KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter Ersättare x Christel Friskopp, (S), ordförande vakant (S) x Gun Hedlund, (FP), 1 v ordf, xx Annika Roth, (S) x Irené Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf xx Kerstin Filipsen, (M) Annika Westerlund, (S) xx Billy Månsson, (S) x Christel Englesson, (MP) x Ellen Kragh, (MP) x Anders Karlsson, (S) vakant (S) vakant (M) Edward Thörnqvist, (M) Berith Gustavsson, (S) x Lennart Wallin, (S) Karin Lange, (SD) Mattias Svensson, (SD) x Tommy Alm, (S), xx Inger Åkesson, (C) x Jessica Persson, (C) x Dan Munther, (KD) Tjänstemän x Nils Fredholm, revisor, 160 x Lars-Erik Johansson, revisor, 160 x Kjell Törnqvist, revisor, 160 x Christel Jönsson, förvaltningschef x Katarina Bondesson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Christel Friskopp Tommy Alm Katarina Bondesson Ordförande Justeringsledamot Sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Innehållsförteckning Ärende 157 Godkännande av dagordning. 158 Ordförandens information. 159 Förvaltningens information. 160 Information av revisorerna, dnr 2011/ Internbudget 2012, dnr 2011/ Omsorgsnämndens mål , dnr 2011/ Fastställande av avgift för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 164 Förordnande av nytt personuppgiftsombud, dnr 2011/ Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, dnr 2011/ Karlshamns kommuns hjälpmedelspolicy, Skydds- samt Frihetsinkränkande åtgärder samt Precisering och ansvarsfördelning av förskrivningsrätten för medicintekniska produkter, dnr 2011/ Kungörelse om utställning. Förslag till Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad, Karlshamns Kommun, dnr 2011/ Kungörelse. Förslag till detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13, Karlshamns kommun, dnr 2011/ Kungörelse. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun, dnr 2011/ Möteskalendarium 2012, dnr 2011/ Delegationsbeslut. 172 Domar och beslut i enskilda ärenden. 173 Inkomna skrivelser och meddelanden mm.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen. Dagordningen har skickats till ledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde tillkommer ett ärende, Möteskalendarium för Detta ärende kommer att tas upp under punkt 12, istället för ordförandebeslut, då det inte finns några ordförandebeslut att redovisa.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Ordförandens information att ta informationen till protokollet Ordförande Christel Jonasson (S) informerar om sitt besök på kvalitetsmässan i Göteborg som i år genomfördes under tre dagar i oktober (15-17/11). Samtliga nämnder uppmanades på senaste ordförandemötet att åter se över kommande års investeringar. För omsorgsnämndens del ligger de planerade investeringarna för 2012 på cirka tkr. Ordförande Christel Jonasson informerar ledamöterna om att hon kommer att byta efternamn till Friskopp inom kort.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Förvaltningens information att ta informationen till protokollet Förvaltningschef Christel Jönsson informerar om följande: Kön till särskilt boende består idag av 18 personer. Tre personer har väntat mer än tre månader, dock har samtliga fått erbjudande om lägenhet, men tackat nej minst en gång. Just nu pågår det en diskussion mellan kommunen och landstinget angående uppkomna frågetecken kring hantering av livsmedelsanvisningar för boende i ordinärt respektive särskilt boende. Utredning med anledning av rapport angående misstanke om missförhållande (lex Sarah) vid hemtjänstenhet Karlshamn Östra är klar. Beslut utifrån utredningen redovisas muntligt och i pärm, dnr 2011/796. Utredning med anledning av rapport angående misstanke om missförhållande (lex Sarah) inom verksamhetsområde LSS stöd och service, personlig assistans, är klar. Beslut utifrån utredningen redovisas muntligt och i pärm, dnr 2011/763.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Information av revisorerna att ta informationen till protokollet. Till dagens sammanträde är kommunens revisorer inbjudna för att presentera sig för nämndens ledamöter och berätta om revisorernas uppgift och nämndernas ansvar. Revisorerna Kjell Törnqvist och Lars-Erik Johansson berättade för ledamöterna vad det innebär att ha uppdraget och Nils Fredholm, som är anställd på PwC, informerade om att revisorerna granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna ta ett uppdrag som revisor får man inte vara politiskt aktiv i kommunen. Lars-Erik Johansson och Kjell Törnqvist rekommenderar omsorgsnämndens ledamöter att ta ett uppdrag som revisor då det är ett intressant uppdrag.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Internbudget 2012 att anta internbudget på tkr enligt. Tilldelad ram enligt Mål och budget 2012 (KF ) tkr. Verksamheten beräknas ligga inom tilldelad ram för Verksamheten beräknas ligga inom tilldelad ram för Nämnden har fått en ramökning med tkr som föreslås fördelas enligt följande (se bilagor KIK 7001-KIK7006): 1. Anhörigstöd (KIK 7001) tkr 2. Personlig assistans enl LSS (KIK 7002) tkr 3. Ny servicebostad Länsmansvägen (KIK 7003) tkr samt boendeteam och ökade behov enligt stödbehovsmätning 4. Korttidsvistelse för barn och unga (KIK 7004) tkr 5. Anpassning med 0,25 åa adm (KIK 7005) -100 tkr 6. Anpassning minskning föreningsbidrag (KIK 7006) -100 tkr Summa tkr Missiv: Internbudget 2012 ( ) : Internbudget 2012 ( ) inkl bilagor KIK 7001-KIK7006.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämndens mål att anta Omsorgsnämndens mål och resultatmål för enligt framtaget förslag. Omsorgsnämnden påbörjade under Målarbetsdagen på Guö i februari 2011 arbetet med att ta fram mål för nämndens verksamhet. Förvaltningen har tagit fram förslag till mål och till dem tillhörande resultatmål. Förslaget har beretts på arbetsutskottets sammanträde På dagens sammanträde beslutade nämnden att göra ett tillägg under resultatmål 2:3: En lärande organisation som lär av resultaten av Lex Sarah, Lex Maria, synpunkter och klagomål samt av interna och externa avvikelserapporter. Återkoppling av resultatmålen föreslås ske i samband med bokslutsredovisning en gång per år. Mål 1: En hållbar brukarorienterad omsorgsorganisation ska vidareutvecklas och planeras i ett långsiktigt perspektiv Mål 2: Allt arbete skall grundas på humanitet, empati, flexibilitet och öppenhet Mål 3: Insatserna skall komplettera den enskildes förmåga att leva ett värdigt liv Missiv: Omsorgsnämndens mål , Tjänsteskrivelse: Förslag till omsorgsnämndens mål , Uppdaterad Protokollsutdrag omsorgsnämndens arbetsutskott

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Fastställande av avgift för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att tillämpa avgifter enligt tjänsteskrivelse Avgifter för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från att inte ta ut retroaktiva avgifter för tiden före Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Skäliga avgifter får tas för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Personer som beviljats insats enligt LSS ska inte betala för omvårdnad. Kommunen kan ta ut en skälig avgift för mat, aktiviteter samt hyra om dessa ingår i det belopp som kommunen erlägger för boendet. Betalar den enskilde själv direkt dessa kostnader så föreligger ingen avgift från kommunen. Sedan tidigare har verksamheten tagit ut avgift av föräldrar till ungdomar som placerats enligt bilaga. Avgift tas också ut redan idag för personer över 18 år med egen inkomst enligt bilaga. Förändringen som nu föreslås är att det också tas ut en avgift för de ungdomar som fyllt 18 men saknar egen inkomst. Denna föreslås följa avgiftsuttaget för ungdomar under 18 till dess att ungdomen har egen inkomst. I verksamheten finns 8 ungdomar som eventuellt kan påverkas av denna förändring, genom att de från det de fyllt 18 fortsatt får erlägga samma avgift som tidigare. För de som idag har beslut tillämpas avgifterna från och inga retroaktiva avgifter tas ut från den enskilde brukaren Missiv: Fastställande av avgift för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Avgifter för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Förordnande av nytt personuppgiftsombud att förordna Jens Odevall till personuppgiftsombud. Personuppgiftslagen (1998:204, PUL) föreskriver att behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserade skall anmälas till tillsynsmyndigheten (datainspektionen) innan sådan behandling genomförs. Personuppgiftsombudet skall bland annat ha till uppgift att se till att den personuppgiftsansvarige, dvs styrelsen och nämnderna, behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Hans Hyllstedt föreslår, i bifogad skrivelse, att nämnderna beslutar att förordna Jens Odevall till personuppgiftsombud. Missiv: Förordnande av nytt personuppgiftsombud, Ang. förordnande av nytt personuppgiftsombud, Protokollet ska skickas till Kommunledningsförvaltningens kansli

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer att ta informationen till protokollet. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att för år 2011 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för att stödja arbetet med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Socialstyrelsen meddelar att man beviljar Karlshamns kommun kronor i stimulansbidrag år Medlen får användas till och med Medlen ska användas inom föreskriven tid och mottagaren ska lämna redovisning/återrapportering. Missiv: Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer,

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Karlshamns kommuns hjälpmedelspolicy, Skydds- samt Frihetsinkränkande åtgärder samt Precisering och ansvarsfördelning av förskrivningsrätten för medicintekniska produkter att informationen tas till protokollet med godkännande. En beskrivning av policy för hjälpmedel- skydds samt frihetsinskränkande åtgärder samt ansvarsfördelning av förskrivningsrätten. Denna policy finansieras inom befintlig budgetram och ersätter tidigare hjälpmedelspolicy. Skydds- samt frihetsinskränkande åtgärder ska tillämpas enligt de riktlinjer som stämmer med lagstiftningen samt ansvarsfördelningen av förskrivningsrätten. Områdescheferna ansvarar för att enhetscheferna får information och medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för en årlig uppföljning. Missiv: Karlshamns kommuns hjälpmedelspolicy, Skydds- samt Frihetsinkränkande åtgärder samt Precisering och ansvarsfördelning av förskrivningsrätten för medicintekniska produkter. Karlshamns kommuns hjälpmedelspolicy, Skydds- samt Frihetsinkränkande åtgärder samt Precisering och ansvarsfördelning av förskrivningsrätten för medicintekniska produkter.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Kungörelse om utställning. Förslag till Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad, Karlshamns kommun att inte lämna några synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Under tiden 24 oktober till 16 december 2011 pågår samråd rörande förslag till Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Planen har till syfte att underlätta ett bevarande och en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad. Missiv: Kungörelse om utställning. Förslag till Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad, Karlshamns kommun, Kungörelse om utställning. Förslag till Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad, Karlshamns kommun

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Kungörelse. Förslag till detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13, Karlshamn, Karlshamns kommun att inte lämna några synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13 i centrala Karlshamn har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för handel- och kontorsändamål samt bostäder inom fastigheten Norrköping 2 i centrala Karlshamn samt att möjliggöra för en gångbro/passage längs med Norra Fogdelyckegatan. Missiv: Kungörelse. Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13, Karlshamn, Karlshamns kommun, Kungörelse. Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13, Karlshamn, Karlshamns kommun.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Kungörelse. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun att inte lämna några synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13 mellan Asarum och Mörrum har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av enbostadshus på den sydöstra delen av fastigheten Torarp 4:13. Inom planområdet ska en väg namnsättas. Missiv: Kungörelse. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun, Kungörelse. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON /874 Möteskalendarium 2012 att fastställa sammanträdesdagarna för 2012 enligt framtaget förslag. Omsorgsförvaltningen har tagit fram följande förslag på sammanträdestider 2012 för Omsorgsnämnden och Omsorgsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder i sammanträdesrummet kl. 13:30. Omsorgsnämnden sammanträder på onsd/torsdagar, Rådhussalen kl. 13:30. Undantag från ordinarie salar: (M) Mörrumssalen, (Å) Årydssalen. månad Omsorgsnämnden 2012 Arbetsutskottet Omsorgsnämnd Sam-dag kl. 13:30 -> Sam-dag kl. 13:30 -> jan t feb 8 29 o mar t apr t maj o jun 7 20 o jul - aug 15 (M) 29 o sep o okt t nov o dec - (Å) 12 o Missiv:Möteskalendarium Omsorgsnämnden 2012,

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Delegationsbeslut att ta redovisningen med godkännande till protokollet. a) Äldreomsorgsärenden för perioden , dnr 2011/028. b) Handikappomsorgsärenden för perioden , dnr 2011/029. c) Beslut i bostadsanpassningsbidrag för perioden , dnr 2011/030. d) Protokoll från Omsorgsnämndens arbetsutskott med sammanträdesdatum

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Domar och beslut i enskilda ärenden att ta redovisningen till protokollet. Utredning med anledning av rapport angående misstanke om missförhållanden vid hemtjänstenhet Karlshamn Östra är klar. Beslut utifrån utredningen redovisas, dnr 2011/796. Utredning med anledning av rapport angående misstanke om missförhållande inom verksamhetsområde LSS stöd och service, personlig assistans, är klar. Beslut utifrån utredningen redovisas, dnr 2011/763. Dom i mål nr , personlig assistans enligt LSS. Förvaltningsrätten i Växjö avslår överklagandet, dnr 2011/554. Dom i mål nr , bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten i Växjö avslår överklagandet, dnr 2011/687.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Inkomna skrivelser och meddelanden mm att ta informationen till protokollet. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Statistikrapport enligt 16 kap 6h i SoL och 28 f-g LSS avseende kvartal , dnr 2011/744. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Budget 2011 Tilläggsanslag BUS-nämnden och Omsorgsnämnden, dnr 2011/027. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden Ann Merkel, dnr 2011/845. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden Kerstin Ifvarsson, dnr 2011/846. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Fyllnadsval av ersättare i Omsorgsnämnden, dnr 2011/847. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Motion om parboendegaranti för äldre, dnr 2010/754. Sammanträdesprotokoll från förtroendenämndens sammanträde Informationsblad om Förtroendenämnden Blekinge.

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer