Årsredovisning och kontoplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och kontoplan"

Transkript

1 Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för trossamfund/församling 3 2 Specifikation, definitioner och exempel avseende församlingar 5 3 Årsredovisning 7 4 Förvaltningsberättelse 8 5 Resultaträkning, funktionsindelad 9 6 Resultaträkning, kostnadsslagsindelad 10 7 Balansräkning 11 8 Eget kapital och skulder 13 9 Noter Branschanpassad kontoplan Kommentarer och anvisningar till den branschanpassade kontoplanen Tillgångar Eget kapital och skulder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa verksamhetskostnader Kostnader för personal, avskrivningar Finansiella och andra intäkter och kostnader 82 2

3 l Exempel på årsredovisning enligt ÅRL för trossamfund/församling Inledning, kommentarer Detta dokument är det första av tre dokument som ger riktlinjer för hur bokföringen skall utföras i trossamfund/församlingar i enlighet med de nya bestämmelserna i bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Den kontoplan som bifogas är en bearbetning av den s k EU-BAS som är en normalkontoplan för svenska företag och organisationer. Kontoplanen bygger på decimalklassificering, dvs kontots ställning avgörs av sifferpositionerna. Mer om detta finns i inledningen till kommentarer till kontoplanen, dokument 3. Syftet med detta exempel är att underlätta arbetet med årsredovisningen i de trossamfund/församlingar som omfattas av årsredovisningslagen. Exemplet visar hur en årsredovisning kan utformas med beaktande av de krav som ställs på informationsgivning enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Det sker bl a genom att nämnden ger ut allmänna råd hur bokförings- och årsredovisningslagen skall tillämpas. I exemplet används Församling som den gemensamma benämningen för trossamfund, registrerat trossamfund, församling och dess organisatoriska delar (ex vis folkhögskolor). Från och med 1 januari 2001 omfattas församlingar av den nya Bokföringslagen (BFL) som trädde i kraft 1 januari Det innebär i sin tur att församlingar även omfattas av Årsredovisningslagen (ÅRL). Församlingen blir bokföringsskyldig först när vissa kriterier är uppfyllda. Enligt den gamla BFL var en församling (ideell förening) bokföringsskyldig endast om den bedrev näringsverksamhet och då enbart för den delen av verksamheten. Nu har bokföringsskyldigheten utökats till att gälla hela verksamheten och inte enbart den näringsdrivande. Församlingen blir även bokföringsskyldig i det fall tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp 2001 = kr) eller om den är moderförsamling och uppfyller ovanstående kriterier för koncernen i sin helhet. En församling är en moderförsamling om den innehar mer än hälften av rösterna i en annan juridisk person eller har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna (ÅRL 1:4). Bokföringsskyldigheten inträder från och med det kalenderår då den ingående balansen på tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp. Mindre församlingar som inte uppfyller något av ovanstående kriterier omfattas inte heller i fortsättningen av bokföringsskyldighet enligt BFL. Är församlingen bokföringsskyldig blir nästa fråga om, när och i så fall på vilket sätt bokföringen skall avslutas. Ett räkenskapsår ska omfatta tolv månader. Räkenskapsåret får avslutas den 30 april, 30 juni, 31 augusti eller 31 december. I de fall nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och antal anställda är högst 10 eller tillgångarnas nettovärde högst 24 mkr de två senaste åren skall bokföringen avslutas med ett årsbokslut. Nettoomsättningen ska omfatta intäkter från församlingens normala verksamhet. Ett årsbokslut skall enligt BFL bestå av en resultat- och balansräkning samt vissa tilläggsupplysningar. I fråga om grundläggande redovisningsprinciper, balans- och resultaträkningarnas innehåll och uppställningsformer gäller samma regler som för 3

4 årsredovisning. Däremot behöver församlingen inte lämna lika många tilläggsupplysningar. Har församlingen haft fler än tio anställda eller överstiger tillgångarnas nettovärde 24 mkr de två senaste åren ska istället en årsredovisning upprättas, vilket innebär att samtliga bestämmelser i ÅRL ska tillämpas. För moderförsamling i koncern gäller ovanstående beloppsgränser för koncernen i sin helhet. En årsredovisning skall bestå av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är en offentlig handling och omfattas av revisionsplikt. Uppfyller församlingen kravet på auktoriserad revisor, dvs värdet av nettotillgångarna överstiger 1000 prisbasbelopp, skall det i årsredovisningen även ingå en finansieringsanalys. Dessutom tillkommer kravet på delårsrapport vilken också skall offentliggöras. Årsredovisningen sänds till Patent- och registreringsverket senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. I ÅRL finns regler för hur balans- och resultaträkningen skall utformas. Dessa regler är tvingande. Lagen tillåter dock att anpassning får göras till verksamhetens art i fråga om vissa poster. Resultaträkning kan antingen redovisas efter funktion eller kostnadsslag. Valet av uppställningsform är viktigt eftersom byte endast får ske om det finns särskilda skäl. För mindre och medelstora församlingar torde rapportformen med kostnadsslagsindelning ha vissa fördelar. Bokföringen enligt baskontoplanen kan ligga till grund vid upprättandet av den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. En annan fördel är att församlingen slipper den många gånger svåra uppgiften att fördela verksamhetens kostnader på de olika verksamhetsgrenarna utifrån församlingens organisation. Härtill kommer att avskrivningar på anläggningstillgångar ska redovisas i en gemensam post. De särskilda fördelar som en funktionsindelad resultaträkning har torde inte vara lika påtagliga i en mindre organisation och en övergång till funktionsindelning kan innebära inte oväsentliga anpassningsproblem för den som idag använder sig av kostnadsslagsindelning i sin redovisning. En fördel med en funktionsindelad resultaträkning är en mera fyllig information om hur resultatet uppkommit. Uppdelningen på olika verksamhetsgrenar (funktioner) gör att kostnader som sammanhänger med en verksamhetsgren av visst slag redovisas tillsammans. Detta ger bättre möjligheter att ur resultaträkningen utläsa hur olika verksamhetsgrenar har påverkat årets resultat. I lagens allmänna bestämmelser sägs också att årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Den skall ge en rättvisande bild av församlingens ställning och resultat. Balansräkning, resultaträkning och noterna skall upprättas som en helhet. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Andra grundläggande principer är;! Fortlevnad församlingen skall fortsätta sin verksamhet.! Jämförbarhet samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna skall tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.! Försiktighet värderingen av de olika posterna skall göras med rimlig försiktighet. Detta innebär att endast under året konstaterade intäkter får tas med samt att hänsyn skall tas till förutsebara och möjliga förluster som är hänförliga till räkenskapsåret eller år dessförinnan även om de blir kända först efter räkenskapsårets utgång. Hänsyn skall också tas till värdenedgångar oavsett om årets resultat visar vinst eller förlust. 4

5 ! Bokföringsmässiga grunder intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall beaktas oavsett tidpunkten för betalningen.! Post-för-post-värdering de olika beståndsdelarna i balansräkningen skall värderas var för sig.! Kvittningsförbud - tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra, ej heller intäkter mot kostnader.! Kontinuitet den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret. 2 Specifikation, definitioner och exempel avseende församlingar Gåvor Församlingens verksamhet finansieras till övervägande del av gåvor. Dessa skall intäktsföras enligt kontantprincipen, d v s gåvan skall bokföras som intäkt när den erhålls oavsett när den är tänkt att förbrukas. Gåvan utgörs inte alltid av pengar utan kan istället vara i form av aktier/fonder eller fastigheter. Enligt BFN (BFN U 95:3) bör en värdering av tillgången ske till ett vid gåvotillfället försiktigt beräknat marknadsvärde. Detta kan ske utifrån börskurs eller en oberoende fastighetsvärdering. BFN säger också att denna princip även bör gälla för tidigare erhållna gåvor. Det förutsätter ev att en omvärdering görs i förhållande till ett på annat sätt bestämt värde. Har församlingen före 1 jan 2001 erhållit gåvor i form av fastigheter, aktier/fonder o dyl som förts in i bokföringen till ett nollvärde bör dessa värderas om till det vid gåvotillfället gällande marknadsvärdet. Det skillnadsbelopp som då uppstår förs direkt mot eget kapital. En fastighet erhölls som gåva Den åsattes inget värde i bokföringen. Det beräknade marknadsvärdet för fastigheten var 1990, kronor. Fastighetens avskrivningstid är beräknad till 50 år (dvs 2%/år). Fastigheten bokförs som följer vid ingången av år 2001; Byggnad debet Ack avskrivning byggnad kredit (11 år x 4000 kr) Eget kapital kredit Näringsverksamhet Med näringsverksamhet menas inkomster av yrkesmässigt bedriven verksamhet som kännetecknas av självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Det finns särskilda skatteregler för ideella föreningar (RSV 324), som är den juridiska form i vilken en församlings verksamhet oftast bedrivs. För att en ideell förening ska få en förmånlig behandling i skattehänseende krävs att föreningen uppfyller kraven på: allmännyttigt ändamål, bedriver en verksamhet som motsvarar ändamålet, tillämpar öppen medlemsintagning samt 5

6 använder inkomsterna för utgifter i den allmännyttiga verksamheten. Fonder, avsättningar och skulder Begreppet fonder med innebörden insamlade medel för särskilda ändamål finns inte i ÅRL. Insamlade medel redovisas som en intäkt i resultaträkningen och kommer således att ingå i årets resultat och föras till eget kapital. Sker insamling för specifikt och avgränsat ändamål med förpliktelser mot tredje man och medlen inte betalts ut innan räkenskapsårets slut är detta en kortfristig skuld. En avsättning är en förpliktelse i förhållande till tredje man som är säker eller sannolik till sin existens men oviss till belopp eller tidpunkt för infriande. Ett exempel är pensionsavsättningar. Ju säkrare till existens, belopp och betalningstidpunkt en avsättning är desto mer tenderar posten att övergå till en skuld. Av detta följer att de allra flesta avsättningar är långfristiga förpliktelser. Skulder ska enligt ÅRL delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. Skulder är förpliktelser mot tredje man där såväl belopp som betalningstidpunkt är känd. I vissa fall kan även en skuld innehålla ett mindre osäkerhetsmoment avseende t ex beloppets storlek. Till denna grupp av skulder hör bl a beräknade upplupna kostnader för t ex semesterlöner. Koncern- och intresseföretagsdefinitioner (ÅRL 1:4-5) En församling är en moderförsamling och en juridisk person är dotterföretag, om församlingen: innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, innehar andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. Om en församling äger andelar i en juridisk person som inte är dotterföretag och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personen, är den juridiska personen intresseföretag till församlingen. Innehar en församling minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar skall den anses ha sådant inflytande. Att koncernredovisningen ska omfatta aktiebolag som faller under definitionen dotterföretag är klarlagt. Enligt BFN kan däremot inte stiftelser vara dotterföretag p g a dess krav på självständighet och oberoende. Vidare kan det möjligen bli aktuellt för moderförsamlingen att i sin koncernredovisning omfatta andra ideella föreningar som den utövar ett bestämmande inflytande över. Det är av vikt att i förvaltningsberättelsen eller i tilläggsupplysning informera om den verksamhet som bedrivs i församlingens organisatoriska delar (ex vis folkhögskolor). 6

7 3 Församling X Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för Församling X avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning funktionsindelad Resultaträkning kostnadsslagsindelad Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Sida Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 7

8 4 Förvaltningsberättelse ÅRL 6:1-4, BFN U96:6, BFN R9, BFN U98:2 Information om verksamheten Här beskrivs på ett övergripande sätt verksamhetens inriktning, syfte och ändamål samt dess olika delar. Vidare hur koncernstrukturen ser ut och om organisationen är en del i en internationell organisation eller vilka den ev samarbetar med. Viktiga beslut eller genomförda aktiviteter redovisas. Upplysningar skall också lämnas om viktiga externa faktorer som påverkat församlingens ställning och resultat. Under denna punkt kan också hänvisning göras till årsbok/verksamhetsberättelse för utförligare information. Resultat och ställning För att ge läsaren en god inblick i församlingens utveckling rekommenderas att ledningen kommenterar väsentliga nyckeltal och förändringar av större intäkts- /kostnadsposter. Nyckeltalen kan vara av både ekonomisk och social karaktär. Utvecklingen bör presenteras med historiska jämförelsetal för en femårsperiod. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bedömningen av vad som är väsentliga händelser görs utifrån händelsernas betydelse för församlingens ekonomiska resultat och ställning. Det behöver inte alltid vara fråga om direkt ekonomiska konsekvenser för att upplysningen skall vara motiverad. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång (Se föregående punkt.) Framtida utveckling Information skall lämnas om vad som faktiskt är känt om församlingens framtid, såsom väsentliga förändringar av de olika verksamheternas inriktning eller omfattning, nya större satsningar, etableringar och projekt etc. Utländska filialer Uppgift skall lämnas om församlingens filialer/regionkontor i utlandet. Enligt ÅRL är definitionen av utländsk filial avdelningskontor med självständig förvaltning. Miljöpåverkan Enligt ÅRL 6:1 och BFN U 98:2 skall bolag som bedriver verksamhet som är tillståndseller anmälningspliktig enligt miljöbalken lämna särskilda upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan. 8

9 5 Resultaträkning Funktionsindelad resultaträkning Not ,2,22 Insamlade medel xx xx Kyrkoavgift xx xx Verksamhetsbidrag xx xx Medlemsavgifter xx xx Fakturerade kostnader xx xx Verksamhetens sidointäkter xx xx Funktionskostnader (Vilka det blir beror på hur församlingen organiserat sig) xx xx Jämförelsestörande poster *) xx xx Övriga verksamhetsintäkter xx xx Övriga verksamhetskostnader xx xx Verksamhetsresultat 3,4,16,23,24 xx xx Resultat från finansiella investeringar 5 Resultat från andelar i koncernföretag xx xx Resultat från andelar i intresseföretag xx xx Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar xx xx Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter xx xx Räntekostnader och liknande resultatposter xx xx Summa resultat från finansiella investeringar xx xx Resultat efter finansiella poster xx xx Bokslutsdispositioner xx xx Skatt på årets resultat 6 xx xx Årets resultat 14 xx xx *) Jämförelsestörande poster är händelser och transaktioner vilkas resultateffekt är viktigt att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med andra perioder. Exempelvis; försäljning av betydande anläggningstillgångar, rättelse av fel, ändringar i 9

10 uppskattningar och bedömningar. Enligt RR4 skall upplysning om jämförelsestörande post lämnas i not eller direkt i resultaträkningen under berörd resultat9.b. 6 Resultaträkning Kostnadsslagsindelad resultaträkning Not ,2,22 Verksamhetens intäkter xx xx Insamlade medel xx xx Kyrkoavgift xx xx Verksamhetsbidrag xx xx Medlemsavgifter xx xx Fakturerade kostnader xx xx Verksamhetens sidointäkter xx xx Övriga intäkter xx xx Summa verksamhetens intäkter xx xx Verksamhetens kostnader xx xx Anslag och förmedlade bidrag xx xx Övriga externa kostnader xx xx Personalkostnader 3,16,23,24 xx xx Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar xx xx Jämförelsestörande poster xx xx Övriga kostnader xx xx Summa verksamhetens kostnader xx xx Verksamhetsresultat xx xx Resultat från finansiella investeringar 5 Resultat från andelar i koncernföretag xx xx Resultat från andelar i intresseföretag xx xx Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar xx xx Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter xx xx Räntekostnader och liknande resultatposter xx xx Summa resultat från finansiella investeringar xx xx 10

11 Resultat efter finansiella poster xx xx Bokslutsdispositioner xx xx Skatt på årets resultat 6 xx xx Årets resultat 14 xx xx 7 Balansräkning TILLGÅNGAR 1 Not Anläggningstillgångar 15 Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utgifter xx xx Koncessioner och liknande rättigheter xx xx Hyresrätter och liknande rättigheter xx xx Materiella anläggningstillgångar 8 xx xx Byggnader och mark xx xx Inventarier, verktyg och installationer xx xx Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar xx xx xx xx Finansiella anläggningstillgångar 9 Andelar i koncernföretag 10 xx xx Fordringar hos koncernföretag xx xx Andelar i intresseföretag 11 xx xx Fordringar hos intresseföretag xx xx Andra långfristiga värdepappersinnehav xx xx Andra långfristiga fordringar 12 xx xx xx xx Summa anläggningstillgångar xx xx 11

12 Omsättningstillgångar 15 Not Varulager m m Lager av handelsvaror xx xx xx xx Kortfristiga fordringar Kundfordringar xx xx Fordringar hos koncernföretag xx xx Fordringar hos intresseföretag xx xx Övriga fordringar xx xx Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 xx xx Kortfristiga placeringar xx xx Kassa och bank xx xx Summa omsättningstillgångar xx xx Summa tillgångar xx xx 12

13 8 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 14 Bundet eget kapital xx xx Eget kapital för särskilda ändamål xx xx Balanserad vinst eller förlust xx xx Årets verksamhetsresultat xx xx xx xx Summa eget kapital xx xx Obeskattade reserver xx xx Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 xx xx Avsättningar för skatter xx xx Övriga avsättningar 17 xx xx Summa avsättningar xx xx Långfristiga skulder 15 Obligationslån xx xx Skulder till kreditinstitut xx xx Skulder till koncernföretag xx xx Skulder till intresseföretag xx xx Övriga skulder xx xx Summa långfristiga skulder xx xx 13

14 Kortfristiga skulder 15 Not Skulder till kreditinstitut 18 Leverantörsskulder xx xx Skulder till koncernföretag xx xx Skulder till intresseföretag xx xx Skatteskulder xx xx Övriga skulder xx xx Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 xx xx Summa kortfristiga skulder xx xx Summa eget kapital och skulder xx xx Ställda säkerheter 20 xx xx Ansvarsförbindelser 21 xx xx inansierings-/kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat xx xx Avskrivningar xx xx Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. xx xx Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändringar av rörelsekapital xx xx Minskning/ökning av varulager +/-xx +/-xx Minskning/ökning av kortfristiga fordringar +/-xx +/-xx Ökning/minskning av kortfristiga skulder +/-xx +/-xx Kassaflöde från den löpande verksamheten xx xx 14

15 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - xx - xx Försäljning av immateriella anläggningstillgångar xx xx Förvärv av materiella anläggningstillgångar -xx -xx Försäljning av materiella anläggningstillgångar xx xx Placeringar i finansiella anläggningstillgångar -xx -xx Avyttring finansiella anläggningstillgångar xx xx Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar xx xx Kassaflöde från investeringsverksamheten xx xx Finansieringsverksamheten Upptagna lån xx xx Amortering av skuld -xx - xx Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar xx xx Kassaflöde från finansieringsverksamheten xx xx ÅRETS KASSAFLÖDE XX XX Likvida medel vid årets början + + Likvida medel vid årets slut xx xx 9 Noter Enligt ÅRL skall balansräkning, resultaträkning och noter upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av församlingens ställning och resultat. Tilläggsupplysningar skall därför lämnas om det behövs för att ge en rättvisande bild. Tilläggsupplysningar skall lämnas i not, med hänvisning vid de poster i balansräkningen och resultaträkningen som upplysningarna hänför sig till. Upplysningarna får istället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen, om det inte står i strid med kravet på överskådlighet. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd och rekommendationer skall upplysning lämnas i not. I noten skall då även upplysas om skälen för avvikelsen. Not 1 ÅRL 5:2 Redovisnings- och värderingsprinciper (gäller även årsbokslut) Församlingens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med ÅRL och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Värdering av insamlade medel 15

16 Insamlade medel redovisas enligt kontantprincipen. Värdering av ej monetära gåvor såsom aktier och fastigheter sker till ett vid gåvotillfället försiktigt värderat marknadsvärde. Bidrag från statliga myndigheter Statliga bidrag såsom SST- och SIDA-bidrag redovisas enligt Bokföringnämndens rekommendation R5 om redovisning av statliga stöd. Stöd som erhålls utan återbetalningsskyldighet intäktsförs medan stöd med återbetalningsskyldighet intäktsförs i den takt som kostnaderna uppkommer. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider samt med vilken procentsats tillgångens anskaffningsvärde skrivs av med/år: Immateriella tillgångar 5 år 20%/år Kontorsbyggnader 50 år 2%/år Kyrkobyggnader 50 år 2%/år Industribyggnader 25 år 4%/år Inventarier, verktyg och installationer 5 år 20%/år Datorer 3 år 33%/år Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång kan räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Not 2 Verksamhetens intäkter och verksamhetsresultatet fördelat på verksamhetgrenar och geografiska verksamhetsområden ÅRL 5:6, BFN R9 Verksamhetens intäkter fördelat på verksamhetsgrenar enligt följande: Verksamhet A x x Verksamhet B x x Verksamhet C x x Summa x x Verksamhetsresultatet fördelat på verksamhetsgrenar enligt följande:

17 Verksamhet A x x Verksamhet B x x Verksamhet C x x Summa x x Verksamhetens intäkter fördelat på geografiska verksamhetsområden enligt följande: Europa x x Afrika x x Asien x x Övriga verksamhetsområden x x Summa x x Verksamhetsresultatet fördelat på geografiska verksamhetsområden enligt följande: Europa x x Afrika x x Asien x x Övriga verksamhetsområden x x Summa x x Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader ÅRL 5:19-20, 22, BFN R4, FAR Löner och andra ersättningar (såsom arvode, provision, semesterersättning) Sverige x x Styrelse och samfundsledare eller liknande (varav tantiem o d) x x Övriga anställda x x Summa x x Sociala kostnader x x - varav pensionskostnader x x Av pensionskostnader avser x tkr (x tkr) gruppen styrelse och samfundsledare. Ovanstående uppgifter anges per land x x 17

18 Not 4 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar FARs vägledning kapitel 6, punkt F. Informationen lämnas till den funktionsindelade resultaträkningen. Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till x tkr (x tkr). Not 5 Nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar FARs vägledning kapitel 6, punkt H Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar uppgår till x tkr (x tkr). Beloppen är fördelade på respektive resultatrad under rubriken resultat från finansiella investeringar. Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt x x Uppskjuten skatt x x Summa x x Not 7 Immateriella anläggningstillgångar (gäller även årsbokslut) ÅRL 5:3, FARs vägledning kapitel 6, punkt K Balanserade utgifter Ingående anskaffningsvärde x x Årets aktiverade utgifter x x Försäljningar och utrangeringar x x Utgående ackumulerade anskaffningsvärden x x Ingående avskrivningar x x Försäljningar och utrangeringar x x Årets avskrivningar x x Utgående ackumulerade avskrivningar x x Ingående nedskrivningar x x 18

19 Försäljningar och utrangeringar x x Återförd nedskrivning x x Årets nedskrivningar x x Utgående ackumulerade nedskrivningar x x Utgående restvärde enligt plan x x Ovanstående uppställning skall även göras för följande balansposter: Koncessioner och liknande rättigheter Hyresrätter och liknande rättigheter Not 8 Materiella anläggningstillgångar (gäller även årsbokslut) ÅRL 5:3-4, 4:3, FAR 3, FARs vägledning kapitel 6, punkt K Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde x x Inköp x x Försäljningar och utrangeringar x x Utgående ackumulerade anskaffningsvärden x x Ingående avskrivningar x x Försäljningar och utrangeringar x x Årets avskrivningar x x Utgående ackumulerade avskrivningar x x Ingående nedskrivningar x x Försäljningar och utrangeringar x x Återförd nedskrivning x x Årets nedskrivningar x x Utgående ackumulerade nedskrivningar x x Utgående restvärde enligt plan x x Bokfört värde fastigheter i Sverige x x Taxeringsvärden fastigheter i Sverige x x 19

20 Uppställningen ovan skall även göras för följande balansposter: Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Not 9 Finansiella anläggningstillgångar (gäller även årsbokslut) ÅRL 5:3, FARs vägledning kapitel 6, punkt K Långfristiga värdepapper Ingående anskaffningsvärde x x Investeringar x x Avyttring x x Utgående ackumulerat anskaffningsvärde x x Ingående nedskrivningar x x Återförd nedskrivning x x Årets nedskrivningar x x Utgående ackumulerade nedskrivningar x x Utgående bokfört värde x x Långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde x x Tillkommande fordringar x x Amorteringar, avgående fordringar x x Utgående ackumulerat anskaffningsvärde x x Ingående nedskrivningar x x Amorteringar, avgående fordringar x x Återförd nedskrivning x x Årets nedskrivningar x x Omräkningsdifferenser x x Utgående ackumulerade nedskrivningar x x Utgående restvärde enligt plan x x Uppställningen ovan skall även göras för följande balansposter, när tillämpligt: Andelar i koncernföretag 20

21 Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Not 10 Andelar i koncernföretag (gäller även årsbokslut) Om församlingen innehar mer än hälften av rösterna i en annan juridisk person skall följande upplysningar lämnas; ÅRL 5:8-9, 7:15, BFNAR 1999:1 Kapital- Röst- Antal Bokfört andel andel andelar värde Dotterföretag A, säte, orgnr x % x % x x Dotterföretag B, säte, orgnr x % x % x x Dotterföretag C, säte, orgnr x % x % x x Ospecificerade andelar Summa x x Enl ÅRL skall för dotter- och intresseföretag också lämnas uppgift om företagets eget kapital samt dess resultat för det senaste räkenskapsåret (se ÅRL 5:10). Not 11 Andelar i intresseföretag (gäller även årsbokslut) Om församlingen innehar 20% av röster i en annan juridisk person skall följande upplysningar lämnas. ÅRL 5:8-9, 7:15 Kapital- Röst- Antal Bokfört andel andel andelar värde Intresseföretag A, säte, orgnr x % x % x x Intresseföretag B, säte, orgnr x % x % x x Summa Enl ÅRL skall för dotter- och intresseföretag också lämnas uppgift om företagets eget kapital samt dess resultat för det senaste räkenskapsåret (se ÅRL 5:8). x 21

22 Not 12 Lån och ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare ÅRL 5:12 Församlingen har lämnat ett lån/ställt säkerhet om x tkr (x tkr) till styrelseledamot/samfundsledare. Lånet amorteras på x år och löper med x % fast ränta. Under året har x tkr (x tkr) amorterats. Säkerhet i form av borgensåtaganden om totalt x tkr (x tkr) har lämnats till förmån för samfundsledaren. De skulder borgensåtagandena avser uppgår till x tkr (x tkr). Borgensåtagandena är dock maximerade till x tkr (x tkr). Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ÅRL 3: Förutbetalda hyror x x Upplupna ränteintäkter x x Övriga poster x x Summa x x Not 14 Förändring av eget kapital ÅRL 5:14, RR 8, FARs vägledning kapitel 6, punkt V Bundet Eget kap Balanserat Årets eget för särsk resultat resultat kapital ändamål Belopp vid årets ingång x x x x Årets resultat x x x x Förändring av bundet eget kapital x x x x Förändr av EK för särskilda ändamål x x x x Belopp vid årets utgång x x x x Not 15 Kortfristiga och långfristiga balansposter ÅRL 5:11 För varje kort- och långfristig fordringspost skall anges den del som förfaller till betalning senare än ett resp fem år efter balansdagen. Samma redogörelse skall lämnas för kort- och långfristiga skuldposter. 22

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer