Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f."

Transkript

1 - --_ AFU Newsletter paes 10-1! l l l l Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln sm en strfte lse Försla till stadar fcr verksamh'eteriants ch dessa säer bla att AAJ skaf l: förva lta ch utveckla ett svenskt arkiv ch biblitek för l i tteratur etc cim bereppet <;>l d nt l f l erade flyanḋe förernå r anska 'fa ch vårda trycka l s ter enm avtal med dnatrer, mttaa ch f örvara för frsknin Intressant ch värdefu l r: material ; stödj a ch främja frsknin för att vinna ökad kunskap m identifierade f l yande föremå a kttvt stödja ch; Initiera dkumentatin ch blbljraffsk frsknln samt annan frsknin! med anknytnin_tlll bereppet identifierade flyande föremål; bedrfva Infrmatinsverksamhet ch _ stimulera enkritfsk# vetenskapli diskussin; ute sär,skllda pubfikattner med resultat av f rskn l n sm bedrivits-med stöd av st l fte l sen ch dess ark l v; l anslutnin tji l dess ve rk samhet, el- l er sm i övr J t bedöms vara av a l l- män:t ch frskn f nsmäss f t v ä r de För stf ftelsen har tf Il satts en styre lse sm är självsuppleerande, dv s helt berende av årsmöten ch "lnf l yta'nde ; ttfrån" såsom vanlit är l ex v l s 'före n J nar Med st 1ft e l se frmen har v l ve l a:t markera att AFUs värdeful la " ufrallausamtln för tramtfden bör kvarstå sm en "sjä l vständi förmöenhet" - dvs k l art å tsk J f d h: in p r l v at a ch fören l ns Jntressen Stlfte lsefrmen er dnatrer en bestående arantl för att åvr ti ll AFU består sm stiftelsens eendm' Tf l t styre l se l st f f te l sen för 190 utsås Håkan Blmqvlst Crdföran e>, Kjel l Jnssn <sekreterare ch bl b t ltekar le># samt Anders llljeren Ckassör) Ake Franz n valdes till styrelsesuppleant ch Aneta Mltche ll ttl l revisr Närmast kmmer stiftelsen att hs pst i rt ansöka m pst t r knt Av s J kten är att AFUs eknmi så mycket sm möj lit skal l skötas via detta tr l9 0_år:s_l!"!a!f!e!: ska dck sm vanllt beta las in på Kje ll Jnssns ROstir (Jnbetkrt medfö ljer dettj(t ninmier) För ens k f l d persn har v l höjt års ch låneavt1t n med kr tf l l (minimum) 35 kr Samtldlt har v,i infört en sä n kl Id avift för föreninar, btblltek ch andra J nst l tutln r på 25 kr De'ssa får dck, enlit stlftel ens nya stadar, ej l åna materfa l ur AFUs arkiv, varfö r, de endast- rhålfer AFUs nyhetsbl d Under en tid- l varj e tal l fram till smmaren kmmer Kjell J nssn att ar beta l Lund med att rätta upp l f t r- l den svenska databaserade bkkata lp n Llbrfs För AFU Innebär d tta att vi i varje fal l under: en tid måste imprvisera blbf f teksverk samheten på så v ts att Håkan d ch då kntri lerarvår ps_t_bx, expedierar bestä l fntnar, etc Telefnkntakt med bibliteket kan, v l d brådskande 'best ä Il n l nar ch frår, bäst ske enm att rina Håkan Blmq fst PlatsbrJsteri, plus Kjef Is brta r f; ån södertä lje, ör att vt nu ser ss m efter!n_ B me Il _ a r k! v: 2C!! i!211!e s l a! l stckhlmsmrådet VI har haft flera :försla, mtm ännu Inet sm verkat bra!2 för att,drömmen m 'en een lkal ska kunnf) förverk l t as måste v l b l l f t era sm -t r ett eknmiskt ansvar för: en svensk atlnajsam l in av ufral ta!!!

2 q ARK IVET FÖR UFO-FORSKN ING (AFU) är en AFU : S N Y H E T SBL A D, Nr 17 _ Oktber/December 1979 huvudupp ift att bya upp ch dr iva ett ark i v ch b l b l itek för l itteratur m ' prrvatf inansierad ideel l st i ftelse med identifierade flyande föremå l ISSN 0347_372 Vi är mycket tacksamma för åvr i fnn Or a iör: av böcker, tidskri fter ch annat material Arktvet',förUFO-frskn in (AFU) med al')knytn in ti ll UFO-temat, el-ter fqr Bx 5046 eknm i ska b i dra t i l l vår bkfnd för södertä lje inköp av litteratur BIBLIOTEKSSERV ICE 0 Enskild persn kan vinna ri l lan ti ll BIBLIOGRAFISK FORSKN ING AFUs specialbibl itek samt få bk l istr, INFORMAT ION _ DOKUMENTAT ION lånsreler ch nyhetsblad (3 nr/år) Te l efner: enm att inbeta la en årl l låneav!!)dlft (fn minst 35 kr) ti ll vårt pstir Kjel l Jnssn (bibl itekarie, Lå n kan ske enm pstbefrdran 0 fn l Lund) 0755/ Blmqvist (tldskrbev, Fören in, bibl itek el ler annan inst itu- : Håkan l;>kut lånin) 0/ tin äer ej rätt ti Il lån men kan få: 0 Anders Li l jeren (nyhetsb l adet) nyhetsb l adet enm att beta la minst: 0 : PstS i!:! 011/ kr/år Eftertryck av artiklar ur AFUs nyhetsblad , Kjel l Jnssn tillåtes m kä lla klart anes! 0 OOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOp :( '; - AFUs eknm i är ett prb lem Vi har rader av önskemå l på sådant sm brde köpas f,n (in nan det bl!r "ut-f-print">, men våra privateknmler rka r inte med!! För det är fakt iskt så - sm du kan se av vår eknm iska rapprt för 79 l detta nummer - att de van l l a l åneavffterna bara räcker till att e ut nyhetsb l a'det, plus en de l andra adminlstrat i nsmkstnader Nästan al la inköp för att utveckla beståndet örs med våra <styrels'eris> pr:l vata penar <p lus att vi får en de l åvr från vänlia sympati sörer) l prakt i ken är det så att vi <Kjel l, Håkan ch ja) står för 2/3 av AFUs kstnader Visst kiarar vi att hå l la det he la "över vattnet" (annars skul- le vi läa av ), men med större resurser sk lie vi kt,mna öra s'å erhört mycket mer Serlös litteratur utannase _ras l USA, Enl at: d, Frankrike, Tyskland sv, men vi har Inte råd att köpa mer än <på sin höjd) ett exemp lar av varje t" itel Det mesta kan vi inte köpa alls, tyvä rr VI behöver en lka) för blb)lteket, men m vi ska k n a hyra e såda n k ävs att flera å r med ch stödjer ss,, he lst enm ree lbundna Inbeta lninar av fasta belpp Att l likhet med andra UFO-Intresserade å ut i en liten "ti arkampanj" tycks vara den enda me- tden, även m den tyckts ss frånstötande! Tränsel n l blbl lteket har fört med si att vi nu tv i nats p i lttra sam l nen l två de lar Icke-nrd iska tidskr i fter förvaras hs Håkan sm nu jbbar i nte'ris l vt med att få iån ett utbyte med s åna sm möj lit Han hppas ckså kunna 'starta en kata liserin av det mfattande - ch i vissa hän seenden he lt unika- tidskri ftsmaterialet Kl ippkstnaden är ett annat av våra p-rblem AB Pressurk lipp har på 2,5 år höjt avi fterna med cirka 50 % l en utredn i n, sm ja skickat tl Il företaet,k statera r ja att denna av i ftshöjnin inte kan mt i ve ras med a Il männa kstnadssterinar l samhä l l et Under perl den ökade ex v i s SCBs Index för daspressprenumerat i ner med 27,6 % ch för veckp ress med bara 9, % Knsumentp riserna i al lmäl')het Öka- de med 2 % Finman utfqr ett arbbte -sm vi möj lit kan ran isera själva - ṿi kan bara pr0testera ch se hur våra prtester slås undan med hänv isninar till att priserna accepteras ay andra (mer penninstarka!) ran isatiner ch företa Då vi vet att vi harett mycket starkt m ra l i skt stöd f rån måna sm ser vår verksamhet sm vä rdefu l l hppas vi på din! Anders Ll l jeren

3 , AF U :s VE RKSAMHETSBE R Ä TT E L S E 1979 Vid utånen av 1979 stöds Ark i vet för UFO-frskn l n av 92 perspner (l strt sett förändrat från föreår> AFU har under året drivits sm en ideel l sa_mmans l utnj n, men har i bör jan av "190 mb l l dats tl l l st i ftelse l mars änd rades dessutm betyde lsen av förkrtn l nen AFU från "Arbetsruppen för uf- J l" t i Il det mer lämpl ia "Ark i vet för UFO-frskn in" Behvet av bidra för inköp av böcker, t i dskrl fter ch, kl lpp samt ti ll en framt ida lkal, ch utru stn i av denna, är strt ch vi hppas att den nya verksamhetsfrmen ska l l öka Intresset fö r ett vidat _ eknm iskt de ltaande i AFU Nyförvärv, dnat iner Under året har 103 nya titlar re i st rerats i bi bl lteket Saml inarna mfattar nu cirka 735 l ika titlar ch mkrin l 350 bkexemp lar Bibi lteket har fått vä rdefu lla dnat iner av bl a fö ljande:!?er Andersen <Da n mark), Jean Bast i de (Fra krlke), Bris unkvist, Sten Lindren, lnemar Pihlblad, Zran Maks ic, Spl:tlnx bkhande l (Köpenhamn), Heikki Virtanen, samt UFO-Sverie Ett hjärt- 1 lt tackti ll dessa dnatrer ch al la andra sm på l lka sätt stödjer verksamheten! -Från Brny Tlnstedt, Nässjö, har en större kitpps m l in "förvärvats \ tlå!:!l!}_ Låneverksamheten har mfattat 5 l n Mest efterfråade har va rit böcker av Rbert Charrux (4 lån), Jhn Keel, Stuart l ryd 9ch Jhn Fu l ler <vardera 2) AFU får månå förfrån inar från undmar, framföra l tt betr mater ial ti ll special arbeten önskemå len är bla dia-b i l der, UFO-rapprter från l ika landsändar, art Ck l ar samt fqtn av UFO- fenmen Då ön skninarna fta är mycket al lmänt frmul erade är de svåra att ti l lfredsstäl la ybe!s l dl! 1 2s lf!s t y!e Nyhetsb l adet utes nu med 3 ṇr/år, de ls för att hå l la prtkstnaden nere, de ls för att ö ra det möj lit för ss att hinna med een frskn in Den ene lska de len (AFU News letter) är nu permanent ch har rönt ett fint intresse från l ika de lar av världen VI har fasta utbyten med cjrka 60 tidskrifter p l u s en "försöks I l sta" med ytter I l are ett 90-ta l Nyhetsb ladet har under året publ i cerat den första statistiska studien av svenska UFO-rapprter llpes ml i!:!_ AFU fick under 1979 in 1015 presskl ipp från den svenska pressen, en mlnskntn med 94 ( %> från föreående år Mlnsk- ninen får n ti l l kriv s en nåt mindre PR-akt ivitet från UFO-Sveri es sida samt frånvarn av mer brännbara hände l ser på UFO-mrådet (sm tex Närkntakt-f llmen under 197) Samtidit har dck kstnad n per kl lp ökat väsent lit, från 3:05 i l l 3: 51 Här redvi sas endas+ veri fler9de ks f!ader, vi lket Inte är hel a-kstnaden för AFU : _lnkmster :_ Arsav ifter Bll lrafin Gåvr, bkfnden Gåvr, bk inköp mm <AFUs styre l se) Gå r, kl lppk naa (AFUs styre l e 2460:-- 550; : 60 ' 30Ö: : -- l 0043: 0-- Utj! i :!_ter Tryckn in av nyhetsb l adet 944: 10 Prt 54: 95 Bkin öp samt kl ippsamll n 3477:75 Bkinbindnin 235:25 T! dskri ftsprenumerat ln r 245:40 - Kl ippbev kn ln : -- -Övria uti fter Utbalans (överftstffteisel 222l1_ +O 043: 0 =========== =========== Söde rtä lje l _jan arl 19"0 Håkan B l mq_vj s:t Kj el l Jn ssn Anders Ll ljeren l ', 1 '

4 - 4 - R E C E N S I O N E R -- 1 : : ; OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOö N Ä R K O N T A K _ T - F För når år sedan betecknades ett litet hä fte m- UFOs, r l ktat t l, l tnårinar, sm "skräpbk" (l): Nu har den svensl:<_a pkmai-kn aden änn_l,j en ån fått ett t l l J sktt sin särskilt riktar si ti Il minderåria Även m den här nya, bken inte förtjänar ep i tetet skräpbk lämnar den mycket övrit tt pnska Sherman, Larsen är rdförande i den em i ' nenta UFO-ran l sat l nen Center fr UFO Stu d i e s ch så l e des nä-ra kl l ea t i l l - Hynek Tyvä rr måste ja uttrycka besvike l se över La rsens bk _!iä!:knta t-! BaE_ I;O!:t:_ FO-_!enmen ' sm n förel ier 1 svensk upp l aa fran Bnn1ers Bken "st i er inte riktit'upp ti Il den standard man vant si vid vad ä l ler publ ikat i ner f rån CUFOS-medarbeta re sm A l l en Hynek, Al lan Hendry, Jennie Ze idman eller Jacques Va l lee l Hyneks förrd medes att bken med avsikt är fö'renklad, men ån på 'ån' får j a en känsla av - att Larsen hål l er f ram små läckra- ttepåsar, för att i nästa -stund stppa dem l een f i eka, dä rmed snuvände "de små- ba rnen" på de ras förhppn lnar! 4!; : ' Pa sid 60 berättas exempe lvis am hur en femtehandskä l la säer si ha sett ett störtat tefat -Larsen jämfö r h l stden med Scu:Jty's bk från tid-it 50-ta l ch tycke r att CUFOS' vittnesmå l är bättre Det tycke r Inte ja, åtminstne inte så naivt sm det p resentaras i bken Undmar i d'a är erhört medvetna ch kr'! - tiska ch det förvånar mi m så särski lt måna fa ller för Larsens arum - entat in Gån på ån ta las m "den vetenskap lie UfO-frskaren" sm nåt slqs upphöjt rake l', men det "frskn insmaterial'' sm presenteras i bken är trts sny l ay: _u:t ch färstarka fiurer mycket bräckl it, under ytan La rsen har- i det ameri'kanska riinalet int ens klarat av! Ö R E N 'l N G R E PU B L t K att krrekt klass i ficera UFO-hände lser en l it Hyneks en kla sexk l ass-system Samma fe l - år ien i den svenska versl- n en (se ex v i s J\ke Sm n e l t s bservatin, s i d 5'1) 1en OK, bken a r sina ps i ttva dra, Inte ta l m nåt annat Uppspa l tn l n en l 1FO- kntre UFO-fa l '! er täsaren ett krrekt perspekt iv på den de len av UFOp rb 1 ernat i ken Att äe ärnad kanske- ta r len bytts ut mt skandinavi ska är ckså ett plusvärde Br is Junkvlst har, sm översättare fat till en de l anmärkn inar ch avsn itt sm på: ett battr:e?att förankrar texten i s kand inav l ska förhå l- landen Sm s l utkmmentar v iii Ja säa at+ den här bken', inte- llektuel lt sett, är "tunn" rried mänder- av lösa trådar ch förenkl inar Men det är ju en "ju nlrbk" Trts al lt trr ja att man skal l - akta st fr att underskatta den yn - re pub l i ken -Behvet av särskl ldabcker för undm r tveksamt Anders l i l jeren Sherman- Larsen: Nä1kntakt Rapprt m UFO-fenmen - - Stckh lm : Bnni e'rs ju irf rl a, sid, l l 1, capris 44 kr ( J) Se recensin av Pet e r 'Rya n s "O i dent i f t'erade f l yande förernå l " l Sökaren nr 3/1 97 En nyupp l aa a-v SF-f i l men "Närkntakt av tredje raden" släpps t apri l 190 (e ller under smmaren ) på b i raferna i USA f i l men rek l arneras i n n e hå l l a nytana scen:er, men är ej nåt he lt ny film fn frtsättn in på den mskrivna f i l men kan väntas - först m 4-5 å r, p ch då l n te med Sṫeven Sp i e l ber sm re i-?sör, upper f i l mb l a et (l UR, Nvember: _1 97_9) P E N T A G O N- I N T R E S S E F Ö R C O V N E ' S D R Ö M M A R CUFOS har ett ut en specie! l utredn in m det vä l kända Cyne-fa l let från ni kmmer vä l Ihå he l!kpter-besättn inen sm "antastades" av et-t UFO (se t ex GICOFF- Inf nr 6/73 ch 5/75)? Sm van lit när det Jä l ler CUFOS-skri fter är detta ett "prffsit" verk sm fu llständit tar musten ur ch vederläe r Ph ilip Klass 'pretent iösa påståenden m hände lsen (att det skulle ha varit en mlssldentlfierad meter, tex) Författari nan Jennle Ze idman tar si an djupu ndersökn inar av enski Ida fa l l

5 - 5 Sm under l a för Cyne-utredn i n en har Att l ä a CUFOS1 pub l i kat-jner bereder IJ hn exempe l v i s haft cirka 25 t irrmar av f aktaa l en uf l q den sanna lädjen '- bandinspe lade Intervj uer med he l lkp- här finns al la deta ljer ch ett mycket tern s besättnin ch - markvitt en (för starkt beränsat mått av de vinkl inar det fanns sådana)! ch speku l atiner sm annars brukar - prä la UFO-skribenters verk! Ack, hade Mest jntressant fann ja kanske ett apvi åtminstne en Jen nle Zeldman här l Pendlx vara, där det berättas att besät_t- Sverie! nlnen, av Pentan-tjänstemän, ree l- bundet ti llfråades m sina drömmar ch Arkivet för UFO--frskn-ln har bara kunuppl ve lser efter händelsen Cyne - hu- natskaffa hem ett exemp lar av den här vudpersnen - fick cirka var:- n an månad häftade skriften Lånar vi ut den ti ll te l efnsamta l från fö rsva rshökvarteret en-försikti låntaare kan vi räkna där man vi l le veta m han -el ler den med tt-fa den tf l lbaka mer el ler mindre öv ria besättninen - haft drörrrnar el ler i tra,sr Inbindninar ch bkinköp upp l eve lser av att befinna si Litanför kstar penar men är nödvändia Vi kunkrppen (sk OÖB-uppleve lser), el ler de bya upp en u l d ruva av uf llskt ha drömt m nåt runt föremål at rla l ch vetande, m resursern var större Stöd AFU! Cyne hacie näm l i en l :eft 't igl i t skede rapprte rat att han tre daar efter UFO-; äventyret haft en 00-upp leve lse under dröm ch att han, ytterl la re nåra da ar därefter, haft en annan drömupp le ve lse av att hå lla ett sfäriskt, blåvitt förernå l t handen sam;ti d l t sm' en <stark, respektinivande röst yttrade : "Sva ret fin ns i cirke ln" (En variant på spåkvinnrnas krista l (ku lr (?), e symb- fik sm vi känner ien från flera CE3- få l 1) Även en annan med lem l besättninen rapprterade en 00-dröm, men ej de övrị a två l h e l l kptern Besätt n l n en s upp i fter kan tyda på att man l försvarskretsar arbetar med unders'ökn l nsi dėer sm liknar dem privata frska re jbbar med, l mån av resurser \" - Anders Ll l jeren Jennie Zejdman: A Hel leptar-ufo encunter ve Ohl-- Chica : CUFOS_, mars s hft, $00 (cirka 35 kr) b HÄFTE OM NAMSENFJORDEN-HÄNDELSER Nrsk UFO-Center: har :utett ett _ specia l äfte m de måna mystiska händel serna ch bservatlnerna nära Namsenfjrden A4-frmat, ni text- ch två ftsidr Pris 30 :-- (nrska k r) f rån : NUFOC, - Bks -2-H 9, N Trndheim Pstirknt <Os l) Be l ppet lnkl de rar prt Skrl v "Namsenfjrden" på ta l nen QOOOOO : A F u s ö K E R l l A F u s E A R c -H E s F'O R l l 66 ()(){)()Ö fö l j ande böcker : the f Il w l n Q bks : Kjel l ssn, Henry : F rntidens teknik,, Erler, Ralner: Ole De l eatln (1973), - Mener, Hward : Frm uter space t yu ( 1959), - Hiemenz, H: Jrdiske f(yvende ta ll erkaner (1960), - Armand, Jhn: UFO'er ver Nre ( 197 1), -- -i --- :0e - Drake, Euen H: VisHrs frm space, a n, F t1 Jhn : FIyln saucers an d the scr tptures (1964>, - ss ner, L : When prphecy fa 1 1s ( 1964 ), - Flammande, Pa ris : Ttie e f fl yin _ saucers ( 197 1) V i' köper e l l er tar emt sm åva e l l er l ån Kntakta Hå an! We wl l l buy r exchane fr ther UFO materia ls Centact ur lipra rlans - n ur address : Archlves fr UFO research, Bx 5046, S Södertä lje5, 0 Sweden : _ 6 pb c> ',

6 - _6 - E F T E R L Y S N I N G O M I F O L O G I S K A He ikki Virtanen hål ler fn på med en tvåbetysuppsats etnli vid Stckh lms universitet Uppsatsen kmmer att e en hist rik över ffcliska sä - llskapet betraktat sm f l krörelse Heikki söker persner sm varit med lemmar, spec ie! lt i föreninens början Han är ckså Intresserad av al lt skrift! it materl? l sm f innsbevarat Om aj ft å r en lit planerna kmme r upps<11tsen att lä(9s fr9m nån ån under våren Det är värdefu llt att få svensk -UFO-h istria dkumenterad ch vi uppmanar a I l a intresserade att kntakta He i k k (- -sna rast Adressen är- : Prfessrs s l i n n 9/305, Stckh? lm, te l 0/ NYTT PA BOKFRONTEN (Exempel på nyutivna böcker e l l er av i serade verk sm ännu inte nått AFUs b i b l itek ): _Qhri 1_c : Extraterresfr_i 'al_ encunter a persna l perspect ive - Dav id and Charlesi s Ar:!_h r:_b ra_y: The UFO cnnect i n - Ottawa, Canada : Juplter PubL;-,_1:979 - inb Can-$ 1395/hft _Ca_n-:$ 7 95 <Nytt qm bl a Prject Manet, UFO ch FN, sektetessen - mm) Karl A Bru nstei'n: Beynd the fur dimensins: recnsti Tn phys ics, parapsychly and-ufos - Walke r, s - $1250 Ba!!dt _!:: i_!z e aj d_;_ The bk f extraterresfria l encunters - Macm i l ian, 1979 Cl ive Harld The un nv ited : a true stry---lndn : star:- Bks, p <studie av UFO ch p l tere istfenmen hs fami ljen Cmbs Ripperstne Fa rm, sy,dvästra Wa les, En land) B_y arn!_ n_;_ UFOs : the extraun i versa l cnnect in -_A i abam, : S]OD - l l : Bris Junkv ist: Besöka re från ksms De-flyande tefatens åta - Götebr :- Zindermans, 190 (Bris' andra bk, beräknas kmma från förl aet i ma rs/apri l 190 )! Arthur Shuttlewd :Mre UFOs ver Warmf'nster---Arthur Barker, s 1:5 50 Ae k1ejbr : På _spöret af ufnauten:: _; Köpenhavn : Berl i nske, s 95 dkr <Dansk _ana' lys av humanid-bservatiner) - Rbert s Sarnerv i rl e: - UFO terms - Warren-, MI USA! UFO Schl s_, ' s $00 <Upps l asbk' över "UFO-termlnl-! - - i", tta l t l 470 upp s l asrd ) Jim Wentwrth : Glants in the earth : Ray PaTmer7 Oahspe and the Shaver mystery - Wisc0nsin, :USA : Amherst Press, s-: i Il, hft $5 65 <Stud l e av -s havermyste r i et) Dna l d W i l sn : Secrets f u r spacesh i p mn-; -= New Yrk : De l l, Hft $l 95 (Wi l sns_':lndra bk m mysterier på månen ) 1979 MUFON UFO Symps ium Prceed ins - SeuTn, Texas;:USA : MUFON, s $9 00 (föredra av - kända amerikanska ufle r ch frskar > : NYTT l AFU-BIBLIOTEKET Ett representativt urv(\11 : j l Per Andersen : PrGjekt UFODATA Et system titelektrntsk databehandl inav-ufo/ IFOrapprter (danska) Bl i l Barry : Ultimafe encunter (Trav is - WåTtOn-tatt et> Ra_!!daiJ _!!e fujlh_&_f_w_hl!_c,lay_;_ The-: Dyfed en ima : UFOs in West Wa les - Br!_a_!! Frd_;_ The earth watchers Fabe : & Faber, f5 5 <UFO-vå-,Ra_ymn _!::w l r: The_Andreassn Affair en ver Wa les 1977, ley- l,rnes, fi I O;- - _- (Recensin trl i nästa nurr'mer) re mm ) - - enn_y Ba_!!d_!_ e! fete!: a rr JnJltn_;_ UFOs a British viewpint Lndn : Ha le, 1'979 - f5 25 ( Sammanstä l l n i n av el')e l ska fa l l ) - Arthur Shuttlewd : UFO ma ic in mt i -=Lndn- :-Sphere Bks, Hft, 255 s - 'f:i IO (Röri samman'sfa llnin av UFO-fal l ch speku latiner) ', " Al l an Hendry : The UFÖ Handbk (Recensin-t rt -i-nästa nummed!:_a r9_ Mu_!!d : The Mun d UFO reprt ph r_ S b_utt J e d_;_ UFO ma i c, i n mt i n Relj jö en : Mies tlsesta maa ilmasta B 19_t :_B ift Tr9_v_!_s_W9_It_!! : The Wa ltn experience

7 - 7 - UT L ÄNDSKA TI DSKR I FTE R True UFOs & Outer Space Quarterly_ N T6 -; wfnter- 190-En av cie måna prefessiene l la 'newsstand'-t idskrlfter sm utes i USA I nnehå llet är en blandn in av UFO, rymdfart, astr-a rke lqi, frteana etc allt hål l et i en ppu lär tn med uppenbart syfte att nå massmarknads- -effekt Mycket lite är riina lmaterial men i nr 16 finner man "b l a artikeln "13 bu rs abard a UFO cnference", av W i l l i am Retff, vi l ket ä r en rapprt från 1179 Nat ina l UFO Cnference" För 16 e året i följd"samlas huvudsakl ien Oh i-ufl eer för att vent! lera UFOprb lemet Kändisar sm James Mse ley, Rick Hi l lber m fl finns på ta lar! lstan För övrit kan man läsa en a'rtikel m vi lket i ntl ytande UFO ch cku l ti sm haft på rckruppen R l Il n Stnes : ''The R l l in Stnes tune in uter space" av Te rry Nrthern Hlstrr ic Pub l C, lnc, 23 West 26th Str, New Yrk, NY 10010, USA 4 nr/å r -:- $900 Bee,_0-_!! Qurr nt Be2ear_sh! vl l, n qenm 1autmat r sk skr: i ft, medde l ar s i qe m Mrs Frances Swan Den kanadensiske frska ren Wilbert Sm ith var Inblandad i detta fall (Se rec av H l ryds bk i den ene lska del n- av detta nyhetsb lad) l samma n r ckså : "The 6a i l, l i htn i n' en ima Can it explain many UFOs", av Pau l Dav ies Tidskrifter av det här frmatet brukar tyvarr inte b l i a l l tför lånlivade då-man satsar för hå rt från början Men den är höst läsvärd ch vä l värd ett stöd seend Lk, 10 EStreet, SEWashi tn, DC 20003, USA 12/år ' $20 00 Zetet ic Scha lar N 5, december 1979 Oberende vetenskap l i t i dskri ft för stud i er av pa rapsyk l i, UFO ch frteana Intressanta ch kritiska artiklar m al!"t från UFO ti Il vampy_re r Va rj e nummer innehå l ler en mänd utförlia kä tlhänvtsninar ch blb l laraf iska data l nummer 5 flnner vi bl a en artikel av Pierre Guer in: "Th i rty yea rs after Kenneth Arnld: The situätin reardin -UFOs", en kritisk stu"" l, summe r ichian Anma ly Resear- die av -de lika UFO-terierna Liksm Va l- ch bi Idades 1974, myck'et i syfte att Iee varna r Guerin för de neat iva psyke lpraktiskt testa Kee ls teri m "föns- lska ch re l iiösa följdverkn i narna av termrå den" (windw-a reas) Bl a med UF-0-fenqmenet : "by its cease l ess repet i- -hjä lp av rapprter från UFOCAT har man tin, it wi Il final ly create a pern icius jrt erafiska jämföre l ser me llan and stupefyln wave f re l iius credu l ity, UFO/frteana-fenmen ch jrdbävn i ns- pen in the dr t a new reress in f m råden l USA Man har lka liserat fle- reasn Perhaps th is is the a l that ra fönstermråden där bservat iner fö- "they" seek?" (Samma manus finns l FSR nr rekmm it knstant l över 100 år Vidare 1/79) För övrit i ZS även en recensin fä l tstudler planeras med en ny typ av med på fö l jande debatt krin Al lan Hendry's manetmeter Nä r Inte UFOs kan kmma UFO Handbk Ansvari uti vare tör Zeteti Il labratriet så kan labratriet tic är Marcel l Truzzi ch nåra av medar- kmma ti ll UFOna, så att säa Michian betarna är Martin Ebn, Bernard Heuvelmans, Ancima l y Research, POBx 1479, Grand JAI Ien Hynek, David MJacbs, Charles Rap ids, Michian 49501, USA Oree lbun- Tart ch James Webb The Ed itqr, Zefet ic den - 4 nr - $5 00 Sch lqr, Department f Scl ly, Eastern - Secnd Lk V l Michian Un iversity, Yps i!anti, MI 4 197, l n" l2, Octber USA 2 nr/å r -'$15 00 seend Lk km med sjtt första nummer i nvember 197 ch har sedan dess frt- Be muda! i n el En statistisk studie, satt varje månad Den är prfessi "ne ll, byd pa fartysförl uster över heta vä rjbåde t i l l i nnehå Il ch l_ay ut- Man har den sedan 1960, v i sar att Bennudatri ane l n lyckats samla räddan av frskare ch Inte är särski lt frekventerad Av 7 tta l- ftt'sfer med anknytnin ti 11 ränsve- förluster sm re i strerats h<;:>s Llyd's tenskaper ArtLk lar bla av Rbert fö"rsäkrinsb la t Lndn; h nde 25 r At- Temp le, Jacques Va l Iee, Rbert Antn tanten (exkl den västra de l en), 22 i Wi lsn, Le SprlnRie, Stan Gch, Vie- Nrdsjön, 1 9 l sti lla havet/k inesiska sjön tr Ma rchett i mfl l nr l2 kan man ch 20 i andra havsmråden Bara ett av _bl a l sa "Messaes : the case histry fa llen inträffade i väst-at lanten dvs f a cntacteė", -äv Ran9äl l Fitzerald den eentl ia Bermudatrianeln n ATSUP Det'ä r en - int ressant studie av ett klas- Ju rna l, n 6, 7 ch, artikelserie av si kt kntaktfa l l Det är vår äre am- Ry & Tina Gutte, undersökn i nen 6mfat- 'le vän Affa från Uranus sm sedan 1954, tade endast farty störr& än 100 brtn) ---,- - ' l

8 - - S V E N S K P R E S S K R Ö N I K A få_ s2_a_!! l_q_ e_iter _l_!_ v_ i_r_ym e_!! Art i ke! av Trsten Anderssn i GP m Raöbservatriet Prfessr Rydbeck viftar b rt "tefatsflket" sm udrömma r ch självsu sti n" UFO-utstä l l n i n Köp-i nsutstä l l n i n en i tö minskad upptaa unde r två veckr p Nyköp lns stadsb ibl itek <Flket, ) F_2-]_r pe_el: m s i Ma rka i-yd ha r fåt! ny rdförande, Knud - Jens n <Nrra Skane, 79101) Eldklt _landade i Hönefss Lämnade avtryck efter si!- Ännu-_efi arti"i<et av- sinaturen-kart -Skövde Nyh, UFO spanar efter det kän-da Ordf - Ly -st IT ch kt ier- i -:ufo-;:sundsva 1 1 i ntervj uas :i Dab l adet Fören inen har e-:-t 70'-ta l med l emma r: ch een- l ka l N k i_ ta å_l_ Jiå_m_yten_rri e!:ffi d trianeln" Artikel av Carl Manell i Expr-:- 79T0 Den nrs ke författaren Axe l Jensen ska Il 190/ 1 med _ 12 persn s b sättni_n sela in l ianeln; mqrd på 27-meterssknaren Zeus Fö rutm -att spe l a l n en f f l m från mrådet ska 1 1 frska re mbrd öra försök med alternativa ener i käl l r Döda pilter vid spakarna Artikel av t(yreprtern Ulf W iber-m en verklit myst is\< flylycka l Frankrike, Nrrköpin Tidninar _Qe_:::s r _ s r J ö t_p _i l_y99_nde_ tef t n UFO Sveries-nye "infrmatinsledare" Niels Nlels n inför auditrier i Avesta (Avesta Tidn , Hedem ra CDD ), Falun 'CFK ), Brläne (Br it idn, )=, Mra<FK , MSra Tidnfn ) ch Fafun ien CDD ) _Ie n J s a f r n_!_n_9e;:! b_örde FO-föredra UFO-Syds -Mikael Nanne i elden, Nrdv Skånes -Tidnina r _höb_n_:tesi E_å_U,fO_:d Västerås Tvä rvet För aj'iranerade UFO-d, VL T 7_ UFO-krit ikern sm - bytte sida Håkan B ströiii recensera r-hyneks bk T GT : "B itvis är deri 'rent tråk it skriven Men den är definitivt ett av de mest övertyande Gch vederhäftla dkument för - UFOs ex i stens sm finns" J:ö_!:: n_a_ufo_: I r Jören Dan ielssn anmäler Larsens bk i Barmete n, : "Det här är avjrt en bk väl lämpad sm julklapp ti ll naturvetenskap! it intresserade undma r" Dä ruppe flö de! Trafi kled9r yid Land- vetter-ser-myst iska l jus- den- 17 l l l' se Expr , m fl tidn l nar 11Mlnhöj - den ö r att man ka n utesluta satel l it r ch- meter i ter", säer W l ckerts i DN 791 l 19 D i skusfrmat förernå l över Götebr berättas m i anslutn in t I II Landvetter- histr)en, GP Cäv n nsända re i GT ) Fel behandla dem sm tkar! Länspl is- chef BTmber intervjuas-av' Clas Svahn m p l isens i n stä Il n i n t i Il UFO-v-ittnen Två intressanta l kala bservat iner i ansl t III artikel n i Mariestads--T i dn l nen/tsl QFO- t - st l_!_ n_!_ n_q E_å_:s!a sb_a_!_ l n: Köp i nsutstäl ln i nen nu flyttad till Lund under tiden 4-16 dec Clundab l & Sydsvensk , samma t i dn samt Skå nska: Dab l'-, ) Mötet med rymdvare l s'erna förändrade helt!! mttt- ITv-:- BjÖrn HTarssn har träffat- - 1Tp 1Ten kunen" ch berättar 1 Hemmets Jurnal nr 45/79 " allt, -inklus ive kvartsstaven ch rinen sm kv innan kas- tade ut till mf, finns förvarat i ett bankfack -utmlands Dä r ha rja ckså anteckn inarna Men det får bl i hem l ihe ter så l_äne Ja är övertyad m att a l l t det fantast i ska sm hänt m i sen maj 1946 Inte skulle ha Intr-äffat m ja inte mött de här människrna " iin p_e_ad _: v_tefat! En ny "abd ctin" histria, denna ån f ån Frankri ke 19- årie Frank Fnta ine var brta en he l vecka med tappat minne av vad smhänt Artikel i KvP Se även exvis Arbetet 7912Ö6 ch DN 791 2Ö7!_n_n_y c_!_enc _ii t_!!!-_yå_ -är_h r! Ett anta l bkrecensiner i GP , av Gabrie l Setterber m-larsens bk på svens ka: " det närmaste t i l l handbk i ämnet vi _har en skj i presentbktill den tefatstki e " Brmö l _!_ a å_!::n_så_"i l_ya nde_ t f t Röd/:, bl inkande skiva bserverad av flera vittnesrupper, artiklar i Kristianstadsbladet /11/13 Flera intressanta bs i sam'ila tielnin ch ;T _ Te_iats_l_ 0_9 i i_örv nr_ '_±_!::s a_!::e: :Art i ke! v Pa 1skrresp Jhnny Fldman, SvD Om Frank Fnta i ne1s kidnappn in Cṡ,e van) ch andra: mystiska hände lser l Fre nkrike Un ers m de franska 54-fal len eras; landn i nsplatserna säs ha uppträtt i likbenta trianla r på kartan, mer än vad slumpen skulle tillåta

9 Landn insförsök av ett tefat? Under Tia-spår T snön-vtd-backe- <ett svenskt "fönster-mråde"?), östersunds-psten ch Nya Nrrlan d, "Nej, det var en skabbi räv sm vältrade sl i snön", säs i Nya Nrrland, , sm ckså detaljerar en : bs av en lysande skiva _!:!ä r E2ött 1a_ tv! i_ rejser_ f!::å en_ a n n planet1 Qanskan Linda Rs har förändrats-:-ef'ter sjf1 CE3-upplevelse : "Tidiare var hn l ad ch pi ch tyckte m att vara ute ch ra si Ida sitter hn helst hemma i ensamhet ch vi l l inte träffa nån" Artikel av Peter Hrn i Min Värld nr 49/79!:!e!_ 2_y:så_:r_ym2s e_e,p! Ännu en dansk bs (med färft av mln l lknande fenmen) i H _ l'mlets Veckt idnin nr 50/79 :!:i s!!j!!n _!l_y ride_tef t! Gunnar Gabrie'lssn lntervjuar Carl-Axe l' Jnzn i öst Crresp : "l en nyrenverad f l ye l bynad a'rk i ve ras a l' l a UFO-öbservatl ne l landet et är ' l ättare att tala m f lyande tefa't från andra s l- system ida för att elem l era l n ll er m l sst l kn i nar kan hypns anvä ndas" förkdrtad vers in spridd i en lån rad landsrtst idninar fr m Dö Jjer _m_yn -i_h + r a fakta E2 i l_yan2e tefat? Artikel av Hermd - Pedersen i HeTsTnb Da_bḷ Wlckerts, Jnzn ch Berti l Lindblad intervjuas Nu slår UFO ti ll mt mä nni skr! Bras:i l ianskt fal l dä r tre fiskare - - pa;:;tas -rr ha kidnappats av fyra 'utmjrd Lska iurer" Senare återfanns två, av männen med svå ra brännskadr ch den tredj e sm ett förkinat iik Hö radiakt ivitet säs ha rilätts upp Art J k l i A l l as: Vecktidnin nr 51/79 av Kent G Schöön Eendm lit ljusfenmen CE2-fall (ra- dl störn T n)- rapprte rat i Sa l a A I l ehan: d ch VLT UFO finns - men debatten är förödande Sln: "nt- t-nacken''-med ett av-de sis-ta avsn i tten! en ln debatt iölandsb la det mellan uflen Gunnar Schel in ch bankd l r Dan Oh l s sn ( skept i ke r) En f uppift skul e hel insändard batteri ha mfattat dryt 5 spa l tmeter; Ölandsbla det ä r n den t i dn i n sm ftast dykt upp i våra pressk l ippspackar under -79! (ö Lands b l 00 l 0) - 1 I:e sj_ 'nera2 sfr nom_ sk r j_ v r;_ i l_yan e tefat Lars Ande-rssn recensera r Hyneks bk T Br läne l! dn : "Tyvärr så anar ja atf det bl ir med den hä r bken 9 - sm med så mycket annat: den läses av de sm redan 'tä rt -stä l l i n men knappast av andra, vi har ju en rupp frskare sm n brde ta den i beaktande" Mtrten Peter Nilssn kåserar m Char T e s H y F rt i DN <00 l å4 : &,l ll l N r J IJan l v_!::u djụ!::a2 _9_v"""'e!! _Ee!:!ra _9a!::e Avsn itt: i en artikelser ie m drttnin _Jul lanas l iv, där Wil llam Httman berättar m drttn i hens mycket kriti serade i ntr'esse för Gere Adams k i se Aret Runt nr 1/0 _Qa s_ f r_ veten pen_:a!\/9 PE _Qä i ens_ ideer l GT tar Hakan Bström upp Dänikens senaste bk "Det förånnas prfet": " börjar ta slut på lösta åtr En del av dem har ältats ett anta l åner redari Nä han nu hamncit på defensiven ka nske nån vetenskapsman är dj ärv ri att tänka en kättersk t nke?u N!J kan dm kmma Ma rt in Lindber intervj"uar T NÖrrb-=Kur Hel e Jhanssn, känd för intressanta fär ftn av ett UFO-fenmen (se GICOFF-Inf nr 4/77) Nu har He l e köpt en lj udf i lmskamera för att vara bättre beredd vid nya bservat iner Äve Gunnar Th0ren, UFO-Sveries nrrbttensrepresentant, intervj uas i l_y nde t fat_ s_!j?_påd ;:_å i_ E)_!) Tre undmar tran Frösön fick mtrstpp när ett kr: a l lu l t lj usklt snabbt passerade Över deras b i l "Bräns 1 emätaren drs i btten sm av en manet" (Östersunds-Ps+en ) l Länst idninen ö tersund berättas att flera bi lar i trakten fått mystiska mtrstpp Kjei l Jnssns "Svensk UFO"':'bi,bl irafi 1946-=7511-mn _mns spec ie l l t i B i b l i,teksbladet <n r 14/79, s 23) sm ett av "en mänd värdefu lla biblirafi ska arqeten1' sm tarbetats vid Bibi ltekshösklan <BHS) l Bibi lteksbladet förs sarritidit en disku ssin m hur specialarbeten vid BHS ska l l kunna öras t i I l än lla för b i b l i teken ute i l an det "SUFOB" f 1 nns dck redan på mer än 100 bi bl ite 1 AFUs andra-urp l aa Bjarne Håkanssn 1 Prj ekt URD har 'jrt en-r_esa "t-iti -San:-Franclscö där han bla ha ft samtal med Hynek ch Va l Iee l sin, : rapprt f i l l VRO-styre l'sen knstatera r han att USA ä r p s i t i vt ti J l sa ma rbete med URD mkrin, "en minsta emensam infrma- t i nsmänd" (Kä l l a : Kp ia av rapprt tl l l URDs styrelse, )

10 ' ' A F u N'E w s LE T T E R -, BOOK REV I E W : S C I E N C E' I S N r A L l A Y S W H A T S C I E N T I S T S D O Readi n- Stuart H l ryd!s' Br iefi n fr the l_andin m planet Earth, is l ike be- i_n catapu l t'ed r nt th_e f i ftee's - the a l den era f cntactees When Andrija Puharich and the mess iah f spn-bbn din, Uri Ge l ler, went separate ways, Andrfj _ fund anther psych ic narned Phy l- 1 is Sch lemme r She is a öd trance -subject and Andrija was de lihted tå find that here was anther channe l fr his csm ic tutrs 'The vi ce cm in th ruh Phyl l is- intrduced itself as an extra-terrestrial narned Tm - a spkesman fr the Nine The ma in purpse fr jheir cntact was t prepare mankind för a landfn en masse ln the near future Andrija and Phy l lis are sent n missins al l ver the wr ld, sittin in hte l rms prayin fr w r l d peace Tm ccas i na l l y te l l s therri t cher u_p, as they nw have ave r ted an Interna+ i na l eatast rphe "These trips are financed by an En l!sh arist- crat : Sir Jhn Wh itmre The whle bk is fi lied by remarkab le psych r'c experiences f these th ree missfnaires, alte rnated with the ph i lsphy f the "space: intel'fience!311 The biq questln; f curse, is hw a brilliant scienti t and parapsych list like Puharich can let his wh le l!fe be man lpui a ed by" these ve i ces Tm even :d i r cts the l r sex- l i fes Prbab l y i t i s '1qufte an etrip t be lnfrmed yu have lncarnated t d an imprtant wrk fr man kln:d and that in a frme r l r fe,"_' y_u were the ȯd Hrus (al l accrd in : t Tm) Phyl l is had 'been lsis and Sir Jhn Jhbth Smet imes, t uh, Andrija ets fed up with a l the nnsense and the av idin answers Du rln a seance he bursfs ut : _ "Yu i ve me a I l these 'phney str i es that leave us al l cnfused Dn 't yu see h9w cnfused we are?" st i I l, they cnt inue their cnversatians with civilisat lns like Hva, Aran, Altea and_ the cmputår Ry r, recelvin Tmprtant infrmatin like: 11we have cme frm the zne that yu ca'l l c l d" Dr Puharich is nt the n ly sc ient ist t have accepted channe led messaes T r t i l The late Wl lbert Sm ith frm Canada defen- ded - unti l his death - the infrmatin rece ived th ruh autmat ic wrl i n frm Mrs Frarices Swan The entity s eakln thruh Mrs Swan identi fied itself as Affa frm Uranus, Be ll Fl iht Sina l M4 M4 (1) Just like the wrltins cif Mrs Swan fhe Phy l l is Schl emmer messaes are a faselnat in synthes is f apca lypt ic visins and ph i l sph i ca l nnsence In the ftna l chapter H l ryd attempts t make a summa ry and analysis f the material presentad He Hrids paral lels with - esteri'c ph llsphy, nst icism and messaes' frm t her channe l:s T rest've the quest in "wh r what i s Tm", H l ryd p;resents severa l rs s r b l l i t' i e s such as "un cnscius inventin" and "secndary persnal r ty" l n H l ryd ' s v l ew 'the ph i l sphy and csm ly presentad by Tm Js nrader than t e f any s-ca l led $p irit teach lns", wh ich makes it " lfficult t recnc i l e with the view that he i a p röduct f n e r m re f the i'r ' wn' (Andrija, Jhn, Phyl l is) mir: ds" Mr H 1 ryd i s seem i n l y unawa re f what r like t ca ll the subensclus feedback effect l nvest i at i n severa l 'med i u'ms and cntactees here!n Sweden l have nted that the infrmat'i n re l ayed is t a l are ext ent a feedback n yur wn i'deas N_w, t_he su-bcnsc-lus cntent f tḥe mind f AndriJa Puhadch shu ld by a Il means be qu i te "brad" and we are nt at al l t be surprisad t find the Nine cmin thruh aain,as tlri s - rbflects the e l ief-system f Mr uharich Th is -is al s the theary prpsed by the Enllsh Uthr/ph1 tspher Cl Jn W l sn tn - his mrumenta l tme "Mysteries" (C- 1 in W i l sn Js a friend f Hl ryd and wr9te the frewrd t the b ) He states (2) : "My wn cnvlctin frmed at the ti when l w s st yin Oe ij r at clse quarte rs, was that Puharich himse lf is the key t the en ima The Nine may have cnv inced Puharich nd is assc iates f the i ex l sten e; but n the present' shwin they l)ay _nq, reasn t cmp lain if the rest f us deci ine t cmmit urse l ves" "

11 : The vari ed ta Les f the N i ne are, :i n themse lves, an lnte rest fn myth-cm1y iex Accrd in t leends, the secret rder f the Nine was funded by the Indian emperr - Aska sme 200 years BC Severa l ccu ft authrs ma intain that the Nine st i J l ex lst, lnfl encln the wrld events (3) Puharich was prbab ly acqualnted with th is leend by his Hindu friend Dr DGVind, whm he met in New Yrk in 1951 DrVInd was a trance-medium and thru'h hlm came the v ice f the Nine On June 27, 1953 nlne per le, amn them Dr Puhari-ch, we re i n l t l ated int Brahman ism The v lce speakln thruh Dr Vlnd declared : "Tn iht we want t create Brahml ns'ln this wrld Each ne f yu becmes a Brahmln n th is full-mn day" (4) The cc lt expert and direct r f Brde r land Sci ences Research Fundatln, Mr Rl l ey Crabb, rearded the abve,event as prf that the ent!t les beh l nd the facade f the Nine are actual ly "initiate Brahmln prles"ts frm the astra l plane f p l anet ea rth! these hst l y f i ures (are) layln the rundwrk fqr eventua cntr l i f the flyin saucer phenmenn fr their wn benef lt" (5) A fasclnattn variatin f the we-arep rp e rty theme H lryd 's bk Is fi l led with minr incidents f uflai ca l interest The bk Is qulte a ld mine fr the phen - men llst Phyl l is $chlemmer e re- prts arcfs$tc MIB-type expertenes Cp 129) An!tal ian-lkl n man in a dark sult material izes befre her in an ffice, and then leaves in a wh ite Cad i l l a c (what a re f res h i n i n nvatt n) Med iumistical ly rece lved "space-messaes" are usua Il y a bre t read; and 1 -:- Il - H l ryd ' s bk _f l ts the _pattern l n te 1- lectual qua l ity a'nd psyc llca l lnsiht is ålmst never ev i dent _in these types f teach lns, and the phl lsphy presented 'rs ften a na ive, watered-dwn christianity If th is Is t be the prduct f an advanced extra-terrestrial elv l l Isat ln 1 t've t my messae ready: - Spacemen hme! Håkan Blmqvist (l) Randa! l Fitzerald: Messaes : the case histry f a cntactee Secnd Ll<, v l l n 12, Oct 1979, 'pp 12-1, 2-29 (2) C l In Wilsn : Mysteries Hdder & Stuhtn, Lndn, 1 97, _ p p (3) See e Lu is Pauwe)s & Jacques Ber i er: The Dawn f Ma i c Panther Bks, Lndn, 1964, pp 34-3; and Nea l Wl lus: The lllumlnlds, Pcet Bks, _New Yrk, 1979, pp _ (4) Andrija Puharlch: Uri WHAI Ien, Lndn, 1 974, pp (5) Rl ley Crabb: Uri Ge l ler, chal l ene t sc i ence and t metaphysics Rund Rb in, v l 30, n6, Nv Dec v l _ 32, n 2, March-Ap- rl l 1976 ( parts) tua_ct_ H l_c_yd : B r l e f i n fr the l a n i n n Planet Earth - Lndn : Cr l Bks, Pcket, 35 1 pp - tl 25 riina l ly ub l by WHAI len, 1974, as PreJude t }he land in n Planet Earth _!:!OTE_! 'Qutatl n s frm th l s news l etter are encuraed prv i ded that "AFU News l ette, Bx 5046, S S6der- S W E D I S H A R M Y O F F I C E R E X P E R I E N C E S EM Th ls artlcle Is an excerpt frm the tä lje 5, Sweden" is iven as surce L, A N D I N G AND E F F E C TS b Br is J n kvfst Iller end f the l ine declared that he and - authr's bk UFO - en fantast isk his fam i ly had witnessed a UFO "land" just e_ck_!_l,het, pub llshed tn Mr ha l f-an-hur befre Since the wi tness is J unkv l st - a bank ff l c la l and keen an ff l cer f h i h rank w 1 t h the Swed ish army, hef and his faml ly preters nt t Jet invest l atr f UFO phenrnena - ha ;'j ust cmp leted the manuscript fr :the ir riames be knwn l nw qute frm the h l s seend tik, en t l t l ed Besöka re från Ksnis ("V i s itrs frm csms" r He Is al s the leader f a UFO re- search rup ca l ied UFO-Häv lk q u est i n n a f re h e f i l l ed i n : "In cmpany t my fam i ly (wife 9nd tw ch ildren >, had 'paid a visit with a d friend åt his summer cttae near Knutby At 2230 hurs n Saturday, Sept 21, 1974 In the prv ines f Upp land We were in my phne ran A shaken v ice at the t- : hme aln the rave! rad in r Audl,

12 As we entered a ln-stretched curve, we sptted a bl ind n liht a ead f us l dlmmed the head l ihts, be l ievin it was a ear cm in frm the pps ite direct in When we entered the stra iht stretch f l lwin th is curve we saw, hwever, a rema rkable flyin bject cmin twarss ur The distance was then abut 900 meters nl el be d! ih!s_a d_r d!_d!e "-Lk _dad, an he llcpter, isn' t it lw' flyin?, my dauhter cried ut seends later we were sure 'th is was nt a he l i cpter! The strane fryin vehicle apprached us slwly frm a clearin t u r riht, at an altitude f abt lo meters At the same mment my enine started t cut ut and vlbrate Abut ne hundred meters further n, the ear stppad cmp l ete l y and the: head l i hts di ed ut The ear rad i al s went dead j;a!jd!n,_re n_l!!}t L!}u[Jm!_n!:!ns! "the f ly in -bject passed the radway ahead f us (distance nw qbut 200 meters) lt was st il l at sme 10 meters altjtude, buf then seemed ' t land t the left f the rad, sme 75 meters frm the rdwåy The land in tk place in frnt f a stack f fire- ls A!are area was lit up by the blin din, reen:-sh lnmerin' liht frm the bject - "Sti l l i n u - ca, we were tta l l y surpr l sed by' th is u,nexpected siht l winded dwn the s i de-sc reen in sp i te f bject ins frm my wife and ch il dren Nw we cu ld hear a sund l 'lke that wh ich cmes frm a swarm f bees lmmed iately al l f us started t fee l uneasy Nne sa id a wrd fr abut a mlnute My sn hanäed me the pair f binc lars we keep In the back-seat The ftyin bject's intense, reen- h i,mr:neri_n c rna radua Il y d lmmed _ and cnsequent l y the size f the area - a rad lus f sme 300 meters - wh lch was bathed in a reen luminance, decreased "Thruh mi r 7x50 binacu lars l clėar ly mäde ut an e-shaped structure, sme 10 meters In and a few meters 'rnlh The bject, wh lch'by nw was intense ly _white, had a smth surface with n pr- ject ins f any kind My exc ited wife wanted us t leave the pjace Severa l times l tried t start the enine by tu rn in the key, but it wu ldn't wrk Qe f n'!n r r;_-_"ia e_c2v r:!_ Ii,- musf a dm J t th i: by now J WaS fr J htened by this meet in wtth smeth in supernatura l After a few minutes, desp ite warn ins frm wife and ch ildren, l left the ea r The bject seemed t rest, r haver, immed iately apve the earth 's scrface l was just rund in the ear intend in t pen the bannet - l did nt cnnect ur enine stp P99e t the presence f the bject - when we heard a deafen in _rar Be l ievi'n there was a hazard f an exp lsin l threw myse lf dwn beh ind the ear and cried t my fami ly: "Take cqver"! My chi ldren and wife, nw shakin f fear, rushed ut and tk cve bes ide me Thus we had the bdy f fhe carbetween us and the bject Take-ff "The bject tk ff slw ly like a VTOL alrcra ft and with a rckin mt in Once aa in it tk n 1-ts reen-shimmeri n_ clur and the surrund lns were lit up l t wbb l'ed s l i ht l y and f l:ew ff s l w l y, a l t i tu de nw sme 30 meters, t the same d i recfin as it had C()l'l} frm when we flrst saw it lt flew with a - wave- J lke mt lem a few hundred meters, em ittin a lw, drn in sund, ike the sund f a swarm f bees A few seends later it acce l erated t an unbe l ievab le speed and disappeared in a thusandth f a secnd Re-start wi-thut truble "We we re a l ne, speak i n a 11 at the same time 1 was searchin 'fr my p:air f bincu l ars i n the darr and funcf them qu i ck l y Shaken by what we had seen we :entered the ear and we i mmed i ate l y nötet! the mus i c playin frm the rad i The radt warked and, as l turned the starter-key, ur ear star ted and there was nth l n wrn with ut head l i hts "lt tk us qu ite sme time t recver - We we re cmp l et-e l y certa i n that we had experienced smeth in un (que Cmin hme, : l dial ied the number f a fe ij\'1 fficer but chaned my mind and put dwn the recei ver l nstead l ca l led the d i rectry enqu iry service and t the numer f yu r r anizat in In view my s itin with the i l itary frces l ha e dec l ded aa inst reprt in th is i nc l dant t the p Il ce r, mi l itary authrities 'JDurin my years f l ivln l have many times sm i led amused ly at strles abut fly In saucers Since th is inciden l (and my fami ly) aree that such bjects are fr rea l"

13 N traces After an initial 20 minute cnve rsat ian ve r the phne l was s intriued by the case that a meet in was s tt led fr OJ30 hu rs in the mrn in f the f l lwin day (Sunday) My wi fe and l tk u r ea r and visited the fam i ly Accmpan ied by the ff icer and his wife we went t the "land in area" at abut 1000 hurs Expect ih traces in the field l had bruht my camera a l n Qu i te myst : i u s l y, hwever, there we re :ri traces r i1rp rints t be fund Nelii r the radv1ay we fund the buttn the ff icer' s w i fe :1ad l st frm her cat as she threw herse l f ut f the ear Frm th is psirin we made - measurements f the area The e-shaped S V E N S K A U F 0 - T I D S K R I F T E R Under årens lpp har flera, både enski l da ch rup Cer, fö rsökt s 1 på att starta ch utveck la UFO-t idskri fter- i Sverie Fö r det mesta har det rö rt si m ti l l fä l l ia stjärnsktt Nä r den fö rsta ti- dens entusi asm lat si ch d t sm öte r stå r är brist på tid, penar ch medarbeta re har resu l tatet al lt sm ftast bl i vit att pub! ikat inen förpassats ti l l i de e rna s v ä r l d Den fö rsta eent l i a UFO-t idskri ften va r Te! llu s, ut i ven av a lmö Interp l anetariska Sä l!skap (MIS), sm km med sitt första numme r redan 1961 ch sedun åte r kmm i t då ch då under l i ka namn l tliska sä l!skapet pub! icerade me l l an 1962 ch 1965 sa man lar: 14 utå v r av sin tidskri ft Tid ch rum Fö r övrit va r 60-ta let en täml ien lun perid tidskri ftshänseende Men börj ade det rö ra si i det ufliska Sverle, kanske mycket sm ett resu ltat av d T f rva bservat insvårna UFO Sverie ch GICOFF skapades ch dä rmed fick vi ckså UFO Infrmat in ch GICOFF- Infrrnatin sm tl l l både innehå l l ch layut va r un ika tö r svensk ufli l sammanhanet bör man ckså nämna Thr-Le if Dahn ielsns Ksm isk Bu l l et in, vi lken hade Adamski sm ledstjärna Samman l at 10 numme r hann utkmma innan den sa l ien avsmnade 1970 UFO-Sve r ies arbete med att starta lkala UFO- rupper har resu!terar i att en mänd små med l emsb lad dykt upp under åren, e n nån ny fristående tidskrift blev det först i ch med AFU:s bi ldånde 1973, då Anders Li ljerens Uf l en blev AFU:s UFO mu st have hvered r landed sme 0 meters fr6m where the ear was pa rk-ed e d cbe,_dia rba_ Befre i n hme, the ff icer f am i l y i n vited us fr a lunch \ ;1en we had a l ively cnversat ian abuy the incident In the quest inna i re, wh ich arrlved abut ne weel< l ater' they reprted s l i ht headaches and d i a rrhea, sta rt i n;sme 30 hurs after the s i ht i n These symptms remai ned fr t h ree days Thi s case must b class itled as a enu in encunter with n unldent lfled flyi 6 j tt (ThJs case is number 375 in ur SweCatstat istical sample) ran Me l l an rkade vi med 14 ut ; åvr innan vi inså - att vi vi l_,l t;aci< la UFO-prb l emet på ett annat sätt Resu l tatet b'l ev ett ark i v ch b i b l i tek samt Nyhets b 1 a det från ch med 1975 Arma rs var: det bara Brny Tin stedt sm med sin UFO- rapprt 1973 sökte skapa en funerande UFO-ti d skrift Uteb l lvna prenumera nter ch fö ljakt! ien då li eknmi, ble tidskri ftens fa l! 1977 Brny sl ihp sina påsar med GICOFF- Infrmat in men inte he l l er det har kunnat rä dda nån av pubj ikat inerna ch GICOFF ha r bekant- av i se raf ett sista nummer av tidninen 1 i n ånen t ii 1 c,a:tai-et -r det så ledes bara UFO:- fnfrmat in _ _h t-jy_t]etsb l adet sm t rs+å r Ja rä knar då inte med Intern UFO-Sverie:-!!:lf9 e3t i9n ft_e r!?m den endgst är ti l l fö r ran isat i nens akt iva rupper ch medarbetare Må hända ka n nåt av d3 1 ka( ä UFO-fören inarnas med l emsblad utveck las ti l l eent f ia tidskri fter Fö r nä rvarande är det fem lka lrupper sm publ iterar ena blad: UFO-Nytt (från Vä s te rbers laens UFO-fören in), Se upp (Västerås tvä rvetenskap l i a fö r ), Saturnus ( ':J ia amatörfören in för tvärvetenskap ), UFO-nytt <Kalmar Ölands UFO- fören in) samt UrO- raden, ut i ven av UFO-Sundsva l f Tyvä rr är de mest "fu skverk" l den bernä rke l sen att de nästan utes lutande består av taet andrahandsmater!af, fta he lt enkelt direkt avkp ierade artiklar ch pressk lipp Und ntaet skul le då va ra UFO- raden sm fta brukar inn ehå l la en de l eenprducerat mater ial Kreativitet ska l l natur! itv is uppmuntras ch det är ju lädjande att se att UFO- intresset hå l Is vid liv men persnl ien, ch i en li het med AFU:s p l icy,

14 14 skul le ja he l l re se en mera frs kn insmäss i inri ktn in hs vå ra lk&l a-förmå r Nån an l edn n att misströsta finns det dck Inte Svensk ufli har ta it ett avö rande ste framåt det senaste decenn iet ch den sm nu er si i l eken har en be+yd l i t bättre utåns - punkt än vad undertecknad ch andra hade fö r ti år sedan Håkan Blmqv ist BERT H E LSEN Thrva ld Be rthe l sen har bes l utat att LÄMNAR UFOLOG I N lämna al la uppdra ch al lt arbete inm såvä l: UFO - Sverie sm Köp ins UFO - fören in Fami ljeskä l uppes l i a bakm avhppet, sm ö r att Köp insfören i nen nu avsat s i uppdraet sm UFO - Sveries ma rknadsföri nsenhet Fö ren inen skal l ckså före UFO - Sveries riksstämma den 22 mars avöra m man ska l l kvarstå sm UFO - Sveri - es rapprtcentra l samt frtsätta att utb I l da UFO - Sveries fä l tfrskare T i l l s' vidare upprätthå l Is r-apprtfunktinen inm UF-Sverie av St i Aestad, Eski lstuna Berthe lsen km med i det aktiva UFO - Sveri e - arbetet 1973, ch var åren ri ksran i sat i nens rd förande pb6 O V I L 'L D U S T ö D J A A F U E K O N O M I s K T?? Sklcka då in denna kupn (el _ l_ e r kp ia, el ler avskrift) ti l l Ark i vet ' fö r UFO: fprskh in, bx 5046, Södertä lje? Du kan e ett enånsb idra för ' 19å0 el ler' ett visst be lpp pe r månad erle_r kvarta l Ma rke ra ckså m u vi_l l att vi skal l ski cka inbeta lnin sk rt Ja vi l l bi dra eknm iskt ti l l AFU - st i fte l sens inköp av böcker, _ tiåskri fter, kl ipp, etc 0 0 Namn : Ad ress : Pst n r : P stad res s : : re l efn : -; ' Ja vi l l bidra med (-) enånsbidra för 190, krnr _ (utöve r låneav ift 35 kr) & ( -) månads i dra under 1 0 med kr /månad ,-) k va r t a l s b"d r ra un d er_ 0 med kr -- C> Sklcka inbeta lni nskrt C> Ja behöver ej inbeta lnlnskrt O / kvarta l ' '

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Bi l ag a 1 Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarad

Läs mer

Delkurs 1: FRIENDS Engelska år 8 Höstterminen 15 vecka 34-41

Delkurs 1: FRIENDS Engelska år 8 Höstterminen 15 vecka 34-41 Delkus 1: RIENDS Enelska 8 Hstteinen 15 vecka 34-41 ÖRMÅGOR I OKUS fst ch tlka innehllet i talad enelska ch i lika slas texte, fulea si ch kunicea i tal ch skift, använda spklia stateie f att fst ch a

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

lr Dagordning till årsmötet för

lr Dagordning till årsmötet för - ll Dgrning ill årsmöe för Rsklubben för Gs 'Aur Clå Dum 20L-02-06 klckn 13.00 Pls: ässjö Ärenen: 1. Jusering v röslängen' 2. Vl v rförne för årsmöe. 3r/r7 inr+ef 3. Syrelsens nmäln m prkllförre för möe'

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära Faria Hassan Krt m FemCent er kvinnjur Ideell kvinnjur Arbet ar mt mäns våld mt kvinnr ch barn i nära relat iner Primär målgrupp: kvinnr med ut ländsk härkmst Bred språkkmpet ens Två hemliga benden Öppenvård

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr 556643-6613, den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer