Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne."

Transkript

1 Miljökommittén syftar till att stimulera intresset för områdets djur- och växtvärld att öka kunskapen om arter och hur dessa kan bevaras att markera vårt kulturarv att föreslå miljöförbättrande åtgärder på anläggningen att försköna växtligheten i dammar och längs banan. ARBETET MED MILJÖPLANERINGEN I KLUBBEN Svenska Golfförbundet aktualiserade i slutet av 90-talet miljöfrågorna och golfsporten och hänvisade bl a till Agenda 21. Den syftar till att åstadkomma en global samverkan för att påverka miljöfrågorna positivt. Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. Arbetet ska präglas av delaktighet som ska ge ökad medvetenhet och föra fram till en attitydförändring inom miljöområdet. Golfsporten ligger väl framme i många aktiviteter. För att bidra till en allmänt förbättrad miljö är det angeläget att golfklubbar eftersträvar att bedriva sin verksamhet med största möjliga hänsyn till miljön. I Kvarnby GK påbörjades arbetet med miljöfrågorna konkret verksamhetsåret 1998 då en mindre arbetsgrupp tog sig an uppgiften att utarbeta en miljöplan för klubbens verksamhet. Styrelsen beslöt att ge miljöarbetet ökad uppmärksamhet genom att utse en Miljökommitte i början av år Bo Axelsson blev dess förste ordförande. Arbetet har inneburit inventering av relevanta områden med koppling till miljöaspekter inom banskötsel, avfallshantering, energiförbrukning, inventering av fauna och flora samt vårt kulturarv. Detta arbete kompletteras fortlöpande med en 5-årig handlingsplan som visas längre fram i miljöhandboken. Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne. Vi deltar i arbetet med SGF:s "GOLFENS MILJÖVISION OCH STRATEGI - FRÅN ORD TILL HANDLING". Fortsättning på miljöarbetet ska leda fram till certifiering. Vi erhöll 2003 bidrag från Malmö stads miljöanslag avseende framtagning av informationstavlor; fyra stycken omfattar vårt kulturarv och två om fauna. Genom samarbete med Malmö Kulturnämnd och Länsstyrelsen berättar tavlorna en historia om alienation, dödlighet, skiften och transcendens. En tavla berättar om gården Edeborg (våra nuvarande klubblokaliteter) och det forna lantbruket, en annan om flintgruvor, kritbrott och kritbruket. Vidare en tavla om kommunikationshistoria; bronsåldersvägen, järnvägen och motorvägen. Den fjärde tavlan visar by- och sockengränser före enskiftet. Faunatavlorna relaterar dels till våra amfibier och dels fladdermöss.

2 Kvarnby Golfklubbs miljökommitté har tilldelats Malmö stads miljöpris 2006 om kr. Motivering; för klubbens engagerade miljöarbete med golfbanans biologiska mångfald i fokus. KvGK`s miljökommitte tilldelades 2008 Swedish Greenkeepers Association SGA s- och Miljöpris om kr. Natur Miljöpolicy för Kvarnby Golfklubb Golfklubben ska: I sin verksamhet som golfklubb arbeta för att bli en del av ett miljövänligt samhälle och vara öppen mot alla intressenter vad gäller miljöengagemang. Sträva efter att uppnå ständiga förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder som främjar en bra miljö. Främja biologisk mångfald inom golfbaneområdet genom naturhänsyn och god skötsel, samt på ett långsiktigt hållbart sätt arbeta för ständiga förbättringar. Följa lagar och förordningar. När ekonomiska förutsättningar finns, ha en bättre miljöpåverkan än vad som föreskrives. Se till att personalen är välutbildad och miljömedveten, samt arbeta för att klubbmedlemmarna blir miljömedvetna. Förebygga brand eller annan katastrof samt upprätta plan för handlande om katastrof ändå inträffar. Använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera, från miljösynpunkt godtagbara varor. Arbeta för att samarbetspartners och företag som verkar inom golfbanan minimerar sin negativa miljöpåverkan. Miljöarbetets resultat skall följas upp och redovisas öppet. Ovanstående miljöpolicy fastställdes vid Kvarnby GK:s styrelsemöte den 6 februari Aktuella projekt på banan: Blomsteräng - att skapa ett rikare och mer varierat utbud av arter och biotoper Hösten 2005 skalades några decimeter förnafilt och jord bort på ett 1000 kvm stort område vid 18:e tee. På våren följde harvning och marken såddes med frö av olika blandningar som totalt innehöll 70-talet arter. Under ängens första år kommer inte särskilt många av de insådda växterna att visa sig. En del ogräs som finns i markens fröbank har grott och tagits bort innan de hann sätta frö. Ängsväxterna kan låta vänta både fem och tio år på resultat. Vädret var 2006 speciellt ogynnsamt med en extremt torr juli och blöt augusti. Varje år har vi kompletterat med 10-talet arter örtplantor - samt 100-talet pluggplantor. Ängen ska fägnas och slåttras varje år för att ge hotade arter en chans att leva vidare. Ängens dag Svenska Naturskyddsföreningen håller varje år manifestationer på ett 100-tal platser runt om i landet för att visa hur ängen sköttes förr i tiden. Kvarnby Golfklubb har vid 5 tillfällen anordnat Ängens dag tillsammans med Wowragården. Programmet innehåller visning av

3 Wowragårdens samling av äldre bruksföremål samt uppvisning av fåragility, biodling och föredrag om Grön musik. Vid hål 18 slåttras södra ängen med lie (Agner Rasmussen, Inge Back ochkarl-axel Friberg suveräna liemän) och norra delen med hästdragen slåtterbalk. Ardennerhästen och kusken formade ett härligt teamwork och var ett populärt inslag. Ängen har några fläckar, men tag ad notam - det tar minst fem till tio år för en äng att utvecklas fullt ut. Hembygdsgillet Malmö visar upp sig i färggranna allmogedräkter och dansar skördedans vid 18:e tee. har även varit stadsantikvarie Anders Reisnert under temat Traktens kulturarv - från stenålder till enskifte, samt växtekolog Hammer från Alnarp om Ängens vilda flora. Biolog Bent Örneberg har föreläst om Ängens vilda blommor. Engagerade Information om arrangemanget har spridits framförallt till Husieborna och klubbens medlemmar.men ointresset för områdets miljö och kulturarv från golfarna är påfallande! Eftermälet - succé kvalitetsmässigt. MiK har ett flertal år ordnat golftävling med naturfrågor för att öka medlemmarnas förståelse och medvetenhet om området. Energieffektivisering. Miljöbudskap ska leda i bevisning genom verkligt innehåll, förbättringar och åtgärder. Efter lokala mätningar av energiåtgång och förbättring av isolering etc. ska naturgaseldningen ( MWh årligen) för uppvärmning undersökas om den kan ersättas med en jordvärmepump. Näckrosor och flytväxter, svärdsliljor och narcisser har planterats i flera av dammarna. Mängder av holkar har monterats. Övriga planerade och avslutade projekt framgår ur avsnitt nedan. Inventering av amfibier, som bekostats av Malmö stad Miljönämnden, har genomförts 2. Inventering av fåglar 2 pågår. Miljöhandboken är indelad i följande avsnitt; Kapitel Miljö Kretslopp Förbrukning Flora Amfibier Innehåll agenda 21, policy, planering banskötsel, maskinpark vatten och energier samt avfall och immissioner 246 arter inventerade våra grodor och paddor samt en orienteringskarta

4 Fåglar Fladdermöss Kulturspår flintgruvor 84 arter på området 4 arter området bebyggt redan på bronsåldern, unikt med KVARNBY GK jan. 4 Uppdaterad Miljökommittén Utläggning till HANDLINGSPLAN 3-7 FÖRBÄTTRA MILJÖN SPARA PENGAR A. Aktuella projekt 5. Fortsatt trädplantering. Planterat 4 äpple- och 1 plommonträd 2, 1 äppleträd 3 och 7 fruktträd Montera holkar fick vi efter en blänkare i H&S gåvor från medlemmar och kommitteer att införskaffa 12 holkar. 2 är antalet 35. Jan. 3 monterat 5 holkar tillverkade på Ängens dag 2 samt 7 holkar

5 3. Från Ängens dag 3 blev 10 byggsatser över och som ska sammanfogas och sättas ut. 10. Intern revision av miljöhandboken sker varje år av ordf. i MK Extern revision av miljöledningssystem ska göras återkommande när vi blivit certifierade i GEO. 14. Införa miljöledningssystem: Detta styr och organiserar verksamhetens miljöarbete och är ett redskap för att identifiera miljöpåverkan och nå specifika miljömål. Deltagit i utbildning av SGF hösten 2. Sporadiskt arbete under Anlagt en blomsteräng öster om 9 tee. Har 2009 t.o.m. 2 planterat 700 plantor och sått frö. 20 plantor sätts i maj 3 av vardera Blåklocka och Prästkrage. I samband med Ängens dag i augusti slås ängen varje år med lie och hästdragen slåtterbalk(se även punkt 27). 17. För kompetensutveckling av personal, krögare, medlemmar och leverantörer i miljöfrågor. Nya medlemmar bör informeras om klubbens miljömål före godkännande av grönt kort. 18. Kontakt med grannar via Husie SDF för god samverkan. Förslag om guidening. Se t.ex. 27. nedan.

6 19. Sammanstråla med närbelägna klubbar för utbyte av goda tips och samverkan i fortbildning. 21. Vi har på bekostnad av Supporterklubben planterat 4 näckrosor 2006 samt 11 stycken 2007 samt några liljor och flytväxter har 8 näckrosor planterats. Många har gått bort och bör ersättas. Planerade sätta 3 st 3 men vi gör det 4 istället. 28. Utred om koldioxidmätare till restaurangfläktarna (som varvas ner/upp automatiskt efter behov) kan minska energiflödet. 29. Kontakta konsult för trädinventering. 31. Energikontoret Skåne undersöker energianvändningen på idrottsanläggningar. KvGK är en storförbrukare med ca 500 MWh per år. Utredning startade 2. 3 har vi fått in offert för uppvärmning, utredning om ersättning av pumpar pågår. Elkontoret i Malmö är involverade och investeringshjälp kan sökas hos Idrottslyftet. 34. Undersökning om orsaker till algbildning i vissa dammar och dess avhjälpande. 35. Målning vintertid kräver stor energiförbrukning (9 kw värmefläkt) för torkningen. Att nyttja det nya starthuset som byggts vid 1:ans tee i syfte att spara

7 energi tillåts inte. I stället ska visst utrymme ovan verkstaden isoleras för att minska energiförbrukningen. 36. Fontänen i damm intill fairway 10 har inte använts 2 och 3 pga. den höga energikostnaden. Undersökt om tryck eller flöde kan ändras. Utredningen är klar och beslut om nystart beslutas 4. Se spec. PM. 37. En multifunktionell golfbana kräver insatser inom många områden. För att slippa hyra in tjänster borde vi ha en sammanställning på medlemmar med speciella kunskaper t.ex. snickare, målare, ingenjörer, vvs, reklam, maskin, ornitologer m.fl. 38. Sök anslag från Miljöförvaltningen senast 1 oktober 4. Vi ansökte om medel i höstas för framtagning av en infoskylt att placeras vid fruktträden vid 8 green men fick inget. 40. Tillvarata gamla, kraftiga trädstammar och flytta dem i närheten av Ängen. För insektsarternas fortlevnad. 43. En informationstavla föreslås sättas upp vid green 8 innehållande fakta om våra fruktträd. Sök medel av Supporterklubben och Seniorkommitten. 44. Planterat 50 pilar norr om hål 14 april 3. Hälften har troligen dött och får ersättas 4. Plantera även pil öster om hål 8.

8 45. Gårdspumpen försågs med elpump och blev klar i maj 3. Avstängd oktober med uppstart april. Minska flödet i år mm. 46. Satte 600 m 2 solrosor maj 3 vid slänten norr om green 8. Blev ett vackert arrangemang. 4 sätts nya frön. B. Pågående och/eller självrullande 2. Box för sprinkler ingår i en långsiktig planering för enklare underhåll. 3. Miljöklassade motorbränslen används allmänt. 4. Komplettering av befintlig utrustning samt nya maskiner förses med katalysatorer i mån av ekonomiskt utrymme. 8. Undersökt om klubben till rimligt pris kan reducera gasförbrukning för uppvärmning av lokaliteter medelst värmepump kopplad till jord. Jfr punkt 31. Kontrollerat värmeåtgång i de olika byggnaderna; reception, omklädningsrum, personalutrymme, verkstad och restaurang. Montera in kwh-mätare till bevattningsanläggningen m. fl. 9. Tillverka och sätta upp holkar. 25. Vi har hösten -08 planterat en pilevall mellan 9:e tee och övningsområdet bestående av 34 st. pilar som

9 blivit över efter hamling på området. Anlagt en pilevall 2009 med 22 pilar längs 11:ans bana sydost. Två döda träd har ersatts. Ett träd har ersatts På banan finns 5 informationstavlor om vårt kulturarv och två tavlor om fauna. De har bekostats av LST, Malmö Museer samt klubben. Två tavlor har skadats och har ersatts (av LST) och tre tavlor har flyttats. 2 tavlor placerade vid Ängen innehållande flora och fauna har monterats 42. Föregående inventering av fåglar gjordes 2001 av BoAx. Bo G Hansson och Bo Meijer har gjort en förnyad inventering våren 2. C. Avslutade eller nerlagda 6. Genomgång av samtliga byggnader av F&B och konsult avslutat 8. Värmepump utredning förordar jordvärme. Bankerna vill inte ställa upp med lånekostnaden ca 1 milj. 13. Informationstavlan vid blomsterängen blev klar 2007 men borttagen 2 och ersatt av två aluminiumtavlor med ben av rostfritt. Har bekostats av medel (27 000kr).från EU via Länstyrelsen. Beloppet utbetalat juli Införskaffa uppgifter vilka regler som gäller inom miljölagstiftningen. Klart och avslutat.

10 20. Undersök förutsättningarna att låta dagvatten ledas till befintlig damm i stället för till kommunens reningsverk. Avslutat. Ej lönsamt. 26. Ett hängsle skulle försköna blomsterängen. Betande djur som får, getter, lamm fordrar staket runt vissa, separata gräsytor 27. Med 37 tkr från miljönämnden har vi under 3 år (2008-0) genomfört Ängens dag gemensamt med Malmö Museums Wowragård. Arrangemanget har skett på ängen vid tee 9 samt nere på Wowragården. Fått kr från Fritidsförvaltningen för 1, 2 och kr för 3. Men intresset för medlemmar och allmänheten är sval och projektet upphör. 32. Vi har fått bidrag från miljöanslaget om 55 tkr för projekt Ren hk. Skulle ha genomförts under 1 men har framflyttats ett år. Häst ska dra en slaghacka i st.f. en dieseldriven klippare genom ruffen. Uppsamling av gräs i samband med ruffarnas klippning gynnar bl.a. ängsblommor och insekter. Projektet är avslutat och godkänt av Miljöförvaltningen 2. Visst överblivet belopp har avverkats En (16-sidig) Miljörapport 2-3 som innehåller bl.a. en sammanställning om energi- och vattenförbrukning, avfall, kretslopp mm och som ska delas ut till alla medlemmar och intressenter är klar febr

11 3. Vi saknar sponsor för tryckning. Den infördes på hemsidan under menyn Miljö i maj ex har tryckts. 41. Inventera amfibier. J-Å Hillarp har inventerat 2 dagar maj 1. Men dennes arbete som skulle fortsätta 2 avslutades när vi fått kr av Malmö stad Miljönämnden. Vi anlitade konsultfirman Ekoll AB som besökte dammarna april och maj 2. Deras rapport med rekommendationer klar juni 2. D. Långsiktiga 1. Planering för införande av biobädd (Waste2Water m.fl.) i anslutning till rengöring av bekämpningsmedelsattiraljer och maskinutrustning med syfte att reducera vattenåtgång och miljöspill. 7. Genom att bygga ut antalet bagskåp kan fler medlemmar utnyttja befintlig bussförbindelse i stället för att köra med egen bil. Att hyra skåp borde vara gratis? 22. Bäcken vid 5:an leds delvis under jord tvärs bl.a. 11:ans fairway. Genom att gräva ett dike och i stället låta bäcken flyta fram däri berikas naturmiljön genom biologisk mångfald och återkommande ras genom trasiga rör minimeras. 23. Låt bäcken ovan sluta i en anlagd våtmark mellan diket längs Kvarnbyvägen och out of bounds.

12 24. Vårt förslag till ansökan om medel från Miljöförvaltningen för att anlägga en inbyggd flintgruva avslogs av styrelsen. Eftersom vårt område är unikt i landet med tusentalet kartlagda flintgruvor föreslås att visa en öppen flintgruva placerad på toppen av kritväggen vid 10:ans damm (ovanför svalbon) eller vid green Mer än en golfbana ta tillvara banans natur- och kulturvärden. En skrift till medlemmar och blivande. Leif Eklund KvGK Miljö handlplan4a.docx Handlingsplan 2-6 KvGK Miljö handlplan2-6a.doc Uppdaterad maj 3 ÅTGÄRD ANSVARIG Trädplantering (frukt) MK 7 Fler bagskåp Styrelsen 9 Holkar MK 10 Revision JR 14 MiljöledningssystemGEO SGF

13 Registrering, certifiering MK godkännande Styrelsen verifiering Konsult 15.Blomsteräng MIK 17 Kompetensutveckling JC 18 Grannsamverkan MK 19 Kontakt med områdesklubbar JR 21 Näckrosor i damm MK 22 Bäck- nedgrävd, öppnas, utredning MK 23 Våtmark,utred MK 24 Flintgruva, utredning MK 27. Ängens dag MK Museet Koldioxidmätare MK 29. Trädinventering JR, konsult 30. Befintliga 7 infotavlor underhåll MK 31. Energieffektivisering Energikontore Åtgärdsförslag(Idrottslyftet) t MK

14 Beslut styrelsen 32. Ren hk Malmö stad 33. Miljörapport MK 34. Algbekämpning MK 35. Utrymme för målning MK 36. Fontän MK 37. Expert råd MK 38. Tema MK 39. Mer än en golfbana MK 40. Trädstammar MK 42. Fågelinventering MK+medlem 43 Info-tavla fruktträd MK Bildbearbetning, montage 44. Plantera pil MK 45. Gårdspump MK 46. Solrosor MK

15

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB

MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB Inledning 1. Svenska Golfförbundet har antagit ett arbetsprogram för att få i gång ett systematiskt miljöarbete på golfanläggningar. Ett bra och trovärdigt miljöarbete

Läs mer

11.Leverantörer 12..Trevligt miljöarbete 13 Aktuella projekt på banan 14 Vatten 15.Avfallshantering

11.Leverantörer 12..Trevligt miljöarbete 13 Aktuella projekt på banan 14 Vatten 15.Avfallshantering Miljörapport 202-203 Innehåll: 3..En hållbar utveckling 4 Samverkan o kunskap 5.Miljöpolicy 6 Organisation o ansvarsfördelning 7 Flora o Fauna 8 Kulturarv 9 Grönytor o mark 0 Energi.Leverantörer 2..Trevligt

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012.

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012 Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. 1 Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN

UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN EN VÄL GENOMARBETAD MILJÖPLAN GER EN VERKSAMHET SOM YTTERST ÄR TILL GODO FÖR KLUBBENS MEDLEMMAR OCH DÄRMED UNDERLAG FÖR MEDLEMMARNAS TRIVSEL I KLUBBEN. SVENSKA

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt MILJÖPOLICY Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt För att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar och förebygger negativ miljöpåverkan genom att; Uppfylla gällande lagar, förordningar

Läs mer

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Följande miljömål för Björkhagens Golfklubb har identifierats med utgångspunkt från "Golfsportens miljöpåverkan", utgiven av Svenska Golfförbundet, samt från miljökommitténs

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2016-01-25 1 (8) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-14 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2016 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 25 januari 2016. 2016-01-25 2 (8) Miljö 00x-14 A Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007 Innehåll Inledning...3 Miljökommittén...3 Miljöpolicy...4 Miljöpolicyns lydelse... 4 Miljöarbete inom Öijared Golfklubb...4 Före 2007...4 Framtagande av miljöpolicy... 4 Utbildning och information... 5

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Reviderad 16 april 2009. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb

Reviderad 16 april 2009. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb Reviderad 16 april 2009 MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Organisation 3,4 Miljölagstiftning 4,5 Miljöpolicy 5 Beskrivning av banan 5,6 Underhåll och

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Skötselplan för ytor utanför spelplanen

Skötselplan för ytor utanför spelplanen Fastställd 2010 Skötselplan för ytor utanför spelplanen Bakgrund Skötselplan för ytor utanförs spelplanen syftar till kombinera banan som en attraktiv plats att spela golf på med banan som en värdefull

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Mer än en golfbana - ta tillvara banans natur- och kulturvärden Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Introduktion För många golfspelare är naturupplevelsen lika viktig som själva spelet. Golfbanor

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning Miljöarbetet inom Gräppås GK Information till medlemmar och personal Allmänt Denna information är framtagen av Gräppås GK:s miljökommitté och syftar till att ge medlemmar och personal en inblick och förhoppningsvis

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Multifunktionella landskap med golfbanor

Multifunktionella landskap med golfbanor Multifunktionella landskap med golfbanor Margareta Ihse Margareta Ihse KSLA s landskapskommitée KSLA s landskapsnod och landskapskommitte Diskutera landskapet som helhet Skapa en oberoende mötesplats Samarbeta

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Miljöplan för Skellefteå Golfklubb Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Inledning Skellefteå Golfklubb bildades 1967. De första golfrundorna på Rönnbäckens golfbana spelades i augusti

Läs mer

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Korthålsbaneombyggnation HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Frågeställningar: Varför bygger vi om? Hur finansierar vi? Hur bygger vi om? Vilka krav kan vi ha på materialet vi ska bygga med(såbädden)?

Läs mer

Golfen och miljön 2011

Golfen och miljön 2011 Golfen och miljön 2011 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening Hur kan vi förbättra golfsportens

Läs mer

13 praktiska allmänna skötselråd

13 praktiska allmänna skötselråd 13 praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 1 av 17 Skötselråd -anvisningar Detta är en generaliserad preliminär skötselplan för att underlätta igångsättning

Läs mer

Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning

Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning Samhället förväntar sig att alla som bedriver verksamheter som kan att påverka miljön både känner till hur verksamheten riskerar att påverka miljön och själv genomför

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Klubben äger samtliga byggnader som klubbhuset med kansli, restaurang och shop, maskinhall och bagvagnsbod.

Klubben äger samtliga byggnader som klubbhuset med kansli, restaurang och shop, maskinhall och bagvagnsbod. Ronneby Golfklubb stiftades den 26 maj 1963. I oktober månad 1965 så öppnades banan för spel på 7 hål. I juli 1966 så fick banan 9 hål. 1985 fick banan 18 hål och nuvarande bansträckning. 2001 fick klubben

Läs mer

GGF 2009 års miljöklubb - motivering

GGF 2009 års miljöklubb - motivering Mölndals Golfklubb bildades redan år 1979 och försökte under några år att få disponera mark inom kommunen för att bygga en golfbana. Ett antal förslag avfördes p g a motstånd från grannar, vägsamfälligheter,

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Verksamhets- och Miljöplan.

Verksamhets- och Miljöplan. 1 Verksamhets- och Miljöplan. MÅLDOKUMENT gällande banverksamheten i Lindesbergs Golfklubb Lindesberg 1996-12-15 Reviderad 1997-01-14 Reviderad 2002-02-28 Reviderad 2004-01-10 Reviderad 2010-03-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt sandnejlika i Åhus rapport 2013 Kjell-Arne Olsson och Josefin Svensson

Projekt sandnejlika i Åhus rapport 2013 Kjell-Arne Olsson och Josefin Svensson Projekt sandnejlika i Åhus rapport 2013 Kjell-Arne Olsson och Josefin Svensson Sandnejlika är en hotad växt som i Norden endast finns i Skåne och där de flesta lokalerna finns i östra Skåne. Genom att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Under några innehållsrika dagar i september har

Under några innehållsrika dagar i september har Välkommen till ELMIA PARK 2013! Under några innehållsrika dagar i september har du chansen att delta på en mängd aktiviteter och samtidigt ta del av nyheter och erbjudanden från grönytebranschens alla

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Danderyd den 27 augusti 2002 KALLELSE Distriktsrepresentanter för kallas härmed till höstårsmöte tisdagen den 24 september 2002 klockan 16 30 på Hotell Winn i Västerås 1. Fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Kommunikation, utbildning & information

Kommunikation, utbildning & information Öregrunds Golfklubb Hushållning med resurser & optimerad energianvändning Kommunikation, utbildning & information Lagar, regler & andra bestämmelser Bevarad biologisk mångfald & levande dammar MILJÖPLAN

Läs mer

SMART LANDSBYGD. Kurser våren Uppdaterade datum

SMART LANDSBYGD. Kurser våren Uppdaterade datum Kurser våren 2017 Uppdaterade datum Naturbetesmarker Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika miljöer vi kan hitta på våra breddgrader. Man skulle nästan kunna säga att det är det är en djungel beträffande

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2014-11-04 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30.

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafson, ordförande Ossian Nilsson Johan Grevelius

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Samverkan kring pollinatörer och ekosystemtjänster

Samverkan kring pollinatörer och ekosystemtjänster Samverkan kring pollinatörer och ekosystemtjänster Delrapport 9 Naturmiljöer i Malmö värdefulla för pollinatörer Lonaprojekt, Malmö stad 2012-2015 Rapporten framtagen som del i projektet Samverkan kring

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

GEO Miljöcertifiering. NGA Gresskurset Lykia Links, Turkiet 2013

GEO Miljöcertifiering. NGA Gresskurset Lykia Links, Turkiet 2013 GEO Miljöcertifiering NGA Gresskurset Lykia Links, Turkiet 2013 Dagens Program SGF Bankonsulent? Miljöarbete på Svenska Golf klubbar (MD) Vad är GEO Kriterier för certifiering Erfarenheter och praktiska

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Nicklastorps Golfklubb Miljövision.

Nicklastorps Golfklubb Miljövision. Version 1 150315 Nicklastorps Golfklubb har den 9 februari 2015 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets

Läs mer

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den 1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den Miljöbalken och författningar med stöd av miljöbalken uppdaterad Kapitel i Miljöbalken Förordning/Paragraf Hur uppfyller vi

Läs mer

Kungshögen - Stockholms enda storhög

Kungshögen - Stockholms enda storhög Kungshögen - Stockholms enda storhög Med en diameter på 25 meter och en höjd av närmare tre meter är den unik i Stockholms stad. I storhögar begravdes personer med hög status, samt dyrbara föremål, vilket

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Bilagor Siktanalys, Baskarpsand Sammanfattning: År 1930

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöplan för Torpets Förskola

Miljöplan för Torpets Förskola Miljöplan för Torpets Förskola 2015-2016 Reviderad 2016-01-07 Torpets miljöplan På Torpets Förskola ska vi sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Biologisk mångfald på våra motorbanor

Biologisk mångfald på våra motorbanor Biologisk mångfald på våra motorbanor 1 av 27 Motorsportens miljöutmaningar Förbunden vill tillsammans bidra till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Idrottsrörelsen är en stor

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja a) Pollinerare Medelvärde 4,65 b) Nyttodjur Medelvärde

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 3.0 2016-05-26 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 3.0 2016-05-26 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Miljöplan för Skellefteå Golfklubb Version 3.0 2016-05-26 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Inledning Skellefteå Golfklubb bildades 1967. De första golfrundorna på Rönnbäckens golfbana spelades i augusti

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer