Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar"

Transkript

1 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Grävning Plöjning Nedpressning System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, CARL BRO AB GÖRAN HELLSTRÖM, LTH GUNNEL NILSSON, SGI Varia 556 LINKÖPING 2006

2

3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Varia 556 System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, CARL BRO AB GÖRAN HELLSTRÖM, LTH GUNNEL NILSSON, SGI LINKÖPING 2006

4 Varia Beställning ISSN ISRN Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) Linköping SGI Informationstjänsten Tel: Fax: E-post: Internet: SGI-VARIA--06/556--SE

5 Förord Denna delrapport avslutar projektet Effektivare elanvändning med markvärmesystem Utveckling av ny teknik för värme och kyla. Tidigare har inom projektet publicerats delrapporterna: System för värme och kyla ur mark En nulägesbeskrivning, SGI Varia 511, System för värme och kyla ur mark Förslag till utvecklingsprogram, SGI Varia 516, Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem, SGI Varia 527. I denna rapport presenteras tre demonstrationsobjekt med olika jordvärmesystem. Avsikten har varit att med ett uthålligt flerårsperspektiv kunna utnyttja jordvärme med hjälp av markvärmeväxlare, som begränsas till minsta möjliga yta. Installationen av markvärmeväxlarna har utförts med nyutvecklad teknik för respektive objekt: Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike. Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar. Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera. Demonstrationsobjekten har följts upp genom mätningar av systemens funktion och resultatet har använts för att visa på optimal dimensionering av nya anläggningar vid olika förutsättningar. Arbetet har utförts i samarbete mellan Avdelningen för Matematisk fysik, Lunds tekniska högskola (Göran Hellström), Carl Bro AB (Anna Gabrielsson) och Avdelningen för Miljöteknik (Gunnel Nilsson och Bengt Rosén) vid SGI. Projektledare har varit Bengt Rosén. Under en förlängning av projektet 2005 har Johan Nordbäck, SGI, varit formell projektledare gentemot Formas. Projektet har finansierats genom anslag från: Formas, diarienummer 24.1/ resp Statens energimyndighet, projektnummer SGI, Statens geotekniska institut, dnr IVT Industrier AB LVT, Linköpings Värmepumpsteknik Garpco Energi Komfort AB Uponor AB Hillerstorps Schakt AB Under projektets genomförande har projektgruppen samrått med en styrgrupp med följande representation: Björn Sellberg, Formas Peter Rohlin/Conny Ryytty, Statens energimyndighet Urban Kronström, Jim Fredin. IVT Industrier AB Jan Sundberg, GeoInnova AB På ett av de tre studerade objekten, nedpressning i lera Lidingö, har uppföljande mätningar gjorts för att i ett längre perspektiv kunna verifiera att den aktiva återladdningen av jordvolymen fungerar som avsett. Resultatet kommer att publiceras i en separat rapport. Linköping i augusti 2006 System för värme och kyla ur mark 3

6 4 SGI Varia 556

7 Innehåll Förord... 3 Läsanvisning... 9 Summary Sammanfattning Inledning Markvärme i bebyggelsen Syfte och avgränsning Demonstrationsobjekt Förutsättningar och teknisk installation Mätparametrar för uppföljning av systemfunktionen Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystemet Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftkostnad Plöjning och horisontell läggning av dubbla kollektorslangar Motala Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystemet Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftkostnad Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera Lidingö Objektbeskrivning Jord- och grundvattenförhållanden Dimensionering Markvärmeväxlare Installation Uppstart av värmesystem Investeringskostnader och installationskapacitet Förväntad driftskostnad Demonstrationsobjekt Uppföljning och resultat under drift Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar Markförhållanden Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar Motala Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar System för värme och kyla ur mark 5

8 3.2.4 Markförhållanden Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera Lidingö Väderförhållanden Utfall elförbrukning och driftskostnad Värmepumpens driftsparametrar Markförhållanden Demonstrationsobjekt Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd Inledning Kompletterande litteraturstudie Värmetransport i jord Fukt och värmeledningsförmåga Fukttransport Grundvattenyta Grundvattenrörelser Jämförelser mellan fältmätning och simulering Viktiga faktorer vid dimensionering Beräkningsmodell Energitransport i mark Värmeöverföring från fluid till mark Energiflöden vid markytan Simuleringsmodell för energitransport kring markvärmeväxlare Simulering av temperaturförlopp i Flistad Kompletterande mätningar Indata för simulering Resultat av kalibrering och simulering Simulering av temperaturförlopp i Motala Kompletterande mätningar Indata för simulering Resultat av kalibrering och simulering Känslighetsanalys Förutsättningar Resultat för referensorten Resultat för olika orter Dimensionering Förutsättningar Resultat för referensorten Resultat för olika orter Kriterier för dimensionering Optimal utformning av referensanläggningarna Flistad Motala Geografiskt läge Slutsatser/Diskussion Horisontell läggning med slinky-metoden i grävt dike Flistad Horisontell plöjning av dubbla kollektorslangar Motala Vertikal nedpressning av kollektorslang i lös lera - Lidingö Rekommendationer Läggning av Slinky Plöjning och horisontell läggning av dubbla kollektorslangar Vertikal nedpressning av kollektorslang Nomenklatur avseende jordarter Dimensionering SGI Varia 556

9 6.6 Grundvattenyta Förläggningsdjup Uppfuktning kring slang Avstånd mellan diken Permafrost Snötäcke Norrlandsförhållanden Kyltillämpningar Kostnader Referenser Litteratur Hemsidor Internet Definitioner och förkortningar Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Produktblad Bioetanol. Svedol KBS Bio+. Jordartsbestämning, vattenkvot, kornstorleksfördelning och densitet; Flistad, Motala resp. Lidingö. Regionala grundvattennivåer; Flistad, Motala resp. Lidingö. Beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och latent värme. Mätdata grundvattennivåer och vattenmättnadsgrad; Flistad resp. Motala. Dimensionering av slinkykollektor. Dimensionering av tvåslangskollektor. System för värme och kyla ur mark 7

10 8 SGI Varia 556

11 Läsanvisning För att underlätta läsningen av denna forskningsrapport rekommenderas att läsaren först tar del av förord och sammanfattning. Rapporten består av följande delar: Demonstrationsobjekt Förutsättningar och teknisk installation Demonstrationsobjekt Uppföljning och resultat under drift Demonstrationsobjekt Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd Slutsatser/Diskussion Rekommendationer Branschspecifika begrepp förklaras i Kapitel 8; Definitioner och förkortningar. Målgrupp för publikationen är myndigheter, entreprenörer, företag, organisationer och enskilda som efterfrågar konkurrenskraftiga, energibesparande och miljövänliga markvärmelösningar. Myndigheter som utövar tillsyn eller verkar som energirådgivare kan i rapporten inhämta underlag för att jämföra olika installationstekniker beträffande behov av markutrymme samt installations- och driftsekonomi. För entreprenörer finns uppgifter om vilken specialutrustning som behövs för att kunna göra installationer av kompaktkollektorer. Redovisning av tidsåtgång görs för olika markförhållanden. Värmepumpstillverkare med återförsäljare kan utläsa hur optimal kollektorlängd beräknas för olika kompaktkollektorer vid olika markförutsättningar och klimatförhållanden. Företag, organisationer och enskilda med stora energibehov för uppvärmning eller kyla kan i rapporten inhämta uppgifter om fördelarna med jordvärme. Installations- och driftskostnader redovisas för demonstrationsobjekten med olika kompaktkollektorer. Generella installationskostnader ges för enkelslang, tvåslang och Slinky. Generella rekommendationer för installation av markkollektorer ges i Kapitel 6. Lathund för dimensionering av slinky-kollektor respektive tvåslangskollektor finns i Bilaga 6 respektive 7. System för värme och kyla ur mark 9

12 Summary Introduction The number of systems that use rock, soil, surface water (rivers, lakes, seawater) and groundwater for heating and cooling of residential buildings increases rapidly in many countries. A more environmentally friendly and resource efficient electric utilization is obtained by converting direct electrical heating to ground source heat pump systems. Ground source heating systems provides a large reduction of electric consumption in a single-family house. One unit of electrical energy supplied from the grid to the house will produce about three units of thermal energy for space heating and domestic hot water production by means of a heat pump. The total electrical consumption (including electricity used for domestic appliances) will typically be cut by about 50 %. The ground-source heat pump market is dominated by closed-loop installations using vertical boreholes in rock while horizontal installations using different arrangements in shallow soil constitute a relatively small segment of about 20 %. Ground-source heating is a commercial and well-established technique that has attained a considerable market share during the last 5-10 years. Vertical systems are especially favourable in areas with small depths to the bedrock (less than 6-10 m soil layer thickness). The profitability of these systems decrease with increasing soil layer thickness since the soil drilling is relatively expensive. In Sweden, there are extensive inhabited areas with deep soil layers where the shallow ground-source system should be an attractive alternative. The traditional installation for shallow ground-source systems uses a m long single plastic tube (ground heat exchanger) placed horizontally in a 1 m deep trench. Such systems have been in operation for over 30 years and have been found to operate reliable. The major drawback is that they require a large ground surface ( m2) to be available for the installation. This study gives examples on how different designs and installation methods for the ground heat exchanger can reduce the required ground surface area. Aim of study The project aims to develop new ground source techniques to make energy utilization more efficient in the building sector by improving the potential of shallow heat extraction in urban areas. Heating systems comprising of a heat pump with a ground heat exchanger are analyzed for single-family houses. Design, construction, operation as well as evaluation of technical and economical aspects are essential parts of the study. Local conditions and technical installation of three demonstration projects Slinky-method The method of installing spiral-shaped ground heat exchangers (Slinky) was developed in Canada at the end of the 1980's. This type of ground heat exchanger is now well established in the US and in Canada, but is mostly used for space cooling applications. The installation in Flistad is the first of this kind in Sweden. Ploughing A plough or a chain cutter is used for direct insertion of pipes without preceding excavation with an earth mover. The pipe is placed at the desired depth in the deep furrow by means of a special laying box. A development of this installation technique is demonstrated in this project by using an excavator equipped with a hydraulic arm with more power and greater suppleness than the traditional shovel. Two pipes are installed at different depths below ground surface. Vertical insertion The method of jacking vertical pipes into soft clay involves stitching a pipe up and down through the soil layer to create a continuous heat exchanger pipe. The jacking is performed with a pile driver. The pile head 10 SGI Varia 556

13 is equipped with a wheel to push the pipe. In this project, a previously tested installation technique has been further developed to handle thicker pipes (outer diameter 32 mm) and larger shank spacing (wheel diameter 45 cm). Monitoring of system operation The operation of three separate systems with a heat pump for space heating and production of domestic hot water and a compact ground heat exchanger has been analyzed. The operating conditions of the heat pump and evolution of ground conditions (moisture content, temperatures, etc) were monitored for evaluation purposes. The following parameters were measured: Temperatures in outdoor air, heat pump circuits and soil Snow and frost penetration depths Vertical soil movements Ground water levels (Flistad, Motala) Moisture conditions in the soil (Flistad, Motala) Thermal conductivity Inlet and outlet temperature of heat carrier fluid (evaporator side) Operating conditions of the heat pump Electric consumption Horizontal installation with Slinky method in excavated trench The heated buildings consist of a single-family house, a separate garage with the old energy plant room and a storehouse. A family of two adults and two small children lives in the dwelling house. The houses were previously heated by a wood-burner connected with a 2000 litre thermal storage tank. The annual wood consumption corresponds to about kwh for space-heating and domestic hot water. The soil layers consist of fine-grained moraine with many boulders and a groundwater level at m below ground surface. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with an 11 kw heat pump (IVT Greenline). A ground heat exchanger using six Slinky coils was installed in 1 meter wide and 1 meter deep trenches. The trenches are placed at a center-to-center distance of 4 m and the ground heat exchanger occupies a ground area of about 745 m². The six coils were connected to a manifold in a field header, which is connected to the energy plant room. A conventional single pipe arrangement requires a 1.2 m spacing and would cover an area of about 600 m². The area used by the Slinky coils has not been optimized and the relatively large trench spacing is a conservative measure to guarantee a good performance for the house owner. The Slinky coils use a considerably shorter trench of 215 m compared with the 600 m trench required for the single pipe. The excavation work became fairly extensive. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels In this project, the heat load is a single family-house occupied by a family with two children. The house used an oil-burner and consumed about kwh per year for space heating and domestic hot water. The soil layers consist of silty moraine with the ground water level at m below ground surface. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with a 7 kw heat pump (IVT Greenline). The ground heat exchanger was divided into two coils that were inserted at depths of and m during ploughing. The ground loop occupies an area of 357 m², which includes a slight over-sizing from 294 m² to ensure good performance. A conventional single-pipe ground heat exchanger would use about 350 m². The installation work was performed quickly. System för värme och kyla ur mark 11

14 Vertical jacking of plastic pipes in soft clay The energy load is a single-family house occupied by two adults. The previous heating system utilized an electric burner and consumed about kwh per year for space heating and domestic hot water. The outer walls were further insulated in connection with installation of the ground-source heat pump. The ground consists of water-saturated clay down to about m level where a thin layer of silt is found on top of the bedrock. The sizing of the ground loop was based on Swedish climate and aiming to cover 60 % of peak capacity with a 6 kw heat pump (IVT Greenline). The ground heat exchanger uses two coils of plastic tubing that form two rows with a total of 28 U-shaped vertical "stitches" into the clay starting from an excavated trench. The pipes extend vertically from 1 m at the bottom of the trench to 10 m at the bottom of the clay layer. The jacking of the pipes was performed with a relatively powerful and heavy geotechnical drill rig mounted on a caterpillar. The pile head is equipped with a newly developed large-diameter wheel to push the pipe (pipe diameter 32 mm). The ground loop required a ground area of 85 m² to be compared with 350 m² for a conventional single pipe ground heat exchanger. The ground heat exchanger was installed without any problems. However, the efficiency of the procedure must be improved to reduce the cost. Follow-up and results during operation of the demonstration objects The measurements from the operation of the three projects are presented separately. Horizontal installation with Slinky method in excavated trench The first winter was colder than usual (correction factor of 1.13 based on the degree day procedure) whereas several months during the second winter were warmer (correction factor 1.0). The energy consumption became slightly lower than expected with an average heat pump COP (seasonal performance factor) of 3.5. The heat pump operated with a temperature difference of about 3 C between entering and exiting heat carrier fluid on the evaporator side. The system capacity turned out to be somewhat over-sized and the amount of supplementing electricity for peak loads was very small. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels The climate data for this project uses the same meteorological station as reference as in the Slinky project. The actual electric consumption came very close to the design value with a seasonal performance factor of 3.7 for the heat pump. The temperature difference of the heat transfer fluid through the evaporator was about 3 C. Peak load electricity was supplied during short periods. Vertical jacking of plastic pipes in soft clay This project started later than the other two and the performance has not been measured for a whole winter season. The actual electric consumption has been considerably smaller than the design value with a seasonal performance factor of 3.4 for the heat pump. The temperature difference of the heat transfer fluid through the evaporator was about 3 C. Peak load electricity was never needed. Evaluation and optimization of ground loop Evaluation and calculations to find the optimal design parameters for the ground heat exchanger have been performed with regards soil conditions, water-saturation levels, and local climate. The energy load is based on a reference building with fixed thermal characteristics that has been exposed to the climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden). The heat pump capacity and the ground loop length have been adapted to these conditions, which results in different heat pump size, hours of operation, and fraction of peak capacity covered. Simulation results for nine different soils and three groundwater levels are presented. 12 SGI Varia 556

15 Conclusions/Discussion Installation The available ground surface area is often a restricting factor which implies that the feasibility of different types of ground heat exchangers have to be compared. The smallest area is used by the vertical pipe installation followed by Slinky, two pipe and single pipe designs. The most compact design, the vertical jacking type, can only be installed where deep low-friction clay can be found. The work time spent on the installations was roughly as expected. The presence of many boulders in the soil may cause excavation and ploughing to take twice as long time. However, the powerful machine used for ploughing in Motala could handle the presence of boulders in relatively flexible way with the hydraulic arm. The Slinky installation in Flistad followed the recommendations of an American design manual, but experiences from a later installation shows that the procedure can be simplified considerably by putting down and adjusting the pipe coils directly in the trench. Sizing of ground loop The design of the ground-source heat pump systems is based on the well-established Swedish practice to choose a heat pump capacity equivalent to % of peak demand capacity at winter design temperatures. Peak load capacity is available through direct electric heaters installed in the heat cabinet. The Slinky coils were installed with 8 m of pipes per 1 m of trench. Traditional shallow heat extraction pipes use a diameter of 40 mm, but here a pipe diameter of 25 mm was chosen in order to conform to recommendations on allowed bending stress for coils installed in a 1 meter wide trench. The smaller diameter increases the required pipe length and necessitates that the flow is divided in several parallel paths to avoid large pressure drops. The compact collectors extract more heat per meter of trench which has to be compensated by slightly larger trench spacing. The smallest possible trench spacing has to be balanced against the risk of developing permafrost beneath the trench. Evaluation of operation The seasonal performance factor of the ground-source heat pump installations varies between 3.4 and 3.7. The heat pump coefficient of performance decreases somewhat during periods of low outdoor temperatures or production of domestic water. The peak electric heaters have rarely been used because the installations have turned out be slightly oversized. The heat pumps have operated with a temperature difference of about 3 C between entering and exiting heat carrier fluid on the evaporator side. The building heat loads have a balance temperature between heat losses and internal loads in the range C. The economical outcome of the heat pump operation was better than forecasted for all three installations. The electric consumption of the heat pump was lower than expected due to lower heat load and higher seasonal performance factor. Evaluation of ground heat exchanger The ground heat exchangers were evaluated with a simulation model validated on measured data of energy balance, heat carrier fluid and soil temperatures. The thermal properties of the ground were determined by measured moisture content and type of soil. The simulated temperatures tended to be slightly lower than the measured ones during operation. The differences during undisturbed conditions were small. The chosen installation depth is a balance between avoiding the influence of natural frost penetration from the ground surface during the winter and the more efficient recharge of heat close the ground surface during the summer. Optimal design The validated simulation model was used to estimate the optimal design of the ground loop. The required trench length and trench spacing calculated for one pipe, two pipe, and Slinky are presented in Table 1, which also gives the required minimal ground area and installation costs. The cost of a deep borehole in rock (including borehole heat exchanger) with similar performance characteristics is also shown. System för värme och kyla ur mark 13

16 Table 1 Comparison of the three installations. One pipe Two pipes Slinky Vertical jacking Deep borehole in rock Flistad Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) Costs (kr) * * * Motala Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) ** Costs (kr) Lidingö Trench length (m) Trench spacing (m) Area (m²) Costs (kr) * The stated costs may be reduced by 50 % in soil with few boulders. ** Thickness of clay layer assumed to be 20 m. Recommendations General recommendations based on field experiences from the three installations, a literature study, and a sensitivity analysis performed with the validated simulation model are summarized below. Horizontal installation with Slinky method in excavated trench Installation of Slinky coils can be performed by common excavators and the installation procedure does not require expensive investments. The method is flexible in the way that the Slinky coils can be placed in a horizontal (easier) or a vertical position with the overlapping coils in a compact or dense arrangement. The area used by the Slinky coils can often be made smaller than single pipe arrangements, but under some conditions the increased heat extraction per meter of trench has to be balanced by a larger trench spacing to avoid development of permafrost beneath the trench. A horizontal arrangement of the Slinky coil is especially advantageous where the coils can be placed directly on the ground surface and subsequently covered with an earth layer of a suitable thickness (which may be part of landscaping scheme). This will avoid the costly excavation of the trenches. The trench length is relatively short for the Slinky installation, but fairly large volumes must be handled. Vertical placement can be done in narrow, deep trenches. Similar arrangements with modular prefabricated fence-shaped pipe designs are available on the market. There must be readiness to handle diffuculties like landslides and boulders. Horizontal ploughing with double heat exchanger pipes at different levels For the method of ploughing to insert double heat exchanger pipes at different levels, the use of an excavator with a hydraulic arm is recommended. The first step is to plough a furrow through the dry crust of the soil. Then a special laying machine with adjustable installation depth is used for placing the pipes in the ground. Separate hose reels are needed for each pipe. Contractors are available for installations at a depth of 0.9 m. This method is very robust and flexible in different soil conditions including moraine and other friction soils containing a few boulders. The installation procedure adapts well to site conditions and obstacles can be circumvented fairly easily. 14 SGI Varia 556

17 Vertical jacking of plastic pipes in soft clay The method of vertical jacking of plastic pipes in soft clay requires a piling rig such as a geotechnical crawler. The pile head has to be custom made and at the moment there is only one such piece available. The method can be recommended for use in low-friction soft clay based on current experience. The clay layer has to be at least 10m deep to make the method competitive with other ground loop alternatives. The equipment used in Lidingö should be able reach depths of m. Deeper installations will require more powerful machines to overcome the increasing friction force on the exposed pipe. The pile head may have to be modified to protect the pipe from stretching or breaking. Further experimental activities is needed to determine the limitations of the installation method with regards to the properties of the clay (how friction resistance depends on clay stiffness) and the effect of interspersed layers of coarser material (grain size, layer thickness). Nomenclature Many of the existing Swedish guidelines, such as KYS (1999), for horizontal ground loops describe the soil conditions in terms of normal dry soil, moist moraine, and very moist soil. This is an unfortunate choice of terminology since it mixes the moisture content with concepts such as soil in general and in one case uses the mixed soil type moraine. The Swedish language and the technical nomenclature do not have an undisputed scale to describe the moisture content in the range from dry to wet. We suggest that the terms dry soil, moist soil and wet soil should be used in future guidelines. Furthermore, these terms should be interpreted so that dry soil refers to a friction soil (e.g. sand), moist soil refers to moraine (e.g. silty sand) and wet soil refers to fine-grained soil (e.g. clay). Design of ground loop The sizing of the ground loop is partly a decision on how to balance initial installation costs and operating costs. A larger ground loop is more expensive to install, but will result in a more efficient heat pump operation. The choice of ground loop also involves considerations about site-specific geotechnical conditions and available ground surface area. The preliminary designs of the Slinky and the two pipe installation were based on US guidelines developed on experiences from North American climate and combined heating and cooling operation for residential applications. For a two pipe installation, the guidelines recommend a trench length corresponding to 65 % of a single pipe installation. A Slinky installation with eight meter pipe per meter trench requires a trench length of 3/8 (= 37.5 %) in relation to the single pipe. The simulations of the ground loop systems have been performed with a numerical model that accounts for conductive heat transfer with phase-change (freezing and thawing) in the soil with regards to soil conditions (thermal properties, water content), local weather and boundary conditions (snow cover, solar radiation, long-wave radiation, air temperature, wind speed, etc). The climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden) have been used as reference cases in sensitivity study. Groundwater level The groundwater level and its annual variation have a large influence on the thermal performance of a shallow ground loop. The field capacity (the ability to retain soil water above the ground water level) is essential for the sensitivity to fluctuations in the groundwater level. Soils with a high field capacity, such as clay, exhibit the smallest variations in moisture content. The thermal properties of the soil depend strongly on the degree of water-saturation. The thermal conductivity may become critically poor at low saturation levels. Proper design of the ground loop demands special care to estimate the ground water level in largegrained soils and in elevated locations. Design of ground loop The sizing of the ground loop is partly a decision on how to balance initial installation costs and operating costs. A larger ground loop is more expensive to install, but will result in a more efficient heat pump System för värme och kyla ur mark 15

18 operation. The choice of ground loop also involves considerations about site-specific geotechnical conditions and available ground surface area. The preliminary designs of the Slinky and the two pipe installation were based on US guidelines developed on experiences from North American climate and combined heating and cooling operation for residential applications. For a two pipe installation, the guidelines recommend a trench length corresponding to 65 % of a single pipe installation. A Slinky installation with eight meter pipe per meter trench requires a trench length of 3/8 (= 37.5 %) in relation to the single pipe. The simulations of the ground loop systems were performed with a numerical model that accounts for conductive heat transfer with phase-change (freezing and thawing) in the soil with regards to soil conditions (thermal properties, water content), local weather and boundary conditions (snow cover, solar radiation, long-wave radiation, air temperature, wind speed, etc). The climate conditions in Malmö, Norrköping and Luleå (Southern, Central and Northern location in Sweden) have been used as reference cases in sensitivity study. Groundwater level The groundwater level and its annual variation have a large influence on the thermal performance of a shallow ground loop. The field capacity (the ability to retain soil water above the ground water level) is essential for the sensitivity to fluctuations in the groundwater level. Soils with a high field capacity, such as clay, exhibit the smallest variations in moisture content. The thermal properties of the soil depend strongly on the degree of water-saturation. The thermal conductivity may become critically poor at low saturation levels. Proper design of the ground loop demands special care to estimate the ground water level in largegrained soils and in elevated locations. Depths of trench The Swedish Heat Pump Association (SVEP, 1998) states that a suitable trench depth for single pipe ground heat exchangers is in the range of 0,6 1,5 m. Common practice is to install at a depth of m. The simulations show that the thermal performance to a large extent depends on the location of heat exchanger pipes in relation to the groundwater level, the field capacity of the soil, and the natural frost penetration depth. The performance is improved by placing the pipes below the groundwater level, especially in soils with low field capacity. It is recommended to use a larger trench depth in Northern Sweden (Climate zone IV) and to avoid areas where large frost penetration depths can be expected (low ground water level, thin snow cover). The presence of a ground water flow is favourable, but requires permeable soils like sand and moraine to have a noticeable influence. Increased moisture content around pipes The moisture conditions in the vicinity of the pipe are important since the heat flux (W/m 2 ) reaches the largest values in this area. The temperature gradient is proportional to the heat flux and inversely proportional to the thermal conductivity of the surrounding soil. The thermal conductivity depends strongly on the water-saturation level and is especially sensitive when this level falls below 20 %. The combination of a high flux and a low thermal conductivity will then create a large temperature gradient, thus contributing to a larger temperature difference between the heat carrier fluid during heat pump operation and the undisturbed soil conditions. The local heat flux around the pipes is larger in single and two pipe systems than for the Slinky coil (which is also placed a thin sand layer). The influence of the local moisture content is then relatively smaller for the Slinky coil. Spacing between trenches The spacing between parallel parts of the ground loop in a single pipe layout is typically about 1.5 m according to the Swedish Heat Pump Association (SVEP). A minimum spacing of 1.2 m is recommended in order to allow rainwater to percolate through the frozen ground. It is reasonable to observe this limit also for compact ground heat exchangers. 16 SGI Varia 556

19 If a dense spacing is chosen, then the temperature decrease during extraction will become even lower due to thermal influence between adjacent trenches. The extension of frozen soil will increase. The amount of heat that can be extracted per unit ground area in a dense layout in comparison with a sparse layout depends on the minimum design temperature of the heat carrier fluid, climate, soil type, and trench depth. The simulations showed that the average temperature of the heat carrier fluid during heat pump operation is relatively insensitive of trench spacing beyond a certain limit. For the single pipe and the two pipe arrangement, this limit is roughly 1.5 m (at trench depths of about 1 m). Each Slinky coil has a horizontal extension of about 1 m and the thermal influence becomes more extensive. The limit for thermal influence is about m (center-to-center spacing between the trenches) for Slinky coils. In the reference case, similar performances were found at a trench spacing of 1 m, 1.25 m and 1.6 m for single pipe, two pipe and Slinky coil respectively. The trench spacing must take the risk of permafrost under consideration. Permafrost If the energy extraction from the ground heat exchanger becomes too high there is a risk that permafrost may develop in the soil beneath the pipes. The natural passive regeneration from the ground surface during the summer is then not enough to achieve a suitable energy balance. The sensitivity study indicates a limit on annual extraction of about 70 kwh/m 2 for the reference case in Norrköping. In Malmö and Luleå this limit is set at about 85 kwh/m 2 and 60 kwh/m 2 respectively. Snow cover The duration of the snow cover has a large influence on the shallow ground temperatures, natural frost penetration depths, and the evolution of the heat carrier fluid temperature during the winter operation. There is a significant difference whether the snow cover settles before or after the first extended spell of air temperatures well below the freezing point. The snow layer has an insulating effect, which dampens the frost penetration during cold periods. The snow surface also alters the heat radiation properties at the boundary between ground and atmosphere, so that the net radiative heat loss is diminished. The snow conditions can vary considerably and becomes a troublesome uncertain factor during simulation and design of shallow ground source systems. However, cold winters tend to have more snow than mild ones, so there is a certain balancing effect. The compact ground heat exchangers extract more heat per unit ground surface area, which leads to a larger frozen soil volume in the trench region. However, the compact ground heat exchangers exhibit similar performance characteristics as the single pipe except in the absence of a snow cover, when the markedly deeper natural frost penetration reduces their efficiency. Severe climate of Northern Sweden The severe winter climate in Northern Sweden sets stricter demands on installed heat pump capacity and required ground loop size. In addition to higher heat loads than southern parts of Sweden, there is also the negative influence of lower undisturbed ground temperature and deeper natural frost penetration. The sensitivity analysis and the applications of the guide lines show that the trench spacing has to be increased to avoid permafrost. The cost of excavating deep trenches makes it difficult to install the pipes below natural frost penetration depths. However, it seems reasonable to put the pipes slightly deeper at 1.2 m. It is especially important to place the two pipe ground heat exchanger deeper as the upper pipe is fairly close to the ground surface where it is reached by natural frost penetration early in the winter season. Costs Shallow ground heat exchangers can be installed at a lower cost than deep vertical borehole heat exchangers at most locations in Sweden. The only exceptions are found in the cold inland areas of Northern Sweden at locations with a thin and boulder-rich soil cover where drilling is relatively cheap, ploughing cannot be used, and the soil is expensive to excavate. Shallow ground heat exchangers are always cheaper if the there is a System för värme och kyla ur mark 17

20 thick soil cover. In soils where ploughing can be used and excavation is straightforward, the cost level of shallow ground heat exchangers lies in the range of % of a corresponding deep vertical borehole heat exchanger. The compact ground heat exchangers are usually slightly more expensive than a single pipe design, but may provide a large reduction of the required ground surface area. Their lower demand on ground surface area can be the deciding factor in favour of the less expensive shallow ground heat exchangers in densely populated areas. Shallow ground loops, unlike vertical boreholes, have the additional advantage of not causing any negative thermal influence (long-term temperature decrease) on the neighbouring ground source systems. 18 SGI Varia 556

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Rapport 52. Solvärmesystem med säsongslager STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE. En simulerings- och kostnadsstudie

Rapport 52. Solvärmesystem med säsongslager STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE. En simulerings- och kostnadsstudie STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Solvärmesystem med säsongslager En simulerings- och kostnadsstudie ANNA GABRIELSSON Rapport 52 LINKÖPING 1997 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Forskning och Utveckling ORIENTERING FOU 2002:6 OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Ilkka Keppo och Pekka Ahtila, Helsingfors tekniska högskola OPTIMERING AV

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

nästa generations fjärrvärme

nästa generations fjärrvärme nästa generations fjärrvärme NÄSTA GENERATIONS FJÄRRVÄRME rapport 2013:1 ur 41 Framledningstemperatur och rundgångsflöden för Rud. Sommardriftfall med luftsvärmepumpar i samtliga områdets fastigheter.

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Automation

Läs mer

Energiåtervinning från mjölkkylning

Energiåtervinning från mjölkkylning JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 401 Energiåtervinning från mjölkkylning Energy recovery from milk cooling Av Emelie Karlsson, Torsten Hörndahl, Ola Pettersson och Roger Nordman

Läs mer

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste ändringar i skrotningspremierna Rapport 5414 december 2004 Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Att följa elpriset bättre

Att följa elpriset bättre Att följa elpriset bättre Prismodeller och styrteknik i fältförsök Elforsk rapport 09:70 Samfinansieras av Peter Fritz Juli 2009 Erika Jörgensen Stefan Lindskoug Att följa elpriset bättre Prismodeller

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

RAPPORT U2011:17. Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:17. Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:17 Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092 Förord Syftet med projektet har varit att göra en sammanställning över tekniker för att styra askornas kvalitet i alla skeden av processen,

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg, oktober 211

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Regelverk och praxis i offentlig upphandling

Regelverk och praxis i offentlig upphandling Regelverk och praxis i offentlig upphandling Per Molander Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included

Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok CD-ROM with database included Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok 2007 Volume 45 Edited by Ulla Agerskov Statistics Denmark

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer