Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem"

Transkript

1 Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

2 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur man omsätter vetandet i praktiken i de sammanhang där du har behov av det. I den här installatörshandboken vill vi gärna dela med oss av vårt kunnande. Installatörshandboken är avsedd som en hjälp för VVS-installatörer och kan användas både på installationsplatsen och på kontoret. Vi har utformat den så att det ska vara lätt att hitta i informationen. Med hjälp av Geberits installatörshandbok blir det lättare att välja rätt material i förhållande till användningsområdet. Installatörshandboken är indelad i avsnitt efter vanliga användningsområden. I varje avsnitt finns det upplysningar om vad du ska vara uppmärksam på när du väljer rör, kopplingar och o-ringar för respektive användningsområde samt tips och goda råd. Därefter följer olika avsnitt om olika material samt deras RSK-nummer. Du kan också läsa om hur Geberit Mapress och Geberit Mepla monteras korrekt, vilket verktyg som är godkänt för pressning samt om våra garantivillkor. Boken innehåller också ett avsnitt om korrosion, något som många installatörer har frågat efter. Avsnittet om korrosion innehåller praktisk information med bilder som underlättar förståelsen. Om du vill ha mer information om Geberit och våra produkter kan du gå till Här finns bland annat detaljerade monteringsanvisningar för Geberit Mapress och Geberit Mepla. Om du har frågor om den här installatörshandboken eller behöver hjälp kan du naturligtvis alltid kontakta Geberit AB på tel Vi har öppet: Måndag fredag: Det svenska huvudkontoret för Geberit AB ligger i Malmö och har adressen Kantyxegatan 25, Malmö. I Malmö finns vårt kund- och kompetenscenter samt supportlager. Geberit har dessutom säljkontor i Göteborg och Stockholm.. Geberit AB ingår i Geberit-koncernen. Geberit AB Kantyxegatan 25 SE Malmö Tel.: Fax: Innehållet i den här boken är enbart avsedd som information och vägledning utan förpliktelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra i informationen. 1

3 Översikt över användning - 2 Översikt över användning Tappvatten Olja Gas Värme Kyla Solenergi Tryckluft Sprinkler Rostfritt Elförzinkat 4 Koppar 1 Mepla 6 5 CIIR (Mapress)EPD M (Mepla) HNBR FEPM FPM (oljor, solvärme, kemikalier) 3 4 1) Till gas måste speciella gaskopplingar med HNBR o-ringar användas 2) Om det är fråga om hett vatten (mättad ånga) under tryck ska FEPM o-ringen användas 3) För tryckluft med en oljeprocent under 1 mg/m3 (klass 1-3) kan CIIR o-ringen användas 4) För sprinkler gäller olika krav för verktyg och certifiering. För torrsprinkler krävs en FPM o-ring för Vds-godkännande medan FM-godkännande anger att standard-o-ringen (CIIR) ska användas. För Mapress elförzinkat måste speciella sprinklerrör användas (inv./utv. förzinkade rör) 5) Oljefilter måste monteras 6) Det går inte att byta o-ringar på Mepla-kopplingar. Se avsnittet med specifikationer för Mepla för ytterligare möjligheter/begränsningar 2

4 Översikt över användning Driftsvillkor för tätningsringar 2.1 Driftsvillkor för tätningsringar Tabell 1: Tekniska data och användningsområden för Geberit Mapress tätningsringar CIIR svart HNBR gul FPM blå FEPM Teknisk förkortning CIIR HNBR FPM FEPM Butylgummi Hydrerat akrylnitrilbutadiengummi Fluoropolymer Tetrafluorpropylenelastomer Färg svart gul röd vit Minimal driftstemperatur 30 C 20 C 10 C 10 C Maximal driftstemperatur 120 C 70 C 180 C (olja) 200 C Maximalt driftstryck 16 bar 1 5 bar 16 bar a 10 bar Kontroller KTW-rekommendation VdS-godkännande för våtanläggning VdTÜV-godkännande Mapress system Mapress rostfritt Mapress elförzinkat Mapress CuNiFe Mapress koppar Användningsområden Tappvatteninstallationer Släckvattenledningar Regnvatten Behandlat vatten Vattenvärmeanläggning Vattenkretslopp Oljefri tryckluft Inaktiva gaser (icke toxiska / icke explosiva) Ytterligare medier och användningsområden HTB-test för högre termisk belastning Mapress rostfritt gas Mapress koppar gas Gasinstallation med naturgas (NG) samt flaskgas (LPG) VdS-godkännande för våt- och torranläggning VdTÜV-godkännande DIBt-godkännande för vattenskadliga ämnen Används av VVS-installatören efter behov Stationära sprinkleranläggningar (våtoch torranläggning) Solvärmesystem Oljefri och oljehaltig tryckluft Tekniska vätskor Bränslen Mineralolja Eldningsolja EL Fås på begäran Fås på begäran Används av VVSinstallatören efter behov Användning med mättad ånga upp till 10 bar / 180 C (öppna kretsar) 1. Högre tryck möjligt efter avtal med Geberit 3

5 Innan du börjar Vad ska transporteras i rören? - Blandade material 3 Innan du börjar Oavsett vilket användningsområde det är fråga om, måste du ta ställning till ett antal frågor när du väljer rör. Dessa faktorer kan ha större eller mindre betydelse för installationen, men för att få längsta möjliga hållbarhet bör samtliga faktorer tas med i beräkningen. 3.1 Vad ska transporteras i rören? Beroende på rörsystemets användningsområde är det särskilt viktigt att klargöra hur det transporterade materialet kommer att påverka rören. Om tappvatten ska transporteras i rören, bör man göra en dricksvattenanalys men förutom det behövs inga särskilda hänsynstaganden. Om det är vätskor som som innehåller kemikalier som ska transporteras ska man vara försiktig, och man måste då alltid undersöka om rör, kopplingar, packningar och o-ringar håller för transport av kemikalier. I värme- och kylanläggningar finns t.ex. ofta glykoler eller korrosionshämmande kemikalier i vattnet för att förhindra korrosion eller frostsprängningar. I sådana fall ska man alltid undersöka om rör, kopplingar och packningar kan klara detta. Utifrån ett datablad samt uppgifter om temperatur, koncentration och tryck kan den tekniska avdelningen hos Geberit godkänna eller avråda från användning av kemikalier i specifika tillämpningar eller system. 3.2 Blandade material Kontrollera alltid om en äldre del av ett system kan fungera tillsammans med en reparation eller utbytta delar och omvänt. Det är särskilt viktigt i öppna vattenburna system, där korrosion kan uppstå vid ett felaktigt val av material. På samma sätt bör installatören planera för en övergång som i så hög grad som möjligt motverkar jonernas rörlighet i systemet. I avsnittet om korrosion finns en fördjupning angående detta. Om större enheter av koppar, mässing eller rödgods ska kopplas in på ett stigrör av galvaniserat stål måste jonfällor installeras. 4

6 3.3 Övergång från galvaniserat till rostfritt Innan du börjar Övergång från galvaniserat till rostfritt - System med cirkulation I många renoveringssammanhang påträffas ofta en del äldre galvaniserade vattenrör som ska kopplas samman med nyare delar av rostfritt stål. Det här är en kritisk övergång eftersom det finns en galvanisk spänningsskillnad mellan de två metallerna. Elektroner kan och kommer att flytta sig från det ena materialet till det andra. Om vattnet på samma sätt kan flytta elektronerna (ledningsförmågan) skapas ett elektroniskt kretslopp, och korrosion kommer därvid att ske på det minst ädla materialet, som i det här fallet är det galvaniserade vattenröret. Den här processen går i princip inte att undkomma, men det går att förlänga kopplingens livslängd så att den ligger nära "byggnadens livslängd". Generellt sett rekommenderar vi montering av en koppling/ ventil av rödgods på minst 5 cm. Därigenom halveras den galvaniska spänningsskillnaden och korrosionen minimeras. Dessutom bör det minst ädla materialet fungera som nippel. Det rekommenderas dessutom att övergången monteras synligt, till exempel vid övergången från källarrörledning till stigrör, där en ventil vanligen installeras. 3.4 System med cirkulation I system med cirkulation och eventuella äldre galvaniserade vattenrör får det inte finnas några kopparrör installerade. Dessutom ska andelen av rödgods/mässingdelar minimeras i de rörledningar där det är cirkulation. Det kan till exempel gärna finnas stora mängder rödgods, mässing eller koppar i kopplingsledningen i lägenheterna. Jonrörligheten bakåt bör dock förhindras, till exempel med hjälp av speciella rördelar. I många fall kan det vara fördelaktigt att installera cirkulationsledningen som ett rör i rör-system, där själva cirkulationsledningen går inuti stigröret. Det innebär besparingar i materialet både när det gäller rörsystem, isolering och fästen. Det blir dessutom en årlig besparing i form av mindre värmeförlust. 5

7 Innan du börjar Dricksvattenanalys - Yttre förhållanden 3.5 Dricksvattenanalys I öppna system med tappvatten bör man alltid kontrollera vattnets kvalitet, vilket görs med hjälp av en dricksvattenanalys. En dricksvattenanalys kan i de flesta fall beställas på kommunens hemsida eller genom att vända sig direkt till ansvarig organisation. Generellt sett beskrivs i dricksvattenanalysen hur värdena ser ut i förhållande till de lagstadgade värdena. Obs! Även om alla värden ligger under den lagstadgade nivån betyder det inte alla material är lika användbara. Om värdena för antingen salt (klorid, sulfat, nitrat) eller fluorid ligger över maxvärdena är det viktigt att vara noggrann med materialvalet. Det kan i så fall vara en fördel att övergå från ett rostfritt system till ett system av kompositrör som Geberit Mepla. Om värdena för klarhet och turbiditet är höga eller överskrider gränserna, rekommenderas filtrering av vattnet vid påfyllning och tryckprovning. 3.6 Yttre förhållanden Yttre förhållanden kan vara avgörande både vid materialval och huruvida rören måste isoleras eller inte. Yttre förhållanden kan vara fuktiga miljöer i källare, kemiska ångor eller platser där rören utsätts för direkt solljus. Obs! De flesta plastsystem är känsliga för direkt UV-ljus och de måste därför alltid täckas över om de utsätts för direkt solljus. 6

8 Innan du börjar Temperaturförhållanden - Nödvändiga godkännanden 3.7 Temperaturförhållanden Temperaturförhållandena är ytterligare en viktig faktor att ta med i beräkningen. Frost ska naturligtvis alltid förhindras eftersom frost kan medföra att rören sprängs, om inte systemet innehåller frostskydd. Vid påfyllning av frostskydd måste du kontrollera att packningarna är motståndskraftiga mot vätskan genom att antingen kontakta Geberit eller frostskyddets leverantör. Framledningstemperaturen vid exempelvis fjärrvärme varierar mycket mellan olika områden. I normalfallet är framledningstemperaturen C, men det finns områden där temperaturen kan ligga på C. I de sistnämnda områdena ska plastsystem undvikas. Om temperaturen varierar mycket är det nödvändigt att utreda materialets utvidgning och att utföra installationen på ett sådant sätt att utvidgningen kan hanteras (se exemplet på expansionsupptagning sist i avsnittet om montering). 3.8 Nödvändiga godkännanden Det är mycket viktigt att undersöka om de valda systemen och/eller materialen är godkända för de olika användningsområden där de används. När det gäller tappvattenoch gasinstallationer är det lätt att undersöka om det finns några godkännanden för landet, exempelvis från SITAC eller KIWA i Sverige. Vid användning för fjärrvärme (direktvärme) finns inga nationella godkännandeförfaranden, utan här måste det företag som levererar fjärrvärmen kontaktas. Vid användning inom sektorer som industri, marin eller sjukhus kan det finnas speciella internationella godkännanden eller funktionstest, som måste iakttas. 7

9 Val av rör för tappvatten Nödvändiga godkännanden - Nödvändiga godkännanden Rostfritt (RF) Koppar CU) Mepla 4 Val av rör för tappvatten Vatten är en av de viktigaste och mest grundläggande förutsättningarna för överlevnad, hälsa och välbefinnande för människor, djur och växter. Vatten är därmed också en av jordens viktigaste resurser och det är viktigt att fokusera på faktorer som kvalitet, hygien och förbrukning. Vattnets kvalitet påverkas bland annat av kontakt med materialen i rörsystemet, om vattnet flödar eller är stillastående i rörsystemet samt temperaturförhållanden i och omkring rören. Det är också viktigt att ha kontroll över de hygieniska förhållanden under rörinstallationen. Som VVS-installatör kommer du i kontakt med tappvattensinstallationer av olika slag: kall- och varmvattenledningar, cirkulationsledningar, stigrör och distributionsledningar. Du vet att det är viktigt att rörsystemet är korrekt konstruerat, både när det gäller materialens sammansättning och dimensioneringen. Du vet också hur viktigt det är att vara noga med hygienen, både vid förvaring av materialen och under installationen. För att säkra tillgången till bruksvatten finns det en rad föreskrifter som det är viktigt att uppmärksamma i samband med projektering, installation och idrifttagning av rörsystem. Dessutom tillkommer en rad förhållningsregler som du bör ta hänsyn till. I Sverige finns det regleringar för vattenförsörjning och vattenkvaliteten i tappvatteninstallationer. Det finns dessutom EU-direktiv på området. Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken. För ytterligare information se: EN806 (Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption) EU:s dricksvattendirektiv 98/83/EF från den 3 november 1998 Livsmedelverkets föreskrifter 8

10 Val av rör för tappvatten Tappvattentyper och -kvalitet - Dricksvattenhygien 4.1 Tappvattentyper och -kvalitet Tappvatteninstallationer omfattar: Kallvattenledningar Varmvattenledningar Cirkulationsledningar Rör till slangvindor Tappvattnets kvalitet ska uppfylla kraven i den europeiska dricksvattenförordningen från 1998 beträffande vattenkvalitet för människor. I Sverige livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001: Dricksvattenhygien Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det kan inte ersättas. 1 Projektören, VVS-installatören och ägaren till en tappvatteninstallation ansvarar för att dricksvattenhygienen upprätthålls i systemet. Projektering, installation och drift av en anläggning ska ske enligt de specifika hygiennormerna och -reglerna. Minska risken för problem med legionella I det aktuella avsnittet om dricksvattenhygien finns beskrivningar av allmänna förhållanden vid projektering, installation, idrifttagning och drift av en bruksvatteninstallation. Om din installation uppfyller dessa regler är risken för problem med legionella i varmvatteninstallationen minimal. Legionella förebyggs optimalt under följande förhållanden: Vattentemperatur: - Temperaturen i varmvattenbehållaren bör vara minst 60 grader - Temperaturen för varmvattnet vid tappstället bör vara minst 50 grader. Cirkulationen bör dimensioneras på ett sådant sätt att denna temperatur uppnås inom sek. - Kallvattnet bör vara under 12 grader - Om det finns risk för långvarigt stillastående till exempel under semesterperioder osv. bör systemet konstrueras så att det genomsköljs med jämna mellanrum Rörkonstruktioner: - Blandning av kallt/varmt vatten ska ske först omedelbart före avtappningsstället - Varmvattenrör bör inte ligga oisolerade intill rör med kallt vatten - Undvik återvändsgränder i systemet Varmvattenbehållare - Storleken på varmvattenbehållaren ska anpassas efter förbrukning - Utslamning av varmvattenbehållaren i exempelvis flervåningshus m.m. ska göras regelbundet 1. DIN 2001, avsnitt 2.1 9

11 Val av rör för tappvatten Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien Projektering När en tappvatteninstallation projekteras ska följande beaktas: Användning av certifierade och typgodkända installationsmaterial Projektering av större installationer ska ske utifrån rums- och användningsbeskrivningen för det enskilda rummet genom att man ska se till att undvika överdimensionering och stillastående vatten (shuntledningar/rör med dött vatten är inte tillåtet) Om stillastående vatten inte kan undvikas under längre tid (t.ex. i skolor under lov) rekommenderar vi att Geberit hygienspolning eller motsvarande Geberit HyTronic produkter används. Isolering av kallt och varmt vatten - Kallt vatten < 20 C - Varmt vatten > 55 C - Blandning av kallt/varmt vatten först omedelbart före avtappningsstället Projektering av anläggningen så att det vid en senare tidpunkt under driften är möjligt att utföra rengörings- och desinfektionsarbete på apparaterna och anläggningens delar (tillgängliga rörkontrolldelar/provtagningsventiler) Installation av tappvattenanläggning Vid installation av tappvattenanläggning ska de generella och driftmässiga kraven uppfyllas: Generella krav: Utförande av installationssystemen enligt tillverkarens anvisningar Undvika blandinstallationer med produkter från olika tillverkare Överlämna rördragningsdokumentationen till ägaren Driftmässiga krav: Lagring av rör/kopplingar på torr, ren plats Undvika nedsmutsning inuti rör och kopplingar Ta av folie, lock och liknande endast direkt före montering Tätningsringarna får inte smörjas eller fuktas Skydd av monterade anläggningsdelar mot smuts (montera rena lock igen) 10

12 Val av rör för tappvatten Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien Idrifttagning Idrifttagningen ska ske i överensstämmelse med följande: Täthetskontroll av tappvatteninstallationer med tryckluft, inaktiv gas eller vatten Spolning, desinfektion och idrifttagning av tappvatteninstallationer i För att säkerställa optimalt hygieniska förhållanden vid idrifttagning rekommenderar vi att Geberit hygienfiltret används (artikelnr ) vid den första påfyllningen och täthetskontrollen med vatten. Vid varmt bruksvatten kan det i många fall vara fördelaktigt att installera cirkulationsledningen som ett rör i rör-system, där själva cirkulationsledningen går inuti stigröret. Det innebär en del besparingar i materialet både när det gäller rördragning, isolering och fästen. Det blir dessutom en viss årlig besparing i form av mindre värmeförlust Drift Generella driftanvisningar: Tappvattenanläggningar ska drivas enligt gällande tekniska regler (kallvattentemperatur < 20 C och varmvattentemperatur > 55 C vid varje tappställe) Undvik stillastående vatten genom anpassning av förbrukning Ta bort de rörledningar som inte används längre Använd inte vatten från trädgårdsledningar som dricksvatten Driftavbrott: Vid längre tids bortavaro rekommenderar vi att tappvattenanläggningen stängs av efter vattenmätaren i enfamiljshus och vid våningsplanets avstängningsventil i flerfamiljshus. Efter ett driftavbrott ska varje enskilt tappställe öppnas helt och vattnet ska rinna en kort tid (ca 5 minuter) Service och underhåll: Grovfiltret, varmvattenbehållaren och vattenvärmaren ska underhållas och rensas med jämna mellanrum Rensa duschhuvuden, perlatorer och insatser i armaturer samt ta bort avlagringar i VVS-installatören ska informera ägaren om anläggningen och göra denne uppmärksam på de skyldigheter som åvilar denne med avseende på anläggningens underhåll. 11

13 Val av rör för tappvatten Desinfektion av tappvatteninstallationer - Dricksvattenhygien 4.3 Desinfektion av tappvatteninstallationer Grundläggande principer Tappvatteninstallationer får endast desinficeras vid påvisad kontaminering och endast under en begränsad tid. Profylaktisk desinfektion strider mot minimeringspåbudet i dricksvattenförordningen. Desinfektion av tappvatteninstallationer betraktas endast som lyckad om alla kontamineringskällor har eliminerats. Gränsvärdena för desinfektionsmedlets koncentration som anges i dricksvattenförordningen är max.värden som har bestämts med hänsyn till hygieniska och toxikologiska krav. Därför kan man inte automatiskt utgå från att de använda materialen är beständiga mot desinfektionsmedlen. Tappvatteninstallationer får endast desinficeras av utbildade personer. Det ska finnas skriftlig dokumentation beträffande de vidtagna desinfektionsåtgärderna. i Felaktigt utförda desinfektionsåtgärder kan förorsaka skador i tappvatteninstallationen. Desinfektionsrutin Tappvattenledningar kan desinficeras termiskt eller kemiskt. Vad gäller kemisk desinfektion görs åtskillnad mellan tillfällig desinfektion (tidsbegränsad användning) och kontinuerlig desinfektion. En kombination av termisk och kemisk desinfektion är inte tillåtet. 12

14 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor 4.4 Medier och driftvillkor Geberit Mapress Tabell 2: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress rostfritt Medium 1 Mapress Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Anmärkning Rostfritt (1.4401) Rostfritt Gas (1.4401) CrNi-stål (1.4301) CrMoTi-stål, (1.4521) 2 Dricksvatten x x CIIR svart Brunnsvatten x x CIIR svart Behandlat vatten x x CIIR svart Driftvatten x x CIIR svart x x CIIR svart Grundvatten (t.ex. jordsonder) Innehåll gränsvärdena för klorid, fluorid och kolväten Ytvatten x x CIIR svart (t.ex. flodvatten) Ultrarent vatten x x CIIR svart Inte godkänt till farmaceutisk vatten Släckvatten x x x CIIR svart Inte godkänt för användning med högre renhetskrav än dricksvattenkvalitet. 2. Hänsyn ska tas till nationella godkännanden och krav. 13

15 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor Tabell 3: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress koppar Medium Mapress Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Anmärkning Dricksvatten CIIR svart Gränsvärden i TrinkwV och DIN Brunnsvatten CIIR svart Gränsvärden i TrinkwV och DIN Behandlat vatten CIIR svart Beroende på användningen, kontroll krävs vid varje tillfälle 1 Driftvatten CIIR svart Grundvatten CIIR svart (t.ex. jordsonder) Ytvatten CIIR svart (t.ex. flodvatten) Beroende på användningen, kontroll krävs vid varje tillfälle 1 1. Närmare upplysningar: Deutsches Kupferinstitut e.v., Düsseldorf 14

16 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor Geberit Mepla Tabell 4: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Geberit Mepla Medium Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Rör Kopplingar Anmärkning Mepla MeplaTherm PVDF Rg Ms Dricksvatten 1 Obehandlat vatten Behandlat vatten x x x x Livstid 50 år x x x x Kortvarig max.temperatur 95 C under max. 150 timmar årligen Regn- och ytvatten x x x x x Havsvatten x x x Vatten, osmosbehandlat x x x 3 Vatten, helt eller delvis avsaltat x x x Vatten, avhärdat till 0 fh / x x x dh Desinfektionslösning x x x x Vattenhaltig lösning i brukskoncentration: Kvatenära ammoniumföreningar Guanidinföreningar Aminoättiksyra 1. Dricksvatten ska motsvara aktuellt gällande gränsvärden i den tyska dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) och EU-direktivet 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. 2. Havsvatten får inte komma i kontakt med snittytan på Mepla systemröret. 3. Rödgodskopplingar avger metalljoner till vattnet. De lämpar sig inte till jonfritt vatten eller endast med extra behandling vid tappstället. 4. Vid högre hygienkrav eller efter en kontaminering kan en kemisk desinfektion genomföras enligt DVGW-bladet W 551 (04/2004) eller en termisk desinfektion vid 70 C enligt DVGW-blad W 291 (03/2000). 15

17 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor - Dricksvattenhygien Tabell 5: Val av rör - Tappvatten: Kompatibilitet Vandalsäker/synlig inst. Mepla CU RF Förhöjd salthalt RF Mepla / CU Korrosiv miljö RF / CU Mepla Hög vattenhårdhet CU RF / Mepla 16

18 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Rostfritt (RF) Koppar (CU) Elförzinkat (ELFZ) Mepla 5 Val av rör för värme Värmeinstallationer förekommer överallt i byggnationer, oftast i form av central- eller fjärrvärmeanläggningar. Det finns olika typer av anläggningar inom dessa kategorier, t.ex. direkt eller indirekt fjärrvärme liksom det finns enkla och dubbla rörsystem. Det är viktigt att kunna erbjuda rätt lösning för varje kund, både när det gäller material och arbetstid och inte minst energimässigt. I framtiden kommer fokus att bli ännu starkare på energieffektivisering, och det är därför viktigt att dimensionera och optimera värmeanläggningen så ändamålsenligt som möjligt för att uppnå energieffektivering och -besparingar. Det är därför viktigt att välja rätt material och lösningar i projekt och anläggningar så att du som VVS-installatör kan erbjuda dina kunder drift- och framtidssäkra lösningar. Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken. 5.1 Värmesystemprocesser Värmeanläggning är en anläggning vars huvudändamål är att reglera temperaturen genom att värma upp kalla rum så att de personer som uppehåller sig i dem har det behagligt. De flesta värmeanläggningar är slutna system som fylles med vatten som värmebärarmedium. Mediet uppvärms av en värmekälla, sätts i cirkulation av en cirkulationspump och avger värme på bestämda platser i rummet genom strålning och/eller konvektion. Ett värmesystem består således av följande grundläggande processer: Värmegenerering Värmefördelning Värmeavgivning Under värmegenereringen omvandlas den tillförda energin till utnyttjningsbar värme av en värmekälla. Under värmefördelningen förs den utnyttningsbara värmen från värmekällan till de enskilda värmeavgivningsställena. Under värmeavgivningen avges den utnyttjningsbara värmen till de rum som ska värmas upp, via uppvärmningsställen som t.ex. radiatorer, panelvärme eller värmefläktar. 17

19 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Kondensledningar till kondenserande pannor I kondensationstekniken utnyttjas utöver värmeenergin i rökgasen också förångningsentalpin hos vattenångan i rökgasen. Vid användning inom gasområdet används den kondenserande pannan ofta till rumsvärme och uppvärmning av vatten (daggpunktstemperatur ca 55 C). Kondensatet, som uppstår i detta sammanhang, ska föras över till avloppet via en kondensatutloppsledning. Kondensatets phvärde ligger mellan 3,5 och 5,2. Utöver kondenserande gaspannor finns det kondenserande pannor som fungerar med eldningsolja EL (daggpunktstemperatur ca 50 C). Kondensatets ph-värde ligger i detta fall mellan 2,5 och 3,5 och kan innehålla svavelhaltiga syror. Kondensat från kondenserande pannor innehåller endast en ganska låg vätefluoridkoncentration. Vätefluorid främjar korrosion i apparatens värmerör samt i rökgasoch kondensledningarna. Om det finns en vätefluoridemissionskälla omedelbart i närheten ska den kondenserande pannans uppställningsrum och förbränningslufttillförsel väljas så att dessa skadliga ämnen inte tillförs kondensatet via förbränningsluften. 18

20 Val av rör för värme Värmesystemprocesser Geberit Mapress Tabell 6: Korrosionsskyddsmedel Geberit Mapress Medel O-rings material Kontrollvillkor Tillverkare Koncentration [%] Temperatur [ C] CIIR EPDM 1 FPM blå Castrol Zwipro III x x x Castrol Diagloss CW 4001 x x x 3,5 40 Schweitzer Chemie, Freiberg/N. DEWT-NC x x 0,4 20 Drew Ameroid, Hamborg Lanxess, Leverkusen Hydrazin x x Användningskoncentration, se tillverkarens anvisningar Levoxin 64 x x Lanxess, Leverkusen Hygel H 140 x x x Hydrogel Chemie, Werl Kebocor 213 x x 0,5 20 Kebo Chemie, Düsseldorf Nalco x 0,5 20 Nalco Deutschland GmbH Natriumdietylditiokarbamat x x 0,07 20 Olika tillverkare Natriumsulfit x x Användningskoncentration, se Olika tillverkare tillverkarens anvisningar P3-ferrolix 332 x x x 0,5 20 Henkel AG, Düsseldorf ST-DOS K-375 x x 0,5 20 Schweitzer Chemie, Freiberg/N. Thermodus JTH-L x x 1 90 Judo, Waiblingen Trinatriumfosfat x x Användningskoncentration, se Olika tillverkare tillverkarens anvisningar Varidos SIS x x Schilling Chemie, Freiberg 1. Plan packning EPDM (max. 100 C) x: Testat och godkänt, avvikande koncentrationer eller temperaturer ska avtalas med Geberit : Inte testat eller inte godkänt, användning ska avtalas med Geberit För inte angivna medel krävs godkännande från Geberit. Dessutom ska tillverkarens användningsföreskrifter följas. 19

21 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Tabell 7: Medium Vatten till rumsvärme 1 Vatten till rumsvärme, när- och fjärrvärme Tabell 8: Medium Medier och driftvillkor värmeinstallation Mapress elförzinkat Mapress Driftstryck max. Driftstemperatur Anmärkning o-ring [bar] [ C] CIIR svart Slutna värmeanläggningar CIIR svart Endast i den sekundära kretsen FEPM Medier och driftsvillkor värmeinstallation Mapress koppar Mapress o-ring Driftstryck max. [bar] Vatten till rumsvärme CIIR svart Vatten till rumsvärme, näroch fjärrvärme Kondensat från ånganläggning Driftstemperatur [ C] Anmärkning CIIR svart Endast i den sekundära kretsen CIIR svart Geberit Mepla Tabell 9: Medium Medier och driftsvillkor värme- och kylvatteninstallation Geberit Mepla Driftstryck Drifts- Rör Kopplingar Anmärkning max. temperatur [bar] [ C] Vatten till rumsvärme (slutna kretsar) Mepla MeplaTherm PVDF Rg Ms x x x x x Vatten/ frostskyddsmedel-blandning x x x x x Livslängd 10 år v/85 C och 50 år vid genomsnitt 70 C Kortvarig max.temperatur 95 C under max. 150 timmar årligen Glykolbaserat frostskyddsmedel i användningskoncentration 20

22 Val av rör för värme Fjärr- och närvärmeinstallation - Dricksvattenhygien 5.2 Fjärr- och närvärmeinstallation Med beteckningen fjärrvärmenät avses en rörledning som transporterar den alstrade värmen (varmt vatten) en längre sträcka från värmecentral till förbrukare. Närvärmenät skiljer sig härifrån genom att fördelarledningen mellan värmecentralen och avtappningsställena är kort. Fjärr- och närvärmeledningar delas in enligt följande: Primärkrets: Primärkretsen är ledningssträckan från värmecentralen till leveranspunkten (byggnadens ingång). Sekundärkrets: Med sekundärkrets menas rörsystemet inne i förbrukarens byggnad (husnät). I fjärr- såväl som i närvärmenät kan sekundärkretsen antingen anslutas direkt eller indirekt till primärkretsen. Till fjärr- och närvärmeinstallationer kan följande Geberit Mapress pressrörssystem användas: Mapress Rostfritt Mapress Elförzinkat Mapress Koppar Mepla Följande driftbetingelser gäller: Tabell 10: Driftbetingelser för fjärr- och närvärmeinstallationer Tätningsring Driftstemperaturmax [ C] CIIR svart (Mapress) 120 FEPM (Mapress) 140 EPDM (Mepla) Installation av värmepumpar De viktigaste produkterna för vattenuppvärmning och generering av varmvatten är eldningsolja och gas. I början av 1970-talet gjordes ansträngningar att finna alternativa energikällor som fanns tillgängliga i tillräcklig omfattning. Av denna anledning började man att rikta uppmärksamheten mot att utnyttja temperaturnivån i luften, vattnet och marken. Energiinnehållet i dessa energikällor är outtömligt och regenereras lätt med hjälp av solstrålning (också diffus). Värmen i dessa energikällor har en relativt låg temperaturnivå så det är inte möjligt att utnyttja dem direkt till uppvärmning av vatten eller framställa varmt tappvatten. Med hjälp av fysikaliska processer lyfts den befintliga låga temperaturnivån med hjälp av så kallade värmepumpar tills en användbar värmemängd erhålls. 21

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se

Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se RÖRSYSTEM FÖR VVS-INSTALLATIONER Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se 2 FÖRETAGET Egen tillverkning säkrar kvalitetskraven 6 5 1 3 2 4 50-årig tradition SANHA grundades

Läs mer

Tappvarmvatten i flerbostadshus

Tappvarmvatten i flerbostadshus Tappvarmvatten i flerbostadshus Daniel Olsson Temarapport 1 EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet med ELFORSK som koordinator. EFFEKTIV finansieras av följande parter: ELFORSK

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 8W YHULQQHKnOOHWLGHQQDUDSSRUWLQJnUHQVDPOLQJEURVFK\UEODG ²VHVHSDUDWPDSS 7(.1,.833+$1'/,1*99&2&++$1''8.6725.$5

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning?

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? Inledning Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? - Jo, vi vill förmedla vår kunskap kring tappvarmvattenberedning och presentera en funktionslösning för just ditt behov. Målsättningen med den här

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Grundprinciper för pumpteknik

Grundprinciper för pumpteknik Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer