Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f."

Transkript

1 - --_ AFU Newsletter paes 10-1! l l l l Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln sm en strfte lse Försla till stadar fcr verksamh'eteriants ch dessa säer bla att AAJ skaf l: förva lta ch utveckla ett svenskt arkiv ch biblitek för l i tteratur etc cim bereppet <;>l d nt l f l erade flyanḋe förernå r anska 'fa ch vårda trycka l s ter enm avtal med dnatrer, mttaa ch f örvara för frsknin Intressant ch värdefu l r: material ; stödj a ch främja frsknin för att vinna ökad kunskap m identifierade f l yande föremå a kttvt stödja ch; Initiera dkumentatin ch blbljraffsk frsknln samt annan frsknin! med anknytnin_tlll bereppet identifierade flyande föremål; bedrfva Infrmatinsverksamhet ch _ stimulera enkritfsk# vetenskapli diskussin; ute sär,skllda pubfikattner med resultat av f rskn l n sm bedrivits-med stöd av st l fte l sen ch dess ark l v; l anslutnin tji l dess ve rk samhet, el- l er sm i övr J t bedöms vara av a l l- män:t ch frskn f nsmäss f t v ä r de För stf ftelsen har tf Il satts en styre lse sm är självsuppleerande, dv s helt berende av årsmöten ch "lnf l yta'nde ; ttfrån" såsom vanlit är l ex v l s 'före n J nar Med st 1ft e l se frmen har v l ve l a:t markera att AFUs värdeful la " ufrallausamtln för tramtfden bör kvarstå sm en "sjä l vständi förmöenhet" - dvs k l art å tsk J f d h: in p r l v at a ch fören l ns Jntressen Stlfte lsefrmen er dnatrer en bestående arantl för att åvr ti ll AFU består sm stiftelsens eendm' Tf l t styre l se l st f f te l sen för 190 utsås Håkan Blmqvlst Crdföran e>, Kjel l Jnssn <sekreterare ch bl b t ltekar le># samt Anders llljeren Ckassör) Ake Franz n valdes till styrelsesuppleant ch Aneta Mltche ll ttl l revisr Närmast kmmer stiftelsen att hs pst i rt ansöka m pst t r knt Av s J kten är att AFUs eknmi så mycket sm möj lit skal l skötas via detta tr l9 0_år:s_l!"!a!f!e!: ska dck sm vanllt beta las in på Kje ll Jnssns ROstir (Jnbetkrt medfö ljer dettj(t ninmier) För ens k f l d persn har v l höjt års ch låneavt1t n med kr tf l l (minimum) 35 kr Samtldlt har v,i infört en sä n kl Id avift för föreninar, btblltek ch andra J nst l tutln r på 25 kr De'ssa får dck, enlit stlftel ens nya stadar, ej l åna materfa l ur AFUs arkiv, varfö r, de endast- rhålfer AFUs nyhetsbl d Under en tid- l varj e tal l fram till smmaren kmmer Kjell J nssn att ar beta l Lund med att rätta upp l f t r- l den svenska databaserade bkkata lp n Llbrfs För AFU Innebär d tta att vi i varje fal l under: en tid måste imprvisera blbf f teksverk samheten på så v ts att Håkan d ch då kntri lerarvår ps_t_bx, expedierar bestä l fntnar, etc Telefnkntakt med bibliteket kan, v l d brådskande 'best ä Il n l nar ch frår, bäst ske enm att rina Håkan Blmq fst PlatsbrJsteri, plus Kjef Is brta r f; ån södertä lje, ör att vt nu ser ss m efter!n_ B me Il _ a r k! v: 2C!! i!211!e s l a! l stckhlmsmrådet VI har haft flera :försla, mtm ännu Inet sm verkat bra!2 för att,drömmen m 'en een lkal ska kunnf) förverk l t as måste v l b l l f t era sm -t r ett eknmiskt ansvar för: en svensk atlnajsam l in av ufral ta!!!

2 q ARK IVET FÖR UFO-FORSKN ING (AFU) är en AFU : S N Y H E T SBL A D, Nr 17 _ Oktber/December 1979 huvudupp ift att bya upp ch dr iva ett ark i v ch b l b l itek för l itteratur m ' prrvatf inansierad ideel l st i ftelse med identifierade flyande föremå l ISSN 0347_372 Vi är mycket tacksamma för åvr i fnn Or a iör: av böcker, tidskri fter ch annat material Arktvet',förUFO-frskn in (AFU) med al')knytn in ti ll UFO-temat, el-ter fqr Bx 5046 eknm i ska b i dra t i l l vår bkfnd för södertä lje inköp av litteratur BIBLIOTEKSSERV ICE 0 Enskild persn kan vinna ri l lan ti ll BIBLIOGRAFISK FORSKN ING AFUs specialbibl itek samt få bk l istr, INFORMAT ION _ DOKUMENTAT ION lånsreler ch nyhetsblad (3 nr/år) Te l efner: enm att inbeta la en årl l låneav!!)dlft (fn minst 35 kr) ti ll vårt pstir Kjel l Jnssn (bibl itekarie, Lå n kan ske enm pstbefrdran 0 fn l Lund) 0755/ Blmqvist (tldskrbev, Fören in, bibl itek el ler annan inst itu- : Håkan l;>kut lånin) 0/ tin äer ej rätt ti Il lån men kan få: 0 Anders Li l jeren (nyhetsb l adet) nyhetsb l adet enm att beta la minst: 0 : PstS i!:! 011/ kr/år Eftertryck av artiklar ur AFUs nyhetsblad , Kjel l Jnssn tillåtes m kä lla klart anes! 0 OOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOp :( '; - AFUs eknm i är ett prb lem Vi har rader av önskemå l på sådant sm brde köpas f,n (in nan det bl!r "ut-f-print">, men våra privateknmler rka r inte med!! För det är fakt iskt så - sm du kan se av vår eknm iska rapprt för 79 l detta nummer - att de van l l a l åneavffterna bara räcker till att e ut nyhetsb l a'det, plus en de l andra adminlstrat i nsmkstnader Nästan al la inköp för att utveckla beståndet örs med våra <styrels'eris> pr:l vata penar <p lus att vi får en de l åvr från vänlia sympati sörer) l prakt i ken är det så att vi <Kjel l, Håkan ch ja) står för 2/3 av AFUs kstnader Visst kiarar vi att hå l la det he la "över vattnet" (annars skul- le vi läa av ), men med större resurser sk lie vi kt,mna öra s'å erhört mycket mer Serlös litteratur utannase _ras l USA, Enl at: d, Frankrike, Tyskland sv, men vi har Inte råd att köpa mer än <på sin höjd) ett exemp lar av varje t" itel Det mesta kan vi inte köpa alls, tyvä rr VI behöver en lka) för blb)lteket, men m vi ska k n a hyra e såda n k ävs att flera å r med ch stödjer ss,, he lst enm ree lbundna Inbeta lninar av fasta belpp Att l likhet med andra UFO-Intresserade å ut i en liten "ti arkampanj" tycks vara den enda me- tden, även m den tyckts ss frånstötande! Tränsel n l blbl lteket har fört med si att vi nu tv i nats p i lttra sam l nen l två de lar Icke-nrd iska tidskr i fter förvaras hs Håkan sm nu jbbar i nte'ris l vt med att få iån ett utbyte med s åna sm möj lit Han hppas ckså kunna 'starta en kata liserin av det mfattande - ch i vissa hän seenden he lt unika- tidskri ftsmaterialet Kl ippkstnaden är ett annat av våra p-rblem AB Pressurk lipp har på 2,5 år höjt avi fterna med cirka 50 % l en utredn i n, sm ja skickat tl Il företaet,k statera r ja att denna av i ftshöjnin inte kan mt i ve ras med a Il männa kstnadssterinar l samhä l l et Under perl den ökade ex v i s SCBs Index för daspressprenumerat i ner med 27,6 % ch för veckp ress med bara 9, % Knsumentp riserna i al lmäl')het Öka- de med 2 % Finman utfqr ett arbbte -sm vi möj lit kan ran isera själva - ṿi kan bara pr0testera ch se hur våra prtester slås undan med hänv isninar till att priserna accepteras ay andra (mer penninstarka!) ran isatiner ch företa Då vi vet att vi harett mycket starkt m ra l i skt stöd f rån måna sm ser vår verksamhet sm vä rdefu l l hppas vi på din! Anders Ll l jeren

3 , AF U :s VE RKSAMHETSBE R Ä TT E L S E 1979 Vid utånen av 1979 stöds Ark i vet för UFO-frskn l n av 92 perspner (l strt sett förändrat från föreår> AFU har under året drivits sm en ideel l sa_mmans l utnj n, men har i bör jan av "190 mb l l dats tl l l st i ftelse l mars änd rades dessutm betyde lsen av förkrtn l nen AFU från "Arbetsruppen för uf- J l" t i Il det mer lämpl ia "Ark i vet för UFO-frskn in" Behvet av bidra för inköp av böcker, t i dskrl fter ch, kl lpp samt ti ll en framt ida lkal, ch utru stn i av denna, är strt ch vi hppas att den nya verksamhetsfrmen ska l l öka Intresset fö r ett vidat _ eknm iskt de ltaande i AFU Nyförvärv, dnat iner Under året har 103 nya titlar re i st rerats i bi bl lteket Saml inarna mfattar nu cirka 735 l ika titlar ch mkrin l 350 bkexemp lar Bibi lteket har fått vä rdefu lla dnat iner av bl a fö ljande:!?er Andersen <Da n mark), Jean Bast i de (Fra krlke), Bris unkvist, Sten Lindren, lnemar Pihlblad, Zran Maks ic, Spl:tlnx bkhande l (Köpenhamn), Heikki Virtanen, samt UFO-Sverie Ett hjärt- 1 lt tackti ll dessa dnatrer ch al la andra sm på l lka sätt stödjer verksamheten! -Från Brny Tlnstedt, Nässjö, har en större kitpps m l in "förvärvats \ tlå!:!l!}_ Låneverksamheten har mfattat 5 l n Mest efterfråade har va rit böcker av Rbert Charrux (4 lån), Jhn Keel, Stuart l ryd 9ch Jhn Fu l ler <vardera 2) AFU får månå förfrån inar från undmar, framföra l tt betr mater ial ti ll special arbeten önskemå len är bla dia-b i l der, UFO-rapprter från l ika landsändar, art Ck l ar samt fqtn av UFO- fenmen Då ön skninarna fta är mycket al lmänt frmul erade är de svåra att ti l lfredsstäl la ybe!s l dl! 1 2s lf!s t y!e Nyhetsb l adet utes nu med 3 ṇr/år, de ls för att hå l la prtkstnaden nere, de ls för att ö ra det möj lit för ss att hinna med een frskn in Den ene lska de len (AFU News letter) är nu permanent ch har rönt ett fint intresse från l ika de lar av världen VI har fasta utbyten med cjrka 60 tidskrifter p l u s en "försöks I l sta" med ytter I l are ett 90-ta l Nyhetsb ladet har under året publ i cerat den första statistiska studien av svenska UFO-rapprter llpes ml i!:!_ AFU fick under 1979 in 1015 presskl ipp från den svenska pressen, en mlnskntn med 94 ( %> från föreående år Mlnsk- ninen får n ti l l kriv s en nåt mindre PR-akt ivitet från UFO-Sveri es sida samt frånvarn av mer brännbara hände l ser på UFO-mrådet (sm tex Närkntakt-f llmen under 197) Samtidit har dck kstnad n per kl lp ökat väsent lit, från 3:05 i l l 3: 51 Här redvi sas endas+ veri fler9de ks f!ader, vi lket Inte är hel a-kstnaden för AFU : _lnkmster :_ Arsav ifter Bll lrafin Gåvr, bkfnden Gåvr, bk inköp mm <AFUs styre l se) Gå r, kl lppk naa (AFUs styre l e 2460:-- 550; : 60 ' 30Ö: : -- l 0043: 0-- Utj! i :!_ter Tryckn in av nyhetsb l adet 944: 10 Prt 54: 95 Bkin öp samt kl ippsamll n 3477:75 Bkinbindnin 235:25 T! dskri ftsprenumerat ln r 245:40 - Kl ippbev kn ln : -- -Övria uti fter Utbalans (överftstffteisel 222l1_ +O 043: 0 =========== =========== Söde rtä lje l _jan arl 19"0 Håkan B l mq_vj s:t Kj el l Jn ssn Anders Ll ljeren l ', 1 '

4 - 4 - R E C E N S I O N E R -- 1 : : ; OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOö N Ä R K O N T A K _ T - F För når år sedan betecknades ett litet hä fte m- UFOs, r l ktat t l, l tnårinar, sm "skräpbk" (l): Nu har den svensl:<_a pkmai-kn aden änn_l,j en ån fått ett t l l J sktt sin särskilt riktar si ti Il minderåria Även m den här nya, bken inte förtjänar ep i tetet skräpbk lämnar den mycket övrit tt pnska Sherman, Larsen är rdförande i den em i ' nenta UFO-ran l sat l nen Center fr UFO Stu d i e s ch så l e des nä-ra kl l ea t i l l - Hynek Tyvä rr måste ja uttrycka besvike l se över La rsens bk _!iä!:knta t-! BaE_ I;O!:t:_ FO-_!enmen ' sm n förel ier 1 svensk upp l aa fran Bnn1ers Bken "st i er inte riktit'upp ti Il den standard man vant si vid vad ä l ler publ ikat i ner f rån CUFOS-medarbeta re sm A l l en Hynek, Al lan Hendry, Jennie Ze idman eller Jacques Va l lee l Hyneks förrd medes att bken med avsikt är fö'renklad, men ån på 'ån' får j a en känsla av - att Larsen hål l er f ram små läckra- ttepåsar, för att i nästa -stund stppa dem l een f i eka, dä rmed snuvände "de små- ba rnen" på de ras förhppn lnar! 4!; : ' Pa sid 60 berättas exempe lvis am hur en femtehandskä l la säer si ha sett ett störtat tefat -Larsen jämfö r h l stden med Scu:Jty's bk från tid-it 50-ta l ch tycke r att CUFOS' vittnesmå l är bättre Det tycke r Inte ja, åtminstne inte så naivt sm det p resentaras i bken Undmar i d'a är erhört medvetna ch kr'! - tiska ch det förvånar mi m så särski lt måna fa ller för Larsens arum - entat in Gån på ån ta las m "den vetenskap lie UfO-frskaren" sm nåt slqs upphöjt rake l', men det "frskn insmaterial'' sm presenteras i bken är trts sny l ay: _u:t ch färstarka fiurer mycket bräckl it, under ytan La rsen har- i det ameri'kanska riinalet int ens klarat av! Ö R E N 'l N G R E PU B L t K att krrekt klass i ficera UFO-hände lser en l it Hyneks en kla sexk l ass-system Samma fe l - år ien i den svenska versl- n en (se ex v i s J\ke Sm n e l t s bservatin, s i d 5'1) 1en OK, bken a r sina ps i ttva dra, Inte ta l m nåt annat Uppspa l tn l n en l 1FO- kntre UFO-fa l '! er täsaren ett krrekt perspekt iv på den de len av UFOp rb 1 ernat i ken Att äe ärnad kanske- ta r len bytts ut mt skandinavi ska är ckså ett plusvärde Br is Junkvlst har, sm översättare fat till en de l anmärkn inar ch avsn itt sm på: ett battr:e?att förankrar texten i s kand inav l ska förhå l- landen Sm s l utkmmentar v iii Ja säa at+ den här bken', inte- llektuel lt sett, är "tunn" rried mänder- av lösa trådar ch förenkl inar Men det är ju en "ju nlrbk" Trts al lt trr ja att man skal l - akta st fr att underskatta den yn - re pub l i ken -Behvet av särskl ldabcker för undm r tveksamt Anders l i l jeren Sherman- Larsen: Nä1kntakt Rapprt m UFO-fenmen - - Stckh lm : Bnni e'rs ju irf rl a, sid, l l 1, capris 44 kr ( J) Se recensin av Pet e r 'Rya n s "O i dent i f t'erade f l yande förernå l " l Sökaren nr 3/1 97 En nyupp l aa a-v SF-f i l men "Närkntakt av tredje raden" släpps t apri l 190 (e ller under smmaren ) på b i raferna i USA f i l men rek l arneras i n n e hå l l a nytana scen:er, men är ej nåt he lt ny film fn frtsättn in på den mskrivna f i l men kan väntas - först m 4-5 å r, p ch då l n te med Sṫeven Sp i e l ber sm re i-?sör, upper f i l mb l a et (l UR, Nvember: _1 97_9) P E N T A G O N- I N T R E S S E F Ö R C O V N E ' S D R Ö M M A R CUFOS har ett ut en specie! l utredn in m det vä l kända Cyne-fa l let från ni kmmer vä l Ihå he l!kpter-besättn inen sm "antastades" av et-t UFO (se t ex GICOFF- Inf nr 6/73 ch 5/75)? Sm van lit när det Jä l ler CUFOS-skri fter är detta ett "prffsit" verk sm fu llständit tar musten ur ch vederläe r Ph ilip Klass 'pretent iösa påståenden m hände lsen (att det skulle ha varit en mlssldentlfierad meter, tex) Författari nan Jennle Ze idman tar si an djupu ndersökn inar av enski Ida fa l l

5 - 5 Sm under l a för Cyne-utredn i n en har Att l ä a CUFOS1 pub l i kat-jner bereder IJ hn exempe l v i s haft cirka 25 t irrmar av f aktaa l en uf l q den sanna lädjen '- bandinspe lade Intervj uer med he l lkp- här finns al la deta ljer ch ett mycket tern s besättnin ch - markvitt en (för starkt beränsat mått av de vinkl inar det fanns sådana)! ch speku l atiner sm annars brukar - prä la UFO-skribenters verk! Ack, hade Mest jntressant fann ja kanske ett apvi åtminstne en Jen nle Zeldman här l Pendlx vara, där det berättas att besät_t- Sverie! nlnen, av Pentan-tjänstemän, ree l- bundet ti llfråades m sina drömmar ch Arkivet för UFO--frskn-ln har bara kunuppl ve lser efter händelsen Cyne - hu- natskaffa hem ett exemp lar av den här vudpersnen - fick cirka var:- n an månad häftade skriften Lånar vi ut den ti ll te l efnsamta l från fö rsva rshökvarteret en-försikti låntaare kan vi räkna där man vi l le veta m han -el ler den med tt-fa den tf l lbaka mer el ler mindre öv ria besättninen - haft drörrrnar el ler i tra,sr Inbindninar ch bkinköp upp l eve lser av att befinna si Litanför kstar penar men är nödvändia Vi kunkrppen (sk OÖB-uppleve lser), el ler de bya upp en u l d ruva av uf llskt ha drömt m nåt runt föremål at rla l ch vetande, m resursern var större Stöd AFU! Cyne hacie näm l i en l :eft 't igl i t skede rapprte rat att han tre daar efter UFO-; äventyret haft en 00-upp leve lse under dröm ch att han, ytterl la re nåra da ar därefter, haft en annan drömupp le ve lse av att hå lla ett sfäriskt, blåvitt förernå l t handen sam;ti d l t sm' en <stark, respektinivande röst yttrade : "Sva ret fin ns i cirke ln" (En variant på spåkvinnrnas krista l (ku lr (?), e symb- fik sm vi känner ien från flera CE3- få l 1) Även en annan med lem l besättninen rapprterade en 00-dröm, men ej de övrị a två l h e l l kptern Besätt n l n en s upp i fter kan tyda på att man l försvarskretsar arbetar med unders'ökn l nsi dėer sm liknar dem privata frska re jbbar med, l mån av resurser \" - Anders Ll l jeren Jennie Zejdman: A Hel leptar-ufo encunter ve Ohl-- Chica : CUFOS_, mars s hft, $00 (cirka 35 kr) b HÄFTE OM NAMSENFJORDEN-HÄNDELSER Nrsk UFO-Center: har :utett ett _ specia l äfte m de måna mystiska händel serna ch bservatlnerna nära Namsenfjrden A4-frmat, ni text- ch två ftsidr Pris 30 :-- (nrska k r) f rån : NUFOC, - Bks -2-H 9, N Trndheim Pstirknt <Os l) Be l ppet lnkl de rar prt Skrl v "Namsenfjrden" på ta l nen QOOOOO : A F u s ö K E R l l A F u s E A R c -H E s F'O R l l 66 ()(){)()Ö fö l j ande böcker : the f Il w l n Q bks : Kjel l ssn, Henry : F rntidens teknik,, Erler, Ralner: Ole De l eatln (1973), - Mener, Hward : Frm uter space t yu ( 1959), - Hiemenz, H: Jrdiske f(yvende ta ll erkaner (1960), - Armand, Jhn: UFO'er ver Nre ( 197 1), -- -i --- :0e - Drake, Euen H: VisHrs frm space, a n, F t1 Jhn : FIyln saucers an d the scr tptures (1964>, - ss ner, L : When prphecy fa 1 1s ( 1964 ), - Flammande, Pa ris : Ttie e f fl yin _ saucers ( 197 1) V i' köper e l l er tar emt sm åva e l l er l ån Kntakta Hå an! We wl l l buy r exchane fr ther UFO materia ls Centact ur lipra rlans - n ur address : Archlves fr UFO research, Bx 5046, S Södertä lje5, 0 Sweden : _ 6 pb c> ',

6 - _6 - E F T E R L Y S N I N G O M I F O L O G I S K A He ikki Virtanen hål ler fn på med en tvåbetysuppsats etnli vid Stckh lms universitet Uppsatsen kmmer att e en hist rik över ffcliska sä - llskapet betraktat sm f l krörelse Heikki söker persner sm varit med lemmar, spec ie! lt i föreninens början Han är ckså Intresserad av al lt skrift! it materl? l sm f innsbevarat Om aj ft å r en lit planerna kmme r upps<11tsen att lä(9s fr9m nån ån under våren Det är värdefu llt att få svensk -UFO-h istria dkumenterad ch vi uppmanar a I l a intresserade att kntakta He i k k (- -sna rast Adressen är- : Prfessrs s l i n n 9/305, Stckh? lm, te l 0/ NYTT PA BOKFRONTEN (Exempel på nyutivna böcker e l l er av i serade verk sm ännu inte nått AFUs b i b l itek ): _Qhri 1_c : Extraterresfr_i 'al_ encunter a persna l perspect ive - Dav id and Charlesi s Ar:!_h r:_b ra_y: The UFO cnnect i n - Ottawa, Canada : Juplter PubL;-,_1:979 - inb Can-$ 1395/hft _Ca_n-:$ 7 95 <Nytt qm bl a Prject Manet, UFO ch FN, sektetessen - mm) Karl A Bru nstei'n: Beynd the fur dimensins: recnsti Tn phys ics, parapsychly and-ufos - Walke r, s - $1250 Ba!!dt _!:: i_!z e aj d_;_ The bk f extraterresfria l encunters - Macm i l ian, 1979 Cl ive Harld The un nv ited : a true stry---lndn : star:- Bks, p <studie av UFO ch p l tere istfenmen hs fami ljen Cmbs Ripperstne Fa rm, sy,dvästra Wa les, En land) B_y arn!_ n_;_ UFOs : the extraun i versa l cnnect in -_A i abam, : S]OD - l l : Bris Junkv ist: Besöka re från ksms De-flyande tefatens åta - Götebr :- Zindermans, 190 (Bris' andra bk, beräknas kmma från förl aet i ma rs/apri l 190 )! Arthur Shuttlewd :Mre UFOs ver Warmf'nster---Arthur Barker, s 1:5 50 Ae k1ejbr : På _spöret af ufnauten:: _; Köpenhavn : Berl i nske, s 95 dkr <Dansk _ana' lys av humanid-bservatiner) - Rbert s Sarnerv i rl e: - UFO terms - Warren-, MI USA! UFO Schl s_, ' s $00 <Upps l asbk' över "UFO-termlnl-! - - i", tta l t l 470 upp s l asrd ) Jim Wentwrth : Glants in the earth : Ray PaTmer7 Oahspe and the Shaver mystery - Wisc0nsin, :USA : Amherst Press, s-: i Il, hft $5 65 <Stud l e av -s havermyste r i et) Dna l d W i l sn : Secrets f u r spacesh i p mn-; -= New Yrk : De l l, Hft $l 95 (Wi l sns_':lndra bk m mysterier på månen ) 1979 MUFON UFO Symps ium Prceed ins - SeuTn, Texas;:USA : MUFON, s $9 00 (föredra av - kända amerikanska ufle r ch frskar > : NYTT l AFU-BIBLIOTEKET Ett representativt urv(\11 : j l Per Andersen : PrGjekt UFODATA Et system titelektrntsk databehandl inav-ufo/ IFOrapprter (danska) Bl i l Barry : Ultimafe encunter (Trav is - WåTtOn-tatt et> Ra_!!daiJ _!!e fujlh_&_f_w_hl!_c,lay_;_ The-: Dyfed en ima : UFOs in West Wa les - Br!_a_!! Frd_;_ The earth watchers Fabe : & Faber, f5 5 <UFO-vå-,Ra_ymn _!::w l r: The_Andreassn Affair en ver Wa les 1977, ley- l,rnes, fi I O;- - _- (Recensin trl i nästa nurr'mer) re mm ) - - enn_y Ba_!!d_!_ e! fete!: a rr JnJltn_;_ UFOs a British viewpint Lndn : Ha le, 1'979 - f5 25 ( Sammanstä l l n i n av el')e l ska fa l l ) - Arthur Shuttlewd : UFO ma ic in mt i -=Lndn- :-Sphere Bks, Hft, 255 s - 'f:i IO (Röri samman'sfa llnin av UFO-fal l ch speku latiner) ', " Al l an Hendry : The UFÖ Handbk (Recensin-t rt -i-nästa nummed!:_a r9_ Mu_!!d : The Mun d UFO reprt ph r_ S b_utt J e d_;_ UFO ma i c, i n mt i n Relj jö en : Mies tlsesta maa ilmasta B 19_t :_B ift Tr9_v_!_s_W9_It_!! : The Wa ltn experience

7 - 7 - UT L ÄNDSKA TI DSKR I FTE R True UFOs & Outer Space Quarterly_ N T6 -; wfnter- 190-En av cie måna prefessiene l la 'newsstand'-t idskrlfter sm utes i USA I nnehå llet är en blandn in av UFO, rymdfart, astr-a rke lqi, frteana etc allt hål l et i en ppu lär tn med uppenbart syfte att nå massmarknads- -effekt Mycket lite är riina lmaterial men i nr 16 finner man "b l a artikeln "13 bu rs abard a UFO cnference", av W i l l i am Retff, vi l ket ä r en rapprt från 1179 Nat ina l UFO Cnference" För 16 e året i följd"samlas huvudsakl ien Oh i-ufl eer för att vent! lera UFOprb lemet Kändisar sm James Mse ley, Rick Hi l lber m fl finns på ta lar! lstan För övrit kan man läsa en a'rtikel m vi lket i ntl ytande UFO ch cku l ti sm haft på rckruppen R l Il n Stnes : ''The R l l in Stnes tune in uter space" av Te rry Nrthern Hlstrr ic Pub l C, lnc, 23 West 26th Str, New Yrk, NY 10010, USA 4 nr/å r -:- $900 Bee,_0-_!! Qurr nt Be2ear_sh! vl l, n qenm 1autmat r sk skr: i ft, medde l ar s i qe m Mrs Frances Swan Den kanadensiske frska ren Wilbert Sm ith var Inblandad i detta fall (Se rec av H l ryds bk i den ene lska del n- av detta nyhetsb lad) l samma n r ckså : "The 6a i l, l i htn i n' en ima Can it explain many UFOs", av Pau l Dav ies Tidskrifter av det här frmatet brukar tyvarr inte b l i a l l tför lånlivade då-man satsar för hå rt från början Men den är höst läsvärd ch vä l värd ett stöd seend Lk, 10 EStreet, SEWashi tn, DC 20003, USA 12/år ' $20 00 Zetet ic Scha lar N 5, december 1979 Oberende vetenskap l i t i dskri ft för stud i er av pa rapsyk l i, UFO ch frteana Intressanta ch kritiska artiklar m al!"t från UFO ti Il vampy_re r Va rj e nummer innehå l ler en mänd utförlia kä tlhänvtsninar ch blb l laraf iska data l nummer 5 flnner vi bl a en artikel av Pierre Guer in: "Th i rty yea rs after Kenneth Arnld: The situätin reardin -UFOs", en kritisk stu"" l, summe r ichian Anma ly Resear- die av -de lika UFO-terierna Liksm Va l- ch bi Idades 1974, myck'et i syfte att Iee varna r Guerin för de neat iva psyke lpraktiskt testa Kee ls teri m "föns- lska ch re l iiösa följdverkn i narna av termrå den" (windw-a reas) Bl a med UF-0-fenqmenet : "by its cease l ess repet i- -hjä lp av rapprter från UFOCAT har man tin, it wi Il final ly create a pern icius jrt erafiska jämföre l ser me llan and stupefyln wave f re l iius credu l ity, UFO/frteana-fenmen ch jrdbävn i ns- pen in the dr t a new reress in f m råden l USA Man har lka liserat fle- reasn Perhaps th is is the a l that ra fönstermråden där bservat iner fö- "they" seek?" (Samma manus finns l FSR nr rekmm it knstant l över 100 år Vidare 1/79) För övrit i ZS även en recensin fä l tstudler planeras med en ny typ av med på fö l jande debatt krin Al lan Hendry's manetmeter Nä r Inte UFOs kan kmma UFO Handbk Ansvari uti vare tör Zeteti Il labratriet så kan labratriet tic är Marcel l Truzzi ch nåra av medar- kmma ti ll UFOna, så att säa Michian betarna är Martin Ebn, Bernard Heuvelmans, Ancima l y Research, POBx 1479, Grand JAI Ien Hynek, David MJacbs, Charles Rap ids, Michian 49501, USA Oree lbun- Tart ch James Webb The Ed itqr, Zefet ic den - 4 nr - $5 00 Sch lqr, Department f Scl ly, Eastern - Secnd Lk V l Michian Un iversity, Yps i!anti, MI 4 197, l n" l2, Octber USA 2 nr/å r -'$15 00 seend Lk km med sjtt första nummer i nvember 197 ch har sedan dess frt- Be muda! i n el En statistisk studie, satt varje månad Den är prfessi "ne ll, byd pa fartysförl uster över heta vä rjbåde t i l l i nnehå Il ch l_ay ut- Man har den sedan 1960, v i sar att Bennudatri ane l n lyckats samla räddan av frskare ch Inte är särski lt frekventerad Av 7 tta l- ftt'sfer med anknytnin ti 11 ränsve- förluster sm re i strerats h<;:>s Llyd's tenskaper ArtLk lar bla av Rbert fö"rsäkrinsb la t Lndn; h nde 25 r At- Temp le, Jacques Va l Iee, Rbert Antn tanten (exkl den västra de l en), 22 i Wi lsn, Le SprlnRie, Stan Gch, Vie- Nrdsjön, 1 9 l sti lla havet/k inesiska sjön tr Ma rchett i mfl l nr l2 kan man ch 20 i andra havsmråden Bara ett av _bl a l sa "Messaes : the case histry fa llen inträffade i väst-at lanten dvs f a cntacteė", -äv Ran9äl l Fitzerald den eentl ia Bermudatrianeln n ATSUP Det'ä r en - int ressant studie av ett klas- Ju rna l, n 6, 7 ch, artikelserie av si kt kntaktfa l l Det är vår äre am- Ry & Tina Gutte, undersökn i nen 6mfat- 'le vän Affa från Uranus sm sedan 1954, tade endast farty störr& än 100 brtn) ---,- - ' l

8 - - S V E N S K P R E S S K R Ö N I K A få_ s2_a_!! l_q_ e_iter _l_!_ v_ i_r_ym e_!! Art i ke! av Trsten Anderssn i GP m Raöbservatriet Prfessr Rydbeck viftar b rt "tefatsflket" sm udrömma r ch självsu sti n" UFO-utstä l l n i n Köp-i nsutstä l l n i n en i tö minskad upptaa unde r två veckr p Nyköp lns stadsb ibl itek <Flket, ) F_2-]_r pe_el: m s i Ma rka i-yd ha r fåt! ny rdförande, Knud - Jens n <Nrra Skane, 79101) Eldklt _landade i Hönefss Lämnade avtryck efter si!- Ännu-_efi arti"i<et av- sinaturen-kart -Skövde Nyh, UFO spanar efter det kän-da Ordf - Ly -st IT ch kt ier- i -:ufo-;:sundsva 1 1 i ntervj uas :i Dab l adet Fören inen har e-:-t 70'-ta l med l emma r: ch een- l ka l N k i_ ta å_l_ Jiå_m_yten_rri e!:ffi d trianeln" Artikel av Carl Manell i Expr-:- 79T0 Den nrs ke författaren Axe l Jensen ska Il 190/ 1 med _ 12 persn s b sättni_n sela in l ianeln; mqrd på 27-meterssknaren Zeus Fö rutm -att spe l a l n en f f l m från mrådet ska 1 1 frska re mbrd öra försök med alternativa ener i käl l r Döda pilter vid spakarna Artikel av t(yreprtern Ulf W iber-m en verklit myst is\< flylycka l Frankrike, Nrrköpin Tidninar _Qe_:::s r _ s r J ö t_p _i l_y99_nde_ tef t n UFO Sveries-nye "infrmatinsledare" Niels Nlels n inför auditrier i Avesta (Avesta Tidn , Hedem ra CDD ), Falun 'CFK ), Brläne (Br it idn, )=, Mra<FK , MSra Tidnfn ) ch Fafun ien CDD ) _Ie n J s a f r n_!_n_9e;:! b_örde FO-föredra UFO-Syds -Mikael Nanne i elden, Nrdv Skånes -Tidnina r _höb_n_:tesi E_å_U,fO_:d Västerås Tvä rvet För aj'iranerade UFO-d, VL T 7_ UFO-krit ikern sm - bytte sida Håkan B ströiii recensera r-hyneks bk T GT : "B itvis är deri 'rent tråk it skriven Men den är definitivt ett av de mest övertyande Gch vederhäftla dkument för - UFOs ex i stens sm finns" J:ö_!:: n_a_ufo_: I r Jören Dan ielssn anmäler Larsens bk i Barmete n, : "Det här är avjrt en bk väl lämpad sm julklapp ti ll naturvetenskap! it intresserade undma r" Dä ruppe flö de! Trafi kled9r yid Land- vetter-ser-myst iska l jus- den- 17 l l l' se Expr , m fl tidn l nar 11Mlnhöj - den ö r att man ka n utesluta satel l it r ch- meter i ter", säer W l ckerts i DN 791 l 19 D i skusfrmat förernå l över Götebr berättas m i anslutn in t I II Landvetter- histr)en, GP Cäv n nsända re i GT ) Fel behandla dem sm tkar! Länspl is- chef BTmber intervjuas-av' Clas Svahn m p l isens i n stä Il n i n t i Il UFO-v-ittnen Två intressanta l kala bservat iner i ansl t III artikel n i Mariestads--T i dn l nen/tsl QFO- t - st l_!_ n_!_ n_q E_å_:s!a sb_a_!_ l n: Köp i nsutstäl ln i nen nu flyttad till Lund under tiden 4-16 dec Clundab l & Sydsvensk , samma t i dn samt Skå nska: Dab l'-, ) Mötet med rymdvare l s'erna förändrade helt!! mttt- ITv-:- BjÖrn HTarssn har träffat- - 1Tp 1Ten kunen" ch berättar 1 Hemmets Jurnal nr 45/79 " allt, -inklus ive kvartsstaven ch rinen sm kv innan kas- tade ut till mf, finns förvarat i ett bankfack -utmlands Dä r ha rja ckså anteckn inarna Men det får bl i hem l ihe ter så l_äne Ja är övertyad m att a l l t det fantast i ska sm hänt m i sen maj 1946 Inte skulle ha Intr-äffat m ja inte mött de här människrna " iin p_e_ad _: v_tefat! En ny "abd ctin" histria, denna ån f ån Frankri ke 19- årie Frank Fnta ine var brta en he l vecka med tappat minne av vad smhänt Artikel i KvP Se även exvis Arbetet 7912Ö6 ch DN 791 2Ö7!_n_n_y c_!_enc _ii t_!!!-_yå_ -är_h r! Ett anta l bkrecensiner i GP , av Gabrie l Setterber m-larsens bk på svens ka: " det närmaste t i l l handbk i ämnet vi _har en skj i presentbktill den tefatstki e " Brmö l _!_ a å_!::n_så_"i l_ya nde_ t f t Röd/:, bl inkande skiva bserverad av flera vittnesrupper, artiklar i Kristianstadsbladet /11/13 Flera intressanta bs i sam'ila tielnin ch ;T _ Te_iats_l_ 0_9 i i_örv nr_ '_±_!::s a_!::e: :Art i ke! v Pa 1skrresp Jhnny Fldman, SvD Om Frank Fnta i ne1s kidnappn in Cṡ,e van) ch andra: mystiska hände lser l Fre nkrike Un ers m de franska 54-fal len eras; landn i nsplatserna säs ha uppträtt i likbenta trianla r på kartan, mer än vad slumpen skulle tillåta

9 Landn insförsök av ett tefat? Under Tia-spår T snön-vtd-backe- <ett svenskt "fönster-mråde"?), östersunds-psten ch Nya Nrrlan d, "Nej, det var en skabbi räv sm vältrade sl i snön", säs i Nya Nrrland, , sm ckså detaljerar en : bs av en lysande skiva _!:!ä r E2ött 1a_ tv! i_ rejser_ f!::å en_ a n n planet1 Qanskan Linda Rs har förändrats-:-ef'ter sjf1 CE3-upplevelse : "Tidiare var hn l ad ch pi ch tyckte m att vara ute ch ra si Ida sitter hn helst hemma i ensamhet ch vi l l inte träffa nån" Artikel av Peter Hrn i Min Värld nr 49/79!:!e!_ 2_y:så_:r_ym2s e_e,p! Ännu en dansk bs (med färft av mln l lknande fenmen) i H _ l'mlets Veckt idnin nr 50/79 :!:i s!!j!!n _!l_y ride_tef t! Gunnar Gabrie'lssn lntervjuar Carl-Axe l' Jnzn i öst Crresp : "l en nyrenverad f l ye l bynad a'rk i ve ras a l' l a UFO-öbservatl ne l landet et är ' l ättare att tala m f lyande tefa't från andra s l- system ida för att elem l era l n ll er m l sst l kn i nar kan hypns anvä ndas" förkdrtad vers in spridd i en lån rad landsrtst idninar fr m Dö Jjer _m_yn -i_h + r a fakta E2 i l_yan2e tefat? Artikel av Hermd - Pedersen i HeTsTnb Da_bḷ Wlckerts, Jnzn ch Berti l Lindblad intervjuas Nu slår UFO ti ll mt mä nni skr! Bras:i l ianskt fal l dä r tre fiskare - - pa;:;tas -rr ha kidnappats av fyra 'utmjrd Lska iurer" Senare återfanns två, av männen med svå ra brännskadr ch den tredj e sm ett förkinat iik Hö radiakt ivitet säs ha rilätts upp Art J k l i A l l as: Vecktidnin nr 51/79 av Kent G Schöön Eendm lit ljusfenmen CE2-fall (ra- dl störn T n)- rapprte rat i Sa l a A I l ehan: d ch VLT UFO finns - men debatten är förödande Sln: "nt- t-nacken''-med ett av-de sis-ta avsn i tten! en ln debatt iölandsb la det mellan uflen Gunnar Schel in ch bankd l r Dan Oh l s sn ( skept i ke r) En f uppift skul e hel insändard batteri ha mfattat dryt 5 spa l tmeter; Ölandsbla det ä r n den t i dn i n sm ftast dykt upp i våra pressk l ippspackar under -79! (ö Lands b l 00 l 0) - 1 I:e sj_ 'nera2 sfr nom_ sk r j_ v r;_ i l_yan e tefat Lars Ande-rssn recensera r Hyneks bk T Br läne l! dn : "Tyvärr så anar ja atf det bl ir med den hä r bken 9 - sm med så mycket annat: den läses av de sm redan 'tä rt -stä l l i n men knappast av andra, vi har ju en rupp frskare sm n brde ta den i beaktande" Mtrten Peter Nilssn kåserar m Char T e s H y F rt i DN <00 l å4 : &,l ll l N r J IJan l v_!::u djụ!::a2 _9_v"""'e!! _Ee!:!ra _9a!::e Avsn itt: i en artikelser ie m drttnin _Jul lanas l iv, där Wil llam Httman berättar m drttn i hens mycket kriti serade i ntr'esse för Gere Adams k i se Aret Runt nr 1/0 _Qa s_ f r_ veten pen_:a!\/9 PE _Qä i ens_ ideer l GT tar Hakan Bström upp Dänikens senaste bk "Det förånnas prfet": " börjar ta slut på lösta åtr En del av dem har ältats ett anta l åner redari Nä han nu hamncit på defensiven ka nske nån vetenskapsman är dj ärv ri att tänka en kättersk t nke?u N!J kan dm kmma Ma rt in Lindber intervj"uar T NÖrrb-=Kur Hel e Jhanssn, känd för intressanta fär ftn av ett UFO-fenmen (se GICOFF-Inf nr 4/77) Nu har He l e köpt en lj udf i lmskamera för att vara bättre beredd vid nya bservat iner Äve Gunnar Th0ren, UFO-Sveries nrrbttensrepresentant, intervj uas i l_y nde t fat_ s_!j?_påd ;:_å i_ E)_!) Tre undmar tran Frösön fick mtrstpp när ett kr: a l lu l t lj usklt snabbt passerade Över deras b i l "Bräns 1 emätaren drs i btten sm av en manet" (Östersunds-Ps+en ) l Länst idninen ö tersund berättas att flera bi lar i trakten fått mystiska mtrstpp Kjei l Jnssns "Svensk UFO"':'bi,bl irafi 1946-=7511-mn _mns spec ie l l t i B i b l i,teksbladet <n r 14/79, s 23) sm ett av "en mänd värdefu lla biblirafi ska arqeten1' sm tarbetats vid Bibi ltekshösklan <BHS) l Bibi lteksbladet förs sarritidit en disku ssin m hur specialarbeten vid BHS ska l l kunna öras t i I l än lla för b i b l i teken ute i l an det "SUFOB" f 1 nns dck redan på mer än 100 bi bl ite 1 AFUs andra-urp l aa Bjarne Håkanssn 1 Prj ekt URD har 'jrt en-r_esa "t-iti -San:-Franclscö där han bla ha ft samtal med Hynek ch Va l Iee l sin, : rapprt f i l l VRO-styre l'sen knstatera r han att USA ä r p s i t i vt ti J l sa ma rbete med URD mkrin, "en minsta emensam infrma- t i nsmänd" (Kä l l a : Kp ia av rapprt tl l l URDs styrelse, )

10 ' ' A F u N'E w s LE T T E R -, BOOK REV I E W : S C I E N C E' I S N r A L l A Y S W H A T S C I E N T I S T S D O Readi n- Stuart H l ryd!s' Br iefi n fr the l_andin m planet Earth, is l ike be- i_n catapu l t'ed r nt th_e f i ftee's - the a l den era f cntactees When Andrija Puharich and the mess iah f spn-bbn din, Uri Ge l ler, went separate ways, Andrfj _ fund anther psych ic narned Phy l- 1 is Sch lemme r She is a öd trance -subject and Andrija was de lihted tå find that here was anther channe l fr his csm ic tutrs 'The vi ce cm in th ruh Phyl l is- intrduced itself as an extra-terrestrial narned Tm - a spkesman fr the Nine The ma in purpse fr jheir cntact was t prepare mankind för a landfn en masse ln the near future Andrija and Phy l lis are sent n missins al l ver the wr ld, sittin in hte l rms prayin fr w r l d peace Tm ccas i na l l y te l l s therri t cher u_p, as they nw have ave r ted an Interna+ i na l eatast rphe "These trips are financed by an En l!sh arist- crat : Sir Jhn Wh itmre The whle bk is fi lied by remarkab le psych r'c experiences f these th ree missfnaires, alte rnated with the ph i lsphy f the "space: intel'fience!311 The biq questln; f curse, is hw a brilliant scienti t and parapsych list like Puharich can let his wh le l!fe be man lpui a ed by" these ve i ces Tm even :d i r cts the l r sex- l i fes Prbab l y i t i s '1qufte an etrip t be lnfrmed yu have lncarnated t d an imprtant wrk fr man kln:d and that in a frme r l r fe,"_' y_u were the ȯd Hrus (al l accrd in : t Tm) Phyl l is had 'been lsis and Sir Jhn Jhbth Smet imes, t uh, Andrija ets fed up with a l the nnsense and the av idin answers Du rln a seance he bursfs ut : _ "Yu i ve me a I l these 'phney str i es that leave us al l cnfused Dn 't yu see h9w cnfused we are?" st i I l, they cnt inue their cnversatians with civilisat lns like Hva, Aran, Altea and_ the cmputår Ry r, recelvin Tmprtant infrmatin like: 11we have cme frm the zne that yu ca'l l c l d" Dr Puharich is nt the n ly sc ient ist t have accepted channe led messaes T r t i l The late Wl lbert Sm ith frm Canada defen- ded - unti l his death - the infrmatin rece ived th ruh autmat ic wrl i n frm Mrs Frarices Swan The entity s eakln thruh Mrs Swan identi fied itself as Affa frm Uranus, Be ll Fl iht Sina l M4 M4 (1) Just like the wrltins cif Mrs Swan fhe Phy l l is Schl emmer messaes are a faselnat in synthes is f apca lypt ic visins and ph i l sph i ca l nnsence In the ftna l chapter H l ryd attempts t make a summa ry and analysis f the material presentad He Hrids paral lels with - esteri'c ph llsphy, nst icism and messaes' frm t her channe l:s T rest've the quest in "wh r what i s Tm", H l ryd p;resents severa l rs s r b l l i t' i e s such as "un cnscius inventin" and "secndary persnal r ty" l n H l ryd ' s v l ew 'the ph i l sphy and csm ly presentad by Tm Js nrader than t e f any s-ca l led $p irit teach lns", wh ich makes it " lfficult t recnc i l e with the view that he i a p röduct f n e r m re f the i'r ' wn' (Andrija, Jhn, Phyl l is) mir: ds" Mr H 1 ryd i s seem i n l y unawa re f what r like t ca ll the subensclus feedback effect l nvest i at i n severa l 'med i u'ms and cntactees here!n Sweden l have nted that the infrmat'i n re l ayed is t a l are ext ent a feedback n yur wn i'deas N_w, t_he su-bcnsc-lus cntent f tḥe mind f AndriJa Puhadch shu ld by a Il means be qu i te "brad" and we are nt at al l t be surprisad t find the Nine cmin thruh aain,as tlri s - rbflects the e l ief-system f Mr uharich Th is -is al s the theary prpsed by the Enllsh Uthr/ph1 tspher Cl Jn W l sn tn - his mrumenta l tme "Mysteries" (C- 1 in W i l sn Js a friend f Hl ryd and wr9te the frewrd t the b ) He states (2) : "My wn cnvlctin frmed at the ti when l w s st yin Oe ij r at clse quarte rs, was that Puharich himse lf is the key t the en ima The Nine may have cnv inced Puharich nd is assc iates f the i ex l sten e; but n the present' shwin they l)ay _nq, reasn t cmp lain if the rest f us deci ine t cmmit urse l ves" "

11 : The vari ed ta Les f the N i ne are, :i n themse lves, an lnte rest fn myth-cm1y iex Accrd in t leends, the secret rder f the Nine was funded by the Indian emperr - Aska sme 200 years BC Severa l ccu ft authrs ma intain that the Nine st i J l ex lst, lnfl encln the wrld events (3) Puharich was prbab ly acqualnted with th is leend by his Hindu friend Dr DGVind, whm he met in New Yrk in 1951 DrVInd was a trance-medium and thru'h hlm came the v ice f the Nine On June 27, 1953 nlne per le, amn them Dr Puhari-ch, we re i n l t l ated int Brahman ism The v lce speakln thruh Dr Vlnd declared : "Tn iht we want t create Brahml ns'ln this wrld Each ne f yu becmes a Brahmln n th is full-mn day" (4) The cc lt expert and direct r f Brde r land Sci ences Research Fundatln, Mr Rl l ey Crabb, rearded the abve,event as prf that the ent!t les beh l nd the facade f the Nine are actual ly "initiate Brahmln prles"ts frm the astra l plane f p l anet ea rth! these hst l y f i ures (are) layln the rundwrk fqr eventua cntr l i f the flyin saucer phenmenn fr their wn benef lt" (5) A fasclnattn variatin f the we-arep rp e rty theme H lryd 's bk Is fi l led with minr incidents f uflai ca l interest The bk Is qulte a ld mine fr the phen - men llst Phyl l is $chlemmer e re- prts arcfs$tc MIB-type expertenes Cp 129) An!tal ian-lkl n man in a dark sult material izes befre her in an ffice, and then leaves in a wh ite Cad i l l a c (what a re f res h i n i n nvatt n) Med iumistical ly rece lved "space-messaes" are usua Il y a bre t read; and 1 -:- Il - H l ryd ' s bk _f l ts the _pattern l n te 1- lectual qua l ity a'nd psyc llca l lnsiht is ålmst never ev i dent _in these types f teach lns, and the phl lsphy presented 'rs ften a na ive, watered-dwn christianity If th is Is t be the prduct f an advanced extra-terrestrial elv l l Isat ln 1 t've t my messae ready: - Spacemen hme! Håkan Blmqvist (l) Randa! l Fitzerald: Messaes : the case histry f a cntactee Secnd Ll<, v l l n 12, Oct 1979, 'pp 12-1, 2-29 (2) C l In Wilsn : Mysteries Hdder & Stuhtn, Lndn, 1 97, _ p p (3) See e Lu is Pauwe)s & Jacques Ber i er: The Dawn f Ma i c Panther Bks, Lndn, 1964, pp 34-3; and Nea l Wl lus: The lllumlnlds, Pcet Bks, _New Yrk, 1979, pp _ (4) Andrija Puharlch: Uri WHAI Ien, Lndn, 1 974, pp (5) Rl ley Crabb: Uri Ge l ler, chal l ene t sc i ence and t metaphysics Rund Rb in, v l 30, n6, Nv Dec v l _ 32, n 2, March-Ap- rl l 1976 ( parts) tua_ct_ H l_c_yd : B r l e f i n fr the l a n i n n Planet Earth - Lndn : Cr l Bks, Pcket, 35 1 pp - tl 25 riina l ly ub l by WHAI len, 1974, as PreJude t }he land in n Planet Earth _!:!OTE_! 'Qutatl n s frm th l s news l etter are encuraed prv i ded that "AFU News l ette, Bx 5046, S S6der- S W E D I S H A R M Y O F F I C E R E X P E R I E N C E S EM Th ls artlcle Is an excerpt frm the tä lje 5, Sweden" is iven as surce L, A N D I N G AND E F F E C TS b Br is J n kvfst Iller end f the l ine declared that he and - authr's bk UFO - en fantast isk his fam i ly had witnessed a UFO "land" just e_ck_!_l,het, pub llshed tn Mr ha l f-an-hur befre Since the wi tness is J unkv l st - a bank ff l c la l and keen an ff l cer f h i h rank w 1 t h the Swed ish army, hef and his faml ly preters nt t Jet invest l atr f UFO phenrnena - ha ;'j ust cmp leted the manuscript fr :the ir riames be knwn l nw qute frm the h l s seend tik, en t l t l ed Besöka re från Ksnis ("V i s itrs frm csms" r He Is al s the leader f a UFO re- search rup ca l ied UFO-Häv lk q u est i n n a f re h e f i l l ed i n : "In cmpany t my fam i ly (wife 9nd tw ch ildren >, had 'paid a visit with a d friend åt his summer cttae near Knutby At 2230 hurs n Saturday, Sept 21, 1974 In the prv ines f Upp land We were in my phne ran A shaken v ice at the t- : hme aln the rave! rad in r Audl,

12 As we entered a ln-stretched curve, we sptted a bl ind n liht a ead f us l dlmmed the head l ihts, be l ievin it was a ear cm in frm the pps ite direct in When we entered the stra iht stretch f l lwin th is curve we saw, hwever, a rema rkable flyin bject cmin twarss ur The distance was then abut 900 meters nl el be d! ih!s_a d_r d!_d!e "-Lk _dad, an he llcpter, isn' t it lw' flyin?, my dauhter cried ut seends later we were sure 'th is was nt a he l i cpter! The strane fryin vehicle apprached us slwly frm a clearin t u r riht, at an altitude f abt lo meters At the same mment my enine started t cut ut and vlbrate Abut ne hundred meters further n, the ear stppad cmp l ete l y and the: head l i hts di ed ut The ear rad i al s went dead j;a!jd!n,_re n_l!!}t L!}u[Jm!_n!:!ns! "the f ly in -bject passed the radway ahead f us (distance nw qbut 200 meters) lt was st il l at sme 10 meters altjtude, buf then seemed ' t land t the left f the rad, sme 75 meters frm the rdwåy The land in tk place in frnt f a stack f fire- ls A!are area was lit up by the blin din, reen:-sh lnmerin' liht frm the bject - "Sti l l i n u - ca, we were tta l l y surpr l sed by' th is u,nexpected siht l winded dwn the s i de-sc reen in sp i te f bject ins frm my wife and ch il dren Nw we cu ld hear a sund l 'lke that wh ich cmes frm a swarm f bees lmmed iately al l f us started t fee l uneasy Nne sa id a wrd fr abut a mlnute My sn hanäed me the pair f binc lars we keep In the back-seat The ftyin bject's intense, reen- h i,mr:neri_n c rna radua Il y d lmmed _ and cnsequent l y the size f the area - a rad lus f sme 300 meters - wh lch was bathed in a reen luminance, decreased "Thruh mi r 7x50 binacu lars l clėar ly mäde ut an e-shaped structure, sme 10 meters In and a few meters 'rnlh The bject, wh lch'by nw was intense ly _white, had a smth surface with n pr- ject ins f any kind My exc ited wife wanted us t leave the pjace Severa l times l tried t start the enine by tu rn in the key, but it wu ldn't wrk Qe f n'!n r r;_-_"ia e_c2v r:!_ Ii,- musf a dm J t th i: by now J WaS fr J htened by this meet in wtth smeth in supernatura l After a few minutes, desp ite warn ins frm wife and ch ildren, l left the ea r The bject seemed t rest, r haver, immed iately apve the earth 's scrface l was just rund in the ear intend in t pen the bannet - l did nt cnnect ur enine stp P99e t the presence f the bject - when we heard a deafen in _rar Be l ievi'n there was a hazard f an exp lsin l threw myse lf dwn beh ind the ear and cried t my fami ly: "Take cqver"! My chi ldren and wife, nw shakin f fear, rushed ut and tk cve bes ide me Thus we had the bdy f fhe carbetween us and the bject Take-ff "The bject tk ff slw ly like a VTOL alrcra ft and with a rckin mt in Once aa in it tk n 1-ts reen-shimmeri n_ clur and the surrund lns were lit up l t wbb l'ed s l i ht l y and f l:ew ff s l w l y, a l t i tu de nw sme 30 meters, t the same d i recfin as it had C()l'l} frm when we flrst saw it lt flew with a - wave- J lke mt lem a few hundred meters, em ittin a lw, drn in sund, ike the sund f a swarm f bees A few seends later it acce l erated t an unbe l ievab le speed and disappeared in a thusandth f a secnd Re-start wi-thut truble "We we re a l ne, speak i n a 11 at the same time 1 was searchin 'fr my p:air f bincu l ars i n the darr and funcf them qu i ck l y Shaken by what we had seen we :entered the ear and we i mmed i ate l y nötet! the mus i c playin frm the rad i The radt warked and, as l turned the starter-key, ur ear star ted and there was nth l n wrn with ut head l i hts "lt tk us qu ite sme time t recver - We we re cmp l et-e l y certa i n that we had experienced smeth in un (que Cmin hme, : l dial ied the number f a fe ij\'1 fficer but chaned my mind and put dwn the recei ver l nstead l ca l led the d i rectry enqu iry service and t the numer f yu r r anizat in In view my s itin with the i l itary frces l ha e dec l ded aa inst reprt in th is i nc l dant t the p Il ce r, mi l itary authrities 'JDurin my years f l ivln l have many times sm i led amused ly at strles abut fly In saucers Since th is inciden l (and my fami ly) aree that such bjects are fr rea l"

13 N traces After an initial 20 minute cnve rsat ian ve r the phne l was s intriued by the case that a meet in was s tt led fr OJ30 hu rs in the mrn in f the f l lwin day (Sunday) My wi fe and l tk u r ea r and visited the fam i ly Accmpan ied by the ff icer and his wife we went t the "land in area" at abut 1000 hurs Expect ih traces in the field l had bruht my camera a l n Qu i te myst : i u s l y, hwever, there we re :ri traces r i1rp rints t be fund Nelii r the radv1ay we fund the buttn the ff icer' s w i fe :1ad l st frm her cat as she threw herse l f ut f the ear Frm th is psirin we made - measurements f the area The e-shaped S V E N S K A U F 0 - T I D S K R I F T E R Under årens lpp har flera, både enski l da ch rup Cer, fö rsökt s 1 på att starta ch utveck la UFO-t idskri fter- i Sverie Fö r det mesta har det rö rt si m ti l l fä l l ia stjärnsktt Nä r den fö rsta ti- dens entusi asm lat si ch d t sm öte r stå r är brist på tid, penar ch medarbeta re har resu l tatet al lt sm ftast bl i vit att pub! ikat inen förpassats ti l l i de e rna s v ä r l d Den fö rsta eent l i a UFO-t idskri ften va r Te! llu s, ut i ven av a lmö Interp l anetariska Sä l!skap (MIS), sm km med sitt första numme r redan 1961 ch sedun åte r kmm i t då ch då under l i ka namn l tliska sä l!skapet pub! icerade me l l an 1962 ch 1965 sa man lar: 14 utå v r av sin tidskri ft Tid ch rum Fö r övrit va r 60-ta let en täml ien lun perid tidskri ftshänseende Men börj ade det rö ra si i det ufliska Sverle, kanske mycket sm ett resu ltat av d T f rva bservat insvårna UFO Sverie ch GICOFF skapades ch dä rmed fick vi ckså UFO Infrmat in ch GICOFF- Infrrnatin sm tl l l både innehå l l ch layut va r un ika tö r svensk ufli l sammanhanet bör man ckså nämna Thr-Le if Dahn ielsns Ksm isk Bu l l et in, vi lken hade Adamski sm ledstjärna Samman l at 10 numme r hann utkmma innan den sa l ien avsmnade 1970 UFO-Sve r ies arbete med att starta lkala UFO- rupper har resu!terar i att en mänd små med l emsb lad dykt upp under åren, e n nån ny fristående tidskrift blev det först i ch med AFU:s bi ldånde 1973, då Anders Li ljerens Uf l en blev AFU:s UFO mu st have hvered r landed sme 0 meters fr6m where the ear was pa rk-ed e d cbe,_dia rba_ Befre i n hme, the ff icer f am i l y i n vited us fr a lunch \ ;1en we had a l ively cnversat ian abuy the incident In the quest inna i re, wh ich arrlved abut ne weel< l ater' they reprted s l i ht headaches and d i a rrhea, sta rt i n;sme 30 hurs after the s i ht i n These symptms remai ned fr t h ree days Thi s case must b class itled as a enu in encunter with n unldent lfled flyi 6 j tt (ThJs case is number 375 in ur SweCatstat istical sample) ran Me l l an rkade vi med 14 ut ; åvr innan vi inså - att vi vi l_,l t;aci< la UFO-prb l emet på ett annat sätt Resu l tatet b'l ev ett ark i v ch b i b l i tek samt Nyhets b 1 a det från ch med 1975 Arma rs var: det bara Brny Tin stedt sm med sin UFO- rapprt 1973 sökte skapa en funerande UFO-ti d skrift Uteb l lvna prenumera nter ch fö ljakt! ien då li eknmi, ble tidskri ftens fa l! 1977 Brny sl ihp sina påsar med GICOFF- Infrmat in men inte he l l er det har kunnat rä dda nån av pubj ikat inerna ch GICOFF ha r bekant- av i se raf ett sista nummer av tidninen 1 i n ånen t ii 1 c,a:tai-et -r det så ledes bara UFO:- fnfrmat in _ _h t-jy_t]etsb l adet sm t rs+å r Ja rä knar då inte med Intern UFO-Sverie:-!!:lf9 e3t i9n ft_e r!?m den endgst är ti l l fö r ran isat i nens akt iva rupper ch medarbetare Må hända ka n nåt av d3 1 ka( ä UFO-fören inarnas med l emsblad utveck las ti l l eent f ia tidskri fter Fö r nä rvarande är det fem lka lrupper sm publ iterar ena blad: UFO-Nytt (från Vä s te rbers laens UFO-fören in), Se upp (Västerås tvä rvetenskap l i a fö r ), Saturnus ( ':J ia amatörfören in för tvärvetenskap ), UFO-nytt <Kalmar Ölands UFO- fören in) samt UrO- raden, ut i ven av UFO-Sundsva l f Tyvä rr är de mest "fu skverk" l den bernä rke l sen att de nästan utes lutande består av taet andrahandsmater!af, fta he lt enkelt direkt avkp ierade artiklar ch pressk lipp Und ntaet skul le då va ra UFO- raden sm fta brukar inn ehå l la en de l eenprducerat mater ial Kreativitet ska l l natur! itv is uppmuntras ch det är ju lädjande att se att UFO- intresset hå l Is vid liv men persnl ien, ch i en li het med AFU:s p l icy,

14 14 skul le ja he l l re se en mera frs kn insmäss i inri ktn in hs vå ra lk&l a-förmå r Nån an l edn n att misströsta finns det dck Inte Svensk ufli har ta it ett avö rande ste framåt det senaste decenn iet ch den sm nu er si i l eken har en be+yd l i t bättre utåns - punkt än vad undertecknad ch andra hade fö r ti år sedan Håkan Blmqv ist BERT H E LSEN Thrva ld Be rthe l sen har bes l utat att LÄMNAR UFOLOG I N lämna al la uppdra ch al lt arbete inm såvä l: UFO - Sverie sm Köp ins UFO - fören in Fami ljeskä l uppes l i a bakm avhppet, sm ö r att Köp insfören i nen nu avsat s i uppdraet sm UFO - Sveries ma rknadsföri nsenhet Fö ren inen skal l ckså före UFO - Sveries riksstämma den 22 mars avöra m man ska l l kvarstå sm UFO - Sveri - es rapprtcentra l samt frtsätta att utb I l da UFO - Sveries fä l tfrskare T i l l s' vidare upprätthå l Is r-apprtfunktinen inm UF-Sverie av St i Aestad, Eski lstuna Berthe lsen km med i det aktiva UFO - Sveri e - arbetet 1973, ch var åren ri ksran i sat i nens rd förande pb6 O V I L 'L D U S T ö D J A A F U E K O N O M I s K T?? Sklcka då in denna kupn (el _ l_ e r kp ia, el ler avskrift) ti l l Ark i vet ' fö r UFO: fprskh in, bx 5046, Södertä lje? Du kan e ett enånsb idra för ' 19å0 el ler' ett visst be lpp pe r månad erle_r kvarta l Ma rke ra ckså m u vi_l l att vi skal l ski cka inbeta lnin sk rt Ja vi l l bi dra eknm iskt ti l l AFU - st i fte l sens inköp av böcker, _ tiåskri fter, kl ipp, etc 0 0 Namn : Ad ress : Pst n r : P stad res s : : re l efn : -; ' Ja vi l l bidra med (-) enånsbidra för 190, krnr _ (utöve r låneav ift 35 kr) & ( -) månads i dra under 1 0 med kr /månad ,-) k va r t a l s b"d r ra un d er_ 0 med kr -- C> Sklcka inbeta lni nskrt C> Ja behöver ej inbeta lnlnskrt O / kvarta l ' '

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1960 707 Atlantseg l i n g Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermudakappseglingen 1960. A v kapten NILS SALANDER. Sommaren 1960 var en stor havskappseglarsommar

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m

und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m r e rr Den 17 mars inleds en «ampanjvecka mot apart ~eid i Sydafrika. ISAK, Isolera Sydafrikakommitten, kräver bl a att regeringen skärper lagstiftningen mo.t svenska investeringar i Sydafrika. I Göteborg

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1959 Meddelande från Kungl. Orlogsmannasällskapet Nr 4/ 1959 Ordinarie sammanträde den 1 april 1959. ( Ctclrag ur protokoll'l l. Valel es t i Il förecl ragan el e i vetenskapsgrenen

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

I I 1111111111111' I, 11111111111, III 26243006751 SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET "HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR"

I I 1111111111111' I, 11111111111, III 26243006751 SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET Organiserad ekonomisk brottslighet Augusti 980 I I f "HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR" - en kartläggning av prostitutionen i stockholm Leif G. W. _,gers SOrl I

Läs mer

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa v v V ' LÄRJE-HED ~ 40-ÅR av bengt lampa l Arrendatorn, lantbrukaren Gustav Larsson med sin familj utanför byggnaden Lärjehed som låg på nuvarande lotterna 35 och 36. Kortet taget 1929. 2 70talet Familjen

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Övriga förändringar:... Försvarsmakten blir en myn. dighet istället för dagens loo-talet olika myndigheter. ~ Tre militärområden ersätter dagens fem.

Övriga förändringar:... Försvarsmakten blir en myn. dighet istället för dagens loo-talet olika myndigheter. ~ Tre militärområden ersätter dagens fem. HANS vann SM-guld Flygvapnet har under året begåvats med en svensk mästare - i segelflygning. Hans namn är HANS LARSSON och han är major vid F 16 i Uppsala. - Här berättar Hans lite om vad tävlingssegelflygning

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Foto: Kurt Pettersson. neral Thomas Stafford. Stafford. har längst "rymdtid".

Foto: Kurt Pettersson. neral Thomas Stafford. Stafford. har längst rymdtid. Foto: Kurt Pettersson neral Thomas Stafford. Stafford är den amerikan som har längst "rymdtid". fötterna på jorden. Han tycker att livet i FV ger all den glädje och stimu lans han behöver i När du läser

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

Standard l?adlo " Hlelon A8

Standard l?adlo  Hlelon A8 D D Standard l?adlo " Hlelon A8 AVDELNING RADIO och ELEKTRONIKSYSTEM BARKARBY SWEDEN - 1.;. DIGITALA. SYSTEU VID SPECIELIA TIJ..J...ÄMPNINGAR a.v Civilingenjör Kjell Mellberg ST.AlIDAR.D RADIO & TELEFON

Läs mer

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer