VIDARKLINIKEN. Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIDARKLINIKEN. Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 2012"

Transkript

1 Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 212 Foto: Johan Green Järna, april 213 Åsa Erinder Kontakt: VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST

2 Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 212 Vården på Vidarkliniken Vidarkliniken är ett integrativmedicinskt rehabiliteringssjukhus som erbjuder kvalificerad somatisk vård och behandling med antroposofisk inriktning. Detta innebär att skolmedicinska metoder integreras med kompletterande specifikt antroposofiska behandlingsmetoder som antroposofisk medicin och omvårdnad samt konstnärliga och fysikaliska terapier. Sjukdom ses inte bara som en funktionsnedsättning utan som en kris med somatiska, själsliga, existentiella och sociala dimensioner. Vården på Vidarkliniken utgår från en helhetssyn på människan som innebär att man ser hur kroppsliga, själsliga och existentiella aspekter påverkar varandra i hälsa och sjukdom. Det medicinska ansvaret har legitimerade läkare med specialistkompetens i samarbete med legitimerade sjuksköterskor. Som komplement har de en certifierad utbildning i antroposofisk medicin respektive antroposofisk omvårdnad. Massörer på Vidarkliniken är utbildade i massage enligt dr Pressel eller rytmisk massage enligt Wegman/Hauschka. Antroposofiska konstterapeuter och läkeeurytmister har en flerårig utbildning. Samtliga terapeuter arbetar på ordination av läkare och integreras därmed som hälso- och sjukvårdspersonal i teamet på sjukhuset. Vidare finns legitimerad sjukgymnast och psykoterapeuter. Den medicinska bedömningen görs med vägledning av diagnosrelaterade vårdprogram vilka anpassas för varje patient i en individuell behandlingsplan. Läkaren ordinerar, utöver läkemedel, ett par terapier för varje patient och vårdtillfälle. De olika terapierna är samtalsterapi, sjukgymnastik, konstnärliga terapier som målning, modellering, sång, läkeeurytmi (rörelseterapi) samt fysikaliska terapier (medicinska bad, massage). Alla patienter får också någon eller några omvårdnadsbehandlingar, som utförs av sjuksköterskor/undersköterskor, såsom omslag, fotbad och del- eller helkroppsinsmörjningar. Sjukhuset tar främst emot patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt cancer i alla stadier inklusive palliativ vård. Vidarkliniken är det enda sjukhuset i Norden som erbjuder antroposofisk slutenvård men i övriga Europa, framförallt i Tyskland och Schweiz, finns flera antroposofiska sjukhus och även akutsjukhus. Verksamheten är AnthroMed-certifierad, en internationell standard för klinisk antroposofisk medicin. Vidarkliniken är ett privat, stiftelseägt sjukhus som drivs utan vinstintresse. Sjukhuset har vårdavtal med flera landsting och regioner för att bedriva rehabiliteringssjukvård samt palliativ vård. Metod Som en del av Vidarklinikens kvalitetsarbete görs en årlig undersökning, sedan 1998, av patienters tillfredsställelse med vården. Undersökningen genomförs som stickprov med konsekutivt urval och med hjälp av ett frågeformulär som även använts av Västra Götalandsregionen (Swenson, 26) och delvis av Landstinget i Östergötland (Arman, Hammarqvist & Kullberg, 2). I samband med årets undersökning fördelades enkäter ut till de tre slutenvårdsavdelningarna. Frågeformuläret lämnas ut till patienten av vårdpersonal sista dagen av vårdvistelsen och efter utskrivningssamtal med läkare och sjuksköterska. Patienten får information både muntligt och skriftligt om att deltagandet är frivilligt och att svaren hanteras anonymt. I samband med undersökningen 212 besvarades och återlämnades 46 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 92 %. Svaren på de slutna frågorna anges på en sjugradig skala från (inte alls) till 6 (i högsta grad). En översikt över resultaten från de slutna frågorna tillsammans med en jämförelse med tidigare år finns under Resultat slutna frågor. Frågeformuläret avslutas med en öppen fråga där patienten svarar på vad som varit mest betydelsefullt, om något saknats under vistelsen och om det finns synpunkter på vad som kan förbättras. Sammanställning över svaren på denna fråga finns under Mest betydelsefullt och synpunkter. De direkta patientcitat som finns med i resultatsammanställningen anges kursivt och innebörden återger vad flera patienter upplevt på liknande sätt. 1

3 Resultat Demografiska data Av de 46 patienter som svarat var fem män (11 %), och vårdtiden var i genomsnitt 2 dygn. 18 patienter uppger att de vårdats tidigare i slutenvården på Vidarkliniken. Medelåldern var år, den yngsta 24 och den äldsta 8 år, fördelat enligt Tabell 1. Åldersfördelning Ålder Tabell 1 Åldersfördelning Bemötande Vad anser Du om mottagandet Du fått på Vidarkliniken, inklusive mottagandet första dagen? n=46 Figur 1 Vad anser Du om mottagandet Du fått på Vidarkliniken, inklusive mottagandet första dagen? 2

4 Blev Du trodd och tagen på allvar? n=4 Figur 2 Blev Du trodd och tagen på allvar? Har Du fått möjlighet att ta upp de frågor som var viktiga för Dig med läkarna och med vårdpersonalen? n=4 n= inte alls, 6-i högsta grad inte alls, 6-i högsta grad Figur 3 Har Du fått möjlighet att ta upp de frågor som var viktiga för Dig med läkarna? Figur 4 Har Du fått möjlighet att ta upp de frågor som var viktiga för Dig med vårdpersonalen? Upplever Du att Du fick den tid Du behövde av Din läkare, av vårdpersonalen på avdelningen och av de olika terapeuterna? n=44 n= inte alls, 6-i högsta grad Figur Upplever Du att Du fick den tid Du behövde av Din läkare? Figur 6 Upplever Du att Du fick den tid Du behövde av vårdpersonalen? 3

5 n=44 Figur 7 Upplever Du att Du fick den tid Du behövde av de olika terapeuterna? Vård och behandling Har det funnits kontinuitet i vården (t ex samma läkare, vårdpersonal och terapeuter)? n=4 Figur 8 Har det funnits kontinuitet i vården (t ex samma läkare, vårdpersonal och terapeuter)? Upplever Du att Du fått yrkeskunnig och kompetent läkarvård, omvårdnad och terapi? n=44 n= inte alls, 6-i högsta grad Figur 9 Upplever Du att Du fått yrkeskunnig och kompetent läkarvård? Figur Upplever Du att Du fått yrkeskunnig och kompetent omvårdnad? 4

6 n= inte alls, 6-i högsta grad Figur 11 Upplever Du att Du fått yrkeskunnig och kompetent terapi? Vilken betydelse hade de antroposofiska terapierna (läkeeurytmi, massage, bad och konstnärliga terapier) för Dig under vårdtiden? n=4 Figur 12 Vilken betydelse hade de antroposofiska terapierna (läkeeurytmi, massage, bad och konstnärliga terapier) för dig under vårdtiden? Vilken betydelse hade de antroposofiska behandlingarna (fotbad, insmörjningar, omslag och vila) för Dig under vårdtiden? n=4 Figur 13 Vilken betydelse hade de antroposofiska behandlingarna (fotbad, insmörjningar, omslag och vila) för Dig under vårdtiden? Patientkommentarer: Patienterna påtalar också att den individuella helhetssynen på människan och vårdpersonalens teamarbete utgjort viktiga delar av vårdens kvalitet.

7 Förbättrat hälsotillstånd Upplever Du att Ditt fysiska/kroppsliga hälsotillstånd har blivit bättre under vistelsen på Vidarkliniken? n= inte alls, 6-i högsta grad Figur 14 Upplever Du att Ditt fysiska/kroppsliga hälsotillstånd blivit bättre under vistelsen på Vidarkliniken? Upplever Du att Ditt psykiska/själsliga hälsotillstånd har blivit bättre under vistelsen på Vidarkliniken? n= inte alls, 6-i högsta grad Figur 1 Upplever Du att Ditt psykiska/själsliga hälsotillstånd har blivit bättre under vistelsen på Vidarkliniken? På frågan om patienterna iakttagit några förändringar i hälsotillståndet under vistelsen svarade 42 stycken (91 %) att de upplevt förändringar, huvudsakligen positiva, och 89 % (41 stycken) av patienterna tror att de efter vistelsen på Vidarkliniken kommer att ha bättre förutsättningar att klara av sin livssituation. Patienterna kunde med egna ord beskriva vilka förändringar de upplevt och de flesta uppgav en fysisk förbättring som mindre smärta, allmänt starkare, mer rörlig och mindre magbesvär, men också en psykisk/mental förändring såsom t ex mindre stressad, lugnare, mentalt bättre och gladare. mkt lugnare, piggare och mer hoppfull, medveten om mina egna gränser, Sluppit bröst- o ryggsmärta följa med istället för att kämpa emot, mindre ångest. 6

8 Kosten och den fysiska miljön Har Du uppskattat maten/kosten? n= inte alls, 6-i högsta grad Figur 16 Har Du uppskattat maten/kosten? Anser Du att miljön på Vidarkliniken haft en positiv inverkan på ditt hälsotillstånd (arkitekturen, färgerna, omgivningarna osv)? n= inte alls, 6-i högsta grad Figur 17 Anser Du att miljön på Vidarkliniken haft en positiv inverkan på ditt hälsotillstånd (arkitekturen, färgerna, omgivningarna osv)? Patientkommentarer: I år har medelvärdet för kosten sjunkit till 4,7 (, år 211). Några av patienterna gav gott betyg till maten, maten kunde inte varit bättre, god vällagad mat. De som lämnade negativa synpunkter var mest missnöjda med dietkosten. Miljön både inne och ute beskrivs som rogivande, vacker och harmonisk. Rekommendationer Blev Du rekommenderad av någon att söka vård på Vidarkliniken (t ex läkare, kurator, anhörig)? Av de 46 patienter som svarat var det ungefär lika vanligt att de blivit rekommenderade av kurator, anhörig/vän eller annan som t ex psykiatriker, att söka vård på Vidarkliniken. 7

9 Eget initiativ Läkare/sjuks köterska Annan Kurator Anhörig/vän Diagram 1 Blev Du rekommenderad att söka vård på Vidarkliniken? Skulle Du rekommendera Vidarkliniken till Dina närstående eller vänner? n= inte alls, 6-i högsta grad Figur 18 Skulle Du rekommendera Vidarkliniken till Dina närstående eller vänner? Vad var mest betydelsefullt för Dig under vistelsen på Vidarkliniken? Saknade Du någonting? Har Du några andra synpunkter på hur vi kan förbättra vården? 42 patienter lämnade kommentarer, de flesta positiva och berömmande men också en del förslag på förändringar. Mest betydelsefullt har varit att bli sedd, lyssnad på och tagen på allvar. Tiden och omtanken från personalen var unikt. Mkt kompetenta terapeuter. Flera patienter nämnde också att terapierna var fantastiska, läkande och betydde mycket för patienten. Inne- och utemiljön fick bara uppskattande kommentarer. Några patienter önskade mer information om antroposofisk vård, fler terapitillfällen, motionscykel och sänkning av ljudnivån i matsalen. Omvårdnaden, bemötandet, helhetssynen och personalens förhållningssätt är fortsatt mycket uppskattat av patienterna vilket många patienter framhåller. 8

10 Sammanfattning Sammanställningen av resultatet visar att mer än 9 % av patienterna är nöjda eller mycket nöjda med den vård och behandling som de fått på Vidarkliniken. Det framkommer att det är betydelsefullt för patienterna att få vård som är individuellt anpassad utifrån en helhetssyn. De flesta upplever att de har förbättrat sitt hälsotillstånd genom återhämtning, symtomlindring, känsla av tillit och hopp samt ökad känsla av begriplighet och hanterbarhet. Svaren visar också att patienterna får med sig olika slags redskap för fortsatt egenvård, dels i form av praktiska övningar dels i form av ny insikt i och kunskap om sitt hälsotillstånd och hur det går att förändra sitt förhållningssätt. Detta bidrar troligen till att patienterna upplever ökad livskvalitet samt upprätthåller sin autonomi - i betydelsen kunna hantera sin livssituation såsom Carlsson et al (26) och Hamre et al (27) visat i sina studier av patienter som får antroposofisk integrativ vård. Utvärderingen av patienttillfredsställelse 212 är återigen en bekräftelse på den mångåriga kliniska erfarenheten av vårdens effekter som finns hos läkare, terapeuter och vårdmedarbetare på Vidarkliniken. Den är också en bekräftelse på intentionen med ordinerade terapier och omvårdnadsbehandlingar avseende dess avslappnande och symtomlindrande effekter, men också att syftet är olika för dessa ordinationer. Omvårdnadsbehandlingarna tillgodoser behovet av bekräftelse och trygghet för bästa möjliga återhämtning medan effekten av terapierna är aktiverande/stimulerande och ger redskap som stöd för egenvård. 9

11 Resultat slutna frågor och jämförelser med tidigare år Patientunderlaget Antal besvarade enkäter Könsfördelning (män kvinnor) Genomsnittsålder 2,8 4, 2,9 2,4, 6,1 4,7 Enkätfrågor Anser Du att miljön på Vidarkliniken haft en positiv inverkan på Ditt välbefinnande?,2,4,2,3,3,6, Har du uppskattat maten/kosten? 4, 4,6 4,7 4, 4,2, 4,7 Upplever Du att Ditt psykiska/själsliga hälsotillstånd blivit bättre under vistelsen vid Vidarkliniken? Upplever Du att Ditt fysiska/kroppsliga hälsotillstånd blivit bättre under vistelsen vid Vidarkliniken? Fick Du möjlighet att ta upp frågor som var viktiga för Dig 4, 4,4 4,2 4, 4,7 4,3 4,3 4, 3,6 3,6 3,7 3,8,, med läkarna?,3,4,6,3,2,, med vårdpersonalen?,3,,3,2,3,,6 Upplever Du att Du fick den tid Du behövde av Din läkare?,3,4,7,2,,, av vårdpersonalen?,4,7,,2,,7,6 av terapeuterna?,,6,,1,,, Upplever Du att Du fick yrkeskunnig och kompetent läkarvård?,,8,7,4,6,7,6 omvårdnad?,6,8,7,7,7,7,8 terapi?,,,7,3,7,,8 Blev Du trodd och tagen på allvar?,8,8,7,6,9,8,7 Fanns det kontinuitet i vården?,3,3,3,2,4,,6 Skulle Du rekommendera Vidarkliniken vidare?,7,7,7,4,9,9,9 Medelvärde,2,3,3,1,2,4,4 Skala: = inte alls, 6 = i hög grad

12 Referenslista 1. Arman, Hammarqvist & Kullberg, 26. Patienters tillfredsställelse med antroposofisk vård, uppföljning av patienter från Östergötlands län som fått antroposofisk vård 26. Karolinska Institutet och Landstinget i Östergötland. 2. Carlsson, Arman, Backman, Flatters, Hatschek & Hamrin, 26. A Five-year Follow-up of Quality of Life in Women with Breast Cancer in Anthroposophic and Conventional Care. ecam 26; 3(4) doi:.93/ecam/nel Hamre, Witt, Glockman, Ziegler, Willich & Kiene HJ et al, 27. Anthroposophic medical therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. BMC Complementary and Alternative Medicine 23; 7:. 4. Swenson, 26. Patientformulär upplevelse av vård vid Vidarkliniken. Västra Götalandsregionen; Regionkansliet, Etikkommitténs sekretariat. 11

VIDARKLINIKEN. Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 2013

VIDARKLINIKEN. Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 2013 Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 2013 Järna, februari 2014 Åsa Erinder Kontakt: kvalitet@vidarkliniken.se VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK

Läs mer

VIDARKLINIKEN. Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken Järna, april 2011 Karin Lilje, Åsa Erinder

VIDARKLINIKEN. Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken Järna, april 2011 Karin Lilje, Åsa Erinder Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken 1 Järna, april 11 Karin Lilje, Åsa Erinder Kontakt: Kvalitet & Utveckling kvalitet@vidarkliniken.se VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

PATIENTENKÄT UPPLEVELSER AV VÅRD VID VIDARKLINIKEN

PATIENTENKÄT UPPLEVELSER AV VÅRD VID VIDARKLINIKEN Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Etikkommitténs sekretariat PATIENTENKÄT UPPLEVELSER AV VÅRD VID VIDARKLINIKEN 26 Regionkansliet/Etikkommitténs sekretariat PATIENTENKÄT UPPLEVELSER AV VÅRD VID VIDARKLINIKEN

Läs mer

ATT MINSKA SJUKFRÅNVARON

ATT MINSKA SJUKFRÅNVARON ATT MINSKA SJUKFRÅNVARON Vidarkliniken erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa Ett beprövat behandlingskoncept som leder till minskad sjukfrånvaro samt minskad risk

Läs mer

VIDARKLINIKEN SJUKHUS OCH VÅRDCENTRAL HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKEN SJUKHUS OCH VÅRDCENTRAL HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKEN SJUKHUS OCH VÅRDCENTRAL HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET Fotograf: Johan Green Innehållsförteckning VIDARKLINIKEN... 1 Att vara patient på Vidarkliniken... 1 Kvalificerad somatisk vård och rehabilitering...

Läs mer

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar Stockholms läns landsting. Information till patienter

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar Stockholms läns landsting. Information till patienter Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar Stockholms läns landsting Information till patienter Allmänt Vidarkliniken är godkänd av Stockholms läns landsting för att ta emot patienter för specialiserad

Läs mer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län Välkommen till Intensiv cancerrehabilitering 12 dagar Region Jönköpings län Information till patienter Allmänt Vidarkliniken är godkänd av Region Jönköpings län för att ta emot patienter för intensiv cancerrehabilitering.

Läs mer

KVALIFICERAD SOMATISK VÅRD OCH REHABILITERING

KVALIFICERAD SOMATISK VÅRD OCH REHABILITERING KVALIFICERAD SOMATISK VÅRD OCH REHABILITERING 14 21 DAGAR REGION SKÅNE LANDSTINGET SÖRMLAND RIKSAVTAL INFORMATION TILL PATIENTER SOMATISK VÅRD OCH REHABILITERING Erfarenheten visar att gängse behandlingsprogram

Läs mer

RAPPORTER från Vidarkliniken

RAPPORTER från Vidarkliniken RAPPORTER från Vidarkliniken Patienters upplevelse av vården på Vidarkliniken 26 Karin Lilje och Thomas Schneider Nr 1 RAPPORTER från Vidarkliniken Patienters upplevelse av vården på Vidarkliniken 26

Läs mer

VIDARKLINIKEN. 23 Februari 2017

VIDARKLINIKEN. 23 Februari 2017 VIDARKLINIKEN 23 Februari 2017 Vidarkliniken har ett unikt erbjudande i svensk sjukvård Nordens enda sjukhus som kombinerar skolmedicinsk vård med komplementära terapier Kvalificerad rehabilitering inom

Läs mer

Hälsosynen inom den antroposofiska medicinen. Ursula Flatters Vidarkliniken

Hälsosynen inom den antroposofiska medicinen. Ursula Flatters Vidarkliniken Hälsosynen inom den antroposofiska medicinen Ursula Flatters Vidarkliniken We must learn to reawaken and keep ourselves awake, not by mechanical aids, but by an infinite expectation of the dawn, which

Läs mer

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar. Information till patienter

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar. Information till patienter Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar Information till patienter Allmänt Vidarkliniken är godkänd av Stockholms läns landsting för att ta emot patienter för specialiserad rehabilitering efter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ONKOLOGISK REHABILITERING PÅ VIDARKLINIKEN

VÄLKOMMEN TILL ONKOLOGISK REHABILITERING PÅ VIDARKLINIKEN VÄLKOMMEN TILL ONKOLOGISK REHABILITERING PÅ VIDARKLINIKEN 12 DAGAR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REGION JÖNKÖPINGS LÄN RIKSAVTAL INFORMATION TILL PATIENTER SPECIALISERAD ONKOLOGISK REHABILITERING Rehabilitering

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

ONKOLOGISK REHABILITERING PÅ VIDAR REHAB

ONKOLOGISK REHABILITERING PÅ VIDAR REHAB ONKOLOGISK REHABILITERING PÅ VIDAR REHAB 12 DAGAR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REGION JÖNKÖPINGS LÄN RIKSAVTAL INFORMATION TILL PATIENTER SPECIALISERAD ONKOLOGISK REHABILITERING Rehabilitering syftar till

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2012. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2012. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST VIDARKLINIKEN 2012 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Foto: Johan Green VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Vidarkliniken...

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

PATIENTEN I FOKUS - Hur detta gestaltas på Vidarkliniken i Järna

PATIENTEN I FOKUS - Hur detta gestaltas på Vidarkliniken i Järna Asmussens Arkitektgrupp AB 1 /6/ PATIENTEN I FOKUS - Hur detta gestaltas på Vidarkliniken i Järna Anförande hållet på Forum Vårdbyggnad s Konferens i Malmö 16-17 november 2011 Tid 30 minuter Presentation

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 9.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2009-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 8.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2008-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg.

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Elisabeth Bergdahl Leg. Sjuksköterska, med dr. PKC, Palliativt kunskapscentrum Förhållningssätt, möten och relationer Bakgrund 1)

Läs mer

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg.

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Elisabeth Bergdahl Leg. Sjuksköterska, med dr. PKC, Palliativt kunskapscentrum Förhållningssätt, möten och relationer Bakgrund 1)

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Vidarkliniken

Välkommen till Vidarkliniken Välkommen till Vidarkliniken Information till patienter Dagrehabilitering VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Välkommen till Vidarklinikens

Läs mer

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande)

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 1. Ålder.. år 2. Kön Man Kvinna 3. Boende Sammanboende Bor ensam 4. Utbildning (ange högsta) Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 5.

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2011 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, februari 2012 Tobias Sundberg, Med dr Kontakt: I C The Integrative Care Science Center VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Kontinuitet och helhetssyn i rehabilitering av patienter med långvarig smärta en studie från Vidarkliniken

Kontinuitet och helhetssyn i rehabilitering av patienter med långvarig smärta en studie från Vidarkliniken Kontinuitet och helhetssyn i rehabilitering av patienter med långvarig smärta en studie från Vidarkliniken Maria Arman Universitetslektor, docent i Vårdvetenskap, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap

Läs mer

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Validandens namn: Födelsedatum: Lärare: Lärare: Inskriven termin: Datum för genomförande: Kursen omfattar

Läs mer

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Att möta och uppmärksamma patienters behov av existentiellt stöd vid livets slut Annica Charoub Specialistsjuksköterska palliativ vård

Läs mer

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 1 (6) Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 Information angående Hundteamet ett projekt med terapi- och vårdhund inom bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Grön rehabilitering. Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium

Grön rehabilitering. Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium Grön rehabilitering Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium Typ av sjukskrivningar 50% Mer än hälften av de som är sjukskrivna lider av långvarig

Läs mer

Patienters tillfredsställelse med antroposofisk vård

Patienters tillfredsställelse med antroposofisk vård Patienters tillfredsställelse med antroposofisk vård UPPFÖLJNING AV PATIENTER FRÅN ÖSTERGÖTLANDS LÄN SOM FÅTT ANTROPOSOFISK VÅRD 2006 Maria Arman, Anne-Sofie Hammarqvist, Anna Kullberg 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Gabriella Frisk, Onkolog, Sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Agenda Bakgrund

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST VIDARKLINIKEN 2011 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Foto: Johan Green VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Vidarkliniken...2

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna Palliativ vård De fyra hörnstenarna Symtomkontroll Teamarbete Kommunikation Stöd till närstående SYMTOMKONTROLL Fysiska Psykiska Sociala Existentiella FYSISKA SYMTOM ESAS Vanligast : trötthet, smärta,

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A.

ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A. ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A. Verksamhetsbeskrivning Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede)

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45 Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Palliativ vård Kommittén om vård i livets slutskede 2000 har beslutat sig för att använda begreppet palliativ

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Behandlingsplan för Patienter med Utmattningssyndrom

Behandlingsplan för Patienter med Utmattningssyndrom Behandlingsplan för Patienter med Utmattningssyndrom Författare: Ursula Flatters 2010 På Vidarkliniken bedrivs rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom. Behandlingen har en antroposofisk inriktning

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit?

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hans Hägglund Överläkare, docent Verksamhetschef Akademiska Sjukhuset Hemsjukvård efter benmärgstransplantation har

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet

Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet Stödjande miljöer för personer med minnesnedsättning och förvirringssymtom Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2 Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede Indikatorer Bilaga 2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede.

Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede. Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede. medfödda missbildningar kromosomdefekter metabola sjukdomar neurologiska sjukdomar onkologiska sjukdomar SABH fungerar som ett kompetenscentrum

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Mindfulness i primärvårduppföljning

Mindfulness i primärvårduppföljning Mindfulness i primärvårduppföljning av behandlingseffekter Karin Hulting, Leg.sjukgymn., MSc, specialisttjänst inom rehabiliteringsenheten Rörelse&Hälsa, Linköping Tommy Holmberg, MPH, projektsekreterare,

Läs mer

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling.

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Om behandling För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2013. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2013. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken VIDARKLINIKEN 2013 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Foto: Johan Green Järna, mars 2014 Bo Lönn, styrelseordförande Kontakt: info@vidarkliniken.se VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande I n b j u d a n t i l l k u r s e r Aktuella folkhälsoproblem utmaningar till en fördjupad förståelse? Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Inbjudan till kurser

Inbjudan till kurser Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

UNDERSKÖTERSKANS ROLL

UNDERSKÖTERSKANS ROLL Symtomkontroll Närståendestöd UNDERSKÖTERSKANS ROLL Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska FoUU Kommunikation/ Relation? Teamarbete 1 Några frågor Vad är god omvårdnad vid livets slut? Hur ser det ut

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Hospice och andra vårdformer i livets slutskede. LD-staben/planeringsavdelningen Ärende: 2016/01503

Hospice och andra vårdformer i livets slutskede. LD-staben/planeringsavdelningen Ärende: 2016/01503 Hospice och andra vårdformer i livets slutskede LD-staben/planeringsavdelningen 2016-11-25 Ärende: 2016/01503 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Palliativ vård... 3 Vård i livets

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Aktuella studier Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska Utvärdering av ny

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Omvårdnad vid livets slutskede

Omvårdnad vid livets slutskede Ansvarig för rutin Medicinsk ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2016-07-14 Revideras 2018-07-14 Omvårdnad vid livets slutskede SOSFS 2005:10 Grundläggande för all vård-

Läs mer

Brytpunktssamtal. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Karolinska Institutet, Stockholm

Brytpunktssamtal. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Karolinska Institutet, Stockholm Brytpunktssamtal Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Karolinska Institutet, Stockholm Ämnen: Brytpunktsbedömning Brytpunktssamtal Definition Utmaningar

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer