Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet"

Transkript

1 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

2

3 Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6 Barn och ungdom 7 Andlig vägledning och engagerad gemenskap 8 Den inre resan 8 Att vara medmänniska 9 Sjukhuskyrkan 9 Berga församling 10 Domkyrkoföramlingen 12 Gottfridsbergs församling 14 Johannelunds församling 16 Landeryds församling 18 Ryds församling 20 S:t Lars församling 22 Skäggetorps församling 24 Gemensam administration 26 Våra fastigheter 26 Begravning och griftegård 27 Årsredovisning Adresser och telefonnummer 53 Framsida: Nystartade förskolan Ängeln Foton: Royne Mercurio, Jonna Allvin, Ninna Grefbäck, Maria Bruto Ellhar, Tommy Larsson, Peter Lundborg, m fl Layout: Maria Bruto Ellhar Linköpings kyrkliga samfällighet

4 Förord Årsbokslut 2010 har inneburit förändringar i hur samfälligheten i Linköping kommer att ledas i framtiden. Sex församlingar: Domkyrkoförsamlingen, Gottfridsberg, Johannelund, Ryd, S:t Lars och Skäggetorp bildar Linköpings domkyrkopastorat, med en kyrkoherde som leder och fördelar arbetet. Domprosten är kyrkoherde för pastoratet. En ny organisation innebär att vi kan uppnå vinster i en snabbare takt med en gemensam ledning för de sex församlingarna. Viktigt är att församlingarna och kyrkoråden består i sin nuvarande funktion med församlingsherdar som leder arbetet i församlingen. Berga och Landeryd står utanför, men kommer att beröras av den översyn av indelningen som Linköpings stift genomför inför valet Efter valet 2010 har förändringar skett i den förtroendevalda ledningsorganisationen. Tekniskt utskott, griftegård, har ombildats till Griftegårdsnämnd, och tekniskt utskott, fastighet, har bytt namn till Fastighetsutskottet. Personalutskottet har upphört och vissa uppgifterna har övertagits av presidiet i kyrkonämndens arbetsutskott medan andra har delegerats till delar av kyrkonämnden. En utökad delegering till församlingarnas kyrkoråd har genomförts. Några viktiga beslut och händelser under 2010 En planering har påbörjats för att hitta en plats för ett kyrkans hus i Linköping med en samordning av kyrkoförvaltningens och Domkyrkoförsamlingens lokalbehov. För att förbättra servicen till församlingarna har en tjänst som ekonom inrättats. Tjänsten som personalspecialist har återbesatts under våren Domkyrkan har fått sex nya glasfönster utförda av glaskonstnären Brian Clarke, bekostade av den Risbergska stiftelsen. En fortsatt renovering av Domkyrkans fasader sker med hjälp av bidrag genom stiftet av kyrkoantikvariska medel. Kyrkonämnden har fastställt följande mål för kyrkoförvaltningen under mandatperioden: Verksamhet ska genomsyras av: ett professionellt bemötande expertkunskap som tillgodoser användarnas behov ett optimalt utnyttjande av resurser både miljö och ekonomi hög tillgänglighet inom ekonomiska och kulturhistoriska ramar tydliga, förankrade och kända stödprocesser och policies ett flexibelt förhållningssätt som möjliggör utveckling Lite av vad jag har redovisat här gör att vi kan säga att vi är på rätt väg för att nå fram till en balanserad budget De närmaste årens försämring av våra intäkter gör att vi måste prioritera och tänka nytt. Det kan innebära en vitalisering och gör att Svenska kyrkan kommer att stå starkare inför framtida utmaningar. Bengt Nilsson Kyrkonämndens ordförande 4

5 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats Svenska kyrkan i Linköping är en del av samhället och samarbetar med ett stort antal andra aktörer för att skapa mötesplatser för möten mellan kulturer och den rika flora av subkulturer som finns i dagens samhälle. Den centrala mötesplatsen är söndagens gudstjänst, men utöver gudstjänsterna ryms en rad möjligheter till samvaro i våra kyrkor och församlingshem. Vilka som möts beror till stor del på vilka som bor och har sin arbetsplats i församlingen. I Skäggetorp och Berga arbetar man mycket med integration, eftersom här finns många med invandrarbakgrund. I Ryd bor många studenter, och det är därför naturligt att skapa mötesplatser för studenter. Domkyrkan och S:t Lars är typiska cityförsamlingar. Johannelund har en rik körverksamhet och i Gottfridsberg har man en nära relation till EFS, Evangeliska forsterlandsstiftelsen. Landeryd anordnar varje år en spännande resa med tåg och är den enda av våra församlingar som har en riktig landsortskyrka. En viktig samarbetspartner för Svenska kyrkan är skolorna och annan kommunal verksamhet. Vissa samarbeten sträcker sig över långa perioder medan andra är kortvariga och omfattar ett speciellt projekt eller evenemang. Att finnas med i nätverk och att verka inom samhällets ramar är viktigt. I våra församlingar kan alla generationer mötas och bygga broar mellan kulturer. Vi är olika, men mångfalden berikar. Linköpings kyrkliga samfällighet bestod 2010 av åtta församlingar. Församlingarnas grundläggande uppgift finns beskriven i varje församlings församlingsinstruktion. Verksamheten i församlingen styrs av ett kyrkoråd och leds av en kyrkoherde. I församlingarna arbetar bl a präster, diakoner, musiker, pedagoger, kyrkosekreterare och vaktmästare. På kyrkoförvaltningen sköts det administrativa arbetet samt begravnings- och griftegårdsverksamheten i samfälligheten. Intäkterna kommer huvudsakligen från den kyrkoavgift som betalas av församlingarnas medlemmar. Hur pengarna har använts finns att läsa på följande sidor. Samfällda kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och hade under ledamöter som representerade 4 nomineringsgrupper. Kyrkofullmäktige sammanträdde två gånger under året. Kyrkonämnden, som är samfällighetens styrelse, sammanträdde under 2010 vid 11 tillfällen. Innan beslut fattas i kyrkonämnden bereds ärendena i arbetsutskottet eller i tekniska utskottet. Under 2010 fattades beslut om en ny förtroendemannaorganisation och fr o m dec 2010 kommer ärenden som rör griftegårds- och begravningsverksamhet att behandlas i den nya griftegårdsnämnden. En annan stor förändring som träder i kraft 2011 är en ny pastoratsindelning som innebär att sex av våra församlingar blir ett pastorat, Linköpings domkyrkopastorat. 5

6 Växtplats för själen Dop och konfirmation Gudstjänsten är den centrala mötesplatsen i Svenska kyrkan. I gudstjänsten skapas möten med Gud, där man blir tilltalad av och får tilltala Gud. Förhållandet till Gud är ett vänskapsband som genom gudstjänsten upprättas, uppehålles och fördjupas. Gudstjänstlivet utvecklas i takt med att villkoren för människor förändras. Gudstjänsten ska ta hänsyn till olika åldrar och behov. I våra församlingar försöker man på olika sätt att förena traditioner med nya idéer. Dagens gudstjänster bygger på delaktighet och engagemang. I flera församlingar finns gudstjänstgrupper som tillsammans med personalen genomför högmässan. Huvudgudstjänsten är söndagens högmässa, men även den kan se annorlunda ut och varieras t ex med familjemässa. I många församlingar har man hittat en egen väg att nå människor i gudstjänsten. De återkommande sinnesrogudstjänsterna i flera kyrkor ger tillfälle till lugn och meditation. I flera av våra kyrkor samlar man barnen under predikan till barnkyrkan eller söndagsskolan. Ett annat sätt att möta barnen i kyrkan är i vardagsgudstjänster för de minsta och gemenskapsdagar där man efter gudstjänsten samlas kring fika och någon aktivitet. För studenter och ungdomar finns studentmässor och ungdomsmässor, där ungdomarna själva är med och tar ansvar för gudstjänsten. I alla församlingar har man under året firat veckomässor, morgonböner och andakter, inte bara i kyrkan utan även ute i servicehus och på äldreboenden. Genom dopet tillhör man Svenska kyrkan. De flesta döps som små, men man kan även döpas senare i livet. Dopet är ett sakrament, en helig handlig, där man blir innesluten i Guds kärlek. Den som väljer att döpas som vuxen är ju mer medveten om vad som sker. Konfirmation Du är värdefull och du är älskad av Gud. Att vara konfirmand innebär att leva i en brytningstid mellan barn- och vuxenliv. Här har församlingarna en viktig uppgift i att ingjuta livsmod och hjälpa ungdomarna med att få perspektiv på och sammanhang i sina liv. Konfirmationsläsningen ska förmedla kunskap om vad det innebär att vara kristen och om de kristna traditionerna. Den ska också ge var och en möjlighet att ta ställning till sitt dop och innebörden av det. Konfirmandarbetet ser inte likadant ut i alla församlingar, även om den traditionella veckoläsningen fortfarande är vanligast. Läger och resor är i många församlingar en viktig del i konfiramandarbetet. Från rock till barock Vad vore församlingslivet utan musiken? För de flesta vore det otänkbart att fira gudstjänst utan någon form av musik, vare sig det är en stor kör som sjunger eller bara orgelspel som ackompanjemang till psalmerna. Musiken är en källa till glädje och för många en väg in i kyrkan. I varje församling finns flera körer och det finns körer för varje ålder, fallenhet och smak. Några olika typer av körer i våra församlingar är -Kyrkokörer (blandade körer) -Barnkörer -Flick- och pojkkörer -Ungdomskörer -Gospelkörer -Jag-kan-inte-sjungakör 6

7 Barn och ungdom Barnen är vår framtid och det finns stora förväntningar på hur vi skapar mötesplatser och aktiviteter för barn och ungdom. Svenska kyrkan ska vara en god kraft i samhället och verka för att barn ska känna trygghet i tillvaron. Barn och ungdomsverksamheten utgör en stor del av församlingarnas liv och verksamhet och integreras med andra aktiviteter som musik och diakoni. Ett exempel på detta är barnkörer, musik- och rockgrupper. I flera församlingar satsar man på ett fördjupat samarbete med förskolor och skolor i närområdet. Samarbetet med förskolor och skolor kan se ut på olika sätt, men exempel på samverkan är lektionsmedverkan, vardagsgudstjänster, medverkan i skolans antimobbningsarbete, kontakter med elevskyddsombuden, jul- påsk- och allhelgonavandringar och mycket annat. En uppskattad del av undomsverksamheten är läger, för barnen eller för hela familjen. Exempel på barn- och ungdomsgrupper: Söndagsskola eller barnkyrka. I söndagsskolan genomför barnen sin egen gudstjänst innan de återförenas med föräldrarna för gemensam nattvard. Öppen förskola dit små barn och deras föräldrar kan komma för att träffa andra. Babykaféer. Kyrkans barntimmar för förskolebarn. Naturgrupp, musiklek och mini-miniorer för förskolebarn. Gruppverksamhet för skolbarn, uppdelat efter ålder. En del församlingar väljer att ha pojk- och flickgrupper för sig. Ungdomsgrupper Läs mer om integrationsprojektet Barn i Väntan, Barn i Start under Skäggetorps församling, sid 23. 7

8 Andlig vägledning och engagerad gemenskap Behovet av andlighet har inte minskat, men det kanske tar sig andra uttryck än tidigare. I dagens samhälle är det en uppgift för Svenska kyrkan att möta människors andliga längtan. Förutom gudstjänsterna finns andra vägar för den som vill ha andlig vägledning. Bibel- och samtalsgrupper finns i alla våra församlingar. Flera församlingar har också erbjudit retreater och pilgrimsvandringar (se nästa sida). Andra aktiviteter är läger, resor, studiegrupper, caféer och kvinnofrukostar med föredrag. En rörelse som växer är vuxen väg till tro katekumenat. Delad sorg Att mista sin livskamrat är för många ofattbart. Alla vet att det kan hända och ändå är man inte beredd på den smärta som följer. Den första tiden efter dödsfallet är man kanske upptagen med praktiska saker som begravningen, och nära släktingar och vänner är måna om att finnas till hands. Men då vardagen återvänder och man står ensam med sin saknad, kan det vara en lättnad att möta andra i samma situation, att samtala om det svåra och upptäcka att man inte är ensam med sin sorg. De flesta församlingar har en eller flera sorgegrupper, där man tillsammans med präst och diakon får hjälp att komma vidare i livet. Studiecentrum En resurs för hela samfälligheten är Studiecentrum i Domkyrkoförsamlingen. Här bedrivs, utvecklas och samordnas verksamhet för studier och samtal riktade till vuxna. Frivillighet- en nödvändig resurs Stora delar av församlingslivet och framför allt gudstjänstlivet bygger på frivilligas insats. I flera församlingar har man insett att man måste få bättre struktur kring frivilligarbetet. Framför allt får man inte ta de som alltid ställer upp för givna. En pastoral kan hjälpa församlingen att definiera, rekrytera och skapa regler. Dessutom måste man utbilda personalen så att de kan fungera som handledare. Det gäller att ta vara på engagemanget och hålla det vid liv. Den inre resan Att ge sig ut på pilgrimsvandring eller vallfärd är en tanke som funnits i många religioner sedan urminnes tider. Ordet pilgrim betyder ursprungligen främling, en som kom från andra länder och orter. En pilgrimsvandring är egentligen två, en yttre och en inre. Under färden upptäcker man saker hos sig själv och får tid att reflektera och få nya perspektiv. Tanken på en långsam vandring i tystnad och bön tilltalar många i dagens snabba tillvaro. Många församlingar anordnade under 2009 kortare eller längre pilgrimsfärder, både för vuxna, ungdomar och konfirmandgrupper. Retreater Att delta i en längre eller kortare retreat är ett annat sätt att söka inre lugn. Under en retreat drar man sig tillbaka ensam eller i grupp. Flera av våra församlingar har anordnat retreater, under en eller flera dagar. 8

9 Att vara medmänniska Ordet diakon kommer från grekiskan och betyder tjänare. Det är ingen tvekan om att den som arbetar med diakoni fyller ett stort behov. Diakoni är ett sätt att leva som församling. Målet är att möta, hjälpa och stödja människor i livets olika situationer. Det är det kristna budskapet omsatt i praktisk handling. Många i vårt samhälle behöver stöd och hjälp och kanske någon att tala med. Det gäller inte bara äldre, ensamma och sjuka, utan också socialt utsatta människor. De flesta församlingar har någon typ av samtalsgrupper och sorgegrupper. Behovet av enskilda samtal är stort och många diakoner arbetar med hem- och sjukbesök där möjligheten finns. Andakter på serviceboenden är också uppgifter inom diakonins ramar. som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Rättvisemärkt består av en förening och ett bolag, vars gemensamma uppdrag består i att öka tillgången till och konsumtionen av Rättvisemärkt-certifierade produkter. Bolaget ägs av Svenska kyrkan och Landsorganisationen, LO. I allt större utsträckning arbetar man i grupper kring det internationella arbetet både inom och emellan församlingarna. I flera församlingar finns diakonigrupper som utgör en frivillig kraft för att att förstärka det diakonala arbetet. Hur grupperna arbetar är litet olika från en församling till en annan, men hembesök och promenader är vanliga uppgifter. Träffar och caféer har anordnats kontinuerligt, oftast med någon typ av programinnehåll, som musik eller föredrag. Att dela en måltid är en del av en social tillvaro. Nästan alla församlingar serverar någon form av lunch en gång i veckan. Påsk- och julluncher har också arrangerats i många av våra kyrkor. Diakonerna samverkar med en rad olika organisationer. Hemma och borta i en global värld Världen krymper och gränser suddas ut. Vi kan inte längre se vår kyrka som en angelägenhet bara för svenskar i Sverige. Dels finns det idag många svenskar i utlandet, dels ökar antalet svenskar med utländsk härkomst här hemma. I flera församlingar är därför integration en viktig del av ett diakonalt arbete. För många människor är ett engagemang för rättvisa och miljö en väg in i kyrkan. Genom Svenska kyrkans arbete i utvecklingsländer kan man ge sitt bidrag på det sätt man själv vill och har möjlighet till. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning Sjukhuskyrkan Sjukhuskyrkans grunduppgift är att erbjuda samtal med patienter, anhöriga, vårdpersonal och studenter. Medarbetarna ska också vara tillgängliga för att möta människor i akuta situationer. Universitetssjukhuset är regionsjukhus och centrum för specialistvård och akuta trauman. De korta vårdtiderna gör att bara en liten del av patienterna hinner möta någon från sjukhuskyrkan. Genom sin medverkan kan sjukhuskyrkan bidra till att ge en helhetssyn på människan. I Sjukhuskyrkan firades söndagsmässa tre söndagar av fyra och en söndag i månaden firas gudstjänst. Gudstjänsten sänds ut via sjukhusets egen radiokanal. Vid förfrågan och i mån av tid erbjuds föreläsningar, handledning och reflektionsgrupper. Under två dagar en gång per år arrangeras Öppet hus. 9

10 Berga församling Med söndagens mässa i centrum ser vi församlingen som relation och plats där vi delar tro och liv med varandra Svenska kyrkan i Berga församling ska vara en öppen folkkyrka, tillgänglig för alla som bor och vistas här. Berga församling ska vara en mötesplats, växtplats och rastplats. Vi fortsätter med att tydliggöra att vi är en församling. Vi har ställt samman en doppastoral och vi räknar med att en ny gudstjänstpastoral blir färdig och beslutad av kyrkorådet i mars månad år Vi har påbörjat vårt arbete med en frivilligpastoral, vilken vi räknar med ska bli färdig i början av Vi har också börjat arbeta fram en ny församlingsinstruktion för församlingen. Vi har inriktat konfirmandarbetet efter den sammanställda handlingsplanen. Vi har arbetat med verksamhetsplaner på ett nytt sätt, där verksamheten är utgångspunkt och inte distriktet. Detta har inneburit att verksamhetsansvariga i Berga och Vidingsjö tillsammans har skrivit verksamhetsplan. Den söndagliga mässan i Berga präglas både av högtidlighet och enkelhet. Gudstjänstsagendan är projicerad på väggen på svenska och arabiska. Detta har fungerat bra och varit uppskattat. Evangelieläsning och ibland även förbön sker på det assyriska eller arabiska språket. I Vidingsjö satsar vi på att barnen ska bli en del av söndagens gudstjänst. Vi har gjort en barnhörna med bord, pallar, matta, lite lek- och målarmaterial. Vid varje mässa finns det en barnansvarig som sitter där tillsammans med barn och ev. föräldrar. Söndagskyrkan är ett spännande projekt som vi fortsätter att utveckla. Vid söndagsluncherna är det lika många eller fler som kommer än det var när vi hade torsdagssoppa, ca Många säger att det är uppskattat, särskilt de som är ensamma. Att få äta tillsammans med andra på helgen betyder mycket har varit ett spännande år inte minst med tanke på integrationsfrågorna i församlingen. Det har varit ett förändringens år. Inom det så kallade Barn-, familj- och ungdomsteamet i Berga kyrka har två av fem medarbetare slutat pga ekonomiska besparingar, vilket har gjort 10

11 Berga församling i siffror Folkmängd % kyrkotillhöriga Gudstjänster Antal huvudgudstjänster Deltagare Övriga gudstjänster deltagare Musik Antal konserter 2 2 Deltagare Barnkörer 4 4 medlemmar ungdomskörer 1 1 medlemmar 8 7 vuxenkörer 4 5 medlemmar att verksamheten på olika sätt har behövts omstruktureras. Ung ledare (ledarutbildning för ungdomar) i församlingen har fungerat bra. En grupp avslutades på våren och en påbörjades under hösten. I samfälligheten har vi tagit ansvar genom att vi är med i STAM ( styrgruppen för asyl och människorättsärenden) och BIV (Barn i Väntan). Detta är ett konceptuellt arbete, vilket är utvecklat i Malmö och är ett sätt att arbeta med nyanlända. Den internationella diakonin har fungerat mycket bra med många frivilliga. Den har samverkat med BKA (Berga kyrkliga arbetskrets) och Barn och familj (den personal som arbetar framförallt med barn och ungdomar). Vi upplever att vi är fler som deltar på kyrkkaffen och vi är inte lika segregerade. Den internationella dagen var också ett lyft där vi fick vara med och glädjas över varandras olikheter och likheter. Det har varit svårt men angeläget att gemensamt protestera tillsammans med våra invandrare och flyktingar mot Migrationsverkets utvisningar av kristna irakier och andra förföljda. Barn och ungdom Konfirmander, antal Söndagsskola 0 4 Kyrkans barntimmar år Besök i öppen verksamhet Vuxenverksamhet grupper Syföreningar/arbetskretsar 1 2 deltagare bibelgrupper 5 6 deltagare sorgegrupper 5 3 deltagare övriga grupper 8 6 deltagare retreater & pilgrimsvandringar, antal dagar 8 3 deltagare öppen verksamhet, antal besök Ett annorlunda och roligt initiativ togs av Berga vårdcentral. De önskade ge höstens influensavaccination i våra lokaler. Vi utformade ett samarbete där vi stod för ljuständning och musik i kyrkan, medan vårdcentralen gav vaccinet i vår samlingssal. Internationella gruppen (I-gruppen) har som huvuduppgift att vara stödjande och pådrivande utifrån olika insamlings- och informationsaktiviteter rörande kyrkans hjälporganisationer. Under året har insamlingen till Svenska kyrkan Internationella arbete, Hela världen givit kr (förra året kr ) Svenska kyrkan i utlandet kr (förra året kr ) eller sammanlagt kr (förra året kr ). Församlingen anordnar vartannat år modevisning till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Detta gjordes under 2010 och är ett uppskattat och något annorlunda arrangemang. 11

12 Domkyrkoförsamlingen Vi vill att församlingen skall vara en gemenskap där människor blir bemötta med kärlek och respekt och där behov och livsfrågor tas på allvar. Vi vill tillsammans forma en församling som är tydlig i sin identitet och så trygg i sin förankring i Kristus att den kan visa stor öppenhet. Vi vill att människor utifrån sitt dop och sin tro blir delaktiga och tar ansvar i församlingslivet. Domkyrkoförsamlingen är den största församlingen i Linköpings kyrkliga samfällighet. Det är en typisk innerstadsförsamling. Domkyrkan är navet inte bara i församlingen utan i hela Linköping. I församlingen finns ytterligare en kyrka, Tomaskyrkan. I församlingshemmet finns också Studiecentrum, som svarar för en stor del av vuxenverksamheten. Här anordnas studiecirklar och katekumenat, ett sätt för vuxna att komma till tro. Att vara city- och besökskyrka ställer krav på församlingen. Kyrkan är som sevärdhet mer än en gudstjänstlokal. Den ska vara öppen och det ska finnas människor som kan ta emot besökare och svara på frågor. Händelser under året Förskolan Ängeln började sin verksamhet under marsmånad. Efter sommaren var samtliga 22 platser besatta och vid årets slut fanns ca 60 barn i kö. Förskolan har integrerats med annan verksamhet i Tomaskyrkan. Med hjälp av firman Cumpan totalkommunikation, Martin Garlöv, har församlingens pastoraler, rutiner, utskick, webbpresentationer och andra handlingar genomlysts och en analys av församlingens doparbete har presenterats kyrkoråd och arbetslag liksom en handlingsplan för åren 2011 och Många medarbetare har aktivt varit engagerade i arbetet som under de två närmaste åren kommer att konkretiseras i församlingens arbete. Samarbetet för samverkan i city mellan Missionskyrkan, S:t Lars församling och Domkyrkoförsamlingen har fördjupats. Församlingarna har bl a firat två söndagsmässor gemensamt samt genomfört en gemensam Domkyrkoförsamlingen i siffror Folkmängd % kyrkotillhöriga 72 72,9 Gudstjänster Antal huvudgudstjänster Deltagare Övriga gudstjänster deltagare Musik Antal konserter - 3 Deltagare Barnkörer 3 3 medlemmar ungdomskörer 2 2 medlemmar vuxenkörer 5 3 medlemmar Barn och ungdom Konfirmander, antal Söndagsskola - 13 Kyrkans barntimmar år Besök i öppen verksamhet Vuxenverksamhet grupper Syföreningar/arbetskretsar 2 2 deltagare bibelgrupper deltagare sorgegrupper 5 5 deltagare övriga grupper 14 8 deltagare retreater & pilgrimsvandringar, 3 16 antal dagar deltagare öppen verksamhet, antal besök pilgrimsvandring. Präster, pastorer och diakoner från de tre församlingarna har haft en gemensam studieträff. 12

13

14 Gottfridsbergs församling Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus Syftet med församlingens verksamhet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas (Kyrkoordningen). Med utgångspunkt i Ansgarskyrkans gudstjänstgemenskap och i samverkan med församlingarna inom Linköpings kyrkliga samfällighet och de andra kristna församlingarna i Linköping vill vi ta ansvar för detta kyrkans gemensamma uppdrag i Linköping. Med utgångspunkt från ledorden öppenhet och fördjupning strävar församlingen efter att med sin verksamhet och sin gemenskap fungera som en växtplats. En växtplats som är öppen och ljus samtidigt som den har en djup mylla där man kan finna näring och kraft. I Gottfridsbergs församling är gudstjänstgemenskapen i Ansgarskyrkan ett naturligt centrum med unika förutsättningar eftersom församlingen får kraft och näring från två betydelsefulla sammanhang: Svenska kyrkan och dess inomkyrkliga missionsrörelse EFS. I Ansgarskyrkan bedrivs ett gemensamt och fullt integrerat arbete som representerar både EFS och Svenska kyrkan. Vi vill vara en kyrka för alla där det finns utrymme för ung och gammal, tradition och förnyelse, tro och tvivel och allt som hör livet till. Vad är EFS? EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. Gottfridsbergs församling i siffror Folkmängd % kyrkotillhöriga Gudstjänster Antal huvudgudstjänster Deltagare Övriga gudstjänster deltagare Musik Antal konserter - - Deltagare - - Barnkörer 1 2 medlemmar ungdomskörer 1 - medlemmar 10 - vuxenkörer 2 2 medlemmar Barn och ungdom Konfirmander, antal Söndagsskola Kyrkans barntimmar år år år Besök i öppen verksamhet Vuxenverksamhet grupper Syföreningar/arbetskretsar - - deltagare - - bibelgrupper 1 2 deltagare sorgegrupper 1 1 deltagare 6 4 övriga grupper 5 8 deltagare retreater & pilgrimsvandringar, - - antal dagar deltagare - - öppen verksamhet, antal besök

15 15

16 Johannelunds församling I samverkan med de andra församlingarna i Linköpings Domkyrkopastorat och i Linköpings kyrkliga samfällighet vill vi gestalta de två uttryck som beskriver vår församlings verksamhetsidé: det livsnära samtalet och den levande riten. En levande och livsnära relation både till människorna i Johannelund och till Gud är det som vi vill skall få styra vår verksamhet. Församlingens särart är att vara en stadsdelsförsamling för alla åldrar och med musikalisk profil. Församlingen har flera körer, i olika åldersgrupper och med olika inriktningar och nivåer. Församlingens mål är att få fler människor att hitta till kyrkan och att komma till tro. Människor ska kunna bli sedda och inse att de är älskade och värdefulla. Johannelunds församling i siffror Folkmängd % kyrkotillhöriga 72 73,2 Gudstjänster Antal huvudgudstjänster Deltagare Övriga gudstjänster deltagare Musik Antal konserter 6 7 Deltagare Barnkörer 4 4 medlemmar ungdomskörer 2 2 medlemmar vuxenkörer 2 2 medlemmar

17 Barn och ungdom Konfirmander, antal Söndagsskola - - Kyrkans barntimmar år Besök i öppen verksamhet Vuxenverksamhet grupper Syföreningar/arbetskretsar 1 2 deltagare bibelgrupper 5 4 deltagare sorgegrupper 5 3 deltagare övriga grupper 2 2 deltagare retreater & pilgrimsvandringar, antal dagar 5 5 deltagare öppen verksamhet, antal besök Himlaliv och Ängeln Johannelunds församling driver sedan många år förskolan Himlaliv, en förskola med kristen profil för barn mellan ett och sex år. Himlaliv bedriver en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet och har ett gott rykte. Förskolans övergripande mål finns reglerade i läroplanen för förskolan 98. Vid utgången av 2010 stod 25 barn i kö för en plats. Under 2010 hade verksamheten två målfokus, dels att vidareutveckla och stärka den pedagogiska inriktningen mot Reggio Emiliafilosofins tankar, dels att stödja och hitta samarbetsformer med förskolan Ängeln i Tomaskyrkan. I mars 2010 startades den nya förskolan Ängeln i Tomaskyrkan i Domkyrkoförsamlingen som ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen och Johannelunds församling. Redan vid starten fanns ett stort intresse och vid årets slut hade man inte mindre än femtio barn på kö. Verksamheten är åldersindelad och projektinriktad. Att arbeta projektinriktat innebär att man bearbetar och fördjupar ett ämnesområde under en kortare eller längre tid. Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sinnen ständigt och jämt. Med ett projektinriktat arbetsätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Det finns många olika utgångspunkter för ett projektarbete. Det kan vara lek, en fundering eller ett problem som barnen ställts inför. Himlaliv hade vid utången av barn inskrivna, Ängeln hade 20. Lokala mål Alla barn ska bli sedda och få känna sig värdefulla. Alla barn ska ges möjlighet att stärka självkänslan. Alla barn ska ges möjlighet att upptäcka och respektera varandras olikheter och se mångfalden som en tillgång. 17

18 Landeryds församling Landeryds församling är en del i den världsvida kyrkan och en församling i Svenska Kyrkan. Tillsammans är vi en viktig del av Kristi kyrka i Linköpings stad. Utifrån kallelsen att vara ett ljus och ett salt i världen vill Landeryds församling utföra sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Vi önskar att människors möten med både Gud och varandra skall vara en tydlig del av församlingens sätt att leva sin kristna tro. I den söndagliga mässan, i våra bönegudstjänster under veckan, i församlingens olika grupper, i möten med människor i glädje och i sorg vill vi söka efter Guds närvaro och kraft för hela församlingens liv. Landeryds församling har två kyrkor: Landeryds kyrka, som är en typisk vit landsortskyrka omgiven av lantgårdar och fritidshus, och S.t Hans kyrka, som ligger i Ekholmens centrum och är en modern kyrka med pastorsexpedition och utrymmen för aktiviteter förutom gudstjänsterna. Dessutom är en del av församlingens verksamhet förlagd till Hackeforsgården, på andra sidan Stångån. Bortsett från Ekholmens centrum utgörs bebyggelsen huvudsakligen av villor och radhus och här finns fortfarande plats för nybyggnation och inflyttning. Varje år gör Landeryds församling en resa med tåg. 18

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2011 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 3 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 4 Nyckelord 2011 - samverkan och nya strukturer 5 Växtplats för själen 6

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Malin Brown, sekreterare

Malin Brown, sekreterare Kyrkoråd 2011-11-10 1. Plats och tid Tomaskyrkan kl. 19.30-22.00 Beslutande Kärstin Brattgård, ordförande Maria Rahm Ulla-Britta Alm ersätter Madelaine Erlandsson Inger Persson Esther Surjan ersätter Nils

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Porten till FRAMTIDENS KYRKA

Porten till FRAMTIDENS KYRKA Alla Tiders Kyrka Porten till FRAMTIDENS KYRKA 1 Innehåll PROGRAM FÖR NOMINERINGSGRUPPEN ALLA TIDERS KYRKA 3 DOPET 4 DET HELIGA RUMMET 4 ÖPPEN FOLKKYRKA 5 MÖTET MÄNNISKOR EMELLAN 5 UNGA I SVENSKA KYRKAN

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Den lokala kyrkan och hela Svenska kyrkan i Malmö På väggen inne i mitt rum hänger en altartavla. Eller rättare

Läs mer

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2013-10-16 Plats och tid: Vara Kansliet kl. 18.00 20.30 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 84-97 Paragraf

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

Eftertanke och mötesplatser

Eftertanke och mötesplatser Eftertanke och mötesplatser Föredrag, studier och samtal Våren 2015 Välkommen till oss! I den här broschyren har vi samlat en del av den vuxenverksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan i Linköping. Hör

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Plats och tid: Övertorneå församlingsgård 2006-02-03 Kl 13.00 18.00

Plats och tid: Övertorneå församlingsgård 2006-02-03 Kl 13.00 18.00 2006-02-03 1(10) Plats och tid: Övertorneå församlingsgård 2006-02-03 Kl 13.00 18.00 Beslutande: Övriga deltagande: Roland Hedlund ordf. Ove Kohkoinen Sture Larsson Birger Wiippa Bror Noppa Doris Svahn

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Till tro konceptet. Vad är då ett koncept? Wikipedia vår tids största auktoritet skriver:

Till tro konceptet. Vad är då ett koncept? Wikipedia vår tids största auktoritet skriver: Till tro konceptet Växjö stift har antagit konceptet Till Tro, med inspiration från Växjö stifts vänstift i Oxford. Under fem år skall konceptet inplanteras i församlingarnas tänkande. Värnamo pastorat

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer