Q Halvårsrapport JANUARI JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q2 2015. Halvårsrapport JANUARI JUNI 2015"

Transkript

1 Q Halvårsrapport JANUARI JUNI 2015 Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 9 procent till (3 339). I lokala valutor var nettoomsättningen något högre än föregående år. Rörelseresultatet från produktområden 1) för andra kvartalet ökade med 9 procent till 937 (862). I lokala valutor minskade rörelseresultatet från produktområden 1) med 1 procent. Rörelseresultatet 2) för andra kvartalet uppgick till (941). Exkluderat en omstruktureringskostnad om 42, som relaterar till flytten av distributionsanläggningar i Sverige och som redovisats som en större engångspost, uppgick rörelseresultatet till (941). Resultat per aktie (före utspädning) uppgick till 3:62 SEK (3:27) för andra kvartalet. Resultat per aktie, justerat, 3) uppgick till 3:79 SEK (3:27). 1) Rörelseresultatet från Swedish Match produktområden, vilket exkluderar större engångsposter och resultatandel i STG. 2) Rörelseresultatet för koncernen inkluderar större engångsposter och resultatandel i STG. 3) Justerat för större engångspost.

2 VD Lars Dahlgren kommenterar: Viktiga grundpelare i vår strategi är att försvara och utveckla vår marknadsposition samt att leda utvecklingen av snus som kategori i Skandinavien. En stor utmaning för Swedish Match har under de senaste åren varit att stoppa de marknadsandelstapp som vi erfarit på den svenska snusmarknaden. Under det andra kvartalet har vi i detta avseende gjort tydliga framsteg och vår marknadsandel för snus i Sverige har ökat jämfört med det första kvartalet. Att vända vår negativa marknadsandelstrend har krävt hårt arbete och målinriktade satsningar inom alla prissegment. Samtidigt som vi arbetat med att försvara vår position på den svenska marknaden har vår amerikanska verksamhet levererat imponerande vinsttillväxt som förstärkts av en stark dollar. Vår svenska snusverksamhet utgör den största verksamheten inom Swedish Match. Att erbjuda våra konsumenter snus av högsta kvalitet har länge varit grunden till vår strategi och sedan början av 2014 har vi varit fast beslutade att vidta åtgärder som krävs för att försvara vår ledande position på den svenska snusmarknaden. Åtgärderna har inkluderat utökade resurser för forskning och utveckling, avsaknad av prisökningar, prisompositionering av varumärket Kronan, introduktion av nya varianter och förpackningar för vårt lågprisvarumärke Kaliber och nu senast vår lansering av den innovativa snusserien XRANGE på den svenska marknaden. Efter endast några månader på marknaden har XRANGE tagit en marknadsandel på väl över 3 procent. Inom lågprissegmentet har våra varumärken Kronan och Kaliber ökat 3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Medan vår totalandel i Sverige minskade med en procentandel i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år, ökade vår andel jämfört med det första kvartalet. Kategoritillväxten på den svenska marknaden accelererade jämfört med det första kvartalet. Till följd av den tidiga påsken minskade dock, trots den starka kategoritillväxten, våra leveranser av snus under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. I Norge fortsatte snuskategorin att växa starkt under kvartalet. Vår innovativa snusserie General G.3 har fortsatt att ta marknadsandelar och produktfamiljen har nyligen utökats med flera varianter. Swedish Match totala marknadsandel i Norge fortsatte dock att minska då marknadsandelsökningen för G.3 inte kompenserade för några av våra andra produkters negativa trend. Leveranserna i Norge påverkades också negativt av den tidiga påsken. Under det andra kvartalet levererade vår verksamhet i USA återigen ett utomordentligt starkt resultat i lokal valuta och resultatet förstärktes ytterligare till följd av en betydligt starkare amerikansk dollar. Vår amerikanska cigarrverksamhet fortsatte att uppvisa stark utveckling med både volymtillväxt och en förbättrad portföljmix. Volymerna för tuggtobak minskade men i långsammare takt än under det första kvartalet. Detta sammantaget innebar att rörelseresultatet för produktområdet Övriga tobaksprodukter noterade en ny rekordnivå, även delvis positivt påverkat av avsaknaden av avgifterna för the tobacco quota buy-out program från och med det fjärde kvartalet Vår verksamhet för moist snuff i USA uppvisade fortsatt tillväxt för portionsprodukter och större tubs -förpackningar vilket är i linje med vår strategi att stärka vår position inom segment med bättre tillväxt. Vi gjorde även goda framsteg med svenskt snus i USA med högre volymer och förbättrad lönsamhet. Beträffande våra Modified Risk Tobacco Product-ansökningar för vårt snusvarumärke General förväntar vi oss ett beslut från FDA under det tredje kvartalet. Produktområdet Tändprodukter uppvisade ett ovanligt svagt kvartal. Medan tändstickor levererade ett gott resultat påverkades tändarna negativt av låga volymer, särskilt till Ryssland i början av kvartalet. Igår tillkännagav vi beslutet att avsluta vårt joint venture-samarbete, SMPM International, och att vi framgent kommer att utveckla egna strategier för kommersialisering av snus utanför Skandinavien och USA. Sammanfattningsvis är det mycket uppmuntrande att se att våra satsningar på den skandinaviska marknaden som inbegriper att erbjuda ett komplett utbud av konkurrenskraftiga produkter ger resultat. Jag är också nöjd med vår fortsatt starka verksamhet i USA och de framsteg vi gör i USA med snusvarumärket General

3 Sammandrag av koncernens resultaträkning april-juni % % 2014 Nettoomsättning Rörelseresultat från produktområden 1) Rörelseresultat 2) Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal från produktområden 1), % 25,7 25,8 25,7 26,3 25,9 Rörelsemarginal 2), % 28,0 28,2 29,0 28,3 28,4 Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3:62 3: :31 6: :23 Resultat per aktie, justerat, före utspädning, SEK 3) 3:79 3: :19 6: :23 1) Exklusive större engångsposter och resultatandel i STG. 2) Inklusive större engångsposter och resultatandel i STG. Swedish Match resultatandel i STG för de första sex månaderna 2015 inkluderar en justering om 56 relaterad till 2014 till följd av en omvärdering av nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar. Se Not 3. 3) Justerat för en större engångspost under det andra kvartalet 2015 (-42 före skatt) och även för den ovan nämnda STGjusteringen för de första sex månaderna Det andra kvartalet (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan andra kvartalet 2015 och andra kvartalet 2014). Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 9 procent till (3 339). Valutaomräkning påverkade jämförelsen av nettoomsättningen positivt med 290. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med mindre än 1 procent och påverkades negativt av den tidiga påsken. Resultat Rörelseresultatet från produktområden ökade med 9 procent till 937 (862). I lokala valutor minskade rörelseresultatet från produktområden med 1 procent. I lokala valutor ökade rörelseresultatet för Övriga tobaksprodukter men minskade för Snus och moist snuff samt för Tändprodukter. Resultatandelen i STG, efter finansnetto och skatt, uppgick till 126 (78). Rörelseresultatet under det andra kvartalet inkluderar en större negativ engångspost om 42 relaterad till flytten av distributionsanläggningar i Sverige. Rörelseresultatet, inklusive den större engångsposten och resultatandelen i STG, ökade med 9 procent till (941). Exklusive den större engångsposten ökade rörelseresultatet med 13 procent. Valutaomräkning har påverkat jämförelsen av rörelseresultatet, inklusive resultatandelen i STG, positivt med 89. Koncernens finansnetto uppgick till -115 (-125) och skattekostnaden uppgick till 200 (165), vilket motsvarar en redovisad skattesats på 22,1 procent (20,2). Periodens resultat ökade med 8 procent till 705 (651). Resultatet per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3:62 SEK (3:27) för det andra kvartalet medan resultatet per aktie, justerat för större engångspost, före och efter utspädning, ökade till 3:79 SEK (3:27). De första sex månaderna (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan de första sex månaderna 2015 och de första sex månaderna 2014). Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 10 procent till (6 353). Valutaomräkning påverkade jämförelsen av nettoomsättningen positivt med 604. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 1 procent. Handelns minskning av lagernivåer i Skandinavien som följde efter tobaksskattehöjningarna den 1 januari bedöms ha påverkat nettoomsättningen negativt med något mindre än 2 procent

4 Resultat Rörelseresultatet från produktområden uppgick till (1 672). I lokala valutor minskade rörelseresultatet från produktområden med 2 procent, negativt påverkat av handelns minskning av lagernivåer i Skandinavien. Resultatandelen i STG, efter finansnetto och skatt, uppgick till 274 (127) och påverkades positivt av en justering relaterad till en omvärdering av nyttjandeperioder främst för varumärken. Justerat för denna omvärdering uppgick resultatandelen i STG till 217 (127). Rörelseresultatet, inklusive resultatandelen i STG och större engångsposter, uppgick till (1 798). Valutaomräkning påverkade jämförelsen av rörelseresultatet positivt med 184. Koncernens finansnetto uppgick till -230 (-251) och skattekostnaden uppgick till 379 (316), vilket motsvarar en redovisad skattesats på 21,0 procent (20,4). Periodens resultat ökade med 16 procent till (1 231). Resultatet per aktie, före utspädning, ökade till 7:31 SEK (6:18) och resultatet per aktie, efter utspädning, ökade till 7:30 SEK (6.18) för de första sex månaderna. Resultatet per aktie, justerat för större engångspost och effekten från omvärdering av nyttjandeperioder för STG, före utspädning, ökade till 7:19 SEK (6:18) och efter utspädning, till 7:18 SEK (6:18). General G.3 G.3 står för Generation 3 by General. Namnet syftar till den tredje generationens snus från General. Första generationen är lössnuset som lanserades redan 1866 av Johan A. Boman och den andra generationen är portionssnuset som lanserandes på sjuttiotalet. Varumärket G.3 lanserades 2014 och är specifikt utvecklat för den norska marknaden. Sedan lanseringen av de första två Extra Strong-varianterna har produktfamiljen nyligen utökats med fyra nya varianter

5 Snus och moist snuff Highlights andra kvartalet: Swedish Match marknadsandel i Sverige ökade sekventiellt från första kvartalet Lågprissegmentets andel av den svenska marknaden var stabil under det andra kvartalet Nettoomsättningen och rörelseresultatet ökade i USA för både moist snuff och svenskt snus Nyckeltal april-juni % % 2014 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 40,5 44,4 39,4 44,1 44,1 EBITDA EBITDA marginal, % 44,0 47,6 43,0 47,5 47,6 Det andra kvartalet (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan andra kvartalet 2015 och andra kvartalet 2014). Nettoomsättningen för Snus och moist snuff var oad och påverkades positivt av en starkare amerikansk dollar jämfört med den svenska kronan. Försäljningen i Skandinavien påverkades negativt till följd av den tidiga påsken som under det första kvartalet påverkade försäljningen positivt. Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 514 (562). Den starkare amerikanska dollarn jämfört med den svenska kronan hade en begränsad positiv påverkan på rörelseresultatet i och med att Swedish Match fortsatt hade kostnader för expansionen av svenskt snus i USA. Den högre försäljningsandelen från den amerikanska verksamheten tillsammans med lägre rörelsemarginal i Skandinavien påverkade rörelsemarginalen för produktområdet negativt. Den totala nettokostnaden för snussatsningen utanför Skandinavien uppgick till 76 (72), negativt påverkat av en starkare amerikansk dollar. I Skandinavien minskade leveransvolymerna mätt i antal dosor med nära 3 procent. Swedish Match underliggande volymer i konsumentledet, justerat för kalendereffekter, beräknas ha ökat med 1 procent. Den svenska marknaden, mätt i antal dosor, fortsatte att växa och Swedish Match bedömer att den underliggande totala marknaden i Skandinavien mätt i antal dosor ökade med något mer än 3 procent. Den norska marknaden fortsatte att växa i en snabbare takt än den svenska marknaden. I jämförelse med föregående år har lågprissegmentets andel av totalmarknaden ökat i Sverige. Under det andra kvartalet har dock lågprissegmentets andel av totalmarknaden varit stabil och utgjorde cirka 46 procent av den svenska marknaden sett till volym, vilket var detsamma som vid utgången av det första kvartalet. Swedish Match marknadsandel inom detta segment fortsatte att växa och var nära 41 procent i slutet av det andra kvartalet. Under det andra kvartalet lanserade Swedish Match framgångsrikt snusserien XRANGE ett nytt innovativt produktsortiment med premiumprodukter till ett konkurrenskraftigt pris på den svenska marknaden. XRANGE har mottagits mycket väl av konsumenterna och den nya lanseringen var en viktig bidragande orsak till Swedish Match marknadsutveckling under kvartalet. Swedish Match marknadsandel ökade sekventiellt från 68,8 procent under det första kvartalet till 69,1 procent under det andra kvartalet

6 I Norge fortsatte den innovativa snusserien General G.3 att ta marknadsandelar under kvartalet, men Swedish Match totala marknadsandel minskade både jämfört med det första kvartalet och med föregående år. Swedish Match nettoomsättning i Skandinavien minskade, främst till följd av kalendereffekter på grund av den tidiga påsken samt pris/mixeffekter inom produktportföljen. Under de senaste tolv månaderna har Swedish Match tagit viktiga steg mot att stärka sin långsiktiga position på den svenska marknaden. Den ökade marknadsandelen inom det växande lågprissegmentet, prisompositioneringen av varumärket Kronan i Sverige under 2014 och den senaste lanseringen av snusserien XRANGE i Sverige har medfört ett lägre genomsnittligt försäljningspris per dosa. Redovisat rörelseresultat och rörelsemarginal för snus i Skandinavien minskade till följd av ett lägre genomsnittligt försäljningspris per dosa samt lägre volymer och negativa skaleffekter till följd av den tidiga påsken. I USA var nettoomsättningen för snusvarumärket General betydligt högre, drivet av ökade volymer och högre pris. Rörelseförlusten i lokal valuta var lägre i och med det förbättrade bruttoresultatet i kombination med något lägre marknadsföringskostnader. Swedish Match bedömer att tillväxen för snuskategorin i USA accelererade under kvartalet och att Swedish Match fortsatte att öka sin marknadsandel. I verksamheten för moist snuff i USA fortsatte volymerna, mätt i antal dosor, att öka för portionsprodukter och de större tubs -förpackningarna medan volymerna för lössnusprodukter minskade. De totala leveransvolymerna minskade med mindre än 1 procent. Nettoomsättningen och rörelseresultatet ökade i amerikanska dollar i och med ett högre genomsnittligt försäljningspris. Marknaden för moist snuff i USA fortsatte att växa i volym. De första sex månaderna (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan de första sex månaderna 2015 och de första sex månaderna 2014). Nettoomsättningen för produktområdet minskade med 4 procent i lokala valutor och påverkades negativt av handelns minskning av lagernivåer inför en markant skattehöjning på snus från den 1 januari 2015 i Sverige samt pris/mix-ingar inom produktportföljen. Rörelseresultatet uppgick till 970 (1 067) och inkluderade nettokostnader för satsningen på svenskt snus utanför Skandinavien om 162 (150). I Skandinavien minskade leveransvolymerna med 3 procent, med en större andel lågprisprodukter i produktportföljen. Swedish Match bedömer att bolagets underliggande volymer på den skandinaviska marknaden (exklusive handelns lagerminskning och kalendereffekter) ökade med något mindre än 1 procent i konsumentledet. Procentuellt sett minskade nettoomsättningen i Skandinavien mer än leveransvolymerna. Rörelseresultatet för snus i Skandinavien minskade till följd av handelns lagerminskningar samt pris/mixeffekter inom produktportföljen. I USA ökade nettoomsättningen för moist snuff i lokal valuta med 2 procent högre volymer och ett något högre genomsnittligt pris per dosa. I lokal valuta ökade rörelseresultatet för moist snuff. Swedish Match leveransvolymer Snus, miljoner dosor, Skandinavien 58,4 60, ,7 113, ,1 Moist snuff, miljoner dosor, USA 33,2 33,5-1 68,7 67, ,6 Swedish Match marknadsandelar för snus i Skandinavien 1) Procent april-juni % % 2014 april-juni %- % andel andel 2014 Snus, Sverige, totalt 69,1 70,1-1,0 68,9 70,1-1,2 69,9 Snus, Sverige, premium 93,5 94,1-0,6 93,5 94,2-0,7 94,0 Snus, Sverige, lågpris 40,7 37,5 3,2 40,3 37,4 2,9 38,1 Snus, Norge, totalt 56,8 60,5 3,7 57,6 61,1-3,5 60,1 1) Swedish Match estimat baserade på Nielsen data (exklusive tobakister): 13-veckor och 1 januari till 28 juni

7 Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) Highlights andra kvartalet: Högre nettoomsättning och rörelseresultat i lokal valuta till följd av en stark utveckling för cigarrer Cigarrvolymerna på samma höga nivå som under det första kvartalet Den starka amerikanska dollarn resulterade fortsatt i att nettoomsättning och rörelseresultat ökade ytterligare omräknat till svenska kronor Nyckeltal april-juni % % 2014 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 42,2 39,9 41,7 39,4 39,2 EBITDA EBITDA marginal, % 43,7 41,6 43,2 41,1 41,0 Det andra kvartalet (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan andra kvartalet 2015 och andra kvartalet 2014). Nettoomsättningen och rörelseresultatet för Övriga tobaksprodukter ökade både i svenska kronor och i lokal valuta. I lokal valuta ökade nettoomsättningen med 10 procent medan rörelseresultatet ökade med 20 procent. Rörelseresultatet påverkades positivt av att avgifter (cirka 2 MUSD per kvartal) inte längre betalas för the tobacco buy-out program, ett program som upphörde att gälla den 1 oktober Cigarrvolymerna ökade med 9 procent och leveransvolymerna översteg 300 miljoner cigarrer. Konkurrensen på marknaden för cigarrer i USA var fortsatt hård men Swedish Match har stärkt sin närvaro inom segmentet för natural leaf cigarrer och inom lågprissegmentet. Swedish Match varumärken Game och Jackpot fortsatte båda att uppvisa en stark tillväxt. Högre volymer och en förbättrad mix bidrog till att både nettoomsättningen och rörelseresultatet ökade i lokal valuta. Jämförelsen av rörelseresultatet och rörelsemarginalen påverkades dessutom positivt av att avgifter för the tobacco quota buy-out program upphört. Leveranserna för tuggtobak (exklusive volymer för kontraktstillverkning) var starka under kvartalet och minskade endast 3 procent, efter ett svagare första kvartal. Trots volymminskningen ökade nettoomsättningen något i amerikanska dollar till följd av bättre priser medan rörelseresultatet minskade på grund av något ökade omkostnader

8 De första sex månaderna (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan de första sex månaderna 2015 och de första sex månaderna 2014). I lokal valuta ökade nettoomsättningen med 8 procent, medan rörelseresultatet ökade med 17 procent, hänförligt till ett starkt resultat för cigarrer. Rörelsemarginalen om 41,7 procent påverkades positivt av att avgifter om cirka 4 MUSD för the tobacco quota buy-out program upphört. Cigarrvolymerna ökade med 7 procent medan nettoomsättningen ökade i snabbare takt till följd av något högre genomsnittspris per cigarr hänförlig till mixingar inom produktportföljen. Även rörelseresultatet ökade i lokal valuta. För tuggtobak var nettoomsättningen oad i lokal valuta i och med att högre priser kompenserade för lägre volymer. Rörelseresultatet för tuggtobak minskade i lokal valuta. Swedish Match leveransvolymer i USA Cigarrer, miljoner Tuggtobak, tusen pounds (exklusive volymer för kontraktstillverkning) Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) Highlights andra kvartalet: Ytterligare ett kvartal med högre nettoomsättning och rörelseresultat för tändstickor främst till följd av positiva pris- och valutaeffekter Låga leveransvolymer för tändare under kvartalet Nyckeltal april-juni % % 2014 april-juni % % 2014 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 11,4 16,4 14,3 17,0 16,8 EBITDA EBITDA marginal, % 14,5 19,2 17,3 19,7 19,

9 Det andra kvartalet (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan andra kvartalet 2015 och andra kvartalet 2014). Nettoomsättningen för Tändprodukter ökade till 318 (299) medan rörelseresultatet minskade till 36 (49). Rörelseresultatet minskade främst på grund av den svaga utvecklingen för tändare i Ryssland som påverkade både volymerna och lönsamheten negativt. Justerat för valutaomräkningseffekter ökade nettoomsättningen med 3 procent medan rörelseresultatet minskade med 29 procent. Nettoomsättningen och rörelseresultatet för tändare påverkades negativt av låga leveranser, främst till Ryssland i början av kvartalet, samt av något lägre priser i fakturerad valuta. De låga leveranserna påverkade bruttovinstmarginalen negativt vilket även hade en negativ effekt på rörelsemarginalen för produktområdet Tändprodukter. Nettoomsättningen och rörelseresultatet för tändstickor ökade i och med att prishöjningar och positiva valutaeffekter kompenserade för en något lägre volym. Nettoomsättningen för kompletterande produkter (främst rakhyvlar, batterier, lågenergilampor och tandpetare under Swedish Match varumärken för den brasilianska marknaden) ökade. De första sex månaderna (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan de första sex månaderna 2015 och de första sex månaderna 2014). Nettoomsättningen för Tändprodukter uppgick till 649 (614) och rörelseresultatet uppgick till 93 (104). Rörelseresultatet ökade för tändstickor men minskade för tändare. Justerat för valutaomräkningseffekter var nettoomsättningen oad medan rörelseresultatet för produktområdet minskade med 18 procent. Färre leveranser av tändare till Östeuropa var den huvudsakliga orsaken till både lägre rörelseresultat och rörelsemarginal för produktområdet. Swedish Match leveransvolymer globalt april-juni % % 2014 Tändstickor, miljarder 19,0 19,7-4 39,3 40,5-3 81,5 Tändare, miljoner 88,1 101, ,7 220, ,

10 Övrig verksamhet Övrig verksamhet omfattar distribution av tobaksprodukter på den svenska marknaden samt koncerngemensamma omkostnader. Det andra kvartalet Nettoomsättningen för Övrig verksamhet för det andra kvartalet uppgick till (1 074). Rörelseresultatet för Övrig verksamhet uppgick till -28 (-28). De första sex månaderna Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till (1 932). Rörelseresultatet för de första sex månaderna var -58 (-46). Scandinavian Tobacco Group Swedish Match äger 49 procent av Scandinavian Tobacco Group (STG), världens största tillverkare av cigarrer och piptobak. För STG:s resultaträkning i sammandrag, se Not 3. Det andra kvartalet (Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan andra kvartalet 2015 och andra kvartalet Nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar omvärderades av STG:s ledning i 2014 års finansiella redovisning. Kommentarerna på STG:s utveckling nedan avser STG:s resultat inklusive den positiva effekten av den ovan nämnda omvärderingen i jämförelsesiffrorna för Se Not 3 för mer information). STG:s utveckling Nettoomsättningen för STG ökade med 14 procent till MDKK (1 535). Även justerat för valutaomräkningseffekter och förvärvet av Verellen, en belgisk cigarrtillverkare som ingår sedan den 1 september 2014, var nettoomsättningen högre. Nettoomsättningen påverkades av en positiv utveckling för premiumcigarrer och piptobak. Redovisad EBITDA för perioden ökade till 376 MDKK (286). EBITDAökningen är driven av den underliggande försäljningsökningen, en positiv påverkan från förvärvet av Verellen, effektivitet inom produktionen samt positiva valutaeffekter. För maskintillverkade cigarrer ökade nettoomsättningen i lokala valutor till följd av högre volymer med bidrag från Verellen. Bruttoresultatet från maskintillverkade cigarrer ökade också till följd av lägre produktionskostnader. För premiumcigarrer ökade både nettoomsättningen och bruttoresultatet i lokala valutor, vilket speglar en stark volymutveckling i kombination med positiva mixeffekter. I verksamheten för finskuren tobak och piptobak bidrog en positiv landsmix till ökad försäljning och ökat bruttoresultat. Rörelsekostnaderna ökade under kvartalet främst till följd av valutaomräkningseffekter och förvärvet av Verellen. Finansnettot för kvartalet uppgick till -32 MDKK (-11) till följd av valutaförluster som uppstått på grund av valutafluktuationer mellan kvartalen. Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 206 MDKK (163). Swedish Match resultatandel i STG Swedish Match resultatandel i STG uppgick till 126 (78). Om 2014 års jämförelsesiffor justeras så att den positiva effekten från omvärderingen av nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar inkluderas så skulle Swedish Match resultatandel i STG ha ökat från till De första sex månaderna (Obs: Kommentarer nedan avser de första sex månaderna 2015 och de första sex månaderna Nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar omvärderades av STG:s ledning i 2014 års finansiella redovisning. Kommentarerna på STG:s utveckling nedan avser STG:s resultat inklusive den positiva effekten av den ovan nämnda omvärderingen i jämförelsesiffrorna för Se Not 3 för mer information)

11 STG:s utveckling Nettoomsättningen för STG ökade med 13 procent till MDKK (2 847). Även justerat för valutaomräkningseffekter och förvärvet av Verellen ökade nettoomsättningen till följd av en stark utveckling för premiumcigarrer. Både redovisad och underliggande EBITDA ökade främst på grund av högre nettoomsättning, effektivitet inom produktionen samt bidraget från Verellen med realiserade synergier enligt plan och positiva valutaeffekter. Både nettoomsättning och bruttoresultat för maskintillverkade cigarrer ökade i lokala valutor med bidrag från förvärvet av Verellen samt lägre produktionskostnader. För premiumcigarrer ökade både nettoomsättningen och bruttoresultatet i lokala valutor främst på grund av stark volymutveckling. I verksamheten för finskuren tobak var nettoomsättningen oad medan bruttoresultatet ökade till följd av lägre produktionskostnader. Nettoomsättningen för piptobak ökade i lokala valutor i och med att en positiv landsmix kompenserade för lägre volymer. Även bruttoresultatet ökade. Rörelsekostnaderna ökade främst på grund av valutaomräkningseffekter samt förvärvet av Verellen. Finansnettot för de första sex månaderna uppgick till -28 MDKK (-36), positivt påverkat av valutavinster till följd av en starkare amerikansk dollar. Nettoresultatet för perioden uppgick till 354 MDKK (262). Swedish Match resultatandel i STG Swedish Match resultatandel i STG uppgick till 274 (127), vilken inkluderade en positiv justering om 56, relaterad till en omvärdering av nyttjandeperioder för främst varumärken. Om 2014 års jämförelsesiffor justeras så att de inkluderar den positiva effekten från omvärderingen av nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar så skulle Swedish Match resultatandel i STG ha ökat från till Den 25 mars 2015 erhöll Swedish Match en utdelning från STG om 261 (223). Skatter För de första sex månaderna uppgick koncernens skattekostnad till 379 (316), vilket motsvarar en redovisad skattesats på 21,0 procent (20,4). Den redovisade skattesatsen exklusive resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till 24,5 procent (22,0). Skattesatsen under 2015 har påverkats av en starkare amerikansk dollar och vinstökning i USA som har resulterat i att en större andel av inkomsterna beskattats i USA som har en relativt sett högre bolagsskatt. Resultatandel i intresseföretag och joint ventures redovisas netto efter skatt och är främst hänförlig till resultatandelen i STG. Resultat per aktie Resultatet per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3:62 SEK (3:27) för det andra kvartalet medan resultatet per aktie, justerat för större engångspost, före och efter utspädning, ökade till 3:79 SEK (3:27). Resultatet per aktie, före utspädning, ökade till 7:31 SEK (6:18) och resultatet per aktie, efter utspädning, ökade till 7:30 SEK (6.18) för de första sex månaderna. Resultatet per aktie, justerat för större engångspost och effekten från omvärdering av nyttjandeperioder för STG, före utspädning, ökade till 7:19 SEK (6:18) och efter utspädning, till 7:18 SEK (6:18). Finansiering och kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (1 921) för de första sex månaderna. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade jämfört med föregående år främst till följd av ett lägre kassaflöde från ingar av rörelsekapital främst hänförliga till timingeffekter. Investeringar i materiella anläggningstillgångar under de första sex månaderna uppgick till 139 (134). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -155 (-158)

12 Finansnettot för de första sex månaderna uppgick till -230 (-251). Det förbättrade finansnettot beror främst på att låneskulden i genomsnitt minskade jämfört med samma period föregående år. Per den 30 juni 2015 uppgick nettolåneskulden till jämfört med per den 31 december Under de första sex månaderna upptogs nya obligationslån om 498. Amortering av obligationslån under samma period uppgick till 139. Per den 30 juni 2015 hade Swedish Match i räntebärande lån exklusive förmånsbestämda pensionsförpliktelser jämfört med per den 31 december Under återstoden av 2015 förfaller av de räntebärande lånen till betalning. Outnyttjade garanterade kreditlöften uppgick per den 30 juni 2015 till Likvida medel uppgick till vid periodens slut jämfört med per den 31 december Under de första sex månaderna betalade Swedish Match i kontant utdelning och återköpte aktier om 659. Under samma period sålde Swedish Match återköpta egna aktier för 141 till följd av optionsinlösen. Antal aktier Under de första sex månaderna återköptes 2,6 miljoner egna aktier för 659 till ett genomsnittspris av 253:26 SEK, i enlighet med bemyndigande från årsstämmorna 2014 och Sedan återköpen startade har återköpta aktier förvärvats till ett genomsnittspris om 110:11 SEK. Under det första kvartalet sålde Swedish Match 0,7 miljoner återköpta egna aktier för totalt 141 till ett genomsnittspris om 197:45 SEK, till följd av optionsinlösen. Under det första kvartalet inlöstes samtliga kvarvarande optioner utställda av Swedish Match som en del i bolagets tidigare optionsprogram. Inga ytterligare optioner är utestående. I enlighet med årsstämmans beslut den 23 april 2015 har Swedish Match dragit in 4 miljoner återköpta aktier som innehades av bolaget. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget, inklusive bolagets innehav av egna aktier, uppgår efter indragningen till 196,5 miljoner. Per den 30 juni 2015 var bolagets innehav 2,7 miljoner aktier, motsvarande 1,38 procent av det totala antalet registrerade aktier. Antalet utestående aktier, netto, uppgick per den 30 juni 2015 till 193,8 miljoner. Övriga händelser och händelser efter rapporteringsperioden SMD Logistics AB, ett dotterbolag till Swedish Match AB, träffade den 27 april 2015 ett avtal om försäljning av sin distributionsanläggning i Solna och träffade samtidigt ett avtal om att köpa en ny distributionsanläggning i Upplands-Bro. Avtalen utgör en del av det strategiska beslutet att modernisera och anpassa distributionsverksamheten för att möta nuvarande och framtida behov hos kunder och leverantörer. Den nya anläggningen kommer att medföra flera förbättringar såsom en strategisk geografisk placering och en utökad kapacitet för kylförvaring. Den nya distributionsanläggningen, som är under uppförande, är planerad att tas i bruk under det första kvartalet Vid samma tidpunkt kommer SMD Logistics AB:s nuvarande distributionscentral i Hisings Backa att slås samman och överföras till den nya distributionsanläggningen. Försäljningen av anläggningen i Solna, för en köpeskilling om cirka 150, är planerad att slutföras i slutet av det första kvartalet 2016 och i samband med att ägandet överförs till köparen kommer en realisationsvinst överstigande 140 att redovisas. Planen är även att i framtiden sälja fastigheten i Hisings Backa. Investeringen i den nya distributionsanläggningen beräknas uppgå till cirka 150 och betalning förväntas ske under det fjärde kvartalet Omstruktureringskostnader om 42 relaterade till flyttprojektet har upptagits som en större engångspost under det andra kvartalet. Den 16 juli tillkännagavs att Swedish Match och Philip Morris International (PMI) träffat en överenskommelse om att avsluta joint venture-samarbetet, SMPM International. Swedish Match och PMI kommer nu att fokusera på egna strategier för att kommersialisera snus i de geografier som hittills omfattats av joint venture-avtalet. Licensierade varumärken kommer att återgå till den ursprungliga ägaren och separata övergångsavtal har undertecknats varigenom Swedish Match kommer att leverera snusprodukter till PMI för vissa marknader och PMI kommer att hantera distributionen för Swedish Match snusprodukter i Kanada och Ryssland

13 Framtidsutsikt En betydande del av Swedish Match nettoomsättning och rörelseresultat genereras i USA. Baserat på nuvarande valutakurser och speciellt en starkare amerikansk dollar förväntas valutaomräkningar ha en positiv effekt på 2015 års nettoomsättning och rörelseresultat. Under den andra halvan av 2014 kunde vi notera en minskning av marknadstillväxten för snus i Skandinavien. För 2015 förväntar vi oss att snuskonsumtionen i Skandinavien ökar, mätt i antalet dosor, men i något lägre takt än under Som en konsekvens av handelns hamstring i slutet av 2014 har leverensvolymerna i Skandinavien för 2015 påverkats negativt. I Sverige och även på marknaden för moist snuff i USA förväntar vi oss att lågprisprodukter kommer att växa snabbare än totalmarknaden. På marknaden för moist snuff består Swedish Match produktportfölj enbart av produkter inom lågprissegmentet. I Sverige konkurrerar Swedish Match inom marknadens samtliga prissegment med en särskilt stark position inom premiumsegmentet. Den förväntade snabbare tillväxten inom lågprissegmentet i Sverige, prisompositioneringen av snusvarumärket Kronan samt frånvaron av prisökningar under 2014 kommer sannolikt att resultera i negativa mixeffekter. Under året kommer vi att fortsätta investera för tillväxt för svenskt snus internationellt, framförallt i USA. I både Sverige och i Norge kommer vi att arbeta hårt för att försvara vår marknadsandel. För cigarrer i USA förväntar sig Swedish Match att konkurrensen på marknaden kommer att fortsätta att vara intensiv under Den amerikanska federala tillsynsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) förväntas börja reglera cigarrer och i samband med detta kommer Swedish Match, liksom den övriga cigarrindustrin, att bli föremål för avgifter till FDA. Till följd av den relativt höga bolagsskatten i USA kommer en starkare amerikansk dollar sannolikt att påverka den effektiva skattesatsen för koncernen negativt under 2015 jämfört med Swedish Match långsiktiga finansiella strategi och utdelningspolicy är oad och vi avser att fortsätta återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna. Riskfaktorer På samtliga marknader där Swedish Match finns representerat möter bolaget kraftig konkurrens och denna kan komma att öka i framtiden. För att nå framgång måste Swedish Match utveckla produkter och varumärken som svarar på konsumenttrender samt prissätta och marknadsföra sina varumärken konkurrenskraftigt. Restriktioner för reklam och marknadsföring kan dock försvåra möjligheten att motverka förlusten av konsumenters varumärkeslojalitet. Konkurrenter kan komma att utveckla och marknadsföra nya produkter som blir framgångsrika vilket kan få en negativ effekt på Swedish Match verksamhet och resultat. Swedish Match har en betydande del av sin produktion och försäljning i USA och har även verksamhet i Brasilien, Dominikanska republiken, Norge och medlemsländer inom EMU. Därmed kan kursingar i euro, norska kronor, brasilianska real, dominikanska pesos och framför allt i amerikanska dollar komma att ha en ogynnsam påverkan på koncernens framtida resultat, kassaflöde, finansiella ställning eller relativa konkurrensförmåga. Sådan påverkan kan förekomma både i lokala valutor eller när valutorna omräknas till svenska kronor för den finansiella rapporteringen. Förändringar i länder där koncernen har verksamhet gällande regleringar som relaterar till tobaksskatt och andra skatter samt marknadsföring, försäljning och konsumtion av tobaksprodukter kan komma att ha en ogynnsam effekt på Swedish Match resultat. För en utförligare beskrivning av riskfaktorer som påverkar Swedish Match, se Förvaltningsberättelsen i Swedish Match publicerade årsredovisning för Swedish Match AB (publ) Swedish Match AB (publ) är moderbolag i Swedish Match-koncernen. Moderbolagets intäkter härrör främst från utdelningar och erhållna koncernbidrag. Moderbolagets nettoomsättning för de första sex månaderna uppgick till 18 (22). Resultat före skatt uppgick till 184 (-86) och nettoresultatet för de första sex månaderna uppgick till 292 (41). Det högre nettoresultatet för de första sex månaderna 2015 är främst hänförligt till lägre räntekostnader till följd

14 av minskade genomsnittliga räntebärande skulder och skillnader i tidpunkt för utbetalning av utdelningar från dotterbolag i jämförelse med föregående år. Utdelningar om 687 (498) har erhållits under perioden. En del av koncernens treasury-aktiviteter ingår i moderbolagets verksamhet och inkluderar en väsentlig del av koncernens externa lån. Majoriteten av dessa lån har fasta räntesatser. Under de första sex månaderna uppgick amorteringar av obligationslån till 139 och nya obligationslån om 498 har upptagits. Under perioden har moderbolaget återköpt 2,6 miljoner (0,3) egna aktier för 659 (68) och sålt 0,7 miljoner (0,4) återköpta egna aktier för 141 (53). Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2 (0). Inga investeringar i immateriella anläggningstillgångar har gjorts under de första sex månaderna 2015 och inte heller under de första sex månaderna Utdelning om 1,464 (1,453) har utbetalats under perioden. Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Swedish Match koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar för Swedish Match produkter och mer generella ändrade förutsättningar såsom ekonomi, marknader och konkurrens, ingar i lagkrav eller andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. Ytterligare information Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Rapporten för januariseptember 2015 kommer att publiceras den 4 november Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 17 juli 2015 Conny Karlsson Styrelseordförande Andrew Cripps Vice styrelseordförande Charles A. Blixt Styrelsemedlem Kenneth Ek Styrelsemedlem Patrik Engelbrektsson Styrelsemedlem Jacqueline Hoogerbrugge Styrelsemedlem Eva Larsson Styrelsemedlem Wenche Rolfsen Styrelsemedlem Meg Tivéus Styrelsemedlem Joakim Westh Styrelsemedlem Lars Dahlgren Verkställande direktör och koncernchef

15 Finansiella rapporter Nettoomsättning per produktområde Rörelseresultat per produktområde Rörelsemarginal per produktområde 1) Procent april-juni Snus och moist snuff 40,5 44,4 39,4 44,1 44,1 Övriga tobaksprodukter 42,2 39,9 41,7 39,4 39,2 Tändprodukter 11,4 16,4 14,3 17,0 16,8 Rörelsemarginal från produktområden 2) 25,7 25,8 25,7 26,3 25,9 Rörelsemarginal 3) 29,2 28,2 29,6 28,3 28,4 1) Exklusive större engångsposter. 2) Exklusive resultatandel i STG. 3) Inklusive resultatandel i STG. EBITDA per produktområde 1) april-juni % % 2014 Snus och moist snuff Övriga tobaksprodukter Tändprodukter Övrig verksamhet Nettoomsättning april-juni % % 2014 Snus och moist snuff Övriga tobaksprodukter Tändprodukter Övrig verksamhet Rörelseresultat från produktområden Resultatandel i STG 1) Delsumma Flytt av distributionsanläggningar Summa större engångsposter Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt ) Swedish Match resultatandel i STG för de första sex månaderna 2015 inkluderar en justering om 56 relaterad till 2014 till följd av en omvärdering av nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar. Se Not 3. april-juni % % 2014 Snus och moist snuff Övriga tobaksprodukter Tändprodukter Övrig verksamhet EBITDA från produktområden Resultatandel i STG 2) EBITDA ) Exklusive större engångsposter. 2) Swedish Match resultatandel i STG för de första sex månaderna 2015 inkluderar en justering om 56 relaterad till 2014 till följd av en omvärdering av nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar. Se Not

16 EBITDA marginal per produktområde 1) Procent april-juni Snus och moist snuff 44,0 47,6 43,0 47,5 47,6 Övriga tobaksprodukter 43,7 41,6 43,2 41,1 41,0 Tändprodukter 14,5 19,2 17,3 19,7 19,5 EBITDA marginal från produktområden 2) 27,9 28,0 28,0 28,6 28,2 EBITDA marginal 3) 31,4 30,3 31,9 30,6 30,7 1) Exklusive större engångsposter. 2) Exklusive resultatandel i STG. 3) Inklusive resultatandel i STG. Nyckeltal Alla nyckeltal har beräknats exklusive större engångsposter om inget annat anges. juli juni Rörelsemarginal, % 29,6 28, ,4 Operativt kapital, Avkastning på operativt kapital, % 50,4 47,1 EBITDA, 1) EBITA, 2) Nettolåneskuld, Investeringar i materiella anläggningstillgångar, 3) EBITA räntetäckningsgrad 9,2 7,3 8,5 7,6 Exklusive resultatandel i STG EBITA, 2) Nettolåneskuld/EBITA 2) 2,3 2,3 Aktiedata Antal utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning ) Rörelseresultat justerat för av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar. 2) Rörelseresultat justerat för av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar. 3) Inklusive investeringar i tillgångar i skogsplantering om 9 (9)

17 Koncernens resultaträkning i sammandrag april-juni juli % % juni % Nettoomsättning inkl. tobaksskatt Avgår, tobaksskatt Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrativa kostnader Resultatandel i intresseföretag och joint ventures 1) Flytt av distributionsanläggningar Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatter Periodens resultat 1) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat 1) Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3:62 3:27 7:31 6:18 14:35 13:23 Resultat per aktie, justerat, före utspädning, SEK 2) 3:79 3:27 7:19 6:18 14:23 13:23 Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 3:62 3:27 7:30 6:18 14:35 13:22 Resultat per aktie, justerat, efter utspädning, SEK 2) 3:79 3:27 7:18 6:18 14:23 13:22 1) Swedish Match resultatandel i STG för de första sex månaderna 2015 inkluderar en justering om 56 relaterad till 2014 till följd av en omvärdering av nyttjandeperioder för vissa immateriella och materiella tillgångar. Se Not 3. 2) Justerat för en större engångspost under det andra kvartalet 2015 (-42 före skatt) och även för den ovan nämnda STGjusteringen för de första sex månaderna

18 Koncernens rapport över totalresultat april-juni juli juni Periodens resultat Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Omräkningsdifferenser som överförts till periodens resultat Effektiv andel av ingar i verkligt värde på kassaflödessäkringar Andelar i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Delsumma, netto efter skatt Övrigt totalresultat som inte kommer att omföras till resultaträkningen Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner, inklusive särskild löneskatt Andelar i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Delsumma, netto efter skatt Periodens totalresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat Koncernens balansräkning i sammandrag 30 juni, december, 2014 Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och joint ventures Övriga långfristiga finansiella fordringar 1) Kortfristiga operativa tillgångar Likvida medel Summa tillgångar Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 Summa eget kapital Långfristiga avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga finansiella skulder 2) Kortfristiga avsättningar Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Inkluderar pensionstillgångar om 100 (81) och valutakomponent av derivatinstrument om 327 (305) av moderbolagets obligationslån upptagna i valutor andra än svenska kronor. 2) Inkluderar pensionsskulder om (1 815) och valutakomponent av derivatinstrument om 92 (65) av moderbolagets obligationslån upptagna i valutor andra än svenska kronor

19 Koncernens kassaflöde i sammandrag Den löpande verksamheten Resultat före skatt Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures Utdelningar erhållna från intresseföretag Poster som inte ingår i kassaflöde m.m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före ingar av rörelsekapital Kassaflöde från ingar av rörelsekapital Kassflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 0 Förvärv av immateriella tillgångar -7 0 Investeringar i intresseföretag och joint ventures 1) Förändring i finansiella fordringar m.m. 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av lån Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Återköp av egna aktier Av personal inlösta aktieoptioner Övrigt Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning likvida medel Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut ) Investeringar i intresseföretag och joint ventures avser ytterligare investeringar i SMPM International om 10 under 2015 och 20 under Ytterligare investeringar i Road Cargo om 5 gjordes under Rapport över ingar i koncernens eget kapital i sammandrag Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital per 1 januari Periodens resultat Periodens övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Utdelning Återköp av egna aktier Av personal inlösta aktieoptioner Avsättning till fri reserv genom indragning av egna aktier Fondemission 3-3 Utgående kapital per 30 juni Ingående eget kapital per 1 januari Periodens resultat Periodens övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Utdelning Återköp av egna aktier Av personal inlösta aktieoptioner Avsättning till fri reserv genom indragning av egna aktier Fondemission 8-8 Utgående kapital per 30 juni

Q3 2015. Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2015

Q3 2015. Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2015 Q3 2015 Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2015 Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 10 procent till 3 756 (3 416). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 4 procent, med ökningar inom samtliga

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport JANUARI MARS 2015

Q1 2015. Delårsrapport JANUARI MARS 2015 Q1 2015 Delårsrapport JANUARI MARS 2015 Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 12 procent till 3 368 (3 014). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 1 procent. Rörelseresultatet från produktområden

Läs mer

Q4 2014. Bokslutsrapport Januari December 2014

Q4 2014. Bokslutsrapport Januari December 2014 Q4 2014 Bokslutsrapport Januari December 2014 Nettoomsättningen för et ökade med 6 procent till 13 305 (12 610) och för fjärde kvartalet med 11 procent till 3 536 (3 178). I lokala valutor ökade nettoomsättningen

Läs mer

Q3 11 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

Q3 11 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Q3 11 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Jämförbar nettoomsättning 1) för tredje kvartalet ökade med 2 procent till 3 011 MSEK (2 964) och med 6 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen för tredje

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Halvårsrapport januari juni 2012 Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 9 procent till 3 213 MSEK (2 944) och med 6 procent i lokala valutor Rörelseresultatet från produktområden 1) för andra

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Helårsrapport januari december 2011

Helårsrapport januari december 2011 Helårsrapport januari december 2011 Jämförbar nettoomsättning 1) för helåret ökade med 4 procent till 11 666 MSEK (11 222) och för fjärde kvartalet med 9 procent till 3 064 MSEK (2 801). I lokala valutor

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2014

Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 4 procent till 3 339 MSEK (3 220). Även i lokala valutor ökade nettoomsättningen för det andra kvartalet med 4 procent.

Läs mer

Q3 Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2012

Q3 Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2012 Q3 Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2012 Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 7 procent till 3 208 MSEK (3 011) och med 6 procent i lokala valutor Rörelseresultatet från produktområden 1) för

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef 1 Summering av 2013 Stabil omsättning men lägre resultat - Nettoomsättning +1% - Rörelseresultat -5% - Resultat per aktie 13:63 SEK (14:33) Finansiellt utmanande år men

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013

Delårsrapport januari september 2013 Delårsrapport januari september 2013 Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 1 procent till 3 230 MSEK (3 208). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för tredje kvartalet med 2 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 1 procent till 3 014 MSEK (2 982). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för det första kvartalet med 2 procent.

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK (3 368) för första kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK (3 368) för första kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent. Q1 2016 Delårsrapport Delårsrapport JANUARI MARS 2016 Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 557 MSEK (3 368) för första kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Q Delårsrapport

Q Delårsrapport Q3 2014 Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2014 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 6 procent till 3 416 MSEK (3 230). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2013

Halvårsrapport januari juni 2013 Halvårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 220 MSEK (3 213). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för det andra kvartalet med 3 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Q Halvårsrapport

Q Halvårsrapport Q2 2014 Halvårsrapport JANUARI JUNI 2014 Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 4 procent till 3 339 MSEK (3 220). Även i lokala valutor ökade nettoomsättningen för det andra kvartalet med

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2008

Halvårsrapport januari juni 2008 Halvårsrapport januari juni 2008 Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade till 3 284 MSEK (3 090) I lokala valutor var nettoomsättningen 12 procent högre än för samma kvartal föregående år Rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK (3 920) för det andra kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 4 procent.

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK (3 920) för det andra kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 4 procent. Q2 2017 Halvårsrapport JANUARI JUNI 2017 Highlights från det andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 4 214 MSEK (3 920) för det andra kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK (3 557) för det första kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK (3 557) för det första kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent. Q1 2017 Delårsrapport JANUARI MARS 2017 Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 775 MSEK (3 557) för det första kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2013

Bokslutsrapport januari december 2013 Bokslutsrapport januari december 2013 Nettoomsättningen för helåret ökade med 1 procent till 12 610 MSEK (12 486) och för fjärde kvartalet med 1 procent till 3 178 MSEK (3 148). I lokala valutor ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Q Halvårsrapport

Q Halvårsrapport Q2 2013 Halvårsrapport JANUARI JUNI 2013 Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 220 MSEK (3 213). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för det andra kvartalet med 3 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 10 procent till MSEK (3 756) för det tredje kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 9 procent.

Nettoomsättningen ökade med 10 procent till MSEK (3 756) för det tredje kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 9 procent. Q3 2016 Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2016 Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 118 MSEK (3 756) för det tredje kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 9 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 Jämförbar nettoomsättning 1) för första kvartalet ökade med 1 procent till 2 646 MSEK (2 608). I lokala valutor ökade jämförbar nettoomsättning 1) för första kvartalet med

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Försäljningen ökade med 8 procent till 3 317 MSEK (3 069) Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 605 MSEK (491) Resultatet före skatt ökade med 20 procent till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK (3 644) för andra kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent.

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK (3 644) för andra kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent. Q2 2016 Halvårsrapport JANUARI JUNI 2016 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 920 MSEK (3 644) för andra kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent. Rörelseresultatet från

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari september 2008 delårsrapport

januari september 2008 delårsrapport 2008 delårsrapport Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade till 3 432 MSEK (3 272) I lokala valutor var nettoomsättningen 8 procent högre än för tredje kvartalet Rörelseresultatet för tredje kvartalet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Försäljningen ökade med 4 procent till 6 850 MSEK (6 564) Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 245 MSEK (1 046) Resultatet före skatt ökade med 19 procent till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2010

Halvårsrapport januari juni 2010 Halvårsrapport januari juni 2010 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 701 MSEK (3 666) I lokala valutor ökade nettoomsättningen för andra kvartalet med 4 procent, med tillväxt för samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Efter periodens slut minskade Swedish Match sin ägarandel i STG från 18,1 procent till 9,1 procent.

Efter periodens slut minskade Swedish Match sin ägarandel i STG från 18,1 procent till 9,1 procent. Q4 2016 Bokslutsrapport JANUARI DECEMBER 2016 Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 957 MSEK (3 719) för det fjärde kvartalet och med 7 procent till 15 551 MSEK (14 486) för helåret. I lokala valutor

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-MARS 2002

Delårsrapport JANUARI-MARS 2002 Delårsrapport JANUARI-MARS 2002 Försäljningen ökade med 8 procent till 3 317 MSEK (3 069) Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 605 MSEK (491) Resultatet före skatt ökade med 20 procent till 534

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Delårsrapport januari september 2008 Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade till 3 432 MSEK (3 272) I lokala valutor var nettoomsättningen 8 procent högre än för tredje kvartalet 2007 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

JANUARI MARS ) Rörelseresultat för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar resultatandel i STG.

JANUARI MARS ) Rörelseresultat för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar resultatandel i STG. JANUARI MARS 2012 Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 10 procent till 2 917 MSEK (2 646). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 9 procent Rörelseresultatet från

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 2 procent till 2 982 MSEK (2 917). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Q Delårsrapport

Q Delårsrapport Q1 2013 Delårsrapport JANUARI MARS 2013 Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 2 procent till 2 982 MSEK (2 917). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 5 procent.

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Sammandrag av koncernens resultaträkning MSEK oktober - december helår helår 2008 2007 2008 2007

Sammandrag av koncernens resultaträkning MSEK oktober - december helår helår 2008 2007 2008 2007 Bokslutsrapport 2008 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 3 628 MSEK (3 527) och 13 162 MSEK (12 551) för helåret Rörelseresultatet exklusive större engångsposter* för fjärde kvartalet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer