Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem"

Transkript

1 Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

2 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur man omsätter vetandet i praktiken i de sammanhang där du har behov av det. I den här installatörshandboken vill vi gärna dela med oss av vårt kunnande. Installatörshandboken är avsedd som en hjälp för VVS-installatörer och kan användas både på installationsplatsen och på kontoret. Vi har utformat den så att det ska vara lätt att hitta i informationen. Med hjälp av Geberits installatörshandbok blir det lättare att välja rätt material i förhållande till användningsområdet. Installatörshandboken är indelad i avsnitt efter vanliga användningsområden. I varje avsnitt finns det upplysningar om vad du ska vara uppmärksam på när du väljer rör, kopplingar och o-ringar för respektive användningsområde samt tips och goda råd. Därefter följer olika avsnitt om olika material samt deras RSK-nummer. Du kan också läsa om hur Geberit Mapress och Geberit Mepla monteras korrekt, vilket verktyg som är godkänt för pressning samt om våra garantivillkor. Boken innehåller också ett avsnitt om korrosion, något som många installatörer har frågat efter. Avsnittet om korrosion innehåller praktisk information med bilder som underlättar förståelsen. Om du vill ha mer information om Geberit och våra produkter kan du gå till Här finns bland annat detaljerade monteringsanvisningar för Geberit Mapress och Geberit Mepla. Om du har frågor om den här installatörshandboken eller behöver hjälp kan du naturligtvis alltid kontakta Geberit AB på tel Vi har öppet: Måndag fredag: Det svenska huvudkontoret för Geberit AB ligger i Malmö och har adressen Kantyxegatan 25, Malmö. I Malmö finns vårt kund- och kompetenscenter samt supportlager. Geberit har dessutom säljkontor i Göteborg och Stockholm.. Geberit AB ingår i Geberit-koncernen. Geberit AB Kantyxegatan 25 SE Malmö Tel.: Fax: Innehållet i den här boken är enbart avsedd som information och vägledning utan förpliktelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra i informationen. 1

3 Översikt över användning - 2 Översikt över användning Tappvatten Olja Gas Värme Kyla Solenergi Tryckluft Sprinkler Rostfritt Elförzinkat 4 Koppar 1 Mepla 6 5 CIIR (Mapress)EPD M (Mepla) HNBR FEPM FPM (oljor, solvärme, kemikalier) 3 4 1) Till gas måste speciella gaskopplingar med HNBR o-ringar användas 2) Om det är fråga om hett vatten (mättad ånga) under tryck ska FEPM o-ringen användas 3) För tryckluft med en oljeprocent under 1 mg/m3 (klass 1-3) kan CIIR o-ringen användas 4) För sprinkler gäller olika krav för verktyg och certifiering. För torrsprinkler krävs en FPM o-ring för Vds-godkännande medan FM-godkännande anger att standard-o-ringen (CIIR) ska användas. För Mapress elförzinkat måste speciella sprinklerrör användas (inv./utv. förzinkade rör) 5) Oljefilter måste monteras 6) Det går inte att byta o-ringar på Mepla-kopplingar. Se avsnittet med specifikationer för Mepla för ytterligare möjligheter/begränsningar 2

4 Översikt över användning Driftsvillkor för tätningsringar 2.1 Driftsvillkor för tätningsringar Tabell 1: Tekniska data och användningsområden för Geberit Mapress tätningsringar CIIR svart HNBR gul FPM blå FEPM Teknisk förkortning CIIR HNBR FPM FEPM Butylgummi Hydrerat akrylnitrilbutadiengummi Fluoropolymer Tetrafluorpropylenelastomer Färg svart gul röd vit Minimal driftstemperatur 30 C 20 C 10 C 10 C Maximal driftstemperatur 120 C 70 C 180 C (olja) 200 C Maximalt driftstryck 16 bar 1 5 bar 16 bar a 10 bar Kontroller KTW-rekommendation VdS-godkännande för våtanläggning VdTÜV-godkännande Mapress system Mapress rostfritt Mapress elförzinkat Mapress CuNiFe Mapress koppar Användningsområden Tappvatteninstallationer Släckvattenledningar Regnvatten Behandlat vatten Vattenvärmeanläggning Vattenkretslopp Oljefri tryckluft Inaktiva gaser (icke toxiska / icke explosiva) Ytterligare medier och användningsområden HTB-test för högre termisk belastning Mapress rostfritt gas Mapress koppar gas Gasinstallation med naturgas (NG) samt flaskgas (LPG) VdS-godkännande för våt- och torranläggning VdTÜV-godkännande DIBt-godkännande för vattenskadliga ämnen Används av VVS-installatören efter behov Stationära sprinkleranläggningar (våtoch torranläggning) Solvärmesystem Oljefri och oljehaltig tryckluft Tekniska vätskor Bränslen Mineralolja Eldningsolja EL Fås på begäran Fås på begäran Används av VVSinstallatören efter behov Användning med mättad ånga upp till 10 bar / 180 C (öppna kretsar) 1. Högre tryck möjligt efter avtal med Geberit 3

5 Innan du börjar Vad ska transporteras i rören? - Blandade material 3 Innan du börjar Oavsett vilket användningsområde det är fråga om, måste du ta ställning till ett antal frågor när du väljer rör. Dessa faktorer kan ha större eller mindre betydelse för installationen, men för att få längsta möjliga hållbarhet bör samtliga faktorer tas med i beräkningen. 3.1 Vad ska transporteras i rören? Beroende på rörsystemets användningsområde är det särskilt viktigt att klargöra hur det transporterade materialet kommer att påverka rören. Om tappvatten ska transporteras i rören, bör man göra en dricksvattenanalys men förutom det behövs inga särskilda hänsynstaganden. Om det är vätskor som som innehåller kemikalier som ska transporteras ska man vara försiktig, och man måste då alltid undersöka om rör, kopplingar, packningar och o-ringar håller för transport av kemikalier. I värme- och kylanläggningar finns t.ex. ofta glykoler eller korrosionshämmande kemikalier i vattnet för att förhindra korrosion eller frostsprängningar. I sådana fall ska man alltid undersöka om rör, kopplingar och packningar kan klara detta. Utifrån ett datablad samt uppgifter om temperatur, koncentration och tryck kan den tekniska avdelningen hos Geberit godkänna eller avråda från användning av kemikalier i specifika tillämpningar eller system. 3.2 Blandade material Kontrollera alltid om en äldre del av ett system kan fungera tillsammans med en reparation eller utbytta delar och omvänt. Det är särskilt viktigt i öppna vattenburna system, där korrosion kan uppstå vid ett felaktigt val av material. På samma sätt bör installatören planera för en övergång som i så hög grad som möjligt motverkar jonernas rörlighet i systemet. I avsnittet om korrosion finns en fördjupning angående detta. Om större enheter av koppar, mässing eller rödgods ska kopplas in på ett stigrör av galvaniserat stål måste jonfällor installeras. 4

6 3.3 Övergång från galvaniserat till rostfritt Innan du börjar Övergång från galvaniserat till rostfritt - System med cirkulation I många renoveringssammanhang påträffas ofta en del äldre galvaniserade vattenrör som ska kopplas samman med nyare delar av rostfritt stål. Det här är en kritisk övergång eftersom det finns en galvanisk spänningsskillnad mellan de två metallerna. Elektroner kan och kommer att flytta sig från det ena materialet till det andra. Om vattnet på samma sätt kan flytta elektronerna (ledningsförmågan) skapas ett elektroniskt kretslopp, och korrosion kommer därvid att ske på det minst ädla materialet, som i det här fallet är det galvaniserade vattenröret. Den här processen går i princip inte att undkomma, men det går att förlänga kopplingens livslängd så att den ligger nära "byggnadens livslängd". Generellt sett rekommenderar vi montering av en koppling/ ventil av rödgods på minst 5 cm. Därigenom halveras den galvaniska spänningsskillnaden och korrosionen minimeras. Dessutom bör det minst ädla materialet fungera som nippel. Det rekommenderas dessutom att övergången monteras synligt, till exempel vid övergången från källarrörledning till stigrör, där en ventil vanligen installeras. 3.4 System med cirkulation I system med cirkulation och eventuella äldre galvaniserade vattenrör får det inte finnas några kopparrör installerade. Dessutom ska andelen av rödgods/mässingdelar minimeras i de rörledningar där det är cirkulation. Det kan till exempel gärna finnas stora mängder rödgods, mässing eller koppar i kopplingsledningen i lägenheterna. Jonrörligheten bakåt bör dock förhindras, till exempel med hjälp av speciella rördelar. I många fall kan det vara fördelaktigt att installera cirkulationsledningen som ett rör i rör-system, där själva cirkulationsledningen går inuti stigröret. Det innebär besparingar i materialet både när det gäller rörsystem, isolering och fästen. Det blir dessutom en årlig besparing i form av mindre värmeförlust. 5

7 Innan du börjar Dricksvattenanalys - Yttre förhållanden 3.5 Dricksvattenanalys I öppna system med tappvatten bör man alltid kontrollera vattnets kvalitet, vilket görs med hjälp av en dricksvattenanalys. En dricksvattenanalys kan i de flesta fall beställas på kommunens hemsida eller genom att vända sig direkt till ansvarig organisation. Generellt sett beskrivs i dricksvattenanalysen hur värdena ser ut i förhållande till de lagstadgade värdena. Obs! Även om alla värden ligger under den lagstadgade nivån betyder det inte alla material är lika användbara. Om värdena för antingen salt (klorid, sulfat, nitrat) eller fluorid ligger över maxvärdena är det viktigt att vara noggrann med materialvalet. Det kan i så fall vara en fördel att övergå från ett rostfritt system till ett system av kompositrör som Geberit Mepla. Om värdena för klarhet och turbiditet är höga eller överskrider gränserna, rekommenderas filtrering av vattnet vid påfyllning och tryckprovning. 3.6 Yttre förhållanden Yttre förhållanden kan vara avgörande både vid materialval och huruvida rören måste isoleras eller inte. Yttre förhållanden kan vara fuktiga miljöer i källare, kemiska ångor eller platser där rören utsätts för direkt solljus. Obs! De flesta plastsystem är känsliga för direkt UV-ljus och de måste därför alltid täckas över om de utsätts för direkt solljus. 6

8 Innan du börjar Temperaturförhållanden - Nödvändiga godkännanden 3.7 Temperaturförhållanden Temperaturförhållandena är ytterligare en viktig faktor att ta med i beräkningen. Frost ska naturligtvis alltid förhindras eftersom frost kan medföra att rören sprängs, om inte systemet innehåller frostskydd. Vid påfyllning av frostskydd måste du kontrollera att packningarna är motståndskraftiga mot vätskan genom att antingen kontakta Geberit eller frostskyddets leverantör. Framledningstemperaturen vid exempelvis fjärrvärme varierar mycket mellan olika områden. I normalfallet är framledningstemperaturen C, men det finns områden där temperaturen kan ligga på C. I de sistnämnda områdena ska plastsystem undvikas. Om temperaturen varierar mycket är det nödvändigt att utreda materialets utvidgning och att utföra installationen på ett sådant sätt att utvidgningen kan hanteras (se exemplet på expansionsupptagning sist i avsnittet om montering). 3.8 Nödvändiga godkännanden Det är mycket viktigt att undersöka om de valda systemen och/eller materialen är godkända för de olika användningsområden där de används. När det gäller tappvattenoch gasinstallationer är det lätt att undersöka om det finns några godkännanden för landet, exempelvis från SITAC eller KIWA i Sverige. Vid användning för fjärrvärme (direktvärme) finns inga nationella godkännandeförfaranden, utan här måste det företag som levererar fjärrvärmen kontaktas. Vid användning inom sektorer som industri, marin eller sjukhus kan det finnas speciella internationella godkännanden eller funktionstest, som måste iakttas. 7

9 Val av rör för tappvatten Nödvändiga godkännanden - Nödvändiga godkännanden Rostfritt (RF) Koppar CU) Mepla 4 Val av rör för tappvatten Vatten är en av de viktigaste och mest grundläggande förutsättningarna för överlevnad, hälsa och välbefinnande för människor, djur och växter. Vatten är därmed också en av jordens viktigaste resurser och det är viktigt att fokusera på faktorer som kvalitet, hygien och förbrukning. Vattnets kvalitet påverkas bland annat av kontakt med materialen i rörsystemet, om vattnet flödar eller är stillastående i rörsystemet samt temperaturförhållanden i och omkring rören. Det är också viktigt att ha kontroll över de hygieniska förhållanden under rörinstallationen. Som VVS-installatör kommer du i kontakt med tappvattensinstallationer av olika slag: kall- och varmvattenledningar, cirkulationsledningar, stigrör och distributionsledningar. Du vet att det är viktigt att rörsystemet är korrekt konstruerat, både när det gäller materialens sammansättning och dimensioneringen. Du vet också hur viktigt det är att vara noga med hygienen, både vid förvaring av materialen och under installationen. För att säkra tillgången till bruksvatten finns det en rad föreskrifter som det är viktigt att uppmärksamma i samband med projektering, installation och idrifttagning av rörsystem. Dessutom tillkommer en rad förhållningsregler som du bör ta hänsyn till. I Sverige finns det regleringar för vattenförsörjning och vattenkvaliteten i tappvatteninstallationer. Det finns dessutom EU-direktiv på området. Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken. För ytterligare information se: EN806 (Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption) EU:s dricksvattendirektiv 98/83/EF från den 3 november 1998 Livsmedelverkets föreskrifter 8

10 Val av rör för tappvatten Tappvattentyper och -kvalitet - Dricksvattenhygien 4.1 Tappvattentyper och -kvalitet Tappvatteninstallationer omfattar: Kallvattenledningar Varmvattenledningar Cirkulationsledningar Rör till slangvindor Tappvattnets kvalitet ska uppfylla kraven i den europeiska dricksvattenförordningen från 1998 beträffande vattenkvalitet för människor. I Sverige livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001: Dricksvattenhygien Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det kan inte ersättas. 1 Projektören, VVS-installatören och ägaren till en tappvatteninstallation ansvarar för att dricksvattenhygienen upprätthålls i systemet. Projektering, installation och drift av en anläggning ska ske enligt de specifika hygiennormerna och -reglerna. Minska risken för problem med legionella I det aktuella avsnittet om dricksvattenhygien finns beskrivningar av allmänna förhållanden vid projektering, installation, idrifttagning och drift av en bruksvatteninstallation. Om din installation uppfyller dessa regler är risken för problem med legionella i varmvatteninstallationen minimal. Legionella förebyggs optimalt under följande förhållanden: Vattentemperatur: - Temperaturen i varmvattenbehållaren bör vara minst 60 grader - Temperaturen för varmvattnet vid tappstället bör vara minst 50 grader. Cirkulationen bör dimensioneras på ett sådant sätt att denna temperatur uppnås inom sek. - Kallvattnet bör vara under 12 grader - Om det finns risk för långvarigt stillastående till exempel under semesterperioder osv. bör systemet konstrueras så att det genomsköljs med jämna mellanrum Rörkonstruktioner: - Blandning av kallt/varmt vatten ska ske först omedelbart före avtappningsstället - Varmvattenrör bör inte ligga oisolerade intill rör med kallt vatten - Undvik återvändsgränder i systemet Varmvattenbehållare - Storleken på varmvattenbehållaren ska anpassas efter förbrukning - Utslamning av varmvattenbehållaren i exempelvis flervåningshus m.m. ska göras regelbundet 1. DIN 2001, avsnitt 2.1 9

11 Val av rör för tappvatten Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien Projektering När en tappvatteninstallation projekteras ska följande beaktas: Användning av certifierade och typgodkända installationsmaterial Projektering av större installationer ska ske utifrån rums- och användningsbeskrivningen för det enskilda rummet genom att man ska se till att undvika överdimensionering och stillastående vatten (shuntledningar/rör med dött vatten är inte tillåtet) Om stillastående vatten inte kan undvikas under längre tid (t.ex. i skolor under lov) rekommenderar vi att Geberit hygienspolning eller motsvarande Geberit HyTronic produkter används. Isolering av kallt och varmt vatten - Kallt vatten < 20 C - Varmt vatten > 55 C - Blandning av kallt/varmt vatten först omedelbart före avtappningsstället Projektering av anläggningen så att det vid en senare tidpunkt under driften är möjligt att utföra rengörings- och desinfektionsarbete på apparaterna och anläggningens delar (tillgängliga rörkontrolldelar/provtagningsventiler) Installation av tappvattenanläggning Vid installation av tappvattenanläggning ska de generella och driftmässiga kraven uppfyllas: Generella krav: Utförande av installationssystemen enligt tillverkarens anvisningar Undvika blandinstallationer med produkter från olika tillverkare Överlämna rördragningsdokumentationen till ägaren Driftmässiga krav: Lagring av rör/kopplingar på torr, ren plats Undvika nedsmutsning inuti rör och kopplingar Ta av folie, lock och liknande endast direkt före montering Tätningsringarna får inte smörjas eller fuktas Skydd av monterade anläggningsdelar mot smuts (montera rena lock igen) 10

12 Val av rör för tappvatten Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien Idrifttagning Idrifttagningen ska ske i överensstämmelse med följande: Täthetskontroll av tappvatteninstallationer med tryckluft, inaktiv gas eller vatten Spolning, desinfektion och idrifttagning av tappvatteninstallationer i För att säkerställa optimalt hygieniska förhållanden vid idrifttagning rekommenderar vi att Geberit hygienfiltret används (artikelnr ) vid den första påfyllningen och täthetskontrollen med vatten. Vid varmt bruksvatten kan det i många fall vara fördelaktigt att installera cirkulationsledningen som ett rör i rör-system, där själva cirkulationsledningen går inuti stigröret. Det innebär en del besparingar i materialet både när det gäller rördragning, isolering och fästen. Det blir dessutom en viss årlig besparing i form av mindre värmeförlust Drift Generella driftanvisningar: Tappvattenanläggningar ska drivas enligt gällande tekniska regler (kallvattentemperatur < 20 C och varmvattentemperatur > 55 C vid varje tappställe) Undvik stillastående vatten genom anpassning av förbrukning Ta bort de rörledningar som inte används längre Använd inte vatten från trädgårdsledningar som dricksvatten Driftavbrott: Vid längre tids bortavaro rekommenderar vi att tappvattenanläggningen stängs av efter vattenmätaren i enfamiljshus och vid våningsplanets avstängningsventil i flerfamiljshus. Efter ett driftavbrott ska varje enskilt tappställe öppnas helt och vattnet ska rinna en kort tid (ca 5 minuter) Service och underhåll: Grovfiltret, varmvattenbehållaren och vattenvärmaren ska underhållas och rensas med jämna mellanrum Rensa duschhuvuden, perlatorer och insatser i armaturer samt ta bort avlagringar i VVS-installatören ska informera ägaren om anläggningen och göra denne uppmärksam på de skyldigheter som åvilar denne med avseende på anläggningens underhåll. 11

13 Val av rör för tappvatten Desinfektion av tappvatteninstallationer - Dricksvattenhygien 4.3 Desinfektion av tappvatteninstallationer Grundläggande principer Tappvatteninstallationer får endast desinficeras vid påvisad kontaminering och endast under en begränsad tid. Profylaktisk desinfektion strider mot minimeringspåbudet i dricksvattenförordningen. Desinfektion av tappvatteninstallationer betraktas endast som lyckad om alla kontamineringskällor har eliminerats. Gränsvärdena för desinfektionsmedlets koncentration som anges i dricksvattenförordningen är max.värden som har bestämts med hänsyn till hygieniska och toxikologiska krav. Därför kan man inte automatiskt utgå från att de använda materialen är beständiga mot desinfektionsmedlen. Tappvatteninstallationer får endast desinficeras av utbildade personer. Det ska finnas skriftlig dokumentation beträffande de vidtagna desinfektionsåtgärderna. i Felaktigt utförda desinfektionsåtgärder kan förorsaka skador i tappvatteninstallationen. Desinfektionsrutin Tappvattenledningar kan desinficeras termiskt eller kemiskt. Vad gäller kemisk desinfektion görs åtskillnad mellan tillfällig desinfektion (tidsbegränsad användning) och kontinuerlig desinfektion. En kombination av termisk och kemisk desinfektion är inte tillåtet. 12

14 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor 4.4 Medier och driftvillkor Geberit Mapress Tabell 2: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress rostfritt Medium 1 Mapress Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Anmärkning Rostfritt (1.4401) Rostfritt Gas (1.4401) CrNi-stål (1.4301) CrMoTi-stål, (1.4521) 2 Dricksvatten x x CIIR svart Brunnsvatten x x CIIR svart Behandlat vatten x x CIIR svart Driftvatten x x CIIR svart x x CIIR svart Grundvatten (t.ex. jordsonder) Innehåll gränsvärdena för klorid, fluorid och kolväten Ytvatten x x CIIR svart (t.ex. flodvatten) Ultrarent vatten x x CIIR svart Inte godkänt till farmaceutisk vatten Släckvatten x x x CIIR svart Inte godkänt för användning med högre renhetskrav än dricksvattenkvalitet. 2. Hänsyn ska tas till nationella godkännanden och krav. 13

15 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor Tabell 3: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress koppar Medium Mapress Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Anmärkning Dricksvatten CIIR svart Gränsvärden i TrinkwV och DIN Brunnsvatten CIIR svart Gränsvärden i TrinkwV och DIN Behandlat vatten CIIR svart Beroende på användningen, kontroll krävs vid varje tillfälle 1 Driftvatten CIIR svart Grundvatten CIIR svart (t.ex. jordsonder) Ytvatten CIIR svart (t.ex. flodvatten) Beroende på användningen, kontroll krävs vid varje tillfälle 1 1. Närmare upplysningar: Deutsches Kupferinstitut e.v., Düsseldorf 14

16 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor Geberit Mepla Tabell 4: Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Geberit Mepla Medium Driftstryck max. [bar] Driftstemperatur [ C] Rör Kopplingar Anmärkning Mepla MeplaTherm PVDF Rg Ms Dricksvatten 1 Obehandlat vatten Behandlat vatten x x x x Livstid 50 år x x x x Kortvarig max.temperatur 95 C under max. 150 timmar årligen Regn- och ytvatten x x x x x Havsvatten x x x Vatten, osmosbehandlat x x x 3 Vatten, helt eller delvis avsaltat x x x Vatten, avhärdat till 0 fh / x x x dh Desinfektionslösning x x x x Vattenhaltig lösning i brukskoncentration: Kvatenära ammoniumföreningar Guanidinföreningar Aminoättiksyra 1. Dricksvatten ska motsvara aktuellt gällande gränsvärden i den tyska dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) och EU-direktivet 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. 2. Havsvatten får inte komma i kontakt med snittytan på Mepla systemröret. 3. Rödgodskopplingar avger metalljoner till vattnet. De lämpar sig inte till jonfritt vatten eller endast med extra behandling vid tappstället. 4. Vid högre hygienkrav eller efter en kontaminering kan en kemisk desinfektion genomföras enligt DVGW-bladet W 551 (04/2004) eller en termisk desinfektion vid 70 C enligt DVGW-blad W 291 (03/2000). 15

17 Val av rör för tappvatten Medier och driftvillkor - Dricksvattenhygien Tabell 5: Val av rör - Tappvatten: Kompatibilitet Vandalsäker/synlig inst. Mepla CU RF Förhöjd salthalt RF Mepla / CU Korrosiv miljö RF / CU Mepla Hög vattenhårdhet CU RF / Mepla 16

18 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Rostfritt (RF) Koppar (CU) Elförzinkat (ELFZ) Mepla 5 Val av rör för värme Värmeinstallationer förekommer överallt i byggnationer, oftast i form av central- eller fjärrvärmeanläggningar. Det finns olika typer av anläggningar inom dessa kategorier, t.ex. direkt eller indirekt fjärrvärme liksom det finns enkla och dubbla rörsystem. Det är viktigt att kunna erbjuda rätt lösning för varje kund, både när det gäller material och arbetstid och inte minst energimässigt. I framtiden kommer fokus att bli ännu starkare på energieffektivisering, och det är därför viktigt att dimensionera och optimera värmeanläggningen så ändamålsenligt som möjligt för att uppnå energieffektivering och -besparingar. Det är därför viktigt att välja rätt material och lösningar i projekt och anläggningar så att du som VVS-installatör kan erbjuda dina kunder drift- och framtidssäkra lösningar. Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken. 5.1 Värmesystemprocesser Värmeanläggning är en anläggning vars huvudändamål är att reglera temperaturen genom att värma upp kalla rum så att de personer som uppehåller sig i dem har det behagligt. De flesta värmeanläggningar är slutna system som fylles med vatten som värmebärarmedium. Mediet uppvärms av en värmekälla, sätts i cirkulation av en cirkulationspump och avger värme på bestämda platser i rummet genom strålning och/eller konvektion. Ett värmesystem består således av följande grundläggande processer: Värmegenerering Värmefördelning Värmeavgivning Under värmegenereringen omvandlas den tillförda energin till utnyttjningsbar värme av en värmekälla. Under värmefördelningen förs den utnyttningsbara värmen från värmekällan till de enskilda värmeavgivningsställena. Under värmeavgivningen avges den utnyttjningsbara värmen till de rum som ska värmas upp, via uppvärmningsställen som t.ex. radiatorer, panelvärme eller värmefläktar. 17

19 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Kondensledningar till kondenserande pannor I kondensationstekniken utnyttjas utöver värmeenergin i rökgasen också förångningsentalpin hos vattenångan i rökgasen. Vid användning inom gasområdet används den kondenserande pannan ofta till rumsvärme och uppvärmning av vatten (daggpunktstemperatur ca 55 C). Kondensatet, som uppstår i detta sammanhang, ska föras över till avloppet via en kondensatutloppsledning. Kondensatets phvärde ligger mellan 3,5 och 5,2. Utöver kondenserande gaspannor finns det kondenserande pannor som fungerar med eldningsolja EL (daggpunktstemperatur ca 50 C). Kondensatets ph-värde ligger i detta fall mellan 2,5 och 3,5 och kan innehålla svavelhaltiga syror. Kondensat från kondenserande pannor innehåller endast en ganska låg vätefluoridkoncentration. Vätefluorid främjar korrosion i apparatens värmerör samt i rökgasoch kondensledningarna. Om det finns en vätefluoridemissionskälla omedelbart i närheten ska den kondenserande pannans uppställningsrum och förbränningslufttillförsel väljas så att dessa skadliga ämnen inte tillförs kondensatet via förbränningsluften. 18

20 Val av rör för värme Värmesystemprocesser Geberit Mapress Tabell 6: Korrosionsskyddsmedel Geberit Mapress Medel O-rings material Kontrollvillkor Tillverkare Koncentration [%] Temperatur [ C] CIIR EPDM 1 FPM blå Castrol Zwipro III x x x Castrol Diagloss CW 4001 x x x 3,5 40 Schweitzer Chemie, Freiberg/N. DEWT-NC x x 0,4 20 Drew Ameroid, Hamborg Lanxess, Leverkusen Hydrazin x x Användningskoncentration, se tillverkarens anvisningar Levoxin 64 x x Lanxess, Leverkusen Hygel H 140 x x x Hydrogel Chemie, Werl Kebocor 213 x x 0,5 20 Kebo Chemie, Düsseldorf Nalco x 0,5 20 Nalco Deutschland GmbH Natriumdietylditiokarbamat x x 0,07 20 Olika tillverkare Natriumsulfit x x Användningskoncentration, se Olika tillverkare tillverkarens anvisningar P3-ferrolix 332 x x x 0,5 20 Henkel AG, Düsseldorf ST-DOS K-375 x x 0,5 20 Schweitzer Chemie, Freiberg/N. Thermodus JTH-L x x 1 90 Judo, Waiblingen Trinatriumfosfat x x Användningskoncentration, se Olika tillverkare tillverkarens anvisningar Varidos SIS x x Schilling Chemie, Freiberg 1. Plan packning EPDM (max. 100 C) x: Testat och godkänt, avvikande koncentrationer eller temperaturer ska avtalas med Geberit : Inte testat eller inte godkänt, användning ska avtalas med Geberit För inte angivna medel krävs godkännande från Geberit. Dessutom ska tillverkarens användningsföreskrifter följas. 19

21 Val av rör för värme Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien Tabell 7: Medium Vatten till rumsvärme 1 Vatten till rumsvärme, när- och fjärrvärme Tabell 8: Medium Medier och driftvillkor värmeinstallation Mapress elförzinkat Mapress Driftstryck max. Driftstemperatur Anmärkning o-ring [bar] [ C] CIIR svart Slutna värmeanläggningar CIIR svart Endast i den sekundära kretsen FEPM Medier och driftsvillkor värmeinstallation Mapress koppar Mapress o-ring Driftstryck max. [bar] Vatten till rumsvärme CIIR svart Vatten till rumsvärme, näroch fjärrvärme Kondensat från ånganläggning Driftstemperatur [ C] Anmärkning CIIR svart Endast i den sekundära kretsen CIIR svart Geberit Mepla Tabell 9: Medium Medier och driftsvillkor värme- och kylvatteninstallation Geberit Mepla Driftstryck Drifts- Rör Kopplingar Anmärkning max. temperatur [bar] [ C] Vatten till rumsvärme (slutna kretsar) Mepla MeplaTherm PVDF Rg Ms x x x x x Vatten/ frostskyddsmedel-blandning x x x x x Livslängd 10 år v/85 C och 50 år vid genomsnitt 70 C Kortvarig max.temperatur 95 C under max. 150 timmar årligen Glykolbaserat frostskyddsmedel i användningskoncentration 20

22 Val av rör för värme Fjärr- och närvärmeinstallation - Dricksvattenhygien 5.2 Fjärr- och närvärmeinstallation Med beteckningen fjärrvärmenät avses en rörledning som transporterar den alstrade värmen (varmt vatten) en längre sträcka från värmecentral till förbrukare. Närvärmenät skiljer sig härifrån genom att fördelarledningen mellan värmecentralen och avtappningsställena är kort. Fjärr- och närvärmeledningar delas in enligt följande: Primärkrets: Primärkretsen är ledningssträckan från värmecentralen till leveranspunkten (byggnadens ingång). Sekundärkrets: Med sekundärkrets menas rörsystemet inne i förbrukarens byggnad (husnät). I fjärr- såväl som i närvärmenät kan sekundärkretsen antingen anslutas direkt eller indirekt till primärkretsen. Till fjärr- och närvärmeinstallationer kan följande Geberit Mapress pressrörssystem användas: Mapress Rostfritt Mapress Elförzinkat Mapress Koppar Mepla Följande driftbetingelser gäller: Tabell 10: Driftbetingelser för fjärr- och närvärmeinstallationer Tätningsring Driftstemperaturmax [ C] CIIR svart (Mapress) 120 FEPM (Mapress) 140 EPDM (Mepla) Installation av värmepumpar De viktigaste produkterna för vattenuppvärmning och generering av varmvatten är eldningsolja och gas. I början av 1970-talet gjordes ansträngningar att finna alternativa energikällor som fanns tillgängliga i tillräcklig omfattning. Av denna anledning började man att rikta uppmärksamheten mot att utnyttja temperaturnivån i luften, vattnet och marken. Energiinnehållet i dessa energikällor är outtömligt och regenereras lätt med hjälp av solstrålning (också diffus). Värmen i dessa energikällor har en relativt låg temperaturnivå så det är inte möjligt att utnyttja dem direkt till uppvärmning av vatten eller framställa varmt tappvatten. Med hjälp av fysikaliska processer lyfts den befintliga låga temperaturnivån med hjälp av så kallade värmepumpar tills en användbar värmemängd erhålls. 21

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen Rör och presskopplingar transporterade medier Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier Systemnamn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rörmaterial

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

Effektivitet & tillförlitlighet

Effektivitet & tillförlitlighet Tigex Dragluckor Effektivitet & tillförlitlighet Tigex viktig för brännarens stabilitet och verkningsgrad Värmeinstallationens uppbyggnad har stor betydelse för dess tillförlitlighet, effekt och miljöpåverkan.

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Typgodkännandebevis SC1440-13

Typgodkännandebevis SC1440-13 Typgodkännandebevis SC1440-13 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Henco PEX-rör, rör för tappvatten Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, BE-2200

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! DuoSolar

DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR DuoSolar DuoSolar ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! ARMAFLEX DUOSOLAR det lättinstallerade, förisolerade rörsystemet för professionell anslutning av solvärmeanläggningar reducerar energiförlusterna

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Vattenskader i flerfamiljshus. Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg Festning,Drøbak Vattenskader i flerfamiljehus Jón Sigurjónsson, civ.ing.

Vattenskader i flerfamiljshus. Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg Festning,Drøbak Vattenskader i flerfamiljehus Jón Sigurjónsson, civ.ing. Vattenskader i flerfamiljshus vannskadeseminar Oscarsborg Festning,Drøbak Vattenskader i flerfamiljehus Jón Sigurjónsson, civ.ing. 2. september 2011 Flerfamiljshus i Reykjavik Från 1947 1960 2000 Breiðholt

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna.

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 9000E Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 2 FM Mattsson 9000E Nya kranar är en lönsam investering både för miljön och plånboken. För hushållens uppvämning av varmvatten återgår ungefär 10 terawattimmar,

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5_ ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER

ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5_ ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5 ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER 1 Innehåll 1. // Introduktion 1.1. EPBD nneb 1.2 Var finns källan till FES? 2. // Biomassa 2.1. Källor 2.2. Pellets 2.3. Mata pellets till pannan 2.4. Vedförgasningspanna

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer