REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:"

Transkript

1 REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna hos våra kunder, anställda och aktieägare; för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning runt om i världen samt för den fortsatta tillväxten, framgången och det goda anseendet för IDEX. Det ligger på varje anställds ansvar att dessa förväntningar förverkligas genom att alltid ta kloka beslut. Reglerna i denna skrift är skrivna i allmänna ordalag. Riktlinjer kan aldrig förväntas vara allomfattande. I slutändan måste varje individ själv efter bästa förstånd bedöma vad som krävs för att uppfylla våra högt ställda krav på affärsetik. Vid frågor om riktlinjerna eller om misstänkta händelser behöver rapporteras diskuterar du omedelbart ärendet med din platschef, chefen för affärsenheten, någon i företagsledningen eller genom andra rapporteringsförfaranden som beskrivs i affärsreglerna i detta häfte. Vi vill understryka att vi ser med stort allvar på att dessa riktlinjer efterlevs. Om någon på företaget nonchalerar någon del av riktlinjerna sägs inte enbart individen upp, utan individen kan även bli föremål för civilrättsliga påföljder eller brottspåföljder. Vi måste alla sträva mot att göra det rätta, inte enbart att efterfölja lagstiftningen i de länder där vi bedriver affärer. Detta eftersom vi har åtaganden mot oss själva och varandra om att agera som ansvarsfulla anställda på företaget och samhällsmedborgare rent allmänt. IDEX är ett multinationellt företag. Därför gäller dessa riktlinjer globalt. Grunden i dessa riktlinjer är att vi alltid måste vara ärliga och uppträda med integritet. Läs, sätt dig in i och följ både lagens bokstav och andemeningen i IDEX affärsetikregler i detta häfte. Genom att efterfölja regler och agera på lämpligt sätt bidrar du till att våra affärsenheter och IDEX i sin helhet även i fortsättningen kommer att vara framgångsrikt. Med vänlig hälsning Högste chef, verkställande direktör och styrelseordförande 1 IDEX Corporation

2 BAKGRUND REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Reglerna häri gäller samtliga IDEX anställda oavsett ställning inom företaget, även verkställande direktör, ekonomichef, chef för bokföring/redovisning samt andra personer i chefsställning. Reglerna häri gäller även samtliga styrelsemedlemmar som inte är anställda i den mån detta är relevant. Reglerna häri fungerar som ett riktmärke för att uppfylla högt ställda krav på etiskt handlande av IDEX och företagets dotterbolag. Reglerna häri kräver att lagstiftning, regler och bestämmelser efterlevs i samtliga länder där IDEX verkar. Observera dock att våra krav överstiger lagens minimikrav; agerandet förväntas ligga på ett högre plan. Du förväntas inte enbart efterleva all lagstiftning, alla regler och bestämmelser som påverkar vår verksamhet, utan även att du på alla sätt uppträder ärligt, rättvist och med integritet. Reglerna häri får inte uppfattas enbart som en uppsättning regler. Det ska vara övertygelsen som styr uppträdandet i olika situationer. De flesta etiska problem på arbetsplatsen kan lösas enbart genom att du tänker efter om du uppträder rättvist och ärligt gentemot medarbetare, kunder, leverantörer och allmänhet som är beroende av IDEX. Vi tror bestämt att efterlevnaden av de högt ställda etiska kraven häri i det långa loppet ligger i IDEX och dess anställdas bästa intresse. ETISKT OCH JURIDISKT ANSVAR Obligatoriskt och gemensamt ansvar Samtliga anställda och styrelsemedlemmar (som inte är anställda) på IDEX har enskilt ansvar för att uppträda på etiskt bästa möjliga sätt gentemot kunder och leverantörer, medarbetare och allmänhet. Samtliga anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda förväntas uppträda på ett sätt som överträffar det att enbart undvika brott mot etikregler. De måste även ta initiativ och ta på sig etiskt ansvar gällande kvalitet, ärlighet, rättvisa och efterlevnad av samtliga gällande lagar, regler och bestämmelser. Anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda förväntas ta upp etiska problem och rapportera misstänkt etiskt bristande uppträdande i enlighet med förfarandena som beskrivs nedan under rubriken RAPPORTERINGSFÖRFARANDEN. Ärlighet innebär även att anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda vägrar att delta vare sig aktivt eller passivt om IDEX försöker mörklägga etiska brott. Att låtsas som ingenting vid hotande etiska brott står i direkt motsats till IDEX strävan mot ärlighet och integritet. Sådant uppträdande tolereras inte av företaget. Juridiska och regelmässiga krav Att hålla fast vid juridiska och regelmässiga krav måste styra affärsbeslut och uppträdande för samtliga anställda på IDEX och styrelsemedlemmar som inte är anställda. Du uppmanas att göra ditt yttersta för att du och IDEX följer samtliga juridiska och regelmässiga krav som gäller ditt anställningsområde. Reglerande organs och statlig 2 IDEX Corporation

3 myndighets rättsliga utredning eller agerande måste meddelas IDEX chefsjurist. I det att du och IDEX uppfyller juridiska och reglerande organs krav ska ditt agerande följa både lagens bokstav och mening. Intressekonflikter Anställda och styrelsemedlemmar som inte är anställda, makar eller andra nära familjemedlemmar förväntas undvika att blanda in externa intressen eller aktiviteter som kan komma att befrämjas på bekostnad av IDEX intressen. Ett sådant engagemang kan leda till att lojaliteten mellan en anställds och en icke-anställd styrelsemedlems intressen på IDEX och intressen utanför företaget kommer i konflikt. En IDEX-anställd och en icke-anställd styrelsemedlem som startar företag eller privat ingår avtal med en konkurrent, leverantör eller kund är till exempel förbjudet eftersom ett sådant intresse kan komma att påverka den anställdes och den icke-anställde styrelsemedlemmens objektivitet vid befrämjandet av IDEX intressen. Undantag från dessa förbud måste på förhand godkännas av IDEX chefsjurist eller personalchef. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar får följaktligen inte arbeta åt eller erbjuda en konkurrent, leverantör eller kund rådgivning eller konsulttjänster. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar får inte heller på fritiden bedriva affärsverksamhet som kan komma att konkurrera med IDEX eller sälja till eller köpa av IDEX. Inte heller får dessa grupper investera ekonomiskt i konkurrenter, leverantörer och kunder, förutom små investeringar i börsnoterade företag. Mottagande av gåvor Gåvor från leverantörer, kunder eller konkurrenter till IDEX anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar ger intryck av, även om inga oegentligheter sker, ohederlig eller orättvis affärsverksamhet. IDEX riktlinjer innebär att alla affärsbeslut ska tas på ett opartiskt och rättvist sätt, inte på grund av att förmåner erbjudits anställda eller ickeanställda styrelsemedlemmar. Följaktligen får ingen anställd eller icke-anställd styrelsemedlem eller familjemedlem till dessa efterfråga eller ta emot favörer, gåvor, lån eller andra förmåner (inklusive rabatter eller fysiska artiklar) från leverantör, kund eller konkurrent. Enda undantaget från riktlinjerna i detta avseende är vid begränsad representation eller gåvor (som inte består av pengar) av obetydligt värde som vanligen erbjuds andra med liknande förhållande till leverantör, kund eller konkurrent. IDEX anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar måste efter bästa förstånd bestämma huruvida en gåva av obetydligt värde eller tillfällig representation ska tas emot. Vid tvekan ska erbjudandet avböjas. Nyttjande av företagsresurser och företagsmöjligheter Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar på IDEX ansvarar för att endast nyttja företagsresurser, bland annat tid, material, utrustning och företagsägd information till företagsändamål, inte för egen vinning. Dylikt eget nyttjande utan tillbörligt tillstånd utgör stöld av företagsegendom. IDEX egendom, exempelvis verkstadsutrustning, 3 IDEX Corporation

4 program, verktyg, kontorsmaterial och -lokaler, får inte nyttjas av anställda och ickeanställda styrelsemedlemmar annat än till företagsändamål. Nyttjande av dylik egendom i samband med aktiviteter som är gemensamma på orten eller omfattar social eller personlig verksamhet för anställda får enbart godkännas av chefen för affärsenheten eller IDEX chefsjurist eller personalchef. Datorprogram licenseras vanligen för bruk och får inte kopieras eller nyttjas utom under noggrann efterlevnad av sådana licensarrangemang. Det förväntas att samtliga begäranden av anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar om ersättning från IDEX, vare sig det handlar om sjukförsäkringsersättning, reseersättning eller andra affärsbesläktade ärenden, är berättigade, väldokumenterade och följer riktlinjerna. Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar får ta del av IDEX affärsinformation och tekniska information och kunskaper i förtroende och förväntas hemlighålla sådan information och inte avslöja eller nyttja informationen annat än i IDEX affärsverksamhet och till gagn för IDEX. Sådan information kan exempelvis bestå av namn på kunder, leverantörer och anställda; tillverkningsprocesser och -utrustning, anläggningslayouter, konstruktionsritningar, produktutvecklingsplaner, informationssystem, affärsplaner, ekonomisk och marknadsföringsbesläktad information, samt samtliga dokument och data med anknytning till dylikt. All IDEX affärsinformation, teknisk information och kunskap bidrar till IDEX värde som företag. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar förväntas aktivt skydda dessa tillgångar. Individer som nyttjar denna information för egen vinning eller överlämnar eller säljer denna information till utomstående sägs upp och kan åtalas. Nyttjande av resurser med elektronisk teknik IDEX resurser med elektronisk teknik - bland annat skrivbordsdatorer och bärbara datorer, personlig digital hjälputrustning, faxmaskiner, internetanslutning, talsvar, e-post, elektroniska anslagstavlor och intranät, samt även nyttjandet av företagsbetalda konton, abonnemang och övriga tekniska resurser - hjälper anställda att snabbt och effektivt komma åt och utbyta information inom IDEX och runt om i världen. Dessa tekniska resurser är till för IDEX, dess kunder och leverantörer. Såvida inte annat godkänts är de enbart till för affärsverksamhet. Anställda får då och då nyttja IDEX tekniska resurser till ändamål utan anknytning till arbetet och till icke förbjudna ändamål. Oaktat detta och förutom speciella juridiska undantag har anställda ingen rätt till sekretess avseende information eller fil som överförts eller lagrats genom IDEX elektroniska resurser. Anställda ansvarar själva för att se till att rätten att nyttja tekniska resurser brukas på ett effektivt, etiskt och lagenligt sätt. För att möjliggöra detta har IDEX installerat system för att spåra internetanvändningen. Bruket av IDEX tekniska resurser får inte ske för egen vinning, befrämjandet av egna åsikter eller för att göra reklam för verksamhet eller aktiviteter som inte har anknytning till företaget. Bruket av IDEX tekniska resurser får inte störa din produktivitet, produktiviteten hos en annan anställd eller skötseln av IDEX tekniska resurser. 4 IDEX Corporation

5 Att skicka, spara eller visa stötande material med IDEX tekniska resurser är förbjudet. Lagrade eller överförda meddelanden får inte innehålla material som rimligen kan anses stötande för en anställd. Med stötande material menas bland annat sexuella kommentarer, skämt eller bilder, rasistiska kommentarer, könsspecifika kommentarer eller i övrigt kommentarer eller bilder som skulle kunna verka stötande för en individ utifrån ras, hudfärg, tro, kön, ålder, ursprungsland eller fysiskt eller mentalt handikapp. Nyttjandet av IDEX tekniska resurser för att trakassera, utöva diskriminering eller i övrigt förbjudna ändamål är olagligt och strängt förbjudet och leder till disciplinära åtgärder av olika slag, även uppsägning. Representation och bidrag IDEX anser att affärsbeslut av dess kunder endast får tas utifrån vad IDEX erbjuder ifråga om kvalitet, service, pris och andra konkurrensfaktorer. Gåvor och representation till ett obetydligt värde används till att skapa goodwill hos IDEX-kunder. Dock är det oacceptabelt om värdet är mycket större och kunden känner sig tvungen att särbehandla IDEX. IDEX riktlinjer går ut på att undvika den minsta antydan till favorisering utifrån erbjudande av affärsrepresentation eller bidrag. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar ska använda omdömet och vara måttliga, där bidrag endast får erbjudas kunder i den mån bidragen i rimlig omfattning ligger i linje med praxis på marknaden ifråga. Dock får gåvor eller representation överhuvudtaget aldrig erbjudas statligt anställda. Många statliga myndigheter runt om i världen har hårda regler som förbjuder att anställda accepterar ens mycket små förmåner. Regler av sådan art kan även gälla statliga huvudleverantörer med vilka vi bedriver affärer. Vanlig skälig representation med icke-statliga kunder och leverantörer genom bruket av representationskonto tillåts om bruket inte strider mot gällande lagstiftning eller mot icke-statlig kunds eller leverantörs egna riktlinjer. Betalningar till tredje part Betalningar får endast ske av IDEX till tredje part för tjänster eller produkter som korrekt tillhandahållits IDEX. Anställd och icke-anställd styrelsemedlem på IDEX får inte direkt eller indirekt betala muta eller olaglig provision för att säkra eller behålla kunder, eller av annat skäl på liknande sätt betala en statligt anställd eller personal som är kund, leverantör eller konkurrent. För att undvika att ens ge sken av oegentlig betalning får inga betalningar av IDEX ske i kontanter, förutom dokumenterade utbetalningar ur handkassan. Företagscheckar får inte ställas ut till kontanter, innehavaren eller utsedda tredje parter för individen som berättigas betalning. Kontantbetalning får aldrig ske till anställda som arbetar åt konkurrenter, leverantörer, kunder eller statliga myndigheter. Sådana betalningar skapar risk för favorisering av sådana anställda utifrån annat än konkurrensfaktorer. 5 IDEX Corporation

6 Betalningar till anställda, agenter, konsulter eller andra utanför uppehållslandet är förbjudna när dessa bryter mot det landets lagstiftning. Sådana betalningar tillåts endast när (a) mottagaren hävdar skriftligen att inget sådant brott skett, (b) IDEX tar emot ett skriftligt utlåtande av juridisk representant med liknande verkan samt (c) betalningen godkänns av IDEX chefsjurist eller personalchef. Marknadsföringsmetoder IDEX riktlinjer går ut på att följa antitrust- och handelsregleringslagstiftning och att endast använda sig av etiska och korrekta metoder för att marknadsföra IDEX produkter. Samtliga IDEX kunder behandlas rättvist. Handelsvillkor och behandling i övrigt som ger företräde får inte erbjudas kund i strid mot lagstiftning. För att undvika ens sken av oegentligt uppträdande är det strängt förbjudet för IDEX att rådgöra med konkurrenter gällande priser, kunder eller distrikt. Allmänt måste förbindelser med agenter och distributörer fastslås skriftligen, där förhållandet måste godkännas av chefen för affärsenheten. Provisioner och övriga betalningar måste fullgott dokumenteras och rapporteras till tillbörliga statliga myndigheter. IDEX med dotterbolag runt om i världen måste följa samtliga gällande export- och tullbestämmelser samt se till att sändningar dokumenteras riktigt. Beställningar accepteras inte från länder eller individer där det finns begränsningar eller förbud enligt lag mot sändningar. Reklam måste alltid vara smakfull. Det som hävdas i reklam måste till fullo kunna bevisas. Miljöskydd IDEX står helt bakom att samtliga anställda har ansvar för att skydda miljön och mänskligt liv och hälsa. Det är därför viktigt att samtliga IDEX-anställda tar på sig ansvaret för att följa lagar och bestämmelser gällande miljöskydd. Individer får aldrig i kännedom köpa för att bruka på IDEX, bruka eller kassera, annat än i enlighet med lagstiftning, kemikalie eller annat ämne som är olagligt att bruka eller kassera. Överordnade och chefer förväntas hålla sig à jour med all relevant lagstiftning och bestämmelser avseende miljöskydd, att vid behov söka professionell rådgivning samt att försäkra sig om att lagstiftning och bestämmelser efterföljs. Individer som i kännedom bryter mot miljölagstiftning eller -bestämmelser sägs upp och åtalas. Olycksfall som påverkar miljön måste omedelbart rapporteras för en chef för affärsenheten och åtgärder måste omedelbart vidtas för att minimera miljöpåverkan. Anställdas ansvar IDEX anser att samtliga dess anställda ska ha en säker arbetsplats och ha lika möjligheter till befordran och avancemang. IDEX ska följa all lagstiftning med anknytning till yrkessäkerhet, hälsa, diskriminering, lika anställningsmöjlighet, handikapp, fast lön och timslön samt följa övrig anställningsbesläktada lagar och bestämmelser. Företaget strävar mot att skapa säkra arbetsförhållanden på samtliga företagets anläggningar. Anställda förväntas ta på sig enskilt ansvar för säkerhetsrutinerna, vidta samtliga nödvändiga 6 IDEX Corporation

7 försiktighetsåtgärder, undvika aktiviteter som kan äventyra medarbetare samt att meddela chefspersonalen om farliga förhållanden på arbetsplatsen. Chefspersonalen förväntas identifiera och skyndsamt åtgärda allvarliga risker och att stoppa produktionsprocesserna ifråga tills faran åtgärdats. IDEX riktlinjer går ut på att samtliga anställda på arbetsplatsen ska slippa sexuella trakasserier eller rastrakasserier. Sexuella trakasserier eller rastrakasserier är ur alla hänseenden oacceptabla och tolereras inte. Sexuella trakasserier omfattar ovälkomna sexuella närmanden eller begäran om sexuella tjänster, där sådant uppförande görs till ett uttryckligt eller underförstått villkor för anställningen, samt även där arbetsmiljön känns skrämmande, ovänlig eller stötande genom ovälkomna sexuella samtal, närmanden, skämt eller ekivoka artiklar eller bilder. En anställd som anser att han eller hon har utsatts för sexuella trakasserier eller rastrakasserier uppmanas omedelbart framföra klagomålet till en medlem av lokalledningen, till exempel hans eller hennes chef, chefen för affärsenheten, IDEX chefsjurist eller personalchefen. Klagomål gällande sexuella trakasserier och rastrakasserier undersöks omedelbart och lämpliga åtgärder vidtas. Bruk av alkohol och droger IDEX är starkt engagerad i att förebygga illegala aktiviteter, att skydda de anställda, företagsegendom och allmänheten mot faror som kan uppstå på grund av bruk av droger eller alkohol, samt att skapa en trygg, drogfri och alkoholfri arbetsmiljö. På arbetsplatsen kan droger och alkoholmissbruk skapa farliga situationer, sänka produktiviteten och leda till problem med utomstående med vilka IDEX har affärskontakter. Bruk eller innehav av illegala droger eller alkohol under arbetstid eller i företagslokalerna är strängt förbjudet, och utgör grund för disciplinära åtgärder, bland annat uppsägning. Anställda som kommer till arbetet under inflytande av droger eller alkohol utsätts för disciplinära åtgärder, bland annat uppsägning. IDEX har som inställning att hjälpa anställda som söker hjälp av IDEX att övervinna ett beroende av alkohol eller droger. Ett frivilligt deltagande i ett hjälpprogram för anställda förhindrar dock inte disciplinära åtgärder efter brott mot riktlinjerna som tidigare inträffat. Rapporteringsmetoder och ekonomisk information Även om det är naturligt med olika åsikter, vilka kan vara till hjälp vid diskussioner om olika sidor av en fråga, måste vi ha som grund för vårt agerande fakta, logik och rättvisa. Vi får inte förlita oss på dolda åsikter eller förvridna fakta för att försvara agerandet. Inte heller får vi låta fakta eller åsikter döljas för att dölja det faktiska förhållandet hos en situation. All rapportering på samtliga nivåer i hela IDEX måste därför bygga på fakta. IDEX affärsintegritet visar sig konkret i företagets bokföring och register. Samtliga anställda ansvarar för noggrannheten och tillförlitligheten i IDEX konton. Falska, oriktiga, vilseledande, hemliga eller oregistrerade konton med medel eller tillgångar utgör 7 IDEX Corporation

8 ett allvarligt etiskt och möjligen även juridiskt brott. IDEX riktlinjer går ut på att all bokföring och alla register håller sig till allmänt accepterade redovisningsprinciper och alla gällande lagar och bestämmelser. Samtliga transaktioner måste noga dokumenteras och redovisas i bokföring och register på IDEX. Samtliga poster måste innehålla riktiga beskrivningar för underliggande transaktioner. Falska och vilseledande poster får inte införas. Ingen anställd får delta i en transaktion i kännedom om att den innebär någonting annat än vad som beskrivs i stöddokumentationen. Vidare får ingen anställd delta i att inhämta eller skapa falska fakturor, löneinformation eller annan vilseledande dokumentation eller hitta på eller använda sig av påhittade enheter, försäljning, inköp, tjänster, lån eller andra ekonomiska arrangemang, oavsett ändamål. Slutligen får IDEX inte ha eller nyttja anonymt bankkonto eller annat konto som inte identifierar IDEX som innehavare. Samtliga yppanden i rapporter och offentliga dokument som IDEX inlämnar till Securities and Exchange Commission (SEC) och i övriga offentliga kommunikationer som görs av IDEX ska vara fullständiga, rättvisa, noggranna, tidsriktiga och begripliga. Medlemmar i IDEX företagsledning har huvudansvaret för att sammanställa dokumentation att inlämnas till SEC och övriga offentliga meddelanden och måste vara till fullo informerade om dessa ärenden samt att denna inlämnade dokumentation och meddelanden följer dessa riktlinjer om att yppa information i detta avseende. Andra anställda som lämnar information till företagsledningen och IDEX revisorer för att tas med i denna dokumentation måste sträva efter att överlämna information som är fullständig, rättvis, noggrann, aktuell och begriplig. Vidare har anställda och ickeanställda styrelsemedlemmar på IDEX en obligatorisk skyldighet att informera företagsledningen om de har vetskap om information som kan påverka framtida inlämnad dokumentation och meddelanden, eller om de får reda på att informationen i inlämnad dokumentation eller offentliga meddelanden var osann eller vilseledande när dokumentationen inlämnades eller när det offentliga meddelandet skedde. Oegentlig påverkan på utförande av revision En anställd eller icke-anställd styrelsemedlem får inte vidta åtgärd för att bedrägligt påverka skeenden, utöva tvång, manipulera eller vilseleda en oberoende godkänd revisor under utförande av revision av redovisningshandlingar från IDEX. Vidare får en anställd eller icke-anställd styrelsemedlem inte vidta åtgärd för att bedrägligt påverka skeenden, utöva tvång, manipulera eller vilseleda en medlem av IDEX interna revisionsavdelning som utför internrevision eller -undersökning. Samtliga anställda måste medverka i en revision eller undersökning som utförs av IDEX interna eller externa revisorer. Produktintegritet Sträng produktintegritet behövs för att IDEX ska uppnå sina kvalitetsmål och upprätthålla sitt anseende för kvalitetsprodukter. IDEX riktlinjer går ut på att aldrig avsiktligen dölja defekt utförande eller material, förfalska information eller utfärda falska godkännanden eller påståenden om sina produkter. I vissa fall, i synnerhet i samband med statliga avtal 8 IDEX Corporation

9 eller underavtal, måste anställda utfärda särskilda produktgodkännanden, skapa register och överlämna annan information eller andra påståenden gällande produktintegriteten. Det är olagligt att avsiktligen förfalska sådan information för att vilseleda eller bedra staten eller sådan kund. Alla anställda ansvarar för integriteten hos produkterna de har kontroll över, samt ansvarar för noggrannheten i dokumentationen som stödjer produktintegriteten. Fall med misstänkt eller känt hemlighållande av defekt utförande eller material eller förfalskning av register måste omedelbart rapporteras till överordnad. Handel med företagets värdepapper - insider-information IDEX är ett publikt företag med stamaktier som noteras på New York Stock Exchange. IDEX måste etablera rutiner för att försäkra att sekretessbelagd information hemlighålls, att samtliga individer som berörs av sådan information är medvetna om sitt åtagande att inte handla med IDEX-aktier eller diskutera informationen med utomstående innan informationen offentliggörs, samt att sekretessbelagd information endast får yppas av IDEX högsta ledning i enlighet med lagstiftning och bestämmelser. Sekretessbelagd information omfattar till exempel hemlighållen information om ekonomiska resultat, indikationer på affärspotential, inklusive försäljning och inkomster, viktiga genombrott inom produktutveckling, uppfinningar, inhämtande eller förlust av viktiga affärsavtal, potentiella förvärv eller avyttringar samt i övrigt betydande händelser som kan påverka investerare till att köpa eller sälja IDEX-aktier. Tills dess att information om viktig utveckling offentliggjorts för allmänheten är det olagligt för en enskild som erhållit sådan information att köpa eller sälja aktier i IDEX utifrån den informationen. Även om det är brukligt att tala om dessa restriktioner när man har att göra med insiders gäller de klart för alla och envar i och utanför IDEX som inhämtar viktig information internt. Följaktligen omfattar kategorin för vilken lagen gäller inte enbart företagsledningen utan även anställda på alla nivåer och individer som får informationen från en informerad källa internt på IDEX. IDEX som företag glädjer sig åt att dess anställda deltar i ägandet av aktier. Dessa riktlinjer avser inte att på något sätt motverka sådant ägande. Men det är absolut nödvändigt att handel med IDEX-aktier inte sker utifrån viktig hemlig information. Om tvekan uppstår angående riktigheten i en transaktion ska ärendet tas upp med IDEX chefsjurist eller ekonomichef innan aktierna köps eller säljs. Företagslån IDEX ger eller garanterar inte lån till medlemmar i företagsledningen och icke-anställd styrelsemedlem på IDEX som är förbjudet enligt federal lagstiftning. EFTERLEVNAD 9 IDEX Corporation

10 Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar förväntas ha kännedom om dessa regler och tillämpa dem dagligen under utförandet av sina arbetsuppgifter. Anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar som bryter mot dessa regler utsätts för disciplinära åtgärder av olika slag, inklusive uppsägning och civilrättsliga och/eller brottsrättsliga påföljder. Ingenting i dessa regler fungerar som anställningsavtal i förhållande till en individ. Överordnade ansvarar för att följa dessa regler genom att övervaka och se till att reglerna efterlevs på respektive områden. Förvisso är sådan efterlevnad ett av de prestationsmått efter vilka samtliga chefer utvärderas. Samtliga IDEX chefer förväntas leda med gott exempel och visa att de verkligen bryr sig om att dessa etiska riktlinjer följs. Alla chefer för affärsenheter och platschefer ansvarar för att övervaka hur dessa regler efterlevs på hans eller hennes affärsenhet eller arbetsplats lokalt. Regelbundna revisioner gällande efterlevnaden av dessa regler utförs av var chef för en affärsenhet eller lokalplatschef och av IDEX internrevisionsavdelning. RAPPORTERINGSFÖRFARANDEN Att ställa frågor och meddela misstänkta oegentligheter Dessa regler ger en översikt av det juridiska och etiska ansvar vi alla har. Samtliga anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar ansvarar för att följa dessa regler. Kvalitetsnivån och förväntningarna som i stora drag beskrivs häri avses fungera som riktmärke för anställda och icke-anställda styrelsemedlemmar när det gäller att ta kloka beslut. Om något i dessa regler är oklart eller om du har frågor eller står inför något dilemma som inte tas upp i reglerna ber vi att du gör IDEX uppmärksam på detta. Vi inser att i vissa situationer kan det vara svårt att veta vad som är rätt och fel. Eftersom vi inte kan förutsäga var situation som uppstår är det viktigt att det finns ett sätt att förhålla sig när en ny fråga eller ett nytt problem uppstår. Tänk på följande: Var noga med att känna till alla fakta. För att komma fram till rätt lösning måste vi vara så välinformerade som möjligt. Ställ följande fråga till dig själv: Vad exakt är det jag ombes göra? Verkar handlingen oetisk eller oegentlig? Då kan du rikta in dig på just den fråga du står inför och tänka på alternativen. Använd omdömet och sunt förnuft. Om en handling verkar oetiskt eller oegentlig så är den förmodligen det också. Klargör ditt ansvar och din roll. För det mesta handlar det om ett delat ansvar. Har kollegerna informerats? Det kan vara till hjälp att engagera andra för att diskutera problemet. 10 IDEX Corporation

11 Diskutera problemet med din chef. Detta är grundrådet i alla situationer. I många fall kan chefen mer om frågan. Denne uppskattar att engageras i beslutsfattandet. Kom ihåg att det ligger på din chefs ansvar att hjälpa till att lösa problem. Sök hjälp från olika företagsresurser. I sällsynta fall där det är olämpligt att diskutera en fråga med din chef, eller om det känns obehagligt att diskutera frågan med din chef, diskuterar du problemet med en utsedd etikansvarig (efter vad som meddelas på din arbetsplats), chef för affärsenheten eller IDEX chefsjurist eller personalchef. Fråga alltid innan du agerar. Är du osäker på hur du ska göra i någon situation söker du råd innan du agerar. Att rapportera allmänna misstänkta oegentligheter och brott Vi vill understryka att om du misstänker något, eller om du påträffar ett brott eller möjligt brott mot lagen, företagsriktlinjerna eller reglerna häri är du skyldig att omedelbart rapportera det. Rapportera brott mot lag, företagsriktlinjer eller reglerna häri på följande sätt: Skriftligen per internpost eller vanlig post till IDEX Corporation, Attention: Legal Department and Human Resource Department, 1925 West Field Court, Suite 200, Lake Forest IL 60045, USA. Genom att ringa IDEX avgiftsfria etiktelefonlinje på Genom att logga in på webbplatsen Ethics Point och rapportera via IDEX-sidan på https://secure.ethicspoint.com/lrn/en/report_custom.asp?clientid=2424 Genom att ringa etiktelefonlinjen där personal på ett externt företag svarar eller gå till webbplatsen Ethics Point, som är tillgänglig dygnet runt alla dagar. Etiktelefonlinjen är avgiftsfri med telefonnummer på IDEX webbplats. Även om du uppmuntras till att identifiera dig för att hjälpa IDEX att effektivt ta itu med problemet du rapporterar får du vara anonym om du vill. Vi anstränger oss i rimlig omfattning för att skydda din identitet. Vi anstränger oss även i rimlig omfattning för att skydda identiteten för individen som anklagelserna gäller, tills dess det fastställts att ett brott begåtts. För att åstadkomma detta saknar etiktelefonlinjen och webbplatsen Ethics Point nummerpresentatör, inspelningsfunktioner eller andra funktioner som kan identifiera eller spåra numret du ringer ifrån. 11 IDEX Corporation

12 När du ringer till etiklinjen eller loggar in på webbplatsen Ethics Point kan du förvänta dig följande: Din rapport tas på allvar. Din rapport framförs till lämplig IDEX-personal eller om rapporten gäller problem avseende redovisning, interna redovisningskontroller eller revisioner enligt beskrivningen nedan, framförs rapporten till revisionskommittén i IDEX styrelse, för att följas upp. Din rapport behandlas av sådan personal eller av revisionskommittén och dess utsedda och utvärderas noga innan den förs vidare för utredning eller lösning. Din rapport behandlas skyndsamt, diskret och professionellt. Diskussioner och förfrågan hemlighålls i den mån det är lämpligt och tillåts enligt lagen. Det går, om du vill, att få viss uppföljningsinformation om hur IDEX har behandlat din rapport. Vid rapportering av ett problem ber vi att du lämnar tillräckligt med information så att ärendet kan utredas ordentligt. Målet främst med en utredning är att komma åt sanningen. En anställd som bevisas ha ljugit under en intern utredning utsätts i lämplig omfattning för disciplinära åtgärder, vilket kan innebära omedelbar uppsägning utan ersättning. Fullständig medverkan förväntas av den misstänkte, den som anklagas för oegentligheter samt av den som anklagar någon. Informationen du lämnar hanteras så långt möjligt är med sekretess. Vidare förbjuder enligt beskrivningen nedan IDEX repressalier efter rapportering av dina problem i god tro. Individ, oavsett ställning i företaget, som deltar i en utredning gällande möjliga oegentligheter, får inte diskutera informationen med någon utanför utredningen, såvida inte lagen föreskriver detta eller om individen ifråga söker juridisk rådgivning och förväntas till fullo samverka vid en utredning. Om rapporteringsmetoderna nyttjas trolöst eller på ett falskt eller bagatellartat sätt anses detta utgöra brott mot reglerna häri. Vidare får du inte använda rapporteringsmetoderna häri, inklusive etiklinjen och webbplatsen Ethics Point, till egna klagomål som inte har med reglerna häri eller lagbrott att göra. Att rapportera problem gällande redovisning, internkontroller och revisionsmetoder Anställda måste göra revisionskommittén i IDEX styrelse uppmärksam på frågor, problem eller klagomål gällande redovisning, interna redovisningskontroller eller revisionsärenden. Förutom gällande förfaranden som beskrivs i stort ovan har revisionskommittén etablerat fler förfaranden gällande mottagande, bevarande och behandling av klagomål som tas emot av IDEX gällande redovisning, interna 12 IDEX Corporation

13 redovisningskontroller och revisionsärenden. Sådana frågor, problem eller klagomål ska tas upp på etiklinjen, eller så kan du logga in på webbplatsen Ethics Point. Riktlinjer för att förhindra repressalier Om du rapporterar något du misstänker är oetiska eller illegala aktiviteter ska du inte behöva vara orolig över repressalier. IDEX tolererar inte repressalier mot individ som i god tro rapporterar ett känt eller misstänkt brott mot lagen eller IDEX riktlinjer, inklusive reglerna häri. IDEX vidtar disciplinära åtgärder av olika slag, även uppsägning, gällande en anställd eller någon i företagsledningen som deltar i repressalier. TILLÄGG OCH UNDANTAG I de sällsynta fall där ett tillägg eller undantag i reglerna häri passar gällande en styrelsemedlem eller individ i företagsledningen, måste ett sådant tillägg eller undantag godkännas av styrelsen på IDEX eller av en kommitté i styrelsen. Detta måste då skyndsamt meddelas aktieägarna. PERSONLIGT ANSVAR Vi är alla stolta över det mycket goda uppträdande som alltid förknippats med anställda på IDEX. Låt oss bestämma oss för att fortsatt vara ett företag som tolererar ingenting mindre än fullständig ärlighet, rättvisa och integritet när vi har att göra med alla kategorier som är beroende av oss. Det är helt enkelt så att en hög moralisk standard är bra för affärerna. 13 IDEX Corporation

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 9.2.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 40/13 EUROPEISKA CENTRALBANKEN Del 0 i ECB:s personalföreskrifter med etiska regler (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer