Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge Använda blixten Livevisning g Handhållen h Stativ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ..."

Transkript

1 1 ccc

2 Innehållsförteckning Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge Använda blixten Livevisning g Handhållen h Stativ Bildkontroller Anpassade bildkontroller Fn-knappen Handböcker och tips Hjälp Formatera minneskort Tvåknapps-återställning: Återställning av standardinställningarna Menyguide D VISNINGSMENY C FOTOGRAFERINGSMENY A ANPASSNINGSMENY B INSTÄLLNINGSMENY N RETUSCHERINGSMENY O MIN MENY

3 Knappar och rattar Granskningsknapp för skärpedjup Granskning av skärpedjup. Fokuseringslägesknapp Lägena S och C (autofokus) Kameran fokuserar med autofokus (AF) när du trycker ned avtryckaren halvvägs. I läget S (enpunkts servo-af) låses fokus när kameran fokuserar. I läget C (kontinuerlig fokus) fortsätter kameran att justera fokus tills slutaren utlöses (s. 28). Läge M (manuell) Fokus justeras manuellt med objektivets fokuseringsring. 3

4 Knappar och rattar K-knapp (visning) Visa bilderna på monitorn (s. 24). R-knapp (info) Visa fokuspunkten, slutartid och annan fotograferingsinformation på monitorn (s. 33). X (ökning av visningszoom)/ W-knapp (miniatyrbild/visningszoom) Under visningen ska du trycka på X-knappen om du vill zooma in. När bilden är inzoomad trycker du på W-knappen om du vill zooma ut. AF-områdesväljare Välj hur kameran väljer fokuspunkt för autofokus. H Automatisk AF Kameran identifierar automatiskt motivet och Fokuspunkt fokuspunkten väljs. I Dynamisk AF Användaren väljer fokuspunkten med hjälp av multiväljaren (om valet av fokus är låst vrider du fokusväljarlåset till I). Om motivet tillfälligt flyttar sig från den valda fokuspunkten i fokusläget C (s. 3) fortsätter kameran att fokusera på grundval av information från åtta omgivande fokuspunkter. (s. 28). K Enpunkts AF Användaren väljer fokuspunkten med hjälp av multiväljaren (om valet av fokus är låst vrider du fokusväljarlåset till I). Kameran fokuserar då på motivet enbart vid den valda fokuspunkten. 4

5 O-knapp (radering) (s. 24) Dioptrijusteringsreglage Vrid tills bilden i sökaren är i fokus. Ljusmätarväljare Vrid ljusmätarväljaren om du vill välja en mätmetod. Z Centrumvägd (s. 30) Tilldelar störst vikt till bildens mitt. a Matrix Mäter det mesta av bilden. b Spot Mäter vald fokuspunkt. 5

6 Funktionsrattar Du kan justera inställningarna genom att trycka på en knapp och vrida en av de på kommandorattar som visas nedan. Sekundärratt Kontrollpanel Huvudratt 6

7 Justera blixtkompensation Välj blixtläge Välj steg för gafflingsexponering Aktivera eller avbryt gaffling/välj antal bilder i en gafflingssekvens 7

8 Funktionsrattar Välj bildstorlek * Inställning av bildkvalitet * Finjustera vitbalans * / Ställ in färgtemperatur*/ Välj en förinspelad vitbalans* Välj en vitbalansinställning* ISO-känslighet * 8

9 Ställ in exponeringskompensation Välj exponeringsläge e f g h Programautomatik Slutartidsstyrd bländarautomatik Bländarstyrd tidsautomatik Manuell *Kan även justeras från fotograferingsmenyn (s. 25). 9

10 Funktionsrattar När exponeringsläget har valts kan du justera följande inställningar genom att vrida på funktionsrattarna (s. 9). e Välj en kombination av bländare och slutartid f Välj en slutartid g Välj en bländare h Välj en bländare h Välj en slutartid 10

11 Fotograferingsläge Välj från följande sex fotograferingslägen. Välj ett fotograferingsläge genom att trycka på fotograferingslägesrattens låsknapp och vrida fotograferingslägesratten. Läge Enbild Långsam serietagning Snabb serietagning Livevisning Självutlösare Uppfälld spegel Beskrivning En bild tas varje gång som du trycker på avtryckaren. Kameran tar bilder i långsam takt medan avtryckaren är nedtryckt. Kameran tar bilder i snabb takt medan avtryckaren är nedtryckt. Komponera bilderna på monitorn (s. 14). Ta bilder med självutlösaren. Fäll upp spegeln innan du tar bilder. 11

12 Använda blixten 1 2 Fäll upp blixten. Tryck på knappen för att fälla upp blixten. Den inbyggda blixten fälls upp och börjar laddas. När blixten är helt laddad tänds blixt klarindikatorn (c). Knapp för uppfällning av blixt Välj blixtläge. Tryck på knappen M och vrid huvudratten tills önskad blixtslägesikon visas på den övre kontrollpanelen. M-knappen Huvudratt Kontrollpanel Monitor Läge Monitor Läge Synk på första ridån Långsam synk Röda ögonreducering Röda ögonreducering med långsam synk Synk på bakre ridå 12

13 3 4 Ta bilder. Du bör befinna dig minst 60 cm från motivet när du använder blixten. Om blixten fälls upp i långsamt serietagningsläge (CL) eller i snabbt serietagningsläge (CH) tas bara en bild varje gång som avtryckaren trycks ned. Om du vill granska effekterna från blixten trycker du ned knappen för granskning av skärpedjupet. Kameran avger en förblixt (s. 35). Fäll ned blixten. Tryck blixten försiktigt nedåt tills den klickar på plats. Blixtsynktid Om [1/320 s (Auto FP)] är valt för Anpassad inställning ([Blixtsynktid], s. 34) kan den inbyggda blixten och de externa blixtarna SB-800, SB-600 och SB-R200 användas vid slutartider upp till 1/320 s. [Blixtsynktid] anges till [1/320 s (Auto FP)] Slutartid Blixtenhet Inbyggd blixt (säljes separat) 1/ /320 s Automatisk FP 1/ s Blixtsynk 13

14 Livevisning g Handhållen 1 Välj läget [Handhållen]. Tryck på låsknappen för utlösarlägesratten och vrid fotograferingslägesratten till a (livevisning). På fotograferingsmenyn markerar du [Livevisning] > [Läget Livevisning]. Du kan använda alternativet [Läget Livevisning] på menyn [Livevisning] om du vill välja från enkelbilds- och seriefotograferingslägena. 2 Visa bilden genom monitorns objektiv. Tryck ned avtryckaren helt. Bilden som syns genom objektivet visas på monitorn. Komponera bilden på monitorn. 14

15 3 Fokusera. eller När du komponerar bilden på monitorn trycker du ned avtryckaren halvvägs eller trycker på någon av B-knapparna. Spegeln klickar ned, monitorn stängs av och kameran fokuserar. 4 Kontrollera kompositionen och tryck på avtryckaren. Släpp upp avtryckaren eller B- knappen och kontrollera kompositionen på monitorn. Tryck ned avtryckaren helt. Du hör nu två klick när spegeln hamnar på plats och slutaren utlöses. 15

16 Livevisning h Stativ 1 Välj läget [Stativ]. Tryck på låsknappen för utlösarlägesratten och vrid fotograferingslägesratten till a (livevisning). På fotograferingsmenyn markerar du [Stativ] för [Livevisning] > [Läget Livevisning]. Du kan använda alternativet [Läget Livevisning] på menyn [Livevisning] om du vill välja från enkelbilds- och seriefotograferingslägena. 2 Komponera bilden. Komponera bilden i sökaren och fokusera genom att trycka på någon av B-knapparna. 16

17 3 Visa bilden genom monitorns objektiv. Tryck ned avtryckaren helt. Bilden genom objektivet visas på monitorn. 4 Fokusera. Kameran fokuserar när du trycker på B-knappen. Du kan förstora bilden på monitorn om du vill kontrollera fokus genom att trycka på X. Tryck på J för att avsluta zoomningen. 5 Kontrollera kompositionen och tryck på avtryckaren. När du har kontrollerat komposition och fokus trycker du ned avtryckaren hela vägen för att ta bilden. Du hör nu två klick när spegeln hamnar på plats och slutaren utlöses. 17

18 Bildkontroller Du kan snabbt välja det slutliga utseendet på bilderna genom att välja en förinställd Nikon-bildkontroll på menyn Bildkontroll, eller göra separata detaljerade justeringar för enskilda bildkontrollinställningar. Nikon-bildkontroller Q Standard Standardbearbetning för balanserat resultat. R Neutral Minimibearbetning för naturligt resultat. Bilderna förstärks och får en intensivare S Livfull fotoutskriftseffekt. T Monokrom Tar monokroma bilder. 18

19 Bildkontrollsrastret Visar kontrast och mättnad för den valda bildkontrollen. Q Standard Knapp för miniatyrbild/visningszoom Välj en förinställd variant av den valda bildkontrollen för balanserad skärpa, kontrast och mättnad. Justera enskilda inställningar manuellt. T Monokrom Skapar effekten av monokroma bilder som har tagits med ett färgfilter. Välj den ton som används i monokroma bilder. 19

20 Bildkontroller Anpassade bildkontroller Spara/redigera Redigera en befintlig bildkontroll och spara den som en ny, anpassad bildkontroll. Byt namn Byta namn på befintliga anpassade bildkontroller. Radera Ta bort anpassade bildkontroller. Ladda/spara Spara anpassade bildkontroller på minneskortet, eller ladda anpassade bildkontroller som har skapats med ViewNX (medföljer) eller Capture NX (säljes separat). 20

21 Välj en befintlig bildkontroll. Ändra inställningarna för bildkontroll. Välj ett mål för den anpassade bildkontrollen. Den nya bildkontrollen visas i listan över bildkontroller. Ange namn. 21

22 Fn-knappen Anpassad inställning f4 ([Tilldela FUNC.-knapp (s. 22)]) styr Fnknappens funktion, antingen via knappen enbart eller i kombination med funktionsrattarna.* q Granska e FV-lås B AE/AF-lås C Endast AE-lås D AE-lås (återställ vid utlösning) E AE-lås (håll) F Endast AF-lås s Blixt av t Gafflingsserie a Matrixmätning Z Centrumvägd b Spotmätning Ingen 22 v 1 steg slutare/bländare w Välj nr för icke-cpu-objektiv t Autogaffling x Dynamiskt AF-område Ingen *De flesta alternativ kan också utföras med hjälp av skärpedjupet eller AE-L/AF-L-knappen (s. 36).

23 Handböcker och tips Hjälp Om en d-ikon visas i det nedre vänstra hörnet på monitorn kan du visa hjälpavsnittet genom att trycka på L- knappen (d). Formatera minneskort Håll ned Q- (I och O)-knapparna tills ett blinkande C visas i sökaren och på kontrollpanelen. Om du trycker ned Q-knapparna igen medan indikatorn C blinkar formateras minneskortet. Se till att du kopierar alla bilder, och övriga data som du vill behålla, till en dator innan du fortsätter. Du kan också formatera minneskort på inställningsmenyn (s. 37). Tvåknapps-återställning: Återställning av standardinställningarna Kamerainställningarna i kan återställas till standardvärdena genom att knapparna QUAL och E hålls ned samtidigt i mer än två sekunder (de här knapparna är markerade med en grön QUAL-knappen E-knappen prick). Anpassade inställningar påverkas inte. 23

24 Menyguide D VISNINGSMENY Radera Markerad Alla Visningsmapp ND300 Alla Aktuell Dölj bild Välj/ange Avmarkera alla? Visningsläge Klar Grundläggande fotoinfo Högdagrar Fokuspunkt Detaljerad fotoinfo RGB-histogram Data Bildvisning På Av Efter radering Visa nästa Visa förra Fortsätt som tidigare Rotera hög På Av Objekt som markeras med ikonen CF kan sparas på minneskortet med hjälp av alternativet [Spara/ladda inställningar] > [Spara inställningar] på kamerans inställningsmeny (s. 39). De sparade inställningarna kan kopieras till andra D300-kameror genom att minneskortet sätts in i kameran och [Spara/ladda inställningar] > [Ladda inställningar] väljs. 24 D VISNINGSMENY

25 I menyguiden visas alternativen på menyernas två högsta nivåer. Bildspel Utskriftsjobb (DPOF) Start Bildintervall Välj/ange Avmarkera alla? C FOTOGRAFERINGSMENY Fotograferingsmenybank A B C D Byt namn Återställ fotograferingsmenyn Ja Nej Aktiv mapp Nytt mappnummer Välja mapp Namnge fil Namnge fil Bildkvalitet (s. 8) NEF (RAW) + JPEG hög NEF (RAW) + JPEG normal NEF (RAW) + JPEG låg NEF (RAW) TIFF (RGB) JPEG hög JPEG normal JPEG låg Bildstorlek Stor Mellan (s. 8) Liten C FOTOGRAFERINGSMENY 25

26 Menyguide JPEG-komprimering Liten filstorlek Optimal bildkvalitet Sparar i NEF (RAW) Typ Bitdjup för NEF (RAW) Vitbalans Auto (s. 8) Glödlampa Lysrör Direkt solljus Blixt Moln Skugga Välj färgtemperatur Förinställ manuellt Ställ in bildkontroll Standard Neutral Livfull Monokrom Hantera bildkontrollen Spara/redigera Byt namn* Radera* Ladda/spara Färgrymd srgb Adobe RGB *Detta är inte möjligt om ingen anpassad bildkontroll finns. 26 C FOTOGRAFERINGSMENY

27 Aktiv D-Lighting Brusreducering för lång NR Brusreducering för högt ISO Inställningar för ISO-känsl. Hög Normal Låg Av På Av Hög Normal Låg Av ISO-känslighet Automatisk ISO-känslighet (s. 8) Livevisning Läget Livevisning (s. 14) Utlösarläge Multiexponering Klar Antal bilder Autoförstärkning Intervalltimerfotografering Välj starttid Nu Starttid C FOTOGRAFERINGSMENY 27

28 Menyguide A ANPASSNINGSMENY Bank för anpassade inställn. A B C D Byt namn Nollställ anpassade inställn. Ja Nej a Autofokus a1 Välj AF-C-prioritet Utlösning Utlösning + fokusering Fokusering a2 Välj AF-S-prioritet Utlösning Fokusering a3 Dynamiskt AFområde* 9 punkter 21 punkter 51 punkter 51 punkter (3D-följning) a4 Fokusföljning med låsning Lång Normal Kort Av *Gäller bara när fokuslägesväljaren vrids till läget C. 28 A ANPASSNINGSMENY

29 a Autofokus a5 AF-aktivering Slutare/AF-ON a6 a7 a8 Loopa val av fokuspunkt AFpunktsbelysning AFpunktsmarkering a9 Inbyggd AF-hjälplampa a10 AF-ON för MB-D10 Endast AF-ON Auto På Av Loopning Ingen loopning 51 punkter 11 punkter På Av AF-ON AE/AF-lås Endast AE-lås AE-lås (återställ vid utlösning) AE-lås (håll) Endast AF-lås Samma som FUNC. -knappen A ANPASSNINGSMENY 29

30 Menyguide b Mätning/exponering b1 b2 b3 b4 b5 b6 ISOkänslighetssteg EV-steg för exp.kontroll Exponeringskomp./ finjuster. 1/3 steg 1/2 steg 1 steg 1/3 steg 1/2 steg 1 steg 1/3 steg 1/2 steg 1 steg Enkel På (autoåterställning) exponeringskomp. På Av Centrumvägt φ 6 mm område φ 8 mm φ 10 mm φ 13 mm Medel Finjustera optimal Ja exponer. Nej 30 A ANPASSNINGSMENY

31 c Timers/AE-lås c1 Avtryckarens AE-L På Av c2 Fördr. innan 4 s automätning av 6 s 8 s 16 s 30 s 1 min. 5 min. 10 min. 30 min. Ingen gräns c3 Självutlösarfördröjning 2 s 5 s 10 s 20 s c4 Monitor 10 s av-fördröjning 20 s 1 min. 5 min. 10 min. A ANPASSNINGSMENY 31

32 Menyguide d Fotografering/visning d1 Signal Hög Låg Av d2 Stödlinjer i På sökaren Av d3 Sökarvarning På Av d4 Bildhastighet för LS-läget 7 bps 6 bps 5 bps 4 bps 3 fps 2 bps 1 bps d5 Max antal exponer. i följd d6 Filnummersekvens På Av Återställ 32 A ANPASSNINGSMENY

33 d Fotografering/visning d7 Visn. av Auto fotograferingsinfo Manuell d8 LCD-belysning På Av d9 Exponeringsfördröjning På Av d10 Batteritypen LR6 (AA alkaliska) MB-D10 HR6 (AA Ni-MH) FR6 (AA litium) ZR6 (AA Ni-Mn) d11 Batteriordning Använd MB-D10-batt. först Använd kamerabatt. först A ANPASSNINGSMENY 33

34 Menyguide e Gaffling/blixt e1 Blixtsynktid 1/320 s (Auto FP) 1/250 s (Auto FP) 1/250 s 1/200 s 1/160 s 1/125 s 1/100 s 1/80 s 1/60 s e2 Blixtslutartid 1/60 s 1/30 s 1/15 s 1/8 s 1/4 s 1/2 s 1 s 2 s 4 s 8 s 15 s 30 s 34 A ANPASSNINGSMENY

35 e Gaffling/blixt e3 Blixtkontr. för TTL inbyggd blixt Manuell Repeterande blixt Kommandoläge e3 Extern blixt* TTL Manuell e4 Modelleringsblixt På Av e5 Autogafflingsinställning AE & blixt Endast AE Endast blixt Vitbalansgaffling e6 Autogaffling Blixt/slutartid (M-läge) Blixt/slutartid/bländare Blixt/bländare Endast blixt e7 Gafflingsföljd Mätare > under > över Under > mätare > över *Ändras till [Extern blixt] när en extern SB-400-blixtenhet ansluts och slås på. A ANPASSNINGSMENY 35

36 Menyguide f Reglage f1 Multiväljarens mittknapp* Fotograferingsläge Visningsläge f2 Multiväljare Återst. fördr. för mätaravst. Gör inget f3 Fotoinfo/visning Info C/PB D Info D/PB C f4 Tilldela FUNC.- FUNC.-knapptryckning knapp (s. 22) FUNC.-knapp och rattar f5 Ange Granskningsknapptryckning granskningsknapp Granska och funktionsrattar f6 Tilldela AE-L-/AF-L-knapptryckning AE-L/AF-L-knapp AE-L/AF-L + funktionsrattar f7 Anpassa Omvänd rotering funktionsrattar Ändra primär/sekundär Bländarinställning Menyer och visning f8 Släpp knapp och Ja använd ratt Nej f9 Om inget Slutaren inaktiverad minneskort finns? Slutaren aktiverad f10 Kasta om indikatorer *Standardvärdet för [Fotograferingsläge] är [Välj mittenfokuspunkt]. Standardvärdet för [Visningsläge] är [Miniatyrbild på/av]. 36 A ANPASSNINGSMENY

37 B INSTÄLLNINGSMENY Formatera minneskort Ja Nej LCD-ljusstyrka 3 +3 Rengöra bildsensorn Rengör nu Rengöring vid start och avstängning Fälla upp spegeln för Start rengör. Videoläge NTSC PAL HDMI Auto 480p (progressiv) 576p (progressiv) 720p (progressiv) 1080i (sammanflätad) Världstid Tidszon Datum och tid Datumformat Sommartid B INSTÄLLNINGSMENY 37

38 Menyguide Språk (Language) Bildkommentar Klar Ange kommentar Bifoga kommentar Automatisk bildrotering På Av USB Masslagring MTP/PTP Referensbild för damm Start Rengör sensorn och starta Batteriinformation 38 B INSTÄLLNINGSMENY

39 Trådlös sändare Läge Överföringsinställningar Skriv ut Enhetsinfo Enhetsinställningar Bildautentisering På Av Spara/ladda inställningar Spara inställningar Ladda inställningar GPS Automätning av Position Data för icke-cpuobjektiv Objektivnummer Klar Brännvidd (mm) Största bländare AF-finjustering AF-finjustering (På/Av) Sparat värde Standard Lista sparade värden Firmwareversion B INSTÄLLNINGSMENY 39

40 Menyguide N RETUSCHERINGSMENY D-Lighting Hög Normal Låg Rödaögonreducering Beskärning Monokrom Svartvitt Sepia Cyanotypi Filtereffekter Skylight Varmtonsfilter Färgbalans Bildöverlägg Jämförelse sida vid sida O MIN MENY Lägg till objekt Visningsmeny Fotograferingsmeny Anpassningsmenyn Inställningsmeny Retuscheringsmeny Ta bort objekt* Rangordna objekt *Du kan också ta bort objekt genom att markera dem på Min meny och trycka på O-knappen två gånger. 40 N RETUSCHERINGSMENY Tryckt i Europa SB7J01(1B) 6MB0051B-01

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för "frågor och svar".

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för "frågor och svar".

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckningen 0 x xvii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 iv ix Vet du vad du vill göra men

Läs mer

Innehållsförteckning Fotografera Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå...

Innehållsförteckning Fotografera Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå... Guide till professionella inställningar Sv Innehållsförteckning Fotografera 1 Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå... 14 Minska kameraoskärpa:

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning se s. viii xiii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar se s. iv vii Vet du vad du vill

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion

Innehållsförteckning. Introduktion Teknisk guide Sv Introduktion Den här Tekniska guiden beskriver i detalj de fotografiska tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning 0 iv viii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii iii Vet du vad du vill göra men

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nya funktionerna i den här uppdatering av den fasta programvaran, och hur de fungerar, beskrivs här. Läs mer i Handledning. 2011 Sony Corporation A-E1L-100-91(1) Funktioner

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Inledning Kamerans delar Grundläggande fotografering och bildvisning Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Spela in och spela upp filmer Allmänna kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Nya funktioner. Version 2.00

Nya funktioner. Version 2.00 Nya funktioner Version 2.00 Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det du söker i: i Innehållsförteckning 0 vi x Hitta poster med hjälp av funktioner eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii v Vet du vad du vill göra

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera Se Nikon Guide till Digital Fotografering med Digitalkamera Om den här handboken Ämnena i den här handboken är ordnade från enkla till avancerade. I följande kapitel finns allt du behöver veta för enkel

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera Se Nikon Guide till Digital Fotografering med Digitalkamera Om den här handboken Avsnitten i den här handboken är ordnade från enkelt till avancerat. Följande kapitel innehåller allt du behöver veta för

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Varumärkesinformation Microsoft och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor.

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. E-30 Art Filter, Dubbelexponering, Trådlös blixt, Flera bildförhållanden 11 punkters AF-system High Speed Live MOSsensor med 12,3 Megapixel Live View med vinklingsbar LCD Sekvensfotografering med 5 bps

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

Fantastisk fotografering inom räckhåll

Fantastisk fotografering inom räckhåll Fantastisk fotografering inom räckhåll Riktig kamera, mycket nöje Automatisk fotograferingsglädje och kreativ utveckling Är du på jakt efter en riktig digital SLR-kamera som är enkel att använda? Vill

Läs mer

Menyguide DIGITALKAMERA

Menyguide DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA Menyguide Denna handbok innehåller information om menyalternativ och tillbehör, och om att ansluta kameran till andra enheter. För information om grundläggande användning av kameran, se Användarhandboken

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Filter. Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll. Mycket lätt att använda

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Filter. Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll. Mycket lätt att använda E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Utomordentliga prestanda. Graciös design.

Utomordentliga prestanda. Graciös design. Utomordentliga prestanda. Graciös design. Den första Nikon-kameran med bildsensor i FX-format Nikon D3 innebar ett genombrott inom digital fotografering och förändrade för alltid de professionella fotografernas

Läs mer

Din manual NIKON D60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3239738

Din manual NIKON D60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3239738 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON D60. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

X100F. Nya funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA

X100F. Nya funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA BL00004959-D00 SV DIGITAL CAMERA X100F Nya funktioner Version 2.00 Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE PRO Med FLIR ONE Pro kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och visuella bilder.

Läs mer

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull FÖRNYA DIG Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull Var djärv med motiv i svagt ljus: lågt

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer FUJIFILM X100T Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf, finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok

Läs mer

D I G I T A L S L R - K A M E R A. Ditt liv är ett mäster verk. 10,2 effektiva megapixel

D I G I T A L S L R - K A M E R A. Ditt liv är ett mäster verk. 10,2 effektiva megapixel D I G I T A L S L R - K A M E R A Ditt liv är ett mäster verk 10,2 effektiva megapixel 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8g IF-ED Exponeringsläge: [A] 1/160 sekund, f/2.8 Vitbalans: Auto Känslighet:

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Autobixt BRUKSANVISNING

Autobixt BRUKSANVISNING Autobixt BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du valt autoblixt AF540FGZ II/AF360FGZ II. Förutom enkel dagsljusfotografering med P-TTL auto, medger AF540FGZ II/AF360FGZ II och trådlöst styrd fotografering

Läs mer

Startguide. Inledning. De första stegen. Ta bilder. Övriga funktioner. Installera PictureProject. Visa bilder på en dator DIGITALKAMERA

Startguide. Inledning. De första stegen. Ta bilder. Övriga funktioner. Installera PictureProject. Visa bilder på en dator DIGITALKAMERA Startguide Inledning De första stegen Ta bilder Övriga funktioner Installera PictureProject Visa bilder på en dator DIGITALKAMERA Se Inledning Förpackningens innehåll Ta ur kameran och tillbehören ur kartongen

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

I AM READY TO IMPRESS

I AM READY TO IMPRESS EFFEKTIVA MEGAPIXLAR VINKLINGSBAR PEKSKÄRM FOKUSPUNKTER INBYGGD WI-FI I AM READY TO IMPRESS www.nikon.se Bättre bilder än någonsin Gör världen rättvisa med den nya D5500. Den här smidiga, kraftfulla D-SLR-kameran

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

PENTAX Q7 Bruksanvisning

PENTAX Q7 Bruksanvisning Inledning 1 Digitalkamera PENTAX Q7 Bruksanvisning Förberedelser Fotografering Uppspelning Inställningar Tillägg 2 3 4 5 6 Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson HDR den enkla vägen av Kristoffer Ingemansson Att ta sina bilder Allting börjar ju så klart med att man letar upp ett motiv och tar sina bilder, men man bör även tänka på en del speciella saker när man

Läs mer

*Trådlös anslutning till smarta enheter är tillgängligt via den trådlösa mobiladaptern WU-1a som säljs separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.

*Trådlös anslutning till smarta enheter är tillgängligt via den trådlösa mobiladaptern WU-1a som säljs separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon. *Trådlös anslutning till smarta enheter är tillgängligt via den trådlösa mobiladaptern WU-1a som säljs separat I AM ALL YOUR IDEAS iamnikon.se Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5g ED Bildkvalitet:

Läs mer

I AM THE BIG PICTURE. iamnikon.se

I AM THE BIG PICTURE. iamnikon.se I AM THE BIG PICTURE iamnikon.se SMÅ DETALJER, STORA BILDER, FILMER SOM HÅLLER TV-KVALITET Vad krävs för att återge bilder på ett perfekt sätt? Hög upplösning? Fin bildstruktur? Bra färgåtergivning?

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

E-3. Tekniska data. Typ. Sökare. Bildsensor. Processor. Live Preview. Filter. Världens snabbaste autofokussystem. Preofessionellt arbetsredskap

E-3. Tekniska data. Typ. Sökare. Bildsensor. Processor. Live Preview. Filter. Världens snabbaste autofokussystem. Preofessionellt arbetsredskap E-3 Preofessionellt arbetsredskap 11 punkters AF-system Inbyggd bildstabilisator Kvalificerad bildhantering med nya TruePic III Världens snabbaste autofokussystem Sekvensfotografering med 5 bps och 17

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.com

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.com I AM YOUR GUIDE iamnikon.com Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) Exponering: [M]-läge, 1/250 sekund, f/8 Vitbalans: Färg temperatur (4

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) Exponering: [M]-läge, 1/250 sekund, f/8 Vitbalans: Färg temperatur (4 Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) Exponering: [M]-läge, 1/250 sekund, f/8 Vitbalans: Färg temperatur (4 550 K) ISO-känslighet: ISO 100 Bildkontroll: Standard

Läs mer

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com I AM SHARING MY VIEW www.europe-nikon.com Ta underbara bilder. Dela dem på direkten. 24,2 Gör dig redo för något speciellt. EXPEED 4 Ta den helt nya Nikon D5300 megapixlar som guide och Nikons värld utan

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie Digital fotografering och bildbehandling 7,5hp 1 av 5 Syfte Syftet med uppgiften är att kursdeltagaren skall kunna skaffa sig kunskap om vilka inställningar

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

AUTO ZOOM ELECTRONIC OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT BRUKSANVISNING. Please read this operating manual carefully first for proper use.

AUTO ZOOM ELECTRONIC OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT BRUKSANVISNING. Please read this operating manual carefully first for proper use. AF540FGZ_OPM_SWE.book Page 0 Monday, January 17, 2011 10:32 AM ELEKTRONISK BLIXT AUTO ZOOM ELECTRONIC MED FLASH AUTOZOOM UNIT BRUKSANVISNING OPERATING MANUAL Studera bruksanvisningen noggrant innan du

Läs mer

GUNNAR OLSSONS FOTO. Hornsgatan 91 Stockholm Tel FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0

GUNNAR OLSSONS FOTO. Hornsgatan 91 Stockholm Tel FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0 GUNNAR OLSSONS FOTO Hornsgatan 91 Stockholm Tel 08 55 60 60 50 www.gofoto.se FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0 Fujifilm Fujifilm X PRO2 i paket med FUJIFILM XF 35/2,0 R WR. X Pro2 är Fujifilms bästa, snabbaste

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

I AM ADRENALINE. iamnikon.se

I AM ADRENALINE. iamnikon.se I AM ADRENALINE iamnikon.se KRAFT OCH FLEXIBILITET SOM TAR DIG FRAMÅT Dra nytta av Nikons DX-format som ger mer rörelsefrihet till hela kamerasystemet, även objektiven. Det kompakta och lätta D7100-systemet

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-469-856-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α E-fattning Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE ILCE-3000 om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

I AM TALENTED. iamnikon.se

I AM TALENTED. iamnikon.se I AM TALENTED iamnikon.se En kreativ vinkling. Ta bilder ur nya perspektiv vinklingsbar LCD-monitor D5100 ger med sin utfällbara och vinklingsbara LCD-monitor många spännande möjligheter att fånga världen

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

E PM1 1442 Kit Brun. Tar fantastiska bilder på ett snyggt sätt. Tekniska data. Typ. Bildsensor. Processor. Filter

E PM1 1442 Kit Brun. Tar fantastiska bilder på ett snyggt sätt. Tekniska data. Typ. Bildsensor. Processor. Filter E PM1 1442 Kit Brun Extremt snabbb kontrast AF Live Guide för stillbilder och filmer, helt intuitiv och lätt att använda Kraftfull TruePic VI bildprocessor. Full HD Movie med stereoljud, skärpedjup kombinerat

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer