Diagram och tabeller. Läsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagram och tabeller. Läsanvisningar"

Transkript

1 Årsredovisning 1999

2 INNEHÅLL Året i sammandrag 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Koncernöversikt 6 11 Redovisning per affärsområde Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Ahlsell Bröderna Edstrand Reynolds 35 Starckjohann Finansverksamheten IT Personal Miljö Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition 49 Resultaträkningar, koncernen, med kommentarer Balansräkningar, koncernen, med kommentarer Kassaflödesanalyser, koncernen, med kommentarer Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 56 Balansräkningar, moderbolaget 57 Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse 73 Styrelse och revisorer Koncernledning 76 Femårsöversikt 77 Aktiekapital och ägarförhållanden Ekonomisk information 81 Koncernadresser 82 Trelleborgkoncernen i världen Bolagsstämma 85 Diagram och tabeller Året i sammandrag Nyckeltal, Trelleborgkoncernen 3 Koncernöversikt Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde 9 Operativa nyckeltal 10 Resultat efter full skatt per aktie samt vinstmarginal Rörelseresultat per affärsområde och kvartal 11 Kassaflödesrapport 11 Trelleborg Automotive Nyckeltal 12 Nettoomsättning och rörelseresultat 13 ROA och ROS 13 Nettoomsättning per geografisk marknad 13 Trelleborg Wheel Systems Nyckeltal 18 Nettoomsättning och rörelseresultat 19 ROA och ROS 19 Nettoomsättning per geografisk marknad 19 Trelleborg Engineered Systems Nyckeltal 22 Nettoomsättning och rörelseresultat 23 ROA och ROS 23 Nettoomsättning per geografisk marknad 23 Trelleborg Building Systems Nyckeltal 26 Nettoomsättning och rörelseresultat 27 ROA och ROS 27 Nettoomsättning per geografisk marknad 27 Ahlsell Nyckeltal 30 Nettoomsättning och rörelseresultat 31 ROA och ROS 31 Nettoomsättning per produktgrupp 31 Bröderna Edstrand Nyckeltal 33 Nettoomsättning och rörelseresultat 34 ROA och ROS 34 Nettoomsättning per produktgrupp 34 Reynolds Nyckeltal 35 Nettoomsättning och rörelseresultat 35 ROA och ROS 35 Starckjohann Nyckeltal 36 Nettoomsättning och rörelseresultat 37 ROA och ROS 37 Nettoomsättning per affärsenhet 37 Finansverksamheten Beviljade kreditfaciliteter och förfallostruktur 38 Koncernens flödesexponering 38 Nettotillgångar i utlandet 38 Bruttolåneskuld per valuta 39 Utestående valutakontrakt 39 Personal Medelantal anställda 43 Ekonomisk redovisning Resultaträkningar, koncernen med kommentarer Balansräkningar, koncernen med kommentarer Kassaflödesanalyser, koncernen med kommentarer Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 56 Balansräkningar, moderbolaget 57 Noter Femårsöversikt 77 Ekonomiska definitioner 77 Trelleborgaktien Trelleborg AB (publ) Box 153, Trelleborg Tel: , Fax: E-post: Internet: Org nr: Denna årsredovisning finns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English. Omslaget: Motorupphängning utvecklad av Trelleborg Automotive. Läsanvisningar Sifferuppgifterna inom parentes avser 1998 om inte annat anges. I november 1999 avyttrades majoriteten i Handelssektorn. Alla jämförelsesiffror för 1998 avser dock helår. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor förkortas MSEK. Årsredovisningen 1999 Årsredovisningen är satt med AGaramond och GillSans. Papper: omslag Gothic Silk 250 g och inlaga Gothic Silk Web 115 g. Trycksaken uppfyller kriterierna för Nordisk miljömärkning. Produktion: Trelleborg AB:s informationsavdelning. Grafisk form: RHR Reklambyrå AB, Malmö. Foto: Lars Davidsson, Lars Strandberg, Lars Owesson m fl. Repro och tryck: Ruter Media Group, mars 2000.

3 Trelleborg är en världsomspännade koncern i stark förvandling. Med ett industriellt och polymertekniskt kunnande inom huvudsakligen fordons- och offroadindustri, verkstads-, offshore-, kemi- samt bygg- och infrastrukturbranschen, möter vi 2000-talet. Vår bärande och gemensamma idé är lika enkel som självklar. Det handlar om att göra jobbet enklare och bekvämare för våra kunder och våra kunders kunder. Året i sammandrag 1999 Resultat efter finansnetto MSEK (616) och vinst per aktie 8:60 SEK (4:20). Resultat efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) 974 MSEK (599) och vinst per aktie (exklusive jämförelsestörande poster) 6:35 SEK (4:05). 51 procent i Handelssektorn avyttrad. Förvärv av Invensys antivibrationsverksamhet (BTR AVS) under Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Årets resultat, MSEK Räntabilitet på eget kapital efter full skatt, % 10,0 4,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 5,7 Soliditet, % 66,4 54,3 Resultat per aktie efter full skatt, SEK 8:60 4:20 Dito, exklusive jämförelsestörande poster, SEK 6:35 4:05 Resultat per aktie efter full skatt och efter full konvertering, SEK 8:30 4:20 Eget kapital per aktie, SEK 78:50 93:55 Finansiella tillgångar minus skulder vid årets utgång, MSEK Investeringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Utdelning per A- och B-aktie, SEK 3:25 1) 2:00 2) Börskurs den 31 december, B-aktien, SEK 76:50 66:00 1) För 1999 enligt styrelsens och VD:s förslag. 2) Därtill utdelades Trelleborgs innehav av stamaktier i Boliden, vilket uppgick till 0,3908 Bolidenaktie per Trelleborgaktie, motsvarande 6:45 kronor. För definitioner, se sid 77. 3

4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Koncentration och expansion Verksamhetsåret 1999 präglades av stora strukturförändringar inom ramen för Trelleborgkoncernens nya strategiska inriktning. I korthet kan ompositioneringsstrategin sammanfattas som en koncentration till och expansion av koncernens industriverksamhet med målet att nå ledande positioner inom ett antal attraktiva kund- och produktsegment. Förändringsprocessen har drivits i ett högt tempo och koncentrationsfasen av koncernen har i avgörande delar nu genomförts. Det är ett betydligt mer fokuserat Trelleborg som möter 2000-talet. I början av 1999 genomfördes en organisationsförändring med syfte att tydliggöra koncernens samtliga tillgångar. Koncernen delades in i tre sektorer: En industrisektor bestående av affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems; en handelssektor med välkända grossistföretag som Ahlsell, Bröderna Edstrand, Starckjohann och Reynolds; samt en övrigt sektor med ett större antal bolag och andra tillgångar som inte kunde definieras som kärnverksamhet. Koncernens nya strategiska inriktning som presenterades i samband med bolagsstämman i april innefattade en omgående avyttring av tillgångarna inom Sektor Övrigt, en successiv och värdeskapande avyttring av Handelssektorn och en expansion av Industrisektorn. Ompositioneringen av koncernen beräknades ta tre år att fullfölja. Avyttringar i linje med strategin Avyttringarna av tillgångarna inom Sektor Övrigt är till betydande delar genomförda. Koncernens innehav av stamaktier i Boliden delades ut till aktieägarna i samband med bolagsstämman. Under året avyttrades eller avvecklades också elgrossisten Skoogs tyska verksamhet, industrikoncernen Sorbindustrier, pappersföretaget Chapman, Trelleborg NV-SA samt innehav i BPA och PEAB. Återstående delar av sektorn är endast ett mindre antal fastigheter och metallåtervinningsföretaget Metech. Ambitionen med de återstående delarna är att avyttra dem under 2000 och därmed skapa ytterligare fritt kassaflöde. Därtill har koncernen en kort finansiell placering i form av preferensaktier i Boliden Ltd som för närvarande har ett betydande övervärde och som på ett lämpligt sätt avses avyttras under året. Den 12 november 1999 offentliggjordes också avyttringen av majoriteten (51 procent) i Handelssektorn till riskkapitalbolaget Nordic Capital. Beslutet om en avyttring hade föregåtts av en nogsam analys med värderingar av ett flertal externa konsulter. Ett antal större riskkapitalbolag visade intresse för förvärv av hela Handelssektorn samtidigt som andra intressenter visade samma intresse för delar av sektorn. Högst samlat värde erbjöd slutligen Nordic Capital. Värdet uppgick till motsvarande 6,5 miljarder kronor, varav drygt 800 miljoner återinvesterades för att motsvara 49 procent av utköpsbolaget Trenor Holding som samägs med Nordic Capital (51 procent). Genom att på detta sätt frigöra ett kassaflöde på ca 5,6 miljarder, ca 86 procent av det totala värdet, skapas en utomordentligt god plattform för vår expansion. Samtidigt får våra aktieägare ta del av 49 procent i en framtida värdestegring. Sammantaget ger dessa åtgärder den successiva och värdeskapande avyttring som avsågs i vår strategiförklaring. Försäljningen gav oss ett flertal fördelar tidigt i koncernens ompositionering. Vi uppnådde ett högt värde, 6,5 miljarder, redan första året. Försäljningen gav oss möjligheten att helt fokusera på expansionsfasen. Samtidigt får vi under en treårsperiod en jämnare intjäningsförmåga när vi nu skall expandera koncernen igen. Förvärv för ledande positioner En stor del av ledningens arbete under 1999 fokuserades på koncentrationsprocessen i koncernen. Två mindre, kompletterande, men strategiska förvärv gjordes under året. Ahlsell förvärvade den 4

5 norska VVS-grossisten Sjölie & Birch och fick därmed ett viktigt fäste på en ny marknad. Trelleborg Building Systems förvärvade det tyska tätningsprofilföretaget DIPRO Dichtungssysteme GmbH och stärkte ytterligare sin ställning som ledande profilföretag i Europa. Ett mer betydande steg i koncernens expansion togs med det avtal om förvärv av BTR AVS som tecknades i slutet av året. Trelleborg blir därmed världsledande inom antivibration för fordonsindustrin med alla de stora biltillverkarna som kunder. Avtalet är avhängigt konkurrensmyndigheternas godkännande. Verksamheternas utveckling 1999 De åtta affärsområdenas utveckling under året beskrivs i detalj på sidorna För Industrisektorn kan dock konstateras att årets försäljning till framför allt den nordamerikanska fordonsindustrin varit mycket god. En vändning för en tidigare svag efterfrågan från europeisk allmänindustri och infrastruktur noterades också under årets sista kvartal med ökad orderingång som följd. Integreringsarbetet med gjorda förvärv samt det omstruktureringsprogram som lanserades under andra kvartalet följer planen var för Handelsektorn ett konsolideringsår. Engångs- och utvecklingskostnader belastade samtliga affärsområden. En viss avmattning för Ahlsell under senare delen av året har under inledningen av 2000 återigen vänts. En svag metallprisutveckling för stålrörelsen under första halvåret har under andra halvåret bytts till stigande metallpriser och fördelaktigare leveransmix. Utsikter 2000 Utvecklingen på våra viktigare marknader har i stort samma trender för 2000 som för andra halvåret Den nordamerikanska bilindustrin hade ett utmärkt Det är rimligt att denna marknad mattas något under De flesta prognoser pekar dock på en mjuklandning och fortsatt relativt höga volymer. Den europeiska fordonsindustrin förväntas ha en liknande utveckling under 2000 mot föregående år, med relativt sett goda volymer. Vad gäller viktiga kundsegment för våra industriförnödenheter, så som materialhantering, olje- och processindustrin, inte minst på den nordamerikanska marknaden, bedöms nu efterfrågan vända uppåt igen. En relativt hög BNP-tillväxt i Skandinavien och i Europa borgar för en bättre efterfrågan och därmed högre industriproduktion vilket gynnar flertalet affärsområden. Högre lönsamhet, värdeskapande expansion Om 1999 präglades av koncentrationsarbetet i koncernen kommer 2000 att präglas av expansion och integrering. Befintlig verksamhet har en utvecklingsplan som skall stödja en långsiktigt högre lönsamhet. Här ingår det strukturprogram om 259 miljoner kronor som belastade 1999 och som till 2001 skall ge positivt resultat om 75 miljoner per år. Integreringen av det nyförvärvade BTR AVS med vår befintliga Automotiveverksamhet har redan påbörjats och skall ge resultat under de närmaste två åren med ett positivt bidrag till vinst per aktie redan i år. En ny organisation för koncernen har etablerats för att vi på ett bättre sätt skall kunna stödja en expansion av vår industriverksamhet. Den viktigaste prioriteringen är dock koncernens tillväxt. Trelleborgs industriverksamheter har genom förvärv och organisk tillväxt vuxit med i snitt ca 23 procent de senaste åren. Den organiska tillväxten är viktig för oss och vi skall fortsätta prioritera den. Av stor betydelse blir också vår fortsatta förvärvsexpansion. Vi har nu den finansiella styrkan att bygga upp eller ytterligare stärka ett antal ledande positioner inom våra kundsegment. Vi kommer att fortsätta kompletteringsförvärva till våra befintliga verksamheter samtidigt som vi ser möjligheterna till något eller några större förvärv (2 5 miljarder) per år som en rimlig expansionstakt. Program för återköp av aktier Med stor sannolikhet kommer möjligheten för svenska företag att återköpa egna aktier att realiseras under Detta kommer att innebära en betydande flexibilitet för företagen att justera den egna kapitalstrukturen. Återköp kan också användas för exempelvis optionsprogram för ledande befattningshavare, till förvärv med delvis egna aktier, bland flera andra möjligheter. Det är min och styrelsens avsikt att aktivt utvärdera de olika möjligheter som ett beslut om återköp kan ge. Styrelsen kommer därför att föreslå bolagsstämman att den ger styrelsen möjlighet att införa ett återköpsprogram omfattande upp till 10 procent av utestående aktier i linje med ett nytt lagförslag. Trelleborgaktiens utveckling Som en konsekvens av koncernens fokusering förändras också investeringsprofilen för Trelleborg. Från att ha varit ett volatilt metallföretag till att bli ett mer stabilt verkstads- och ingenjörsföretag. De olika profilerna attraherar olika investerare och omsättningen i Trelleborgaktien har under året varit högre än tidigare. Trelleborg har fått ett stort antal nya aktieägare. Kursen på Trelleborgaktien vid årets slut var 76:50 kronor, en ökning från årets början med 16 procent (10:50 kronor) jämfört med en uppgång av Veckans Affärers Totalindex på motsvarande 66 procent. Till Trelleborgs aktieägare delades ut 0,3908 stamaktier i Boliden per Trelleborgaktie, innebärande 6:45 SEK vid utdelningstillfället. Detta motsvarar ytterligare ca 10 procent värdeuppgång under innevarande år. Förutom utdelning på 2:00 SEK, har därmed Trelleborgs aktieägare haft ca 26 procent värdeförbättring under året. Den nödvändiga renodlingen av koncernen som nu genomförts, med en halvering av koncernens omsättning och en betydande överkapitalisering som följd, är svår att förena med en betydande värdeförändring på aktiemarknaden. Det är min bedömning att vi i takt med att en större och mer renodlad industrikoncern växer fram skall erhålla kapitalmarknadens erkänsla. Ledorden för detta är att vår expansion skall vara värdeskapande och ge en långsiktig god avkastning. Tack för ett spännande år Första året i Trelleborgkoncernens ompositionering har präglats av högt tempo och många förändringar. Ett stort antal människor har varit inblandade i olika skeden av både koncentrations- och expansionsfasen. Jag vill därför passa på att tacka koncernens anställda för ett gott arbete. Samtidigt vågar jag utlova ett spännande år 2000 när vi nu går in i den mer expansiva fasen av ompositioneringen. Fredrik Arp VD och koncernchef Trelleborg i februari

6 KONCERNÖVERSIKT Ny strategisk inriktning med koncentration till industriverksamheten I början av 1999, initierades en översyn av koncernens strategi. Denna resulterade i en ny strategisk inriktning för koncernen, som offentliggjordes i samband med årets bolagsstämma den 22 april. Den nya strategin innebär en koncentration till och en expansion av koncernens industriella verksamhet med inriktning på att nå ledande positioner inom valda produkt- och kundsegment för att långsiktigt maximera aktieägarvärdet. Ompositioneringen bedöms kunna genomföras inom en treårsperiod. Koncernens övergripande ekonomiska mål väntas uppnås i slutet av perioden. Avyttring av verksamheten inom Sektor Övrigt Den nya strategiska inriktningen gav hög prioritet åt avyttringen av verksamheten inom Sektor Övrigt. Återstående innehav av stamaktier i Boliden delades ut till Trelleborgkoncernens aktieägare enligt tidigare beslutad inriktning. Härigenom tillfördes aktieägarna 6:45 SEK per Trelleborgaktie. De under våren nytecknade preferensaktierna, motsvarande en placering på drygt 500 MSEK, betraktas som kort finansiell placering och motsvarade vid utgången av 1999 ett marknadsvärde på cirka MSEK. Under året avyttrades eller avvecklades inom Sektor Övrigt därtill den tyska delen av Skoogs verksamhet, Sorb Industrier, Chapman, Trelleborg NV-SA i Belgien samt aktieinnehaven i BPA och PEAB. Fastighetsbeståndet i Trelleborg överfördes till Industrisektorn från början av år 2000 från att tidigare ha varit uthyrt internt. Inom sektorn kvarstår nu endast ett mindre antal rörelsefrämmande fastigheter, Strategisk inriktning Mål inom tre år Ompositioneringen av koncernen klar Lönsamhetsmål Räntabilitet på eget kapital 15 procent Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwillavskrivning 15 procent Skuldsättningsgrad procent Ökat kassaflödesfokus samt metallåtervinningsföretaget Metech i USA. Utförsäljningen har skapat ett betydande positivt kassaflöde under året. Försäljning av Handelssektorn Den nya strategin innebar att Handelsverksamheten skulle avyttras. Efter en ingående analys beslöts under hösten om en försäljning av 51 procent av en omstrukturerad Handelskoncern till Nordic Capital. Omstruktureringen innebar skapande av fyra handelsverksamheter baserat på Ahlsell, Bröderna Edstrand, Starkki och Reynolds. Starckjohann delades upp efter avyttringen av bilförsäljningsverksamheten, dels till Ahlsell (LVI-Tukku) dels Bröderna Edstrand (Starckjohann Steel) och slutligen byggmaterialkedjan Starkki. Avyttringen av 51 procent av Handelssektorn redan i slutet av 1999 innebär ett flertal fördelar för koncernen. Prisnivån för verksamheten måste bedömas som tillfredsställande vid jämförelse med likartade försäljningar i Norden, och koncernen har samtidigt möjlighet att få del i vidare värdetillväxt med en begränsad insats. Koncernens resurser kan därefter i hög grad både finansiellt och managementmässigt koncentreras till expansionsfasen inom Industrisektorn. Delägarskapet ger en viss hjälp att överbygga den låga resultatkapaciteten innan expansionsfasen får fullt genomslag. Renodlingen i stort genomförd Utförsäljningen av huvuddelen av Sektor Övrigt och aktiemajoriteten i Handelsverksamheten har dels skapat en stark balansräkning, dels möjliggjort en organisation helt inriktad på expansionen av 6

7 Industriverksamheten, se sid 8. Kapitalbindningen i industrifrämmande verksamhet är begränsad. Expansion och förstärkning av Industriverksamheten Tillväxtfasen har initialt inneburit en översyn av de berörda affärsområdenas strategier och en omfattande analys av marknad och konkurrenter. Förvärvsobjekt har analyserats med utgångspunkt från de viktigaste kundsegmenten, dels inom befintliga produktområden, dels inom nya sådana. Denna process förfinas successivt samtidigt som prioriterade objekt kommer i direkt förvärvsfas. Efter avyttringen av Handelssektorn och målsatt skuldsättningsgrad, har koncernen en finansiell kapacitet på cirka 15 miljarder SEK för förvärv. Vid utvärdering av tänkbara expansionsobjekt används en modell som åskådliggörs i figur nedan. Genom att kombinera kon- Modell över expansion Kundsegment och en definierad produktgrupp Kriterium Tillväxt Kritisk massa Mervärde Finansiella mål Kompetens inom koncernen Trelleborgkoncernens ledande marknadspositioner Europa USA Globalt Automotive antivibration 1) Industri antivibration 1) Bromsshims Konsumentprofiler 1 Lantbruksdäck 3 Solida däck Industrislang 1 Industrislang Distribution 1 Tätskikt 1 1) Efter förvärvet av BTR AVS cernens kompetens med etablerade kundsegment och de viktiga kriterierna, sker en urvalsprocess som styr mot gynnsamma förvärvsobjekt och därmed förbättringar för långsiktig god lönsamhet i koncernen. I slutet av året tecknades avtal om förvärv av BTR AVS. Genom detta förvärv blir Trelleborgkoncernen världsledande inom en intressant komponenttillverkning till bilindustrin, se vidare sid 16*. I tabell ovan framgår koncernens bedömda marknadspositioner inom flera av de viktigaste produktsegmenten. Program för återköp av aktier Den nya möjlighet som lagstiftningen väntas medge att återköpa upp till 10 procent av aktiestocken, kan utnyttjas för att stödja koncernutvecklingen och till exempel för att på ett effektivt sätt hantera önskvärda optionsprogram för ledande befattningshavare. Skulle den planerade expansionsfasen bli svårare att genomföra än planerat kan ytterligare återköp, alternativt inlösen bli aktuellt. Utdelningspolitik Det är fortsatt styrelsens uppfattning att utdelningen långsiktigt bör motsvara omkring en tredjedel av årets vinst. * Villkor för affärens genomförande är berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilket förväntas under februari

8 KONCERNÖVERSIKT En ny koncernorganisation som stöder koncernens Den strategi som lades i samband med bolagsstämman 1999 stakade ut en väg mot en koncentration till och expansion av koncernens industriella verksamhet. I koncentrationsfasen har tillgångarna inom Sektor Övrigt till större delar avyttrats och därtill har en försäljning av majoriteten i Trelleborgs handelsverksamhet avslutats. För att optimera de personella resurserna och skapa förutsättningar för en bättre fokusering på den förvärvsdrivna tillväxten har en ny koncernorganisation tagits fram. Trelleborgkoncernen är nu organiserad i fyra affärsområden som i sin tur består av Handel 49 % Metech 100% Trelleborg Automotive expansion Koncernledning: VD & koncernchef: Fredrik Arp* Vice VD & stf koncernchef: Hans Porat* CFO: Jan Björck* Chef för koncernstab Personal: Sören Andersson* Chef för koncernstab Juridik: Lars Wallenberg* Chef för koncernstab Ekonomi: Gertrud Andersson Chef för koncernstab Information: Mikael Byström Chef för koncernstab Skatter och koncernstruktur: Claes Jörwall Koncernchef & VD Stf koncernchef & vvd Trelleborg Wheel Systems ett antal affärsenheter och produktområden. Den operativa organisationen sammanfaller inte med den juridiska. Affärsområdena har ett helhetsansvar för utveckling, produktion, kvalitet och marknadsföring med tillgång till koncernens samlade kompetens och resurser. Den nya organisationen är mer fokuserad och medger ett tydligare samspel mellan stabsfunktioner och linjefunktioner samtidigt som organisationen ytterligare anpassas till koncernens expansion. Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars Trelleborg Engineered Systems Chef för koncernstab Finans: Lars Olof Nilsson VD Trelleborg Automotive: George Caplea VD Wheel Systems: Anders Pettersson VD Engineered Systems: Georg Brunstam VD Trelleborg Building Systems: Peter Suter Koncernstaber Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma funktioner: Miljö: Torbjörn Brorson IT: Christer Kjörning (T o m ) Affärsutveckling : Åke Järnblad *) Executive Committee Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning 1999 uppgick till MSEK (25 041). Nedgången beror på avyttringar dels av huvuddelen av Sektor Övrigt under året, dels av 51 procent i Handelssektorn den 30 november Koncernens Industrisektor ökade sin omsättning med 12 procent till MSEK, huvudsakligen genom nyförvärv men också genom organisk tillväxt inom affärsområdet Trelleborg Automotive. Resultat Rörelseresultatet för koncernen uppgick till MSEK (736). Jämförelsestörande poster uppgick till netto 576 MSEK. Avyttringen av 51 procent i Handelssektorn gav en vinst på 950 MSEK. Tidigare under året avyttrade enheter inom Sektor Övrigt, främst aktier i BPA och Sorb Industri, har givit en vinst på ca 300 MSEK. Reservationer för omstruktureringsprogrammet inom Industrisektorn på 259 MSEK, nedskrivning av fastigheter 210 MSEK, avvecklingskostnader inom Sektor Övrigt 170 MSEK, samt övriga omstruktureringsposter på 35 MSEK ingår i jämförelsestörande poster. Koncernens finansnetto uppgick till 1 MSEK. Resultatet har påverkats positivt av valutakursvinster. Kassainflödet i samband med försäljningen av 51 procent av Handelssektorn gav ett positivt finansnetto under december månad. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK (616). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick 1999 års resultat till 974 MSEK jämfört med 599 MSEK 1998, en resultatförbättring med ca 63 procent. Årets skattekostnad uppgick till 543 MSEK, varav 316 MSEK är hänförliga till avyttringen av majoriteten i Handelssektorn. Betald skatt uppgick till drygt 100 MSEK. Årets nettoresultat blev MSEK (492), motsvarande 8:60 kronor per aktie. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick årets nettoresultat till 746 MSEK, motsvarande 6:35 kronor per aktie. Koncernens finansiella nettotillgångar uppgick till MSEK ( 3 287). Av förändringen är MSEK beroende på avyttringar av enheter, främst 51 procent i Handelssektorn, som påverkade nettoskuldsättningen med MSEK. Det operativa kassaflödet blev MSEK 8

9 (292). Det kassamässiga rörelseöverskottet, dvs rörelseresultat efter återläggning av avskrivningar uppgick till MSEK (1 540). Bruttoinvesteringarna uppgick till 811 MSEK. Vid SPP:s fördelning av dess överskottsmedel har ca 200 MSEK tilldelats koncernens nuvarande enheter. SPP har ännu ej deklarerat på vilka villkor och när dessa medel blir tillgängliga. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 66,4 procent (54,3). Eget kapital per aktie uppgick vid årets utgång till 78:50 kronor. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,0 procent (4,5). Koncernens innehav av stamaktier i Boliden utdelades till aktieägarna enligt beslut på 1999 års bolagsstämma. Industrisektorn Industrisektorns nettoomsättning ökade med 12 procent till MSEK (7 745), huvudsakligen genom nyförvärv. Rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till 605 MSEK (554). Försäljningen gentemot framför allt den nordamerikanska fordonsindustrin har varit mycket tillfredsställande. En vändning för den tidigare svaga efterfrågan från europeisk allmänindustri och infrastruktur har noterats under årets sista kvartal. Integrationsarbetet med gjorda förvärv samt lanserat omstruktureringsprogram följer planen. Omstruktureringsprogrammet har belastat koncernens resultat med 259 MSEK under året och förväntas ge en positiv resultateffekt på ca 75 MSEK per år från år I slutet av året tecknade koncernen avtal om förvärv av antivibrationsverksamheten BTR AVS, som omsätter ca MSEK och har drygt anställda vid sjutton tillverkningsenheter i sju länder. Genom förvärvet blir Trelleborg världsledande inom antivibration till fordonsindustrin samt till avancerade industriella applikationer*. Trelleborg Automotive Den nordamerikanska bilmarknaden ökade med 10 procent under Den europeiska bilmarknaden har vuxit med 2,5 procent under året. Mexiko och Brasilien är intressanta potentiella marknader på personbilssidan och tunga fordon. Nettoomsättningen ökade till MSEK (2 219) beroende på den starka marknaden i Nordamerika. Rörelseresultatet för 1999 uppgick till 247 MSEK (222). Trelleborg Automotive hade en organisk tillväxt på ca 10 procent. Affärsenheterna Automotive Americas och Laminates visar bra resultat med bra orderingång och god lönsamhet. Inom affärsenheten Automotive Europe pågår en omstrukturering från många små till ett färre antal större produktionsenheter. Trelleborg Wheel Systems Marknaden för lantbruksdäck har varit svag under året. Trots detta har affärsområdet ökat sina marknadsandelar. Det nyutvecklade radial traktordäcket TM800 har mottagits positivt av marknaden. Nettoomsättningen ökade till MSEK (2 168). Rörelseresultatet uppgick till 171 MSEK (127). Resultatökningen är hänförbar till förvärvet av Pirellis lantbruksdäcksdivision. Efterfrågan på solida däck för gaffeltruckar var svag i Europa i början av året men har återhämtat sig. I Nordamerika är utvecklingen fortsatt stark. Utvecklingen har varit positiv både i Sydostasien och Sydamerika. Integrationen Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Övrigt Industrisektorn Ahlsell Bröderna Edstrand Reynolds Starckjohann Övrigt 8 Handelssektorn 2) Sektor Övrigt Koncernposter Boliden 244 Jämförelsestörande poster Eliminering Koncernen totalt ) Inklusive andelar i intressebolag. 2) Handelssektorn t o m november av den av Pirelli förvärvade lantbruksdäcksdivisionen är genomförd med etablering av nya marknadsbolag i Europa. Trelleborg Engineered Systems 1999 har kännetecknats av svag efterfrågan på industriförnödenheter samt en minskning av antalet projekt inom olje-, offshore- och infrastruktursektorn. En viss förbättring av efterfrågan märktes i slutet av året. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 627). Rörelseresultatet blev 62 MSEK (115). Minskningen beror på lägre försäljning inom samtliga affärsenheter förutom Technical Laminates. Industrislangsverksamheten uppvisade trots betydande kostnadsreduktioner vikande resultat på grund av prispress och lågt kapacitetsutnyttjande. Som en del av strukturprogrammet sker en successiv överflyttning av delar av tillverkningen i Trelleborg till anläggningen i Frankrike. Antalet anställda minskar i båda fabrikerna samtidigt som ett investeringsprogram för högre effektivitet pågår i den franska tillverkningsenheten. Strukturprojekten beräknas ge full effekt år * Villkor för affärens genomförande är berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilket förväntas under februari

10 KONCERNÖVERSIKT Operativa nyckeltal Genomsnittligt Rörelsemarginal Avkastning på sysselsatt sysselsatt kapital, MSEK (ROS), % 1) kapital (ROA), % 1) Trelleborg Automotive ,0 9,4 17,3 16,7 Trelleborg Wheel Systems ,2 5,9 11,0 10,8 Trelleborg Engineered Systems ,5 4,4 5,0 9,8 Trelleborg Building Systems ,3 11,4 19,0 22,0 Övrigt Industrisektorn ,6 7,0 12,0 12,7 Ahlsell ,1 4,9 15,6 19,1 Bröderna Edstrand ,9 3,7 25,2 21,8 Reynolds ,6 0,9 8,2 4,1 Starckjohann ,7 3,0 7,1 9,0 Övrigt 6 15 Handelssektorn 2) ,3 3,6 11,6 13,2 Sektor Övrigt ,5 2,2 2,4 Koncernposter Boliden Koncernen totalt ,9 3,6 9,4 5,7 1) Exklusive jämförelsestörande poster, för definition se sid 77. 2) Handelssektorn t o m november skedde en viss avmattning. Denna trend har dock brutits under början av år Integrationen av Skoogs eldivision har slutförts under året, vilket har medfört betydande kostnader av engångskaraktär. Under fjärde kvartalet förvärvades den norska VVS-grossisten Sjölie & Birch. Etableringen i Danmark följer planen medan avvecklingen av den polska VVS-verksamheten blivit kostsammare än beräknat. Ahlsell är därmed etablerad i samtliga nordiska länder i Finland via LVI- Tukku, som sedan december 1999 är ett dotterbolag till Ahlsell. Nettoomsättningen för perioden januari november 1999 uppgick till MSEK (5 342)*. Rörelseresultatet för samma period blev 210 MSEK (260). Den spanska verksamheten har visat en positiv utveckling medan uppbyggnadsfasen av den mexikanska verksamheten haft betydande störningar. Verksamheten inom tekniska rullar till biljetthanteringssystem har haft en positiv utveckling. Trelleborg Building Systems Efterfrågan på den svenska byggmarknaden har ökat medan utvecklingen på övriga Resultat efter full skatt per aktie och vinstmarginal SEK % År Resultat efter full skatt, SEK Vinstmarginal, % europeiska marknader varit fortsatt avvaktande. Bitumenbaserade tätskiktsprodukter har haft en god tillväxt och har tillsammans med förvärvet av tätskiktstillverkaren Trebolit skapat en rationell produktionsstruktur och förbättrad lönsamhet. Genom förvärvet av DIPRO Dichtungssysteme GmbH har affärsområdet stärkt sin ställning som den ledande leverantören till europeisk byggrelaterad industri. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 178). Rörelseresultatet blev 142 MSEK (135). Under året har kostnader för marknadssatsningar i Tyskland och utveckling av nya produkter belastat årets rörelseresultat. Handelssektorn Som ett led i koncernens strategiska inriktning avyttrades i november 51 procent i Handelssektorn. Avyttringen gav en realisationsvinst uppgående till 950 MSEK och ett kassaflöde på MSEK. Ahlsell Ahlsell hade under årets tre första kvartal en god tillväxt. Under fjärde kvartalet Bröderna Edstrand Under andra halvåret 1999 har stål- och metallpriserna stigit, vilket resulterat i ett förbättrat resultat. Satsningen i Baltikum fortgår planenligt. Sedan december 1999 ägs finska Starckjohann Steel av Bröderna Edstrand. Tillsammans utgör enheten Europas största oberoende stålgrossist. Nettoomsättningen januari november 1999 uppgick till MSEK (2 328). Rörelseresultatet för samma period blev 81 MSEK (85). Reynolds Marknadssituationen har förbättrats i Frankrike medan den engelska marknaden är fortsatt svag. Nettoomsättningen perioden januari november 1999 uppgick till MSEK (1 054). Rörelseresultatet för samma tid blev 16 MSEK (9). Starckjohann Under året har Starckjohanns autoverksamhet avyttrats. Byggmaterialhandeln i Starkki, som under de tre första kvartalen hade en svag utveckling, ökade under de * Samtliga jämförelsetal för Handelssektorn avser helåret

11 sista månaderna av året och är nu i takt med förväntningarna. Under sista kvartalet slutfördes inom Starckjohann Steel en investering i ett nytt stålservicecenter. Inkörningen löper väl och fullt kapacitetsutnyttjande planeras under år LVI- Tukku har haft en bra utveckling av omsättningen. Sedan december 1999 är Starkki ett självständigt bolag, Starckjohann Steel har sålts till Bröderna Edstrand och kvarvarande verksamhet i Starckjohann-koncernen inklusive LVI- Tukku har avyttrats till Ahlsell-koncernen. Nettoomsättningen för januari november 1999 uppgick till MSEK (6 068). Rörelseresultatet för samma period blev 144 MSEK (182). Sektor Övrigt Nettoomsättningen sjönk kraftigt på grund av genomförda avyttringar och uppgick till MSEK (2 596). Avyttringen av enheterna inom Sektor Övrigt har skett planenligt. Rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (46). Avyttringen av enheterna har givit ett kassaflöde på 919 MSEK. Rörelseresultat per affärsområde och kvartal 1), 1999 MSEK jan mar apr jun jul sep okt dec Helår (1998) Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Övrigt Industrisektorn Ahlsell Bröderna Edstrand Reynolds Starckjohann Övrigt Handelssektorn 2) Sektor Övrigt Koncernposter Boliden 244 Jämförelsestörande poster Koncernen totalt ) Inklusive andelar i intressebolag. 2) Handelssektorn t o m november Kassaflödesrapport 1999 Resultat exklusive Av- Brutto- Övrig förändring Summa operativt intressebolag och skrivningar investeringar i sysselsatt kassaflöde MSEK jämförelsestörande poster kapital Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Övrigt Industrisektorn Ahlsell Bröderna Edstrand Reynolds Starckjohann Övrigt Handelssektorn 1) Sektor Övrigt Koncernposter Operativt kassaflöde Förvärvade enheter 387 Avyttrade enheter Utdelning till aktieägarna 235 Övrigt (finansiella transaktioner, strukturposter, skatter etc) 354 Förändring finansiella nettotillgångar/skulder ) Handelssektorn t o m november

12 INDUSTRISEKTORN TRELLEBORG AUTOMOTIVE Ökad kundanpassning och teknikutveckling stödd på god lönsamhet Affärsområdeschef: George Caplea God lönsamhet i affärsområdet som helhet har under året tillåtit en kraftfull omstrukturering av verksamheten i Europa, mot kundnära produktutveckling stödd på egna tekniska resurser. Affärsområdets position gentemot sina kunder har förstärkts, inte minst i Europa. Genom samverkan mellan försäljningscentrat i Frankfurt och affärsområdets tekniska utvecklingscentra Verksamhetsbeskrivning Trelleborg Automotive är en ledande global leverantör till världens fordonstillverkare, med fokus på kundbehov, global närvaro, partnerskap och effektivitet. Organisation Affärsområdet är verksamt inom utveckling, produktion och försäljning av antivibrationssystem och ljudabsorberande produkter för bromsar. Verksamheten är organiserad i tre affärsenheter; Automotive Americas och Automotive Europe (samt Automotive Asia*), som huvudsakligen arbetar inom vibrationsområdet, samt Laminates (and Standard Products*) som arbetar med eliminering av broms- och strukturljud i fordon. Inom Laminates finns också specialprodukter som gummigolv, vägtejp och Fillite fyllnadsmedel. Affärsområdet har försäljningscentra i Detroit, Frankfurt och Trelleborg samt tekniska centra i South Haven (Michigan, USA), Trelleborg och Kalmar. Affärsområdesledningen finns i South Haven, USA. har nya kontrakt tecknats på utveckling av prototyper inom antivibrationsområdet. Intensivt utvecklingsarbete pågår i alla affärsområdets tekniska centra för att leverera allt mer sofistikerade lösningar till de bil- och lastbilsmodeller som nu är under framtagning hos Trelleborg Automotives kunder. Uppgraderingen av affärsområdets kompetens i Europa har under 1999 resulterat i tillverkningskontrakt på fjäderbensdämpning till en av Volkswagens globala plattformar, som används för produktion av olika bilmodeller på flera kontinenter. Trelleborg Automotives fortsatt starka ställning på den nordamerikanska marknaden har gjort det möjligt för den amerikanska affärsenheten att dra nytta av fusionen mellan Daimler och Chrysler. Fjädersäten utvecklade av Trelleborg Automotive Americas till den nya modellen av Chrysler Voyager, kommer år 2000 att tillverkas även av Automotive Europe för leverans till DaimlerChryslers sammansättningsfabrik i Österrike. Under året har affärsområdet också för första gången, i allians med det stora underleverantörsföretaget Delphi, tecknat kontrakt på ett komplett system med motorupphängningar till Ford USA. Ordern inkluderar upphängningar med hydraulisk dämpning, vilket innebär ett steg in på ett nytt teknikområde. Genom Fords köp av Volvo Personvagnar finns möjlighet för affärsområdet att vinna insteg med samma system på den europeiska marknaden. Omstruktureringen av Automotive Europe innebär att de europeiska tillverkningsenheterna nu helt koncentrerar sig på effektivisering av produktionsprocessen och kostnadskontroll, en organisationsform som redan är genomförd i Automotive Americas. Automotive Europes Nyckeltal / Trelleborg Automotive Nettoomsättning, MSEK Andel av koncernens nettoomsättning, % 10,4 8,9 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % (ROS) 9,0 9,4 Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROA) 17,3 16,7 Investeringar i anläggningar, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Medelantal anställda Produktion i USA, Mexiko, Brasilien, Tyskland, Spanien, Sverige, Norge och Storbritannien. * Efter förvärvet av BTR AVS. 12

13 Trelleborg Automotive designar och utvecklar antivibrationssystem och fordonskomponenter till världens fordonsindustri. På sidan 12 syns ett fjädersäte som tagits fram i samarbete med DaimlerChrysler. försäljnings- och produktutveckling, liksom prissättning och inköp, leds från huvudkontoret. I april 1999 togs affärsområdets nya tekniska centrum i Trelleborg i bruk. Investeringar i ny teknik har skett kontinuerligt under året och en rad lovande utvecklingsprojekt, i nära samarbete med olika kunder, pågår. De långa ledtiderna gör dock att det normalt dröjer två till tre år innan nyutvecklade komponenter kan omvandlas till kommersiella order. Laminates fortsätter att upprätthålla sin världsledande position inom ljudabsorberande bromsbelägg. Affärsenhetens produkter monteras idag på varannan nybyggd bil i Europa och man är också ledande i utvecklingen av testmetoder i laboratoriemiljö för att lösa ljud och vibrationsproblem i fordon. Under året har DuruLam lanserats, ett nytt material med breda tillämpningar, utvecklat vid Laminates tekniska centrum i Kalmar. Med produkter tillverkade i DuruLam material kan affärsenhetens kunder på ett nytt sätt dämpa ljud och vibrationer vid källan, innan de sprider sig in i den övriga konstruktionen. Affärsområdets omsättning uppgick till MSEK (2 219) och rörelseresultatet till 247 MSEK (222). Marknad Trelleborg Automotive verkar i en bransch med många aktörer. Bil- och lastbilsförsäljningen är avhängig av konjunkturutvecklingen var överlag ett bra år för de stora tillverkarna i USA och Europa, med stark försäljning och god lönsamhet. Nettoomsättning och rörelseresultat ROA och ROS Nettoomsättning per geografisk marknad Nettoomsättning Rörelseresultat ROA ROS Asien 2 % Övriga 6 % lv lv Nettoomsättning, rullande 12 mån, MSEK Rörelseresultat, rullande 12 mån, MSEK lv lv Nord- och Sydamerika 49 % Europa 43 % ROA, rullande 12 månader, % ROS, rullande 12 månader, % 13

14 INDUSTRISEKTORN TRELLEBORG AUTOMOTIVE Vid affärsområdets tekniska centra i Europa och USA utförs avancerat test- och utvecklingsarbete. I USA fortsätter försäljningen av minivans och SUV:s (Sport Utility Veichles) att öka så att de nu står för nästan hälften av all nybilsförsäljning. Detta har gynnat Automotive Americas som har en stark position i detta marknadssegment. Branschen präglas också av kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete där allt större del läggs ut på underleverantörerna. Antalet högutbildade ingenjörer tenderar att minska hos de stora biltillverkarna medan de ökar hos underleverantörerna, så också hos Trelleborg Automotive. Under 1999 har trenden med sammanslagningar inom bilindustrin fortsatt. Fords köp av Volvo Personvagnar, Renaults köp av Nissan och sammanslagningarna av Daimler/Chrysler (1998) och BMW/Rover är tydliga exempel. Detta förstärker tendensen att tillverkarna allt mer inriktar sig på ett begränsat antal globala plattformar, som används för tillverkning av ett stort antal modeller i olika delar av världen. På motsvarande sätt sker sammanslagningar bland systemleverantörerna. TRW/ Lucas och Deplhi/Daewoo är två exempel på kunder till affärsområdet som gått samman. Trelleborgs förvärv av BTR AVS samt sammanslagningen av Standard Products och Cooper är exempel på fusioner bland komponenttillverkarna. Trots dessa strukturförändringar präglas underleverantörsledet fortfarande av ett stort antal aktörer och är i fortsatt behov av strukturering och konsolidering. Nya produkter Fjäderbensdämpare till en av Volkswagens globala plattformar, motorupphängningssystem till Ford samt fjädersäten och länkarmar till två plattformar utvecklade av Daimler/Chrysler är exempel på nya antivibrationsprodukter som lanserats under året. Affärsenheten Laminates har påbörjat marknadsföringen av DuruLam materialet. Alla enheter inom Trelleborg Automotive är kvalitetscertifierade enligt QS 9000 eller VDA 6.1. Affärsområdet har etablerat ett starkt internt program för ständiga förbättringar som kallas CIP 3 (Continuous Affärsområdet är ledande i utveckling av testmetoder för att lösa vibrationsproblem i fordon. improvements; People, Process, Product). Kvalitetssystemet TQM (Total Quality Management) är baserat på att möta följande mål; nollfelstolerans, att förebygga i stället för att upptäcka fel, samt överlägsen kundservice. Affärsområdet har förbundit sig att involvera all personal i denna process. Strategi och inriktning Trelleborg Automotive strävar efter att bli en allt värdefullare utvecklingspartner för sina kunder. Ökat samarbete med underleverantörer, globala plattformar och sammanslagningar mellan såväl de stora biloch lastbilstillverkarna som bland systemleverantörerna skapar en miljö med många möjligheter. Stödd på kostnadseffektiva och inom sina 14

15 områden världsledande produktionsanläggningar, innovativa utvecklingscentra och en försäljningsorganisation med förmåga att gripa in tidigt i kundernas utvecklingsarbete, kan affärsområdet stärka sina positioner genom organisk tillväxt. Samtidigt blir storlek en allt mer avgörande faktor. Den tre- till fyrdubbling av affärsområdets omsättning som varit en uttalad målsättning har nu till stora delar förverkligats genom förvärvet av BTR AVS 1). Den kraftigt ökade omsättningen lägger grunden för kontinuerlig uppgradering av de tekniska utvecklingsresurserna. Förvärvet av BTR AVS ligger väl i linje med affärsområdets avsikt att växa till en leverantör verksam inom hela antivibrationsområdet, både vad gäller produktsortiment och marknadsnärvaro. Trelleborg Automotive har prioriterat att växa med systemlösningar för fordonens motor/drivlina och att etablera sig på den asiatiska marknaden, målsättningar som i mångt och mycket nås genom integrationen av BTR AVS. Affärsenheten Laminates har som inriktning att stärka sin position på marknader utanför Europa. Arbetet med att utveckla alternativa och innovativa lösningar för akustiska problem fortsätter. Stor kritisk massa, teknikledande och kundnära produktutveckling samt global marknadstäckning, med en stark position även i Asien, kvarstår som affärsområdets strategiska inriktning. Trelleborg Automotive kommer noggrant att värdera alla möjligheter att ytterligare stärka sin ställning som världens ledande leverantör av antivibrationsprodukter. Affärsenhetschefer 2) : Automotive Americas: Mark Brooks Automotive Europe: Bob Morgan Automotive Asia: Bob Carper (Bob Trivedi) Laminates & Standard Products: George Caplea 1) Villkor för affärens genomförande är berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilket förväntas under februari ) Efter förvärvet av BTR AVS. Tillverkning vid Trelleborg Automotives anläggning i Kalmar. 15

16 Efter förvärvet av BTR AVS i mars 2000: Världens ledande leverantör av antivibrationsprodukter till fordonsindustrin Förvärvet av brittiska BTR AntiVibration Systems (BTR AVS) har en rad positiva effekter för Trelleborg Automotive och för Trelleborgskoncernen i sin helhet*. Förvärvet innebär bland annat att: Trelleborgskoncernen tredubblar sin omsättning inom segmentet antivibrationssystem till fordonsindustrin till drygt sex miljarder SEK. Trelleborg Automotive blir världens ledande tillverkare inom antivibrationsområdet, med sexton procent av världsmarknaden och en stark position i såväl Europa som Nordamerika. Trelleborg Automotive kan erbjuda ett komplett produktsortiment, omfattande alla viktiga applikationer för fordonsindustrin. Affärsområdet tillförs nytt, avancerat systemkunnande inom bland annat hydrauliska dämpare och motorupphängningar. Trelleborg Automotive får fotfäste på viktiga tillväxtmarknader i Kina och Indien. Global närvaro BTR AVS har två tredjedelar av sin omsättning i Europa och knappt en tredjedel i USA. Detta utgör ett utmärkt komplement till Trelleborg Automotives hittillsvarande verksamhet, som haft sin starkaste ställning i Nordamerika. Försäljningsmässigt blir Trelleborg Automotive nu lika stora i Europa som i Nordamerika. Affärsområdet tillförs också BTR:s teknik- och utvecklingscentrum Höhr- Grenzhausen, några mil utanför Frankfurt i Tyskland. Teknikcentrat är ett av de mest avancerade i Europa, bland annat när det gäller att mäta vibrationer och ljudalstring hos enskilda komponenter, sammanbyggda komponenter och komponenter monterade i fordon. Teknikcentrat i Höhr- Grenzhausen förbättrar affärsområdets möjligheter att, på ett tidigt stadium i utvecklingen av nya bilmodeller, arbeta fram systemlösningar i nära samarbete med Europas största biltillverkare. Inte minst gäller detta för dämpare och fästen för motorrum och drivlina, där de största vibrationerna uppstår. Trelleborg Automotive kan nu erbjuda sina kunder motorfästen och systemlösningar för motorrum/drivlina grundade på den senaste hydraultekniken. Tillsammans med Trelleborg Automotives försäljningscentrum i Frankfurt förstärker detta väsentligt affärsområdets marknadsposition. Teknikcentret i Höhr-Grenzhausen inriktas mot utvecklingsarbete för personbilsindustrin, medan teknikcentret i Trelleborg får huvudansvar för utvecklingen av antivibrationssystem för lastbilar och för industriell antivibration. Förvärvet ger Trelleborg Automotive betydligt förbättrade resurser till teknikutveckling. Stärkt marknadsposition Förvärvet av BTR AVS för med sig kraftigt förbättrade marknadspositioner även inom 16 * Villkor för affärens genomförande är berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilket förväntas under februari 2000.

17 BTR AVS:s teknik- och utvecklingscentrum i Höhr-Grenzhausen är ett av de mest avancerade i Europa, bland annat när det gäller att mäta vibrationer och ljudalstring i fordon. området industriell antivibration, som omfattar dämpning av motorer, pumpar, kompressorer etc. i olika industriella tillämpningar. Affärsområdet har hittills haft en stark position i Sverige och börjat ta marknadsandelar i övriga Europa. Med en femdubbling av omsättningen till sammanlagt cirka 500 MSEK är affärsområdet nu marknadsledande i Europa och den näst största leverantören i USA. De två företagen, Trelleborg Novibra och BTR Metalastik, får tillsammans ett mycket attraktivt produktsortiment, en i det närmaste heltäckande marknadsorganisation i Europa och förbättrade möjligheter till kundanpassade systemlösningar. Förberedelser har gjorts för att starta integrationen av BTR AVS så snart berörda konkurrensmyndigheter givit sitt godkännande. Redan efter ett år beräknas positiva synergieffekter uppnås medan en full integration av de nya verksamheterna beräknas ta cirka två år. Ökad teknikutveckling En av de väsentligaste effekterna av förvärvet är att den kraftiga omsättningsökningen ger betydligt förbättrade resurser till teknikutveckling. Liknande skaleffekter uppnås inom administration, inköp och tillverkning. Inom Trelleborg Automotive Europe pågår ett viktigt strukturprogram, där centrala ledningsfunktioner som inköp, försäljning, prissättning och produktutveckling förs över till huvudkontoret, medan de olika tillverkningsenheterna helt inriktas på kostnads- och kvalitetskontroll samt leveranssäkerhet. Sammantaget är förvärvet av BTR AVS en ur flera aspekter optimal komplettering, breddning och förstärkning av Trelleborg Automotives verksamhet. För Trelleborgskoncernen som helhet är förvärvet ett uttryck för att koncernens omvandling till en avancerad, global industrikoncern fortsätter i högt tempo. Cirka hälften av koncernens omsättning är nu knuten till fordonsindustrin med tonvikt på personbilar, där världsmarknaden befinner sig i tillväxt. Efterfrågan på antivibrationsprodukter beräknas samtidigt växa snabbare än den totala bilmarknaden. Moderna fordon blir i allt högre utsträckning en plattform för olika former av mobil kommunikation, med höga krav på inte minst den akustiska miljön. Detta ökar behovet av avancerade system för ljud- och vibrationsdämpning. 17

18 INDUSTRISEKTORN TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS Framgångsrik integration av Pirellis lantbruksdäcksdivision Affärsområdeschef: Anders Pettersson Året har präglats av en framgångsrik integration av Pirellis lantbruksdäcksdivision. Den införlivades 1998 genom bildandet av ett joint-venture bolag med Pirelli, där Trelleborg äger 60 procent och Pirelli 40 procent. Efter integrationen är Trelleborg Wheel Systems Europas tredje största tillverkare av lantbruksdäck. Sex nya marknadsbolag i Italien, England, Benelux, Spanien, Tyskland och Frankrike har öppnats och hela affärsområdets marknadsorganisation har konsoliderats och effektiviserats. Trelleborg Wheel Systems är nu den enda producent som kan erbjuda ett fullständigt produktsortiment för däckhandlare och distributörer riktade mot ersättningsmarknaden för traktorer och Verksamhetsbeskrivning Trelleborg Wheel Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta hjulsystem för skogs- och lantbruksmaskiner samt truckar och annan materialhanteringsutrustning. andra lantbruksmaskiner (off-road fordon). Ytterligare synergieffekter i distributionsoch försäljningsledet är att vänta. I produktionsenheten i Tivoli utanför Rom, Italien, genomförs ett investeringsprogram på 120 MSEK för att modernisera, utveckla och effektivisera tillverkningen av lantbruksdäck. Inom solida industridäck är affärsområdet världens ledande leverantör med över 20 procent av den globala marknaden och med särskilt stark position i USA och Europa. I Asien och Latinamerika är marknadsandelarna lägre. Mot denna bakgrund är det avtal som under året ingicks med Port of Singapore Authority (PSA), en betydande framgång. Genom avtalet är Trelleborg Wheel Systems ensamleverantör av solida industridäck och hjulsystem till hamnmyndighetens fordon. PSA driver världens största containerhamn och transporterar inom hamnområdet över tio miljoner containrar årligen. Under 1999 fick Trelleborg Wheel Systems utmärkelsen som bästa leverantör till Nacco, den amerikanska producenten av gaffeltruckar med varunamnen Hyster och Yale. Till Hyster och Yale levereras kompletta hjulsystem, det vill säga däck inklusive fälg, i en med kunden starkt integrerad verksamhet. Affärsområdet har också rönt framgångar i Brasilien, trots den svaga brasilianska valutan. Årets omsättning uppgick till MSEK (2 168) och rörelseresultatet till 171 MSEK (127). Marknad Inom lantbrukssektorn råder fortsatt prispress och, som en följd av det, svag investeringsvilja. Efterfrågan på lantbruksdäck Organisation Affärsområdet består av fyra affärsenheter: Forest & Farm Tires och Agricultural Radial Tires, utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av däck och fälgar till skogs- och lantbruksmaskiner. Industrial Tires utvecklar, tillverkar och marknadsför solida och pneumatiska industridäckssystem till gaffeltruckar och annan materialhanteringsutrustning. Technical Materials utvecklar och tillverkar bl a polymerblandningar. Affärsområdesledningen finns i Trelleborg. Nyckeltal / Trelleborg Wheel Systems Nettoomsättning, MSEK Andel av koncernens nettoomsättning, % 11,9 8,7 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % (ROS) 6,2 5,9 Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROA) 11,0 10,8 Investeringar i anläggningar, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Medelantal anställda Produktion i Belgien, Danmark, Nederländerna, Spanien, Sri Lanka, Sverige och USA. 18

19 Trelleborg Wheel Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta hjulsystem för skogs- och lantbruksmaskiner, samt truckar och materialhanteringsutrustning. Affärsområdets kunder återfinns bland världens ledande maskintillverkare. På sidan 18 syns ett radial traktordäck TM800. har varit dämpad i Europa medan den varit oförändrad, på en något högre nivå, i USA. Trots den svaga marknaden har affärsområdet tagit nya marknadsandelar, bland annat genom radialtraktordäcket TM800. I Europa går utvecklingen inom lantbrukssektorn mot färre och större gårdar med ökad mekaniseringsgrad och tyngre maskiner. Större maskiner ökar efterfrågan på däck med lågt marktryck, som inte skadar jord och grödor i samma utsträckning som traditionella däck. Med sina lågtrycksdäck av diagonaltyp (TWIN) och radialdäck TM800, kan affärsområdet framgångsrikt möta denna marknadstrend. Färre gårdar leder också till ökat transportbehov mellan olika odlingsenheter för att öka lantbruksmaskinernas utnyttjandegrad. Körning på väg utgör i många fall 30 procent av gångtiden för traktorer. Detta ökar efterfrågan på radialdäck som ger högre komfort och tillåter högre hastigheter på asfalterade vägar. Genom förra årets joint-venture med Pirelli kan Trelleborg Wheel Systems tillhandahålla ett av marknadens mest avancerade radialdäck. I Brasilien och Sydafrika ökar mekaniseringen av sockerrörsodlingarna snabbt. I Sydafrika har skörden tidigare till stor del skett manuellt, med machete. Flera faktorer har lett till stor brist på arbetskraft för denna typ av arbete. Maskiner tar över allt större del av skördearbetet. I Brasilien förändras skördemetoderna av miljöhänsyn. Traditionellt har sockerfälten bränts för att Nettoomsättning och rörelseresultat ROA och ROS Nettoomsättning per geografisk marknad Nettoomsättning lv lv Nettoomsättning, rullande 12 mån, MSEK Rörelseresultat 300 Rörelseresultat, rullande 12 mån, MSEK ROA lv lv ROA, Rullande 12 månader, % ROS, Rullande 12 månader, % ROS Övriga Skandinavien 4 % Sverige 21 % Övriga 1 % Asien & Australien 4 % Latinamerika 1 % Övriga Europa 51 % Nordamerika 18 % 19

20 INDUSTRISEKTORN TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS Trelleborg Wheel Systems är med 20 procent av den globala marknaden, världens ledande leverantör av solida industridäck. avlägsna blasten och öka framkomligheten vid manuell skörd. På grund av den negativa påverkan på atmosfären avtar denna skördemetod. Med maskiner kan man utan problem skörda med blasten kvar på plantorna. Trelleborg Wheel Systems stålförstärkta däck, framtagna för skogsmaskiner, har visat sig vara mycket lämpliga att använda i denna miljö. Vad gäller marknaden för industridäck är den långsiktiga trenden positiv. Ett växande globalt varuutbyte, ökad uppmärksamhet på lageromsättningshastighet och kapitalbindning liksom ökad användning av externa lagerhanteringsfunktioner, är alla faktorer som bidrar till en växande marknad för gaffeltruckar och olika typer av materialhanteringsutrustning. Kraven på allt mer kontinuerlig drift i lagerhanteringen ökar efterfrågan på punkteringsfria, solida däck. Nya marknadssegment växer också fram. På den amerikanska marknaden ersätter saxliftar och bomliftar allt mer traditionella byggnadsställningar. Ett flertal företag specialiserar sig nu på uthyrning av saxliftar. Trelleborg Wheel Systems levererar hjulsystem till fem amerikanska tillverkare av denna typ av liftar. De amerikanska producenterna ser Europa som en intressant exportmarknad. Till affärsområdets konkurrenter räknas stora däcktillverkare som Michelin, Goodyear och Kléber samt Solideal, det israeliska företaget Alliance, brittiska Watts och den amerikanska fälgtillverkaren Titan. På vissa segment förekommer även konkurrens från lågpristillverkare i östra Europa och Asien. Nya produkter Radialtraktordäcket TM800 har blivit en stor framgång. Framgången bygger på ett omfattande utvecklingsarbete. Vad gäller de tio viktigaste egenskaperna, till exempel styrningsförmåga, komfort och självrensning, har däcket bättre prestanda än samtliga konkurrerande produkter. Under början på år 2000 lanseras uppföljaren, TM600. Design av funktionella däckmönster är ett viktigt led i utvecklingsarbetet. För skogs- och lantbruksdäck är till exempel självrensning en av de viktiga egenskaper som avgörs av däckmönstret. Strategi och inriktning Den globala däckmarknaden omsätter 65 miljarder dollar årligen, varav 90 procent är försäljning av person- och lastbilsdäck. Trelleborg Wheel Systems är den enda av världens stora däcktillverkare som helt koncentrerar sig på resterade tio procent av världsmarknaden: skogs- och lantbruksdäck samt solida industridäck. Genom denna fokusering kan Trelleborg Wheel Systems snabbt anpassa sig till nya marknadstrender och bibehålla en hög produktutvecklingstakt. Affärsområdet har som övergripande strategi att växa, inte minst som systemleverantör för fälg och däck. Trelleborg Wheel Systems kommer att förstärka sin systemkapacitet, dels genom investering i befintliga fälganläggningar i Sverige, Danmark och Belgien, dels genom förvärv eller genom strategiska allianser med andra tillverkare. Trelleborg Wheel Systems överväger också 20

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1/1 30/9 1998

Delårsrapport 1/1 30/9 1998 Delårsrapport 1/1 30/9 1998 De första nio månaderna 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 9 procent till 238 Mkr (219). Realisationsvinsten i samband med noteringen av Svedbergs har exkluderats från

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer