Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin Norén Inger Svensson Lena Söderström Vår vision På Lugnviksskolan ska alla elever känna sig trygga och utvecklas till harmoniska människor. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till dess den är reviderad dock senast november 2013 Elevernas delaktighet Eleverna deltar i kartläggningar av skolmiljön. Klasserna diskuterar regelbundet värdegrundsfrågor och via klassrepresentanter deltar de i planering av aktiviteter som främjar en god arbetsmiljö. Elevrådet deltar i revidering av planen. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrarna har via föräldrarådet möjlighet att påverka planens innehåll och utformning. I samband med skolårets första föräldramöte informerar vi om planen och föräldrarna kan framföra synpunkter. Personalens delaktighet Den ursprungliga planen utarbetades av en mindre personalgrupp. Förslaget gick sedan på remiss till samtliga arbetslag innan den fastställdes. Varje läsår kommer planen att diskuteras, analyseras och vid behov revideras. Förankring av planen I samband med skolstarten presenteras och diskuteras planen med eleverna. Föräldrarna får ta del av och kan komma med synpunkter vid föräldramöten. Som tidigare angivits diskuteras planen även i föräldrarådet. Vid personalkonferenser förankras planen. Ny personal informeras vid anställningen. 2

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Förra årets plan utvärderades i arbetslagen för att sedan tas upp i den större personalgruppen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan All personal deltar i utvärderingen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan En av de mer effektiva åtgärder vi haft är att skriva incidentrapporter där samtliga inblandade elever får komma till tals och undertecknar det upprättade dokumentet. Rapporten skickas till berörda föräldrar. Vi beslöt att fortsätta med denna rutin. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Skolans trivselenkät genomförs i november varje år. Efter sammanställning, diskussion och analys vidtas åtgärder för att förbättra eventuella problemområden. Detta är en del av utvärderingen. Hela planen utvärderas i september/oktober Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor Anna Nilsson 3

4 Främjande insatser Namn: Arbete mot kränkande behandling Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling Mål och uppföljning Vårt mål är att ingen elev skall bli utsatt för kränkande behandling. Insats All personal uppmärksammar kränkande behandling. Vi strävar efter att ha vuxna bland eleverna även på raster. Vuxna rapporterar alla tendenser till negativa handlingar till ansvarig handledare/klasslärare. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal för elever i åk 4 och 7. Ansvarig: Handledare/klassföreståndare/ämneslärare Datum när det ska vara klart Namn: Främja likabehandling oavsett kön Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, kön och könsidentitet eller könsuttryck. Mål och uppföljning Alla ska få möjlighet till lika stort talutrymme, oavsett kön. Insats Lärarna diskuterar frågan för att bli medvetna och kunna vara observanta på att ge alla elever, oavsett kön, lika möjlighet att få uttrycka sig. "Lesson studies" är ett användbart verktyg för att synliggöra dilemmat. Ansvarig: Rektor och lärare. Datum när det ska vara klart:

5 Namn: Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen: Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till de olika världsreligionerna. Insats I religionsundervisningen lyfts frågan om religionernas likheter och särdrag. Eleverna får kunskap om olika högtider och traditioner. Ett exempel är att eleverna under årskurs 7 får besöka en moské. I årskurs 9 deltar eleverna i Skapande Skolas verksamhet "På Flykt". Aktiviteten syftar till att på ett konkret sätt ge ökad förståelse för utsatta människor från andra länder, kulturer och trosuppfattningar. Ansvarig: Lärarna i samhällsorienterande ämnen. Datum när det ska vara klart: juni Namn: Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Eleverna ska ha kunskap om de samhälleliga villkor som har funnits och finns för människor med olika funktionsnedsättningar Insats Vid Lugnviksskolans senaredel har vi en integrerad särskola. Detta ger många möjligheter till en naturlig integration mellan grundskole- och särskoleelever. Vi har utarbetat samarbetsformer inom exempelvis elevråd, skol-if, frilufts- och temadagar. Lärarna i samhällskunskap, svenska och historia samarbetar kring frågor som rör funktionsnedsättning där de var och en i sina klasser bland annat tar upp reformerna för mänskliga rättigheter som särskilt påverkat personer med funktionsnedsättning och synliggör framgångsrika personer, till exempel författare, forskare och politiker, med funktionsnedsättning. 5

6 Ansvarig: Ansvariga lärare för elevråd, skol-if samt personal som deltar i planering av frilufts- och temadagar. Lärare i samhällskunskap, historia och svenska. Datum när det ska vara klart: juni 2013 Namn: Främja respekten för olika etniska tillhörigheter Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Mål och uppföljning Alla ska vara respekterade oavsett etnisk tillhörighet. Insats Vi uppmärksammar och uppmuntrar elevers flerspråkighet. Eleverna ges möjlighet att delge varandra sina hemländers kulturer. Ansvarig: Lärarna Datum när det ska vara klart: Namn: Främja förståelsen för olika sexuella läggningar Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Mål och uppföljning Att eleverna ska känna till att det finns olika sexuella läggningar och att familjer, utifrån detta, kan se olika ut. Insats Samhällskunskap, religion och biologi är exempel på ämnen där dessa frågor tas upp. Ansvarig: Lärarna Datum när det ska vara klart:

7 Namn: Främja elevers självkänsla som ett led i arbetet för en positiv och tillåtande miljö Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Mål och uppföljning "Den som är nöjd med sig själv talar ofta väl om andra" är ett tänkvärt talesätt. Målet på vår skola är att arbeta för att självkänslan stärks hos eleverna. Insats Det finns evidensbaserade fakta som visar att ungdomar/unga vuxna med god kondition och styrka har en mätbart bättre självkänsla. Idrott & hälsa, biologi samt hem- och konsumentkunskap är ämnen som aktivt arbetar hälsobefrämjande mot dessa mål. I samtliga ämnen kan självkänslan stärkas. Ansvarig: Förutom lärarna i ovan nämnda ämnen så har all personal ett ansvar i att stärka elevernas självkänsla. Datum när det ska vara klart:

8 Kartläggning Kartläggningsmetoder - På demokratitiden sker en regelbunden diskussion om läget i klassen/skolan. - Med hjälp av eleverna identifierar vi otrygga platser på skolan. - Varje läsår svarar eleverna på en enkät angående trygghet, trivsel och arbetsro. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna involveras i arbetet både genom diskussioner och genom enkätsvar. Hur personalen har involverats i kartläggningen Lärarna leder diskussioner med elever gällande alla former av kränkande behandling och diskriminering. Lärarna genomför enkätundersökningen, diskuterar och analyserar enkätsvaren och vidtar åtgärder. Resultat och analys Analysen av vår senaste enkätundersökning visar på att de allra flesta eleverna känner sig trygga och inte utsätts för någon diskriminerande särbehandling. Dock händer incidenter som exempelvis yngre elever som känner sig otrygga när äldre elever ska passeras. Andra händelser är nedlåtande uttalande mot elever med annan etnisk tillhörighet och elev som avbildat vitmaktsymboler och hakkors. 8

9 Förebyggande åtgärder Namn: Att motverka förekomsten av sexuella trakasserier Områden som berörs av åtgärden Kön Mål och uppföljning På Lugnviksskolan ska det inte förekomma sexuella trakasserier. Kartläggning sker genom den återkommande elevenkäten som genomförs i november månad. Enkäten omfattar bland annat frågor gällande mobbning och all form av kränkande behandling. Åtgärd Vid de senaste elevenkäterna har det inte framkommit något gällande sexuella trakasserier eller särbehandling på grund av kön. Om något framkommer vid elevenkäten vidtar vi åtgärder som exempelvis samtal eller en mer djuplodande enkät. Motivera åtgärd Vid samtal har det framkommit att några elever känt obehag då elever av annat kön varit allför närgångna. Efter samtal har inga fler incidenter inträffat. Skolkurator informeras vid denna och liknande händelser. Ansvarig: Kurator. Datum när det ska vara klart: Enkäten ska vara genomförd senast den sista november varje läsår. Namn: Vara uppmärksam på symboler och andra uttryck som hetsar mot andra folkgrupper Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Mål och uppföljning På Lugnviksskolan ska det inte förekomma hets mot folkgrupp eller andra minoriteter. Åtgärd Under föregående läsår hittade vi några hakkors ritade på en vägg och på några elevskåp. Förutom att se till att dessa rasistiska symboler avlägsnades så har vi även diskuterat allvaret med detta med de berörda ungdomarna. 9

10 Motivera åtgärd Att sprida rasistiska symboler är i lag förbjudet och något som självklart aktivt måste motarbetas. Ansvarig: Rektor, handledare, klassföreståndare. Datum när det ska vara klart:

11 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Eleverna på skolan ska känna sig trygga och ges möjlighet att utvecklas såväl kunskapsmässigt som medmänskligt. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi strävar efter att vistas nära våra elever, inte bara under lektionstid. Vi samtalar och diskuterar regelbundet frågor om trakasserier och kränkande behandling med våra elever. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och föräldrar vänder sig till respektive handledare/klassföreståndare eller annan vuxen de känner förtroende för. Skolsköterska och kurator är också vuxna vi hänvisar till. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever eller elev kränker personal När barn/elev kränker barn/elev eller barn/elev kränker personal a) Upptäckt All personal som får kännedom om eventuell kränkning/trakasserier försöker få en överblick av vad som hänt samt informerar snarast handledaren/arbetslaget. b) Kartläggning Vad har hänt? Vem/vilka är inblandade? Var och när har det skett? Vad har personal/elever sett? Påbörja dokumentationen redan i inledningsskedet. Ansvarig: Arbetslag/handledare c) Åtgärder Enskilda samtal med de inblandade. Ansvarig: Någon/några från arbetslaget. Ev. kan någon från elevhälsoteamet tas till hjälp. Informera skolledning. Eventuell anmälan till annan myndighet beslutas av rektor (t.ex. polis, socialtjänst eller arbetsmiljöverket). Kontakt med vårdnadshavare tas snarast. Med den utsatte elevens föräldrar redan i kartläggningsskedet, de som kränker /mobbar omedelbart efter samtalen. Ansvarig: Handledare eller annan från arbetslaget 11

12 Övriga åtgärder Insatser beslutas utifrån utredningen i det enskilda fallet, och riktas i regel till såväl den/de som utfört kränkningen som till den som blivit utsatt. Åtgärderna ska inte enbart avhjälpa den akuta situationen utan bör också innefatta mer långsiktiga lösningar, samt eventuella förändringar av struktur och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. En bedömning bör göras om åtgärdsprogram skall upprättas för de inblandade. Varje fall är unikt. Det är viktigt att ta reda på hur den enskilde eleven upplever kränkningen, för att veta på vilket sätt man ska åtgärda. d) Dokumentera Dokumentera vilka åtgärder som vidtagits och hur uppföljning ska ske (incidentrapport). Dokumentationen samlas i elevmappen. Ansvarig: Handledare eller annan från arbetslaget Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Åtgärder när vuxna kränker barn/elever utreds på likartat sätt. Ansvarig: Rektor Åtgärder när personal kränker personal Detta utreds på likartat sätt. Ansvarig: Rektor Rutiner för uppföljning I incidentrapporten skrivs när och hur uppföljning ska ske. Rutiner för dokumentation Den som upprättar incidentrapporten, vanligen den personal som var med/bevittnade eller på annat sätt fick kännedom om det inträffade. Ansvarsförhållande Handledare/arbetslag alternativt berörd personal (se ovan) 12

13 Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av personal Åtgärder när personal kränker personal utreds på likartat sätt. Ansvarig: Rektor Rutiner för uppföljning Alla ärenden som anses vara trakasserier eller kränkningar följs upp på ovan nämnda sätt. Rutiner för dokumentation Dokumentationen sker i första hand av mentor, som beskrivs här ovan. Vid upprepade händelser eller allvarliga förseelser är mentor, skolkurator och rektor gemensamt ansvariga för att dokumentationen sker. Ansvarsförhållande Ansvarsfördelningen är som ovan beskrivs. 13

14 Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller bosniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, mongo, fjolla, hora, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. 14

15 Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling Carl blir ofta kontaktad via msn av elever på skolan. Där kallar de honom pucko och tjockis. De har också lagt ut bilder av Carl på Instagram. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken. Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. Han är en ensamvarg, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Diskrimineringsgrunder Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] 15

16 Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. [trakasserier] Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sin grundskola för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering] Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av tjejerna från skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa. [trakasserier] 16

17 Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria betyget A, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] Funktionsnedsättning Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO (diskrimineringsombudsmannen) använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är jävla CP. [trakasserier] Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet! [diskriminering och trakasserier] 17

18 Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne äckliga lebb. [trakasserier] Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser som kan vara trakasserier: Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] Agnes pappa är mycket äldre än klasskamraternas pappor. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier] 18

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer