Diagram och tabeller. Läsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagram och tabeller. Läsanvisningar"

Transkript

1 Årsredovisning 1999

2 INNEHÅLL Året i sammandrag 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Koncernöversikt 6 11 Redovisning per affärsområde Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Ahlsell Bröderna Edstrand Reynolds 35 Starckjohann Finansverksamheten IT Personal Miljö Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition 49 Resultaträkningar, koncernen, med kommentarer Balansräkningar, koncernen, med kommentarer Kassaflödesanalyser, koncernen, med kommentarer Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 56 Balansräkningar, moderbolaget 57 Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse 73 Styrelse och revisorer Koncernledning 76 Femårsöversikt 77 Aktiekapital och ägarförhållanden Ekonomisk information 81 Koncernadresser 82 Trelleborgkoncernen i världen Bolagsstämma 85 Diagram och tabeller Året i sammandrag Nyckeltal, Trelleborgkoncernen 3 Koncernöversikt Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde 9 Operativa nyckeltal 10 Resultat efter full skatt per aktie samt vinstmarginal Rörelseresultat per affärsområde och kvartal 11 Kassaflödesrapport 11 Trelleborg Automotive Nyckeltal 12 Nettoomsättning och rörelseresultat 13 ROA och ROS 13 Nettoomsättning per geografisk marknad 13 Trelleborg Wheel Systems Nyckeltal 18 Nettoomsättning och rörelseresultat 19 ROA och ROS 19 Nettoomsättning per geografisk marknad 19 Trelleborg Engineered Systems Nyckeltal 22 Nettoomsättning och rörelseresultat 23 ROA och ROS 23 Nettoomsättning per geografisk marknad 23 Trelleborg Building Systems Nyckeltal 26 Nettoomsättning och rörelseresultat 27 ROA och ROS 27 Nettoomsättning per geografisk marknad 27 Ahlsell Nyckeltal 30 Nettoomsättning och rörelseresultat 31 ROA och ROS 31 Nettoomsättning per produktgrupp 31 Bröderna Edstrand Nyckeltal 33 Nettoomsättning och rörelseresultat 34 ROA och ROS 34 Nettoomsättning per produktgrupp 34 Reynolds Nyckeltal 35 Nettoomsättning och rörelseresultat 35 ROA och ROS 35 Starckjohann Nyckeltal 36 Nettoomsättning och rörelseresultat 37 ROA och ROS 37 Nettoomsättning per affärsenhet 37 Finansverksamheten Beviljade kreditfaciliteter och förfallostruktur 38 Koncernens flödesexponering 38 Nettotillgångar i utlandet 38 Bruttolåneskuld per valuta 39 Utestående valutakontrakt 39 Personal Medelantal anställda 43 Ekonomisk redovisning Resultaträkningar, koncernen med kommentarer Balansräkningar, koncernen med kommentarer Kassaflödesanalyser, koncernen med kommentarer Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 56 Balansräkningar, moderbolaget 57 Noter Femårsöversikt 77 Ekonomiska definitioner 77 Trelleborgaktien Trelleborg AB (publ) Box 153, Trelleborg Tel: , Fax: E-post: Internet: Org nr: Denna årsredovisning finns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English. Omslaget: Motorupphängning utvecklad av Trelleborg Automotive. Läsanvisningar Sifferuppgifterna inom parentes avser 1998 om inte annat anges. I november 1999 avyttrades majoriteten i Handelssektorn. Alla jämförelsesiffror för 1998 avser dock helår. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor förkortas MSEK. Årsredovisningen 1999 Årsredovisningen är satt med AGaramond och GillSans. Papper: omslag Gothic Silk 250 g och inlaga Gothic Silk Web 115 g. Trycksaken uppfyller kriterierna för Nordisk miljömärkning. Produktion: Trelleborg AB:s informationsavdelning. Grafisk form: RHR Reklambyrå AB, Malmö. Foto: Lars Davidsson, Lars Strandberg, Lars Owesson m fl. Repro och tryck: Ruter Media Group, mars 2000.

3 Trelleborg är en världsomspännade koncern i stark förvandling. Med ett industriellt och polymertekniskt kunnande inom huvudsakligen fordons- och offroadindustri, verkstads-, offshore-, kemi- samt bygg- och infrastrukturbranschen, möter vi 2000-talet. Vår bärande och gemensamma idé är lika enkel som självklar. Det handlar om att göra jobbet enklare och bekvämare för våra kunder och våra kunders kunder. Året i sammandrag 1999 Resultat efter finansnetto MSEK (616) och vinst per aktie 8:60 SEK (4:20). Resultat efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) 974 MSEK (599) och vinst per aktie (exklusive jämförelsestörande poster) 6:35 SEK (4:05). 51 procent i Handelssektorn avyttrad. Förvärv av Invensys antivibrationsverksamhet (BTR AVS) under Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Årets resultat, MSEK Räntabilitet på eget kapital efter full skatt, % 10,0 4,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 5,7 Soliditet, % 66,4 54,3 Resultat per aktie efter full skatt, SEK 8:60 4:20 Dito, exklusive jämförelsestörande poster, SEK 6:35 4:05 Resultat per aktie efter full skatt och efter full konvertering, SEK 8:30 4:20 Eget kapital per aktie, SEK 78:50 93:55 Finansiella tillgångar minus skulder vid årets utgång, MSEK Investeringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Utdelning per A- och B-aktie, SEK 3:25 1) 2:00 2) Börskurs den 31 december, B-aktien, SEK 76:50 66:00 1) För 1999 enligt styrelsens och VD:s förslag. 2) Därtill utdelades Trelleborgs innehav av stamaktier i Boliden, vilket uppgick till 0,3908 Bolidenaktie per Trelleborgaktie, motsvarande 6:45 kronor. För definitioner, se sid 77. 3

4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Koncentration och expansion Verksamhetsåret 1999 präglades av stora strukturförändringar inom ramen för Trelleborgkoncernens nya strategiska inriktning. I korthet kan ompositioneringsstrategin sammanfattas som en koncentration till och expansion av koncernens industriverksamhet med målet att nå ledande positioner inom ett antal attraktiva kund- och produktsegment. Förändringsprocessen har drivits i ett högt tempo och koncentrationsfasen av koncernen har i avgörande delar nu genomförts. Det är ett betydligt mer fokuserat Trelleborg som möter 2000-talet. I början av 1999 genomfördes en organisationsförändring med syfte att tydliggöra koncernens samtliga tillgångar. Koncernen delades in i tre sektorer: En industrisektor bestående av affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems; en handelssektor med välkända grossistföretag som Ahlsell, Bröderna Edstrand, Starckjohann och Reynolds; samt en övrigt sektor med ett större antal bolag och andra tillgångar som inte kunde definieras som kärnverksamhet. Koncernens nya strategiska inriktning som presenterades i samband med bolagsstämman i april innefattade en omgående avyttring av tillgångarna inom Sektor Övrigt, en successiv och värdeskapande avyttring av Handelssektorn och en expansion av Industrisektorn. Ompositioneringen av koncernen beräknades ta tre år att fullfölja. Avyttringar i linje med strategin Avyttringarna av tillgångarna inom Sektor Övrigt är till betydande delar genomförda. Koncernens innehav av stamaktier i Boliden delades ut till aktieägarna i samband med bolagsstämman. Under året avyttrades eller avvecklades också elgrossisten Skoogs tyska verksamhet, industrikoncernen Sorbindustrier, pappersföretaget Chapman, Trelleborg NV-SA samt innehav i BPA och PEAB. Återstående delar av sektorn är endast ett mindre antal fastigheter och metallåtervinningsföretaget Metech. Ambitionen med de återstående delarna är att avyttra dem under 2000 och därmed skapa ytterligare fritt kassaflöde. Därtill har koncernen en kort finansiell placering i form av preferensaktier i Boliden Ltd som för närvarande har ett betydande övervärde och som på ett lämpligt sätt avses avyttras under året. Den 12 november 1999 offentliggjordes också avyttringen av majoriteten (51 procent) i Handelssektorn till riskkapitalbolaget Nordic Capital. Beslutet om en avyttring hade föregåtts av en nogsam analys med värderingar av ett flertal externa konsulter. Ett antal större riskkapitalbolag visade intresse för förvärv av hela Handelssektorn samtidigt som andra intressenter visade samma intresse för delar av sektorn. Högst samlat värde erbjöd slutligen Nordic Capital. Värdet uppgick till motsvarande 6,5 miljarder kronor, varav drygt 800 miljoner återinvesterades för att motsvara 49 procent av utköpsbolaget Trenor Holding som samägs med Nordic Capital (51 procent). Genom att på detta sätt frigöra ett kassaflöde på ca 5,6 miljarder, ca 86 procent av det totala värdet, skapas en utomordentligt god plattform för vår expansion. Samtidigt får våra aktieägare ta del av 49 procent i en framtida värdestegring. Sammantaget ger dessa åtgärder den successiva och värdeskapande avyttring som avsågs i vår strategiförklaring. Försäljningen gav oss ett flertal fördelar tidigt i koncernens ompositionering. Vi uppnådde ett högt värde, 6,5 miljarder, redan första året. Försäljningen gav oss möjligheten att helt fokusera på expansionsfasen. Samtidigt får vi under en treårsperiod en jämnare intjäningsförmåga när vi nu skall expandera koncernen igen. Förvärv för ledande positioner En stor del av ledningens arbete under 1999 fokuserades på koncentrationsprocessen i koncernen. Två mindre, kompletterande, men strategiska förvärv gjordes under året. Ahlsell förvärvade den 4

5 norska VVS-grossisten Sjölie & Birch och fick därmed ett viktigt fäste på en ny marknad. Trelleborg Building Systems förvärvade det tyska tätningsprofilföretaget DIPRO Dichtungssysteme GmbH och stärkte ytterligare sin ställning som ledande profilföretag i Europa. Ett mer betydande steg i koncernens expansion togs med det avtal om förvärv av BTR AVS som tecknades i slutet av året. Trelleborg blir därmed världsledande inom antivibration för fordonsindustrin med alla de stora biltillverkarna som kunder. Avtalet är avhängigt konkurrensmyndigheternas godkännande. Verksamheternas utveckling 1999 De åtta affärsområdenas utveckling under året beskrivs i detalj på sidorna För Industrisektorn kan dock konstateras att årets försäljning till framför allt den nordamerikanska fordonsindustrin varit mycket god. En vändning för en tidigare svag efterfrågan från europeisk allmänindustri och infrastruktur noterades också under årets sista kvartal med ökad orderingång som följd. Integreringsarbetet med gjorda förvärv samt det omstruktureringsprogram som lanserades under andra kvartalet följer planen var för Handelsektorn ett konsolideringsår. Engångs- och utvecklingskostnader belastade samtliga affärsområden. En viss avmattning för Ahlsell under senare delen av året har under inledningen av 2000 återigen vänts. En svag metallprisutveckling för stålrörelsen under första halvåret har under andra halvåret bytts till stigande metallpriser och fördelaktigare leveransmix. Utsikter 2000 Utvecklingen på våra viktigare marknader har i stort samma trender för 2000 som för andra halvåret Den nordamerikanska bilindustrin hade ett utmärkt Det är rimligt att denna marknad mattas något under De flesta prognoser pekar dock på en mjuklandning och fortsatt relativt höga volymer. Den europeiska fordonsindustrin förväntas ha en liknande utveckling under 2000 mot föregående år, med relativt sett goda volymer. Vad gäller viktiga kundsegment för våra industriförnödenheter, så som materialhantering, olje- och processindustrin, inte minst på den nordamerikanska marknaden, bedöms nu efterfrågan vända uppåt igen. En relativt hög BNP-tillväxt i Skandinavien och i Europa borgar för en bättre efterfrågan och därmed högre industriproduktion vilket gynnar flertalet affärsområden. Högre lönsamhet, värdeskapande expansion Om 1999 präglades av koncentrationsarbetet i koncernen kommer 2000 att präglas av expansion och integrering. Befintlig verksamhet har en utvecklingsplan som skall stödja en långsiktigt högre lönsamhet. Här ingår det strukturprogram om 259 miljoner kronor som belastade 1999 och som till 2001 skall ge positivt resultat om 75 miljoner per år. Integreringen av det nyförvärvade BTR AVS med vår befintliga Automotiveverksamhet har redan påbörjats och skall ge resultat under de närmaste två åren med ett positivt bidrag till vinst per aktie redan i år. En ny organisation för koncernen har etablerats för att vi på ett bättre sätt skall kunna stödja en expansion av vår industriverksamhet. Den viktigaste prioriteringen är dock koncernens tillväxt. Trelleborgs industriverksamheter har genom förvärv och organisk tillväxt vuxit med i snitt ca 23 procent de senaste åren. Den organiska tillväxten är viktig för oss och vi skall fortsätta prioritera den. Av stor betydelse blir också vår fortsatta förvärvsexpansion. Vi har nu den finansiella styrkan att bygga upp eller ytterligare stärka ett antal ledande positioner inom våra kundsegment. Vi kommer att fortsätta kompletteringsförvärva till våra befintliga verksamheter samtidigt som vi ser möjligheterna till något eller några större förvärv (2 5 miljarder) per år som en rimlig expansionstakt. Program för återköp av aktier Med stor sannolikhet kommer möjligheten för svenska företag att återköpa egna aktier att realiseras under Detta kommer att innebära en betydande flexibilitet för företagen att justera den egna kapitalstrukturen. Återköp kan också användas för exempelvis optionsprogram för ledande befattningshavare, till förvärv med delvis egna aktier, bland flera andra möjligheter. Det är min och styrelsens avsikt att aktivt utvärdera de olika möjligheter som ett beslut om återköp kan ge. Styrelsen kommer därför att föreslå bolagsstämman att den ger styrelsen möjlighet att införa ett återköpsprogram omfattande upp till 10 procent av utestående aktier i linje med ett nytt lagförslag. Trelleborgaktiens utveckling Som en konsekvens av koncernens fokusering förändras också investeringsprofilen för Trelleborg. Från att ha varit ett volatilt metallföretag till att bli ett mer stabilt verkstads- och ingenjörsföretag. De olika profilerna attraherar olika investerare och omsättningen i Trelleborgaktien har under året varit högre än tidigare. Trelleborg har fått ett stort antal nya aktieägare. Kursen på Trelleborgaktien vid årets slut var 76:50 kronor, en ökning från årets början med 16 procent (10:50 kronor) jämfört med en uppgång av Veckans Affärers Totalindex på motsvarande 66 procent. Till Trelleborgs aktieägare delades ut 0,3908 stamaktier i Boliden per Trelleborgaktie, innebärande 6:45 SEK vid utdelningstillfället. Detta motsvarar ytterligare ca 10 procent värdeuppgång under innevarande år. Förutom utdelning på 2:00 SEK, har därmed Trelleborgs aktieägare haft ca 26 procent värdeförbättring under året. Den nödvändiga renodlingen av koncernen som nu genomförts, med en halvering av koncernens omsättning och en betydande överkapitalisering som följd, är svår att förena med en betydande värdeförändring på aktiemarknaden. Det är min bedömning att vi i takt med att en större och mer renodlad industrikoncern växer fram skall erhålla kapitalmarknadens erkänsla. Ledorden för detta är att vår expansion skall vara värdeskapande och ge en långsiktig god avkastning. Tack för ett spännande år Första året i Trelleborgkoncernens ompositionering har präglats av högt tempo och många förändringar. Ett stort antal människor har varit inblandade i olika skeden av både koncentrations- och expansionsfasen. Jag vill därför passa på att tacka koncernens anställda för ett gott arbete. Samtidigt vågar jag utlova ett spännande år 2000 när vi nu går in i den mer expansiva fasen av ompositioneringen. Fredrik Arp VD och koncernchef Trelleborg i februari

6 KONCERNÖVERSIKT Ny strategisk inriktning med koncentration till industriverksamheten I början av 1999, initierades en översyn av koncernens strategi. Denna resulterade i en ny strategisk inriktning för koncernen, som offentliggjordes i samband med årets bolagsstämma den 22 april. Den nya strategin innebär en koncentration till och en expansion av koncernens industriella verksamhet med inriktning på att nå ledande positioner inom valda produkt- och kundsegment för att långsiktigt maximera aktieägarvärdet. Ompositioneringen bedöms kunna genomföras inom en treårsperiod. Koncernens övergripande ekonomiska mål väntas uppnås i slutet av perioden. Avyttring av verksamheten inom Sektor Övrigt Den nya strategiska inriktningen gav hög prioritet åt avyttringen av verksamheten inom Sektor Övrigt. Återstående innehav av stamaktier i Boliden delades ut till Trelleborgkoncernens aktieägare enligt tidigare beslutad inriktning. Härigenom tillfördes aktieägarna 6:45 SEK per Trelleborgaktie. De under våren nytecknade preferensaktierna, motsvarande en placering på drygt 500 MSEK, betraktas som kort finansiell placering och motsvarade vid utgången av 1999 ett marknadsvärde på cirka MSEK. Under året avyttrades eller avvecklades inom Sektor Övrigt därtill den tyska delen av Skoogs verksamhet, Sorb Industrier, Chapman, Trelleborg NV-SA i Belgien samt aktieinnehaven i BPA och PEAB. Fastighetsbeståndet i Trelleborg överfördes till Industrisektorn från början av år 2000 från att tidigare ha varit uthyrt internt. Inom sektorn kvarstår nu endast ett mindre antal rörelsefrämmande fastigheter, Strategisk inriktning Mål inom tre år Ompositioneringen av koncernen klar Lönsamhetsmål Räntabilitet på eget kapital 15 procent Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwillavskrivning 15 procent Skuldsättningsgrad procent Ökat kassaflödesfokus samt metallåtervinningsföretaget Metech i USA. Utförsäljningen har skapat ett betydande positivt kassaflöde under året. Försäljning av Handelssektorn Den nya strategin innebar att Handelsverksamheten skulle avyttras. Efter en ingående analys beslöts under hösten om en försäljning av 51 procent av en omstrukturerad Handelskoncern till Nordic Capital. Omstruktureringen innebar skapande av fyra handelsverksamheter baserat på Ahlsell, Bröderna Edstrand, Starkki och Reynolds. Starckjohann delades upp efter avyttringen av bilförsäljningsverksamheten, dels till Ahlsell (LVI-Tukku) dels Bröderna Edstrand (Starckjohann Steel) och slutligen byggmaterialkedjan Starkki. Avyttringen av 51 procent av Handelssektorn redan i slutet av 1999 innebär ett flertal fördelar för koncernen. Prisnivån för verksamheten måste bedömas som tillfredsställande vid jämförelse med likartade försäljningar i Norden, och koncernen har samtidigt möjlighet att få del i vidare värdetillväxt med en begränsad insats. Koncernens resurser kan därefter i hög grad både finansiellt och managementmässigt koncentreras till expansionsfasen inom Industrisektorn. Delägarskapet ger en viss hjälp att överbygga den låga resultatkapaciteten innan expansionsfasen får fullt genomslag. Renodlingen i stort genomförd Utförsäljningen av huvuddelen av Sektor Övrigt och aktiemajoriteten i Handelsverksamheten har dels skapat en stark balansräkning, dels möjliggjort en organisation helt inriktad på expansionen av 6

7 Industriverksamheten, se sid 8. Kapitalbindningen i industrifrämmande verksamhet är begränsad. Expansion och förstärkning av Industriverksamheten Tillväxtfasen har initialt inneburit en översyn av de berörda affärsområdenas strategier och en omfattande analys av marknad och konkurrenter. Förvärvsobjekt har analyserats med utgångspunkt från de viktigaste kundsegmenten, dels inom befintliga produktområden, dels inom nya sådana. Denna process förfinas successivt samtidigt som prioriterade objekt kommer i direkt förvärvsfas. Efter avyttringen av Handelssektorn och målsatt skuldsättningsgrad, har koncernen en finansiell kapacitet på cirka 15 miljarder SEK för förvärv. Vid utvärdering av tänkbara expansionsobjekt används en modell som åskådliggörs i figur nedan. Genom att kombinera kon- Modell över expansion Kundsegment och en definierad produktgrupp Kriterium Tillväxt Kritisk massa Mervärde Finansiella mål Kompetens inom koncernen Trelleborgkoncernens ledande marknadspositioner Europa USA Globalt Automotive antivibration 1) Industri antivibration 1) Bromsshims Konsumentprofiler 1 Lantbruksdäck 3 Solida däck Industrislang 1 Industrislang Distribution 1 Tätskikt 1 1) Efter förvärvet av BTR AVS cernens kompetens med etablerade kundsegment och de viktiga kriterierna, sker en urvalsprocess som styr mot gynnsamma förvärvsobjekt och därmed förbättringar för långsiktig god lönsamhet i koncernen. I slutet av året tecknades avtal om förvärv av BTR AVS. Genom detta förvärv blir Trelleborgkoncernen världsledande inom en intressant komponenttillverkning till bilindustrin, se vidare sid 16*. I tabell ovan framgår koncernens bedömda marknadspositioner inom flera av de viktigaste produktsegmenten. Program för återköp av aktier Den nya möjlighet som lagstiftningen väntas medge att återköpa upp till 10 procent av aktiestocken, kan utnyttjas för att stödja koncernutvecklingen och till exempel för att på ett effektivt sätt hantera önskvärda optionsprogram för ledande befattningshavare. Skulle den planerade expansionsfasen bli svårare att genomföra än planerat kan ytterligare återköp, alternativt inlösen bli aktuellt. Utdelningspolitik Det är fortsatt styrelsens uppfattning att utdelningen långsiktigt bör motsvara omkring en tredjedel av årets vinst. * Villkor för affärens genomförande är berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilket förväntas under februari

8 KONCERNÖVERSIKT En ny koncernorganisation som stöder koncernens Den strategi som lades i samband med bolagsstämman 1999 stakade ut en väg mot en koncentration till och expansion av koncernens industriella verksamhet. I koncentrationsfasen har tillgångarna inom Sektor Övrigt till större delar avyttrats och därtill har en försäljning av majoriteten i Trelleborgs handelsverksamhet avslutats. För att optimera de personella resurserna och skapa förutsättningar för en bättre fokusering på den förvärvsdrivna tillväxten har en ny koncernorganisation tagits fram. Trelleborgkoncernen är nu organiserad i fyra affärsområden som i sin tur består av Handel 49 % Metech 100% Trelleborg Automotive expansion Koncernledning: VD & koncernchef: Fredrik Arp* Vice VD & stf koncernchef: Hans Porat* CFO: Jan Björck* Chef för koncernstab Personal: Sören Andersson* Chef för koncernstab Juridik: Lars Wallenberg* Chef för koncernstab Ekonomi: Gertrud Andersson Chef för koncernstab Information: Mikael Byström Chef för koncernstab Skatter och koncernstruktur: Claes Jörwall Koncernchef & VD Stf koncernchef & vvd Trelleborg Wheel Systems ett antal affärsenheter och produktområden. Den operativa organisationen sammanfaller inte med den juridiska. Affärsområdena har ett helhetsansvar för utveckling, produktion, kvalitet och marknadsföring med tillgång till koncernens samlade kompetens och resurser. Den nya organisationen är mer fokuserad och medger ett tydligare samspel mellan stabsfunktioner och linjefunktioner samtidigt som organisationen ytterligare anpassas till koncernens expansion. Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars Trelleborg Engineered Systems Chef för koncernstab Finans: Lars Olof Nilsson VD Trelleborg Automotive: George Caplea VD Wheel Systems: Anders Pettersson VD Engineered Systems: Georg Brunstam VD Trelleborg Building Systems: Peter Suter Koncernstaber Trelleborg Building Systems Koncerngemensamma funktioner: Miljö: Torbjörn Brorson IT: Christer Kjörning (T o m ) Affärsutveckling : Åke Järnblad *) Executive Committee Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning 1999 uppgick till MSEK (25 041). Nedgången beror på avyttringar dels av huvuddelen av Sektor Övrigt under året, dels av 51 procent i Handelssektorn den 30 november Koncernens Industrisektor ökade sin omsättning med 12 procent till MSEK, huvudsakligen genom nyförvärv men också genom organisk tillväxt inom affärsområdet Trelleborg Automotive. Resultat Rörelseresultatet för koncernen uppgick till MSEK (736). Jämförelsestörande poster uppgick till netto 576 MSEK. Avyttringen av 51 procent i Handelssektorn gav en vinst på 950 MSEK. Tidigare under året avyttrade enheter inom Sektor Övrigt, främst aktier i BPA och Sorb Industri, har givit en vinst på ca 300 MSEK. Reservationer för omstruktureringsprogrammet inom Industrisektorn på 259 MSEK, nedskrivning av fastigheter 210 MSEK, avvecklingskostnader inom Sektor Övrigt 170 MSEK, samt övriga omstruktureringsposter på 35 MSEK ingår i jämförelsestörande poster. Koncernens finansnetto uppgick till 1 MSEK. Resultatet har påverkats positivt av valutakursvinster. Kassainflödet i samband med försäljningen av 51 procent av Handelssektorn gav ett positivt finansnetto under december månad. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK (616). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick 1999 års resultat till 974 MSEK jämfört med 599 MSEK 1998, en resultatförbättring med ca 63 procent. Årets skattekostnad uppgick till 543 MSEK, varav 316 MSEK är hänförliga till avyttringen av majoriteten i Handelssektorn. Betald skatt uppgick till drygt 100 MSEK. Årets nettoresultat blev MSEK (492), motsvarande 8:60 kronor per aktie. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick årets nettoresultat till 746 MSEK, motsvarande 6:35 kronor per aktie. Koncernens finansiella nettotillgångar uppgick till MSEK ( 3 287). Av förändringen är MSEK beroende på avyttringar av enheter, främst 51 procent i Handelssektorn, som påverkade nettoskuldsättningen med MSEK. Det operativa kassaflödet blev MSEK 8

9 (292). Det kassamässiga rörelseöverskottet, dvs rörelseresultat efter återläggning av avskrivningar uppgick till MSEK (1 540). Bruttoinvesteringarna uppgick till 811 MSEK. Vid SPP:s fördelning av dess överskottsmedel har ca 200 MSEK tilldelats koncernens nuvarande enheter. SPP har ännu ej deklarerat på vilka villkor och när dessa medel blir tillgängliga. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 66,4 procent (54,3). Eget kapital per aktie uppgick vid årets utgång till 78:50 kronor. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,0 procent (4,5). Koncernens innehav av stamaktier i Boliden utdelades till aktieägarna enligt beslut på 1999 års bolagsstämma. Industrisektorn Industrisektorns nettoomsättning ökade med 12 procent till MSEK (7 745), huvudsakligen genom nyförvärv. Rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till 605 MSEK (554). Försäljningen gentemot framför allt den nordamerikanska fordonsindustrin har varit mycket tillfredsställande. En vändning för den tidigare svaga efterfrågan från europeisk allmänindustri och infrastruktur har noterats under årets sista kvartal. Integrationsarbetet med gjorda förvärv samt lanserat omstruktureringsprogram följer planen. Omstruktureringsprogrammet har belastat koncernens resultat med 259 MSEK under året och förväntas ge en positiv resultateffekt på ca 75 MSEK per år från år I slutet av året tecknade koncernen avtal om förvärv av antivibrationsverksamheten BTR AVS, som omsätter ca MSEK och har drygt anställda vid sjutton tillverkningsenheter i sju länder. Genom förvärvet blir Trelleborg världsledande inom antivibration till fordonsindustrin samt till avancerade industriella applikationer*. Trelleborg Automotive Den nordamerikanska bilmarknaden ökade med 10 procent under Den europeiska bilmarknaden har vuxit med 2,5 procent under året. Mexiko och Brasilien är intressanta potentiella marknader på personbilssidan och tunga fordon. Nettoomsättningen ökade till MSEK (2 219) beroende på den starka marknaden i Nordamerika. Rörelseresultatet för 1999 uppgick till 247 MSEK (222). Trelleborg Automotive hade en organisk tillväxt på ca 10 procent. Affärsenheterna Automotive Americas och Laminates visar bra resultat med bra orderingång och god lönsamhet. Inom affärsenheten Automotive Europe pågår en omstrukturering från många små till ett färre antal större produktionsenheter. Trelleborg Wheel Systems Marknaden för lantbruksdäck har varit svag under året. Trots detta har affärsområdet ökat sina marknadsandelar. Det nyutvecklade radial traktordäcket TM800 har mottagits positivt av marknaden. Nettoomsättningen ökade till MSEK (2 168). Rörelseresultatet uppgick till 171 MSEK (127). Resultatökningen är hänförbar till förvärvet av Pirellis lantbruksdäcksdivision. Efterfrågan på solida däck för gaffeltruckar var svag i Europa i början av året men har återhämtat sig. I Nordamerika är utvecklingen fortsatt stark. Utvecklingen har varit positiv både i Sydostasien och Sydamerika. Integrationen Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Trelleborg Automotive Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Building Systems Övrigt Industrisektorn Ahlsell Bröderna Edstrand Reynolds Starckjohann Övrigt 8 Handelssektorn 2) Sektor Övrigt Koncernposter Boliden 244 Jämförelsestörande poster Eliminering Koncernen totalt ) Inklusive andelar i intressebolag. 2) Handelssektorn t o m november av den av Pirelli förvärvade lantbruksdäcksdivisionen är genomförd med etablering av nya marknadsbolag i Europa. Trelleborg Engineered Systems 1999 har kännetecknats av svag efterfrågan på industriförnödenheter samt en minskning av antalet projekt inom olje-, offshore- och infrastruktursektorn. En viss förbättring av efterfrågan märktes i slutet av året. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 627). Rörelseresultatet blev 62 MSEK (115). Minskningen beror på lägre försäljning inom samtliga affärsenheter förutom Technical Laminates. Industrislangsverksamheten uppvisade trots betydande kostnadsreduktioner vikande resultat på grund av prispress och lågt kapacitetsutnyttjande. Som en del av strukturprogrammet sker en successiv överflyttning av delar av tillverkningen i Trelleborg till anläggningen i Frankrike. Antalet anställda minskar i båda fabrikerna samtidigt som ett investeringsprogram för högre effektivitet pågår i den franska tillverkningsenheten. Strukturprojekten beräknas ge full effekt år * Villkor för affärens genomförande är berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilket förväntas under februari

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING ÅRSREDOVISNING 1996 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

SCA Årsredovisning 1999

SCA Årsredovisning 1999 SCA Årsredovisning 1999 Ett växande företag Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Affärsidé 5 Affärsstyrning och finansiella mål 6 SCA-aktien 10 Organisation, produkter och marknader 12 Verksamheten 1999

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer