KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information om controllerrapporten Dnr KS 2754/65 3. Information om 30-års jubileum av mottagande av flyktingar i Uddevalla kommun Dnr KS 2775/23 4. Medborgarförslag från Ulf Wallin rörande alkoholservering i kommunala frilids och friskvårdsanläggningar Dnr KS 2015/00234 Magnus Södergren kl. Il :00-11:15 Kimnars 1-Ieydar, Fredrika Abrahamsson kl.ll:l5-11:30 Kl. 11:30 5. Motion från Carin Ramneskär (M) om att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funklionsnedsättningar Dnr KS 2015/ Motion från Carin Ramneskär (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Dnr KS 2015/ Mollon från Annelie Högberg (S) och Sonny Persson (S) angående fristad för förföljda journalister och författare/kulturarbetare i exil. Dnr KS 2014/ Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om namnändring av gala/väg, till Gustaf B Thordens gala/väg Dnr KS 2015/ Anlagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Palle Näbba Ulby Dnr KS 2015/00419

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 10. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Källdal4:7, Kälidolsskolan/Nya Herrestadsskolan Dnr KS 2015/00466 Il. Justering av medlemsavgiften för 2015 samt indexuppräkning medlemsavgiften för 2016 gällande Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/00333 SamhUllsbyggnadsnämndens protokoll kommer efter 20/8 12. Markanvisningsavtal Facklan l Dnr KS 2015/ slutrapport från kommunstyrelsens hållbarhetsberedning med förslag om Inrättande av hållbarhetsberedning under kommunfullmäktige Dnr KS 2015/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av inrättande av hållbarhetsberedning Dnr KS 2015/0041 O 15. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 gällande Kommuninvest ekonomisk förening Dm KS 2015/ Översyn av bolagspolicy och ägordirektiv för de kommunala bolagen Dnr KS 2014/ Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om utökning av 2015 års Investeringsbudget Dm KS 20 15/ Ombyggnad av Göteborgsvägen Dnr KS 2015/ Granskning av Trygg hemgång, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av barn som far illa, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Nämndernas fastställande av styrkort för Dnr KS 20 15/ Utredning gällande förutsättningar för vinteruteserveringar Dnr KS 2014/00519 Kompletterande handlingar från kommunledningskontor et kommer

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 23. Verksamhetsplan och budget 2016 för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/ Budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst Dnr KS 2015/ Vindbruksplan 2015 Dnr KS 2015/ Prövning enligt kommunallagen 6 kap l a, om verksamheten i de kommunala bolagen år 2014 varit förenlig med kommunala ändamål och befogenheter Dnr KS 2015/ Remiss från näringsdepartementet om kompletterande bestämmelser till EU förordningen om elektronisk identifiering Dnr KS 2015/ Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ansökan från Herrestads folketshusförening om finansiering av tillgänglighetsanpassning av toaletter Dnr KS 2015/ Samverkansavtal för gymnasieutbildning gällande Fritt Sök Dnr KS 2015/00450 Barn och utbildningsnämndens protokoll kommer efter 20/8 31. Omräkning av kommunbidrag 2016 tilllöpande pris Dnr KS 2015/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal D nr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 D nr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00234 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Medborgarförslag från Ulf Wallin rörande alkoholservering i kommunala fritids och friskvårdsanläggningar Sammanfattning UlfWallin har inkommit med medborgarförslag om att kommunen inte bör erbjuda servering av alkohol i kommunala fritids- och friskvårdsanläggningar, alternativt att upprätta policys samt principer för kostnader i fonn av social ekonomi, om servering av alkohol ändå tillåts. Medborgarförslaget har föranletts av Uddevalla Bowlinghalls ansökan om serveringstillstånd får slutna sällskap, som behandlas av socialnämnden. Serveringstillstånd finns redan i några fall i Uddevalla kommun, för kommunala verksamheter, eller verksamhet som bedrivs i kommunala lokaler eller på kommunal allmän plats. Ä ven i samband med idrottsevenemang är det inte ovanligt, nationellt sett, att serveringstillstånd finns. I flera domar har kommuner som har angivit restriktioner som är hårdare än de som anges i alkohollagen blivit ålagda att ändra sina restriktioner. I alkohollagen samt i de riktlinjer som Uddevalla kommun har antagit i kommunfullmäktige 2011 och med justeringar i socialnämnden 2012 anges emellertid att särskild restriktivitet ska råda för servering av alkohol i idrottssammanhang eller i lokaler som frekventeras av en ungdomlig publik. De serveringstillstånd som i dagsläget är aktuella i anslutning till friskvårdslokaler är för slutna sällskap, vilket innebär att alkoholserveringen är avgränsad från utrymmen där allmänheten vistas. Beräkningar på social ekonomi är teoretiska och svåra att mäta effekter på. Att istället understryka vikten av en ansvarsfull alkoholservering och erbjuda utbildningar i detta har på flera platser gett goda resultat och är mer kopplat till den preventiva hållning som alkohollagen är till för. Ansvarsfull alkoholservering innebär främst att inte servera alkohol till minderåriga eller till märkbart berusade personer. Det är också viktigt att understryka att särskild hänsyn ska tas när alkohol serveras i lokaler där idrottsevenemang pågår eller där minderåriga vistas. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 95. Medborgarförslag från Ulf Wallin. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00234 Peter Larsson Kommundirektör KristofTer Karlsson Utredare Expediera till UlfWallin Socialtj!\nsten

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00234 Medborgarförslag från Ulf Wallin rörande alkoholservering i kommunala fritids och friskvårdsanläggningar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Markus Hurtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Medborgarförslag rörande alkoholservering i kommunala fritidsoch friskvårdanläggningar, samt frågan om social ekonomi. I Uddevalla finns det sedan en tid tillbaka ett beslut att fritidsgårdarna eller ungdomslokaler inte är öppna för alkoholservering. Syftet är, att göra klart för unga besökare, att det finns en konsekvens i att ha en logisk, medicinsk och pedagogisk inriktning i enlighet med gällande lagstiftning, att ungdomar i princip inte skall dricka alkohol före 18 års ålder och inte kunna köpa alkoholdrycker över 2,25 volymprocent förrän de fyllt 20 år. Som ett led i detta har systembolaget kraftigt ökat utbudet av alkoholfria drycker. De får innehålla högs 0,5 volym% och lättdrycker som inte får över-stiga 2.25 volym%. Det har lett till en väsentlig ökning av försäljningen av dessa drycker, som även kan säljas i detaljhandeln. Enligt nu fattade beslut av kultur- och fritidsnämnden avser man att i en av kommunen driven Bowlinghall öppna för servering av alkohol till slutna sällskap. Enligt uppgift skall det tillföra nämnden kr. per år. Enligt ett numera stiganden medvetande om en kommuns totala kostnader för fattade beslut skall det åtföljas av en konsekvensbeskrivning av hur de sociala kostnaderna belastar en annan del av kommunens verksamhet. Det kan exemplifieras av nu gällande förslag om intäkter på kr. för serveringstillstånd för slutna sällskap i Bowlinghallen. Det innebär, att hallen kommer att vara stängd för potentiella besökare, t.ex. ungdomar. Om de då i stället hamnar i destruktiva miljöer kan det leda till att en enda ungdom belastar socialnämnden med c: a l miljon kronor per år. Totalt går alltså Uddevalla kommun back med c:a kr. En initial grundfråga är; är det en primär angelägenhet för en kommun att servera alkohol? Om ja - är det lämpligt att det sker i en friskvårdsanläggning? Dessutom uppstår en ofta debatterad fråga om det är en kommunal uppgift att konkurrera med privat verksamhet. I flera fall har det lett till att ett kommunalt beslut förklarats ogiltigt. Antalet serveringstillstånd i kommunen täcker väl nuvarande situation. Det kan i och för sig vara så att ett företag eller institution vill hyra hallen som ett led i personalvården och trivseln på företaget. Men med alkoholservering ökar risken för skador. Nyligen har Svenska Lä karsällskapet och IOGT-NTO publicerat en forskarrapport som visar att lågkonsumtion av alkohol medför risker för det blivande barnet hos en gravid kvinna. Vidare att flera cancersjukdomar och andra kostnadskrävande behandlingar skapar situationer som berör inte bara individen utan även omgivningen. De finns en motsvarighet till cancerfondens annonser om att c: a tre personer berörs av en cancersjukdom. Moderna forskning visar också att barn reagerar på föräldrars alkoholkonsumtion. I en rapport säger flera barn "dom blir knasiga i bollen". Frågan är alltså om det är en kommunal uppgift att i vinstintresse/överskottsmål i en fritidsanläggning bedriva servering av alkoholdrycker. Det går naturligtvis bra däremot att i slutna sällskap ha triv-selarrangemang med alkoholfria drycker från systembolagets numera välsorterade butiker.

10 Vid kommunfullmäktiges sammanträde terremitterades ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppgift att redovisa konsekvenserna av förslaget till driften av Uddevallas Bowlinghall. Med anledning härav föresl s att, att kommunens policy skall vara att enbart servera alkoholfria drycker i sina friskv rdsanläggningar, att om det är en kommunal uppgift att bedriva försäljning i form av serveringstillst nd, att Uddevalla kommun skall upprätta principer för kostnader i form av social ekonomi. Ljungskile u LfWci/.1Mtv Ulf Wallin Ekelidsvägen Ljungskile Mobil

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2015/00243 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Motion från Carin Ramneskär (M) om att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funktionsnedsättningar Sammanfattning Carin Ramneskär (M) har inkommit med en motion om att dela ut broddar kostnadsfritt och att subventionera gå-stavar, för att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funktionsnedsättningar. I motionen anges att den vanligaste fallolyckan sker i trafiken genom halkning, snubbling eller snavning. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till socialnämnden, som behandlade det i maj Socialnämnden är positiv till syftet med motionen som sammanfaller väl med ett uppdrag från kommunstyrelsen till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att gemensamt inkomma med en ansökan till den sociala investeringsfonden kring fall prevention. Det finns för närvarande inte någon subvention för gå-stavar, men en subventionering av broddar erbjuds redan i socialförvaltningens verksamhet. Vid uppvisande av kvitto på nyinköpta broddar erhålls två gratis kaffe på utvalda kommunala kaffeserveringar. I Uddevalla kommun används ett folkhälsoindex och det finns en certifiering som Safe Community. Båda dessa ställer krav på fall prevention. Ansökan till den sociala investeringsfonden behandlar förslag om ytterligare åtgärder i det förebyggande arbetet med fallprevention. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 88. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 98. Motion från Carin Ramneskär (M). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen om minskade fallolyckor besvarad.

12 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00243 Peter Larsson Kommundirektör Kristoffer Karlsson Utredare Expediera till Socialnämnden Carin Ramneskär

13 Protokoll Socialnämnden. 'j o ).t,) "' 'ZY Dnr SN 2015/00100 Remiss från kommunfullmäktige -Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att minska fallolyckor för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar Sammanfattning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remitterat en motion från moderaterna i Uddevalla kommun om att minska fallolyckor för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. l motionen föreslås åtgärder som t.ex. gratis broddar och subventionerade gåstavar. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 40. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 98. Motion från moderaterna Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då ansökan om medel frän sociala investeringsfonden för fallförebyggande åtgärder är under beredning och att det finns pågående subventionering av broddar. Vid protokollet Charlotte Larsson Justerat Stefan Skoglund Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Charlotte Larsson Expedierat 20 J Kommunfullmäktige Avdelningschef Christer Fransson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2015/00 l 00 Handläggare Avdelningschef Christer Fransson Telefon Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Carin Ramneskär {M} och Björn Skår (M} om att minska fallolyckor för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar SammanfaHning Kommunfullmäktige har remiterat en motion från moderaterna angående åtgärder för att minska fallskador for äldre och personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden är positiv till syftet med motionen som sammanfaller välmed ett uppdrag från kommunstyrelsen till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att gemensamt inkomma med en ansökan till den sociala investeringsfonden kring fallprevention. Socialtjänsten har en pågående subventionering av broddar. När man visar upp kvitto på nyinköpta broddar erhåller två gratis kaffe på utvalda kommunala kaffeserveringar. Beslutsunderlag Motion från moderaterna Protokollsutdrag KF Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då ansökan om medel från sociala investeringsfonden för fallförebyggande åtgärder är under beredning samt att det finns pågående subventioneringen av broddar. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har remilerat en motion från moderaterna angående åtgärder för att minska fallskador för äldre och personer med funktionsnedsättning. Man pekar på att många skadas genom fallolyckor och att det orsakar inte bara personliga lidande utan även ökade samhällskostnader. l motionen föreslås åtgärder som tex gratis broddar och subventionerade "gåstavar" Socialnämnden är positiv till syftet med motionen som sammanfaller väl med ett uppdrag från kommunstyrelsen till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att gemensamt inkomma med en ansökan till den sociala investeringsfonden kring systematiserade åtgärder för att förhindra fall. Socialtjänsten har en pågående subventionering av broddar. När man visar upp kvitto på nyinköpta broddar erhåller två gratis kaffe på utvalda kommunala kaffeserveringar

15 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 J 5/00 J 00 Bo Lundgren Socialchef Christer Fransson Avdelningschef Expediera till

16 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00243 Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funktionsnedsättningar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Vid protokollet Markus Hurtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Socialnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 'f j f r: --:... ::~::--" ~"'""""T'; : ---_-:-.: :-: ~- ::w: ""' Motion frän Moderaterna i Uddevalla Kommun.!'"''""'' ~ 1'''''''''"",,'''"''"'' 0 l 12015' 2'13i l Minska fallolyckor för äldre och för personer med olika fu~kti;,~~ ;c:~;ä'tt~i;:;!j;~:,~''* - Låt Kommunen dela ut broddar- kostnadsfritt. - Låt kommunen subventionera "gå"stavar Bakgrund l takt med att den demografiska kurvan förändras och vi blir fler och fler äldre ev också s.k. "äldre/äldre" är det viktigt att man vänder på alla stenar för att jobba förebyggande. Vi vet att det redan i dag görs stora insatser för att förhindra, förebygga och informera om olika olycksrisker i samhället. Vi vill utöka detta. Vi vet via bl. a Räddningsverket att den vanligaste fallolyckan sker i trafiken genom halkning, snubbling eller "snavning". Uppetmot skadas så illa att man måste uppsöka akutsjukhus, cirka är kvinnor. Uppskattningsvis är det cirka % av kvinnors skador som kommer via fallolyckor och väldigt många är halkrelaterade. l många fall handlar det också om att hela livssituationen förändras om man är upp i åren och man kan tvingas byta bostad, få hemtjänst alt utöka den redan befintliga tillsynen och hjälpen på hemmaplan. Positiva effekter med användandet av broddar Positiva effekter med att förebygga en halkolycka som i den värsta av världar leder till arm- och/eller benbrott kan inte nog beskrivas. Undvika det personliga lidandet som alla typer av olyckor innebär, minska samhällskostnader i form av ambulanstransport, sjukhusvistelse, rehabilitering och eftervård. Förslag:..; Att man inom Uddevalla Kommun erbjuder broddar (halkbroddar, isbroddar etc) till de målgrupper som t.ex äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga t. ex efter tidigare olyckshändelser eller funktionshinder. Vi ser en vid tolkning i detta begrepp...; Att utrustningen erbjuds utan kostnad för våra innevånare. (det samhälleliga kalkylen visar snabbt positiva resultat)..; Att "gå"stavar erbjuds målgruppen- ev en l den modell som i dag finns för broddar, men allra helst kostnadsfritt Uddevalla den 26 mars 2015 ~~~f~' ~a:n~k~:~pptedare föreningen.\ Björn Skår, Ordf Moderata

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00245 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Motion från Carin Ramneskär (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Sammanfattning Carin Ranmeskär (M) har inkommit med motion om mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. Flera exempel på e-tjänster anges i motionen och ett närmare samarbete med Uddevallahem föreslås får implementeringen av den nya tekniken. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till socialnämnden, som behandlade ärendet i maj Socialnämnden är positivt inställd till motionens syfte att använda mer teknik inom omsorg och äldrevård och har de senaste åren arbetat med ett flertal projekt med detta innehåll till exempel Visningslägenhet, utställning med "Smarta Ting", användning av surfplattor och appar, dialog via TV, dialog trygghetslarm med mera. l Äldreplanen och Plan får stöd och service enligt LSS nämns flera exempel på ny teknik och c-tjänster som angelägna att utveckla och använda inom vård och omsorg de närmaste åren. För närvarande anser inte socialnämnden att det är aktuellt att inleda samarbete med Uddevallahem eller annan aktör får att starta projekt med ny teknik i bostaden. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll Socialförvaltningens ~jänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 96. Motion från Carin Ramneskär (M). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen om mer ny teknik besvarad. att avslå förslaget om närmare samarbete med Uddevallahem.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 20 J I I 2(2) D nr KS 2015/00245,~,) c) J tztv L-- Peter Larsson Kommundirektör Kristoffer Karlsson Utredare Expediera till Socialnämnden Carin Ramneskät (M)

20 ./v ''''\c/ ' /Y.C: Protokoll Socialnämnden Dnr SN 2015/00099 Remiss från kommunfullmäktige -Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Sammanfattning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remitterat en motion från moderaterna i Uddevalla kommun om mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. J motionen föreslås att ett närmare samarbete med Uddevallahem tillskapas, gärna som ett projekt, f6r implementering av den nya tekniken som redan finns i kombination med befintlig infrastruktur samt att utvärdering och förbättringsåtgärder tas fram och vidareförädlas för att nå fram till för Uddevallas innevånare optimala användningssätt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 39. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20 J , 96. Motion från moderaterna 20 J Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då man i Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS nämnt flera förslag inom IT och e-tjänster som är angelägna att utveckla, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen avseende projekt med Uddevallahem kring ny teknile Vid protokollet Charlotte Larsson Justerat Stefan Skoglund Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015w05w28 intygar Charlotte Larsson Expedierat Kommunfullmäktige Avdelningschef Christer Fransson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 15/00099 Handläggare Avdelningschef Christer Fransson Telefon Remiss från kommunfullmäktige Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Sammanfattning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remilerat en motion från moderaterna angående mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. I motionen lyft fram exempel på olika e-hemtjänster och man föreslår ett närmare samarbete med Uddevallahem för att implementera den nya tekniken. Socialnämnden är positivt inställd till motionens syfte att använda mer teknik inom omsorg och äldrevård och har de senaste åren arbetat med ett flertal projekt med detta innehåll tex Visnings lägenhet, utställning med "Smarta Ting", användning av surfplattor och appar, dialog via TV, dialog trygghetslarm mm I de beslutade Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS nämns flera exempel på ny teknik och e-tjänster upp som angelägna att utveckla och använda inom vård och omsorg de närmsta åren. För närvarande är det inte aktuellt att inleda samarbete med Uddevallahem eller annan aktör för att starta projekt med ny teknik i bostaden. Beslutsunderlag Motion från moderaterna 20 I 5-04-I 5 Protokollsutdrag KF 20 I Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då man i Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS nämnt flera förslag inom!t teknik och e tjänster som är angelägna att utveckla. att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen avseende projekt med Uddevallahem kring ny teknik Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har till socialnämnden remilerat en motion från moderaterna angående mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. I motionen lyft

22 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 15/00099 fram exempel på olika e-hemtjänster och man föreslår ett närmare samarbete med Uddevallahem för att implementera den nya tekniken. Socialnämnden har de senaste åren arbetat med ett fletial projekt med detta innehåll tex Visningslägenhet, utställning med "Smarta Ting", användning av surfplattor och appar, dialog via TV, dialoga trygghetslarm, GPS larm, nattkamera mm En del av projekten tex Visningslägenhet ink] tipps på ny teknik, surfplatta och appar och digitala trygghetslarm har implementerats i verksamheterna medan andra tex nattkamera och dialog via TV inte kunnat genomföras av olika skäl. l arbetet med att inf6ra ny teknik i vård och omsorg kan även andra projekt nämnas som f6rhoppningsvis blir verklighet inom snar tid tex digitala lås inom hemtjänsten som öppnas med mobil, mobila arbetsplatser för sjukvårdspersonal och digitala signeringslistor. I de beslutade Äldreplanen och Plan för stöd och service enligt LSS lyfts flera exempel på ny teknik och e-tjänster upp som angelägna att utveckla och använda inom vård och omsorg de närmsta åren. Bland Äldreplanens utvecklingsområden nämns som strategiskt viktigt mål att: "biföra e-tjänster till medborgarna i form av nattiiisyn via kamera, SMS/Chattkommunikation med brukare, videokommunikation och digitalansökan via webben ". I Plan för stöd och service enligt LSS:s utvecklingsområde f6r ny teknik står: "Utveckling av teknisk utrustning med behövda program och appar. Översyn över behov hur teknik inom kommunikation behöver utvecklas". I Socialnämnden är således positivt inställd till motionens syfte att använda mer teknik inom omsorg och äldrevård och har de senaste åren arbetat med detta och planera fortsätta med det även t! amöver enligt de fl'amtagna verksamhetsplanerna. För närvarande är det inte aktuellt att inleda samarbete med Uddevallahem eller annan aktör för att starta projekt med ny teknik i bostaden. Bo Lundgren Socialchef Christer Fransson Avdelningschef Expediera till

23 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00245 Motion från Carin Ramneskär (M) och Björn Skår (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Vid protokollet Markus HuJtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Socialnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Motion från Moderaterna i Uddevalla Kommun. Mer användning av ny teknik inom omsorg och äldrevård. Vi möts av stora förändringar i omvärlden, den nya tekniken har kommit för att stanna och erövrar område för område. lnfrateknik, intelligent ljus, fiberteknik (bredband) mm. Vi ser att fiber implementeras nu i våra områden i olika delar av kommunen, det långsiktiga målet är ju att nå en optimal täckning. Mycket tack vara olika initiativ från kommunala aktörer såväl som lokala fiberföreningar. l den nya teknikens fotspår kommer också olika möjligheter. l Japan t. ex. har man infört intelligent teknik som mäter sockerhalt i urinen, vid toalettbesök, mm och sänder dessa värden vidare för dokumentation och ev åtgärd. l Sverige finns i dag olika teknik utvecklad bl.a. tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet m.fl som sedan några år tillbaka fått ett uppdrag att se hur ny teknik kan användas bl.a på grund av hur den demografiska kurvan ser ut och hur gruppen äldre/äldre ökar. Hjälpmedelsinstitutet har också ordnat seminarier och visningslägenheter för att peka på möjligheter. Det finns i dag olika e-tjänster som är etablerade i dag, t.ex: Västerås- som har kommit förhållandevis långt i detta arbete. Några exempel på e-hemtjänst (via Hjälpmedelsinstitutets hemsida) Här nedan några exempel på vilka e-hemtjänster som kan komma ifråga. 1. Bildtelefoni i teven En lättanvänd fjärrkontroll kopplad till användarens teve som gör det möjligt att genomföra ett videosamtal (bildtelefoni). Kommunicerar med alla som har en dator med webkamera och internetuppkoppling, såväl anhöriga som hemtjänstpersonal Ett kostnadsfritt program laddas ned i datorn -för att kunna prata med den som har tjänsten. Användare kan också prata med varandra. Tjänsten behöver bredband för att fungera, antingen ett fast bredband eller ett snabbt mobilt. Fungerar med alla teveapparater från 1982 och framåt.

25 2. Mobil fjärrstyrd bildtelefoni En fjärrstyrd bildtelefon på hjul. En vän, anhörig eller hemtjänstpersonal, kan från sin dator ringa upp användaren och efter att ha blivit godkänd och besöka denne i hemmet. Det kan ske genom att köra omkring med bildtelefonen och föra ett samtal med bild och ljud. Användaren kan själv ringa upp med hjälp av en fjärrkontroll. Programmet som kommunicerar med tjänsten är kostnadsfritt att ladda ner och kan användas av alla PC-datorer som harinternetoch webkamera. Tjänsten drivs av laddbara batterier och har en laddstation där besökaren parkerar den efter användning. Den behöver bredband för att fungera, antingen ett fast bredband eller ett snabbt mobilt. 3. Nattiiisyn via kamera En kamera som har nattvision - "ser" i mörker. Personal på hemtjänsten kan från en dator ringa upp kameran och se en svartvit rörlig bild av det som finns framför kameran, vanligtvis sängen och delar av sovrummet. Ingen röstkommunikation är möjlig och den enskilde kan inte se personalen - det är bara en envägskommunikation avsedd för tillsyn nattetid. Säkerhetsnivån är hög och endast behöriga användare kan komma åt kameran. Ingen inspelning sker och tillsyn sker endast vid i förväg överenskomna tillfällen. Tjänsten behöver bredband för att fungera, antingen ett fast bredband eller ett snabbt mobilt. Tjänsten kan införas efter godkännande av brukare. 4. Elektronisk brevlåda i teven En lättanvänd fjärrkontroll kopplad till användarens teve som gör det möjligt att skicka och ta emot sms, mms och e-post. Kommunicerar med alla som har en mobiltelefon eller dator, såväl anhöriga som hemtjänstpersonal Val kan göras för att skicka text-, bild-, ljud- eller videomeddelanden eller en kombination av dessa. Den har också enkla spel och möjlighet att visa bildspel på teven. Tjänsten behöver inte internet utan använder sig av mobil nätet. Fungerar med alla teveapparater från 1982 och framåt. Med en elektronisk brevlåda inkopplad kan en tv ta emot bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från alla mobiltelefoner och datorer. Tjänsten ger brukaren möjlighet till att hålla kontakt med kommunens hemtjänst på ett okomplicerat sätt. Ovan ref är ett axplock ur de möjligheter som står till buds. Sedan tidigare har 98% av Uddevallahem's hyresgäster tillgång till fiber, det innebär att infrastrukturen finns. Många av de hyresgäster som i dag bor hos Uddevallahem är i dag vårdtagare inom hemtjänsten varför det finns ett relevant underlag för att

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-02-17 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg

Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg Kallelse Föredragningslista I(4) 2014-01-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bä ve kl. I I :00 onsdagen den 29 januari 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer