Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne."

Transkript

1 Miljökommittén syftar till att stimulera intresset för områdets djur- och växtvärld att öka kunskapen om arter och hur dessa kan bevaras att markera vårt kulturarv att föreslå miljöförbättrande åtgärder på anläggningen att försköna växtligheten i dammar och längs banan. ARBETET MED MILJÖPLANERINGEN I KLUBBEN Svenska Golfförbundet aktualiserade i slutet av 90-talet miljöfrågorna och golfsporten och hänvisade bl a till Agenda 21. Den syftar till att åstadkomma en global samverkan för att påverka miljöfrågorna positivt. Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. Arbetet ska präglas av delaktighet som ska ge ökad medvetenhet och föra fram till en attitydförändring inom miljöområdet. Golfsporten ligger väl framme i många aktiviteter. För att bidra till en allmänt förbättrad miljö är det angeläget att golfklubbar eftersträvar att bedriva sin verksamhet med största möjliga hänsyn till miljön. I Kvarnby GK påbörjades arbetet med miljöfrågorna konkret verksamhetsåret 1998 då en mindre arbetsgrupp tog sig an uppgiften att utarbeta en miljöplan för klubbens verksamhet. Styrelsen beslöt att ge miljöarbetet ökad uppmärksamhet genom att utse en Miljökommitte i början av år Bo Axelsson blev dess förste ordförande. Arbetet har inneburit inventering av relevanta områden med koppling till miljöaspekter inom banskötsel, avfallshantering, energiförbrukning, inventering av fauna och flora samt vårt kulturarv. Detta arbete kompletteras fortlöpande med en 5-årig handlingsplan som visas längre fram i miljöhandboken. Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne. Vi deltar i arbetet med SGF:s "GOLFENS MILJÖVISION OCH STRATEGI - FRÅN ORD TILL HANDLING". Fortsättning på miljöarbetet ska leda fram till certifiering. Vi erhöll 2003 bidrag från Malmö stads miljöanslag avseende framtagning av informationstavlor; fyra stycken omfattar vårt kulturarv och två om fauna. Genom samarbete med Malmö Kulturnämnd och Länsstyrelsen berättar tavlorna en historia om alienation, dödlighet, skiften och transcendens. En tavla berättar om gården Edeborg (våra nuvarande klubblokaliteter) och det forna lantbruket, en annan om flintgruvor, kritbrott och kritbruket. Vidare en tavla om kommunikationshistoria; bronsåldersvägen, järnvägen och motorvägen. Den fjärde tavlan visar by- och sockengränser före enskiftet. Faunatavlorna relaterar dels till våra amfibier och dels fladdermöss.

2 Kvarnby Golfklubbs miljökommitté har tilldelats Malmö stads miljöpris 2006 om kr. Motivering; för klubbens engagerade miljöarbete med golfbanans biologiska mångfald i fokus. KvGK`s miljökommitte tilldelades 2008 Swedish Greenkeepers Association SGA s- och Miljöpris om kr. Natur Miljöpolicy för Kvarnby Golfklubb Golfklubben ska: I sin verksamhet som golfklubb arbeta för att bli en del av ett miljövänligt samhälle och vara öppen mot alla intressenter vad gäller miljöengagemang. Sträva efter att uppnå ständiga förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder som främjar en bra miljö. Främja biologisk mångfald inom golfbaneområdet genom naturhänsyn och god skötsel, samt på ett långsiktigt hållbart sätt arbeta för ständiga förbättringar. Följa lagar och förordningar. När ekonomiska förutsättningar finns, ha en bättre miljöpåverkan än vad som föreskrives. Se till att personalen är välutbildad och miljömedveten, samt arbeta för att klubbmedlemmarna blir miljömedvetna. Förebygga brand eller annan katastrof samt upprätta plan för handlande om katastrof ändå inträffar. Använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera, från miljösynpunkt godtagbara varor. Arbeta för att samarbetspartners och företag som verkar inom golfbanan minimerar sin negativa miljöpåverkan. Miljöarbetets resultat skall följas upp och redovisas öppet. Ovanstående miljöpolicy fastställdes vid Kvarnby GK:s styrelsemöte den 6 februari Aktuella projekt på banan: Blomsteräng - att skapa ett rikare och mer varierat utbud av arter och biotoper Hösten 2005 skalades några decimeter förnafilt och jord bort på ett 1000 kvm stort område vid 18:e tee. På våren följde harvning och marken såddes med frö av olika blandningar som totalt innehöll 70-talet arter. Under ängens första år kommer inte särskilt många av de insådda växterna att visa sig. En del ogräs som finns i markens fröbank har grott och tagits bort innan de hann sätta frö. Ängsväxterna kan låta vänta både fem och tio år på resultat. Vädret var 2006 speciellt ogynnsamt med en extremt torr juli och blöt augusti. Varje år har vi kompletterat med 10-talet arter örtplantor - samt 100-talet pluggplantor. Ängen ska fägnas och slåttras varje år för att ge hotade arter en chans att leva vidare. Ängens dag Svenska Naturskyddsföreningen håller varje år manifestationer på ett 100-tal platser runt om i landet för att visa hur ängen sköttes förr i tiden. Kvarnby Golfklubb har vid 5 tillfällen anordnat Ängens dag tillsammans med Wowragården. Programmet innehåller visning av

3 Wowragårdens samling av äldre bruksföremål samt uppvisning av fåragility, biodling och föredrag om Grön musik. Vid hål 18 slåttras södra ängen med lie (Agner Rasmussen, Inge Back ochkarl-axel Friberg suveräna liemän) och norra delen med hästdragen slåtterbalk. Ardennerhästen och kusken formade ett härligt teamwork och var ett populärt inslag. Ängen har några fläckar, men tag ad notam - det tar minst fem till tio år för en äng att utvecklas fullt ut. Hembygdsgillet Malmö visar upp sig i färggranna allmogedräkter och dansar skördedans vid 18:e tee. har även varit stadsantikvarie Anders Reisnert under temat Traktens kulturarv - från stenålder till enskifte, samt växtekolog Hammer från Alnarp om Ängens vilda flora. Biolog Bent Örneberg har föreläst om Ängens vilda blommor. Engagerade Information om arrangemanget har spridits framförallt till Husieborna och klubbens medlemmar.men ointresset för områdets miljö och kulturarv från golfarna är påfallande! Eftermälet - succé kvalitetsmässigt. MiK har ett flertal år ordnat golftävling med naturfrågor för att öka medlemmarnas förståelse och medvetenhet om området. Energieffektivisering. Miljöbudskap ska leda i bevisning genom verkligt innehåll, förbättringar och åtgärder. Efter lokala mätningar av energiåtgång och förbättring av isolering etc. ska naturgaseldningen ( MWh årligen) för uppvärmning undersökas om den kan ersättas med en jordvärmepump. Näckrosor och flytväxter, svärdsliljor och narcisser har planterats i flera av dammarna. Mängder av holkar har monterats. Övriga planerade och avslutade projekt framgår ur avsnitt nedan. Inventering av amfibier, som bekostats av Malmö stad Miljönämnden, har genomförts 2. Inventering av fåglar 2 pågår. Miljöhandboken är indelad i följande avsnitt; Kapitel Miljö Kretslopp Förbrukning Flora Amfibier Innehåll agenda 21, policy, planering banskötsel, maskinpark vatten och energier samt avfall och immissioner 246 arter inventerade våra grodor och paddor samt en orienteringskarta

4 Fåglar Fladdermöss Kulturspår flintgruvor 84 arter på området 4 arter området bebyggt redan på bronsåldern, unikt med KVARNBY GK jan. 4 Uppdaterad Miljökommittén Utläggning till HANDLINGSPLAN 3-7 FÖRBÄTTRA MILJÖN SPARA PENGAR A. Aktuella projekt 5. Fortsatt trädplantering. Planterat 4 äpple- och 1 plommonträd 2, 1 äppleträd 3 och 7 fruktträd Montera holkar fick vi efter en blänkare i H&S gåvor från medlemmar och kommitteer att införskaffa 12 holkar. 2 är antalet 35. Jan. 3 monterat 5 holkar tillverkade på Ängens dag 2 samt 7 holkar

5 3. Från Ängens dag 3 blev 10 byggsatser över och som ska sammanfogas och sättas ut. 10. Intern revision av miljöhandboken sker varje år av ordf. i MK Extern revision av miljöledningssystem ska göras återkommande när vi blivit certifierade i GEO. 14. Införa miljöledningssystem: Detta styr och organiserar verksamhetens miljöarbete och är ett redskap för att identifiera miljöpåverkan och nå specifika miljömål. Deltagit i utbildning av SGF hösten 2. Sporadiskt arbete under Anlagt en blomsteräng öster om 9 tee. Har 2009 t.o.m. 2 planterat 700 plantor och sått frö. 20 plantor sätts i maj 3 av vardera Blåklocka och Prästkrage. I samband med Ängens dag i augusti slås ängen varje år med lie och hästdragen slåtterbalk(se även punkt 27). 17. För kompetensutveckling av personal, krögare, medlemmar och leverantörer i miljöfrågor. Nya medlemmar bör informeras om klubbens miljömål före godkännande av grönt kort. 18. Kontakt med grannar via Husie SDF för god samverkan. Förslag om guidening. Se t.ex. 27. nedan.

6 19. Sammanstråla med närbelägna klubbar för utbyte av goda tips och samverkan i fortbildning. 21. Vi har på bekostnad av Supporterklubben planterat 4 näckrosor 2006 samt 11 stycken 2007 samt några liljor och flytväxter har 8 näckrosor planterats. Många har gått bort och bör ersättas. Planerade sätta 3 st 3 men vi gör det 4 istället. 28. Utred om koldioxidmätare till restaurangfläktarna (som varvas ner/upp automatiskt efter behov) kan minska energiflödet. 29. Kontakta konsult för trädinventering. 31. Energikontoret Skåne undersöker energianvändningen på idrottsanläggningar. KvGK är en storförbrukare med ca 500 MWh per år. Utredning startade 2. 3 har vi fått in offert för uppvärmning, utredning om ersättning av pumpar pågår. Elkontoret i Malmö är involverade och investeringshjälp kan sökas hos Idrottslyftet. 34. Undersökning om orsaker till algbildning i vissa dammar och dess avhjälpande. 35. Målning vintertid kräver stor energiförbrukning (9 kw värmefläkt) för torkningen. Att nyttja det nya starthuset som byggts vid 1:ans tee i syfte att spara

7 energi tillåts inte. I stället ska visst utrymme ovan verkstaden isoleras för att minska energiförbrukningen. 36. Fontänen i damm intill fairway 10 har inte använts 2 och 3 pga. den höga energikostnaden. Undersökt om tryck eller flöde kan ändras. Utredningen är klar och beslut om nystart beslutas 4. Se spec. PM. 37. En multifunktionell golfbana kräver insatser inom många områden. För att slippa hyra in tjänster borde vi ha en sammanställning på medlemmar med speciella kunskaper t.ex. snickare, målare, ingenjörer, vvs, reklam, maskin, ornitologer m.fl. 38. Sök anslag från Miljöförvaltningen senast 1 oktober 4. Vi ansökte om medel i höstas för framtagning av en infoskylt att placeras vid fruktträden vid 8 green men fick inget. 40. Tillvarata gamla, kraftiga trädstammar och flytta dem i närheten av Ängen. För insektsarternas fortlevnad. 43. En informationstavla föreslås sättas upp vid green 8 innehållande fakta om våra fruktträd. Sök medel av Supporterklubben och Seniorkommitten. 44. Planterat 50 pilar norr om hål 14 april 3. Hälften har troligen dött och får ersättas 4. Plantera även pil öster om hål 8.

8 45. Gårdspumpen försågs med elpump och blev klar i maj 3. Avstängd oktober med uppstart april. Minska flödet i år mm. 46. Satte 600 m 2 solrosor maj 3 vid slänten norr om green 8. Blev ett vackert arrangemang. 4 sätts nya frön. B. Pågående och/eller självrullande 2. Box för sprinkler ingår i en långsiktig planering för enklare underhåll. 3. Miljöklassade motorbränslen används allmänt. 4. Komplettering av befintlig utrustning samt nya maskiner förses med katalysatorer i mån av ekonomiskt utrymme. 8. Undersökt om klubben till rimligt pris kan reducera gasförbrukning för uppvärmning av lokaliteter medelst värmepump kopplad till jord. Jfr punkt 31. Kontrollerat värmeåtgång i de olika byggnaderna; reception, omklädningsrum, personalutrymme, verkstad och restaurang. Montera in kwh-mätare till bevattningsanläggningen m. fl. 9. Tillverka och sätta upp holkar. 25. Vi har hösten -08 planterat en pilevall mellan 9:e tee och övningsområdet bestående av 34 st. pilar som

9 blivit över efter hamling på området. Anlagt en pilevall 2009 med 22 pilar längs 11:ans bana sydost. Två döda träd har ersatts. Ett träd har ersatts På banan finns 5 informationstavlor om vårt kulturarv och två tavlor om fauna. De har bekostats av LST, Malmö Museer samt klubben. Två tavlor har skadats och har ersatts (av LST) och tre tavlor har flyttats. 2 tavlor placerade vid Ängen innehållande flora och fauna har monterats 42. Föregående inventering av fåglar gjordes 2001 av BoAx. Bo G Hansson och Bo Meijer har gjort en förnyad inventering våren 2. C. Avslutade eller nerlagda 6. Genomgång av samtliga byggnader av F&B och konsult avslutat 8. Värmepump utredning förordar jordvärme. Bankerna vill inte ställa upp med lånekostnaden ca 1 milj. 13. Informationstavlan vid blomsterängen blev klar 2007 men borttagen 2 och ersatt av två aluminiumtavlor med ben av rostfritt. Har bekostats av medel (27 000kr).från EU via Länstyrelsen. Beloppet utbetalat juli Införskaffa uppgifter vilka regler som gäller inom miljölagstiftningen. Klart och avslutat.

10 20. Undersök förutsättningarna att låta dagvatten ledas till befintlig damm i stället för till kommunens reningsverk. Avslutat. Ej lönsamt. 26. Ett hängsle skulle försköna blomsterängen. Betande djur som får, getter, lamm fordrar staket runt vissa, separata gräsytor 27. Med 37 tkr från miljönämnden har vi under 3 år (2008-0) genomfört Ängens dag gemensamt med Malmö Museums Wowragård. Arrangemanget har skett på ängen vid tee 9 samt nere på Wowragården. Fått kr från Fritidsförvaltningen för 1, 2 och kr för 3. Men intresset för medlemmar och allmänheten är sval och projektet upphör. 32. Vi har fått bidrag från miljöanslaget om 55 tkr för projekt Ren hk. Skulle ha genomförts under 1 men har framflyttats ett år. Häst ska dra en slaghacka i st.f. en dieseldriven klippare genom ruffen. Uppsamling av gräs i samband med ruffarnas klippning gynnar bl.a. ängsblommor och insekter. Projektet är avslutat och godkänt av Miljöförvaltningen 2. Visst överblivet belopp har avverkats En (16-sidig) Miljörapport 2-3 som innehåller bl.a. en sammanställning om energi- och vattenförbrukning, avfall, kretslopp mm och som ska delas ut till alla medlemmar och intressenter är klar febr

11 3. Vi saknar sponsor för tryckning. Den infördes på hemsidan under menyn Miljö i maj ex har tryckts. 41. Inventera amfibier. J-Å Hillarp har inventerat 2 dagar maj 1. Men dennes arbete som skulle fortsätta 2 avslutades när vi fått kr av Malmö stad Miljönämnden. Vi anlitade konsultfirman Ekoll AB som besökte dammarna april och maj 2. Deras rapport med rekommendationer klar juni 2. D. Långsiktiga 1. Planering för införande av biobädd (Waste2Water m.fl.) i anslutning till rengöring av bekämpningsmedelsattiraljer och maskinutrustning med syfte att reducera vattenåtgång och miljöspill. 7. Genom att bygga ut antalet bagskåp kan fler medlemmar utnyttja befintlig bussförbindelse i stället för att köra med egen bil. Att hyra skåp borde vara gratis? 22. Bäcken vid 5:an leds delvis under jord tvärs bl.a. 11:ans fairway. Genom att gräva ett dike och i stället låta bäcken flyta fram däri berikas naturmiljön genom biologisk mångfald och återkommande ras genom trasiga rör minimeras. 23. Låt bäcken ovan sluta i en anlagd våtmark mellan diket längs Kvarnbyvägen och out of bounds.

12 24. Vårt förslag till ansökan om medel från Miljöförvaltningen för att anlägga en inbyggd flintgruva avslogs av styrelsen. Eftersom vårt område är unikt i landet med tusentalet kartlagda flintgruvor föreslås att visa en öppen flintgruva placerad på toppen av kritväggen vid 10:ans damm (ovanför svalbon) eller vid green Mer än en golfbana ta tillvara banans natur- och kulturvärden. En skrift till medlemmar och blivande. Leif Eklund KvGK Miljö handlplan4a.docx Handlingsplan 2-6 KvGK Miljö handlplan2-6a.doc Uppdaterad maj 3 ÅTGÄRD ANSVARIG Trädplantering (frukt) MK 7 Fler bagskåp Styrelsen 9 Holkar MK 10 Revision JR 14 MiljöledningssystemGEO SGF

13 Registrering, certifiering MK godkännande Styrelsen verifiering Konsult 15.Blomsteräng MIK 17 Kompetensutveckling JC 18 Grannsamverkan MK 19 Kontakt med områdesklubbar JR 21 Näckrosor i damm MK 22 Bäck- nedgrävd, öppnas, utredning MK 23 Våtmark,utred MK 24 Flintgruva, utredning MK 27. Ängens dag MK Museet Koldioxidmätare MK 29. Trädinventering JR, konsult 30. Befintliga 7 infotavlor underhåll MK 31. Energieffektivisering Energikontore Åtgärdsförslag(Idrottslyftet) t MK

14 Beslut styrelsen 32. Ren hk Malmö stad 33. Miljörapport MK 34. Algbekämpning MK 35. Utrymme för målning MK 36. Fontän MK 37. Expert råd MK 38. Tema MK 39. Mer än en golfbana MK 40. Trädstammar MK 42. Fågelinventering MK+medlem 43 Info-tavla fruktträd MK Bildbearbetning, montage 44. Plantera pil MK 45. Gårdspump MK 46. Solrosor MK

15

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP 26-27 oktober 2010, Mariestad Titel: Dokumentation av konferensen Praktiskt arbete i historiskt landskap, 26-27 oktober 2010. Trädgårdens

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer