Syftet med riktlinjerna S Tillgänglighet M Allmänna principer vid bedömning av sociala insatser. F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syftet med riktlinjerna S Tillgänglighet M Allmänna principer vid bedömning av sociala insatser. F"

Transkript

1 1

2 Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn och att jämn kvalitet säkerställs i handläggningen. Riktlinjerna ska ge handläggarna stöd och vägledning i arbetet. Riktlinjerna anger den politiska ambitionsnivån för stödinsatser som ges enligt myndighetsutövningen. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan individuellt prövad oavsett t.ex. ålder, kön och etnicitet. Det är inte heller möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att kommunen inte tillhandahåller den specifika tjänsten eller till kommunens ekonomi. Varje ansökan ska utredas och varje beslut ska vara baserat på den enskildes individuella behov. Biståndet och insatserna utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Tillgänglighet Myndighetens serviceskyldighet finns reglerat i förvaltningslagens bestämmelser (4-5 ). Enligt dessa bestämmelser skall varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp där den enskilda har frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt oavsett om frågan ställs per brev, telefon eller på annat sätt. Biståndshandläggarna nås vardagar på telefontid samt via e-post, Efter kontakt sker oftast ett möte i den enskildes hem. Mötet och informationen kan ibland behöva anpassas med hänsyn till den enskildes funktionsnedsättning eller om han eller hon talar ett annat språk, exempelvis med tolk. Allmänna principer vid bedömning av sociala insatser. Frivillighet och Självbestämmande skall vara vägledande vid handläggningen av enskilda ärenden. Detta innebär att den enskilde själv bestämmer om han eller hon skall ta emot erbjudandet om en viss social insats. Det är den enskilde som gör valet frivillighet, dock inom ramen för befintliga resurser skälig levnadsnivå. Till socialtjänstens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera det förebyggande perspektivet, den enskilde för en viss insats. Den enskildes egna resurser ska tas tillvara. Hänsyn bör tas till närståendes önskemål, med beaktande av den enskildes samtycke. 2

3 Kvinnor/flickor, män/pojkar, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet vilket innebär ett värdigt liv och att känna välbefinnande i tillvaron. Regler som styr handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt. En utredning enligt 11 kap. 1 SoL får inte inledas mot någon vuxen persons vilja om utredningen avser henne eller honom själv. Vid en anmälan eller om något på annat sätt kommit till biståndshandläggarenhetens kännedom ska en förhandsbedömning göras skyndsamt. Huvudregeln är att den som önskar insatser själv gör ansökan och för sin egen talan. När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av legal ställföreträdare/ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande eller en förvaltare. Vid ansökan av den enskilde eller dennes legala företrädare ska en utredning inledas så snabbt som möjligt. När en ansökan kommit in till biståndshandläggarenheten är det handläggarens uppgift att göra en utredning och bedömning av behoven för att se hur de bäst kan tillgodoses. Om det inte tydligt framgår av ansökan vad den avser ska handläggaren hjälpa den enskilde att precisera eller komplettera sina önskemål. I utredningen ingår ofta hembesök. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut, som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås helt eller delvis. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga. Information om hur det går till lämnas av biståndshandläggaren. I normalfallet bör beslut om hemtjänstinsatser erhållas senast inom två veckor. För beslut om plats i särskilt boende och bostad med särskild service enligt SoL kan tiden bli något längre, dock helst inte längre än fyra veckor. Beroende på ärendets karaktär, kan vissa beslut behöva fattas omgående. Att bedöma rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Behovsbedömning är den process som föregår och leder fram till ett beslut om bistånd. Bedömningsprocessen ska fokusera på den enskildes behov och inte på socialtjänstens insatser. Arbetet med att bedöma rätten till bistånd handlar i korthet om att söka svar på följande frågor: Hur ser behovet ut? Kan den enskilde själv tillgodose behovet eller kan det tillgodoses på annat sätt? Som ett led i behovsbedömningen prövas om behovet kan avhjälpas eller minskas genom generella insatser t.ex. bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel 3

4 eller bostadsbyte. Enligt tidigare beslut i Socialnämnden är inriktningen att biståndshandläggaren ska planera för en återgång till brukarens ordinära bostad efter en sjukhusvistelse. Hur skall biståndsbeslutet utformas för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå? Skälig levnadsnivå beskriver nivån på kvaliteten och den levnadsstandard som lagen garanterar. Vad som är skäligt bedöms individuellt gentemot den enskildes livssituation och allmänt gentemot aktuell praxis och rättsläget. Utgångspunkten för biståndsbedömningen är ett individcentrerat och ett rehabiliterande förhållningssätt. Med målsättning att individen bibehåller och/eller återfår förmågor, för att skapa ett tryggt och värdigt liv i ordinärt boende med egna resurser så långt som möjligt. Där hjälpbehovet är omfattande inom flera livsområden och bedöms varaktiga kan behovet i normalfallet bäst tillgodoses i särskilt boende. Barnperspektivet All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i gällande lagstiftning och i FN:s barnkonvention. Sverige har ratificerat Barnkonventionen och den är inskriven i socialtjänstlagen. Barns bästa ska tillgodoses och barn som har fyllt 15 år har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Med barn avses personer under 18 år. Barnperspektivet ska alltid beaktas i handläggning, även där barnet inte är direkt föremål för åtgärder. Syftet är att med ett tydligt barnperspektiv skydda och stärka barn i situationer som upplevs hota barnets trygghet. En bedömning av att barnperspektiv har beaktas ska finnas med i upprättad dokumentation. Hjälp i hemmet i barnfamiljer Särskilt viktig är den individuella bedömningen för funktionsnedsatta personer som har barn. Biståndet ska utformas med hänsyn till barnens behov och deras bästa. Hemtjänst i barnfamiljer med en funktionshindrad förälder ska inte användas som stöd till föräldern att klara av sin föräldraroll annat än i form av praktisk hjälp med att sköta/hjälpa barnen (t ex matlagning, hjälp med omvårdnad m m). Psykologiskt och/eller pedagogiskt stöd kräver särskild kompetens och ska utredas och beslutas av individ- och familjeomsorgen utifrån barnets behov. Utformningen av stödet till barnfamiljer kräver ett nära samarbete mellan individ och familjeomsorgen och äldre- och/eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 4

5 Vanligaste förekommande hemtjänstinsatser och innehåll Syftet med insatserna är att underlätta den dagliga livsföringen. Insatsen ska utformas så att de stärker den enskildes resurser att leva självständigt och för att möjliggöra kvarboende. Insatserna nedan utgår från normalfallet (grundnivån) för skälig levnadsnivå om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Omvårdnadsinsatser Personlig omvårdnad är insatser som avser att stötta individen med den hjälp han/hon behöver kring sin person och som inte kan tillgodoses på annat sätt. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. De vanligaste insatserna är: Klädsel Den som inte själv kan klä sig kan få hjälp med att ta fram kläder och/eller hjälp med att ta på och av kläder. Gäller även stödstrumpor, hörapparat, glasögon och proteser. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Personlig hygien Den som inte själv kan sköta sin personliga hygien kan få hjälp med övre och nedre toalett dvs. att tvätta och torka sig, borsta tänderna, kamma håret, rakning, hud- och nagelvård. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Dusch Den som inte själv kan sköta sin dusch kan få hjälp med detta och beviljas i normalfallet 1-3 gånger i veckan. Vid förstagångsansökan om dusch begär biståndshandläggaren en ADL bedömning av hemsjukvårdens arbetsterapeut som ett beslutsstöd. Dusch avser hjälp med avklädning, hjälp med tvättning/duschning, torkning, påklädning samt hårvård. Hjälp med enklare nagelvård och hudvård, t.ex. mjukgörande krämer vid behov. Framtagning av rena kläder. Förflyttningar, tillsyn samt torka upp i badrummet. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Toalettbesök Den som inte själv kan sköta toalettbesöken kan få följe till och från toaletten samt hjälp vid toalettbesök/byte av inkontinenshjälpmedel, tömma/byta urin/ stomipåse. Enbart tömning av fristående toalettstol/urinflaska hänvisas till insatsen hushållssysslor. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. 5

6 Förflyttningar Den som inte själv kan förflytta sig kan få hjälp med lägesändringar (i säng) och förflyttningar (t.ex. i/ur säng, stol, gångstöd) Transporthjälp med rullstol eller stöd vid sidan av, för att gå med hjälpmedel inom bostaden. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Matdistribution Den som inte själv kan tillaga sin mat kan få maten hemdistribuerad för lunch och middag. Behovet tillgodoses i första hand genom att måltiden intas i närliggande restaurang/matsal. Tillagning/värma mat Den som inte själv kan tillaga och/eller värma mat kan få hjälp med tillagning av frukost, värma färdiglagad mat och/eller mellanmål. Behovet tillgodoses i första hand genom att måltiden intas i närliggande restaurang/matsal eller med hjälp av matdistribution. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Assistans vid måltid. Den som inte själv kan sköta sysslor runt måltiden kan få hjälp att duka fram och av samt finfördela maten vid behov. Gäller även assistans i restaurang/matsal. Motivation och stöd när personal behövs under hela måltidssituationen. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Matning Den som inte själv kan äta kan få hjälp med det. Tillsyn Den som av olika anledningar behöver tillsyn kan få hjälp med detta. Insatsen är punktvisa besök. Syftet är att ge ökad trygghet och säkerhet i boendet för brukare som har uppenbara besvär med att hantera en trygghetstelefon eller ett sjukdomstillstånd som medför svårigheter att kalla på hjälp. Tillsyn kan även ske via telefon. För tillsyn under natten kan brukaren välja mellan kameratillsyn eller ett personligt besök. Insatsen tillsyn kan även användas i väntan på att en trygghetstelefon installerats. Utökad tillsyn Den som av olika anledningar inte kan lämnas ensamma får längre besök och är en insats mellan andra insatser. Insatsen är tidsbegränsad till högst fjorton dagar. Syftet är att ge ökad trygghet och säkerhet i boendet för brukare som har uppenbara besvär med att hantera en trygghetstelefon och/eller ett sjukdomstillstånd som medför svårigheter att kalla på hjälp. 6

7 Trygg Hemgång Den som vistats på sjukhus eller en korttidsplats och har ett behov enligt nedan kan få personal som möter upp under två timmar vid ett tillfälle i samband med hemkomsten. Syftet är att skapa trygghet vid hemgång efter en sjukhusvistelse eller vistelse vid kommunens korttidsplats. Behov som kan beviljas med Trygg hemgång o uttrycker oro inför hemgång, o har en funktionsnedsättning och som kräver omfattande insatser, o är ensamboende och saknar närstående som kan ta emot i hemmet, o har nedsatt kognitiv förmåga eller har en demenssjukdom, o har vistats en längre tid på sjukhus, korttidsplats, o livet har förändrats väsentligt sedan före vistelsen på sjukhuset eller korttidsplatsen. Egenvård Den som av olika anledningar inte kan sköta sin egenvård kan få hjälp med det. Det går inte generellt ange vilka åtgärder som utgör egenvård. Det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Har brukaren förutsättningar att själv klara av att utföra egenvården på ett säkert sätt, eller om personen kan instruera någon att hjälpa till. Om personen inte själv kan ansvara för egenvården beror resultatet av bedömningen på hur stödet och hjälpen ser ut. Det kan vara egenvård om åtgärden kan utföras på ett säkert sätt av någon annan. T.ex. en närstående, personlig assistent eller av personal i skolan. Det kan innebära att närstående är helt införstådd med behandlingen och kan instruera så att brukaren får hjälp av omvårdnadspersonalen. Biståndshandläggaren begär in egenvårdsintyg om det inte är uppenbart onödigt. Exempel. Är närstående helt införstådd med behandlingen och kan instruera omvårdnadspersonalen, kan närstående vara den som instruerar så att brukaren får hjälp med egenvården av omvårdnadspersonalen. Serviceinsatser Serviceinsatser är sociala insatser av servicekaraktär. Nedan anges de vanligaste insatserna: Varudistribution Beviljas en gång per vecka. Den som inte själv kan sköta inköp av varor kan få hjälp med att upprätta och distribuera inköpslista och packa upp varor. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. 7

8 Ärenden Den som inte själv kan sköta ärenden kan få hjälp med, t e x apotek, kompletteringsinköp utförda av omvårdnadspersonal (ersätter ej varudistribution). Kompletteringsinköp sker i närmaste affär. Följe till/från Den som inte själv kan ta sig till närliggande restaurang/matsal och till att uträtta ärenden kan få följe. Avser även påminnelse om aktiviteter. I normalfallet beviljas inte brukaren följe till läkare/tandläkare eller livsmedelsinköp då behovet kan tillgodoses med sjukresor och varudistribution. Vid följe är brukaren ansvarig för vilket färdmedel som används och dess kostnad. Städning Den som inte själv kan städa kan få hjälp med detta. Beviljas i normalfallet var 3:e vecka, av högst 2 rum, kök, hall och hygienutrymme. Makar, sambor eller hemmavarande vuxna barn har alltid ett gemensamt ansvar när det gäller att sköta det gemensamma hemmet. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Hushållssysslor Den som inte själv kan sköta hushållssysslor kan få hjälp med detta. Brukaren får t e x hjälp med att diska, ta ut sopor, ta in post, vattna blommor, rengöring av hjälpmedel, tömning av fristående toaletthink, urinflaska. Avser även avfrostning av kyl och frys, kompletteringsstäd, stödeldning och sopa av den egna fastighetstrappan. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Tvätt Den som inte själv kan sköta tvätten kan få hjälp med detta. Beviljas i normalfallet var 14:e dag. Brukaren får hjälp med tvätt, plocka i/ur, starta maskin, hjälp med att hänga, stryka/vika och sortera in tvätt på avsedd plats. Tvätt utförs i brukarens tvättmaskin eller i gemensam tvättstuga. Mangling av lakan ingår ej. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Bäddning Den som inte själv kan sköta bäddning kan få hjälp med att bädda/bädda upp. Vid behov skakning av sängkläder. Insatsen beviljas i normalfallet enbart i samband med andra insatser. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. 8

9 Renbäddning Den som inte själv kan renbädda kan få hjälp med detta. Beviljas i normalfallet var 14:e dag. Brukaren får hjälp med att bädda rent och vid behov vädra täcke och kuddar. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Promenader Den som själv har svårt att klara av promenaden på egen hand kan få hjälp. Beviljas normalt en gång per vecka. Avser promenad inom- eller utomhus, utevistelser och hjälp med ytterkläder. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Kan beviljas del av år. Ingår normalt inte inom ramen för skälig levnadsnivå Följande serviceinsatser ingår normalt inte inom ramen för skälig levnadsnivå: Sanering av hela eller delar av bostad Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Snöskottning Vedhuggning Storstädning av bostad samt balkong, altan eller förråd Hantering av latrin Sköta om och gå ut med husdjur Vädra garderober Flytta möbler Flyttstädning Socialnämnden har att beakta och följa eventuella klargöranden och förändringar i rättspraxis. Korttidsplats och Särskilt boende inom äldre- och handikappomsorgen Korttidsplats definieras som en bäddplats utanför det ordinära boendet avsedd för tillfälligt stöd och omsorg/omvårdnad dygnet runt. Efter en sjukhusvistelse är inriktningen att biståndshandläggaren ska planera för en återgång till brukarens ordinära bostad. Vid ansökan om korttidsplats i samband med vårdplanering på sjukhuset, utreds ansökan i normalfallet efter hemkomst till det ordinära boendet. 9

10 Behov som i normalfallet kan beviljas med kottidsplats: Akut situation har uppstått där trygghet och säkerhet inte kan tillförsäkras i den ordinära bostaden med hemtjänstinsatser eller på annat sätt Omfattande behov av tillsyn och/eller omsorg över dygnet under en tidsbegränsad period eller vid behov i väntan på att särskilt boende anvisas/är inflyttningsklart Behov finns att utreda brukarens möjligheter att bo kvar i den ordinära bostaden Behov av omvårdnad vid livets slutskede Åtgärder som ska genomföras i den ordinära bostaden, gäller inte åtgärder som faller under fastighetsägarens eller försäkringsbolags ansvar (t. e x stambyte) I väntan på att särskilt boende anvisas/är inflyttningsklart Korttidsplats beviljas i normalfallet tre veckor. Återkommande Korttidsplats beviljas i normalfallet en vecka, per fyra veckors period. När ansökan om utökad omfattning framställs ska en plats i särskilt boende erbjudas, under förutsättning att den utredning som då görs motiverar detta. Återkommande korttidsplats ska ge möjligheten till kvarboende i det egna hemmet och/eller att erbjuda anhörig avlösning. Hemtjänstinsatser vid Korttidsplats En individuell behovsbedömning görs om vilket bistånd brukaren är i behov av på sin korttidsplats. Särskilt Boende Särskilt boende är till för personer som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. För att bevilja särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Det är det individuella behovet som avgör om personen ska ha rätt till insatsen. Undermålig bostad är inte grund för att bevilja särskilt boende. Vid misstanke om demenssjukdom bör personen vara demensutredd. För att beviljas särskilt boende krävs i normalfallet att någon eller några av nedanstående behov är uppfyllda: Brukaren klarar inte vardagen i ordinärt boende trots omfattande omvårdnads- och tillsynsinsatser samt trygghetstelefon som prövats och bedömts som otillräckligt Där hjälpbehovet är omfattande inom flera livsområden och bedöms varaktiga kan behovet i normalfallet bäst tillgodoses i särskilt boende Den enskildes situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt boende. 10

11 När en person beviljats särskilt boende sker anvisning om bostad inom kommunen som helhet. Tackar brukaren nej till erbjudet boende kontaktar biståndshandläggaren brukaren för att säkerställa att personen, trots behov av särskilt boende, har skälig levnadsnivå i sin ordinära bostad. I normalfallet avslutas insatsen särskilt boende. Hemtjänstinsatser i Särskilt Boende En individuell behovsbedömning görs om vilket bistånd brukaren är i behov av i sin nya boendeform. Rätten att fortsätta bo tillsammans i särskilt boende Personer över 65 år som har beviljats eller beviljas biståndsinsatsen särskilt boende kan ansöka om att sammanbo med make/maka, sambo eller partner (registrerade partnerskap). Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att ha rätt till att bo tillsammans. 1. Att man varaktigt sammanbor eller sammanbott. 2. Att båda vill fortsätta bo tillsammans. Om medboende har behov av hemtjänstinsatser ska en ansökan göras hos biståndhandläggaren. Insatser inom omsorger om personer med funktionsnedsättning Avlösarservice i hemmet Denna insats syftar till att föräldrar till funktionsnedsatta barn som inte tillhör någon personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska kunna få avlösarservice i hemmet. Detta för att exempelvis kunna genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösarservice bör kunna ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger. Insatsen utformas och utgår från det egna hemmet. Beslutet ges i timmar per vecka/månad. Boendestöd Stödet kan riktas till personer med psykisk-, neuropsykiatriska- och kognitiva funktionsnedsättningar som har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Boendestödet är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför boendet och en central del är att dessa aktiviteter ska göras tillsammans med brukaren. Den enskilde ska aktivt delta i genomförandet utifrån sin egen förmåga. Stödet kan delvis ses som en handledning som visar vägen till att återfå förmågan att hantera tillvaron. Boendestödet ska ses som träningsinsatser för att 11

12 utveckla sina färdigheter. Boendestödet utformas efter den enskildes skiftande behov. Syftet med boendestöd är den enskilde ska klara av att bo i egen lägenhet eller hus genom att: Stärka och utveckla sina egna förmågor. Skapa trygghet och struktur i vardagen. Öka möjligheterna till ett mer självständigt liv och aktivt deltagande i samhället. Ledsagare Ledsagare beviljas personer som inte klarar av, helt eller delvis att förflytta sig på egen hand. Det handlar om förflyttningar till och/eller från aktivitet utanför det egna hemmet. Ledsagning är i huvudsak avsedd för enklare aktiviteter i närområdet av vardaglig karaktär. Kan beviljas kontinuerligt eller för tillfälliga behov. Ledsagaren stannar i normalfallet inte under aktiviteten. Kontaktperson Syftet med kontaktperson är att denne ska vara medmänniska och hjälpa till att bryta den enskildes ofrivilliga ensamhet. Kontaktperson beviljas i regel endast personer som har en funktionsnedsättning och bor i ordinärt boende. Kontaktpersonen är ett icke professionellt stöd som utförs av personer med stort engagemang och intresse för andra människor. Daglig Verksamhet Daglig verksamhet syftar till att ge personer med behov av socialt stöd möjlighet till meningsfull sysselsättning och gemenskap med andra. Insatsen riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Pensionsålder inom Daglig Verksamhet är år. Detta innebär att 65 år är pensionsålder. Vill brukaren arbeta till 67 år är det i samråd med arbetsplatsen. Bostad med Särskild Service enligt Socialtjänstlagen Bostad med särskild service enligt SoL är till för personer med psykisk funktionsnedsättning och som inte längre kan få behovet av omvårdnad tillgodosett i det egna hemmet. Behovet kan vara såväl fysiskt, psykiskt som socialt. För att beviljas bostad med särskild service enligt SoL krävs att någon eller några av nedanstående kriterier är uppfyllda: Kvarboende i ordinärt boende med boendestöd och/eller hemtjänst är prövat och bedömt som otillräckligt Den enskildes omvårdnadsbehov kan inte längre tillgodoses i ordinärt boende Den enskildes situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt boende Boendestöd, utifrån individens behov ingår när kund beviljats bostad med särskild service enligt SoL. Finns behov utöver boendestöd finns möjlighet att ansöka om andra insatser. 12

13 Trygghetstelefon Trygghetstelefon ökar möjligheten att känna sig trygg i sin bostad och ger möjlighet att komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt. Alla brukare som upplever behovet av denna trygghet beviljas trygghetstelefon. Anhörigstöd Anhörigstödet arbetar för att uppmärksamma anhörigas behov, ge råd och information samt kunna vägleda/hänvisa till ytterligare stödkontakt vid behov. Arbetet är inriktat på att aktivt nå anhöriga som behöver stöd i ett tidigt skede. Anhörigstödet är olika insatser som syftar till att underlätta för den som har någon närstående som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk, relationsproblematik eller ålderssvaghet behöver stöd i vardagen. Anhörigstöd är kostnadsfritt och omfattar alla åldersgrupper och verksamheter inom socialtjänsten. Anhörigstöd kan bland annat vara avlösning (från två timmar till 48 timmar i månaden beroende på behov och resurser), anhöriggrupp, enskilda stödsamtal, dagverksamhet. Anhörigstöd kan även beviljas som bistånd i form av avlösarservice i hemmet för funktionsnedsatta barn, korttidsplats och återkommande korttidsplats för äldre. Uppföljning Uppföljning avser att följa upp om brukarens behov av stöd och hjälp överensstämmer med de beslut som fattats. Följa upp om brukarens behov är tillgodosedda, mål uppfyllda och är tillförsäkrad skälig levnadsnivå samt har ett värdigt liv. Uppföljning av fattade beslut sker alltid vid förändrade förhållanden, t ex efter återkoppling från personal samt vid tidsbegränsade beslut, annars systematiskt återkommande utifrån insats och omfattning. 13

Syftet med riktlinjerna S Tillgänglighet M Allmänna principer vid bedömning av bistånd F

Syftet med riktlinjerna S Tillgänglighet M Allmänna principer vid bedömning av bistånd F 1 Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till bistånd som kan erbjudas från Socialnämnden samt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

Kvalitetsstandard utförare

Kvalitetsstandard utförare Kvalitetsstandard utförare Hemtjänst 2009 09 23 Innehållsförteckning Övergripande...4 Målet med biståndet...4 Utförarens mål...4 För att uppnå kontinuitet...4 Larm...4 Vanligt förekommande insatser med

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2014-06-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2014-06-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Kallelse 2014-06-11 KALLELSE Datum 2014-06-04 Sida 1(1) Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Isaac Tham Omsorgsnämndens arbetsutskott,

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

För dokumentation i social journal för utförare

För dokumentation i social journal för utförare För dokumentation i social journal för utförare Innehållsförteckning 1. SOCIAL DOKUMENTATION... 3 2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. GRUNDER FÖR DOKUMENTATION... 3 4. SYFTE OCH MÅL... 4 5. HUR SKA JAG

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2015-09-29. Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3 1.2 Mål

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 1999-01-01 Dokumentansvarig Förvaring

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Bedömning av behov av personlig assistans

Bedömning av behov av personlig assistans Bedömning av behov av personlig assistans Socialstyrelsen Försäkringskassan 2011-08-23 Sökanden Förnamn: Efternamn: Personnummer: Bostadsadress: Telefonnummer: Handläggare (namn): Telefon: E-post: Datum

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer