KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information om controllerrapporten Dnr KS 2754/65 3. Information om 30-års jubileum av mottagande av flyktingar i Uddevalla kommun Dnr KS 2775/23 4. Medborgarförslag från Ulf Wallin rörande alkoholservering i kommunala frilids och friskvårdsanläggningar Dnr KS 2015/00234 Magnus Södergren kl. Il :00-11:15 Kimnars 1-Ieydar, Fredrika Abrahamsson kl.ll:l5-11:30 Kl. 11:30 5. Motion från Carin Ramneskär (M) om att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funklionsnedsättningar Dnr KS 2015/ Motion från Carin Ramneskär (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Dnr KS 2015/ Mollon från Annelie Högberg (S) och Sonny Persson (S) angående fristad för förföljda journalister och författare/kulturarbetare i exil. Dnr KS 2014/ Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om namnändring av gala/väg, till Gustaf B Thordens gala/väg Dnr KS 2015/ Anlagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Palle Näbba Ulby Dnr KS 2015/00419

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 10. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Källdal4:7, Kälidolsskolan/Nya Herrestadsskolan Dnr KS 2015/00466 Il. Justering av medlemsavgiften för 2015 samt indexuppräkning medlemsavgiften för 2016 gällande Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/00333 SamhUllsbyggnadsnämndens protokoll kommer efter 20/8 12. Markanvisningsavtal Facklan l Dnr KS 2015/ slutrapport från kommunstyrelsens hållbarhetsberedning med förslag om Inrättande av hållbarhetsberedning under kommunfullmäktige Dnr KS 2015/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av inrättande av hållbarhetsberedning Dnr KS 2015/0041 O 15. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 gällande Kommuninvest ekonomisk förening Dm KS 2015/ Översyn av bolagspolicy och ägordirektiv för de kommunala bolagen Dnr KS 2014/ Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om utökning av 2015 års Investeringsbudget Dm KS 20 15/ Ombyggnad av Göteborgsvägen Dnr KS 2015/ Granskning av Trygg hemgång, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av barn som far illa, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Nämndernas fastställande av styrkort för Dnr KS 20 15/ Utredning gällande förutsättningar för vinteruteserveringar Dnr KS 2014/00519 Kompletterande handlingar från kommunledningskontor et kommer

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 23. Verksamhetsplan och budget 2016 för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/ Budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst Dnr KS 2015/ Vindbruksplan 2015 Dnr KS 2015/ Prövning enligt kommunallagen 6 kap l a, om verksamheten i de kommunala bolagen år 2014 varit förenlig med kommunala ändamål och befogenheter Dnr KS 2015/ Remiss från näringsdepartementet om kompletterande bestämmelser till EU förordningen om elektronisk identifiering Dnr KS 2015/ Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ansökan från Herrestads folketshusförening om finansiering av tillgänglighetsanpassning av toaletter Dnr KS 2015/ Samverkansavtal för gymnasieutbildning gällande Fritt Sök Dnr KS 2015/00450 Barn och utbildningsnämndens protokoll kommer efter 20/8 31. Omräkning av kommunbidrag 2016 tilllöpande pris Dnr KS 2015/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal D nr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 D nr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00234 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Medborgarförslag från Ulf Wallin rörande alkoholservering i kommunala fritids och friskvårdsanläggningar Sammanfattning UlfWallin har inkommit med medborgarförslag om att kommunen inte bör erbjuda servering av alkohol i kommunala fritids- och friskvårdsanläggningar, alternativt att upprätta policys samt principer för kostnader i fonn av social ekonomi, om servering av alkohol ändå tillåts. Medborgarförslaget har föranletts av Uddevalla Bowlinghalls ansökan om serveringstillstånd får slutna sällskap, som behandlas av socialnämnden. Serveringstillstånd finns redan i några fall i Uddevalla kommun, för kommunala verksamheter, eller verksamhet som bedrivs i kommunala lokaler eller på kommunal allmän plats. Ä ven i samband med idrottsevenemang är det inte ovanligt, nationellt sett, att serveringstillstånd finns. I flera domar har kommuner som har angivit restriktioner som är hårdare än de som anges i alkohollagen blivit ålagda att ändra sina restriktioner. I alkohollagen samt i de riktlinjer som Uddevalla kommun har antagit i kommunfullmäktige 2011 och med justeringar i socialnämnden 2012 anges emellertid att särskild restriktivitet ska råda för servering av alkohol i idrottssammanhang eller i lokaler som frekventeras av en ungdomlig publik. De serveringstillstånd som i dagsläget är aktuella i anslutning till friskvårdslokaler är för slutna sällskap, vilket innebär att alkoholserveringen är avgränsad från utrymmen där allmänheten vistas. Beräkningar på social ekonomi är teoretiska och svåra att mäta effekter på. Att istället understryka vikten av en ansvarsfull alkoholservering och erbjuda utbildningar i detta har på flera platser gett goda resultat och är mer kopplat till den preventiva hållning som alkohollagen är till för. Ansvarsfull alkoholservering innebär främst att inte servera alkohol till minderåriga eller till märkbart berusade personer. Det är också viktigt att understryka att särskild hänsyn ska tas när alkohol serveras i lokaler där idrottsevenemang pågår eller där minderåriga vistas. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 95. Medborgarförslag från Ulf Wallin. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00234 Peter Larsson Kommundirektör KristofTer Karlsson Utredare Expediera till UlfWallin Socialtj!\nsten

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00234 Medborgarförslag från Ulf Wallin rörande alkoholservering i kommunala fritids och friskvårdsanläggningar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Markus Hurtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Medborgarförslag rörande alkoholservering i kommunala fritidsoch friskvårdanläggningar, samt frågan om social ekonomi. I Uddevalla finns det sedan en tid tillbaka ett beslut att fritidsgårdarna eller ungdomslokaler inte är öppna för alkoholservering. Syftet är, att göra klart för unga besökare, att det finns en konsekvens i att ha en logisk, medicinsk och pedagogisk inriktning i enlighet med gällande lagstiftning, att ungdomar i princip inte skall dricka alkohol före 18 års ålder och inte kunna köpa alkoholdrycker över 2,25 volymprocent förrän de fyllt 20 år. Som ett led i detta har systembolaget kraftigt ökat utbudet av alkoholfria drycker. De får innehålla högs 0,5 volym% och lättdrycker som inte får över-stiga 2.25 volym%. Det har lett till en väsentlig ökning av försäljningen av dessa drycker, som även kan säljas i detaljhandeln. Enligt nu fattade beslut av kultur- och fritidsnämnden avser man att i en av kommunen driven Bowlinghall öppna för servering av alkohol till slutna sällskap. Enligt uppgift skall det tillföra nämnden kr. per år. Enligt ett numera stiganden medvetande om en kommuns totala kostnader för fattade beslut skall det åtföljas av en konsekvensbeskrivning av hur de sociala kostnaderna belastar en annan del av kommunens verksamhet. Det kan exemplifieras av nu gällande förslag om intäkter på kr. för serveringstillstånd för slutna sällskap i Bowlinghallen. Det innebär, att hallen kommer att vara stängd för potentiella besökare, t.ex. ungdomar. Om de då i stället hamnar i destruktiva miljöer kan det leda till att en enda ungdom belastar socialnämnden med c: a l miljon kronor per år. Totalt går alltså Uddevalla kommun back med c:a kr. En initial grundfråga är; är det en primär angelägenhet för en kommun att servera alkohol? Om ja - är det lämpligt att det sker i en friskvårdsanläggning? Dessutom uppstår en ofta debatterad fråga om det är en kommunal uppgift att konkurrera med privat verksamhet. I flera fall har det lett till att ett kommunalt beslut förklarats ogiltigt. Antalet serveringstillstånd i kommunen täcker väl nuvarande situation. Det kan i och för sig vara så att ett företag eller institution vill hyra hallen som ett led i personalvården och trivseln på företaget. Men med alkoholservering ökar risken för skador. Nyligen har Svenska Lä karsällskapet och IOGT-NTO publicerat en forskarrapport som visar att lågkonsumtion av alkohol medför risker för det blivande barnet hos en gravid kvinna. Vidare att flera cancersjukdomar och andra kostnadskrävande behandlingar skapar situationer som berör inte bara individen utan även omgivningen. De finns en motsvarighet till cancerfondens annonser om att c: a tre personer berörs av en cancersjukdom. Moderna forskning visar också att barn reagerar på föräldrars alkoholkonsumtion. I en rapport säger flera barn "dom blir knasiga i bollen". Frågan är alltså om det är en kommunal uppgift att i vinstintresse/överskottsmål i en fritidsanläggning bedriva servering av alkoholdrycker. Det går naturligtvis bra däremot att i slutna sällskap ha triv-selarrangemang med alkoholfria drycker från systembolagets numera välsorterade butiker.

10 Vid kommunfullmäktiges sammanträde terremitterades ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppgift att redovisa konsekvenserna av förslaget till driften av Uddevallas Bowlinghall. Med anledning härav föresl s att, att kommunens policy skall vara att enbart servera alkoholfria drycker i sina friskv rdsanläggningar, att om det är en kommunal uppgift att bedriva försäljning i form av serveringstillst nd, att Uddevalla kommun skall upprätta principer för kostnader i form av social ekonomi. Ljungskile u LfWci/.1Mtv Ulf Wallin Ekelidsvägen Ljungskile Mobil

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2015/00243 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Motion från Carin Ramneskär (M) om att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funktionsnedsättningar Sammanfattning Carin Ramneskär (M) har inkommit med en motion om att dela ut broddar kostnadsfritt och att subventionera gå-stavar, för att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funktionsnedsättningar. I motionen anges att den vanligaste fallolyckan sker i trafiken genom halkning, snubbling eller snavning. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till socialnämnden, som behandlade det i maj Socialnämnden är positiv till syftet med motionen som sammanfaller väl med ett uppdrag från kommunstyrelsen till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att gemensamt inkomma med en ansökan till den sociala investeringsfonden kring fall prevention. Det finns för närvarande inte någon subvention för gå-stavar, men en subventionering av broddar erbjuds redan i socialförvaltningens verksamhet. Vid uppvisande av kvitto på nyinköpta broddar erhålls två gratis kaffe på utvalda kommunala kaffeserveringar. I Uddevalla kommun används ett folkhälsoindex och det finns en certifiering som Safe Community. Båda dessa ställer krav på fall prevention. Ansökan till den sociala investeringsfonden behandlar förslag om ytterligare åtgärder i det förebyggande arbetet med fallprevention. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 88. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 98. Motion från Carin Ramneskär (M). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen om minskade fallolyckor besvarad.

12 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00243 Peter Larsson Kommundirektör Kristoffer Karlsson Utredare Expediera till Socialnämnden Carin Ramneskär

13 Protokoll Socialnämnden. 'j o ).t,) "' 'ZY Dnr SN 2015/00100 Remiss från kommunfullmäktige -Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att minska fallolyckor för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar Sammanfattning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remitterat en motion från moderaterna i Uddevalla kommun om att minska fallolyckor för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. l motionen föreslås åtgärder som t.ex. gratis broddar och subventionerade gåstavar. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 40. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 98. Motion från moderaterna Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då ansökan om medel frän sociala investeringsfonden för fallförebyggande åtgärder är under beredning och att det finns pågående subventionering av broddar. Vid protokollet Charlotte Larsson Justerat Stefan Skoglund Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Charlotte Larsson Expedierat 20 J Kommunfullmäktige Avdelningschef Christer Fransson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2015/00 l 00 Handläggare Avdelningschef Christer Fransson Telefon Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Carin Ramneskär {M} och Björn Skår (M} om att minska fallolyckor för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar SammanfaHning Kommunfullmäktige har remiterat en motion från moderaterna angående åtgärder för att minska fallskador for äldre och personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden är positiv till syftet med motionen som sammanfaller välmed ett uppdrag från kommunstyrelsen till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att gemensamt inkomma med en ansökan till den sociala investeringsfonden kring fallprevention. Socialtjänsten har en pågående subventionering av broddar. När man visar upp kvitto på nyinköpta broddar erhåller två gratis kaffe på utvalda kommunala kaffeserveringar. Beslutsunderlag Motion från moderaterna Protokollsutdrag KF Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då ansökan om medel från sociala investeringsfonden för fallförebyggande åtgärder är under beredning samt att det finns pågående subventioneringen av broddar. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har remilerat en motion från moderaterna angående åtgärder för att minska fallskador för äldre och personer med funktionsnedsättning. Man pekar på att många skadas genom fallolyckor och att det orsakar inte bara personliga lidande utan även ökade samhällskostnader. l motionen föreslås åtgärder som tex gratis broddar och subventionerade "gåstavar" Socialnämnden är positiv till syftet med motionen som sammanfaller väl med ett uppdrag från kommunstyrelsen till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att gemensamt inkomma med en ansökan till den sociala investeringsfonden kring systematiserade åtgärder för att förhindra fall. Socialtjänsten har en pågående subventionering av broddar. När man visar upp kvitto på nyinköpta broddar erhåller två gratis kaffe på utvalda kommunala kaffeserveringar

15 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 J 5/00 J 00 Bo Lundgren Socialchef Christer Fransson Avdelningschef Expediera till

16 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00243 Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funktionsnedsättningar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Vid protokollet Markus Hurtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Socialnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 'f j f r: --:... ::~::--" ~"'""""T'; : ---_-:-.: :-: ~- ::w: ""' Motion frän Moderaterna i Uddevalla Kommun.!'"''""'' ~ 1'''''''''"",,'''"''"'' 0 l 12015' 2'13i l Minska fallolyckor för äldre och för personer med olika fu~kti;,~~ ;c:~;ä'tt~i;:;!j;~:,~''* - Låt Kommunen dela ut broddar- kostnadsfritt. - Låt kommunen subventionera "gå"stavar Bakgrund l takt med att den demografiska kurvan förändras och vi blir fler och fler äldre ev också s.k. "äldre/äldre" är det viktigt att man vänder på alla stenar för att jobba förebyggande. Vi vet att det redan i dag görs stora insatser för att förhindra, förebygga och informera om olika olycksrisker i samhället. Vi vill utöka detta. Vi vet via bl. a Räddningsverket att den vanligaste fallolyckan sker i trafiken genom halkning, snubbling eller "snavning". Uppetmot skadas så illa att man måste uppsöka akutsjukhus, cirka är kvinnor. Uppskattningsvis är det cirka % av kvinnors skador som kommer via fallolyckor och väldigt många är halkrelaterade. l många fall handlar det också om att hela livssituationen förändras om man är upp i åren och man kan tvingas byta bostad, få hemtjänst alt utöka den redan befintliga tillsynen och hjälpen på hemmaplan. Positiva effekter med användandet av broddar Positiva effekter med att förebygga en halkolycka som i den värsta av världar leder till arm- och/eller benbrott kan inte nog beskrivas. Undvika det personliga lidandet som alla typer av olyckor innebär, minska samhällskostnader i form av ambulanstransport, sjukhusvistelse, rehabilitering och eftervård. Förslag:..; Att man inom Uddevalla Kommun erbjuder broddar (halkbroddar, isbroddar etc) till de målgrupper som t.ex äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga t. ex efter tidigare olyckshändelser eller funktionshinder. Vi ser en vid tolkning i detta begrepp...; Att utrustningen erbjuds utan kostnad för våra innevånare. (det samhälleliga kalkylen visar snabbt positiva resultat)..; Att "gå"stavar erbjuds målgruppen- ev en l den modell som i dag finns för broddar, men allra helst kostnadsfritt Uddevalla den 26 mars 2015 ~~~f~' ~a:n~k~:~pptedare föreningen.\ Björn Skår, Ordf Moderata

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00245 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Motion från Carin Ramneskär (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Sammanfattning Carin Ranmeskär (M) har inkommit med motion om mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. Flera exempel på e-tjänster anges i motionen och ett närmare samarbete med Uddevallahem föreslås får implementeringen av den nya tekniken. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till socialnämnden, som behandlade ärendet i maj Socialnämnden är positivt inställd till motionens syfte att använda mer teknik inom omsorg och äldrevård och har de senaste åren arbetat med ett flertal projekt med detta innehåll till exempel Visningslägenhet, utställning med "Smarta Ting", användning av surfplattor och appar, dialog via TV, dialog trygghetslarm med mera. l Äldreplanen och Plan får stöd och service enligt LSS nämns flera exempel på ny teknik och c-tjänster som angelägna att utveckla och använda inom vård och omsorg de närmaste åren. För närvarande anser inte socialnämnden att det är aktuellt att inleda samarbete med Uddevallahem eller annan aktör får att starta projekt med ny teknik i bostaden. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll Socialförvaltningens ~jänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 96. Motion från Carin Ramneskär (M). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen om mer ny teknik besvarad. att avslå förslaget om närmare samarbete med Uddevallahem.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 20 J I I 2(2) D nr KS 2015/00245,~,) c) J tztv L-- Peter Larsson Kommundirektör Kristoffer Karlsson Utredare Expediera till Socialnämnden Carin Ramneskät (M)

20 ./v ''''\c/ ' /Y.C: Protokoll Socialnämnden Dnr SN 2015/00099 Remiss från kommunfullmäktige -Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Sammanfattning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remitterat en motion från moderaterna i Uddevalla kommun om mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. J motionen föreslås att ett närmare samarbete med Uddevallahem tillskapas, gärna som ett projekt, f6r implementering av den nya tekniken som redan finns i kombination med befintlig infrastruktur samt att utvärdering och förbättringsåtgärder tas fram och vidareförädlas för att nå fram till för Uddevallas innevånare optimala användningssätt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 39. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20 J , 96. Motion från moderaterna 20 J Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då man i Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS nämnt flera förslag inom IT och e-tjänster som är angelägna att utveckla, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen avseende projekt med Uddevallahem kring ny teknile Vid protokollet Charlotte Larsson Justerat Stefan Skoglund Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015w05w28 intygar Charlotte Larsson Expedierat Kommunfullmäktige Avdelningschef Christer Fransson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 15/00099 Handläggare Avdelningschef Christer Fransson Telefon Remiss från kommunfullmäktige Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Sammanfattning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remilerat en motion från moderaterna angående mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. I motionen lyft fram exempel på olika e-hemtjänster och man föreslår ett närmare samarbete med Uddevallahem för att implementera den nya tekniken. Socialnämnden är positivt inställd till motionens syfte att använda mer teknik inom omsorg och äldrevård och har de senaste åren arbetat med ett flertal projekt med detta innehåll tex Visnings lägenhet, utställning med "Smarta Ting", användning av surfplattor och appar, dialog via TV, dialog trygghetslarm mm I de beslutade Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS nämns flera exempel på ny teknik och e-tjänster upp som angelägna att utveckla och använda inom vård och omsorg de närmsta åren. För närvarande är det inte aktuellt att inleda samarbete med Uddevallahem eller annan aktör för att starta projekt med ny teknik i bostaden. Beslutsunderlag Motion från moderaterna 20 I 5-04-I 5 Protokollsutdrag KF 20 I Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då man i Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS nämnt flera förslag inom!t teknik och e tjänster som är angelägna att utveckla. att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen avseende projekt med Uddevallahem kring ny teknik Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remilerat en motion från moderaterna angående mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. I motionen lyft

22 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 15/00099 fram exempel på olika e-hemtjänster och man föreslår ett närmare samarbete med Uddevallahem för att implementera den nya tekniken. Socialnämnden har de senaste åren arbetat med ett fletial projekt med detta innehåll tex Visningslägenhet, utställning med "Smarta Ting", användning av surfplattor och appar, dialog via TV, dialoga trygghetslarm, GPS larm, nattkamera mm En del av projekten tex Visningslägenhet ink] tipps på ny teknik, surfplatta och appar och digitala trygghetslarm har implementerats i verksamheterna medan andra tex nattkamera och dialog via TV inte kunnat genomföras av olika skäl. l arbetet med att inf6ra ny teknik i vård och omsorg kan även andra projekt nämnas som f6rhoppningsvis blir verklighet inom snar tid tex digitala lås inom hemtjänsten som öppnas med mobil, mobila arbetsplatser för sjukvårdspersonal och digitala signeringslistor. I de beslutade Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS lyfts flera exempel på ny teknik och e-tjänster upp som angelägna att utveckla och använda inom vård och omsorg de närmsta åren. Bland Äldreplanens utvecklingsområden nämns som strategiskt viktigt mål att: "biföra e-tjänster till medborgarna i form av nattiiisyn via kamera, SMS/Chattkommunikation med brukare, videokommunikation och digitalansökan via webben ". I Plan för stöd och service enligt LSS:s utvecklingsområde f6r ny teknik står: "Utveckling av teknisk utrustning med behövda program och appar. Översyn över behov hur teknik inom kommunikation behöver utvecklas". I Socialnämnden är således positivt inställd till motionens syfte att använda mer teknik inom omsorg och äldrevård och har de senaste åren arbetat med detta och planera fortsätta med det även t! amöver enligt de fl'amtagna verksamhetsplanerna. För närvarande är det inte aktuellt att inleda samarbete med Uddevallahem eller annan aktör för att starta projekt med ny teknik i bostaden. Bo Lundgren Socialchef Christer Fransson Avdelningschef Expediera till

23 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00245 Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Vid protokollet Markus HuJtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Socialnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Motion från Moderaterna i Uddevalla Kommun. Mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. Vi möts av stora förändringar i omvärlden, den nya tekniken har kommit för att stanna och erövrar område för område. lnfrateknik, intelligent ljus, fiberteknik (bredband) mm. Vi ser att fiber implementeras nu i våra områden i olika delar av kommunen, det långsiktiga målet är ju att nå en optimal täckning. Mycket tack vara olika initiativ från kommunala aktörer såväl som lokala fiberföreningar. l den nya teknikens fotspår kommer också olika möjligheter. l Japan t. ex. har man infört intelligent teknik som mäter sockerhalt i urinen, vid toalettbesök, mm och sänder dessa värden vidare för dokumentation och ev åtgärd. l Sverige finns i dag olika teknik utvecklad bl.a. tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet m.fl som sedan några år tillbaka fått ett uppdrag att se hur ny teknik kan användas bl.a på grund av hur den demografiska kurvan ser ut och hur gruppen äldre/äldre ökar. Hjälpmedelsinstitutet har också ordnat seminarier och visningslägenheter för att peka på möjligheter. Det finns i dag olika e-tjänster som är etablerade i dag, t.ex: Västerås- som har kommit förhållandevis långt i detta arbete. Några exempel på e-hemtjänst (via Hjälpmedelsinstitutets hemsida) Här nedan några exempel på vilka e-hemtjänster som kan komma ifråga. 1. Bildtelefoni i teven En lättanvänd fjärrkontroll kopplad till användarens teve som gör det möjligt att genomföra ett videosamtal (bildtelefoni). Kommunicerar med alla som har en dator med webkamera och internetuppkoppling, såväl anhöriga som hemtjänstpersonal Ett kostnadsfritt program laddas ned i datorn -för att kunna prata med den som har tjänsten. Användare kan också prata med varandra. Tjänsten behöver bredband för att fungera, antingen ett fast bredband eller ett snabbt mobilt. Fungerar med alla teveapparater från 1982 och framåt.

25 2. Mobil fjärrstyrd bildtelefoni En fjärrstyrd bildtelefon på hjul. En vän, anhörig eller hemtjänstpersonal, kan från sin dator ringa upp användaren och efter att ha blivit godkänd och besöka denne i hemmet. Det kan ske genom att köra omkring med bildtelefonen och föra ett samtal med bild och ljud. Användaren kan själv ringa upp med hjälp av en fjärrkontroll. Programmet som kommunicerar med tjänsten är kostnadsfritt att ladda ner och kan användas av alla PC-datorer som harinternetoch webkamera. Tjänsten drivs av laddbara batterier och har en laddstation där besökaren parkerar den efter användning. Den behöver bredband för att fungera, antingen ett fast bredband eller ett snabbt mobilt. 3. Nattiiisyn via kamera En kamera som har nattvision - "ser" i mörker. Personal på hemtjänsten kan från en dator ringa upp kameran och se en svartvit rörlig bild av det som finns framför kameran, vanligtvis sängen och delar av sovrummet. Ingen röstkommunikation är möjlig och den enskilde kan inte se personalen - det är bara en envägskommunikation avsedd för tillsyn nattetid. Säkerhetsnivån är hög och endast behöriga användare kan komma åt kameran. Ingen inspelning sker och tillsyn sker endast vid i förväg överenskomna tillfällen. Tjänsten behöver bredband för att fungera, antingen ett fast bredband eller ett snabbt mobilt. Tjänsten kan införas efter godkännande av brukare. 4. Elektronisk brevlåda i teven En lättanvänd fjärrkontroll kopplad till användarens teve som gör det möjligt att skicka och ta emot sms, mms och e-post. Kommunicerar med alla som har en mobiltelefon eller dator, såväl anhöriga som hemtjänstpersonal Val kan göras för att skicka text-, bild-, ljud- eller videomeddelanden eller en kombination av dessa. Den har också enkla spel och möjlighet att visa bildspel på teven. Tjänsten behöver inte internet utan använder sig av mobil nätet. Fungerar med alla teveapparater från 1982 och framåt. Med en elektronisk brevlåda inkopplad kan en tv ta emot bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från alla mobiltelefoner och datorer. Tjänsten ger brukaren möjlighet till att hålla kontakt med kommunens hemtjänst på ett okomplicerat sätt. Ovan ref är ett axplock ur de möjligheter som står till buds. Sedan tidigare har 98% av Uddevallahem's hyresgäster tillgång till fiber, det innebär att infrastrukturen finns. Många av de hyresgäster som i dag bor hos Uddevallahem är i dag vårdtagare inom hemtjänsten varför det finns ett relevant underlag för att

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

f~:j~4~7('. n :=c...

f~:j~4~7('. n :=c... Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.30 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande, kl. 13.30-16.25

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 november 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-11-17 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bä ve, kl. 11 :00 onsdagen den 26 november 2014 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

DOM. 2015-03- 2 5 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Daniel Kvarnlöf, 780120-7130 Falkvägen 13 G 802 64 Gävle

DOM. 2015-03- 2 5 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Daniel Kvarnlöf, 780120-7130 Falkvägen 13 G 802 64 Gävle KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM 2015-03- 2 5 Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 1889-14 KLAGANDE Gävle kommun 801 84 Gävle MOTPART Daniel Kvarnlöf, 780120-7130 Falkvägen 13 G 802 64 Gävle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 KARLSTADS KOMMUN Ärende 14 sid 14 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 10 Motion - Utred möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

FRÅN FRISTADSFÖRFATTARE TILL FRISTADSKONSTNÄRER

FRÅN FRISTADSFÖRFATTARE TILL FRISTADSKONSTNÄRER 2014 05 16 FRÅN FRISTADSFÖRFATTARE TILL FRISTADSKONSTNÄRER UPPDRAGET Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har uttalat en viljeinriktning att och beslutat utreda förutsättningarna för att bli en Fristadsregion.

Läs mer

DOM 2014-07-01 Meddelad i Falun

DOM 2014-07-01 Meddelad i Falun Föredraganden Zofie Lundberg DOM 2014-07-01 Meddelad i Falun Mål nr 1612-14 1 KLAGANDE Gref Lars Ingvar DANIEL Kvarnlöf, 780120-7130 Falkvägen 13 G 802 64 Gävle MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN KF 7 28 JAN 2013 Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN-2012-0462 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag Dnr KFN-2012-xx Dpl xx sid 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Tjänsteskrivelse 2012-10-31 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Anmälningar Länsstyrelsens beslut 2016-12-14 att utse Jean Niyongabo (MP) till ny ledamot samt att utse Sofie Lemontzis (MP) till ny ersättare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande 01054 1(2) Datum Diarienummer 2013-05-29 RS120098 REGIONFULLMÄKTIGE Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande Förslag till beslut Regionfullmäktige bifaller motionen.

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD)

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-12-14 2 SN 150 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Gåva - Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten Socialnämnden 2011-12-14

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-04-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-27 1 (2) HSN 2016-3607 Handläggare: Jenny Koski Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr. 3234-16

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-16 Dnr KS 2015/0184 Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance Sammanfattning Anders Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 KUNGÖRELSE 1(5) 2011-10-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att föregås

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-02-28 2 SN 18 Dnr Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Anmälan om delegationsbeslut maj december 2006. Socialnämnden 2007-02-28 3 Socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Ärende 7 Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-13 SBN 33 SBN 2012.0021 Remiss - Medborgarförslag att piffa upp gång- och

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. DD 4. EE 5. FF 6. Österåkers kommun 184 86 Åkersberga Dok.Id 151390 Postadress Besöksadress

Läs mer

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-12-27 1 (2) HSN 2016-3857 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr.

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Tryggö kl. 08.30-13.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-30 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter

Läs mer

109 KS.2015.0434. Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden

109 KS.2015.0434. Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden Sammanträdesprotokoll Sida 16 (43) 2015-09-28 109 KS.2015.0434 Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden Ärendebeskrivning Kotnmunfullmäktige har mottagit ett

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer