PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram med tillhörande samrådsredogörelse Fastighetsförteckning Dagvattenutredning Detaljplanen har Upprättats Antagits av BN Vunnit laga kraft 1(19)

2 DETALJPLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut område i södra delen av Härslöv med ett 30-tal bostadshus. Ett planprogram, godkänt av stadsbyggnadsnämnden , skall ligga till grund för detaljplanen. Översiktskarta PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar del av fastigheten Härslöv 36:1 samt mindre del av Härslöv 15:15. Området ligger söder om byn, väster om Länsmannavägen, väg 1161, norr om Backvägen och i stort öster om Härslöv 15:15. Området omfattar drygt 4,6 ha. Karta över bebyggelseområdet, som markeras med röd gräns 2(19)

3 Markägoförhållanden Fastigheter inom planområdet är del av Härslöv 31:6 och 15:15, vilka är privatägda. Markanvändningen Området är idag obebyggt och nyttjas idag för produktion av jordbruksvaror. Geoteknik Planområdet ligger inom den norra delen av kommunen som bedömts vara av typen lågriskområde. Ett område betecknas som lågriskområde för radon med markradonhalter under 10 kbq/m 3. Innan utställning skall geoteknisk utredning vara utförd. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Planförhållanden Riksintressen Planområdet ligger inom ett större område av riksintresse benämnt Rååns dalgång (M:K10), (delen i Asmundtorp, Glumslöv, Härslöv, Säby, Vadensjö och Örja sn:r). Riksintresset motiveras av bl.a. av följande: Dalgångsbygd kring Råån och svagt kuperat öppet odlingslandskap där ett omfattande och landskapsdominerande fornlämningsbestånd vittnar om bosättningskontinuitet alltsedan stenåldern. Riksintresset karaktäriseras av bl.a. följande: Variationsrikt odlings- och beteslandskap av skifteskaraktär med bevarat väg- och hägnadssystem, alléer samt spritt bebyggelsemönster, kyrkbyar med 1800-talskyrkor i Säby, Vadensjö, Härslöv och Asmundtorp. Översiktsplan Översiktsplan 1990 angav en utbyggnad på 70 lgh. Större delen av Härslöv är detaljplanelagt. Enligt gällande översiktsplan Landskrona kommun antagen 2002 av kommunfullmäktige anges att utrymme skall ges för kompletteringsbebyggelse i Härslöv för att konsolidera befintlig service och kollektivtrafik. En utbyggnadsreserv på 25 bostäder föreslås i östra delarna av samhället. Ny översiktsplan En ny översiktsplan är under utarbetande. I samrådsförslaget visas området kring Härslöv som ett utredningsområde. Detaljplaner Planområdet är inte tidigare planlagt. Utanför planområdet i norr finns två detaljplaner. Rakt norr om finns Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Härslövs by fastställd av länsstyrelsen den 22 februari 1965 (akt 12-HÄR-327). På bilden nedan betecknad DpH8. Den andra i nordväst, Förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan för Härslövs By 3(19)

4 (Härslöv 12:2 m.fl.) fastställd av länsstyrelsen den 16 juli 1968 (akt 12-HÄR-352) På bilden nedan betecknad DpH13. Enligt planerna är marken avsatt för friliggande bostadsbebyggelse i en våning. Planerna gäller som detaljplaner. Utsnitt från gällande detaljplaner norr om planområdet Planprogram I planprogram för Härslöv 36:1, Landskrona stad, godkänt av stadsbyggnadsnämnden den 30 augusti 2011, pekas planområdet ut som område för bostadsbebyggelse Dagvatten Ett dikningsföretag benämnt nr 15 Härslöv finns norr om byn dit dagvatten från orten rinner. Ortsanalys Enligt en den 26 januari 2010 godkänd ortsanalys framgår att Härslöv huvudsakligen är en bostadsort som enligt en framtagen prognos förväntas öka från 480 invånare till 520 år Vidare framförs under rubriken riktlinjer och utvecklingsmöjligheter att en utbyggnad söderut skulle kunna utgöra en mjukare avslutning på byn än dagens abrupta slut. Utdrag ur ortsanalysen Historik Härslövs by har anor från sen järnålder och byns tidigaste skriftliga omnämnande är 4(19)

5 från 1300-talets mitt. Kyrkan i byn är i sina huvudsakliga delar romansk och från 1100-talet. På den tidigaste, någorlunda tillförlitliga kartan över Skåne, Gerhard Buhrmans karta från 1684, finns Herslöf markerat längs vägen från Rönneberga och Vadensjö mot Kvistofta. Härslöv tillhörde från medeltiden fram till 1899 Rönnebergs härad och häradets ursprungliga tingsplats bör ha varit gravhögarna på Rönneberga backar. Bytomten (äldsta delarna av Härslöv) har under medeltid och framåt haft en nord-sydlig sträckning invid foten av höjdsträckningen som vi idag kallar Hilleshögsåsen. Enskifte genomfördes i Härslöv Skiftet innebar att vissa av gårdarna fick flytta ut på sina skiftade marker. Endast sju av byns gårdar fick vara kvar. Vid tidigt 1900-tal började den medeltida bytomten fyllas med så kallade gatehus. Befolkningen i Härslöv minskade var invånarantalet 995 personer mot 1325 personer Vid årsskiftet kom Härslövs kommun till att även innefatta Säby, Örja, Vadensjö och Glumslöv. I samband med detta gjordes en utbyggnad av vatten- och avloppssystemet i byn samt uppfördes ett ålderdomshem. I Härslöv fanns 1958 två diverseaffärer, en brandstation, ett bibliotek, en skola och en bank. (Här är den bygden, Edith Hemby 1958) Under 1960 och 70-talet bebyggdes den högre liggande marken sydväst om bytomten med ett relativt stort villaområde för byns storlek. Även skola, utomhusbad och fotbollsplan tillkom under denna tid uppgick Härslövs kommun i Landskrona kommun och under och 90-talet tillkom radhusbebyggelse och flerbostadshus som förtätningar och ersättning för tidigare bebyggelse. Tillgänglighet De nya bostäderna inom planområdet omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser om tillgänglighet. Frågan bevakas i bygganmälan. Höjdskillnaden inom området är ca 18 meter från nordost till sydväst, vilket fått till konsekvens att kraven på tillgänglighet precis uppfylls. Arkeologi Länsstyrelsens avgränsning av fornlämningsområdet enligt 2 kap 2 lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) markeras med röd linje. Bilden ovan visar fornlämningsområde öster om Länsmannavägen. 5(19)

6 Ur Kulturlandskapsanalys 2007, Härslöv 36:1, Rapport 2007:43, Wallin kulturlandskap och arkeologi framgår följande: I anslutning till fastigheten ligger ett antal registrerade fornlämningar, fig. ovan. Flera av dessa är synliga eller överplöjda förmodade gravhögar. Gravhögsområdet fortsätter sedan längs höjdsträckningen åt nordväst. Två boplatser, där man vid inventeringen 1986 hittade sparsamt till måttligt med bearbetad flinta, tangerar fastigheten, en av dem omger de två överplöjda högarna RAÄ 66. Vid byns västra utfartsväg, Aspavägen, ligger en delvis utgrävd bronsåldersboplats där man vid inventeringen 1986 påträffade sparsamt till måttligt med bearbetad och bränd flinta. I samband med grävning för VA-ledning samma år, undersöktes resterna av ett hus, daterat till bronsålder, samt stolphål, gropar, härdar och ett kulturlager. Flinta, keramik och träkol dominerade fyndmaterialet. Kring byn finns ytterligare ett antal liknande boplatser inventerade, alla med sparsam till måttlig förekomst av bearbetad flinta. En arkeologisk förundersökning framlagd den 3 februari 2009 av Wallin kulturlandskap och arkeologi. Visade att Inga under mark dolda fornlämningar kunde påvisas inom det aktuella området. Länsstyrelsen har den 26 januari 2009 meddelat att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändig. Natur Mark och vegetation Planområdet utgörs av uppodlad jordbruksmark. Jordbruksmarken har betecknats som brukningsvärd jordbruksmark av klass 10. All mark runt Härslöv utgörs av klass 10. Jordarterna består av olika sorters leror. Marken inom planområdet sluttar från markvägen i sydväst på ca 90 meter över havet till nordöstra delen av planområdet vid Länsmannavägen på ca 72 meter över havet. Höjdkurvor, Planområdet markeras med snedskraffering 6(19)

7 Bebyggelse Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Utanför planområdet öster om landsvägen finns ett av byns äldsta hus, vitputsat med rött tegeltak. Hus på fastigheten Härslöv 36:1, ett av byns äldsta bostadshus Härslöv expanderade under och 1970-talet norr om planområdet med ytterligare småhus. Husen är till stor del enplanshus uppförda med tegel eller putsade fasader och sadeltak med låg taklutning. Husen är i huvudsak mellan 170 och 195 m2, några större några mindre. Husen i norr ligger till övervägande del med långsidan mot vägen med undantag för de närmast Länsmannavägen som har gaveln mot gatan. Taklutningen är kring 27 grader. Huset närmast vägen på Härslöv 35:36. Huset på Härslöv 35:36 en vinkelbyggnad uppfört i gult tegel och grått panntak med låg takvinkel. Gavlarna är panelklädda. 7(19)

8 Hus på fastigheten Härslöv 35:35 Hus på fastigheten Härslöv 35:34 Övervägande delen av husen närmast planområdet är uppförda med låg taklutning kring cirka 27 grader och med gråa takpannor. Den kvarvarande gården på fastigheten Härslöv 14:3 är tillkommen efter ägosplittring på 1850-talet och förhållandena förefaller att ha reglerats först Byggnaderna är därmed inte direkt en följd av skiftesprocesserna. Hus på fastigheten Härslöv 14:3 Service I Härslöv finns grundläggande kommunal service i form av förskola, grundskola, friluftsbad och kyrka. Övrig service, kommersiell och kommunal, finns i Landskrona nåbart på cykelavstånd och med buss. Livsmedelsbutik, bibliotek, skola och förskola m.m. finns i Glumslöv ca 6 km bort. Distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral med begränsat öppethållande finns också i Glumslöv. Gator och Trafik Vägnät. Huvudvägnätet i Härslöv består av de allmänna vägarna, 1161 Länsmannavägen, 1163 Aspavägen och 1161 Ottarpsvägen. Vägarna inom angränsade villaområde i norr är breda upp mot cirka 8 m vilket kan jämföras med Länsmannavägen med en bredd på cirka 6 m. Vägarna i det norra villaområdet avslutas tvärt mot planområdet. I planområdets södra del finns en grusad markväg (Backvägen), som är samfälld väg 3,6 meter bred och gemensam för Härslöv 14:3 och 15:15. 8(19)

9 Kollektivtrafik Härslöv har kollektivtrafikförbindelse med Landskrona och Tågarp. Buss 217 kör till pågatågsstationen i Landskrona på ca 20 minuter och till den i Tågarp på ca 8 min Stationen i Landskrona resp. Tågarp ligger på cykelavstånd ca 5 km från Härslöv. Bussen kör elva turer med början kl 6:19 till 19:49 från Härslöv till Landskrona. 19:23 går sista turen från Landskrona till Härslöv. Bussen stannar vid kyrkogården i Härslöv ca 500 meter från planområdet. Störningar Djurhållning I planområdets närhet finns djurhållning denna ligger dock mer än 500 meter bort. Närbelägen flygplats Ca 1 km norr om Härslöv ligger sportflygklubben Enoch Thulins flygplats där Landskrona flygklubb LFK bedriver verksamhet. Flygverksamheten uppfattas av en del som störande när det gäller buller men även överflygning. I ett fall har en granne som flyttat till en fastighet direkt anslutning till landningsbanans ände klagat över flygtrafik i samband med start och landning. LFK:s regler och rutiner för landning av motorflygplan regleras genom Transportstyrelsens bestämmelser. I enlighet med dessa regler har trafikvarvet med medvindslinje, bas och final förlagts sydväst om flygplatsen. Eftersom det planerade utbyggnadsområdet ligger i närhet av detta trafikvarv finns risk att buller och överflygning av motorflygplan kan upplevas som störande. Enligt Tekniska Verken i Landskrona och Scandiaconsult i februari 1994 framtagen miljökonsekvensbeskrivning ENOCH THULINS FLYGPLATS LANDSKRONA framgår att för mindre flygplatser är det mest relevant att beskriva bullerstörningar med maximalnivå för enstaka bullerhändelser. Maximalnivån 70 dba utomhus utgör grund för bedömning av störningar av flygbuller och har därför redovisats. Enligt miljökonsekvensbeskrivning berörs planområdet inte av maximalnivån 70 dba utomhus för enstaka bullerhändelse. Teknisk försörjning Dagvattnet tas om hand lokalt. De befintliga dagvattenledningarna i Härslöv kan inte ta emot dagvatten från planområdet. Den kommunala vattenförsörjningen sker via uttag i sjön Bolmen och köps in via Sydvatten. Kommunalt vatten finns i korsningen Rusthållarvägen Backvägen och Rusthållarvägen Utsiktsvägen. Ledningsdimensionen är 110. Spillvatten leds till kommunens reningsverk i Landskrona. Spillvattenledning S225 finns i motsvarande korsningar dels Rusthållarvägen Backvägen på +76,21 och med flödesriktning norrut längs Backvägen dels med samma ledningsdimension i korsningen Rusthållarvägen Utsiktsvägen på + 72,49 med flödesriktning österut till Länsmannavägen och sedan norrut längs landsvägen. 9(19)

10 Bebyggelseområdet markeras med gul färg och spill-, dag- och vatten med röd, grön resp. cyan PLANFÖRSLAG Områdets gestaltning och disposition Syftet är att åstadkomma ett utbyggnadsområde för ett 30-tal bostadshus i södra delen av Härslöv. Föreslagna åtgärder Planförslaget innefattar: Kvartersmark för bostadsändamål, Ny utfart mot Länsmansvägen, Gång- och cykelstråk längs Länsmansvägen. Avskärande dike och dagvattendamm öster om Länsmannavägen, Parkmark med lek och koppling till gatorna norr om planområdet. Bebyggelse Bostäder Förslaget möjliggör 29 friliggande enfamiljshus alternativt radhus om 2, 3 till 4 sammanbyggda bostäder. Tomterna varierar mellan 850 och 1000 m 2. Minsta tomtstorlek är 850 m 2. Med hänsyn till höjdskillnaden inom området tas höjdskillnaden upp i centrala parkstråk. Mindre slänter föreslås mellan tomterna i stigningar längs gatorna. Den bebyggbara delen av tomterna närmast förgårdlinjen är plan. Sektion genom planområdet 10(19)

11 Bebyggelsen följer i stort höjdkurvorna. Bebyggelsen föreslås få en mer samlad karaktär som ansluter till byggnadstraditionen i Skåne. Huvudbyggnaderna föreslås uppförda i tegel eller puts placerade i förgårdslinjen med långsidan längs gatan. Garage placeras minst 6 meter indraget från gatan så att en vanlig personbil bil ryms framför bygganden. Komplementbyggnader får placeras som närmast 1 meter från fastighetsgräns. Huvudbyggander uppförs till en högsta byggnadshöjd om 4,0 meter med taktäckning av tegelröda matt takpannor på enkla raka sadeltak med en graders taklutning. Garage och uthus får ges en högsta höjd om 3,0 meter. Tomterna får bebyggas med högst 25 % av fastighetsarean. Illustration av förslag till bebyggelseområdets disposition med 29 småhus Byggnader gestaltas förslagsvis med liten takfot, stående fönster med spröjs eller poster. Ev. skorsten placeras på taknock. Vissa hus föreslås med frontespis, andra med vinkelbyggnad och små kupor. Kupor föreslås med sadeltak eller snedtak. Takkupor får anordnas till en sammanlagd bredd som utgör högst en tredjedel av takets längd utan att våningstal eller byggnadshöjden påverkas. Dessa former ansluter ju också till de tidigare använda i Skåne. Taken kan förses med frontespis, takkupor, homeja eller takfönster. Variationerna är otaliga. Med en gedigen stomme finns alla variationsmöjligheter och kombinationer för ett gott boende. Byggnaderna utformas enligt principerna i kommunens basanpassningsprogram. För att bättre utnyttja den inredningsbara vinden tillåts förhöjt väggliv för 1½plansbebyggelsen. Husen utformas med bjälklag, antingen med ca 9 meters spännvidd som motsvarar den nyare bebyggelsen eller drygt 6 meter som motsvara den skånska längan. Uthus och ekonomibyggnader kan uppföras med träpanel. Där så önskas av de boende kan verandor kopplas till byggnaderna. Verandor blev vanliga vid slutet av 1800-talet. De är ofta utsökt utformade med dekorativt mönstersågade snickerier och småspröjsade fönster. Förutom att de är trevliga att sitta i ger de ofta ett pittoreskt inslag i stadsbilden. Föreslagen bebyggelsekaraktär utan hänsyn till topografin En transformatorstation föreslås i sydöstra delen av området norr om infartsvägen. 11(19)

12 Grönstruktur och rekreation Inom planområdet föreslås ett grönstråk i riktning sydväst eller nordost genom det mellersta kvarteret med koppling till ett mindre grönområde med plats för småbarnslek. Fyra kopplingar i form av allmän platsmark föreslås mot befintlig bebyggelse i norr. Kopplingarna ansluter till befintlig struktur. I öster avsätts en bredare parkzon för som möjliggör framtida infrastrukturella åtgärder, främst ett framtida gc-stråk. I söder och sydväst avsätts en avskärande parkremsa mot jordbruksmarken för att ta upp dagvatten som rinner nerför backen. Trafik Biltrafik För att nå området föreslås en anslutning till Länsmannavägen, väg 1161 vid Backvägen. Området blir även tillgängligt via befintliga vägar i norr inom villaområdet med anslutning till Rusthållsvägen eller Utsiktsvägens förlängning. Gångtrafik Inom planområdet föreslås en gångförbindelse i riktning sydväst eller nordost genom det mellersta kvarteret med koppling till ett mindre grönområde. I nordväst finns en gånganslutning till befintlig gatustruktur i norr med förbindelse till ortens faciliteter, skola mm. Det finns inget bra gc-stråk till Landskrona och pågatågsstationen att idag ansluta till. Enligt översiktsplanen finns ett framtida stråk redovisat från Härslöv till Landskrona. I öster längs Länsmannavägen, väg 1161, avsätts mark för ett sådant framtida gån g- och cykelstråk. Kollektivtrafik Busshållplats finns på Aspavägen, cirka 425 meter från planområdet. Utformning av gator Föreslagen gata inom planområdet har tre anslutningar, vilka är sammankopplade så att ingen återvändsgata skapas. Gatan föreslås som gårdsgata, där bilar får köra på de gåendes villkor. Gatorna görs 7 meter breda. Gatan skall utformas enligt samma kvalitet som kommunala gator. Längs infartsgatan planteras höga träd eller annat rumsbildande växtmaterial. Enstaka träd ger liv åt gaturummet och samspelar med bebyggelsen. Fruktbärande träd föreslås. Valnöts-, mullbärs- eller päronträd var de finaste träden som användes och förslagsvis utgör de vårdträd. Även körsbär/fågelbär kan användas. 12(19)

13 Vy åt öster med befintlig markväg, Backvägen Parkering Parkering sker på egen tomt. Gästparkering föreslås ske på gatumark. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Planområdet ansluts till det kommunala nätet för vatten och avlopp. För uppvärmningen av bostäderna föreslås enskilda anläggningar. Vattenburna uppvärmningssystem ger flexibilitet och är därför att rekommendera. Att utnyttja någon typ av värmepump i kombination med solfångare eller bergvärme alternativt biobränsle eller annan liknande typ är möjliga alternativ. El En ny transformator uppförs för att klara villornas el-behov. Dagvattenhantering Dagvattenhanteringen skall lösas lokalt. Dagvattensystemet utformas så att risken för uppdämningsskador vid kraftiga regn minimeras och föroreningsbelastningen på recipienten minskas. Dagvattnet skall om möjligt utnyttjas som en estetisk resurs i stadsbyggandet. Området planeras med mindre andel hårdgjord ytor. Icke genomsläppliga markbeläggningar skall undvikas för att underlätta infiltration av dagvatten. En dagvattendamm anläggs utanför planområdet i parken på andra siden Länsmannavägen. Dammen dimensioneras för 20 års regn ökat med en klimatfaktor 1,3. För att undvika problem i samband med större skyfall eller snösmältning anläggs ett avskärande dike i kombination med en vall i södra och sydvästra gränsen av planområdet. Dagvattnet från backen samt planområdet leds på sekundära avrinningsvägar via en trumma under Länsmannavägen till dammen. Trumman dimensionerad för dagvattnet så att väg 1163 Aspavägen inte belastas vid större 13(19)

14 skyfall. Tomter, som ligger högre än granntomten anläggs med en svag sluttning åt motsatt håll för att förhindra dagvatten ner till grannen.. Bygglov får inte lämnas förrän dagvatten från planområdet fördröjts innan det leds vidare till recipient. Lösning för dagvattenhantering ska redovisas vid bygglov och godkännas av NSVA Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning skall göras innan planen ställs ut. Renhållning Avfall från området skall sop- och källsorteras och tas om hand av renhållningsbolaget. Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen handläggas så att den kan föras till antagande i kommunfullmäktige under Genomförandetid Genomförandetiden föreslås till 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman, vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap, för allmänna platser dock skall kommunen vara huvudman för det nord-sydliga gång-/ och cykelstråket. Markägare/exploatören ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar och dagvattenfördröjning. Det ska ske enligt NSVAs och Landskrona stads standard och krav. Efter att ledningssystemet har byggts ut har Landskrona stad huvudmannaskapet för VA-systemen och drift och underhåll sköts av NSVA. Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Exploatör iordningställer körvägar samt övriga anläggningar. Fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder inom planområdet beställes av berörd markägare/exploatör/anläggningsägare. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Lantmäterimyndigheten Landskrona utgör förrättningsmyndighet inom aktuellt detaljplaneområde. 14(19)

15 Föreliggande detaljplan möjliggör att det avstyckas 29 nya registerfastigheter för bostadsändamål. Vägområdet för Länsmannavägen är oklart och bör utredas. Gemensamhetsanläggning nybildas eller omprövas via lantmäteriförrättningen enligt Anläggningslagen. Deltagare i gemensamhetsanläggningen skall vara de befintliga/tillkommande fastigheter som har varaktigt behov av de gemensamma anläggningarna: allmän platsmark, park med vallar, diken, alleér och lekplats samt gator och gc-stråk. Deltagarna ansvarar för förvaltning av anläggningarna i enlighet med förrättningen åsatta andelstal. Deltagarna kan för att underlätta förvaltningen bilda en särskild samfällighetsförening. Anläggningarna och dess rätt till utrymme är samfällda för de fastigheter som deltager. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal m.m. fastställs i ett anläggningsbeslut. En samfällighetsförening bildas för förvaltningen av gemensamma anläggningar, dvs den allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap. VA-system fram till förbindelsepunkt vid enskild tomt ägs av Landskrona stad och ska därför säkras med ledningsrättsavtal alternativt servitut i projekteringsskedet. Motsvarande gäller övrig teknisk försörjning. Ekonomiska frågor All byggnation och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör. Berörd exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet. Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för (servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt) anläggning på annans mark bekostas av ägare av anläggningen/rättigheten. Utbyggnad av VA-system bekostas av berörd markägare/exploatör. Eventuell kompletterande dagvattenutredning bekostas av exploatör som även bekostar utbyggnad av erforderliga dagvattenanläggningar. Eventuell detaljerad geoteknisk undersökning, vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas av berörd exploatör. Exploateringsavtal ska tecknas innan antagandet vari det allmänna gångstråket i nord-sydlig riktning regleras och övriga frågor gällande den allmänna platsmarken samt va, dagvatten, lednings- och nyttjanderätter, Tekniska Frågor Grundundersökning ska göras, som klargör de byggnadstekniska förutsättningarna. Området ansluts till ett nytt elnät. VA ansluts till kommunalt ledningsnät. 15(19)

16 Fastighetsanalys Området för park i nordvästra hörnet av planområdet utgör del av Härslöv 15:15. För genomförande av detaljplanen i denna del skall området förvärvas och tillföras parkmarksfastigheten/samfälligheten. Nybildade fastigheter inom Härslöv 36:1 kommer att vara delägare i en gemensamhetsanläggning som omfattar gator och parkytor inom planområdet. Namnsättning av gator och kvarter sker genom Lantmäterimyndighetens försorg. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET / STÖRNINGAR Förändringen av markanvändningen bedöms inte innebära betydande påverkan på miljön, hälsan, hushållningen med naturresurser eller strida mot någon miljökvalitetsnorm. Allmänt I Landskrona kommuns översiktsplan påpekas att utbyggnaden i Härslöv minskats från 70 i förra översiktsplanen till ett 25 tal byggnader. Översiktsplanen föreslår en utbyggnad österut vilket komplicerats av en rik förekomst av fornlämningar. I en ny översiktsplan under utarbetande föreslås för att undvika mängden fornlämningar en utbyggnad söderut. Föreslagen utbyggnaden åt söder ger byn en tydlig avslutning söderut i samklang med befintlig bebyggelse längs Länsmannavägen. Utbyggnaden överensstämmer även med redovisade utbyggnadsförslag i kommunens ortsanalys av Härslöv och planprogrammet för området. Sociala konsekvenser Positivt med nya familjer med barn som ger ett underlag till skolan och en föryngring av orten. Byggs hela området med cirka 25 småhus i en etapp kan det grovt sett ge ett tillskott på st. barn. Normalt brukar förskolebarnen vara ca 10 % av befolkningen och skolbarnen ca 13 %. I ett nybyggnadsområde kan andelen barn dock vara större. Tjugofem villor kan ge ett befolkningstillskott på ca 85 personer varav inledningsvis 10 förskolebarn och 17 skolbarn. Areella näringar: Jordbruksområdet, som ianspråktas för tätbebyggelseändamål, är av klass 10. Runt Härslöv finns bara jordbruksmark av klass 10. Åtgärd: Ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Område utgör en mindre väl arronderad markbit avgränsad av Länsmannavägen i öster och markvägen i söder samt befintlig bebyggelse i norr samt ansluter väl till ortens befintliga struktur och ligger nära en ny busshållplats på Länsmannavägen. Utbyggnadsområdet utgör en positiv komplement till orten som möjliggör att befintlig service fortsättningsvis kan bibehållas. En utbyggnad på icke brukningsvärd jordbruksmark kan inte tillgodose det väsentliga samhällsintresset av bibehållen service i Härslöv. 16(19)

17 Flora och fauna/naturmiljö: Inom området finns ingen särskild naturmiljö bortsett från produktionslandskapet. Åtgärder: Mångfalden i floran och fauna kommer troligtvis att öka i villaträdgårdarna. Vatten: Dagvatten från hårdgjorda ytor tas om hand lokalt. Ytvattenavrinning vid kraftiga regn och snösmältning i riktning mot planområdet löses med någon form av avskärande dike/vall. Klimat/Luft: Förändringen bedöms som marginell för att påverka klimatet. Inom området kommer temperaturen att öka något. Husen värmer vintertid. Kultur: Områdets kulturhistoriska värden finns bl.a. i kyrkbyn, gravhögarna och övriga lämningar i närheten. Åtgärder: Bebyggelsen utgör en komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse längs den södra infartsgatan som idag avslutas ganska abrupt. Bebyggelsen ges en mjukare avslutning på byn. Naturresurser: Inom området finns naturresursen jordbruksmark. Resursen försvinner då området exploateras. Oavsett var utbyggnaden sker ianspråktas jordbruksmark då en utbyggnad på icke brukningsvärd jordbruksmark inte kan tillgodose det väsentliga samhällsintresset av bibehållen service i Härslöv. Friluftsliv och rekreation: Jordbruksmarken är inte tillgänglig för rörligt friluftsliv. Åtgärder: Grönområde avsätts för lek och rekreation. Landskapsbild: Området utgör en komplettering till byn. Från i stort alla platser finns utsikt över slätten åt ost och nordost. Landskapsbilden förändras med exploateringen av området främst i närområdet. På håll från söder döljs exploateringen av höjdryggen. Från övriga väderstreck skärmas planområdet delvis av befintlig vegetation och bebyggelse. Se tidigare visade fotomontage och Bilaga till PM Riksintresseområdet för kulturmiljö M;K10 och planområdet Härslöv 36:1 i Landskrona kommun, Wallin, Kulturlandskap och arkeologi. Djurhållning Ingen djurhållning av betydelse eller finns inom 500 m från planområdet. Inga hästgårdar finns inom 200 meter från planområdet. Farligt gods Inga rekommenderade leder för farligt gods transporter förekommer. Trafik Trafiktillskottet genererat av området beräknas bli ca 150 fordonsrörelser/dygn. Buller Den beräknade trafikbelastningen på Länsmannavägen, väg 1161, var år ±14%. fordon/årsmedeldygn (fd/åmd). Ökar antalet bilar, enligt Trafikverket, med ca 1,5 % per år. fram till år 2020 varierar trafiken mellan ca fd/åmd. Gällande buller-riktvärden för trafik enligt prop. 1996/97:53 innehålls inomhus och vid uteplats med 30 meters mottagaravstånd utan avskärmning. 17(19)

18 Enligt miljökonsekvensbeskrivning berörs planområdet inte av maximalnivån 70 dba utomhus för enstaka bullerhändelse. Rekommenderade ljudnivåer innehållas vid Enoch Thulins flygplats. Hinderfrihetsområde med landningsbanans riktning Hälsa och säkerhet / Störningar / Buller / Risker : Inga hälso-, säkerhets-, störnings eller riskproblem kan förutses. Miljökvalitetsnorm Inom planområdet bedöms inte gällande föroreningsnivåer (avseende kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar PM 10 och ozon) överskridas enligt förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. MILJÖPÅVERKAN Vid upprättande av en detaljplan ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 miljöbalken. Bedömningen ska göras med stöd av bilaga 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Bedömningskriterier Bilaga 4 Planen möjliggör att ett ca 4,6 ha stort område ianspråktas med 29 tomter för bostäder, som en utvidgning i sydväst av Härslöv. I stort alla tomter har utsikt över slätten. -Planen bedöms inte ha betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan. -Planen har inte betydelse för integreringen av miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. 18(19)

19 -Planen innebär inte miljöproblem som är relevanta för planen, ej heller förväntas genomförandet av planen förorsaka eller öka miljöproblemen. -Planen har ingen betydelse för genomförandet av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat -Planområdet påverkas av schaktning för tomter, bebyggelse och vägar samt dess respektive genomförande. -Viss trafikökningen på vägnätet från planområdet, som dock bedöms bli marginell. -Riskerna för människors hälsa eller för miljön bedöms som ringa. -Områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen förväntas inte bli märkbara. -Planområdet utgör inte ett direkt utpekat område eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus men ligger inom ett större område, riksintresse för kulturmiljövården, dock väl anpassat till befintliga värden. -Påverkans storlek och fysiska omfattning, bedöms som liten. -Påverkans totaleffekt bedöms som ringa. -Påverkans bedöms inte ha gränsöverskridande art. Planområdet är inte tidigare planlagt. Planområdet utgör en komplettering av Härslöv. Planen bedöms vara förenligt med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Sammanfattningsvis bedöms att planens genomförande inte antas innebära betydande miljöpåverkan, Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (Jmf. 5 -förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden m.m.), varför en miljöbedömning ej görs. Thor Heijkenskjöld Åsa Lindborg Johan Nilsson Arkitekt SAR/MSA Planchef Planarkitekt Plan- och Arkitektur i Malmö AB Landskrona stad Landskrona stad 19(19)

Program för upprättande av detaljplan på del av Härslöv 36:1 Härslövs by, Landskrona kommun, Skåne län

Program för upprättande av detaljplan på del av Härslöv 36:1 Härslövs by, Landskrona kommun, Skåne län PLANPROGRAM Program för upprättande av detaljplan på del av Härslöv 36:1 Härslövs by, Landskrona kommun, Skåne län HANDLINGAR Planprogram Fastighetsförteckning Rapport 2007:43, Kulturlandskapsanalys 2007,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen.

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen. 1 2006-04-24 Dnr 04.275 D7194 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Vinninge 4:5 m fl i Klågerup, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer