REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:"

Transkript

1 REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna hos våra kunder, anställda och aktieägare; för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning runt om i världen samt för den fortsatta tillväxten, framgången och det goda anseendet för IDEX. Det ligger på varje anställds ansvar att dessa förväntningar förverkligas genom att alltid ta kloka beslut. Reglerna i denna skrift är skrivna i allmänna ordalag. Riktlinjer kan aldrig förväntas vara allomfattande. I slutändan måste varje individ själv efter bästa förstånd bedöma vad som krävs för att uppfylla våra högt ställda krav på affärsetik. Vid frågor om riktlinjerna eller om misstänkta händelser behöver rapporteras diskuterar du omedelbart ärendet med din platschef, chefen för affärsenheten, någon i företagsledningen eller genom andra rapporteringsförfaranden som beskrivs i affärsreglerna i detta häfte. Vi vill understryka att vi ser med stort allvar på att dessa riktlinjer efterlevs. Om någon på företaget nonchalerar någon del av riktlinjerna sägs inte enbart individen upp, utan individen kan även bli föremål för civilrättsliga påföljder eller brottspåföljder. Vi måste alla sträva mot att göra det rätta, inte enbart att efterfölja lagstiftningen i de länder där vi bedriver affärer. Detta eftersom vi har åtaganden mot oss själva och varandra om att agera som ansvarsfulla anställda på företaget och samhällsmedborgare rent allmänt. IDEX är ett multinationellt företag. Därför gäller dessa riktlinjer globalt. Grunden i dessa riktlinjer är att vi alltid måste vara ärliga och uppträda med integritet. Läs, sätt dig in i och följ både lagens bokstav och andemeningen i IDEX affärsetikregler i detta häfte. Genom att efterfölja regler och agera på lämpligt sätt bidrar du till att våra affärsenheter och IDEX i sin helhet även i fortsättningen kommer att vara framgångsrikt. Med vänlig hälsning Högste chef, verkställande direktör och styrelseordförande 1 IDEX Corporation

2 BAKGRUND REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Reglerna häri gäller samtliga IDEX anställda oavsett ställning inom företaget, även verkställande direktör, ekonomichef, chef för bokföring/redovisning samt andra personer i chefsställning. Reglerna häri gäller även samtliga styrelsemedlemmar som inte är anställda i den mån detta är relevant. Reglerna häri fungerar som ett riktmärke för att uppfylla högt ställda krav på etiskt handlande av IDEX och företagets dotterbolag. Reglerna häri kräver att lagstiftning, regler och bestämmelser efterlevs i samtliga länder där IDEX verkar. Observera dock att våra krav överstiger lagens minimikrav; agerandet förväntas ligga på ett högre plan. Du förväntas inte enbart efterleva all lagstiftning, alla regler och bestämmelser som påverkar vår verksamhet, utan även att du på alla sätt uppträder ärligt, rättvist och med integritet. Reglerna häri får inte uppfattas enbart som en uppsättning regler. Det ska vara övertygelsen som styr uppträdandet i olika situationer. De flesta etiska problem på arbetsplatsen kan lösas enbart genom att du tänker efter om du uppträder rättvist och ärligt gentemot medarbetare, kunder, leverantörer och allmänhet som är beroende av IDEX. Vi tror bestämt att efterlevnaden av de högt ställda etiska kraven häri i det långa loppet ligger i IDEX och dess anställdas bästa intresse. ETISKT OCH JURIDISKT ANSVAR Obligatoriskt och gemensamt ansvar Samtliga anställda och styrelsemedlemmar (som inte är anställda) på IDEX har enskilt ansvar för att uppträda på etiskt bästa möjliga sätt gentemot kunder och leverantörer, medarbetare och allmänhet. Samtliga anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda förväntas uppträda på ett sätt som överträffar det att enbart undvika brott mot etikregler. De måste även ta initiativ och ta på sig etiskt ansvar gällande kvalitet, ärlighet, rättvisa och efterlevnad av samtliga gällande lagar, regler och bestämmelser. Anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda förväntas ta upp etiska problem och rapportera misstänkt etiskt bristande uppträdande i enlighet med förfarandena som beskrivs nedan under rubriken RAPPORTERINGSFÖRFARANDEN. Ärlighet innebär även att anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda vägrar att delta vare sig aktivt eller passivt om IDEX försöker mörklägga etiska brott. Att låtsas som ingenting vid hotande etiska brott står i direkt motsats till IDEX strävan mot ärlighet och integritet. Sådant uppträdande tolereras inte av företaget. Juridiska och regelmässiga krav Att hålla fast vid juridiska och regelmässiga krav måste styra affärsbeslut och uppträdande för samtliga anställda på IDEX och styrelsemedlemmar som inte är anställda. Du uppmanas att göra ditt yttersta för att du och IDEX följer samtliga juridiska och regelmässiga krav som gäller ditt anställningsområde. Reglerande organs och statlig 2 IDEX Corporation

3 myndighets rättsliga utredning eller agerande måste meddelas IDEX chefsjurist. I det att du och IDEX uppfyller juridiska och reglerande organs krav ska ditt agerande följa både lagens bokstav och mening. Intressekonflikter Anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda, makar eller andra nära familjemedlemmar förväntas undvika att blanda in externa intressen eller aktiviteter som kan komma att befrämjas på bekostnad av IDEX intressen. Ett sådant engagemang kan leda till att lojaliteten mellan en anställds och en icke-anställd styrelsemedlems intressen på IDEX och intressen utanför företaget kommer i konflikt. En IDEX-anställd och en icke-anställd styrelsemedlem som startar företag eller privat ingår avtal med en konkurrent, leverantör eller kund är till exempel förbjudet eftersom ett sådant intresse kan komma att påverka den anställdes och den icke-anställde styrelsemedlemmens objektivitet vid befrämjandet av IDEX intressen. Undantag från dessa förbud måste på förhand godkännas av IDEX chefsjurist eller personalchef. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar får följaktligen inte arbeta åt eller erbjuda en konkurrent, leverantör eller kund rådgivning eller konsulttjänster. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar får inte heller på fritiden bedriva affärsverksamhet som kan komma att konkurrera med IDEX eller sälja till eller köpa av IDEX. Inte heller får dessa grupper investera ekonomiskt i konkurrenter, leverantörer och kunder, förutom små investeringar i börsnoterade företag. Mottagande av gåvor Gåvor från leverantörer, kunder eller konkurrenter till IDEX anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar ger intryck av, även om inga oegentligheter sker, ohederlig eller orättvis affärsverksamhet. IDEX riktlinjer innebär att alla affärsbeslut ska tas på ett opartiskt och rättvist sätt, inte på grund av att förmåner erbjudits anställda eller ickeanställda styrelsemedlemmar. Följaktligen får ingen anställd eller icke-anställd styrelsemedlem eller familjemedlem till dessa efterfråga eller ta emot favörer, gåvor, lån eller andra förmåner (inklusive rabatter eller fysiska artiklar) från leverantör, kund eller konkurrent. Enda undantaget från riktlinjerna i detta avseende är vid begränsad representation eller gåvor (som inte består av pengar) av obetydligt värde som vanligen erbjuds andra med liknande förhållande till leverantör, kund eller konkurrent. IDEX anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar måste efter bästa förstånd bestämma huruvida en gåva av obetydligt värde eller tillfällig representation ska tas emot. Vid tvekan ska erbjudandet avböjas. Nyttjande av företagsresurser och företagsmöjligheter Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar på IDEX ansvarar för att endast nyttja företagsresurser, bland annat tid, material, utrustning och företagsägd information till företagsändamål, inte för egen vinning. Dylikt eget nyttjande utan tillbörligt tillstånd utgör stöld av företagsegendom. IDEX egendom, exempelvis verkstadsutrustning, 3 IDEX Corporation

4 program, verktyg, kontorsmaterial och -lokaler, får inte nyttjas av anställda och ickeanställda styrelsemedlemmar annat än till företagsändamål. Nyttjande av dylik egendom i samband med aktiviteter som är gemensamma på orten eller omfattar social eller personlig verksamhet för anställda får enbart godkännas av chefen för affärsenheten eller IDEX chefsjurist eller personalchef. Datorprogram licenseras vanligen för bruk och får inte kopieras eller nyttjas utom under noggrann efterlevnad av sådana licensarrangemang. Det förväntas att samtliga begäranden av anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar om ersättning från IDEX, vare sig det handlar om sjukförsäkringsersättning, reseersättning eller andra affärsbesläktade ärenden, är berättigade, väldokumenterade och följer riktlinjerna. Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar får ta del av IDEX affärsinformation och tekniska information och kunskaper i förtroende och förväntas hemlighålla sådan information och inte avslöja eller nyttja informationen annat än i IDEX affärsverksamhet och till gagn för IDEX. Sådan information kan exempelvis bestå av namn på kunder, leverantörer och anställda; tillverkningsprocesser och -utrustning, anläggningslayouter, konstruktionsritningar, produktutvecklingsplaner, informationssystem, affärsplaner, ekonomisk och marknadsföringsbesläktad information, samt samtliga dokument och data med anknytning till dylikt. All IDEX affärsinformation, teknisk information och kunskap bidrar till IDEX värde som företag. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar förväntas aktivt skydda dessa tillgångar. Individer som nyttjar denna information för egen vinning eller överlämnar eller säljer denna information till utomstående sägs upp och kan åtalas. Nyttjande av resurser med elektronisk teknik IDEX resurser med elektronisk teknik - bland annat skrivbordsdatorer och bärbara datorer, personlig digital hjälputrustning, faxmaskiner, internetanslutning, talsvar, e-post, elektroniska anslagstavlor och intranät, samt även nyttjandet av företagsbetalda konton, abonnemang och övriga tekniska resurser - hjälper anställda att snabbt och effektivt komma åt och utbyta information inom IDEX och runt om i världen. Dessa tekniska resurser är till för IDEX, dess kunder och leverantörer. Såvida inte annat godkänts är de enbart till för affärsverksamhet. Anställda får då och då nyttja IDEX tekniska resurser till ändamål utan anknytning till arbetet och till icke förbjudna ändamål. Oaktat detta och förutom speciella juridiska undantag har anställda ingen rätt till sekretess avseende information eller fil som överförts eller lagrats genom IDEX elektroniska resurser. Anställda ansvarar själva för att se till att rätten att nyttja tekniska resurser brukas på ett effektivt, etiskt och lagenligt sätt. För att möjliggöra detta har IDEX installerat system för att spåra internetanvändningen. Bruket av IDEX tekniska resurser får inte ske för egen vinning, befrämjandet av egna åsikter eller för att göra reklam för verksamhet eller aktiviteter som inte har anknytning till företaget. Bruket av IDEX tekniska resurser får inte störa din produktivitet, produktiviteten hos en annan anställd eller skötseln av IDEX tekniska resurser. 4 IDEX Corporation

5 Att skicka, spara eller visa stötande material med IDEX tekniska resurser är förbjudet. Lagrade eller överförda meddelanden får inte innehålla material som rimligen kan anses stötande för en anställd. Med stötande material menas bland annat sexuella kommentarer, skämt eller bilder, rasistiska kommentarer, könsspecifika kommentarer eller i övrigt kommentarer eller bilder som skulle kunna verka stötande för en individ utifrån ras, hudfärg, tro, kön, ålder, ursprungsland eller fysiskt eller mentalt handikapp. Nyttjandet av IDEX tekniska resurser för att trakassera, utöva diskriminering eller i övrigt förbjudna ändamål är olagligt och strängt förbjudet och leder till disciplinära åtgärder av olika slag, även uppsägning. Representation och bidrag IDEX anser att affärsbeslut av dess kunder endast får tas utifrån vad IDEX erbjuder ifråga om kvalitet, service, pris och andra konkurrensfaktorer. Gåvor och representation till ett obetydligt värde används till att skapa goodwill hos IDEX-kunder. Dock är det oacceptabelt om värdet är mycket större och kunden känner sig tvungen att särbehandla IDEX. IDEX riktlinjer går ut på att undvika den minsta antydan till favorisering utifrån erbjudande av affärsrepresentation eller bidrag. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar ska använda omdömet och vara måttliga, där bidrag endast får erbjudas kunder i den mån bidragen i rimlig omfattning ligger i linje med praxis på marknaden ifråga. Dock får gåvor eller representation överhuvudtaget aldrig erbjudas statligt anställda. Många statliga myndigheter runt om i världen har hårda regler som förbjuder att anställda accepterar ens mycket små förmåner. Regler av sådan art kan även gälla statliga huvudleverantörer med vilka vi bedriver affärer. Vanlig skälig representation med icke-statliga kunder och leverantörer genom bruket av representationskonto tillåts om bruket inte strider mot gällande lagstiftning eller mot icke-statlig kunds eller leverantörs egna riktlinjer. Betalningar till tredje part Betalningar får endast ske av IDEX till tredje part för tjänster eller produkter som korrekt tillhandahållits IDEX. Anställd och icke-anställd styrelsemedlem på IDEX får inte direkt eller indirekt betala muta eller olaglig provision för att säkra eller behålla kunder, eller av annat skäl på liknande sätt betala en statligt anställd eller personal som är kund, leverantör eller konkurrent. För att undvika att ens ge sken av oegentlig betalning får inga betalningar av IDEX ske i kontanter, förutom dokumenterade utbetalningar ur handkassan. Företagscheckar får inte ställas ut till kontanter, innehavaren eller utsedda tredje parter för individen som berättigas betalning. Kontantbetalning får aldrig ske till anställda som arbetar åt konkurrenter, leverantörer, kunder eller statliga myndigheter. Sådana betalningar skapar risk för favorisering av sådana anställda utifrån annat än konkurrensfaktorer. 5 IDEX Corporation

6 Betalningar till anställda, agenter, konsulter eller andra utanför uppehållslandet är förbjudna när dessa bryter mot det landets lagstiftning. Sådana betalningar tillåts endast när (a) mottagaren hävdar skriftligen att inget sådant brott skett, (b) IDEX tar emot ett skriftligt utlåtande av juridisk representant med liknande verkan samt (c) betalningen godkänns av IDEX chefsjurist eller personalchef. Marknadsföringsmetoder IDEX riktlinjer går ut på att följa antitrust- och handelsregleringslagstiftning och att endast använda sig av etiska och korrekta metoder för att marknadsföra IDEX produkter. Samtliga IDEX kunder behandlas rättvist. Handelsvillkor och behandling i övrigt som ger företräde får inte erbjudas kund i strid mot lagstiftning. För att undvika ens sken av oegentligt uppträdande är det strängt förbjudet för IDEX att rådgöra med konkurrenter gällande priser, kunder eller distrikt. Allmänt måste förbindelser med agenter och distributörer fastslås skriftligen, där förhållandet måste godkännas av chefen för affärsenheten. Provisioner och övriga betalningar måste fullgott dokumenteras och rapporteras till tillbörliga statliga myndigheter. IDEX med dotterbolag runt om i världen måste följa samtliga gällande export- och tullbestämmelser samt se till att sändningar dokumenteras riktigt. Beställningar accepteras inte från länder eller individer där det finns begränsningar eller förbud enligt lag mot sändningar. Reklam måste alltid vara smakfull. Det som hävdas i reklam måste till fullo kunna bevisas. Miljöskydd IDEX står helt bakom att samtliga anställda har ansvar för att skydda miljön och mänskligt liv och hälsa. Det är därför viktigt att samtliga IDEX-anställda tar på sig ansvaret för att följa lagar och bestämmelser gällande miljöskydd. Individer får aldrig i kännedom köpa för att bruka på IDEX, bruka eller kassera, annat än i enlighet med lagstiftning, kemikalie eller annat ämne som är olagligt att bruka eller kassera. Överordnade och chefer förväntas hålla sig à jour med all relevant lagstiftning och bestämmelser avseende miljöskydd, att vid behov söka professionell rådgivning samt att försäkra sig om att lagstiftning och bestämmelser efterföljs. Individer som i kännedom bryter mot miljölagstiftning eller -bestämmelser sägs upp och åtalas. Olycksfall som påverkar miljön måste omedelbart rapporteras för en chef för affärsenheten och åtgärder måste omedelbart vidtas för att minimera miljöpåverkan. Anställdas ansvar IDEX anser att samtliga dess anställda ska ha en säker arbetsplats och ha lika möjligheter till befordran och avancemang. IDEX ska följa all lagstiftning med anknytning till yrkessäkerhet, hälsa, diskriminering, lika anställningsmöjlighet, handikapp, fast lön och timslön samt följa övrig anställningsbesläktada lagar och bestämmelser. Företaget strävar mot att skapa säkra arbetsförhållanden på samtliga företagets anläggningar. Anställda förväntas ta på sig enskilt ansvar för säkerhetsrutinerna, vidta samtliga nödvändiga 6 IDEX Corporation

7 försiktighetsåtgärder, undvika aktiviteter som kan äventyra medarbetare samt att meddela chefspersonalen om farliga förhållanden på arbetsplatsen. Chefspersonalen förväntas identifiera och skyndsamt åtgärda allvarliga risker och att stoppa produktionsprocesserna ifråga tills faran åtgärdats. IDEX riktlinjer går ut på att samtliga anställda på arbetsplatsen ska slippa sexuella trakasserier eller rastrakasserier. Sexuella trakasserier eller rastrakasserier är ur alla hänseenden oacceptabla och tolereras inte. Sexuella trakasserier omfattar ovälkomna sexuella närmanden eller begäran om sexuella tjänster, där sådant uppförande görs till ett uttryckligt eller underförstått villkor för anställningen, samt även där arbetsmiljön känns skrämmande, ovänlig eller stötande genom ovälkomna sexuella samtal, närmanden, skämt eller ekivoka artiklar eller bilder. En anställd som anser att han eller hon har utsatts för sexuella trakasserier eller rastrakasserier uppmanas omedelbart framföra klagomålet till en medlem av lokalledningen, till exempel hans eller hennes chef, chefen för affärsenheten, IDEX chefsjurist eller personalchefen. Klagomål gällande sexuella trakasserier och rastrakasserier undersöks omedelbart och lämpliga åtgärder vidtas. Bruk av alkohol och droger IDEX är starkt engagerad i att förebygga illegala aktiviteter, att skydda de anställda, företagsegendom och allmänheten mot faror som kan uppstå på grund av bruk av droger eller alkohol, samt att skapa en trygg, drogfri och alkoholfri arbetsmiljö. På arbetsplatsen kan droger och alkoholmissbruk skapa farliga situationer, sänka produktiviteten och leda till problem med utomstående med vilka IDEX har affärskontakter. Bruk eller innehav av illegala droger eller alkohol under arbetstid eller i företagslokalerna är strängt förbjudet, och utgör grund för disciplinära åtgärder, bland annat uppsägning. Anställda som kommer till arbetet under inflytande av droger eller alkohol utsätts för disciplinära åtgärder, bland annat uppsägning. IDEX har som inställning att hjälpa anställda som söker hjälp av IDEX att övervinna ett beroende av alkohol eller droger. Ett frivilligt deltagande i ett hjälpprogram för anställda förhindrar dock inte disciplinära åtgärder efter brott mot riktlinjerna som tidigare inträffat. Rapporteringsmetoder och ekonomisk information Även om det är naturligt med olika åsikter, vilka kan vara till hjälp vid diskussioner om olika sidor av en fråga, måste vi ha som grund för vårt agerande fakta, logik och rättvisa. Vi får inte förlita oss på dolda åsikter eller förvridna fakta för att försvara agerandet. Inte heller får vi låta fakta eller åsikter döljas för att dölja det faktiska förhållandet hos en situation. All rapportering på samtliga nivåer i hela IDEX måste därför bygga på fakta. IDEX affärsintegritet visar sig konkret i företagets bokföring och register. Samtliga anställda ansvarar för noggrannheten och tillförlitligheten i IDEX konton. Falska, oriktiga, vilseledande, hemliga eller oregistrerade konton med medel eller tillgångar utgör 7 IDEX Corporation

8 ett allvarligt etiskt och möjligen även juridiskt brott. IDEX riktlinjer går ut på att all bokföring och alla register håller sig till allmänt accepterade redovisningsprinciper och alla gällande lagar och bestämmelser. Samtliga transaktioner måste noga dokumenteras och redovisas i bokföring och register på IDEX. Samtliga poster måste innehålla riktiga beskrivningar för underliggande transaktioner. Falska och vilseledande poster får inte införas. Ingen anställd får delta i en transaktion i kännedom om att den innebär någonting annat än vad som beskrivs i stöddokumentationen. Vidare får ingen anställd delta i att inhämta eller skapa falska fakturor, löneinformation eller annan vilseledande dokumentation eller hitta på eller använda sig av påhittade enheter, försäljning, inköp, tjänster, lån eller andra ekonomiska arrangemang, oavsett ändamål. Slutligen får IDEX inte ha eller nyttja anonymt bankkonto eller annat konto som inte identifierar IDEX som innehavare. Samtliga yppanden i rapporter och offentliga dokument som IDEX inlämnar till Securities and Exchange Commission (SEC) och i övriga offentliga kommunikationer som görs av IDEX ska vara fullständiga, rättvisa, noggranna, tidsriktiga och begripliga. Medlemmar i IDEX företagsledning har huvudansvaret för att sammanställa dokumentation att inlämnas till SEC och övriga offentliga meddelanden och måste vara till fullo informerade om dessa ärenden samt att denna inlämnade dokumentation och meddelanden följer dessa riktlinjer om att yppa information i detta avseende. Andra anställda som lämnar information till företagsledningen och IDEX revisorer för att tas med i denna dokumentation måste sträva efter att överlämna information som är fullständig, rättvis, noggrann, aktuell och begriplig. Vidare har anställda och ickeanställda styrelsemedlemmar på IDEX en obligatorisk skyldighet att informera företagsledningen om de har vetskap om information som kan påverka framtida inlämnad dokumentation och meddelanden, eller om de får reda på att informationen i inlämnad dokumentation eller offentliga meddelanden var osann eller vilseledande när dokumentationen inlämnades eller när det offentliga meddelandet skedde. Oegentlig påverkan på utförande av revision En anställd eller icke-anställd styrelsemedlem får inte vidta åtgärd för att bedrägligt påverka skeenden, utöva tvång, manipulera eller vilseleda en oberoende godkänd revisor under utförande av revision av redovisningshandlingar från IDEX. Vidare får en anställd eller icke-anställd styrelsemedlem inte vidta åtgärd för att bedrägligt påverka skeenden, utöva tvång, manipulera eller vilseleda en medlem av IDEX interna revisionsavdelning som utför internrevision eller -undersökning. Samtliga anställda måste medverka i en revision eller undersökning som utförs av IDEX interna eller externa revisorer. Produktintegritet Sträng produktintegritet behövs för att IDEX ska uppnå sina kvalitetsmål och upprätthålla sitt anseende för kvalitetsprodukter. IDEX riktlinjer går ut på att aldrig avsiktligen dölja defekt utförande eller material, förfalska information eller utfärda falska godkännanden eller påståenden om sina produkter. I vissa fall, i synnerhet i samband med statliga avtal 8 IDEX Corporation

9 eller underavtal, måste anställda utfärda särskilda produktgodkännanden, skapa register och överlämna annan information eller andra påståenden gällande produktintegriteten. Det är olagligt att avsiktligen förfalska sådan information för att vilseleda eller bedra staten eller sådan kund. Alla anställda ansvarar för integriteten hos produkterna de har kontroll över, samt ansvarar för noggrannheten i dokumentationen som stödjer produktintegriteten. Fall med misstänkt eller känt hemlighållande av defekt utförande eller material eller förfalskning av register måste omedelbart rapporteras till överordnad. Handel med företagets värdepapper - insider-information IDEX är ett publikt företag med stamaktier som noteras på New York Stock Exchange. IDEX måste etablera rutiner för att försäkra att sekretessbelagd information hemlighålls, att samtliga individer som berörs av sådan information är medvetna om sitt åtagande att inte handla med IDEX-aktier eller diskutera informationen med utomstående innan informationen offentliggörs, samt att sekretessbelagd information endast får yppas av IDEX högsta ledning i enlighet med lagstiftning och bestämmelser. Sekretessbelagd information omfattar till exempel hemlighållen information om ekonomiska resultat, indikationer på affärspotential, inklusive försäljning och inkomster, viktiga genombrott inom produktutveckling, uppfinningar, inhämtande eller förlust av viktiga affärsavtal, potentiella förvärv eller avyttringar samt i övrigt betydande händelser som kan påverka investerare till att köpa eller sälja IDEX-aktier. Tills dess att information om viktig utveckling offentliggjorts för allmänheten är det olagligt för en enskild som erhållit sådan information att köpa eller sälja aktier i IDEX utifrån den informationen. Även om det är brukligt att tala om dessa restriktioner när man har att göra med insiders gäller de klart för alla och envar i och utanför IDEX som inhämtar viktig information internt. Följaktligen omfattar kategorin för vilken lagen gäller inte enbart företagsledningen utan även anställda på alla nivåer och individer som får informationen från en informerad källa internt på IDEX. IDEX som företag glädjer sig åt att dess anställda deltar i ägandet av aktier. Dessa riktlinjer avser inte att på något sätt motverka sådant ägande. Men det är absolut nödvändigt att handel med IDEX-aktier inte sker utifrån viktig hemlig information. Om tvekan uppstår angående riktigheten i en transaktion ska ärendet tas upp med IDEX chefsjurist eller ekonomichef innan aktierna köps eller säljs. Företagslån IDEX ger eller garanterar inte lån till medlemmar i företagsledningen och icke-anställd styrelsemedlem på IDEX som är förbjudet enligt federal lagstiftning. EFTERLEVNAD 9 IDEX Corporation

10 Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar förväntas ha kännedom om dessa regler och tillämpa dem dagligen under utförandet av sina arbetsuppgifter. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar som bryter mot dessa regler utsätts för disciplinära åtgärder av olika slag, inklusive uppsägning och civilrättsliga och/eller brottsrättsliga påföljder. Ingenting i dessa regler fungerar som anställningsavtal i förhållande till en individ. Överordnade ansvarar för att följa dessa regler genom att övervaka och se till att reglerna efterlevs på respektive områden. Förvisso är sådan efterlevnad ett av de prestationsmått efter vilka samtliga chefer utvärderas. Samtliga IDEX chefer förväntas leda med gott exempel och visa att de verkligen bryr sig om att dessa etiska riktlinjer följs. Alla chefer för affärsenheter och platschefer ansvarar för att övervaka hur dessa regler efterlevs på hans eller hennes affärsenhet eller arbetsplats lokalt. Regelbundna revisioner gällande efterlevnaden av dessa regler utförs av var chef för en affärsenhet eller lokalplatschef och av IDEX internrevisionsavdelning. RAPPORTERINGSFÖRFARANDEN Att ställa frågor och meddela misstänkta oegentligheter Dessa regler ger en översikt av det juridiska och etiska ansvar vi alla har. Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar ansvarar för att följa dessa regler. Kvalitetsnivån och förväntningarna som i stora drag beskrivs häri avses fungera som riktmärke för anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar när det gäller att ta kloka beslut. Om något i dessa regler är oklart eller om du har frågor eller står inför något dilemma som inte tas upp i reglerna ber vi att du gör IDEX uppmärksam på detta. Vi inser att i vissa situationer kan det vara svårt att veta vad som är rätt och fel. Eftersom vi inte kan förutsäga var situation som uppstår är det viktigt att det finns ett sätt att förhålla sig när en ny fråga eller ett nytt problem uppstår. Tänk på följande: Var noga med att känna till alla fakta. För att komma fram till rätt lösning måste vi vara så välinformerade som möjligt. Ställ följande fråga till dig själv: Vad exakt är det jag ombes göra? Verkar handlingen oetisk eller oegentlig? Då kan du rikta in dig på just den fråga du står inför och tänka på alternativen. Använd omdömet och sunt förnuft. Om en handling verkar oetiskt eller oegentlig så är den förmodligen det också. Klargör ditt ansvar och din roll. För det mesta handlar det om ett delat ansvar. Har kollegerna informerats? Det kan vara till hjälp att engagera andra för att diskutera problemet. 10 IDEX Corporation

11 Diskutera problemet med din chef. Detta är grundrådet i alla situationer. I många fall kan chefen mer om frågan. Denne uppskattar att engageras i beslutsfattandet. Kom ihåg att det ligger på din chefs ansvar att hjälpa till att lösa problem. Sök hjälp från olika företagsresurser. I sällsynta fall där det är olämpligt att diskutera en fråga med din chef, eller om det känns obehagligt att diskutera frågan med din chef, diskuterar du problemet med en utsedd etikansvarig (efter vad som meddelas på din arbetsplats), chef för affärsenheten eller IDEX chefsjurist eller personalchef. Fråga alltid innan du agerar. Är du osäker på hur du ska göra i någon situation söker du råd innan du agerar. Att rapportera allmänna misstänkta oegentligheter och brott Vi vill understryka att om du misstänker något, eller om du påträffar ett brott eller möjligt brott mot lagen, företagsriktlinjerna eller reglerna häri är du skyldig att omedelbart rapportera det. Rapportera brott mot lag, företagsriktlinjer eller reglerna häri på följande sätt: Skriftligen per internpost eller vanlig post till IDEX Corporation, Attention: Legal Department and Human Resource Department, 1925 West Field Court, Suite 200, Lake Forest IL 60045, USA. Genom att ringa IDEX avgiftsfria etiktelefonlinje på Genom att logga in på webbplatsen Ethics Point och rapportera via IDEX-sidan på https://secure.ethicspoint.com/lrn/en/report_custom.asp?clientid=2424 Genom att ringa etiktelefonlinjen där personal på ett externt företag svarar eller gå till webbplatsen Ethics Point, som är tillgänglig dygnet runt alla dagar. Etiktelefonlinjen är avgiftsfri med telefonnummer på IDEX webbplats. Även om du uppmuntras till att identifiera dig för att hjälpa IDEX att effektivt ta itu med problemet du rapporterar får du vara anonym om du vill. Vi anstränger oss i rimlig omfattning för att skydda din identitet. Vi anstränger oss även i rimlig omfattning för att skydda identiteten för individen som anklagelserna gäller, tills dess det fastställts att ett brott begåtts. För att åstadkomma detta saknar etiktelefonlinjen och webbplatsen Ethics Point nummerpresentatör, inspelningsfunktioner eller andra funktioner som kan identifiera eller spåra numret du ringer ifrån. 11 IDEX Corporation

12 När du ringer till etiklinjen eller loggar in på webbplatsen Ethics Point kan du förvänta dig följande: Din rapport tas på allvar. Din rapport framförs till lämplig IDEX-personal eller om rapporten gäller problem avseende redovisning, interna redovisningskontroller eller revisioner enligt beskrivningen nedan, framförs rapporten till revisionskommittén i IDEX styrelse, för att följas upp. Din rapport behandlas av sådan personal eller av revisionskommittén och dess utsedda och utvärderas noga innan den förs vidare för utredning eller lösning. Din rapport behandlas skyndsamt, diskret och professionellt. Diskussioner och förfrågan hemlighålls i den mån det är lämpligt och tillåts enligt lagen. Det går, om du vill, att få viss uppföljningsinformation om hur IDEX har behandlat din rapport. Vid rapportering av ett problem ber vi att du lämnar tillräckligt med information så att ärendet kan utredas ordentligt. Målet främst med en utredning är att komma åt sanningen. En anställd som bevisas ha ljugit under en intern utredning utsätts i lämplig omfattning för disciplinära åtgärder, vilket kan innebära omedelbar uppsägning utan ersättning. Fullständig medverkan förväntas av den misstänkte, den som anklagas för oegentligheter samt av den som anklagar någon. Informationen du lämnar hanteras så långt möjligt är med sekretess. Vidare förbjuder enligt beskrivningen nedan IDEX repressalier efter rapportering av dina problem i god tro. Individ, oavsett ställning i företaget, som deltar i en utredning gällande möjliga oegentligheter, får inte diskutera informationen med någon utanför utredningen, såvida inte lagen föreskriver detta eller om individen ifråga söker juridisk rådgivning och förväntas till fullo samverka vid en utredning. Om rapporteringsmetoderna nyttjas trolöst eller på ett falskt eller bagatellartat sätt anses detta utgöra brott mot reglerna häri. Vidare får du inte använda rapporteringsmetoderna häri, inklusive etiklinjen och webbplatsen Ethics Point, till egna klagomål som inte har med reglerna häri eller lagbrott att göra. Att rapportera problem gällande redovisning, internkontroller och revisionsmetoder Anställda måste göra revisionskommittén i IDEX styrelse uppmärksam på frågor, problem eller klagomål gällande redovisning, interna redovisningskontroller eller revisionsärenden. Förutom gällande förfaranden som beskrivs i stort ovan har revisionskommittén etablerat fler förfaranden gällande mottagande, bevarande och behandling av klagomål som tas emot av IDEX gällande redovisning, interna 12 IDEX Corporation

13 redovisningskontroller och revisionsärenden. Sådana frågor, problem eller klagomål ska tas upp på etiklinjen, eller så kan du logga in på webbplatsen Ethics Point. Riktlinjer för att förhindra repressalier Om du rapporterar något du misstänker är oetiska eller illegala aktiviteter ska du inte behöva vara orolig över repressalier. IDEX tolererar inte repressalier mot individ som i god tro rapporterar ett känt eller misstänkt brott mot lagen eller IDEX riktlinjer, inklusive reglerna häri. IDEX vidtar disciplinära åtgärder av olika slag, även uppsägning, gällande en anställd eller någon i företagsledningen som deltar i repressalier. TILLÄGG OCH UNDANTAG I de sällsynta fall där ett tillägg eller undantag i reglerna häri passar gällande en styrelsemedlem eller individ i företagsledningen, måste ett sådant tillägg eller undantag godkännas av styrelsen på IDEX eller av en kommitté i styrelsen. Detta måste då skyndsamt meddelas aktieägarna. PERSONLIGT ANSVAR Vi är alla stolta över det mycket goda uppträdande som alltid förknippats med anställda på IDEX. Låt oss bestämma oss för att fortsatt vara ett företag som tolererar ingenting mindre än fullständig ärlighet, rättvisa och integritet när vi har att göra med alla kategorier som är beroende av oss. Det är helt enkelt så att en hög moralisk standard är bra för affärerna. 13 IDEX Corporation

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer