stitching a pipe up and down through the soil layer to create a continuous heat exchanger pipe. The jacking is performed with a pile driver. The pile head 10 SGI Varia 556

13 is equipped with a wheel to push the pipe. In this project, a previously tested installation technique has been further developed to handle thicker pipes (outer diameter 32 mm) and larger shank spacing (wheel diameter 45 cm). Monitoring of system operation The operation of three separate systems with a heat pump for space heating and production of domestic hot water and a compact ground heat exchanger has been analyzed. The operating conditions of the heat pump and evolution of ground conditions (moisture content, temperatures, etc) were monitored for evaluation purposes. The following parameters were measured: Temperatures in outdoor air, heat pump circuits and soil Snow and frost penetration depths Vertical soil movements Ground water levels (Flistad, Motala) Moisture conditions in the soil (Flistad, Motala) Thermal conductivity Inlet and outlet temperature of heat carrier fluid (evaporator side) Operating conditions of the heat pump Electric consumption Horizontal installation with Slinky method in excavated trench The heated buildings consist of a single-family house, a separate garage with the old energy plant room and a storehouse. A family of two adults and two small children lives in the dwelling house. The houses were previously heated by a wood-burner connected with a 2000 litre thermal storage tank. The annual wood consumption corresponds to about kwh for space-heating and domestic hot water. The soil layers consist of fine-grained moraine with many boulders and a groundwater level at m below ground surface. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with an 11 kw heat pump (IVT Greenline). A ground heat exchanger using six Slinky coils was installed in 1 meter wide and 1 meter deep trenches. The trenches are placed at a center-to-center distance of 4 m and the ground heat exchanger occupies a ground area of about 745 m². The six coils were connected to a manifold in a field header, which is connected to the energy plant room. A conventional single pipe arrangement requires a 1.2 m spacing and would cover an area of about 600 m². The area used by the Slinky coils has not been optimized and the relatively large trench spacing is a conservative measure to guarantee a good performance for the house owner. The Slinky coils use a considerably shorter trench of 215 m compared with the 600 m trench required for the single pipe. The excavation work became fairly extensive. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels In this project, the heat load is a single family-house occupied by a family with two children. The house used an oil-burner and consumed about kwh per year for space heating and domestic hot water. The soil layers consist of silty moraine with the ground water level at m below ground surface. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with a 7 kw heat pump (IVT Greenline). The ground heat exchanger was divided into two coils that were inserted at depths of and m during ploughing. The ground loop occupies an area of 357 m², which includes a slight over-sizing from 294 m² to ensure good performance. A conventional single-pipe ground heat exchanger would use about 350 m². The installation work was performed quickly. System för värme och kyla ur mark 11

14 Vertical jacking of plastic pipes in soft clay The energy load is a single-family house occupied by two adults. The previous heating system utilized an electric burner and consumed about kwh per year for space heating and domestic hot water. The outer walls were further insulated in connection with installation of the ground-source heat pump. The ground consists of water-saturated clay down to about m level where a thin layer of silt is found on top of the bedrock. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with a 6 kw heat pump (IVT Greenline). The ground heat exchanger uses two coils of plastic tubing that form two rows with a total of 28 U-shaped vertical "stitches" into the clay starting from an excavated trench. The pipes extend vertically from 1 m at the bottom of the trench to 10 m at the bottom of the clay layer. The jacking of the pipes was performed with a relatively powerful and heavy geotechnical drill rig mounted on a caterpillar. The pile head is equipped with a newly developed large-diameter wheel to push the pipe (pipe diameter 32 mm). The ground loop required a ground area of 85 m² to be compared with 350 m² for a conventional single pipe ground heat exchanger. The ground heat exchanger was installed without any problems. However, the efficiency of the procedure must be improved to reduce the cost. Follow-up and results during operation of the demonstration objects The measurements from the operation of the three projects are presented separately. Horizontal installation with Slinky method in excavated trench The first winter was colder than usual (correction factor of 1.13 based on the degree day procedure) whereas several months during the second winter were warmer (correction factor 1.0). The energy consumption became slightly lower than expected with an average heat pump COP (seasonal performance factor) of 3.5. The heat pump operated with a temperature difference of about 3 C between entering and exiting heat carrier fluid on the evaporator side. The system capacity turned out to be somewhat over-sized and the amount of supplementing electricity for peak loads was very small. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels The climate data for this project uses the same meteorological station as reference as in the Slinky project. The actual electric consumption came very close to the design value with a seasonal performance factor of 3.7 for the heat pump. The temperature difference of the heat transfer fluid through the evaporator was about 3 C. Peak load electricity was supplied during short periods. Vertical jacking of plastic pipes in soft clay This project started later than the other two and the performance has not been measured for a whole winter season. The actual electric consumption has been considerably smaller than the design value with a seasonal performance factor of 3.4 for the heat pump. The temperature difference of the heat transfer fluid through the evaporator was about 3 C. Peak load electricity was never needed. Evaluation and optimization of ground loop Evaluation and calculations to find the optimal design parameters for the ground heat exchanger have been performed with regards soil conditions, water-saturation levels, and local climate. The energy load is based on a reference building with fixed thermal characteristics that has been exposed to the climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden). The heat pump capacity and the ground loop length have been adapted to these conditions, which results in different heat pump size, hours of operation, and fraction of peak capacity covered. Simulation results for nine different soils and three groundwater levels are presented. 12 SGI Varia 556

15 Conclusions/Discussion Installation The available ground surface area is often a restricting factor which implies that the feasibility of different types of ground heat exchangers have to be compared. The smallest area is used by the vertical pipe installation followed by Slinky, two pipe and single pipe designs. The most compact design, the vertical jacking type, can only be installed where deep low-friction clay can be found. The work time spent on the installations was roughly as expected. The presence of many boulders in the soil may cause excavation and ploughing to take twice as long time. However, the powerful machine used for ploughing in Motala could handle the presence of boulders in relatively flexible way with the hydraulic arm. The Slinky installation in Flistad followed the recommendations of an American design manual, but experiences from a later installation shows that the procedure can be simplified considerably by putting down and adjusting the pipe coils directly in the trench. Sizing of ground loop The design of the ground-source heat pump systems is based on the well-established Swedish practice to choose a heat pump capacity equivalent to % of peak demand capacity at winter design temperatures. Peak load capacity is available through direct electric heaters installed in the heat cabinet. The Slinky coils were installed with 8 m of pipes per 1 m of trench. Traditional shallow heat extraction pipes use a diameter of 40 mm, but here a pipe diameter of 25 mm was chosen in order to conform to recommendations on allowed bending stress for coils installed in a 1 meter wide trench. The smaller diameter increases the required pipe length and necessitates that the flow is divided in several parallel paths to avoid large pressure drops. The compact collectors extract more heat per meter of trench which has to be compensated by slightly larger trench spacing. The smallest possible trench spacing has to be balanced against the risk of developing permafrost beneath the trench. Evaluation of operation The seasonal performance factor of the ground-source heat pump installations varies between 3.4 and 3.7. The heat pump coefficient of performance decreases somewhat during periods of low outdoor temperatures or production of domestic water. The peak electric heaters have rarely been used because the installations have turned out be slightly oversized. The heat pumps have operated with a temperature difference of about 3 C between entering and exiting heat carrier fluid on the evaporator side. The building heat loads have a balance temperature between heat losses and internal loads in the range C. The economical outcome of the heat pump operation was better than forecasted for all three installations. The electric consumption of the heat pump was lower than expected due to lower heat load and higher seasonal performance factor. Evaluation of ground heat exchanger The ground heat exchangers were evaluated with a simulation model validated on measured data of energy balance, heat carrier fluid and soil temperatures. The thermal properties of the ground were determined by measured moisture content and type of soil. The simulated temperatures tended to be slightly lower than the measured ones during operation. The differences during undisturbed conditions were small. The chosen installation depth is a balance between avoiding the influence of natural frost penetration from the ground surface during the winter and the more efficient recharge of heat close the ground surface during the summer. Optimal design The validated simulation model was used to estimate the optimal design of the ground loop. The required trench length and trench spacing calculated for one pipe, two pipe, and Slinky are presented in Table 1, which also gives the required minimal ground area and installation costs. The cost of a deep borehole in rock (including borehole heat exchanger) with similar performance characteristics is also shown. System för värme och kyla ur mark 13

16 Table 1 Comparison of the three installations. One pipe Two pipes Slinky Vertical jacking Deep borehole in rock Flistad Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) Costs (kr) * * * Motala Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) ** Costs (kr) Lidingö Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) Costs (kr) * The stated costs may be reduced by 50 % in soil with few boulders. ** Thickness of clay layer assumed to be 20 m. Recommendations General recommendations based on field experiences from the three installations, a literature study, and a sensitivity analysis performed with the validated simulation model are summarized below. Horizontal installation with Slinky method in excavated trench Installation of Slinky coils can be performed by common excavators and the installation procedure does not require expensive investments. The method is flexible in the way that the Slinky coils can be placed in a horizontal (easier) or a vertical position with the overlapping coils in a compact or dense arrangement. The area used by the Slinky coils can often be made smaller than single pipe arrangements, but under some conditions the increased heat extraction per meter of trench has to be balanced by a larger trench spacing to avoid development of permafrost beneath the trench. A horizontal arrangement of the Slinky coil is especially advantageous where the coils can be placed directly on the ground surface and subsequently covered with an earth layer of a suitable thickness (which may be part of landscaping scheme). This will avoid the costly excavation of the trenches. The trench length is relatively short for the Slinky installation, but fairly large volumes must be handled. Vertical placement can be done in narrow, deep trenches. Similar arrangements with modular prefabricated fence-shaped pipe designs are available on the market. There must be readiness to handle diffuculties like landslides and boulders. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels For the method of ploughing to insert double heat exchanger pipes at different levels, the use of an excavator with a hydraulic arm is recommended. The first step is to plough a furrow through the dry crust of the soil. Then a special laying machine with adjustable installation depth is used for placing the pipes in the ground. Separate hose reels are needed for each pipe. Contractors are available for installations at a depth of 0.9 m. This method is very robust and flexible in different soil conditions including moraine and other friction soils containing a few boulders. The installation procedure adapts well to site conditions and obstacles can be circumvented fairly easily. 14 SGI Varia 556

17 Vertical jacking of plastic pipes in soft clay The method of vertical jacking of plastic pipes in soft clay requires a piling rig such as a geotechnical crawler. The pile head has to be custom made and at the moment there is only one such piece available. The method can be recommended for use in low-friction soft clay based on current experience. The clay layer has to be at least 10m deep to make the method competitive with other ground loop alternatives. The equipment used in Lidingö should be able reach depths of m. Deeper installations will require more powerful machines to overcome the increasing friction force on the exposed pipe. The pile head may have to be modified to protect the pipe from stretching or breaking. Further experimental activities is needed to determine the limitations of the installation method with regards to the properties of the clay (how friction resistance depends on clay stiffness) and the effect of interspersed layers of coarser material (grain size, layer thickness). Nomenclature Many of the existing Swedish guidelines, such as KYS (1999), for horizontal ground loops describe the soil conditions in terms of normal dry soil, moist moraine, and very moist soil. This is an unfortunate choice of terminology since it mixes the moisture content with concepts such as soil in general and in one case uses the mixed soil type moraine. The Swedish language and the technical nomenclature do not have an undisputed scale to describe the moisture content in the range from dry to wet. We suggest that the terms dry soil, moist soil and wet soil should be used in future guidelines. Furthermore, these terms should be interpreted so that dry soil refers to a friction soil (e.g. sand), moist soil refers to moraine (e.g. silty sand) and wet soil refers to fine-grained soil (e.g. clay). Design of ground loop The sizing of the ground loop is partly a decision on how to balance initial installation costs and operating costs. A larger ground loop is more expensive to install, but will result in a more efficient heat pump operation. The choice of ground loop also involves considerations about site-specific geotechnical conditions and available ground surface area. The preliminary designs of the Slinky and the two pipe installation were based on US guidelines developed on experiences from North American climate and combined heating and cooling operation for residential applications. For a two pipe installation, the guidelines recommend a trench length corresponding to 65 % of a single pipe installation. A Slinky installation with eight meter pipe per meter trench requires a trench length of 3/8 (= 37.5 %) in relation to the single pipe. The simulations of the ground loop systems have been performed with a numerical model that accounts for conductive heat transfer with phase-change (freezing and thawing) in the soil with regards to soil conditions (thermal properties, water content), local weather and boundary conditions (snow cover, solar radiation, long-wave radiation, air temperature, wind speed, etc). The climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden) have been used as reference cases in sensitivity study. Groundwater level The groundwater level and its annual variation have a large influence on the thermal performance of a shallow ground loop. The field capacity (the ability to retain soil water above the ground water level) is essential for the sensitivity to fluctuations in the groundwater level. Soils with a high field capacity, such as clay, exhibit the smallest variations in moisture content. The thermal properties of the soil depend strongly on the degree of water-saturation. The thermal conductivity may become critically poor at low saturation levels. Proper design of the ground loop demands special care to estimate the ground water level in largegrained soils and in elevated locations. Design of ground loop The sizing of the ground loop is partly a decision on how to balance initial installation costs and operating costs. A larger ground loop is more expensive to install, but will result in a more efficient heat pump System för värme och kyla ur mark 15

18 operation. The choice of ground loop also involves considerations about site-specific geotechnical conditions and available ground surface area. The preliminary designs of the Slinky and the two pipe installation were based on US guidelines developed on experiences from North American climate and combined heating and cooling operation for residential applications. For a two pipe installation, the guidelines recommend a trench length corresponding to 65 % of a single pipe installation. A Slinky installation with eight meter pipe per meter trench requires a trench length of 3/8 (= 37.5 %) in relation to the single pipe. The simulations of the ground loop systems were performed with a numerical model that accounts for conductive heat transfer with phase-change (freezing and thawing) in the soil with regards to soil conditions (thermal properties, water content), local weather and boundary conditions (snow cover, solar radiation, long-wave radiation, air temperature, wind speed, etc). The climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden) have been used as reference cases in sensitivity study. Groundwater level The groundwater level and its annual variation have a large influence on the thermal performance of a shallow ground loop. The field capacity (the ability to retain soil water above the ground water level) is essential for the sensitivity to fluctuations in the groundwater level. Soils with a high field capacity, such as clay, exhibit the smallest variations in moisture content. The thermal properties of the soil depend strongly on the degree of water-saturation. The thermal conductivity may become critically poor at low saturation levels. Proper design of the ground loop demands special care to estimate the ground water level in largegrained soils and in elevated locations. Depths of trench The Swedish Heat Pump Association (SVEP, 1998) states that a suitable trench depth for single pipe ground heat exchangers is in the range of 0,6 1,5 m. Common practice is to install at a depth of m. The simulations show that the thermal performance to a large extent depends on the location of heat exchanger pipes in relation to the groundwater level, the field capacity of the soil, and the natural frost penetration depth. The performance is improved by placing the pipes below the groundwater level, especially in soils with low field capacity. It is recommended to use a larger trench depth in Northern Sweden (Climate zone IV) and to avoid areas where large frost penetration depths can be expected (low ground water level, thin snow cover). The presence of a ground water flow is favourable, but requires permeable soils like sand and moraine to have a noticeable influence. Increased moisture content around pipes The moisture conditions in the vicinity of the pipe are important since the heat flux (W/m 2 ) reaches the largest values in this area. The temperature gradient is proportional to the heat flux and inversely proportional to the thermal conductivity of the surrounding soil. The thermal conductivity depends strongly on the water-saturation level and is especially sensitive when this level falls below 20 %. The combination of a high flux and a low thermal conductivity will then create a large temperature gradient, thus contributing to a larger temperature difference between the heat carrier fluid during heat pump operation and the undisturbed soil conditions. The local heat flux around the pipes is larger in single and two pipe systems than for the Slinky coil (which is also placed a thin sand layer). The influence of the local moisture content is then relatively smaller for the Slinky coil. Spacing between trenches The spacing between parallel parts of the ground loop in a single pipe layout is typically about 1.5 m according to the Swedish Heat Pump Association (SVEP). A minimum spacing of 1.2 m is recommended in order to allow rainwater to percolate through the frozen ground. It is reasonable to observe this limit also for compact ground heat exchangers. 16 SGI Varia 556

19 If a dense spacing is chosen, then the temperature decrease during extraction will become even lower due to thermal influence between adjacent trenches. The extension of frozen soil will increase. The amount of heat that can be extracted per unit ground area in a dense layout in comparison with a sparse layout depends on the minimum design temperature of the heat carrier fluid, climate, soil type, and trench depth. The simulations showed that the average temperature of the heat carrier fluid during heat pump operation is relatively insensitive of trench spacing beyond a certain limit. For the single pipe and the two pipe arrangement, this limit is roughly 1.5 m (at trench depths of about 1 m). Each Slinky coil has a horizontal extension of about 1 m and the thermal influence becomes more extensive. The limit for thermal influence is about m (center-to-center spacing between the trenches) for Slinky coils. In the reference case, similar performances were found at a trench spacing of 1 m, 1.25 m and 1.6 m for single pipe, two pipe and Slinky coil respectively. The trench spacing must take the risk of permafrost under consideration. Permafrost If the energy extraction from the ground heat exchanger becomes too high there is a risk that permafrost may develop in the soil beneath the pipes. The natural passive regeneration from the ground surface during the summer is then not enough to achieve a suitable energy balance. The sensitivity study indicates a limit on annual extraction of about 70 kwh/m 2 for the reference case in Norrköping. In Malmö and Luleå this limit is set at about 85 kwh/m 2 and 60 kwh/m 2 respectively. Snow cover The duration of the snow cover has a large influence on the shallow ground temperatures, natural frost penetration depths, and the evolution of the heat carrier fluid temperature during the winter operation. There is a significant difference whether the snow cover settles before or after the first extended spell of air temperatures well below the freezing point. The snow layer has an insulating effect, which dampens the frost penetration during cold periods. The snow surface also alters the heat radiation properties at the boundary between ground and atmosphere, so that the net radiative heat loss is diminished. The snow conditions can vary considerably and becomes a troublesome uncertain factor during simulation and design of shallow ground source systems. However, cold winters tend to have more snow than mild ones, so there is a certain balancing effect. The compact ground heat exchangers extract more heat per unit ground surface area, which leads to a larger frozen soil volume in the trench region. However, the compact ground heat exchangers exhibit similar performance characteristics as the single pipe except in the absence of a snow cover, when the markedly deeper natural frost penetration reduces their efficiency. Severe climate of Northern Sweden The severe winter climate in Northern Sweden sets stricter demands on installed heat pump capacity and required ground loop size. In addition to higher heat loads than southern parts of Sweden, there is also the negative influence of lower undisturbed ground temperature and deeper natural frost penetration. The sensitivity analysis and the applications of the guide lines show that the trench spacing has to be increased to avoid permafrost. The cost of excavating deep trenches makes it difficult to install the pipes below natural frost penetration depths. However, it seems reasonable to put the pipes slightly deeper at 1.2 m. It is especially important to place the two pipe ground heat exchanger deeper as the upper pipe is fairly close to the ground surface where it is reached by natural frost penetration early in the winter season. Costs Shallow ground heat exchangers can be installed at a lower cost than deep vertical borehole heat exchangers at most locations in Sweden. The only exceptions are found in the cold inland areas of Northern Sweden at locations with a thin and boulder-rich soil cover where drilling is relatively cheap, ploughing cannot be used, and the soil is expensive to excavate. Shallow ground heat exchangers are always cheaper if the there is a System för värme och kyla ur mark 17

20 thick soil cover. In soils where ploughing can be used and excavation is straightforward, the cost level of shallow ground heat exchangers lies in the range of % of a corresponding deep vertical borehole heat exchanger. The compact ground heat exchangers are usually slightly more expensive than a single pipe design, but may provide a large reduction of the required ground surface area. Their lower demand on ground surface area can be the deciding factor in favour of the less expensive shallow ground heat exchangers in densely populated areas. Shallow ground loops, unlike vertical boreholes, have the additional advantage of not causing any negative thermal influence (long-term temperature decrease) on the neighbouring ground source systems. 18 SGI Varia 556

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 Institution/avdelning Institutionen för Arkitektur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

CELL PLANNING. 1 Definitions

CELL PLANNING. 1 Definitions CELL PLANNING The following questions in the questionnaire will be answered in full detail even if the relevant information is found in your application. Your answers in the questionnaire will not differ

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Högåsskolan - a passive house school 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Conditions Conditions 6,700m 2 540 pupils Sweden s first passive house school certified by IGPH Knivsta The site SKALA 1:800 N N

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Uppvärmning och Kyla. Carlos Lopes, Energimyndigheten. Baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen 2009-11-05 1

Uppvärmning och Kyla. Carlos Lopes, Energimyndigheten. Baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen 2009-11-05 1 Uppvärmning och Kyla Baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen Carlos Lopes, Energimyndigheten 2009-11-05 1 Omfattning Lot 1 Värmepannor, för central värme, även tappvatten (kombi) Gas- &

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Kortare textstycke April 9th 2014 1 Agenda Who we are How we work How to sell to the Systembolaget Sales development 2 Sidfottext datum och

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer