Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem"

Transkript

1 Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

2 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur man omsätter vetandet i praktiken i de sammanhang där du har behov av det. I den här installatörshandboken vill vi gärna dela med oss av vårt kunnande. Installatörshandboken är avsedd som en hjälp för VVS-installatörer och kan användas både på installationsplatsen och på kontoret. Vi har utformat den så att det ska vara lätt att hitta i informationen. Med hjälp av Geberits installatörshandbok blir det lättare att välja rätt material i förhållande till användningsområdet. Installatörshandboken är indelad i avsnitt efter vanliga användningsområden. I varje avsnitt finns det upplysningar om vad du ska vara uppmärksam på när du väljer rör, kopplingar och o-ringar för respektive användningsområde samt tips och goda råd. Därefter följer olika avsnitt om olika material samt deras RSK-nummer. Du kan också läsa om hur Geberit Mapress och Geberit Mepla monteras korrekt, vilket verktyg som är godkänt för pressning samt om våra garantivillkor. Boken innehåller också ett avsnitt om korrosion, något som många installatörer har frågat efter. Avsnittet om korrosion innehåller praktisk information med bilder som underlättar förståelsen. Om du vill ha mer information om Geberit och våra produkter kan du gå till Här finns bland annat detaljerade monteringsanvisningar för Geberit Mapress och Geberit Mepla. Om du har frågor om den här installatörshandboken eller behöver hjälp kan du naturligtvis alltid kontakta Geberit AB på tel Vi har öppet: Måndag fredag: Det svenska huvudkontoret för Geberit AB ligger i Malmö och har adressen Kantyxegatan 25, Malmö. I Malmö finns vårt kund- och kompetenscenter samt supportlager. Geberit har dessutom säljkontor i Göteborg och Stockholm.. Geberit AB ingår i Geberit-koncernen. Geberit AB Kantyxegatan 25 SE Malmö Tel.: Fax: Innehållet i den här boken är enbart avsedd som information och vägledning utan förpliktelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra i informationen. 1

3 Översikt över användning - 2 Översikt över användning Tappvatten Olja Gas Värme Kyla Solenergi Tryckluft Sprinkler Rostfritt Elförzinkat 4 Koppar 1 Mepla 6 5 CIIR (Mapress)EPD M (Mepla) HNBR FEPM FPM (oljor, solvärme, kemikalier) 3 4 1) Till gas måste speciella gaskopplingar med HNBR o-ringar användas 2) Om det är fråga om hett vatten (mättad ånga) under tryck ska FEPM o-ringen användas 3) För tryckluft med en oljeprocent under 1 mg/m3 (klass 1-3) kan CIIR o-ringen användas 4) För sprinkler gäller olika krav för verktyg och certifiering. För torrsprinkler krävs en FPM o-ring för Vds-godkännande medan FM-godkännande anger att standard-o-ringen (CIIR) ska användas. För Mapress elförzinkat måste speciella sprinklerrör användas (inv./utv. förzinkade rör) 5) Oljefilter måste monteras 6) Det går inte att byta o-ringar på Mepla-kopplingar. Se avsnittet med specifikationer för Mepla för ytterligare möjligheter/begränsningar 2

4 Översikt över användning Driftsvillkor för tätningsringar 2.1 Driftsvillkor för tätningsringar Tabell 1: Tekniska data och användningsområden för Geberit Mapress tätningsringar CIIR svart HNBR gul FPM blå FEPM Teknisk förkortning CIIR HNBR FPM FEPM Butylgummi Hydrerat akrylnitrilbutadiengummi Fluoropolymer Tetrafluorpropylenelastomer Färg svart gul röd vit Minimal driftstemperatur 30 C 20 C 10 C 10 C Maximal driftstemperatur 120 C 70 C 180 C (olja) 200 C Maximalt driftstryck 16 bar 1 5 bar 16 bar a 10 bar Kontroller KTW-rekommendation VdS-godkännande för våtanläggning VdTÜV-godkännande Mapress system Mapress rostfritt Mapress elförzinkat Mapress CuNiFe Mapress koppar Användningsområden Tappvatteninstallationer Släckvattenledningar Regnvatten Behandlat vatten Vattenvärmeanläggning Vattenkretslopp Oljefri tryckluft Inaktiva gaser (icke toxiska / icke explosiva) Ytterligare medier och användningsområden HTB-test för högre termisk belastning Mapress rostfritt gas Mapress koppar gas Gasinstallation med naturgas (NG) samt flaskgas (LPG) VdS-godkännande för våt- och torranläggning VdTÜV-godkännande DIBt-godkännande för vattenskadliga ämnen Används av VVS-installatören efter behov Stationära sprinkleranläggningar (våtoch torranläggning) Solvärmesystem Oljefri och oljehaltig tryckluft Tekniska vätskor Bränslen Mineralolja Eldningsolja EL Fås på begäran Fås på begäran Används av VVSinstallatören efter behov Användning med mättad ånga upp till 10 bar / 180 C (öppna kretsar) 1. Högre tryck möjligt efter avtal med Geberit 3

5 Innan du börjar Vad ska transporteras i rören? - Blandade material 3 Innan du börjar Oavsett vilket användningsområde det är fråga om, måste du ta ställning till ett antal frågor när du väljer rör. Dessa faktorer kan ha större eller mindre betydelse för installationen, men för att få längsta möjliga hållbarhet bör samtliga faktorer tas med i beräkningen. 3.1 Vad ska transporteras i rören? Beroende på rörsystemets användningsområde är det särskilt viktigt att klargöra hur det transporterade materialet kommer att påverka rören. Om tappvatten ska transporteras i rören, bör man göra en dricksvattenanalys men förutom det behövs inga särskilda hänsynstaganden. Om det är vätskor som som innehåller kemikalier som ska transporteras ska man vara försiktig, och man måste då alltid undersöka om rör, kopplingar, packningar och o-ringar håller för transport av kemikalier. I värme- och kylanläggningar finns t.ex. ofta glykoler eller korrosionshämmande kemikalier i vattnet för att förhindra korrosion eller frostsprängningar. I sådana fall ska man alltid undersöka om rör, kopplingar och packningar kan klara detta. Utifrån ett datablad samt uppgifter om temperatur, koncentration och tryck kan den tekniska avdelningen hos Geberit godkänna eller avråda från användning av kemikalier i specifika tillämpningar eller system. 3.2 Blandade material Kontrollera alltid om en äldre del av ett system kan fungera tillsammans med en reparation eller utbytta delar och omvänt. Det är särskilt viktigt i öppna vattenburna system, där korrosion kan uppstå vid ett felaktigt val av material. På samma sätt bör installatören planera för en övergång som i så hög grad som möjligt motverkar jonernas rörlighet i systemet. I avsnittet om korrosion finns en fördjupning angående detta. Om större enheter av koppar, mässing eller rödgods ska kopplas in på ett stigrör av galvaniserat stål måste jonfällor installeras. 4

6 3.3 Övergång från galvaniserat till rostfritt Innan du börjar Övergång från galvaniserat till rostfritt - System med cirkulation I många renoveringssammanhang påträffas ofta en del äldre galvaniserade vattenrör som ska kopplas samman med nyare delar av rostfritt stål. Det här är en kritisk övergång eftersom det finns en galvanisk spänningsskillnad mellan de två metallerna. Elektroner kan och kommer att flytta sig från det ena materialet till det andra. Om vattnet på samma sätt kan flytta elektronerna (ledningsförmågan) skapas ett elektroniskt kretslopp, och korrosion kommer därvid att ske på det minst ädla materialet, som i det här fallet är det galvaniserade vattenröret. Den här processen går i princip inte att undkomma, men det går att förlänga kopplingens livslängd så att den ligger nära "byggnadens livslängd". Generellt sett rekommenderar vi montering av en koppling/ ventil av rödgods på minst 5 cm. Därigenom halveras den galvaniska spänningsskillnaden och korrosionen minimeras. Dessutom bör det minst ädla materialet fungera som nippel. Det rekommenderas dessutom att övergången monteras synligt, till exempel vid övergången från källarrörledning till stigrör, där en ventil vanligen installeras. 3.4 System med cirkulation I system med cirkulation och eventuella äldre galvaniserade vattenrör får det inte finnas några kopparrör installerade. Dessutom ska andelen av rödgods/mässingdelar minimeras i de rörledningar där det är cirkulation. Det kan till exempel gärna finnas stora mängder rödgods, mässing eller koppar i kopplingsledningen i lägenheterna. Jonrörligheten bakåt bör dock förhindras, till exempel med hjälp av speciella rördelar. I många fall kan det vara fördelaktigt att installera cirkulationsledningen som ett rör i rör-system, där själva cirkulationsledningen går inuti stigröret. Det innebär besparingar i materialet både när det gäller rörsystem, isolering och fästen. Det blir dessutom en årlig besparing i form av mindre värmeförlust. 5

7 Innan du börjar Dricksvattenanalys - Yttre förhållanden 3.5 Dricksvattenanalys I öppna system med tappvatten bör man alltid kontrollera vattnets kvalitet, vilket görs med hjälp av en dricksvattenanalys. En dricksvattenanalys kan i de flesta fall beställas på kommunens hemsida eller genom att vända sig direkt till ansvarig organisation. Generellt sett beskrivs i dricksvattenanalysen hur värdena ser ut i förhållande till de lagstadgade värdena. Obs! Även om alla värden ligger under den lagstadgade nivån betyder det inte alla material är lika användbara. Om värdena för antingen salt (klorid, sulfat, nitrat) eller fluorid ligger över maxvärdena är det viktigt att vara noggrann med materialvalet. Det kan i så fall vara en fördel att övergå från ett rostfritt system till ett system av kompositrör som Geberit Mepla. Om värdena för klarhet och turbiditet är höga eller överskrider gränserna, rekommenderas filtrering av vattnet vid påfyllning och tryckprovning. 3.6 Yttre förhållanden Yttre förhållanden kan vara avgörande både vid materialval och huruvida rören måste isoleras eller inte. Yttre förhållanden kan vara fuktiga miljöer i källare, kemiska ångor eller platser där rören utsätts för direkt solljus. Obs! De flesta plastsystem är känsliga för direkt UV-ljus och de måste därför alltid täckas över om de utsätts för direkt solljus. 6

8 Innan du börjar Temperaturförhållanden - Nödvändiga godkännanden 3.7 Temperaturförhållanden Temperaturförhållandena är ytterligare en viktig faktor att ta med i beräkningen. Frost ska naturligtvis alltid förhindras eftersom frost kan medföra att rören sprängs, om inte systemet innehåller frostskydd. Vid påfyllning av frostskydd måste du kontrollera att packningarna är motståndskraftiga mot vätskan genom att antingen kontakta Geberit eller frostskyddets leverantör. Framledningstemperaturen vid exempelvis fjärrvärme varierar mycket mellan olika områden. I normalfallet är framledningstemperaturen C, men det finns områden där temperaturen kan ligga på C. I de sistnämnda områdena ska plastsystem undvikas. Om temperaturen varierar mycket är det nödvändigt att utreda materialets utvidgning och att utföra installationen på ett sådant sätt att utvidgningen kan hanteras (se exemplet på expansionsupptagning sist i avsnittet om montering). 3.8 Nödvändiga godkännanden Det är mycket viktigt att undersöka om de valda systemen och/eller materialen är godkända för de olika användningsområden där de används. När det gäller tappvattenoch gasinstallationer är det lätt att undersöka om det finns några godkännanden för landet, exempelvis från SITAC eller KIWA i Sverige. Vid användning för fjärrvärme (direktvärme) finns inga nationella godkännandeförfaranden, utan här måste det företag som levererar fjärrvärmen kontaktas. Vid användning inom sektorer som industri, marin eller sjukhus kan det finnas speciella internationella godkännanden eller funktionstest, som måste iakttas. 7

9 Val av rör för tappvatten Nödvändiga godkännanden - Nödvändiga godkännanden Rostfritt (RF) Koppar CU) Mepla 4 Val av rör för tappvatten Vatten är en av de viktigaste och mest grundläggande förutsättningarna för överlevnad, hälsa och välbefinnande för människor, djur och växter. Vatten är därmed också en av jordens viktigaste resurser och det är viktigt att fokusera på faktorer som kvalitet, hygien och förbrukning. Vattnets kvalitet påverkas bland annat av kontakt med materialen i rörsystemet, om vattnet flödar eller är stillastående i rörsystemet samt temperaturförhållanden i och omkring rören. Det är också viktigt att ha kontroll över de hygieniska förhållanden under rörinstallationen. Som VVS-installatör kommer du i kontakt med tappvattensinstallationer av olika slag: kall- och varmvattenledningar, cirkulationsledningar, stigrör och distributionsledningar. Du vet att det är viktigt att rörsystemet är korrekt konstruerat, både när det gäller materialens sammansättning och dimensioneringen. Du vet också hur viktigt det är att vara noga med hygienen, både vid förvaring av materialen och under installationen. För att säkra tillgången till bruksvatten finns det en rad föreskrifter som det är viktigt att uppmärksamma i samband med projektering, installation och idrifttagning av rörsystem. Dessutom tillkommer en rad förhållningsregler som du bör ta hänsyn till. I Sverige finns det regleringar för vattenförsörjning och vattenkvaliteten i tappvatteninstallationer. Det finns dessutom EU-direktiv på området. Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken. För ytterligare information se: EN806 (Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption) EU:s dricksvattendirektiv 98/83/EF från den 3 november 1998 Livsmedelverkets föreskrifter 8

10 Val av rör för tappvatten Tappvattentyper och -kvalitet - Dricksvattenhygien 4.1 Tappvattentyper och -kvalitet Tappvatteninstallationer omfattar: Kallvattenledningar Varmvattenledningar Cirkulationsledningar Rör till slangvindor Tappvattnets kvalitet ska uppfylla kraven i den europeiska dricksvattenförordningen från 1998 beträffande vattenkvalitet för människor. I Sverige livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001: Dricksvattenhygien Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det kan inte ersättas. 1 Projektören, VVS-installatören och ägaren till en tappvatteninstallation ansvarar för att dricksvattenhygienen upprätthålls i systemet. Projektering, installation och drift av en anläggning ska ske enligt de specifika hygiennormerna och -reglerna. Minska risken för problem med legionella I det aktuella avsnittet om dricksvattenhygien finns beskrivningar av allmänna förhållanden vid projektering, installation, idrifttagning och drift av en bruksvatteninstallation. Om din installation uppfyller dessa regler är risken för problem med legionella i varmvatteninstallationen minimal. Legionella förebyggs optimalt under följande förhållanden: Vattentemperatur: - Temperaturen i varmvattenbehållaren bör vara minst 60 grader - Temperaturen för varmvattnet vid tappstället bör vara minst 50 grader. Cirkulationen bör dimensioneras på ett sådant sätt att denna temperatur uppnås inom sek. - Kallvattnet bör vara under 12 grader - Om det finns risk för långvarigt stillastående till exempel under semesterperioder osv. bör systemet konstrueras så att det genomsköljs med jämna mellanrum Rörkonstruktioner: - Blandning av kallt/varmt vatten ska ske först omedelbart före avtappningsstället - Varmvattenrör bör inte ligga oisolerade intill rör med kallt vatten - Undvik återvändsgränder i systemet Varmvattenbehållare - Storleken på varmvattenbehållaren ska anpassas efter förbrukning - Utslamning av varmvattenbehållaren i exempelvis flervåningshus m.m. ska göras regelbundet 1. DIN 2001, avsnitt 2.1 9

11 Val av rör för tappvatten Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien Projektering När en tappvatteninstallation projekteras ska följande beaktas: Användning av certifierade och typgodkända installationsmaterial Projektering av större installationer ska ske utifrån rums- och användningsbeskrivningen för det enskilda rummet genom att man ska se till att undvika överdimensionering och stillastående vatten (shuntledningar/rör med dött vatten är inte tillåtet) Om stillastående vatten inte kan undvikas under längre tid (t.ex. i skolor under lov) rekommenderar vi att Geberit hygienspolning eller motsvarande Geberit HyTronic produkter används. Isolering av kallt och varmt vatten - Kallt vatten < 20 C - Varmt vatten > 55 C - Blandning av kallt/varmt vatten först omedelbart före avtappningsstället Projektering av anläggningen så att det vid en senare tidpunkt under driften är möjligt att utföra rengörings- och desinfektionsarbete på apparaterna och anläggningens delar (tillgängliga rörkontrolldelar/provtagningsventiler) Installation av tappvattenanläggning Vid installation av tappvattenanläggning ska de generella och driftmässiga kraven uppfyllas: Generella krav: Utförande av installationssystemen enligt tillverkarens anvisningar Undvika blandinstallationer med produkter från olika tillverkare Överlämna rördragningsdokumentationen till ägaren Driftmässiga krav: Lagring av rör/kopplingar på torr, ren plats Undvika nedsmutsning inuti rör och kopplingar Ta av folie, lock och liknande endast direkt före montering Tätningsringarna får inte smörjas eller fuktas Skydd av monterade anläggningsdelar mot smuts (montera rena lock igen) 10

12 Val av rör för tappvatten Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien Idrifttagning Idrifttagningen ska ske i överensstämmelse med följande: Täthetskontroll av tappvatteninstallationer med tryckluft, inaktiv gas eller vatten Spolning, desinfektion och idrifttagning av tappvatteninstallationer i För att säkerställa optimalt hygieniska förhållanden vid idrifttagning rekommenderar vi att Geberit hygienfiltret används (artikelnr ) vid den första påfyllningen och täthetskontrollen med vatten. Vid varmt bruksvatten kan det i många fall vara fördelaktigt att installera cirkulationsledningen som ett rör i rör-system, där själva cirkulationsledningen går inuti stigröret. Det innebär en del besparingar i materialet både när det gäller rördragning, isolering och fästen. Det blir dessutom en viss årlig besparing i form av mindre värmeförlust Drift Generella driftanvisningar: Tappvattenanläggningar ska drivas enligt gällande tekniska regler (kallvattentemperatur < 20 C och varmvattentemperatur > 55 C vid varje tappställe) Undvik stillastående vatten genom anpassning av förbrukning Ta bort de rörledningar som inte används längre Använd inte vatten från trädgårdsledningar som dricksvatten Driftavbrott: Vid längre tids bortavaro rekommenderar vi att tappvattenanläggningen stängs av efter vattenmätaren i enfamiljshus och vid våningsplanets avstängningsventil i flerfamiljshus. Efter ett driftavbrott ska varje enskilt tappställe öppnas helt och vattnet ska rinna en kort tid (ca 5 minuter) Service och underhåll: Grovfiltret, varmvattenbehållaren och vattenvärmaren ska underhållas och rensas med jämna mellanrum Rensa duschhuvuden, perlatorer och insatser i armaturer samt ta bort avlagringar i VVS-installatören ska informera ägaren om anläggningen och göra denne uppmärksam på de skyldigheter som åvilar denne med avseende på anläggningens underhåll. 11

13 Val av rör för tappvatten Desinfektion av tappvatteninstallationer - Dricksvattenhygien 4.3 Desinfektion av tappvatteninstallationer Grundläggande principer Tappvatteninstallationer får endast desinficeras vid påvisad kontaminering och endast under en begränsad tid. Profylaktisk desinfektion strider mot minimeringspåbudet i dricksvattenförordningen. Desinfektion av tappvatteninstallationer betraktas endast som lyckad om alla kontamineringskällor har eliminerats. Gränsvärdena för desinfektionsmedlets koncentration som anges i dricksvattenförordningen är max.värden som har bestämts med hänsyn till hygieniska och toxikologiska krav. Därför kan man inte automatiskt utgå från att de använda materialen är beständiga mot desinfektionsmedlen. Tappvatteninstallationer får endast desinficeras av utbildade personer. Det ska finnas skriftlig dokumentation beträffande de vidtagna desinfektionsåtgärderna. i Felaktigt utförda desinfektionsåtgärder kan förorsaka skador i tappvatteninstallationen. Desinfektionsrutin Tappvattenledningar kan desinficeras termiskt eller kemiskt. Vad gäller kemisk desinfektion görs åtskillnad mellan tillfällig desinfektion (tidsbegränsad användning) och kontinuerlig desinfektion. En kombination av termisk och kemisk desinfektion är inte tillåtet. 12

14 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor 4.4 Medier och driftvillkor Geberit Mapress Tabell 2: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress rostfritt Medium 1 Mapress Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Anmärkning Rostfritt (1.4401) Rostfritt Gas (1.4401) CrNi-stål (1.4301) CrMoTi-stål, (1.4521) 2 Dricksvatten x x CIIR svart Brunnsvatten x x CIIR svart Behandlat vatten x x CIIR svart Driftvatten x x CIIR svart x x CIIR svart Grundvatten (t.ex. jordsonder) Innehåll gränsvärdena för klorid, fluorid och kolväten Ytvatten x x CIIR svart (t.ex. flodvatten) Ultrarent vatten x x CIIR svart Inte godkänt till farmaceutisk vatten Släckvatten x x x CIIR svart Inte godkänt för användning med högre renhetskrav än dricksvattenkvalitet. 2. Hänsyn ska tas till nationella godkännanden och krav. 13

15 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor Tabell 3: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress koppar Medium Mapress Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Anmärkning Dricksvatten CIIR svart Gränsvärden i TrinkwV och DIN Brunnsvatten CIIR svart Gränsvärden i TrinkwV och DIN Behandlat vatten CIIR svart Beroende på användningen, kontroll krävs vid varje tillfälle 1 Driftvatten CIIR svart Grundvatten CIIR svart (t.ex. jordsonder) Ytvatten CIIR svart (t.ex. flodvatten) Beroende på användningen, kontroll krävs vid varje tillfälle 1 1. Närmare upplysningar: Deutsches Kupferinstitut e.v., Düsseldorf 14

16 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor Geberit Mepla Tabell 4: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Geberit Mepla Medium Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Rör Kopplingar Anmärkning Mepla MeplaTherm PVDF Rg Ms Dricksvatten 1 Obehandlat vatten Behandlat vatten x x x x Livstid 50 år x x x x Kortvarig max.temperatur 95 C under max. 150 timmar årligen Regn- och ytvatten x x x x x Havsvatten x x x Vatten, osmosbehandlat x x x 3 Vatten, helt eller delvis avsaltat x x x Vatten, avhärdat till 0 fh / x x x dh Desinfektionslösning x x x x Vattenhaltig lösning i brukskoncentration: Kvatenära ammoniumföreningar Guanidinföreningar Aminoättiksyra 1. Dricksvatten ska motsvara aktuellt gällande gränsvärden i den tyska dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) och EU-direktivet 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. 2. Havsvatten får inte komma i kontakt med snittytan på Mepla systemröret. 3. Rödgodskopplingar avger metalljoner till vattnet. De lämpar sig inte till jonfritt vatten eller endast med extra behandling vid tappstället. 4. Vid högre hygienkrav eller efter en kontaminering kan en kemisk desinfektion genomföras enligt DVGW-bladet W 551 (04/2004) eller en termisk desinfektion vid 70 C enligt DVGW-blad W 291 (03/2000). 15

17 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor - Dricksvattenhygien Tabell 5: Val av rör - Tappvatten: Kompatibilitet Vandalsäker/synlig inst. Mepla CU RF Förhöjd salthalt RF Mepla / CU Korrosiv miljö RF / CU Mepla Hög vattenhårdhet CU RF / Mepla 16

18 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Rostfritt (RF) Koppar (CU) Elförzinkat (ELFZ) Mepla 5 Val av rör för värme Värmeinstallationer förekommer överallt i byggnationer, oftast i form av central- eller fjärrvärmeanläggningar. Det finns olika typer av anläggningar inom dessa kategorier, t.ex. direkt eller indirekt fjärrvärme liksom det finns enkla och dubbla rörsystem. Det är viktigt att kunna erbjuda rätt lösning för varje kund, både när det gäller material och arbetstid och inte minst energimässigt. I framtiden kommer fokus att bli ännu starkare på energieffektivisering, och det är därför viktigt att dimensionera och optimera värmeanläggningen så ändamålsenligt som möjligt för att uppnå energieffektivering och -besparingar. Det är därför viktigt att välja rätt material och lösningar i projekt och anläggningar så att du som VVS-installatör kan erbjuda dina kunder drift- och framtidssäkra lösningar. Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken. 5.1 Värmesystemprocesser Värmeanläggning är en anläggning vars huvudändamål är att reglera temperaturen genom att värma upp kalla rum så att de personer som uppehåller sig i dem har det behagligt. De flesta värmeanläggningar är slutna system som fylles med vatten som värmebärarmedium. Mediet uppvärms av en värmekälla, sätts i cirkulation av en cirkulationspump och avger värme på bestämda platser i rummet genom strålning och/eller konvektion. Ett värmesystem består således av följande grundläggande processer: Värmegenerering Värmefördelning Värmeavgivning Under värmegenereringen omvandlas den tillförda energin till utnyttjningsbar värme av en värmekälla. Under värmefördelningen förs den utnyttningsbara värmen från värmekällan till de enskilda värmeavgivningsställena. Under värmeavgivningen avges den utnyttjningsbara värmen till de rum som ska värmas upp, via uppvärmningsställen som t.ex. radiatorer, panelvärme eller värmefläktar. 17

19 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Kondensledningar till kondenserande pannor I kondensationstekniken utnyttjas utöver värmeenergin i rökgasen också förångningsentalpin hos vattenångan i rökgasen. Vid användning inom gasområdet används den kondenserande pannan ofta till rumsvärme och uppvärmning av vatten (daggpunktstemperatur ca 55 C). Kondensatet, som uppstår i detta sammanhang, ska föras över till avloppet via en kondensatutloppsledning. Kondensatets phvärde ligger mellan 3,5 och 5,2. Utöver kondenserande gaspannor finns det kondenserande pannor som fungerar med eldningsolja EL (daggpunktstemperatur ca 50 C). Kondensatets ph-värde ligger i detta fall mellan 2,5 och 3,5 och kan innehålla svavelhaltiga syror. Kondensat från kondenserande pannor innehåller endast en ganska låg vätefluoridkoncentration. Vätefluorid främjar korrosion i apparatens värmerör samt i rökgasoch kondensledningarna. Om det finns en vätefluoridemissionskälla omedelbart i närheten ska den kondenserande pannans uppställningsrum och förbränningslufttillförsel väljas så att dessa skadliga ämnen inte tillförs kondensatet via förbränningsluften. 18

20 Val av rör för värme Värmesystemprocesser Geberit Mapress Tabell 6: Korrosionsskyddsmedel Geberit Mapress Medel O-rings material Kontrollvillkor Tillverkare Koncentration [%] Temperatur [ C] CIIR EPDM 1 FPM blå Castrol Zwipro III x x x Castrol Diagloss CW 4001 x x x 3,5 40 Schweitzer Chemie, Freiberg/N. DEWT-NC x x 0,4 20 Drew Ameroid, Hamborg Lanxess, Leverkusen Hydrazin x x Användningskoncentration, se tillverkarens anvisningar Levoxin 64 x x Lanxess, Leverkusen Hygel H 140 x x x Hydrogel Chemie, Werl Kebocor 213 x x 0,5 20 Kebo Chemie, Düsseldorf Nalco x 0,5 20 Nalco Deutschland GmbH Natriumdietylditiokarbamat x x 0,07 20 Olika tillverkare Natriumsulfit x x Användningskoncentration, se Olika tillverkare tillverkarens anvisningar P3-ferrolix 332 x x x 0,5 20 Henkel AG, Düsseldorf ST-DOS K-375 x x 0,5 20 Schweitzer Chemie, Freiberg/N. Thermodus JTH-L x x 1 90 Judo, Waiblingen Trinatriumfosfat x x Användningskoncentration, se Olika tillverkare tillverkarens anvisningar Varidos SIS x x Schilling Chemie, Freiberg 1. Plan packning EPDM (max. 100 C) x: Testat och godkänt, avvikande koncentrationer eller temperaturer ska avtalas med Geberit : Inte testat eller inte godkänt, användning ska avtalas med Geberit För inte angivna medel krävs godkännande från Geberit. Dessutom ska tillverkarens användningsföreskrifter följas. 19

21 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Tabell 7: Medium Vatten till rumsvärme 1 Vatten till rumsvärme, när- och fjärrvärme Tabell 8: Medium Medier och driftvillkor värmeinstallation Mapress elförzinkat Mapress Driftstryck max. Driftstemperatur Anmärkning o-ring [bar] [ C] CIIR svart Slutna värmeanläggningar CIIR svart Endast i den sekundära kretsen FEPM Medier och driftsvillkor värmeinstallation Mapress koppar Mapress o-ring Driftstryck max. [bar] Vatten till rumsvärme CIIR svart Vatten till rumsvärme, näroch fjärrvärme Kondensat från ånganläggning Driftstemperatur [ C] Anmärkning CIIR svart Endast i den sekundära kretsen CIIR svart Geberit Mepla Tabell 9: Medium Medier och driftsvillkor värme- och kylvatteninstallation Geberit Mepla Driftstryck Drifts- Rör Kopplingar Anmärkning max. temperatur [bar] [ C] Vatten till rumsvärme (slutna kretsar) Mepla MeplaTherm PVDF Rg Ms x x x x x Vatten/ frostskyddsmedel-blandning x x x x x Livslängd 10 år v/85 C och 50 år vid genomsnitt 70 C Kortvarig max.temperatur 95 C under max. 150 timmar årligen Glykolbaserat frostskyddsmedel i användningskoncentration 20

22 Val av rör för värme Fjärr- och närvärmeinstallation - Dricksvattenhygien 5.2 Fjärr- och närvärmeinstallation Med beteckningen fjärrvärmenät avses en rörledning som transporterar den alstrade värmen (varmt vatten) en längre sträcka från värmecentral till förbrukare. Närvärmenät skiljer sig härifrån genom att fördelarledningen mellan värmecentralen och avtappningsställena är kort. Fjärr- och närvärmeledningar delas in enligt följande: Primärkrets: Primärkretsen är ledningssträckan från värmecentralen till leveranspunkten (byggnadens ingång). Sekundärkrets: Med sekundärkrets menas rörsystemet inne i förbrukarens byggnad (husnät). I fjärr- såväl som i närvärmenät kan sekundärkretsen antingen anslutas direkt eller indirekt till primärkretsen. Till fjärr- och närvärmeinstallationer kan följande Geberit Mapress pressrörssystem användas: Mapress Rostfritt Mapress Elförzinkat Mapress Koppar Mepla Följande driftbetingelser gäller: Tabell 10: Driftbetingelser för fjärr- och närvärmeinstallationer Tätningsring Driftstemperaturmax [ C] CIIR svart (Mapress) 120 FEPM (Mapress) 140 EPDM (Mepla) Installation av värmepumpar De viktigaste produkterna för vattenuppvärmning och generering av varmvatten är eldningsolja och gas. I början av 1970-talet gjordes ansträngningar att finna alternativa energikällor som fanns tillgängliga i tillräcklig omfattning. Av denna anledning började man att rikta uppmärksamheten mot att utnyttja temperaturnivån i luften, vattnet och marken. Energiinnehållet i dessa energikällor är outtömligt och regenereras lätt med hjälp av solstrålning (också diffus). Värmen i dessa energikällor har en relativt låg temperaturnivå så det är inte möjligt att utnyttja dem direkt till uppvärmning av vatten eller framställa varmt tappvatten. Med hjälp av fysikaliska processer lyfts den befintliga låga temperaturnivån med hjälp av så kallade värmepumpar tills en användbar värmemängd erhålls. 21

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen Rör och presskopplingar transporterade medier Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier Systemnamn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rörmaterial

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning 1 A-press, elförzinkade rördelar med V-profil... sid 3 1.1 Information om presskopplingar... sid 3 1.2 Korrosion...

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

4 Användning inom industri och hantverk

4 Användning inom industri och hantverk Användningsteknik avseende metallrör i installationssystem 3:a utgåvan 4 Användning inom industri och hantverk Systembeskrivning Megapress Avsedd användning Megapress-systemet är lämpat för installationer

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Rörsystem/systemteknik stål

Rörsystem/systemteknik stål Megapress Rörsystem/systemteknik stål F2 SE 6/16 Katalog 2016/2017 Ändringar förbehalles. Megapress pressdelar av olegerat stål 1.0308 kan användas på svarta, galvaniserade, industrilackerade och pulverlackerade

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS Welcome to the world of Trelleborg Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS TEGUFLEX kompensatorer Funktioner och fördelar Kompenserar för termisk töjning Isolerar

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

VSH Press Rostfritt stål

VSH Press Rostfritt stål VSH Press Rostfritt stål Fördelar Kan pressas med de flesta universella pressverktygen som har M-profil. Se tabell (på sid. 146-148) för val av pressverktyg och -backar. Komplett program av kopplingar

Läs mer

Globo P. Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods

Globo P. Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods Globo Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods IMI EIMEIER / Avstängningsventiler / Globo Globo Globo och Globo -S används på pumpar i värmesystem och monteras direkt på cirkulationspumpar

Läs mer

Danfoss rör för vattenburen golvvärme

Danfoss rör för vattenburen golvvärme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Handbok www.heating.danfoss.com Handbok Innehåll 1 Danfoss golvvärmerör... 1 2 FH-kompositrör............................................... 1 3 Tryckförluster i FH-kompositrör.....................................

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy Guide Guide Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com Cupori Oy 04 Kopparrör 06 System 08 Tappvatten 10 Värme 12 Kyla 14 Övrigt 16 Teknisk information 18 Cupori 110 Premium 22 Cupori 115 24 Cupori

Läs mer

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR KLÄMRINGSKOPPLING FÖR METALLISKA RÖR Flexibel klämringskoppling för metalliska rör, mjuka och hårda kopparrör och mjuka stålrör i värme- kyl- och tappvattenanläggningar. Samma nippel

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning Gällande krav för minimiflöde Det finns ett övergripande krav för tillförsel av luft i bostäder. Detta krav är 0.35 l/s och m 2. Detta innebär 35 l/s i en lägenhet på 100 m 2. Alla andra tillämpningar

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Danfoss VVS Användning V3-57B AVTQ är en självverkande termostatisk ventil som reglerar tappvarmvattnet enligt en flödeskompenserande princip. Ventilen är avsedd

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com Värmeåtervinning Serie PTG, www.kaeser.com Utnyttja värmen skona miljön och spara pengar Varför behövs värmeåtervinning? Uppvärmning med varmluft Egentligen skulle frågan formuleras: Varför behövs inte

Läs mer

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite Artikelnr: 7575x Produktegenskaper Thermotech Multisystem PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen.

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system.

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Säker installation med systemgaranti. Läckagesäkert i moderna badrum. Rörledningar för tappvatten måste installeras så att eventuella läckor inte leder

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

ELYSATOR trio. Korrosionsskydd för värmesystem. www.elysator.com. swiss made

ELYSATOR trio. Korrosionsskydd för värmesystem. www.elysator.com. swiss made ELYSATOR trio Korrosionsskydd för värmesystem Rost- och slamskydd för rent värmevatten i befintliga eller nya installationer från hushållssystem till storskaliga installationer. 3 gånger så mycket sinnesfrid

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Expansionskärl för dricksvatteninstallationer

Expansionskärl för dricksvatteninstallationer 4. Expansionskärl för dricksvatteninstallationer Heminstallationer förlorar tusentals liter dricksvatten på grund av att expansionsvatten läcker från ventilen och expansionsröret. Flamcos membranexpansionskärl

Läs mer

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling Användningsområde: Tappvatteninstallationer, värmeinstallationer, luft. Arbetstryck: Max10 bar Arbetstemperatur: 95 c Kvalitetssäkring: Godkänds för tappvatten av SP SITAC enl. Typgodkännandebevis nr.

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Rörsystem/systemteknik rostfritt stål, silikonfri

Rörsystem/systemteknik rostfritt stål, silikonfri Sanpress Inox Rörsystem/systemteknik rostfritt stål, silikonfri G6 SE 6/16 Katalog 2016/2017 Ändringar förbehalles. Presskopplingssystem (silikonfritt) med presskopplingar och rör av rosfritt stål material

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

alpex System 16 75 mm

alpex System 16 75 mm alpex System 16 75 mm Montageanvisning Titelside i separat fil Index 2 Monteringsanvisningar 2.1 Montaganvisningar 2.2 Montageanvisningar/alpex-plus 5.3 Montageanvisningar/Tappvatten och värme 6 1.4 Montageanvisningar/Klamring

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

SANHA -Press PURAPRESS

SANHA -Press PURAPRESS SANHA -Press PURAPRESS Kompatibel med SA-, V- och M- profil Det blyfria pressystemet säkerhet i alla dimensioner Blyfria presskopplingar i koppar och kopparlegering med verktygskompatibilitet, läckindikering

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM Ett tryggt och ekonomiskt val för fastighetsägare Länge har korrosion och beläggningar på vattensidan i kyl- och värmesystem varit någonting att leva med, trots

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör ULEFOS UNIFLEX är en serie rörkopplingar för stålrör samt övergång mellan stålrör och PE-rör, till både vatten och gasledningar. De finns i flera olika utföranden.

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Pressmuffsystem. Förkromad koppar. Bra val!

Pressmuffsystem. Förkromad koppar. Bra val! Pressmuffsystem Förkromad koppar Bra val! A-press förkromad koppar med synlig pressindikator Vår pressindikator hjälper dig att enkelt kontrollera om pressdelen är pressad eller ej under installationsarbetet,

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige.

Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige. Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige. Oväder har i alla tider varit ett fascinerande naturskådespel. Samtidigt utgör de en fara som inte får underskattas för människor

Läs mer

Kompensatorer BENÄMNING FLÄNSDIMENSIONER 265. Performance Trelleborg Slang & kopplingar - SVENSK/DANSK katalog N.2014/01SWDK från 01/01/2014

Kompensatorer BENÄMNING FLÄNSDIMENSIONER 265. Performance Trelleborg Slang & kopplingar - SVENSK/DANSK katalog N.2014/01SWDK från 01/01/2014 Kompensatorer Trelleborg Kompensatorer består av ett heltäckande sor timent som används vid alla typer av rörinstallationer, små som stora. Kompensatorn isolerar mot vibrationer, tar upp vinkelavvikelser,

Läs mer

Typgodkännandebevis 0219/06

Typgodkännandebevis 0219/06 Typgodkännandebevis 0219/06 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL HENCO Alupex rörsystem för tappvatten Industries N.V, Toekomstlaan 27, BE-2200

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

Tekniken. bakom Quooker

Tekniken. bakom Quooker Tekniken bakom Quooker I den här broschyren hittar du den tekniska beskrivningen och specifikationer för Quooker. Kranar Vår krankollektion består av åtta modeller - Basic, Classic, Design, Modern, Nordic

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT 3 1 (5) Grupp M 0758 GLYKOL 021 1 ALLMÄNT Glykol 021 är en frysskyddsvätska som består av etylenglykol försatt med korrosionsskyddsämnen och antiskumningsmedel. För att i största möjliga utsträckning reducera

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

PURAFIT. Gängrördelar i Blyfri Kiselbrons CuSi. Blyfria PURAFIT -gängrördelar: korrosionsbeständiga framtidssäkra hygieniska miljövänliga

PURAFIT. Gängrördelar i Blyfri Kiselbrons CuSi. Blyfria PURAFIT -gängrördelar: korrosionsbeständiga framtidssäkra hygieniska miljövänliga PURAFIT Gängrördelar i Blyfri Kiselbrons CuSi Blyfria PURAFIT -gängrördelar: korrosionsbeständiga framtidssäkra hygieniska miljövänliga Blyfritt dricksvatten Bly har inget att göra i en dricksvatteninstallation.

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

FPL. Klämringskopplingar för metallrör

FPL. Klämringskopplingar för metallrör FPL Klämringskopplingar för metallrör IMI TA / Kopplingar / FPL FPL Flexibel klämringskoppling för metalliska rör, mjuka och hårda kopparrör och mjuka stålrör i värme- kyl- och tappvattenanläggningar.

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr.

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr. Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) V4-26 AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returlednings- och tilloppsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Sprinklersystem/automatiska brandsläckningssystem. Installationsanvisning

Sprinklersystem/automatiska brandsläckningssystem. Installationsanvisning Sprinklersystem/automatiska brandsläckningssystem Installationsanvisning Innehållsförteckning Kapitel Ämne Sida 01. Inledning 01.01. Geberit Mapress pressrörsystem 02. Komponenter 02.01. Geberit Mapress

Läs mer