PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram med tillhörande samrådsredogörelse Fastighetsförteckning Dagvattenutredning Detaljplanen har Upprättats Antagits av BN Vunnit laga kraft 1(19)

2 DETALJPLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut område i södra delen av Härslöv med ett 30-tal bostadshus. Ett planprogram, godkänt av stadsbyggnadsnämnden , skall ligga till grund för detaljplanen. Översiktskarta PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar del av fastigheten Härslöv 36:1 samt mindre del av Härslöv 15:15. Området ligger söder om byn, väster om Länsmannavägen, väg 1161, norr om Backvägen och i stort öster om Härslöv 15:15. Området omfattar drygt 4,6 ha. Karta över bebyggelseområdet, som markeras med röd gräns 2(19)

3 Markägoförhållanden Fastigheter inom planområdet är del av Härslöv 31:6 och 15:15, vilka är privatägda. Markanvändningen Området är idag obebyggt och nyttjas idag för produktion av jordbruksvaror. Geoteknik Planområdet ligger inom den norra delen av kommunen som bedömts vara av typen lågriskområde. Ett område betecknas som lågriskområde för radon med markradonhalter under 10 kbq/m 3. Innan utställning skall geoteknisk utredning vara utförd. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Planförhållanden Riksintressen Planområdet ligger inom ett större område av riksintresse benämnt Rååns dalgång (M:K10), (delen i Asmundtorp, Glumslöv, Härslöv, Säby, Vadensjö och Örja sn:r). Riksintresset motiveras av bl.a. av följande: Dalgångsbygd kring Råån och svagt kuperat öppet odlingslandskap där ett omfattande och landskapsdominerande fornlämningsbestånd vittnar om bosättningskontinuitet alltsedan stenåldern. Riksintresset karaktäriseras av bl.a. följande: Variationsrikt odlings- och beteslandskap av skifteskaraktär med bevarat väg- och hägnadssystem, alléer samt spritt bebyggelsemönster, kyrkbyar med 1800-talskyrkor i Säby, Vadensjö, Härslöv och Asmundtorp. Översiktsplan Översiktsplan 1990 angav en utbyggnad på 70 lgh. Större delen av Härslöv är detaljplanelagt. Enligt gällande översiktsplan Landskrona kommun antagen 2002 av kommunfullmäktige anges att utrymme skall ges för kompletteringsbebyggelse i Härslöv för att konsolidera befintlig service och kollektivtrafik. En utbyggnadsreserv på 25 bostäder föreslås i östra delarna av samhället. Ny översiktsplan En ny översiktsplan är under utarbetande. I samrådsförslaget visas området kring Härslöv som ett utredningsområde. Detaljplaner Planområdet är inte tidigare planlagt. Utanför planområdet i norr finns två detaljplaner. Rakt norr om finns Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Härslövs by fastställd av länsstyrelsen den 22 februari 1965 (akt 12-HÄR-327). På bilden nedan betecknad DpH8. Den andra i nordväst, Förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan för Härslövs By 3(19)

4 (Härslöv 12:2 m.fl.) fastställd av länsstyrelsen den 16 juli 1968 (akt 12-HÄR-352) På bilden nedan betecknad DpH13. Enligt planerna är marken avsatt för friliggande bostadsbebyggelse i en våning. Planerna gäller som detaljplaner. Utsnitt från gällande detaljplaner norr om planområdet Planprogram I planprogram för Härslöv 36:1, Landskrona stad, godkänt av stadsbyggnadsnämnden den 30 augusti 2011, pekas planområdet ut som område för bostadsbebyggelse Dagvatten Ett dikningsföretag benämnt nr 15 Härslöv finns norr om byn dit dagvatten från orten rinner. Ortsanalys Enligt en den 26 januari 2010 godkänd ortsanalys framgår att Härslöv huvudsakligen är en bostadsort som enligt en framtagen prognos förväntas öka från 480 invånare till 520 år Vidare framförs under rubriken riktlinjer och utvecklingsmöjligheter att en utbyggnad söderut skulle kunna utgöra en mjukare avslutning på byn än dagens abrupta slut. Utdrag ur ortsanalysen Historik Härslövs by har anor från sen järnålder och byns tidigaste skriftliga omnämnande är 4(19)

5 från 1300-talets mitt. Kyrkan i byn är i sina huvudsakliga delar romansk och från 1100-talet. På den tidigaste, någorlunda tillförlitliga kartan över Skåne, Gerhard Buhrmans karta från 1684, finns Herslöf markerat längs vägen från Rönneberga och Vadensjö mot Kvistofta. Härslöv tillhörde från medeltiden fram till 1899 Rönnebergs härad och häradets ursprungliga tingsplats bör ha varit gravhögarna på Rönneberga backar. Bytomten (äldsta delarna av Härslöv) har under medeltid och framåt haft en nord-sydlig sträckning invid foten av höjdsträckningen som vi idag kallar Hilleshögsåsen. Enskifte genomfördes i Härslöv Skiftet innebar att vissa av gårdarna fick flytta ut på sina skiftade marker. Endast sju av byns gårdar fick vara kvar. Vid tidigt 1900-tal började den medeltida bytomten fyllas med så kallade gatehus. Befolkningen i Härslöv minskade var invånarantalet 995 personer mot 1325 personer Vid årsskiftet kom Härslövs kommun till att även innefatta Säby, Örja, Vadensjö och Glumslöv. I samband med detta gjordes en utbyggnad av vatten- och avloppssystemet i byn samt uppfördes ett ålderdomshem. I Härslöv fanns 1958 två diverseaffärer, en brandstation, ett bibliotek, en skola och en bank. (Här är den bygden, Edith Hemby 1958) Under 1960 och 70-talet bebyggdes den högre liggande marken sydväst om bytomten med ett relativt stort villaområde för byns storlek. Även skola, utomhusbad och fotbollsplan tillkom under denna tid uppgick Härslövs kommun i Landskrona kommun och under och 90-talet tillkom radhusbebyggelse och flerbostadshus som förtätningar och ersättning för tidigare bebyggelse. Tillgänglighet De nya bostäderna inom planområdet omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser om tillgänglighet. Frågan bevakas i bygganmälan. Höjdskillnaden inom området är ca 18 meter från nordost till sydväst, vilket fått till konsekvens att kraven på tillgänglighet precis uppfylls. Arkeologi Länsstyrelsens avgränsning av fornlämningsområdet enligt 2 kap 2 lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) markeras med röd linje. Bilden ovan visar fornlämningsområde öster om Länsmannavägen. 5(19)

6 Ur Kulturlandskapsanalys 2007, Härslöv 36:1, Rapport 2007:43, Wallin kulturlandskap och arkeologi framgår följande: I anslutning till fastigheten ligger ett antal registrerade fornlämningar, fig. ovan. Flera av dessa är synliga eller överplöjda förmodade gravhögar. Gravhögsområdet fortsätter sedan längs höjdsträckningen åt nordväst. Två boplatser, där man vid inventeringen 1986 hittade sparsamt till måttligt med bearbetad flinta, tangerar fastigheten, en av dem omger de två överplöjda högarna RAÄ 66. Vid byns västra utfartsväg, Aspavägen, ligger en delvis utgrävd bronsåldersboplats där man vid inventeringen 1986 påträffade sparsamt till måttligt med bearbetad och bränd flinta. I samband med grävning för VA-ledning samma år, undersöktes resterna av ett hus, daterat till bronsålder, samt stolphål, gropar, härdar och ett kulturlager. Flinta, keramik och träkol dominerade fyndmaterialet. Kring byn finns ytterligare ett antal liknande boplatser inventerade, alla med sparsam till måttlig förekomst av bearbetad flinta. En arkeologisk förundersökning framlagd den 3 februari 2009 av Wallin kulturlandskap och arkeologi. Visade att Inga under mark dolda fornlämningar kunde påvisas inom det aktuella området. Länsstyrelsen har den 26 januari 2009 meddelat att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändig. Natur Mark och vegetation Planområdet utgörs av uppodlad jordbruksmark. Jordbruksmarken har betecknats som brukningsvärd jordbruksmark av klass 10. All mark runt Härslöv utgörs av klass 10. Jordarterna består av olika sorters leror. Marken inom planområdet sluttar från markvägen i sydväst på ca 90 meter över havet till nordöstra delen av planområdet vid Länsmannavägen på ca 72 meter över havet. Höjdkurvor, Planområdet markeras med snedskraffering 6(19)

7 Bebyggelse Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Utanför planområdet öster om landsvägen finns ett av byns äldsta hus, vitputsat med rött tegeltak. Hus på fastigheten Härslöv 36:1, ett av byns äldsta bostadshus Härslöv expanderade under och 1970-talet norr om planområdet med ytterligare småhus. Husen är till stor del enplanshus uppförda med tegel eller putsade fasader och sadeltak med låg taklutning. Husen är i huvudsak mellan 170 och 195 m2, några större några mindre. Husen i norr ligger till övervägande del med långsidan mot vägen med undantag för de närmast Länsmannavägen som har gaveln mot gatan. Taklutningen är kring 27 grader. Huset närmast vägen på Härslöv 35:36. Huset på Härslöv 35:36 en vinkelbyggnad uppfört i gult tegel och grått panntak med låg takvinkel. Gavlarna är panelklädda. 7(19)

8 Hus på fastigheten Härslöv 35:35 Hus på fastigheten Härslöv 35:34 Övervägande delen av husen närmast planområdet är uppförda med låg taklutning kring cirka 27 grader och med gråa takpannor. Den kvarvarande gården på fastigheten Härslöv 14:3 är tillkommen efter ägosplittring på 1850-talet och förhållandena förefaller att ha reglerats först Byggnaderna är därmed inte direkt en följd av skiftesprocesserna. Hus på fastigheten Härslöv 14:3 Service I Härslöv finns grundläggande kommunal service i form av förskola, grundskola, friluftsbad och kyrka. Övrig service, kommersiell och kommunal, finns i Landskrona nåbart på cykelavstånd och med buss. Livsmedelsbutik, bibliotek, skola och förskola m.m. finns i Glumslöv ca 6 km bort. Distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral med begränsat öppethållande finns också i Glumslöv. Gator och Trafik Vägnät. Huvudvägnätet i Härslöv består av de allmänna vägarna, 1161 Länsmannavägen, 1163 Aspavägen och 1161 Ottarpsvägen. Vägarna inom angränsade villaområde i norr är breda upp mot cirka 8 m vilket kan jämföras med Länsmannavägen med en bredd på cirka 6 m. Vägarna i det norra villaområdet avslutas tvärt mot planområdet. I planområdets södra del finns en grusad markväg (Backvägen), som är samfälld väg 3,6 meter bred och gemensam för Härslöv 14:3 och 15:15. 8(19)

9 Kollektivtrafik Härslöv har kollektivtrafikförbindelse med Landskrona och Tågarp. Buss 217 kör till pågatågsstationen i Landskrona på ca 20 minuter och till den i Tågarp på ca 8 min Stationen i Landskrona resp. Tågarp ligger på cykelavstånd ca 5 km från Härslöv. Bussen kör elva turer med början kl 6:19 till 19:49 från Härslöv till Landskrona. 19:23 går sista turen från Landskrona till Härslöv. Bussen stannar vid kyrkogården i Härslöv ca 500 meter från planområdet. Störningar Djurhållning I planområdets närhet finns djurhållning denna ligger dock mer än 500 meter bort. Närbelägen flygplats Ca 1 km norr om Härslöv ligger sportflygklubben Enoch Thulins flygplats där Landskrona flygklubb LFK bedriver verksamhet. Flygverksamheten uppfattas av en del som störande när det gäller buller men även överflygning. I ett fall har en granne som flyttat till en fastighet direkt anslutning till landningsbanans ände klagat över flygtrafik i samband med start och landning. LFK:s regler och rutiner för landning av motorflygplan regleras genom Transportstyrelsens bestämmelser. I enlighet med dessa regler har trafikvarvet med medvindslinje, bas och final förlagts sydväst om flygplatsen. Eftersom det planerade utbyggnadsområdet ligger i närhet av detta trafikvarv finns risk att buller och överflygning av motorflygplan kan upplevas som störande. Enligt Tekniska Verken i Landskrona och Scandiaconsult i februari 1994 framtagen miljökonsekvensbeskrivning ENOCH THULINS FLYGPLATS LANDSKRONA framgår att för mindre flygplatser är det mest relevant att beskriva bullerstörningar med maximalnivå för enstaka bullerhändelser. Maximalnivån 70 dba utomhus utgör grund för bedömning av störningar av flygbuller och har därför redovisats. Enligt miljökonsekvensbeskrivning berörs planområdet inte av maximalnivån 70 dba utomhus för enstaka bullerhändelse. Teknisk försörjning Dagvattnet tas om hand lokalt. De befintliga dagvattenledningarna i Härslöv kan inte ta emot dagvatten från planområdet. Den kommunala vattenförsörjningen sker via uttag i sjön Bolmen och köps in via Sydvatten. Kommunalt vatten finns i korsningen Rusthållarvägen Backvägen och Rusthållarvägen Utsiktsvägen. Ledningsdimensionen är 110. Spillvatten leds till kommunens reningsverk i Landskrona. Spillvattenledning S225 finns i motsvarande korsningar dels Rusthållarvägen Backvägen på +76,21 och med flödesriktning norrut längs Backvägen dels med samma ledningsdimension i korsningen Rusthållarvägen Utsiktsvägen på + 72,49 med flödesriktning österut till Länsmannavägen och sedan norrut längs landsvägen. 9(19)

10 Bebyggelseområdet markeras med gul färg och spill-, dag- och vatten med röd, grön resp. cyan PLANFÖRSLAG Områdets gestaltning och disposition Syftet är att åstadkomma ett utbyggnadsområde för ett 30-tal bostadshus i södra delen av Härslöv. Föreslagna åtgärder Planförslaget innefattar: Kvartersmark för bostadsändamål, Ny utfart mot Länsmansvägen, Gång- och cykelstråk längs Länsmansvägen. Avskärande dike och dagvattendamm öster om Länsmannavägen, Parkmark med lek och koppling till gatorna norr om planområdet. Bebyggelse Bostäder Förslaget möjliggör 29 friliggande enfamiljshus alternativt radhus om 2, 3 till 4 sammanbyggda bostäder. Tomterna varierar mellan 850 och 1000 m 2. Minsta tomtstorlek är 850 m 2. Med hänsyn till höjdskillnaden inom området tas höjdskillnaden upp i centrala parkstråk. Mindre slänter föreslås mellan tomterna i stigningar längs gatorna. Den bebyggbara delen av tomterna närmast förgårdlinjen är plan. Sektion genom planområdet 10(19)

11 Bebyggelsen följer i stort höjdkurvorna. Bebyggelsen föreslås få en mer samlad karaktär som ansluter till byggnadstraditionen i Skåne. Huvudbyggnaderna föreslås uppförda i tegel eller puts placerade i förgårdslinjen med långsidan längs gatan. Garage placeras minst 6 meter indraget från gatan så att en vanlig personbil bil ryms framför bygganden. Komplementbyggnader får placeras som närmast 1 meter från fastighetsgräns. Huvudbyggander uppförs till en högsta byggnadshöjd om 4,0 meter med taktäckning av tegelröda matt takpannor på enkla raka sadeltak med en graders taklutning. Garage och uthus får ges en högsta höjd om 3,0 meter. Tomterna får bebyggas med högst 25 % av fastighetsarean. Illustration av förslag till bebyggelseområdets disposition med 29 småhus Byggnader gestaltas förslagsvis med liten takfot, stående fönster med spröjs eller poster. Ev. skorsten placeras på taknock. Vissa hus föreslås med frontespis, andra med vinkelbyggnad och små kupor. Kupor föreslås med sadeltak eller snedtak. Takkupor får anordnas till en sammanlagd bredd som utgör högst en tredjedel av takets längd utan att våningstal eller byggnadshöjden påverkas. Dessa former ansluter ju också till de tidigare använda i Skåne. Taken kan förses med frontespis, takkupor, homeja eller takfönster. Variationerna är otaliga. Med en gedigen stomme finns alla variationsmöjligheter och kombinationer för ett gott boende. Byggnaderna utformas enligt principerna i kommunens basanpassningsprogram. För att bättre utnyttja den inredningsbara vinden tillåts förhöjt väggliv för 1½plansbebyggelsen. Husen utformas med bjälklag, antingen med ca 9 meters spännvidd som motsvarar den nyare bebyggelsen eller drygt 6 meter som motsvara den skånska längan. Uthus och ekonomibyggnader kan uppföras med träpanel. Där så önskas av de boende kan verandor kopplas till byggnaderna. Verandor blev vanliga vid slutet av 1800-talet. De är ofta utsökt utformade med dekorativt mönstersågade snickerier och småspröjsade fönster. Förutom att de är trevliga att sitta i ger de ofta ett pittoreskt inslag i stadsbilden. Föreslagen bebyggelsekaraktär utan hänsyn till topografin En transformatorstation föreslås i sydöstra delen av området norr om infartsvägen. 11(19)

12 Grönstruktur och rekreation Inom planområdet föreslås ett grönstråk i riktning sydväst eller nordost genom det mellersta kvarteret med koppling till ett mindre grönområde med plats för småbarnslek. Fyra kopplingar i form av allmän platsmark föreslås mot befintlig bebyggelse i norr. Kopplingarna ansluter till befintlig struktur. I öster avsätts en bredare parkzon för som möjliggör framtida infrastrukturella åtgärder, främst ett framtida gc-stråk. I söder och sydväst avsätts en avskärande parkremsa mot jordbruksmarken för att ta upp dagvatten som rinner nerför backen. Trafik Biltrafik För att nå området föreslås en anslutning till Länsmannavägen, väg 1161 vid Backvägen. Området blir även tillgängligt via befintliga vägar i norr inom villaområdet med anslutning till Rusthållsvägen eller Utsiktsvägens förlängning. Gångtrafik Inom planområdet föreslås en gångförbindelse i riktning sydväst eller nordost genom det mellersta kvarteret med koppling till ett mindre grönområde. I nordväst finns en gånganslutning till befintlig gatustruktur i norr med förbindelse till ortens faciliteter, skola mm. Det finns inget bra gc-stråk till Landskrona och pågatågsstationen att idag ansluta till. Enligt översiktsplanen finns ett framtida stråk redovisat från Härslöv till Landskrona. I öster längs Länsmannavägen, väg 1161, avsätts mark för ett sådant framtida gån g- och cykelstråk. Kollektivtrafik Busshållplats finns på Aspavägen, cirka 425 meter från planområdet. Utformning av gator Föreslagen gata inom planområdet har tre anslutningar, vilka är sammankopplade så att ingen återvändsgata skapas. Gatan föreslås som gårdsgata, där bilar får köra på de gåendes villkor. Gatorna görs 7 meter breda. Gatan skall utformas enligt samma kvalitet som kommunala gator. Längs infartsgatan planteras höga träd eller annat rumsbildande växtmaterial. Enstaka träd ger liv åt gaturummet och samspelar med bebyggelsen. Fruktbärande träd föreslås. Valnöts-, mullbärs- eller päronträd var de finaste träden som användes och förslagsvis utgör de vårdträd. Även körsbär/fågelbär kan användas. 12(19)

13 Vy åt öster med befintlig markväg, Backvägen Parkering Parkering sker på egen tomt. Gästparkering föreslås ske på gatumark. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Planområdet ansluts till det kommunala nätet för vatten och avlopp. För uppvärmningen av bostäderna föreslås enskilda anläggningar. Vattenburna uppvärmningssystem ger flexibilitet och är därför att rekommendera. Att utnyttja någon typ av värmepump i kombination med solfångare eller bergvärme alternativt biobränsle eller annan liknande typ är möjliga alternativ. El En ny transformator uppförs för att klara villornas el-behov. Dagvattenhantering Dagvattenhanteringen skall lösas lokalt. Dagvattensystemet utformas så att risken för uppdämningsskador vid kraftiga regn minimeras och föroreningsbelastningen på recipienten minskas. Dagvattnet skall om möjligt utnyttjas som en estetisk resurs i stadsbyggandet. Området planeras med mindre andel hårdgjord ytor. Icke genomsläppliga markbeläggningar skall undvikas för att underlätta infiltration av dagvatten. En dagvattendamm anläggs utanför planområdet i parken på andra siden Länsmannavägen. Dammen dimensioneras för 20 års regn ökat med en klimatfaktor 1,3. För att undvika problem i samband med större skyfall eller snösmältning anläggs ett avskärande dike i kombination med en vall i södra och sydvästra gränsen av planområdet. Dagvattnet från backen samt planområdet leds på sekundära avrinningsvägar via en trumma under Länsmannavägen till dammen. Trumman dimensionerad för dagvattnet så att väg 1163 Aspavägen inte belastas vid större 13(19)

14 skyfall. Tomter, som ligger högre än granntomten anläggs med en svag sluttning åt motsatt håll för att förhindra dagvatten ner till grannen.. Bygglov får inte lämnas förrän dagvatten från planområdet fördröjts innan det leds vidare till recipient. Lösning för dagvattenhantering ska redovisas vid bygglov och godkännas av NSVA Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning skall göras innan planen ställs ut. Renhållning Avfall från området skall sop- och källsorteras och tas om hand av renhållningsbolaget. Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen handläggas så att den kan föras till antagande i kommunfullmäktige under Genomförandetid Genomförandetiden föreslås till 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman, vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap, för allmänna platser dock skall kommunen vara huvudman för det nord-sydliga gång-/ och cykelstråket. Markägare/exploatören ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar och dagvattenfördröjning. Det ska ske enligt NSVAs och Landskrona stads standard och krav. Efter att ledningssystemet har byggts ut har Landskrona stad huvudmannaskapet för VA-systemen och drift och underhåll sköts av NSVA. Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Exploatör iordningställer körvägar samt övriga anläggningar. Fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder inom planområdet beställes av berörd markägare/exploatör/anläggningsägare. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Lantmäterimyndigheten Landskrona utgör förrättningsmyndighet inom aktuellt detaljplaneområde. 14(19)

15 Föreliggande detaljplan möjliggör att det avstyckas 29 nya registerfastigheter för bostadsändamål. Vägområdet för Länsmannavägen är oklart och bör utredas. Gemensamhetsanläggning nybildas eller omprövas via lantmäteriförrättningen enligt Anläggningslagen. Deltagare i gemensamhetsanläggningen skall vara de befintliga/tillkommande fastigheter som har varaktigt behov av de gemensamma anläggningarna: allmän platsmark, park med vallar, diken, alleér och lekplats samt gator och gc-stråk. Deltagarna ansvarar för förvaltning av anläggningarna i enlighet med förrättningen åsatta andelstal. Deltagarna kan för att underlätta förvaltningen bilda en särskild samfällighetsförening. Anläggningarna och dess rätt till utrymme är samfällda för de fastigheter som deltager. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal m.m. fastställs i ett anläggningsbeslut. En samfällighetsförening bildas för förvaltningen av gemensamma anläggningar, dvs den allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap. VA-system fram till förbindelsepunkt vid enskild tomt ägs av Landskrona stad och ska därför säkras med ledningsrättsavtal alternativt servitut i projekteringsskedet. Motsvarande gäller övrig teknisk försörjning. Ekonomiska frågor All byggnation och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör. Berörd exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet. Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för (servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt) anläggning på annans mark bekostas av ägare av anläggningen/rättigheten. Utbyggnad av VA-system bekostas av berörd markägare/exploatör. Eventuell kompletterande dagvattenutredning bekostas av exploatör som även bekostar utbyggnad av erforderliga dagvattenanläggningar. Eventuell detaljerad geoteknisk undersökning, vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas av berörd exploatör. Exploateringsavtal ska tecknas innan antagandet vari det allmänna gångstråket i nord-sydlig riktning regleras och övriga frågor gällande den allmänna platsmarken samt va, dagvatten, lednings- och nyttjanderätter, Tekniska Frågor Grundundersökning ska göras, som klargör de byggnadstekniska förutsättningarna. Området ansluts till ett nytt elnät. VA ansluts till kommunalt ledningsnät. 15(19)

16 Fastighetsanalys Området för park i nordvästra hörnet av planområdet utgör del av Härslöv 15:15. För genomförande av detaljplanen i denna del skall området förvärvas och tillföras parkmarksfastigheten/samfälligheten. Nybildade fastigheter inom Härslöv 36:1 kommer att vara delägare i en gemensamhetsanläggning som omfattar gator och parkytor inom planområdet. Namnsättning av gator och kvarter sker genom Lantmäterimyndighetens försorg. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET / STÖRNINGAR Förändringen av markanvändningen bedöms inte innebära betydande påverkan på miljön, hälsan, hushållningen med naturresurser eller strida mot någon miljökvalitetsnorm. Allmänt I Landskrona kommuns översiktsplan påpekas att utbyggnaden i Härslöv minskats från 70 i förra översiktsplanen till ett 25 tal byggnader. Översiktsplanen föreslår en utbyggnad österut vilket komplicerats av en rik förekomst av fornlämningar. I en ny översiktsplan under utarbetande föreslås för att undvika mängden fornlämningar en utbyggnad söderut. Föreslagen utbyggnaden åt söder ger byn en tydlig avslutning söderut i samklang med befintlig bebyggelse längs Länsmannavägen. Utbyggnaden överensstämmer även med redovisade utbyggnadsförslag i kommunens ortsanalys av Härslöv och planprogrammet för området. Sociala konsekvenser Positivt med nya familjer med barn som ger ett underlag till skolan och en föryngring av orten. Byggs hela området med cirka 25 småhus i en etapp kan det grovt sett ge ett tillskott på st. barn. Normalt brukar förskolebarnen vara ca 10 % av befolkningen och skolbarnen ca 13 %. I ett nybyggnadsområde kan andelen barn dock vara större. Tjugofem villor kan ge ett befolkningstillskott på ca 85 personer varav inledningsvis 10 förskolebarn och 17 skolbarn. Areella näringar: Jordbruksområdet, som ianspråktas för tätbebyggelseändamål, är av klass 10. Runt Härslöv finns bara jordbruksmark av klass 10. Åtgärd: Ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Område utgör en mindre väl arronderad markbit avgränsad av Länsmannavägen i öster och markvägen i söder samt befintlig bebyggelse i norr samt ansluter väl till ortens befintliga struktur och ligger nära en ny busshållplats på Länsmannavägen. Utbyggnadsområdet utgör en positiv komplement till orten som möjliggör att befintlig service fortsättningsvis kan bibehållas. En utbyggnad på icke brukningsvärd jordbruksmark kan inte tillgodose det väsentliga samhällsintresset av bibehållen service i Härslöv. 16(19)

17 Flora och fauna/naturmiljö: Inom området finns ingen särskild naturmiljö bortsett från produktionslandskapet. Åtgärder: Mångfalden i floran och fauna kommer troligtvis att öka i villaträdgårdarna. Vatten: Dagvatten från hårdgjorda ytor tas om hand lokalt. Ytvattenavrinning vid kraftiga regn och snösmältning i riktning mot planområdet löses med någon form av avskärande dike/vall. Klimat/Luft: Förändringen bedöms som marginell för att påverka klimatet. Inom området kommer temperaturen att öka något. Husen värmer vintertid. Kultur: Områdets kulturhistoriska värden finns bl.a. i kyrkbyn, gravhögarna och övriga lämningar i närheten. Åtgärder: Bebyggelsen utgör en komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse längs den södra infartsgatan som idag avslutas ganska abrupt. Bebyggelsen ges en mjukare avslutning på byn. Naturresurser: Inom området finns naturresursen jordbruksmark. Resursen försvinner då området exploateras. Oavsett var utbyggnaden sker ianspråktas jordbruksmark då en utbyggnad på icke brukningsvärd jordbruksmark inte kan tillgodose det väsentliga samhällsintresset av bibehållen service i Härslöv. Friluftsliv och rekreation: Jordbruksmarken är inte tillgänglig för rörligt friluftsliv. Åtgärder: Grönområde avsätts för lek och rekreation. Landskapsbild: Området utgör en komplettering till byn. Från i stort alla platser finns utsikt över slätten åt ost och nordost. Landskapsbilden förändras med exploateringen av området främst i närområdet. På håll från söder döljs exploateringen av höjdryggen. Från övriga väderstreck skärmas planområdet delvis av befintlig vegetation och bebyggelse. Se tidigare visade fotomontage och Bilaga till PM Riksintresseområdet för kulturmiljö M;K10 och planområdet Härslöv 36:1 i Landskrona kommun, Wallin, Kulturlandskap och arkeologi. Djurhållning Ingen djurhållning av betydelse eller finns inom 500 m från planområdet. Inga hästgårdar finns inom 200 meter från planområdet. Farligt gods Inga rekommenderade leder för farligt gods transporter förekommer. Trafik Trafiktillskottet genererat av området beräknas bli ca 150 fordonsrörelser/dygn. Buller Den beräknade trafikbelastningen på Länsmannavägen, väg 1161, var år ±14%. fordon/årsmedeldygn (fd/åmd). Ökar antalet bilar, enligt Trafikverket, med ca 1,5 % per år. fram till år 2020 varierar trafiken mellan ca fd/åmd. Gällande buller-riktvärden för trafik enligt prop. 1996/97:53 innehålls inomhus och vid uteplats med 30 meters mottagaravstånd utan avskärmning. 17(19)

18 Enligt miljökonsekvensbeskrivning berörs planområdet inte av maximalnivån 70 dba utomhus för enstaka bullerhändelse. Rekommenderade ljudnivåer innehållas vid Enoch Thulins flygplats. Hinderfrihetsområde med landningsbanans riktning Hälsa och säkerhet / Störningar / Buller / Risker : Inga hälso-, säkerhets-, störnings eller riskproblem kan förutses. Miljökvalitetsnorm Inom planområdet bedöms inte gällande föroreningsnivåer (avseende kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar PM 10 och ozon) överskridas enligt förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. MILJÖPÅVERKAN Vid upprättande av en detaljplan ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 miljöbalken. Bedömningen ska göras med stöd av bilaga 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Bedömningskriterier Bilaga 4 Planen möjliggör att ett ca 4,6 ha stort område ianspråktas med 29 tomter för bostäder, som en utvidgning i sydväst av Härslöv. I stort alla tomter har utsikt över slätten. -Planen bedöms inte ha betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan. -Planen har inte betydelse för integreringen av miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. 18(19)

19 -Planen innebär inte miljöproblem som är relevanta för planen, ej heller förväntas genomförandet av planen förorsaka eller öka miljöproblemen. -Planen har ingen betydelse för genomförandet av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat -Planområdet påverkas av schaktning för tomter, bebyggelse och vägar samt dess respektive genomförande. -Viss trafikökningen på vägnätet från planområdet, som dock bedöms bli marginell. -Riskerna för människors hälsa eller för miljön bedöms som ringa. -Områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen förväntas inte bli märkbara. -Planområdet utgör inte ett direkt utpekat område eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus men ligger inom ett större område, riksintresse för kulturmiljövården, dock väl anpassat till befintliga värden. -Påverkans storlek och fysiska omfattning, bedöms som liten. -Påverkans totaleffekt bedöms som ringa. -Påverkans bedöms inte ha gränsöverskridande art. Planområdet är inte tidigare planlagt. Planområdet utgör en komplettering av Härslöv. Planen bedöms vara förenligt med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Sammanfattningsvis bedöms att planens genomförande inte antas innebära betydande miljöpåverkan, Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (Jmf. 5 -förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden m.m.), varför en miljöbedömning ej görs. Thor Heijkenskjöld Åsa Lindborg Johan Nilsson Arkitekt SAR/MSA Planchef Planarkitekt Plan- och Arkitektur i Malmö AB Landskrona stad Landskrona stad 19(19)

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer