VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT"

Transkript

1 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur

2 Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga: Scanpix Upplaga: ex ISBN: Grafisk form: AB Typoform Tryck: Edita, Västerås 2008

3 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur

4

5 Innehåll Förord 7 Prolog: Tyst kunskap 9 Sammanfattning 11 DEL 1 VALIDERINGSDELEGATIONENS FÖRSLAG Förslag för att säkerställa en verksamhet med validering Definition av validering Valideringsinsatser Ansvar departement Ansvar myndighet Ansvar lokal nivå Samverkan på regional nivå Kvalitet och kvalitetssäkring Legitimitet Likvärdighet Utförare Utveckling av metoder och modeller Dokumentation Individens försörjning under validering Finansiering vid anordnande av validering Forskning Lärarexamen Förslag för att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad bedömning av utländsk utbildning Bedömningen/erkännandet så tidigt som möjligt efter ankomsten till Sverige En gemensam ingång för alla med utländsk utbildning Myndigheter som ska ha uppdraget att göra bedömning Bindande beslut Presentation av resultatet av ett erkännande 51

6 3. Uppdrag att lämna författningsförslag rörande genomförande och dokumentation av validering m.m Uppdrag Sammanfattning Utgångspunkter för författningsförslagen Begreppet validering Genomförande av validering Dokumentation Ekonomiska konsekvenser Förslag till lagtext avseende validering Förslag till författningstext om ändring i förordningen (2002:1012) eller förslag till ny förordningsskrivning 66 DEL 2 BAKGRUND Valideringsutredningar och politiska förväntningar Valideringsfrågans sammanhang Livslångt lärande Valideringsfrågans utveckling i Sverige Internationell utveckling Valideringsdelegationens ställningstaganden kring målsättningar och utgångspunkter 82 DEL 3 VALIDERINGSDELEGATIONENS UPPDRAG Främjande av kvalitet, legitimitet och likvärdighet Utgångspunkter Insatser inom arbetsmarknadsområdet Insatser inom vuxenutbildningen Insatser inom vägledningsområdet Insatser inom folkbildningen Samverkan med Arbetsmarknadsverket (AMS) Övriga insatser Ett ramverk för validering 162

7 6. Att främja regional samverkan Regionala seminarier Frågeställningar Slutsatser Informationsinsatser Strategi Webbplats Nyhetsbrev Databas Portal med stödmaterial för validering Provbanken Övrigt material på Valideringsdelegationens webbplats Trycksaker Konferenser och seminarier Slutsatser Särskilt uppdrag om validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet i samverkan med Högskoleverket och Verket för högskoleservice Sammanfattning Inledning Valideringsdelegationens förslag för att säkerställa en effektiv och kvalitetssäker bedömning av utländsk utbildning Nuvarande ansvarsförhållanden när det gäller att värdera och erkänna utländsk utbildning Erkännande av utländsk högre utbildning i Bolognaprocessen Valideringsdelegationens arbete med uppdraget Konsekvenser av förslagen Avslutning Exempel på utlåtande Bindande beslut Exempel på utlåtande Bindande beslut och rekommendationer 287

8 9. Särskilt uppdrag: pilotverksamhet avseende utländsk yrkeskompetens Sammanfattning Bakgrund Måluppfyllelse Avgränsningar Påverkande faktorer Projektförlopp och produktionsmodell Övriga erfarenheter Rekommendation till fortsatt arbete Uppföljning av pilotverksamhet 313 DEL 4 INTERNATIONELL UTVECKLING Översikt över de nordiska ländernas arbete Danmark Island Finland Norge Utvecklingen i Europa Europeiska gemensamma principer Utkast till europeiska riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande 332 Referenser 337 DEL 5 BILAGOR 343 Bilaga 1A. Instruktion för Valideringsdelegationen 344 Bilaga 1B. Uppdrag att lämna författningsförslag m.m 346 Bilaga 1C. Tilläggsuppdrag avseende samverkan kring utländsk högskoleutbildning 348 Bilaga 1D. Tilläggsuppdrag avseende validering av utländsk yrkeskompetens 349 Bilaga 1E. Ändring av tilläggsuppdrag avseende validering av utländsk yrkeskompetens 351

9 Förord Begreppet validering används i ökande utsträckning såväl nationellt som internationellt när det gäller att synliggöra, kartlägga och bedöma enskilda individers kunskaper och kompetens. Validering innebär att individens kunskaper och kompetens systematiskt bedöms, värderas och dokumenteras oavsett hur de har förvärvats. Det handlar om att lyfta fram det informella och icke-formella lärandet och att se att lärande inhämtat i andra miljöer utanför det formella utbildningsväsendet ges ett erkännande. Validering är inte och får inte vara ett självändamål. Validering kan ge individen ett ökat självförtroende. Men det är viktigt att valideringsformerna blir sådana att de ökar individens anställningsbarhet på en alltmer föränderlig arbetsmarknad och att de ökar individens möjlighet att söka till högre utbildningar. Validering måste bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning lika väl som till ett effektivt utbildningssystem där man undviker onödig utbildning i sådant som individen redan kan. Valideringsdelegationen har av det skälet främst fokuserat sitt utvecklingsarbete på en samverkan med de organisationer på arbetsmarknaden och inom utbildningssektorn som kan medverka till att validering får nationell legitimitet samt med de aktörer som kan erbjuda valideringsmöjligheter som bygger på kvalitet och likvärdighet. Vi har kunnat ta del av erfarenheter från tidigare utredningar och olika projekt inom validering, såväl lokala som regionala, men det behövs också en förankring på nationell nivå för att validering ska erhålla en bred acceptans och legitimitet. Valideringsdelegationens slutrapport är till största delen baserad på de erfarenheter som inhämtats under vår verksamhetstid Rapporten beskriver främst vad vi har gjort, vilka vi har samarbetat med samt vilka förslag vi lämnar för att valideringsfrågan fortsatt skall utvecklas till att bli ett framgångsrikt alternativ för att synliggöra en individs reella kunskaper och kompetens. Vi vill också uppmärksamma läsaren på det faktum att vårt uppdrag handlar om validering utanför det akademiska utbildningsområdet förutom det särskilda uppdrag som vi erhöll under år 2006 att se över kvaliteten och effektiviteten i validering av utländska högskoleutbildningar. 7 FÖRORD

10 Vi har gett vår slutrapport underrubriken Mot en nationell struktur. Valideringsfrågan kommer att behöva ytterligare tid och utvecklingsinsatser innan vi kan säga att vi har en etablerad nationell struktur för validering som täcker både arbetsmarknaden och utbildningssektorn. Men vi är ett gott stycke på väg. Valideringsdelegationens utvecklingsarbete i samverkan med branschorganisationer och yrkesnämnder, regionala företrädare, experter inom olika kompetensområden, referensgrupper inom vuxenutbildning, folkbildning, vägledning samt Arbetsmarknadsverket med flera ligger till grund för våra förslag. Utan deras engagemang hade vårt arbete inte varit möjligt att genomföra och våra förslag hade saknat förankring hos dessa viktiga intressenter när det handlar om validering. Vi vill därför rikta ett stort tack till samtliga aktörer som på olika sätt medverkat i vårt utvecklingsarbete och en förhoppning att arbetet fortsätter i samma goda anda! Norrköping i januari 2008 Jan Edgren Valideringsdelegationens ordförande 8 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

11 Prolog: Tyst kunskap AV INGELA JOSEFSON, LEDAMOT AV VALIDERINGSDELEGATIONENS STYRELSE Elsa är undersköterska på akutavdelningen vid ett stort sjukhus i Stockholm. Jag är kursansvarig för den högskoleutbildning i handledarskap för undersköterskor som Elsa går på. Vid kursstarten ombeds alla deltagarna att beskriva sina arbetsuppgifter. Turen kommer till Elsa och efter en stunds tystnad svarar hon: Jag har inga speciella arbetsuppgifter. Men vad gör du då under din arbetstid?, blir frågan. Elsa förklarar: Min uppgift är att avgöra vilka av dem som kommer in på akuten som behöver tas om hand omedelbart och vilka som kan vänta. Men, säger vi lärare häpna, det du beskriver handlar ju om väldigt kvalificerade arbetsuppgifter som innebär stort ansvar. Nej, svarar Elsa, det tycker jag inte. Det kan väl varenda kotte. Hur ska vi förstå den här berättelsen? Jag tror att Elsa undervärderar sitt eget yrkeskunnande eftersom hon inte har en formell utbildning. Som tonåring skolades hon som lärling in i yrket men hon har inga papper som visar vad hon kan. Jag ber Elsa beskriva hur hon fäller sina avgöranden. Hur ser hon när en patient kräver omedelbart omhändertagande? Hon funderar en stund och säger sedan: Jag tittar på ansiktsfärgen, ser på ögonen, på håret och så känner jag på lukten. Men jag kan inte uttrycka den kunskap jag har på läroboksspråk, så att man kan läsa sig till den. Elsas kunskaper i den här situationen består delvis av faktakunskaper. Det är en aspekt på yrkeskunnandet som ibland kallas för påståendekunskap, en kunskap som kan fångas verbalt. Men hon har också ett kunnande som innebär att hon gör en bedömning utifrån patientens unika situation. Det kräver omdöme och urskillningsförmåga; här rör det sig om en kunskap som visar sig i handlingen. Däremot låter den sig inte fångas i påståendekunskapens precisa begrepp. I den meningen kan vi kalla den tyst. Tyst kunskap blev en omdiskuterad term i arbetslivsforskningen på 1980-talet. Då kom den att användas för att försöka tolka datateknikens konsekvenser i arbetslivet. Forskningsområdet artificiell intelligens riktade uppmärksamheten på grundläggande frågor om vad kunskap är. När forskningen inom området inrikta- 9 PROLOG: TYST KUNSKAP

12 de sig på att utveckla så kallade expertsystem, maskiner som tänktes fungera som t ex läkare eller domare reste sig frågan: Kan erfarna yrkesmänniskor beskriva sitt yrkeskunnande så exakt, precist och uttömmande att kunskapen i regelns form kan överföras på maskinen? Vid en värdering av yrkeskunnande måste båda aspekterna på kunskap värderas, dels påståendekunskapen, de systematiska kunskaper som ofta kan beskrivas i regler, dels det omdöme som krävs för att handla i unika situationer. Det är denna tysta form av kunskap som ofta faller bort eftersom den inte är mätbar i formella tester. Men är denna kunskap tyst i den meningen att den inte går att överföra till andra människor? Nej, men den kräver andra uttryckssätt. Den kan visas fram i handling och den kan fångas med hjälp av t ex berättelser, exempel. Berättelsen om Elsa visar på den praktiska kunskapens sammansatta natur. Hennes tysta kunskap är en central del i hennes yrkeskunnande och måste således visas fram för att man ska kunna göra en bedömning av hennes yrkesskicklighet. Den grekiske filosofen Aristoteles är den tänkare som till skillnad från sina föregångare Sokrates och Platon lyfter fram mänsklig praxis som ett självständigt kunskapsområde med egna premisser. Praktisk klokhet är inte en vetenskaplig kunskap eftersom klokheten vänder uppmärksamheten mot hur vi handlar i unika situationer. Visserligen finns vid dessa tillfällen de allmänna reglerna och faktakunskaperna med som vägvisare och hjälpare men i mötet med det unika fallet krävs andra insikter. Urskillningsförmåga, uppmärksamhet, improvisationsförmåga, fantasi och känslomässig begåvning är nödvändiga förutsättningar i mötet med det unika. När Aristoteles reflekterar över vad en duglig praktiker måste kunna urskiljer han olika kunskapsformer. Praktikern måste veta att, dvs hon måste ha gedigna faktakunskaper, hon måste veta hur hon ska omsätta kunskapen i praktisk handling, dvs ha en färdighetskunskap och hon måste veta när hon ska göra något eller avstå från att göra något. Detta senare förutsätter praktisk klokhet. Veta när-kunskapen visar sig i förmågan att handla i mötet med unika situationer. När praktikers yrkeskunnande ska värderas bör prövningen utformas så att dessa tre kunskapsformer kommer varandra till mötes. Med detta inlägg vill Valideringsdelegationen göra läsaren uppmärksam på en kunskapssyn som varit vägledande för arbetet i delegationen. 10 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

13 Sammanfattning Föreliggande slutrapport avseende Valideringsdelegationens uppdrag presenterar till en början ett antal förslag. Valideringsdelegationen föreslår att den definition och beskrivning av validering såsom den formulerats i departementsskrivelsen Ds 2003:23 Validering m.m. fortsatt utveckling av vuxnas lärande fortsatt ska gälla som officiell definition varje valideringsinsats bör beskrivas utifrån syftet och målet med insatsen ett departement ska ha det övergripande ansvaret för nationella strategi- och utvecklingsfrågor kring validering en myndighet bör åläggas det övergripande ansvaret för fortsatt utveckling inom arbetet med validering kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa ska verka för att individ ges möjlighet att valideras varje region bör om det är möjligt upprätta en regional samverkan kring valideringsinsatser staten ska stödja kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring kring validering validering inom arbetsmarknadsområdet ska utgå från av arbetsmarknadens parter och branschorganisationer utvecklade ramverk de insatser som genomförs ska utgå från individens förutsättningar och behov och präglas av en likvärdig process oavsett var i landet valideringen genomförs utförare av validering kan vara verksamma lokalt, regionalt och centralt respektive myndighet eller organisation inom utbildning eller arbetsmarknad ska tillse att utveckling av metoder och modeller fortsatt utvecklas dokumentation ska utfärdas efter genomförd insats inom validering individen ska beredas möjlighet till försörjning under validering utan kostnad för individen validering som anordnas på initiativ av kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassan eller arbetsgivare ska finansieras av respektive part en professorstjänst bör inrättas för att fortlöpande bedriva forskning och utvärdering av valideringens effekter målen för lärarexamen bör förtydligas avseende förhållningssättet till informellt och icke-formellt lärande 11 SAMMANFATTNING

14 Migrationsverket ges i uppdrag att ansvara för att ställa frågan när en person flyttar till Sverige angående personens utbildning och yrkeserfarenhet en gemensam ingång för alla med utländsk utbildning inrättas med ansvar för information, vägledning och kvalitetssäkring av bedömningsprocessen Högskoleverket ges i uppdrag att bedöma all utländsk högre utbildning och eventuell relevant yrkeserfarenhet oavsett om utbildningen är avslutad eller oavslutad den planerade Yrkeshögskolan ges i uppdrag att bedöma utländsk postgymnasial utbildning utanför högskolan Verket för högskoleservice ges i uppdrag att bedöma all utländsk studieförberedande utbildning Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning (NRP) ges i uppdrag att bedöma de yrkesmässiga delarna i en utländsk yrkesförberedande gymnasieutbildning de utlåtanden som ges efter en värdering av Högskoleverket, den planerade Yrkeshögskolan, Verket för högskoleservice och NRP bör vara juridiskt bindande beslut Därefter återger Valideringsdelegationen de författningsförslag som lämnades till uppdragsgivaren i augusti Rapportens del 2 beskriver den bakgrund av valideringsfrågans utveckling nationellt och internationellt som Valideringsdelegationen hade att utgå från i arbetet. I del 3 beskrivs de insatser och utvecklingsarbete som Valideringsdelegationen ansvarat för under sin verksamhetsperiod åren Det gäller insatser för att främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet inom validering. Det handlar också om insatser inom arbetsmarknadsområdet, vuxenutbildningen, folkbildningen och vägledningsområdet. Delegationens samverkan med AMS och företrädare för universitet och högskolor. I denna del av rapporten beskrivs också delar av regionala insatser och informationsinsatser. Del III avslutas med en rapport kring det särskilda regeringsuppdraget med validering av utländsk kompetens. Del 4 beskriver kort den internationella utvecklingen i ett antal länder och en kort summering över de nordiska ländernas arbete med validering. Del 5 är bilagor som beskriver Valideringsdelegationens instruktion, uppdrag och tilläggsuppdrag. Den observante läsaren noterar troligen att förslag avseende validering av utländsk kompetens återfinns på två ställen i rapporten. Det är med anledning av att rapporten i de delarna av praktiska skäl ska kunna skiljas från rapporten i helhet med anledning av att Valideringsdelegationens huvudsakliga uppdrag gällde validering utanför högskoleområdet. 12 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

15 VALIDERINGSDELEGATIONENS FÖRSLAG 13 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT DEL

16 1. Förslag för att säkerställa en verksamhet med validering 1.1 Definition av validering VALIDERINGSDELEGATIONENS FÖRSLAG: Den definition och beskrivning av validering såsom den formulerats i departementsskrivelsen Ds 2003:23 Validering m.m. fortsatt utveckling av vuxnas lärande ska fortsatt gälla som officiell definition, det vill säga Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Definitionen får numera anses vara vedertagen. Vid remissbehandlingen avseende ovan nämnda departementsskrivelse var det ytterst få remissinstanser som hade något att invända mot denna definition. Det flesta verksamheter som arbetar med validering använder sig av ovanstående uttryck när det gäller begreppet validering. I Nationalencyklopedins nätversion finns en kort beskrivning av ordet validering: validering, värdering, särskilt av kompetens som traditionellt varit svår att mäta, till exempel inom utbildning eller yrkesliv, men även vid vetenskapliga metodbedömningar och inom industrin. I Nationalencyklopedins längre beskrivning av validering framgår följande: Sedan slutet av 1990-talet används begreppet särskilt om bedömning och utvärdering av en persons kunskaper och kompetens, oavsett hur dessa har förvärvats. Därvid tas hänsyn till såväl studier som arbetslivserfarenheter. Validering kan användas inom till exempel en utbildning i syfte att fastställa kunskapsnivån och anpassa innehållet för den enskilde eller för att dokumentera kunskaper och färdigheter inför en anställning eller i samband med personalutveckling. Denna förklaring av begreppet och i vilka situationer validering kan vara till gagn för individen överensstämmer i stort med det som formulerades i departementsskrivelsen. 14 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

17 Det finns ett flertal uttryck för vad som avses med kompetens. Gemensamt i de flesta av dessa beskrivningar är att det handlar om att ha kunskaper, erfarenheter och förmåga för att genomföra en viss uppgift. Det är viktigt att reflektera över vilken kompetens det är frågan om när det gäller validering. Det handlar om den kompetens individen innehar kontra den kompetens som den som validerar vill se eller den kompetens en arbetsgivare efterfrågar. Utgångspunkten bör alltid vara den kompetens individen har. Ansvaret ligger sedan på den som genomför validering att lyfta fram och synliggöra denna kompetens genom ett såväl för individen som för andra avnämare rättvist och legitimt förfarande. Det bör också poängteras att det även handlar om sådan kompetens som kan beskrivas som överförbar mellan olika tillämpningsområden inom utbildning och arbetsliv. Det bör beaktas att de flesta individer har förutsättningar att utvecklas vidare och anpassa sig till nya utbildnings- eller arbetssituationer. I rapporten Företagens kompetensbehov en utmaning för Sverige 1 samt skriften Till er tjänst 2 beskrivs företagens syn på framtida kompetensbehov. Det handlar om baskompetens, social kompetens, interkulturell kompetens, analytisk kompetens, ledarkompetens och entreprenörkompetens. Varje valideringsinsats bör beakta olika delkompetenser, men framförallt vinnlägga sig om att individen får en så rättvis beskrivning av sin kompetens som det är möjligt. Därför kan det komma att krävas att det inte bara är en bedömare som genomför validering när det handlar om att beskriva dessa olika delkompetenser. Att mäta kunskaper innebär ofta något annat än att bedöma kompetens. Det är också viktigt att tänka på att i vissa arbetskulturer såväl nationellt som internationellt är en del av ovanstående kompetenser inte alltid beskrivna eller uppmärksammade. Det kan innebära för en individ att sådan kompetens inte anses kunna valideras, medan den viktigaste faktorn att beakta är att individen i tidigare arbete inte givits möjlighet att utveckla sådan kompetens och att det inte innebär att individen saknar potential och förutsättningar. I en utbildningssituation finns det vanligen mer möjligheter till inhämtning av formella kunskaper än möjligheter till reell kompetensutveckling. I det informella och icke-formella lärandet kan det handla om det omvända. Det kan inom vissa yrkesområden finnas skäl att fråga sig hur detta ska värderas i förhållande till var- 1. Svenskt Näringsliv och KK-stiftelsen (2006), Företagens kompetensbehov en utmaning för Sverige 2. Spak, Gisela och Wahlström, Bengt (2007), Till er tjänst tjänsteföretagen, kompetensen och framtiden, Almega 15 FÖRSLAG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN VERKSAMHET MED VALIDERING

18 andra det vill säga hur formell kunskap värderas i förhållande till reell kompetens. Det måste också vara möjligt att få vetskap om vilka förväntningar som bör vara uppfyllda när det gäller kunskap och kompetens för den individ som söker tillträde till arbetsmarknaden. Valideringsdelegationen vill uppmärksamma det faktum att det inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn förekommer uttryck som personlig, generell eller social kompetens och att det inte alltid verkar vara lätt att beskriva vad som avses eller ens kunna skilja på dessa kompetenser. Det bör även påpekas att det i definitionen av validering framgår att det handlar om kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Med detta avses att det även handlar om var och när denna kunskap och kompetens inhämtats. Vid validering krävs stor öppenhet för kunskaper och kompetens inhämtade i andra länder. Kunskaper inhämtade i Norden kan vara lättare att identifiera, men om kunskaper och kompetens inhämtade utom Norden inte tillvaratas riskerar värdefulla erfarenheter och kompetens att gå förlorade. 1.2 Valideringsinsatser VALIDERINGSDELEGATIONENS FÖRSLAG: I författningstexter och i kommentarmaterial kring validering behöver följande framhållas: Varje valideringsinsats bör beskrivas utifrån syftet och målet med insatsen. Insatser som avser kartläggning och bedömning av en enskild persons reella kompetens bör terminologiskt skiljas från insatser som avser exempelvis validering av utländska gymnasiala betyg eller utländsk utbildning Delegationen vill framhålla att en korrekt beskrivning av vilken valideringsinsats som avses eller genomförs är nödvändig eftersom det annars inte går att kvalitetssäkra processerna. Andra förekommande begrepp som används för att synliggöra en individs kompetens är till exempel yrkesbedömning och yrkesprövning. Valideringsdelegationen menar att det är svårt att erhålla legitimitet för begreppet validering om det inte utvecklas en gemensam terminologi och att det som avses med de olika insatserna går att beskriva. Ett sådant förtydligande kan beskrivas enligt följande; validering genom översiktlig eller fördjupad kartläggning, validering genom bedömning avseende gymnasial nivå, postgymnasial nivå, licensnivå med mera, 16 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

19 validering av utländsk utbildning (tidigare ekvivalering), validering av utländska dokument (värdering av redan utfärdade dokument) Begreppet validering används ofta för att beskriva något som till sin karaktär liknar prövning eller en prövningsliknande situation inom utbildningsområdet. I departementsskrivelsen Ds 2002:23 finns en förklaring kring skillnaden mellan validering och prövning. Det finns fortfarande anledning att understryka denna skillnad att validering i ett helhetsbegrepp handlar om att få befintlig kunskap erkänd och bedömd och att prövning kan ses som en fas i valideringsprocessen där det endast handlar om att mäta kunskaper mot ett bestämt kursmål. Det är upp till den som genomför validering att i samråd med individen avgöra vilken insats som avses inom valideringsprocessen. Det som egentligen skiljer en utforskande validering från en kontrollerande prövning är hur insatsen genomförs. Det är vanligt att individen anmäler sig till prövning efter att själv tagit ett beslut att det finns tillräckliga kunskaper för att klara kraven i kursen/ämnet. Beslutet kan tas efter samråd med en lärare och genomförs oftast vid ett begränsat tillfälle där läraren utformar ett prov eller en observation som ska avgöra om individen uppnår fastställda mål i en kurs eller ämne. Vid validering som sker utifrån ett utforskande perspektiv är det individen som själv avgör vilka kunskaper och kompetenser som han/hon vill kunna få kartlagda och bedömda utifrån ett utforskande förhållningssätt. Ett möjligt tillvägagångssätt eller en möjlig metod för sådan validering är t ex att använda portfoliometodiken vilket innebär att individen ges möjlighet att utvärdera och reflektera över den egna kompetensen ofta utifrån vissa givna kriterier. Kunskaper och kompetens ska kunna dokumenteras i form av utlåtande, referens, intyg gärna samlade i en meritportfölj. Det som oftast är resultatet efter en genomförd valideringsprocess vilken utgått från insatser kring kartläggning, bedömning och dylikt är en mer beskrivande bild av kunskaper och kompetens där vissa delar av individens kompetens är kartlagd och beskriven, vissa delar har bedömts i förhållande till vedertagna kriterier inom ett kunskapsområde och andra delar av individens kompetens har genom observation av någon sakkunnig bekräftats. Om det under valideringsprocessen eller efter genomförd validering kan konstateras att individen har kunskaper som motsvarar betygskriterier kan individen välja att genomgå prövning och erhålla betyg. Ett problem med att kalla prövning för validering uppstår när betyget Icke godkänt utfärdas. En individ kan knappast erhålla Icke godkänt för de kun- 17 FÖRSLAG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN VERKSAMHET MED VALIDERING

20 skaper och den kompetens individen har. Ett sådant utlåtande/betyg kan ges när individens kunskaper mäts mot och inte uppnår fastställda krav och kriterier i kursmål eller liknande. Den viktigaste förutsättningen i validering är att det handlar om att ge individen möjlighet att visa befintlig kunskap och kompetens oavsett om dessa kunskaper inte når upp till nivå godkänt. En individ som bedöms ha kunskaper och kompetens på annan nivå, vilket inte behöver innebära en underliggande nivå, kan förfördelas i situationer där de bedömda kunskaperna saknar beskrivning i en kursplan. Valideringsdelegationen föreslår att den myndighet som får ansvar för valideringsfrågor särskilt ska uppmärksamma detta faktum så att de individer som deltar i validering ej klassas som icke valideringsbara. Validering ska inte användas i exkluderande syfte. En individ som tagit till sig kunskap och kompetens i andra lärandemiljöer kan svårligen helt sakna någon kunskap att beskriva, synliggöra och bedöma. Om en individ bedöms vara icke valideringsbar kan det bero på bedömarens bristande förmåga att upptäcka den kunskap och kompetens individen bär på. Det kan också innebära att det saknas språkliga möjligheter att kommunicera kring denna kompetens eller andra organisatoriska faktorer, som till exempel att bedömaren inte vet vart individen bör vända sig för att få denna kunskap validerad. Därför bör det återigen poängteras att validering alltid handlar om att beskriva vad individen kan. 1.3 Ansvar departement VALIDERINGSDELEGATIONENS FÖRSLAG: Det övergripande ansvaret för nationella strategi- och utvecklingsfrågor kring validering ska samlas under Utbildningsdepartementet. Validering är en politikområdesövergripande fråga. Den berör i valda delar och utifrån olika perspektiv utbildnings-, arbetsmarknads-, närings-, integrations-, jämställdhets-, social- och EU-politik. Det gäller såväl individnivå som samhället i stort. Utveckling inom validering ska omfatta allt från grundläggande till akademisk nivå inom utbildningsområdet och ske i samverkan med företrädare för arbetsmarknadsområdet. Ansvar för det pågående arbetet med den nya gymnasieutbildningen, lärlingsutbildningen, fristående vuxenutbildningsverksamheter, yrkeshögskolan samt validering inom det akademiska området åligger Utbild- 18 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

21

22 ningsdepartementet, vilket medför att valideringsfrågan bör hanteras i det sammanhanget. Folkbildningsrådet har i samverkan med Valideringsdelegationen utarbetat ett underlag att använda i valideringsinsatser inom folkbildningsområdet. Valideringsdelegationen föreslår att Folkbildningsrådet ges i uppdrag att fortsatt verka för underhåll och implementering av det utarbetade underlaget. Folkbildningsrådet ges i uppdrag att återrapportera till regeringen i vilken utsträckning validering sker inom folkbildningens verksamhetsområde. Det kommer även fortsättningsvis att finnas olika möjligheter att tillägna sig kunskaper i ett formellt, icke-formellt och informellt lärande. Genom deltagande i utbildningsinsatser, lärande på arbetsplats eller lärande i andra sociala miljöer kommer en kontinuerlig kunskaps- och kompetensinhämtning att ske. Utbildningssystemet kommer inte att kunna dimensioneras för att erbjuda och tillhandahålla allt det lärande som sker till exempel på en arbetsplats. Av det skälet måste alternativ i form av valideringsmöjligheter fortsatt utvecklas och det är då viktigt att validerade kompetenser ges ett erkännande likvärdigt som om kunskaperna inhämtats i formell miljö. 1.4 Ansvar myndighet VALIDERINGSDELEGATIONENS FÖRSLAG: En myndighet ska åläggas det övergripande ansvaret för fortsatt utveckling, implementering av valideringsmetoder, valideringsstöd och kvalitetssäkring av insatser rörande validering. Myndigheten ska tillhöra Utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten ska samverka med berörda parter inom utbildningsområdet och på arbetsmarknaden enligt direktiv och på uppdrag av regeringen. På arbetsmarknadsområdet är det av avgörande vikt att ansvarig myndighet främjar en aktiv medverkan av arbetsmarknadens parter och branschorganisationerna i detta utvecklingsarbete, bland annat genom att lägga ut utvecklingsuppdrag på branschorganisationerna och svara för finansiering av dessa uppdrag. På uppdrag av regeringen kan andra myndigheter i förordning, regleringsbrev eller genom regeringsuppdrag åläggas att upphandla eller tillhandahålla valideringsinsatser för de individer som av särskilda skäl bör ges möjlighet att bli validerade. Vid sådan upphandling ska myndigheterna verka för att validering genomförs med kvalitetssäkrade metoder och av utförare som har legitimitet inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna. 20 VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer