SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl , Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson (fp) Håkan Nestor (m) Jan Arvidsson (c) Martina Axene (kd) Anna-Lisa Hagenborg (-) Camilla Egberth (s) Ingvar Ståhl (s) Klas Pettersson (s) Kjell-Arne Karlsson (s) Peter Karlberg (v) Övriga närvarande Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Kjell-Arne Karlsson Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Helene Leander Eva Isaksson Ribers Kjell-Arne Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Drottninggatan 2 Administrativa enheten Helene Leander Utdragsbestyrkan

2 Kommunstyrelsen Övriga närvarande Åke Lust (m) Mats Weinesson (m) , Annelie Almerus (m) Magnus Franzén (m) Björn Jansson (fp) Kenneth Carlsson (mp) Mirsad Filipovic (s) Anders Petersson (s) Anne-Lie Liljedahl (s) ThorBjörn Carlsten (s) Lisbeth Sager Kommunchef Helene Leander Sekreterare Peter Ingesson Bitr kommunchef Anders Neuman Ekonomichef Håkan Holmberg Redovisningschef Barbro Eklund Stadsbyggnadschef Jan Holmberg Utvecklingschef Christer Sjölund Utvecklingsdirektör, Linköpings kommun Utdragsbestyrkan

3 Kommunstyrelsen / 0065 Kommunstyrelsens bokslut 2007 Kommunstyrelsens bokslut 2007 har utformats efter anvisningar framtagna av ekonomienheten. Kommentarer och analyser framgår av bilagorna. Drift Kommunstyrelsens bokslut för år 2007 visar en nettoavvikelse på tkr. De största avvikelserna mot budget redovisas nedan. Kommunledningskontoret exkl kollektivtrafiken visar en nettoavvikelse på tkr. De olika delverksamheterna visar följande resultat: klk-gemensamt inkl kommunchef tkr, kanslienheten - 67 tkr, ekonomienheten tkr, ITenheten tkr, utvecklingsenheten tkr, personalenheten + 24 tkr samt stadsbyggnadsenheten tkr. Det goda resultatet beror till stor del på vakanta tjänster. Vidare har effekterna av upphandling av ny telefonoperatör genererat stora överskott. Kollektivtrafiken visar ett underskott på tkr. Orsaken till underskottet är kraftigt höjda kostnadsindex för andra halvåret Investeringar Kommunstyrelsens nettoinvesteringar blev tkr mindre än budgeterat. Avvikelserna fördelas på kommunledningskontoret tkr, fastighetsenheten tkr samt exploateringssidan tkr. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 19 februari 2008 med tillhörande bokslut. Utöver ordföranden yttrar sig Håkan Nestor, Björn Johansson, Kjell Fransson, Camilla Egberth, Mats Weinesson, Jan Arvidsson, Anna-Lisa Hagenborg och Anne-Lie Liljedahl. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

4 Kommunstyrelsen / 0028 Bokslut/årsredovisning för Motala kommun 2007 Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bokslut för Motala kommun år Bokslutet ger en samlad bild av det ekonomiska resultatet för kommunens samtliga nämnder och styrelsen. Avstämningen mot det lagreglerade balanskravet visar att kommunens justerade resultat (38,0 mkr) uppfyller detta. I samband med bokslutet skall vissa avsättningar och dispositioner beslutas. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 5 mars 2008 med tillhörande bokslut. Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Carlsson, Ingvar Ståhl och Martina Axene. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

5 Kommunstyrelsen / 0069 Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser Enligt stiftelselagen är de stiftelser som har tillgångar över 10 basbelopp bokföringsskyldiga och skall tillämpa reglerna i bokföringslagen. Övriga stiftelser är skyldiga att föra kontantbaserade räkenskaper och upprätta förenklat bokslut. Årsredovisning inklusive resultaträkning och balansräkning över 2007 års verksamhet har upprättats enligt detta. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 25 februari 2008 med tillhörande stiftelsebokslut. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

6 Kommunstyrelsen / 0075 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen 2008 Med anledning av bokslut år 2007 kan nämnder och styrelsen göra en framställan om tilläggsbudget De medel som kan komma i fråga är i första hand drift- och investeringsprojekt som finns i budget 2007 men som inte är avslutade, samt om verksamheten fått bidrag för viss verksamhet som inte är slutförd. Investering I bokslutet för år 2007 visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på tkr. Av ovanstående resultat finns förslag på tilläggsbudget på 565 tkr för kommunledningskontoret, tkr för fastighetsenheten samt tkr avseende exploateringssidan. Dessutom finns enligt beslut 297/07 ett medgivande om en omdisponering på tkr av det prognostiserade överskottet avseende investeringar 2007 till biogasprojektet. Totalt äskande om tkr, vilket överstiger det totala överskottet inom kommunstyrelsen med 412 tkr. Differensen föreslås att justeras inom fastighetsenhetens äskande. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 3 mars 2008 med tillhörande bilaga. Utöver ordföranden yttrar sig Kjell Fransson, Björn Jansson, Camilla Egberth, Anders Petersson och Anna-Lisa Hagenborg. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

7 Kommunstyrelsen / 0063 Tilläggsbudget för Motala kommun 2008 Med anledning av bokslut år 2007 kan nämnder och styrelsen göra en framställan om tilläggsbudget De medel som kan komma ifråga är i första hand investeringsprojekt som finns i budget år 2007 men som inte är avslutade samt om verksamheten fått extern fiansiering för viss verksamhet men som inte är slutförd. Drift Socialnämnden äskar 72 tkr till ett externt finansierat projekt benämnt Kvinnofrid. Projekt slutförs under Om tillstyrkan sker enligt begäran kan detta finansieras antingen att resultatbudgeten försämras för år 2008 med motsvarande belopp eller att finansieringen sker genom kommunstyrelsens oförutsedda medel Investering Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsbudget på projektnivå. Kommunstyrelsen har fått delegation att fatta beslut om omprioriteringar av investeringar mellan projekt inom totalramen för investeringar. Detta sker efter nämndsbeslut. I bokslutet för år 2007 visar kommunen totalt en avvikelse på tkr. I den skattefinansierade verksamheten är avvikelsen tkr. Nämnder och styrelsen äskar totalt tkr i tilläggsbudget 2008 för projekt som ej är färdigställda Från nämnderna/styrelsen finns alltså äskanden på större belopp än vad som är överskottet Kommunledningskontorets förslag till beslut är att tkr tillbudgeteras och det innebär att nettoinvesteringar för budget 2008 ökar med motsvarande belopp. De nämnder som haft underskott i bokslut 2007 får ta med sig detta underskott till 2008 och fatta beslut om omprioteringar. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 5 mars 2008 med tillhörande bilaga. Utöver ordföranden yttrar sig Kjell Fransson, Björn Jansson, Camilla Egberth, Anders Petersson och Anna-Lisa Hagenborg. forts

8 Kommunstyrelsen forts 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

9 Kommunstyrelsen / 0078 Utseende av nytt ombud i Kommuninvest samt instruktion till stämmoombud Föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening är planerad till den 3 april Vid stämman behandlas nedanstående ärenden. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justerare 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Fastställande av dagordning 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 8. Beslut om dispositioner beträffande vinsten enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om dispositioner beträffande koncernens vinst enligt den fastställda koncernbalansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av arvoden till styrelsen 11. Fastställande av arbetsordning för valberedningen 12. Fastställande av arvoden till revisorerna 13. Fastställande av arvoden till revisionskommittén 14. Fastställande av arvoden till valberedningen 15. Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 16. Val av revisor 17. Val av valberedning samt ordförande 18. Fastställande av ägardirektiv 19. Förslag till bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag 20. Fastställande av arbetsordning för valberedningen 21. Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag 22. Nyemission i Kommuninvest i Sverige AB 23. Fastställande av nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening 24. Val av revisionskommitté 25. Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 26. Beslut om plats för nästa föreningsstämma forts Kommuninvest Box Örebro, Håkan Nestor, MK = 3 ex

10 Kommunstyrelsen forts I dagordningens punkt 23 avseende fastställande av nya stadgar ingår en punkt att föreningen vid behov ska kunna ta ut en årsavgift enligt föreningsstämmans beslut. Årsavgiften ska användas till att täcka kostnaderna för föreningens förvaltning och återbetalas inte vid utträde eller uteslutning. Årsavgiften för kommunen är maximerad till 1 krona per kommuninvånare. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 6 mars Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth. 1 Håkan Nestor (m) utses till nytt ombud i Kommuninvest för resterande del av mandatperioden. 2 Kommunstyrelsen bemyndigar ombudet vid Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma den 3 april 2008 att tillstyrka valberedningens och styrelsens förslag avseende punkterna 1-22 samt i dagordningen 3 Kommunstyrelsen bemyndigar ombudet vid Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma den 3 april 2008 att avstyrka styrelsens förslag i punkten 23 i dagordningen i det som skrivs om föreningens rätt att ta ut en årsavgift av medlemmarna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommuninvest Box Örebro, Håkan Nestor, MK = 3 ex

11 Kommunstyrelsen / 0064 Samråd rörande arbetsplan för väg 32/50 delen Skänninge - Motala Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar för närvarande med en arbetsplan rörande väg 32/50, delen Skänninge-Motala. Vägverkets skrivelse daterad den 20 februari Stadsbyggnadschefen redogör muntligen för ärendet vid dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Mats Weinesson, Peter Karlberg, Anna-Lisa Hagenborg och Björn Jansson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

12 Kommunstyrelsen / 0067 Samråd rörande arbetsplan för väg 50 delen genom Motala Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar för närvarande med en arbetsplan för väg 50, delen genom Motala. Vägverkets skrivelse daterad den 22 februari Vägverkets information om sträckningen av väg 50 genom Motala. Stadsbyggnadschefen redogör muntligen för ärendet vid dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Mats Weinesson, Torbjörn Carlsten och Anna-Lisa Hagenborg. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

13 Kommunstyrelsen Information om avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg 50 Stadsbyggnadschefen redogör muntligen för ärendet vid sammanträdet. Vägverkets inbjudan daterad den 28 februari Principöverenskommelse mellan Vägverket och Motala kommun om planeringen för ombyggnad/omläggning av riksväg 50 på delen genom Motala. 1 Informationen noteras. 2 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

14 Kommunstyrelsen Information om verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping- Norrköping Linköpings- och Norrköpings kommuner har sedan en tid tillbaka fördjupat sitt samarbete eftersom de tror att det kan leda till positiva effekter. Men att förverkliga detta till att fullt ut etablera den 4:e storstadsregionen kräver alltmer samverkan inom en rad områden. I förslaget till verksamhetsplan redovisas de viktigaste motiven för att utveckla samverkan samt ett antal konkreta exempel på vad kommunerna avser att samverka om. Förslag till verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping-Norrköping daterad den 6 februari Utvecklingsdirektör Christer Sjölund från Linköpings kommun redogör muntligen för ärendet vid sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Björn Jansson, Anna-Lisa Hagenborg och Annelie Liljedahl. 1 Informationen noteras.

15 Kommunstyrelsen / 0214 Lokalt utvecklingsprogram för Motala kommun - LUP Vid dagens sammanträde informerar utvecklingschefen för de synpunkter som inkommit från de politiska partierna. Vidare presenteras ett nytt tidschema för handlingsplanen. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Mats Weinesson och Anna-Lisa Hagenborg. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

16 Kommunstyrelsen / 0058 Förslag till samverkansavtal för kontaktsekretariatet Motala kommun har tillsammans med Mjölby och Vadstena kommuner samfinansierat ett regionalt kontaktsekretariat via bildningsnämnden sedan hösten Grunden för detta sekretariat har varit att samordna regionens kontakter med universitetet. Den tjänsteman som har arbetat i sekretariatet fram till nu har rekryterats från Motala kommun och arbetat med högskolefrågor inom bildningsförvaltningen. Motala kommun erlade 75 tkr för detta arbete under Inför 2008 har universitetet översänt ett förslag till regional samverkan för tillväxt via kontaktsekretariaten för perioden Det nya avtalet överlämnades till bildningsnämnden som konstaterar , 1 att den nya inriktningen för avtalet inte är ett ansvar för nämnden utan snarast kommunstyrelsen. Avtalets fokus är denna gång gemensam kunskapsutveckling, regional näringslivsutveckling och aktiv samverkan med skolor. Då inriktningen kring avtalet i första hand avser tillväxtorienterade frågor gör kommunledningskontoret bedömningen att ansvaret för avtalet i första hand berör kommunstyrelsens ansvarsområde men i samverkan med bildningsnämnden. Det nya avtalsförslaget innebär att kostnaderna för samverkan utökas med ca 100 tkr för Motala kommun till 189 tkr för perioden. Mjölby och Vadstena kommuner har förklarat sig positiva till det utökade avtalet för perioden. Kommunstyrelsen föreslås ta över ansvaret för avtalet och dess finansiering under avtalsperioden och utse näringslivschef Lars-Göran Holmberg till kommunens representant i styrgruppen för kontaktsekretariatet. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 25 februari 2008 med tillhörande bilagor. Utöver ordföranden yttrar sig Anders Petersson, Björn Jansson, Annelie Liljedahl, Torbjörn Carlsten, Martina Axene, Anna-Lisa Hagenborg och Kjell Fransson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2008.

17 Kommunstyrelsen Rapporter/strategisk diskussion Rapporter: - Redovisning av mer- och övertid Sjukfrånvarostatistik 2007 Strategisk diskussion: - Reflektion över dagens sammanträde Kjell-Arne vill att det ska finnas gott om tid till föredragningar vid plan mötena. Håkan Nestor tar upp problemet med dålig luft i -salen och undrar om det finnas annan lokal vi kan vara i. Camilla tycker att vi tappar bort en del frågor som vi sagt att vi ska få information om, t ex mer detaljerad redovisning av sjukfrånvaro och bildningsnämndens ekonomiska uppföljning. Camilla tycker att processen kring LUP:ens handlingsplan inte ska förlängas ytterligare. Viktigt att kommunstyrelsen får fatta beslut nu om fortsättningen. Utöver ordföranden yttrar sig Anders Petersson, Ingvar Ståhl, Anna-Lisa Hagenborg, Jan Arvidsson, Annelie Liljedahl, Camilla Egberth och Torbjörn Carlsten. 1 Informationen noteras.

18 REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida 43 Kommunstyrelsens bokslut Bokslut/årsredovisning för Motala kommun Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser 5 46 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen Tilläggsbudget för Motala kommun Utseende av nytt ombud i Kommuninvest samt instruktion till stämmoombud 9 49 Samråd rörande arbetsplan för väg 32/50 delen Skänninge - Motala Samråd rörande arbetsplan för väg 50 delen genom Motala Information om avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg Information om verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping-Norrköping Lokalt utvecklingsprogram för Motala kommun - LUP Förslag till samverkansavtal för kontaktsekretariatet Rapporter/strategisk diskussion 17

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer