MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015"

Transkript

1 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

2 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och en plan mot diskriminering och trakasserier (Förordning 2006:1 083). De två planerna sammanförs här i en gemensam plan; Planen mot diskriminering och kränkande behandling. I planen redovisas hur Marbäcks skola arbetar både främjande och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Det främjande arbetet handlar om de insatser vi gör för att stärka de positiva förutsättningar som redan finns i verksamheten. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och ska genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Det förebyggande arbetet handlar om de åtgärder vi vidtar för att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som faktiskt finns i verksamheten. Både främjande insatser och förebyggande åtgärder ska omfatta det som kallas de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Rektor ansvarar för att planen följs upp och utvärderas varje år. Det är också rektorns ansvar att se till att personal, elever och föräldrar görs delaktiga i arbetet. På Marbäcks skola är personal, elever, föräldrar och rektor är delaktiga i arbetet med att upprätta, följa upp och utvärdera planen. Personalen är delaktiga genom konferenser och i trygghetsgruppens träffar, eleverna genom klassråd, elevråd, kamratstödjarträffar och enkäter. Vårdnadshavare görs delaktiga genom brukarråd och utvecklingssamtal. För att förankra planen hos all personal går rektor igenom planen under planeringsdagar i augusti. Rektor ansvarar också för att gå igenom planen med nyanställda. Planen gås igenom med alla elever vid läsåerets början och kontinuerligt. Den finns också uppsatt i klassrummen. Information om planen sker årligen vid föräldramöte i september och finns tillgänglig på skolans hemsida. Marbäcks skolas plan för läsåret 2014/2015 gäller från till VISION Marbäcks skolas vision för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling lyder: Vår skola är en trygg plats där öppen och positiv anda råder. Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

3 3 UTVÄRDERING 3.1 FJOLÅRETS PLAN Planen för läsåret 2013/2014 utvärderades under slutet av vårterminen Utvärdering gjordes i samtliga klasser, på elevråd, kamratstödjarträffar, på personalens veckokonferenser, i trygghetsgruppen och av föräldrar i brukarråd. De främjande insatser som utvärderades var mångkulturell tillgång, trygghet och likvärdig utbildning. De förebyggande åtgärder som utvärderades var vårdat språk och bemötande, ökad trygghet vid toalettbesök, ökad trygghet i omklädningsrum samt ökad kännedom om likabehandlingsplanen bland eleverna. Här följer en sammanfattning av de insatser och åtgärder vi vidtagit och vilken effekt de haft. FRÄMJANDE INSATSER MÅNGKULTURELL TILLGÅNG För att att ta tillvara de olika kulturer som finns representerade i klasserna har vi genomfört flera insatser. Modersmålslärare har besökt klasserna och talat om olika traditioner. Skolbespisningen har serverat olika slags rätter från olika delar av världen. Vi har erbjudit eleverna att berätta om traditioner de har erfarenhet av. De insatser vi inte genomfört är att bjuda in modersmålslärare till APT och fortbildning om hur kulturell mångfald kan berika undervisningen. TRYGGHET Vi har genomfört insatserna för att skapa en trygg skola. Vi har haft temaarbeten om värdegrund och morgonsamlingar varje månad då vi tar upp värdegrundsfrågor och talar om hur vi är mot varandra. Attitydundersökningen visar att eleverna i huvudsak känner sig trygga i sina klasser. Ungefär 10 % av de elever som svarat på enkäten instämmer delvis eller till liten del med påståendet. Resultatet av föräldrarnas uppskattning av hur väl barnen trivs i skolan visar att barnen till stor del trivs på Marbäck skola, men en tydlig minskning av andelelen föräldrar som upplever att barnen till stor del trivs har skett, jämfört med föregående år. LIKVÄRDIG UTBILDNING De främjande insatser vi genomför för att skapa en likvärdig utbildning leder till goda resultat. I de enkäter eleverna besvarat framkom det att eleverna upplever att de får den hjälp de behöver. När det gäller lika möjligheter för flickor och pojkar uppger eleverna att det inte finns några direkta skillnader. FÖREBYGGANDE INSATSER VÅRDAT SPRÅK OCH BEMÖTANDE För att förbättra språkbruk och bemötande har vi under läsåret arbetat med temaarbete om värdegrundsfrågor och värdegrundsbegrepp. En gång i månaden har eleverna i F-6 haft storsamling och arbetat med värdegrundsfrågor på olika sätt. Årskurs 6 har tillsammans med en lärare planerat dessa storsamlingar. Eleverna upplever att vi även fortsättningsvis behöver arbeta med vårdat språk eftersom

4 en hel del svordomar och fula uttryck förekommer under skoltid. Detta bekräftas också i attitydundersökningen där enbart 25 % av eleverna är helt nöjda med språkbruket. ÖKAD TRYGGHET VID TOALETTBESÖK Åtgärderna för att eleverna ska känna sig trygga vid toalettbesök har lett till önskat resultat. Eleverna känner sig trygga och får vara ifred. Detta tack vare att belysningen är åtgärdad och att de går en och en. ÖKAD TRYGGHET I OMKLÄDNINGSRUM Åtgärderna för att förbättra situationen i omklädningsrummen har genomförts. Idrottslärarna ser till att hålla sig i närheten av omklädningsrummen tills alla är ombytta och vi har samtalat med eleverna om att visa varandra hänsyn. Utvärderingen visar att i flickornas omklädningsrum fungerar det bra, medan pojkarna upplever en allt för hög ljudnivå i sitt. ÖKAD KÄNNEDOM OM PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns uppsatt i alla klassrum och vi ser till att lyfta den på morgonsamlingar och klassråd. Attitydundersökningen visar att ungefär 90 % av eleverna känner till att vi arbetar mot mobbning. Fler elever, jämfört med i fjol, har också kännedom om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vid samtal och diskussioner i elevgrupper framkommer att vi behöver tydliggöra vilket förebyggande arbete som görs. 3.2 ÅRETS PLAN Planen för läsåret 2014/2015 utvärderas senast Utvärdering görs av både främjande insatser och förebyggande åtgärder. Eleverna utvärderar klassvis med sin lärare under mars/april månad. Så långt det är möjligt görs enskilda skriftliga utvärderingar utifrån elevernas ålder. Personalen utvärderar kontinuerligt under läsåret. En sammanfattande utvärdering av hela läsåret görs i mars/april. Vårdnadshavarna är delaktiga i utvärderingen genom brukarråd under vårterminen. 4 FRÄMJANDE INSATSER Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling som finns i verksamheten. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och ska genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Här redovisas de insatser som vi genomför för att främja barns och elevers lika rättigheter. LIKVÄRDIG UTBILDNING MÅL Flickor och pojkar får samma möjligheter och lika stort utrymme i undervisningen, samt lika stort inflytande över verksamheten. Skolmiljön och undervisningen är tillgänglig för elever med olika funktionsnedsättningar. Utifrån ålder ges eleverna kunskap om olika familjekonstellationer.

5 INSATSER Kontinuerliga diskussioner i arbetslaget vid gruppindelningar. Elevledda rastaktiviteter. Vid aktiviteter hittar vi lösningar för att elever med funktionshinder ska kunna delta tillsammans med sin grupp. Ansvarig: pedagogisk personal Tidpunkt: pågår under hela läsåret MÅNGKULTURELL TILLGÅNG MÅL Varje elev ska få kännedom om religionsfrihet och vad det innebär. INSATSER Fortbildning om kulturell mångfald och om hur den kan berika undervisningen. Vi bjuder in modersmålslärare till arbetsplatsträff under höstterminen. Vi tar upp och samtalar om olika religösa högtider under hela läsåret. Vi är öppna för elevernas frågor om olika traditioner. Eleverna får berätta om sina traditioner för sina klasskamrater. Ansvarig: rektor och pedagogisk personal Tidpunkt: pågår under hela läsåret EMPATI OCH RESPEKT FÖR ALLAS LIKA VÄRDE MÅL Alla elever ska känna sig trygga i skolan. INSATSER Träna eleverna i empati och respekt för allas lika värde. Temaarbete värdegrund under hela läsåret. Morgonsamlingar en gång i månaden där vi betonar hur vi är mot varandra. Vi lyfter olika värdegrundsbegrepp och fortsätter arbeta med dessa i egna i klassen. Arbeta för att eleverna ska utveckla självtillit. Ansvarig: pedagogisk personal Tidpunkt: pågår under hela läsåret 5 KARTLÄGGNING 5.1 KARTLÄGGNINGSMETODER Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. Följande metoder använder vi för att kartlägga. Kommunens elevenkät genomförs årskurs 3 6 i oktober/november. Kommunens föräldraenkät genomförs i oktober/november. Under vårterminens brukarråd ges vårdnadshavare möjlighet att komma med synpunkter. Inkomna incidentrapporter och anmälningar om kränkande behandling gås igenom under vårterminen.

6 Skolsköterskan genomför hälsosamtal i förskoleklass, åk 2, 4 och 6. Utvecklingssamtalen under både höst och vårtermin innehåller frågor om trivsel och trygghet. Kartläggning av otrygga platser på skolan görs klassvis med läraren under mars/april månad. Enkät om trygghet genomförs i samtliga klasser under mars/april månad. Samtal förs under fritidsråd med elever utifrån frågeställningar som berör diskrimineringsgrunderna under mars/april. Varje klasslärare har kontinuerligt under läsåret samtal med klassen och elever om trivsel och trygghet. Information om det som framkommit vid kartläggningen vidarebeordras till rektor. Elever görs delaktiga i kartläggningen genom enkäter och samtal, personalen genom diskussion under konferenstid och i vardagen. 5.2 RESULTAT OCH ANALYS AV KARTLÄGGNING Attitydundersökningen visar att eleverna i huvudsak känner sig trygga i sina klasser. Ungefär 10 % av de som svarat på enkäten uppger att de enbart delvis eller till liten del känner sig trygga. Ungefär samma resultat framkommer på påståendet jag har kompisar i klassen. 85 % upplever att de har kompisar i klassen, medan 15 % instämmer delvis, till liten del eller inte alls. Resultatet av föräldrarnas uppskattning av hur väl barnen trivs i skolan visar att barnen till stor del trivs på Marbäck skola, men en tydlig minskning av andelelen föräldrar som upplever att barnen till stor del trivs har skett, jämfört med föregående år. Genom enkäter och samtal i elevgrupper och i arbetslaget har det framkommit att vi behöver arbeta med vårdat språk. Detta bekräftas också i attitydundersökningen där det framkommer att ungefär 25 % av eleverna upplever att vi har ett vårdat språk i klassen. Av övriga instämmer majoriteten av de svarande delvis med påståendet, men det finns också de som inte instämmer alls. I diskussioner med personalgruppen framkommer också att ett fåtal elever vid enstaka tillfällen har uttryckt sig kränkande mot elev med annat etniskt ursprung. Vid samtal och diskussioner i elevgrupper framkommer att ökad kännedom om planen behövs. Samtidigt uppger ungefär 90 % av eleverna att vi arbetar mot mobbning på Marbäcks skola. Personalens uppfattning är att de förebyggande åtgärderna i planen behöver göras kända bland eleverna. När det gäller arbetsro uppger 60 % av eleverna att de är nöjda med arbetsron i klassen, 30 % instämmer delvis och resterande 10 % upplever att de inte får lugn och ro att arbeta i klassen. När det gäller lika möjligheter för flickor och pojkar uppger eleverna att det inte finns några direkta skillnader. Flickor och pojkar har samma möjligheter.

7 6 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER De förebyggande åtgärderna syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som faktiskt finns i verksamheten. Utifrån resultatet i kartläggningen har vi kommit fram till följande förebyggande åtgärder: VÅRDAT SPRÅK OCH BEMÖTANDE MÅL Att skapa större känsla av trygghet, samhörighet och vi-känsla hos eleverna. INSATSER Temaarbete Värdegrund under hela läsåret. Morgonsamling en gång i månaden där vi betonar hur vi är mot varandra och lyfter olika värdegrundsbegrepp. Vi uppmuntrar de äldre eleverna att vara goda förebilder för de yngre. Vi vuxna reagerar och markerar när eleverna svär/använder ett ovårdat språk mot varandra. Vuxenstödjare planerar gemensamma lekar tillsammans med kamratstödjarna två ggr/vecka. Samtal med de yngre eleverna i kompisgrupper. Ansvariga: alla elever och all personal Tidpunkt: pågår under hela läsåret ÖKAD KÄNNEDOM OM PLANEN MÅL Alla elever ska känna till planen mot diskriminering och kränkande behandling och det främjande och förebyggande arbetet som görs i skolan. INSATSER En förenklad form av planen (plansch) ska finnas uppsatt i alla klassrum. På morgonsamlingar och i klassråd går vi igenom planen och diskuterar den med eleverna. På elevrådet under läsåret finns planen med som en punkt på dagordningen. Ansvarig: all personal Tidpunkt: pågår under hela läsåret

8 7 RUTINER FÖR AKUTA SITUTIONER 7.1 POLICY Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING På varje rast ska det finnas schemalagda rastvärdar ute på skolgården samt bussvärd vid skolbussen när skolan slutat. All personal ska kontinuerligt och noggrant uppmärksamma och följa upp den jargong och de beteendemönster som råder i verksamheten. Genom den årliga kartläggningen (se rubriken: Kartläggning). Elevärenden tas upp på varje veckokonferens. 7.3 PERSONAL SOM ELEVER KAN VÄNDA SIG TILL Klasslärare Trygghetsgruppen: Ingela Larsson, Marie Friberg, Personer ur elevhälsoteamet: Lena Jones - Kurator, Birgitta Axelsson -Skolsköterska, Maria Persson rektor. 7.4 RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR ELEV KRÄNKS AV ANDRA ELEVER. Enligt skolverkets allmänna råd (2012) inträder utredningsskyldigheten redan vid första tillfället när en elev upplever sig utsatt, oberoende av om det fanns en avsikt att kränka eller inte. Utgångspunkten är den enskildes upplevelse av det som inträffat. Ibland räcker det med några få frågor för att få klarhet. Andra gånger omfattas flera elever, personal och vårdnadshavare av utredningen. 1. All personal på skolan är skyldiga att agera direkt och avvärja det akuta när man ser, eller på annat sätt får kännedom om någon form av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. 2. Den person som ingripit rapporterar det man sett eller hört till ansvarig klasslärare. Klassläraren bedömmer allvaret i det som har hänt och tar ställning till om det ska gå direkt till trygghetsgrupp/eht eller om klassläraren utreder själv. Vid behov skrivs en incidentrapport. 3. I de fall klassläraren själv utreder och kränkningen inte upphör tas kontakt med någon representant i trygghetsgrupp. Tillsammans bestäms när och hur nästa steg skall tas. 4. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört efter att lärarlaget agerat kallas de elever som kränker/mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och annan skolpersonal (oftast kurator). Anmälan om kränkande behandling fylls i och en handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. 5. Vid allvarliga trakasserier/kränkningar kontaktas de inblandade elevernas föräldrar direkt. Rektorn kallar till ett möte. Det kan dessutom vidtas ytterligare åtgärder, till exempel kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis.

9 Klasslärare Klassläraren samtalar med samtliga inblandade. Använd öppna frågor som; vad, hur och när. Undvik frågan varför. Läraren ser över om något behöver förändras i gruppen, i lokalerna eller i andra miljöer där barn vistas. Vid behov kontaktas vårdnadshavarna. Personal på skolan informeras vid behov och har då under de närmsta veckorna extra uppsikt över de inblandade. Trygghetsgrupp Representanter från trygghetsgrupp samlar information för att få veta vad som konkret har hänt. Samtalen genomförs med två personer där en frågar och en dokumenterar. Trygghetsgruppen genomför också samtal med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Exempel på frågor kan vara tidpunkt, vilka var inblandade, vem gjorde vad, finns det någon ledare, var sker det m.m. Förklara att kränkningar inte får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning en vecka senare, men klargör även att eleven genast ska vända sig till lärare eller annan vuxen på skolan om något händer innan dess. Det är viktigt att ge den som utsatts stöd och skydd. Samtal med de som utfört kränkningen sker enskilt så att de inte kan prata med varandra. Den vuxna förklarar för eleven som utfört kränkningen att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att det genast ska upphöra. Tala om fakta och håll samtalen på en individuell nivå, dvs prata inte om vad andra har gjort. Ställ frågorna När? Var? och Hur? Undvik frågan Varför? Det är sällan som någon kan tala om varför man betett sig illa. Ge tillbaka ansvaret. Hur ska du göra för att få stopp på det? Kräv konkreta svar. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Informera om att vi kommer ha ett uppföljningssamtal om en vecka. Samtliga vårdnadshavare informeras av de som genomfört samtalen om vad som hänt, vad som har beslutats och hur man kommer att jobba vidare. Personal på skolan informeras om att ha extra uppmärksamhet mot de inblandade. 7.5 RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR ELEV KRÄNKS AV PERSONAL 1. All personal på skolan är skyldig att agera direkt och avvärja när man ser eller på annat sätt får kännedom om någon form av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. 2. Den person som ingripit rapporterar det man sett eller hört till rektor. 3. Rektor beslutar när och hur nästa steg ska tas.

10 7.6 RUTINER FÖR UPPFÖLJNING Klasslärare Uppföljning med alla inblandade sker senast efter en vecka och därefter utifrån behov tills kränkningar upphört. Lärargrupp Uppföljningssamtal sker inom en vecka med både den som utsatts och de som varit med och kränkt. Vårdnadshavare informeras om hur det gått. Därefter sker regelbunden uppföljning tills kränkningarna upphört. Rektor/EHT Uppföljande möten sker tills kränkningarna upphört. 7.7 RUTINER FÖR DOKUMENTATION Klasslärare Samtliga steg dokumenteras och ska innehålla vilka som varit inblandade, kontakter man tagit, beslut som gjorts, ev förändringar man genomfört i gruppen, uppföljning och hur det blev. Dokumentationen sparas av klassläraren själv i en pärm i klassrummet. Dokumentationen lämnas till rektor i slutet av varje termin. Lärargrupp Ärendeblankett fylls i av de som genomfört samtalen, vilka samtal som genomförts, beslut som tagits, vilka ev. förändringar man genomfört på skolan, uppföljning och analys på hur det blivit. Dokumentationen sparas i särskild pärm på skolan under läsåret. Vid läsårets slut diarieförs avslutade ärenden och förvaras enligt skolans sekretessregler. Rektor/EHT Minnesanteckningar och handlingsplaner skrivs och diarieförs när ärendet är avslutat.

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Gällstads skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gällstads skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Gällstads skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6 a för planen Skolans rektor ansvarar för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år F-9. Ansvariga för planen Rektor: Dan Jakobsson Personalrepresentant:

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning... 3 1.2 Definitioner och begrepp...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Norrmalmskolan 1/8-13-30/6-14 Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer