Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne."

Transkript

1 Miljökommittén syftar till att stimulera intresset för områdets djur- och växtvärld att öka kunskapen om arter och hur dessa kan bevaras att markera vårt kulturarv att föreslå miljöförbättrande åtgärder på anläggningen att försköna växtligheten i dammar och längs banan. ARBETET MED MILJÖPLANERINGEN I KLUBBEN Svenska Golfförbundet aktualiserade i slutet av 90-talet miljöfrågorna och golfsporten och hänvisade bl a till Agenda 21. Den syftar till att åstadkomma en global samverkan för att påverka miljöfrågorna positivt. Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. Arbetet ska präglas av delaktighet som ska ge ökad medvetenhet och föra fram till en attitydförändring inom miljöområdet. Golfsporten ligger väl framme i många aktiviteter. För att bidra till en allmänt förbättrad miljö är det angeläget att golfklubbar eftersträvar att bedriva sin verksamhet med största möjliga hänsyn till miljön. I Kvarnby GK påbörjades arbetet med miljöfrågorna konkret verksamhetsåret 1998 då en mindre arbetsgrupp tog sig an uppgiften att utarbeta en miljöplan för klubbens verksamhet. Styrelsen beslöt att ge miljöarbetet ökad uppmärksamhet genom att utse en Miljökommitte i början av år Bo Axelsson blev dess förste ordförande. Arbetet har inneburit inventering av relevanta områden med koppling till miljöaspekter inom banskötsel, avfallshantering, energiförbrukning, inventering av fauna och flora samt vårt kulturarv. Detta arbete kompletteras fortlöpande med en 5-årig handlingsplan som visas längre fram i miljöhandboken. Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne. Vi deltar i arbetet med SGF:s "GOLFENS MILJÖVISION OCH STRATEGI - FRÅN ORD TILL HANDLING". Fortsättning på miljöarbetet ska leda fram till certifiering. Vi erhöll 2003 bidrag från Malmö stads miljöanslag avseende framtagning av informationstavlor; fyra stycken omfattar vårt kulturarv och två om fauna. Genom samarbete med Malmö Kulturnämnd och Länsstyrelsen berättar tavlorna en historia om alienation, dödlighet, skiften och transcendens. En tavla berättar om gården Edeborg (våra nuvarande klubblokaliteter) och det forna lantbruket, en annan om flintgruvor, kritbrott och kritbruket. Vidare en tavla om kommunikationshistoria; bronsåldersvägen, järnvägen och motorvägen. Den fjärde tavlan visar by- och sockengränser före enskiftet. Faunatavlorna relaterar dels till våra amfibier och dels fladdermöss.

2 Kvarnby Golfklubbs miljökommitté har tilldelats Malmö stads miljöpris 2006 om kr. Motivering; för klubbens engagerade miljöarbete med golfbanans biologiska mångfald i fokus. KvGK`s miljökommitte tilldelades 2008 Swedish Greenkeepers Association SGA s- och Miljöpris om kr. Natur Miljöpolicy för Kvarnby Golfklubb Golfklubben ska: I sin verksamhet som golfklubb arbeta för att bli en del av ett miljövänligt samhälle och vara öppen mot alla intressenter vad gäller miljöengagemang. Sträva efter att uppnå ständiga förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder som främjar en bra miljö. Främja biologisk mångfald inom golfbaneområdet genom naturhänsyn och god skötsel, samt på ett långsiktigt hållbart sätt arbeta för ständiga förbättringar. Följa lagar och förordningar. När ekonomiska förutsättningar finns, ha en bättre miljöpåverkan än vad som föreskrives. Se till att personalen är välutbildad och miljömedveten, samt arbeta för att klubbmedlemmarna blir miljömedvetna. Förebygga brand eller annan katastrof samt upprätta plan för handlande om katastrof ändå inträffar. Använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera, från miljösynpunkt godtagbara varor. Arbeta för att samarbetspartners och företag som verkar inom golfbanan minimerar sin negativa miljöpåverkan. Miljöarbetets resultat skall följas upp och redovisas öppet. Ovanstående miljöpolicy fastställdes vid Kvarnby GK:s styrelsemöte den 6 februari Aktuella projekt på banan: Blomsteräng - att skapa ett rikare och mer varierat utbud av arter och biotoper Hösten 2005 skalades några decimeter förnafilt och jord bort på ett 1000 kvm stort område vid 18:e tee. På våren följde harvning och marken såddes med frö av olika blandningar som totalt innehöll 70-talet arter. Under ängens första år kommer inte särskilt många av de insådda växterna att visa sig. En del ogräs som finns i markens fröbank har grott och tagits bort innan de hann sätta frö. Ängsväxterna kan låta vänta både fem och tio år på resultat. Vädret var 2006 speciellt ogynnsamt med en extremt torr juli och blöt augusti. Varje år har vi kompletterat med 10-talet arter örtplantor - samt 100-talet pluggplantor. Ängen ska fägnas och slåttras varje år för att ge hotade arter en chans att leva vidare. Ängens dag Svenska Naturskyddsföreningen håller varje år manifestationer på ett 100-tal platser runt om i landet för att visa hur ängen sköttes förr i tiden. Kvarnby Golfklubb har vid 5 tillfällen anordnat Ängens dag tillsammans med Wowragården. Programmet innehåller visning av

3 Wowragårdens samling av äldre bruksföremål samt uppvisning av fåragility, biodling och föredrag om Grön musik. Vid hål 18 slåttras södra ängen med lie (Agner Rasmussen, Inge Back ochkarl-axel Friberg suveräna liemän) och norra delen med hästdragen slåtterbalk. Ardennerhästen och kusken formade ett härligt teamwork och var ett populärt inslag. Ängen har några fläckar, men tag ad notam - det tar minst fem till tio år för en äng att utvecklas fullt ut. Hembygdsgillet Malmö visar upp sig i färggranna allmogedräkter och dansar skördedans vid 18:e tee. har även varit stadsantikvarie Anders Reisnert under temat Traktens kulturarv - från stenålder till enskifte, samt växtekolog Hammer från Alnarp om Ängens vilda flora. Biolog Bent Örneberg har föreläst om Ängens vilda blommor. Engagerade Information om arrangemanget har spridits framförallt till Husieborna och klubbens medlemmar.men ointresset för områdets miljö och kulturarv från golfarna är påfallande! Eftermälet - succé kvalitetsmässigt. MiK har ett flertal år ordnat golftävling med naturfrågor för att öka medlemmarnas förståelse och medvetenhet om området. Energieffektivisering. Miljöbudskap ska leda i bevisning genom verkligt innehåll, förbättringar och åtgärder. Efter lokala mätningar av energiåtgång och förbättring av isolering etc. ska naturgaseldningen ( MWh årligen) för uppvärmning undersökas om den kan ersättas med en jordvärmepump. Näckrosor och flytväxter, svärdsliljor och narcisser har planterats i flera av dammarna. Mängder av holkar har monterats. Övriga planerade och avslutade projekt framgår ur avsnitt nedan. Inventering av amfibier, som bekostats av Malmö stad Miljönämnden, har genomförts 2. Inventering av fåglar 2 pågår. Miljöhandboken är indelad i följande avsnitt; Kapitel Miljö Kretslopp Förbrukning Flora Amfibier Innehåll agenda 21, policy, planering banskötsel, maskinpark vatten och energier samt avfall och immissioner 246 arter inventerade våra grodor och paddor samt en orienteringskarta

4 Fåglar Fladdermöss Kulturspår flintgruvor 84 arter på området 4 arter området bebyggt redan på bronsåldern, unikt med KVARNBY GK jan. 4 Uppdaterad Miljökommittén Utläggning till HANDLINGSPLAN 3-7 FÖRBÄTTRA MILJÖN SPARA PENGAR A. Aktuella projekt 5. Fortsatt trädplantering. Planterat 4 äpple- och 1 plommonträd 2, 1 äppleträd 3 och 7 fruktträd Montera holkar fick vi efter en blänkare i H&S gåvor från medlemmar och kommitteer att införskaffa 12 holkar. 2 är antalet 35. Jan. 3 monterat 5 holkar tillverkade på Ängens dag 2 samt 7 holkar

5 3. Från Ängens dag 3 blev 10 byggsatser över och som ska sammanfogas och sättas ut. 10. Intern revision av miljöhandboken sker varje år av ordf. i MK Extern revision av miljöledningssystem ska göras återkommande när vi blivit certifierade i GEO. 14. Införa miljöledningssystem: Detta styr och organiserar verksamhetens miljöarbete och är ett redskap för att identifiera miljöpåverkan och nå specifika miljömål. Deltagit i utbildning av SGF hösten 2. Sporadiskt arbete under Anlagt en blomsteräng öster om 9 tee. Har 2009 t.o.m. 2 planterat 700 plantor och sått frö. 20 plantor sätts i maj 3 av vardera Blåklocka och Prästkrage. I samband med Ängens dag i augusti slås ängen varje år med lie och hästdragen slåtterbalk(se även punkt 27). 17. För kompetensutveckling av personal, krögare, medlemmar och leverantörer i miljöfrågor. Nya medlemmar bör informeras om klubbens miljömål före godkännande av grönt kort. 18. Kontakt med grannar via Husie SDF för god samverkan. Förslag om guidening. Se t.ex. 27. nedan.

6 19. Sammanstråla med närbelägna klubbar för utbyte av goda tips och samverkan i fortbildning. 21. Vi har på bekostnad av Supporterklubben planterat 4 näckrosor 2006 samt 11 stycken 2007 samt några liljor och flytväxter har 8 näckrosor planterats. Många har gått bort och bör ersättas. Planerade sätta 3 st 3 men vi gör det 4 istället. 28. Utred om koldioxidmätare till restaurangfläktarna (som varvas ner/upp automatiskt efter behov) kan minska energiflödet. 29. Kontakta konsult för trädinventering. 31. Energikontoret Skåne undersöker energianvändningen på idrottsanläggningar. KvGK är en storförbrukare med ca 500 MWh per år. Utredning startade 2. 3 har vi fått in offert för uppvärmning, utredning om ersättning av pumpar pågår. Elkontoret i Malmö är involverade och investeringshjälp kan sökas hos Idrottslyftet. 34. Undersökning om orsaker till algbildning i vissa dammar och dess avhjälpande. 35. Målning vintertid kräver stor energiförbrukning (9 kw värmefläkt) för torkningen. Att nyttja det nya starthuset som byggts vid 1:ans tee i syfte att spara

7 energi tillåts inte. I stället ska visst utrymme ovan verkstaden isoleras för att minska energiförbrukningen. 36. Fontänen i damm intill fairway 10 har inte använts 2 och 3 pga. den höga energikostnaden. Undersökt om tryck eller flöde kan ändras. Utredningen är klar och beslut om nystart beslutas 4. Se spec. PM. 37. En multifunktionell golfbana kräver insatser inom många områden. För att slippa hyra in tjänster borde vi ha en sammanställning på medlemmar med speciella kunskaper t.ex. snickare, målare, ingenjörer, vvs, reklam, maskin, ornitologer m.fl. 38. Sök anslag från Miljöförvaltningen senast 1 oktober 4. Vi ansökte om medel i höstas för framtagning av en infoskylt att placeras vid fruktträden vid 8 green men fick inget. 40. Tillvarata gamla, kraftiga trädstammar och flytta dem i närheten av Ängen. För insektsarternas fortlevnad. 43. En informationstavla föreslås sättas upp vid green 8 innehållande fakta om våra fruktträd. Sök medel av Supporterklubben och Seniorkommitten. 44. Planterat 50 pilar norr om hål 14 april 3. Hälften har troligen dött och får ersättas 4. Plantera även pil öster om hål 8.

8 45. Gårdspumpen försågs med elpump och blev klar i maj 3. Avstängd oktober med uppstart april. Minska flödet i år mm. 46. Satte 600 m 2 solrosor maj 3 vid slänten norr om green 8. Blev ett vackert arrangemang. 4 sätts nya frön. B. Pågående och/eller självrullande 2. Box för sprinkler ingår i en långsiktig planering för enklare underhåll. 3. Miljöklassade motorbränslen används allmänt. 4. Komplettering av befintlig utrustning samt nya maskiner förses med katalysatorer i mån av ekonomiskt utrymme. 8. Undersökt om klubben till rimligt pris kan reducera gasförbrukning för uppvärmning av lokaliteter medelst värmepump kopplad till jord. Jfr punkt 31. Kontrollerat värmeåtgång i de olika byggnaderna; reception, omklädningsrum, personalutrymme, verkstad och restaurang. Montera in kwh-mätare till bevattningsanläggningen m. fl. 9. Tillverka och sätta upp holkar. 25. Vi har hösten -08 planterat en pilevall mellan 9:e tee och övningsområdet bestående av 34 st. pilar som

9 blivit över efter hamling på området. Anlagt en pilevall 2009 med 22 pilar längs 11:ans bana sydost. Två döda träd har ersatts. Ett träd har ersatts På banan finns 5 informationstavlor om vårt kulturarv och två tavlor om fauna. De har bekostats av LST, Malmö Museer samt klubben. Två tavlor har skadats och har ersatts (av LST) och tre tavlor har flyttats. 2 tavlor placerade vid Ängen innehållande flora och fauna har monterats 42. Föregående inventering av fåglar gjordes 2001 av BoAx. Bo G Hansson och Bo Meijer har gjort en förnyad inventering våren 2. C. Avslutade eller nerlagda 6. Genomgång av samtliga byggnader av F&B och konsult avslutat 8. Värmepump utredning förordar jordvärme. Bankerna vill inte ställa upp med lånekostnaden ca 1 milj. 13. Informationstavlan vid blomsterängen blev klar 2007 men borttagen 2 och ersatt av två aluminiumtavlor med ben av rostfritt. Har bekostats av medel (27 000kr).från EU via Länstyrelsen. Beloppet utbetalat juli Införskaffa uppgifter vilka regler som gäller inom miljölagstiftningen. Klart och avslutat.

10 20. Undersök förutsättningarna att låta dagvatten ledas till befintlig damm i stället för till kommunens reningsverk. Avslutat. Ej lönsamt. 26. Ett hängsle skulle försköna blomsterängen. Betande djur som får, getter, lamm fordrar staket runt vissa, separata gräsytor 27. Med 37 tkr från miljönämnden har vi under 3 år (2008-0) genomfört Ängens dag gemensamt med Malmö Museums Wowragård. Arrangemanget har skett på ängen vid tee 9 samt nere på Wowragården. Fått kr från Fritidsförvaltningen för 1, 2 och kr för 3. Men intresset för medlemmar och allmänheten är sval och projektet upphör. 32. Vi har fått bidrag från miljöanslaget om 55 tkr för projekt Ren hk. Skulle ha genomförts under 1 men har framflyttats ett år. Häst ska dra en slaghacka i st.f. en dieseldriven klippare genom ruffen. Uppsamling av gräs i samband med ruffarnas klippning gynnar bl.a. ängsblommor och insekter. Projektet är avslutat och godkänt av Miljöförvaltningen 2. Visst överblivet belopp har avverkats En (16-sidig) Miljörapport 2-3 som innehåller bl.a. en sammanställning om energi- och vattenförbrukning, avfall, kretslopp mm och som ska delas ut till alla medlemmar och intressenter är klar febr

11 3. Vi saknar sponsor för tryckning. Den infördes på hemsidan under menyn Miljö i maj ex har tryckts. 41. Inventera amfibier. J-Å Hillarp har inventerat 2 dagar maj 1. Men dennes arbete som skulle fortsätta 2 avslutades när vi fått kr av Malmö stad Miljönämnden. Vi anlitade konsultfirman Ekoll AB som besökte dammarna april och maj 2. Deras rapport med rekommendationer klar juni 2. D. Långsiktiga 1. Planering för införande av biobädd (Waste2Water m.fl.) i anslutning till rengöring av bekämpningsmedelsattiraljer och maskinutrustning med syfte att reducera vattenåtgång och miljöspill. 7. Genom att bygga ut antalet bagskåp kan fler medlemmar utnyttja befintlig bussförbindelse i stället för att köra med egen bil. Att hyra skåp borde vara gratis? 22. Bäcken vid 5:an leds delvis under jord tvärs bl.a. 11:ans fairway. Genom att gräva ett dike och i stället låta bäcken flyta fram däri berikas naturmiljön genom biologisk mångfald och återkommande ras genom trasiga rör minimeras. 23. Låt bäcken ovan sluta i en anlagd våtmark mellan diket längs Kvarnbyvägen och out of bounds.

12 24. Vårt förslag till ansökan om medel från Miljöförvaltningen för att anlägga en inbyggd flintgruva avslogs av styrelsen. Eftersom vårt område är unikt i landet med tusentalet kartlagda flintgruvor föreslås att visa en öppen flintgruva placerad på toppen av kritväggen vid 10:ans damm (ovanför svalbon) eller vid green Mer än en golfbana ta tillvara banans natur- och kulturvärden. En skrift till medlemmar och blivande. Leif Eklund KvGK Miljö handlplan4a.docx Handlingsplan 2-6 KvGK Miljö handlplan2-6a.doc Uppdaterad maj 3 ÅTGÄRD ANSVARIG Trädplantering (frukt) MK 7 Fler bagskåp Styrelsen 9 Holkar MK 10 Revision JR 14 MiljöledningssystemGEO SGF

13 Registrering, certifiering MK godkännande Styrelsen verifiering Konsult 15.Blomsteräng MIK 17 Kompetensutveckling JC 18 Grannsamverkan MK 19 Kontakt med områdesklubbar JR 21 Näckrosor i damm MK 22 Bäck- nedgrävd, öppnas, utredning MK 23 Våtmark,utred MK 24 Flintgruva, utredning MK 27. Ängens dag MK Museet Koldioxidmätare MK 29. Trädinventering JR, konsult 30. Befintliga 7 infotavlor underhåll MK 31. Energieffektivisering Energikontore Åtgärdsförslag(Idrottslyftet) t MK

14 Beslut styrelsen 32. Ren hk Malmö stad 33. Miljörapport MK 34. Algbekämpning MK 35. Utrymme för målning MK 36. Fontän MK 37. Expert råd MK 38. Tema MK 39. Mer än en golfbana MK 40. Trädstammar MK 42. Fågelinventering MK+medlem 43 Info-tavla fruktträd MK Bildbearbetning, montage 44. Plantera pil MK 45. Gårdspump MK 46. Solrosor MK

15

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007 Innehåll Inledning...3 Miljökommittén...3 Miljöpolicy...4 Miljöpolicyns lydelse... 4 Miljöarbete inom Öijared Golfklubb...4 Före 2007...4 Framtagande av miljöpolicy... 4 Utbildning och information... 5

Läs mer

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Mer än en golfbana - ta tillvara banans natur- och kulturvärden Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Introduktion För många golfspelare är naturupplevelsen lika viktig som själva spelet. Golfbanor

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning Miljöarbetet inom Gräppås GK Information till medlemmar och personal Allmänt Denna information är framtagen av Gräppås GK:s miljökommitté och syftar till att ge medlemmar och personal en inblick och förhoppningsvis

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

GGF 2009 års miljöklubb - motivering

GGF 2009 års miljöklubb - motivering Mölndals Golfklubb bildades redan år 1979 och försökte under några år att få disponera mark inom kommunen för att bygga en golfbana. Ett antal förslag avfördes p g a motstånd från grannar, vägsamfälligheter,

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Golfen och miljön 2011

Golfen och miljön 2011 Golfen och miljön 2011 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening Hur kan vi förbättra golfsportens

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Miljöplan för Skellefteå Golfklubb Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Inledning Skellefteå Golfklubb bildades 1967. De första golfrundorna på Rönnbäckens golfbana spelades i augusti

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Nicklastorps Golfklubb Miljövision.

Nicklastorps Golfklubb Miljövision. Version 1 150315 Nicklastorps Golfklubb har den 9 februari 2015 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Biologisk mångfald på våra motorbanor

Biologisk mångfald på våra motorbanor Biologisk mångfald på våra motorbanor 1 av 27 Motorsportens miljöutmaningar Förbunden vill tillsammans bidra till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Idrottsrörelsen är en stor

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21 Måldokument för Karlskrona kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 Karlskrona och Agenda 21 År 1992 höll Förenta Nationerna, FN, i Rio de

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB.

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB. 2012 Stenberg, M., Nyström, P. & Hertonsson, P.(2012) Verksamhetsberättelse för arbetet med hotade groddjur i Skåne 2012. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Åbjörnsson, K. & Stenberg, M (2012) Översiktlig

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Energi hantering av daglig klippning på greener

Energi hantering av daglig klippning på greener Energi hantering av daglig klippning på greener Examensarbete HGU 2006 Reine Malmgren Lunds Akademiska golfklubb 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Slutsatser Källor 2 Sammanfattning

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Business & Pleasure LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Landskrona Golfklubb Business & Pleasure Landskrona Golfklubb Er samarbetspartner Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven,

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Miljöplan 2015 Svenska Bilsportförbundet 2014.11.03 (antagen av FS protokoll 12/2014, 222)

Miljöplan 2015 Svenska Bilsportförbundet 2014.11.03 (antagen av FS protokoll 12/2014, 222) Miljöplan 2015 Svenska Bilsportförbundet 2014.11.03 (antagen av FS protokoll 12/2014, 222) VISION OCH MÅL Full fart framåt mot 2019; Den enskildes ansvar och kunskap för miljöarbetet ska vara inarbetat

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Slutrapport för Lövsta våtmark- och dammsystem

Slutrapport för Lövsta våtmark- och dammsystem SLUTRAPPORT 2009-09-22 Länsstyrelsen i Stockholms län Naturvårdsenheten Box 22067 104 22 STOCKHOLM Slutrapport för Lövsta våtmark- och dammsystem Projektets namn: Lövsta våtmark och dammsystem Kontaktperson

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009 Drottningholm den 15 oktober 2009 Till medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb Bäste medlem, Vår golfbana har nu fyllt 50 år och Klubben skall lägga grunden för en ny period så vår golfbana blir

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor sid 1(5) delprojekt Tillsyn av golfbanor Dnr Vår referens / tel.nr e-post Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor Dag:

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Naturvård på Viksjö GK

Naturvård på Viksjö GK Naturvård på Viksjö GK Inspel på 5:e hålet på 9-håls banan. Golf och naturvård Golf och naturvård rimmar illa för många, men idag visar forskning att golfklubbar ofta har värdefulla biotoper (naturtyper)

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer