Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar"

Transkript

1 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Grävning Plöjning Nedpressning System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, CARL BRO AB GÖRAN HELLSTRÖM, LTH GUNNEL NILSSON, SGI Varia 556 LINKÖPING 2006

2

3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Varia 556 System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, CARL BRO AB GÖRAN HELLSTRÖM, LTH GUNNEL NILSSON, SGI LINKÖPING 2006

4 Varia Beställning ISSN ISRN Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) Linköping SGI Informationstjänsten Tel: Fax: E-post: Internet: SGI-VARIA--06/556--SE

5 Förord Denna delrapport avslutar projektet Effektivare elanvändning med markvärmesystem Utveckling av ny teknik för värme och kyla. Tidigare har inom projektet publicerats delrapporterna: System för värme och kyla ur mark En nulägesbeskrivning, SGI Varia 511, System för värme och kyla ur mark Förslag till utvecklingsprogram, SGI Varia 516, Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem, SGI Varia 527. I denna rapport presenteras tre demonstrationsobjekt med olika jordvärmesystem. Avsikten har varit att med ett uthålligt flerårsperspektiv kunna utnyttja jordvärme med hjälp av markvärmeväxlare, som begränsas till minsta möjliga yta. Installationen av markvärmeväxlarna har utförts med nyutvecklad teknik för respektive objekt: Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike. Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar. Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera. Demonstrationsobjekten har följts upp genom mätningar av systemens funktion och resultatet har använts för att visa på optimal dimensionering av nya anläggningar vid olika förutsättningar. Arbetet har utförts i samarbete mellan Avdelningen för Matematisk fysik, Lunds tekniska högskola (Göran Hellström), Carl Bro AB (Anna Gabrielsson) och Avdelningen för Miljöteknik (Gunnel Nilsson och Bengt Rosén) vid SGI. Projektledare har varit Bengt Rosén. Under en förlängning av projektet 2005 har Johan Nordbäck, SGI, varit formell projektledare gentemot Formas. Projektet har finansierats genom anslag från: Formas, diarienummer 24.1/ resp Statens energimyndighet, projektnummer SGI, Statens geotekniska institut, dnr IVT Industrier AB LVT, Linköpings Värmepumpsteknik Garpco Energi Komfort AB Uponor AB Hillerstorps Schakt AB Under projektets genomförande har projektgruppen samrått med en styrgrupp med följande representation: Björn Sellberg, Formas Peter Rohlin/Conny Ryytty, Statens energimyndighet Urban Kronström, Jim Fredin. IVT Industrier AB Jan Sundberg, GeoInnova AB På ett av de tre studerade objekten, nedpressning i lera Lidingö, har uppföljande mätningar gjorts för att i ett längre perspektiv kunna verifiera att den aktiva återladdningen av jordvolymen fungerar som avsett. Resultatet kommer att publiceras i en separat rapport. Linköping i augusti 2006 System för värme och kyla ur mark 3

6 4 SGI Varia 556

7 Innehåll Förord... 3 Läsanvisning... 9 Summary Sammanfattning Inledning Markvärme i bebyggelsen Syfte och avgränsning Demonstrationsobjekt Förutsättningar och teknisk installation Mätparametrar för uppföljning av systemfunktionen Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystemet Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftkostnad Plöjning och horisontell läggning av dubbla kollektorslangar Motala Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystemet Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftkostnad Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera Lidingö Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystem Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftskostnad Demonstrationsobjekt Uppföljning och resultat under drift Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar Markförhållanden Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar Motala Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar System för värme och kyla ur mark 5

8 3.2.4 Markförhållanden Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera Lidingö Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar Markförhållanden Demonstrationsobjekt Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd Inledning Kompletterande litteraturstudie Värmetransport i jord Fukt och värmeledningsförmåga Fukttransport Grundvattenyta Grundvattenrörelser Jämförelser mellan fältmätning och simulering Viktiga faktorer vid dimensionering Beräkningsmodell Energitransport i mark Värmeöverföring från fluid till mark Energiflöden vid markytan Simuleringsmodell för energitransport kring markvärmeväxlare Simulering av temperaturförlopp i Flistad Kompletterande mätningar Indata för simulering Resultat av kalibrering och simulering Simulering av temperaturförlopp i Motala Kompletterande mätningar Indata för simulering Resultat av kalibrering och simulering Känslighetsanalys Förutsättningar Resultat för referensorten Resultat för olika orter Dimensionering Förutsättningar Resultat för referensorten Resultat för olika orter Kriterier för dimensionering Optimal utformning av referensanläggningarna Flistad Motala Geografiskt läge Slutsatser/Diskussion Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar Motala Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera - Lidingö Rekommendationer Läggning av Slinky Plöjning och horisontell läggning av dubbla kollektorslangar Vertikal nedpressning av kollektorslang Nomenklatur avseende jordarter Dimensionering SGI Varia 556

9 6.6 Grundvattenyta Förläggningsdjup Uppfuktning kring slang Avstånd mellan diken Permafrost Snötäcke Norrlandsförhållanden Kyltillämpningar Kostnader Referenser Litteratur Hemsidor Internet Definitioner och förkortningar Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Produktblad Bioetanol. Svedol KBS Bio+. Jordartsbestämning, vattenkvot, kornstorleksfördelning och densitet; Flistad, Motala resp. Lidingö. Regionala grundvattennivåer; Flistad, Motala resp. Lidingö. Beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och latent värme. Mätdata grundvattennivåer och vattenmättnadsgrad; Flistad resp. Motala. Dimensionering av slinkykollektor. Dimensionering av tvåslangskollektor. System för värme och kyla ur mark 7

10 8 SGI Varia 556

11 Läsanvisning För att underlätta läsningen av denna forskningsrapport rekommenderas att läsaren först tar del av förord och sammanfattning. Rapporten består av följande delar: Demonstrationsobjekt Förutsättningar och teknisk installation Demonstrationsobjekt Uppföljning och resultat under drift Demonstrationsobjekt Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd Slutsatser/Diskussion Rekommendationer Branschspecifika begrepp förklaras i Kapitel 8; Definitioner och förkortningar. Målgrupp för publikationen är myndigheter, entreprenörer, företag, organisationer och enskilda som efterfrågar konkurrenskraftiga, energibesparande och miljövänliga markvärmelösningar. Myndigheter som utövar tillsyn eller verkar som energirådgivare kan i rapporten inhämta underlag för att jämföra olika installationstekniker beträffande behov av markutrymme samt installations- och driftsekonomi. För entreprenörer finns uppgifter om vilken specialutrustning som behövs för att kunna göra installationer av kompaktkollektorer. Redovisning av tidsåtgång görs för olika markförhållanden. Värmepumpstillverkare med återförsäljare kan utläsa hur optimal kollektorlängd beräknas för olika kompaktkollektorer vid olika markförutsättningar och klimatförhållanden. Företag, organisationer och enskilda med stora energibehov för uppvärmning eller kyla kan i rapporten inhämta uppgifter om fördelarna med jordvärme. Installations- och driftskostnader redovisas för demonstrationsobjekten med olika kompaktkollektorer. Generella installationskostnader ges för enkelslang, tvåslang och Slinky. Generella rekommendationer för installation av markkollektorer ges i Kapitel 6. Lathund för dimensionering av slinky-kollektor respektive tvåslangskollektor finns i Bilaga 6 respektive 7. System för värme och kyla ur mark 9

12 Summary Introduction The number of systems that use rock, soil, surface water (rivers, lakes, seawater) and groundwater for heating and cooling of residential buildings increases rapidly in many countries. A more environmentally friendly and resource efficient electric utilization is obtained by converting direct electrical heating to ground source heat pump systems. Ground source heating systems provides a large reduction of electric consumption in a single-family house. One unit of electrical energy supplied from the grid to the house will produce about three units of thermal energy for space heating and domestic hot water production by means of a heat pump. The total electrical consumption (including electricity used for domestic appliances) will typically be cut by about 50 %. The ground-source heat pump market is dominated by closed-loop installations using vertical boreholes in rock while horizontal installations using different arrangements in shallow soil constitute a relatively small segment of about 20 %. Ground-source heating is a commercial and well-established technique that has attained a considerable market share during the last 5-10 years. Vertical systems are especially favourable in areas with small depths to the bedrock (less than 6-10 m soil layer thickness). The profitability of these systems decrease with increasing soil layer thickness since the soil drilling is relatively expensive. In Sweden, there are extensive inhabited areas with deep soil layers where the shallow ground-source system should be an attractive alternative. The traditional installation for shallow ground-source systems uses a m long single plastic tube (ground heat exchanger) placed horizontally in a 1 m deep trench. Such systems have been in operation for over 30 years and have been found to operate reliable. The major drawback is that they require a large ground surface ( m2) to be available for the installation. This study gives examples on how different designs and installation methods for the ground heat exchanger can reduce the required ground surface area. Aim of study The project aims to develop new ground source techniques to make energy utilization more efficient in the building sector by improving the potential of shallow heat extraction in urban areas. Heating systems comprising of a heat pump with a ground heat exchanger are analyzed for single-family houses. Design, construction, operation as well as evaluation of technical and economical aspects are essential parts of the study. Local conditions and technical installation of three demonstration projects Slinky-method The method of installing spiral-shaped ground heat exchangers (Slinky) was developed in Canada at the end of the 1980's. This type of ground heat exchanger is now well established in the US and in Canada, but is mostly used for space cooling applications. The installation in Flistad is the first of this kind in Sweden. Ploughing A plough or a chain cutter is used for direct insertion of pipes without preceding excavation with an earth mover. The pipe is placed at the desired depth in the deep furrow by means of a special laying box. A development of this installation technique is demonstrated in this project by using an excavator equipped with a hydraulic arm with more power and greater suppleness than the traditional shovel. Two pipes are installed at different depths below ground surface. Vertical insertion The method of jacking vertical pipes into soft clay involves stitching a pipe up and down through the soil layer to create a continuous heat exchanger pipe. The jacking is performed with a pile driver. The pile head 10 SGI Varia 556

13 is equipped with a wheel to push the pipe. In this project, a previously tested installation technique has been further developed to handle thicker pipes (outer diameter 32 mm) and larger shank spacing (wheel diameter 45 cm). Monitoring of system operation The operation of three separate systems with a heat pump for space heating and production of domestic hot water and a compact ground heat exchanger has been analyzed. The operating conditions of the heat pump and evolution of ground conditions (moisture content, temperatures, etc) were monitored for evaluation purposes. The following parameters were measured: Temperatures in outdoor air, heat pump circuits and soil Snow and frost penetration depths Vertical soil movements Ground water levels (Flistad, Motala) Moisture conditions in the soil (Flistad, Motala) Thermal conductivity Inlet and outlet temperature of heat carrier fluid (evaporator side) Operating conditions of the heat pump Electric consumption Horizontal installation with Slinky method in excavated trench The heated buildings consist of a single-family house, a separate garage with the old energy plant room and a storehouse. A family of two adults and two small children lives in the dwelling house. The houses were previously heated by a wood-burner connected with a 2000 litre thermal storage tank. The annual wood consumption corresponds to about kwh for space-heating and domestic hot water. The soil layers consist of fine-grained moraine with many boulders and a groundwater level at m below ground surface. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with an 11 kw heat pump (IVT Greenline). A ground heat exchanger using six Slinky coils was installed in 1 meter wide and 1 meter deep trenches. The trenches are placed at a center-to-center distance of 4 m and the ground heat exchanger occupies a ground area of about 745 m². The six coils were connected to a manifold in a field header, which is connected to the energy plant room. A conventional single pipe arrangement requires a 1.2 m spacing and would cover an area of about 600 m². The area used by the Slinky coils has not been optimized and the relatively large trench spacing is a conservative measure to guarantee a good performance for the house owner. The Slinky coils use a considerably shorter trench of 215 m compared with the 600 m trench required for the single pipe. The excavation work became fairly extensive. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels In this project, the heat load is a single family-house occupied by a family with two children. The house used an oil-burner and consumed about kwh per year for space heating and domestic hot water. The soil layers consist of silty moraine with the ground water level at m below ground surface. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with a 7 kw heat pump (IVT Greenline). The ground heat exchanger was divided into two coils that were inserted at depths of and m during ploughing. The ground loop occupies an area of 357 m², which includes a slight over-sizing from 294 m² to ensure good performance. A conventional single-pipe ground heat exchanger would use about 350 m². The installation work was performed quickly. System för värme och kyla ur mark 11

14 Vertical jacking of plastic pipes in soft clay The energy load is a single-family house occupied by two adults. The previous heating system utilized an electric burner and consumed about kwh per year for space heating and domestic hot water. The outer walls were further insulated in connection with installation of the ground-source heat pump. The ground consists of water-saturated clay down to about m level where a thin layer of silt is found on top of the bedrock. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with a 6 kw heat pump (IVT Greenline). The ground heat exchanger uses two coils of plastic tubing that form two rows with a total of 28 U-shaped vertical "stitches" into the clay starting from an excavated trench. The pipes extend vertically from 1 m at the bottom of the trench to 10 m at the bottom of the clay layer. The jacking of the pipes was performed with a relatively powerful and heavy geotechnical drill rig mounted on a caterpillar. The pile head is equipped with a newly developed large-diameter wheel to push the pipe (pipe diameter 32 mm). The ground loop required a ground area of 85 m² to be compared with 350 m² for a conventional single pipe ground heat exchanger. The ground heat exchanger was installed without any problems. However, the efficiency of the procedure must be improved to reduce the cost. Follow-up and results during operation of the demonstration objects The measurements from the operation of the three projects are presented separately. Horizontal installation with Slinky method in excavated trench The first winter was colder than usual (correction factor of 1.13 based on the degree day procedure) whereas several months during the second winter were warmer (correction factor 1.0). The energy consumption became slightly lower than expected with an average heat pump COP (seasonal performance factor) of 3.5. The heat pump operated with a temperature difference of about 3 C between entering and exiting heat carrier fluid on the evaporator side. The system capacity turned out to be somewhat over-sized and the amount of supplementing electricity for peak loads was very small. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels The climate data for this project uses the same meteorological station as reference as in the Slinky project. The actual electric consumption came very close to the design value with a seasonal performance factor of 3.7 for the heat pump. The temperature difference of the heat transfer fluid through the evaporator was about 3 C. Peak load electricity was supplied during short periods. Vertical jacking of plastic pipes in soft clay This project started later than the other two and the performance has not been measured for a whole winter season. The actual electric consumption has been considerably smaller than the design value with a seasonal performance factor of 3.4 for the heat pump. The temperature difference of the heat transfer fluid through the evaporator was about 3 C. Peak load electricity was never needed. Evaluation and optimization of ground loop Evaluation and calculations to find the optimal design parameters for the ground heat exchanger have been performed with regards soil conditions, water-saturation levels, and local climate. The energy load is based on a reference building with fixed thermal characteristics that has been exposed to the climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden). The heat pump capacity and the ground loop length have been adapted to these conditions, which results in different heat pump size, hours of operation, and fraction of peak capacity covered. Simulation results for nine different soils and three groundwater levels are presented. 12 SGI Varia 556

15 Conclusions/Discussion Installation The available ground surface area is often a restricting factor which implies that the feasibility of different types of ground heat exchangers have to be compared. The smallest area is used by the vertical pipe installation followed by Slinky, two pipe and single pipe designs. The most compact design, the vertical jacking type, can only be installed where deep low-friction clay can be found. The work time spent on the installations was roughly as expected. The presence of many boulders in the soil may cause excavation and ploughing to take twice as long time. However, the powerful machine used for ploughing in Motala could handle the presence of boulders in relatively flexible way with the hydraulic arm. The Slinky installation in Flistad followed the recommendations of an American design manual, but experiences from a later installation shows that the procedure can be simplified considerably by putting down and adjusting the pipe coils directly in the trench. Sizing of ground loop The design of the ground-source heat pump systems is based on the well-established Swedish practice to choose a heat pump capacity equivalent to % of peak demand capacity at winter design temperatures. Peak load capacity is available through direct electric heaters installed in the heat cabinet. The Slinky coils were installed with 8 m of pipes per 1 m of trench. Traditional shallow heat extraction pipes use a diameter of 40 mm, but here a pipe diameter of 25 mm was chosen in order to conform to recommendations on allowed bending stress for coils installed in a 1 meter wide trench. The smaller diameter increases the required pipe length and necessitates that the flow is divided in several parallel paths to avoid large pressure drops. The compact collectors extract more heat per meter of trench which has to be compensated by slightly larger trench spacing. The smallest possible trench spacing has to be balanced against the risk of developing permafrost beneath the trench. Evaluation of operation The seasonal performance factor of the ground-source heat pump installations varies between 3.4 and 3.7. The heat pump coefficient of performance decreases somewhat during periods of low outdoor temperatures or production of domestic water. The peak electric heaters have rarely been used because the installations have turned out be slightly oversized. The heat pumps have operated with a temperature difference of about 3 C between entering and exiting heat carrier fluid on the evaporator side. The building heat loads have a balance temperature between heat losses and internal loads in the range C. The economical outcome of the heat pump operation was better than forecasted for all three installations. The electric consumption of the heat pump was lower than expected due to lower heat load and higher seasonal performance factor. Evaluation of ground heat exchanger The ground heat exchangers were evaluated with a simulation model validated on measured data of energy balance, heat carrier fluid and soil temperatures. The thermal properties of the ground were determined by measured moisture content and type of soil. The simulated temperatures tended to be slightly lower than the measured ones during operation. The differences during undisturbed conditions were small. The chosen installation depth is a balance between avoiding the influence of natural frost penetration from the ground surface during the winter and the more efficient recharge of heat close the ground surface during the summer. Optimal design The validated simulation model was used to estimate the optimal design of the ground loop. The required trench length and trench spacing calculated for one pipe, two pipe, and Slinky are presented in Table 1, which also gives the required minimal ground area and installation costs. The cost of a deep borehole in rock (including borehole heat exchanger) with similar performance characteristics is also shown. System för värme och kyla ur mark 13

16 Table 1 Comparison of the three installations. One pipe Two pipes Slinky Vertical jacking Deep borehole in rock Flistad Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) Costs (kr) * * * Motala Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) ** Costs (kr) Lidingö Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) Costs (kr) * The stated costs may be reduced by 50 % in soil with few boulders. ** Thickness of clay layer assumed to be 20 m. Recommendations General recommendations based on field experiences from the three installations, a literature study, and a sensitivity analysis performed with the validated simulation model are summarized below. Horizontal installation with Slinky method in excavated trench Installation of Slinky coils can be performed by common excavators and the installation procedure does not require expensive investments. The method is flexible in the way that the Slinky coils can be placed in a horizontal (easier) or a vertical position with the overlapping coils in a compact or dense arrangement. The area used by the Slinky coils can often be made smaller than single pipe arrangements, but under some conditions the increased heat extraction per meter of trench has to be balanced by a larger trench spacing to avoid development of permafrost beneath the trench. A horizontal arrangement of the Slinky coil is especially advantageous where the coils can be placed directly on the ground surface and subsequently covered with an earth layer of a suitable thickness (which may be part of landscaping scheme). This will avoid the costly excavation of the trenches. The trench length is relatively short for the Slinky installation, but fairly large volumes must be handled. Vertical placement can be done in narrow, deep trenches. Similar arrangements with modular prefabricated fence-shaped pipe designs are available on the market. There must be readiness to handle diffuculties like landslides and boulders. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels For the method of ploughing to insert double heat exchanger pipes at different levels, the use of an excavator with a hydraulic arm is recommended. The first step is to plough a furrow through the dry crust of the soil. Then a special laying machine with adjustable installation depth is used for placing the pipes in the ground. Separate hose reels are needed for each pipe. Contractors are available for installations at a depth of 0.9 m. This method is very robust and flexible in different soil conditions including moraine and other friction soils containing a few boulders. The installation procedure adapts well to site conditions and obstacles can be circumvented fairly easily. 14 SGI Varia 556

17 Vertical jacking of plastic pipes in soft clay The method of vertical jacking of plastic pipes in soft clay requires a piling rig such as a geotechnical crawler. The pile head has to be custom made and at the moment there is only one such piece available. The method can be recommended for use in low-friction soft clay based on current experience. The clay layer has to be at least 10m deep to make the method competitive with other ground loop alternatives. The equipment used in Lidingö should be able reach depths of m. Deeper installations will require more powerful machines to overcome the increasing friction force on the exposed pipe. The pile head may have to be modified to protect the pipe from stretching or breaking. Further experimental activities is needed to determine the limitations of the installation method with regards to the properties of the clay (how friction resistance depends on clay stiffness) and the effect of interspersed layers of coarser material (grain size, layer thickness). Nomenclature Many of the existing Swedish guidelines, such as KYS (1999), for horizontal ground loops describe the soil conditions in terms of normal dry soil, moist moraine, and very moist soil. This is an unfortunate choice of terminology since it mixes the moisture content with concepts such as soil in general and in one case uses the mixed soil type moraine. The Swedish language and the technical nomenclature do not have an undisputed scale to describe the moisture content in the range from dry to wet. We suggest that the terms dry soil, moist soil and wet soil should be used in future guidelines. Furthermore, these terms should be interpreted so that dry soil refers to a friction soil (e.g. sand), moist soil refers to moraine (e.g. silty sand) and wet soil refers to fine-grained soil (e.g. clay). Design of ground loop The sizing of the ground loop is partly a decision on how to balance initial installation costs and operating costs. A larger ground loop is more expensive to install, but will result in a more efficient heat pump operation. The choice of ground loop also involves considerations about site-specific geotechnical conditions and available ground surface area. The preliminary designs of the Slinky and the two pipe installation were based on US guidelines developed on experiences from North American climate and combined heating and cooling operation for residential applications. For a two pipe installation, the guidelines recommend a trench length corresponding to 65 % of a single pipe installation. A Slinky installation with eight meter pipe per meter trench requires a trench length of 3/8 (= 37.5 %) in relation to the single pipe. The simulations of the ground loop systems have been performed with a numerical model that accounts for conductive heat transfer with phase-change (freezing and thawing) in the soil with regards to soil conditions (thermal properties, water content), local weather and boundary conditions (snow cover, solar radiation, long-wave radiation, air temperature, wind speed, etc). The climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden) have been used as reference cases in sensitivity study. Groundwater level The groundwater level and its annual variation have a large influence on the thermal performance of a shallow ground loop. The field capacity (the ability to retain soil water above the ground water level) is essential for the sensitivity to fluctuations in the groundwater level. Soils with a high field capacity, such as clay, exhibit the smallest variations in moisture content. The thermal properties of the soil depend strongly on the degree of water-saturation. The thermal conductivity may become critically poor at low saturation levels. Proper design of the ground loop demands special care to estimate the ground water level in largegrained soils and in elevated locations. Design of ground loop The sizing of the ground loop is partly a decision on how to balance initial installation costs and operating costs. A larger ground loop is more expensive to install, but will result in a more efficient heat pump System för värme och kyla ur mark 15

18 operation. The choice of ground loop also involves considerations about site-specific geotechnical conditions and available ground surface area. The preliminary designs of the Slinky and the two pipe installation were based on US guidelines developed on experiences from North American climate and combined heating and cooling operation for residential applications. For a two pipe installation, the guidelines recommend a trench length corresponding to 65 % of a single pipe installation. A Slinky installation with eight meter pipe per meter trench requires a trench length of 3/8 (= 37.5 %) in relation to the single pipe. The simulations of the ground loop systems were performed with a numerical model that accounts for conductive heat transfer with phase-change (freezing and thawing) in the soil with regards to soil conditions (thermal properties, water content), local weather and boundary conditions (snow cover, solar radiation, long-wave radiation, air temperature, wind speed, etc). The climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden) have been used as reference cases in sensitivity study. Groundwater level The groundwater level and its annual variation have a large influence on the thermal performance of a shallow ground loop. The field capacity (the ability to retain soil water above the ground water level) is essential for the sensitivity to fluctuations in the groundwater level. Soils with a high field capacity, such as clay, exhibit the smallest variations in moisture content. The thermal properties of the soil depend strongly on the degree of water-saturation. The thermal conductivity may become critically poor at low saturation levels. Proper design of the ground loop demands special care to estimate the ground water level in largegrained soils and in elevated locations. Depths of trench The Swedish Heat Pump Association (SVEP, 1998) states that a suitable trench depth for single pipe ground heat exchangers is in the range of 0,6 1,5 m. Common practice is to install at a depth of m. The simulations show that the thermal performance to a large extent depends on the location of heat exchanger pipes in relation to the groundwater level, the field capacity of the soil, and the natural frost penetration depth. The performance is improved by placing the pipes below the groundwater level, especially in soils with low field capacity. It is recommended to use a larger trench depth in Northern Sweden (Climate zone IV) and to avoid areas where large frost penetration depths can be expected (low ground water level, thin snow cover). The presence of a ground water flow is favourable, but requires permeable soils like sand and moraine to have a noticeable influence. Increased moisture content around pipes The moisture conditions in the vicinity of the pipe are important since the heat flux (W/m 2 ) reaches the largest values in this area. The temperature gradient is proportional to the heat flux and inversely proportional to the thermal conductivity of the surrounding soil. The thermal conductivity depends strongly on the water-saturation level and is especially sensitive when this level falls below 20 %. The combination of a high flux and a low thermal conductivity will then create a large temperature gradient, thus contributing to a larger temperature difference between the heat carrier fluid during heat pump operation and the undisturbed soil conditions. The local heat flux around the pipes is larger in single and two pipe systems than for the Slinky coil (which is also placed a thin sand layer). The influence of the local moisture content is then relatively smaller for the Slinky coil. Spacing between trenches The spacing between parallel parts of the ground loop in a single pipe layout is typically about 1.5 m according to the Swedish Heat Pump Association (SVEP). A minimum spacing of 1.2 m is recommended in order to allow rainwater to percolate through the frozen ground. It is reasonable to observe this limit also for compact ground heat exchangers. 16 SGI Varia 556

19 If a dense spacing is chosen, then the temperature decrease during extraction will become even lower due to thermal influence between adjacent trenches. The extension of frozen soil will increase. The amount of heat that can be extracted per unit ground area in a dense layout in comparison with a sparse layout depends on the minimum design temperature of the heat carrier fluid, climate, soil type, and trench depth. The simulations showed that the average temperature of the heat carrier fluid during heat pump operation is relatively insensitive of trench spacing beyond a certain limit. For the single pipe and the two pipe arrangement, this limit is roughly 1.5 m (at trench depths of about 1 m). Each Slinky coil has a horizontal extension of about 1 m and the thermal influence becomes more extensive. The limit for thermal influence is about m (center-to-center spacing between the trenches) for Slinky coils. In the reference case, similar performances were found at a trench spacing of 1 m, 1.25 m and 1.6 m for single pipe, two pipe and Slinky coil respectively. The trench spacing must take the risk of permafrost under consideration. Permafrost If the energy extraction from the ground heat exchanger becomes too high there is a risk that permafrost may develop in the soil beneath the pipes. The natural passive regeneration from the ground surface during the summer is then not enough to achieve a suitable energy balance. The sensitivity study indicates a limit on annual extraction of about 70 kwh/m 2 for the reference case in Norrköping. In Malmö and Luleå this limit is set at about 85 kwh/m 2 and 60 kwh/m 2 respectively. Snow cover The duration of the snow cover has a large influence on the shallow ground temperatures, natural frost penetration depths, and the evolution of the heat carrier fluid temperature during the winter operation. There is a significant difference whether the snow cover settles before or after the first extended spell of air temperatures well below the freezing point. The snow layer has an insulating effect, which dampens the frost penetration during cold periods. The snow surface also alters the heat radiation properties at the boundary between ground and atmosphere, so that the net radiative heat loss is diminished. The snow conditions can vary considerably and becomes a troublesome uncertain factor during simulation and design of shallow ground source systems. However, cold winters tend to have more snow than mild ones, so there is a certain balancing effect. The compact ground heat exchangers extract more heat per unit ground surface area, which leads to a larger frozen soil volume in the trench region. However, the compact ground heat exchangers exhibit similar performance characteristics as the single pipe except in the absence of a snow cover, when the markedly deeper natural frost penetration reduces their efficiency. Severe climate of Northern Sweden The severe winter climate in Northern Sweden sets stricter demands on installed heat pump capacity and required ground loop size. In addition to higher heat loads than southern parts of Sweden, there is also the negative influence of lower undisturbed ground temperature and deeper natural frost penetration. The sensitivity analysis and the applications of the guide lines show that the trench spacing has to be increased to avoid permafrost. The cost of excavating deep trenches makes it difficult to install the pipes below natural frost penetration depths. However, it seems reasonable to put the pipes slightly deeper at 1.2 m. It is especially important to place the two pipe ground heat exchanger deeper as the upper pipe is fairly close to the ground surface where it is reached by natural frost penetration early in the winter season. Costs Shallow ground heat exchangers can be installed at a lower cost than deep vertical borehole heat exchangers at most locations in Sweden. The only exceptions are found in the cold inland areas of Northern Sweden at locations with a thin and boulder-rich soil cover where drilling is relatively cheap, ploughing cannot be used, and the soil is expensive to excavate. Shallow ground heat exchangers are always cheaper if the there is a System för värme och kyla ur mark 17

20 thick soil cover. In soils where ploughing can be used and excavation is straightforward, the cost level of shallow ground heat exchangers lies in the range of % of a corresponding deep vertical borehole heat exchanger. The compact ground heat exchangers are usually slightly more expensive than a single pipe design, but may provide a large reduction of the required ground surface area. Their lower demand on ground surface area can be the deciding factor in favour of the less expensive shallow ground heat exchangers in densely populated areas. Shallow ground loops, unlike vertical boreholes, have the additional advantage of not causing any negative thermal influence (long-term temperature decrease) on the neighbouring ground source systems. 18 SGI Varia 556

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns

Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm Grundläggande om geoenergi Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Stockholm 2014-10-15 Byggnadens värmebehov Effekt och energi Effekt (kw) Fastighetsgräns Användning Återvinning

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input SHADOW - Main Result Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

Daylight and thermal comfort in a residential passive house

Daylight and thermal comfort in a residential passive house Daylight and thermal comfort in a residential passive house A simulations study based on environmental classification systems Magnus Heier Magnus Österbring Supervisors: Paula Wahlgren, Chalmers Tekniska

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara LOCATION AND CONNECTIONS TO OTHER CITIES E4 E16 Gävle-Uppsala 110 km: 75 min by car, 60 min by train Gävle-Arlanda 140 km: 90 min by car, 60 min by train Gävle-Stockholm

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion

Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Utmaningar och möjligheter vid 100% förnybar elproduktion Uppsala StandUp for Wind 6 oktober 2015 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Projektering & Etablering Konstruktion & Produktion

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Tillämpad mekanik. Beräkningsingenjören problemlösaren Den generella specialisten

Tillämpad mekanik. Beräkningsingenjören problemlösaren Den generella specialisten Tillämpad mekanik Beräkningsingenjören problemlösaren Den generella specialisten Beräkning finns överallt Ökande behov i alla brancher Spår inom @llämpad mekanik Hållfasthetslära/FEM Fluidmekanik/CFD

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017

Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017 Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Filip NielseN, 2017 Projektet Projektets namn: Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Energy optimisation of future

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863 2005:1 Föräldrapenning att mäta hälften var ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Föräldrapenning att mäta hälften var Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer