Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund"

Transkript

1 Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund Jordbrukets generationsväxling - välj rätt alternativ för din gård ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund - Jordbrukets generationsväxling - 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Generationsväxlingens tågordning ) Startstöd för unga odlare Nivå 1: Jordbrukets företagarinkomst minst euro Nivå 2: Jordbrukets företagarinkomst minst euro Jordbrukaren Gården Värt att notera Övriga understöd ) Avträdelsestödet Åldersgränser Krav på avträdaren Avträdelsesätt A) Generationsväxling B) Överlåtelse som tillskottsmark till nära släkting ) Generationsväxlingens beskattning Förvärvarens gåvoskatt Beskattning av överlåtelsevinst Överlåtelse- och mervärdesskatt Värdering av gårdsbruksegendom ) Efter generationsväxlingen Skatteärenden Lantbruksstöden Försäkringar Finansiering Adress- och avtalsförändringar ) Kontaktuppgifter ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Helsingfors 2014 Bilder: Pixhill.com, imageafter.com 2 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

3 1. GENERATIONSVÄXLINGENS TÅGORDNING Gårdens utvecklingsåtgärder Planering och kalkylering Utkast till överlåtelsehandling eller arrendekontrakt Finansieringens beslut Beskattningens förhandsavgörande Pensionens förhandsbeslut Upprättande av slutlig överlåtelsehandling - förutsatt att besluten är tillfredsställande annars återgår man till planeringen Övertagarens åtgärder efter GV Avträdarens åtgärder efter GV - Jordbrukets generationsväxling - 3

4 2. STARTSTÖD FÖR UNGA ODLARE Startstödet kan beviljas på två olika nivåer. Nivåerna beror på hur omfattande jordbruksverksamhet man bedriver/kommer att bedriva på gården. Nyckeltalet som man granskar är företagarinkomsten. Den beräknas genom att de rörliga och fasta kostnader (ej eget arbete), avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket. Företagarinkomsten påvisas genom ekonomiska kalkyler i en bindande affärsplan. Andelen företagarinkomster från jordbruket ska senast det tredje kalenderåret efter att stödet har beviljats vara: Nivå 1: Jordbrukets företagarinkomst minst euro - I startstöd kan beviljas högst euro i form av understöd och högst euro i form av räntestöd. Nivå 2: Jordbrukets företagarinkomst minst euro, gårdens företagarinkomst minst euro (gårdens företagarinkomst inkluderar annan företagsverksamhet som bedrivs på gården eller med gårdens produktionsmedel och skogsbruket) - I startstöd kan beviljas euro i form av understöd och högst euro i form av räntestöd. Vid båda nivåerna kan räntestödslån beviljas högst euro, högst 80 % av köpesumman Jordbrukaren - Ålder under 40 år vid ansökningstidpunkten. Stödet skall sökas inom 10 månader efter etableringen. - Första etableringen som jordbruksföretagare. Jordbruket anses ha blivit etablerat när sökanden har kommit i besittning av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet där sökanden har uppnått eller kan uppnå en årlig företagarinkomst från jordbruket på euro. - Inkomsterna från gården skall vara av väsentlig betydelse för unga jordbrukarens utkomst. Företagarinkomstens andel från jordbruket skall uppgå till minst 25 % i förhållande till sökandens samtliga årliga inkomster. - Sökanden har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stöds. Om kravet på yrkeskunskap inte uppfylls vid den tidpunkt stödet söks, förutsätts för beviljande av stöd att sökanden förbinder sig att uppfylla kravet på yrkeskunskap inom 36 månader efter att stödet beviljats. - Bor på ett sådant avstånd att företaget kan skötas ändamålsenligt - Gården erhålls genom köp, gåva eller arrende (arrendeavtal minst 10 år) 4 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

5 TILLRÄCKLIG YRKESKUNSKAP - yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning, om utbildningen är ändamålsenlig med den verksamhet stödet gäller ELLER - tre års arbetserfarenhet av jordbruk samt minst 20 studieveckors eller 30 studiepoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av den företagsverksamhet som stöds, varav minst tiostudieveckor eller femton studiepoäng ska vara ekonomisk utbildning. ELLER - att kravet på utbildning är uppfyllt visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen. Bild: Pixhill.com Gården - Uppfyller minimikraven gällande miljö, hygien och djurens välbefinnande. - Krav på företagsinkomsten. Påvisas med hjälp av likviditets- och lönsamhetsberäkning. - Verksamhetens förutsättningar gällande lönsamhet, soliditet och likviditet samt möjligheterna att marknadsföra sina tjänster och produkter. - Jordbrukets generationsväxling - 5

6 AFFÄRSPLAN Alla som söker startstöd ska lämna in en affärsplan, planerna ska vara sinsemellan jämförbara, och alltid innehålla de uppgifter som krävs för beviljande av stöd (korrekta och tillräckliga). Affärsplanen består av fem delar: 1) Uppgifter om sökanden och besittningen till gården 2) Sökandens yrkeskunskap 3) Översikt av gårdens utgångsläge 4) Utvecklingsplan för gården 5) Ekonomiska kalkyler och grunderna för dem Affärsplanen är bindande för sökanden. Värt att notera - Kravet på företagarinkomst från jordbruket och väsentlig inkomst ska enligt de uppgifter som framgår av affärsplanen uppnås senast det tredje kalenderåret efter att stödet har beviljats. - Ifall sökande är flera fysiska personer skall varje sökande har minst tre års arbetserfarenhet och minst hälften av de sökande har tillräcklig yrkeskunskap - De personer som utövar bestämmande inflytande i sammanslutningen ska uppfylla kravet på yrkeskunskap. - Målsättningen är att startstöd beviljas alla sökanden som uppfyller grundvillkoren för stödet. Startstödet i form av understöd betalas utan särskild ansökan i två lika stora poster. - Överlåtelseskattens andel avdras först från räntestödet, dock så att euro kvarstår, varefter resten av avdraget görs från understödet. Övriga understöd Stöd för uppgörande av en affärsplan kan beviljas åt personer som börjar bedriva jordbruk. Man bör ansöka om att få uppgöra en stödduglig affärsplan av närings-, trafik- och miljöcentralen innan planen utarbetas. Stödet är max 90 % av de momsfria kostnaderna för uppgörandet av affärsplanen, dock högst 540 euro. Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden beviljar lån för generationsväxlingsköp som utförs på fondens verksamhetsområde i södra Finland. Lånet beviljas personer under 40 år för en lånetid på 15 år. Det maximala lånebeloppet är euro och räntan är ca 2 %. Stiftelsen beviljar också understöd för kostnader som uppstår vid generationsväxlingen. Understödet är 80 % av godtagbara kostnader dock högst 600 euro. Bild: Pixhill.com 6 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

7 3. AVTRÄDELSESTÖDET 2014 (Det nuvarande avträdelsestödet är i kraft till utgången av 2014). Avträdelsestöd Vilande Kan börja OBS! kan sökas av avträdelsestöd ** betalas (egentlig avträdare *) kan sökas av tidigast Överlåtelse av gården Avträdare som är Personer som fyller 51 Vid 56 år Förhandsansökan om avträdtill nära släkting *** födda 1957 eller år senast (pga. en elsestöd fordras alltid. Vilan- (generationsväxling eller tidigare (skydds- (efterlevande make skydds- de avträdare kan underteckna gv-liknande överlåtelse bestämmelse) och invalidpensions- bestämm- den slutliga överlåtelsehandsom tillskottsmark) tagares make bara om else) lingen först när åldersgränsde är födda 1962 eller en för vilande stöd (50/55 år) tidigare har nåtts. Den slutliga över- Överlåtelse av gården Avträdare som Personer som fyller Vid 60 år låtelsehandlingen måste undertill utomstående fyllt 58 år 55 år senast tecknas och besittningsrätten (generationsväxling) till gården överföras på förvärvaren senast * Med egentlig avträdare avses - ägaren av en gårdsbruksenhet eller en del av den (även efterlevande make som har giftorätt i gården) - maken till en gårds- eller delägare (även då ägaren inte själv ansöker om avträdelsestöd), som uppfyller åldersvillkoret för ansökan om avträdelsestöd (= avträdelseåldern - 2 år). ** Om följande personer inte nått åldersgränsen för egentliga avträdare har de rätt till vilande avträdelsestöd: - den yngre maken till en gårds- eller delägare (bara vid sidan av en egentlig avträdare inte självständig rätt till vilande avträdelsestöd) - en yngre syskondelägare i en gårdssammanslutning (bara vid sidan av en egentlig avträdare inte självständig rätt till vilande avträdelsestöd) - en efterlevande make som är delägare i det dödsbo till vilket gården hör (även självständig rätt till vilande avträdelsestöd) - maken till en lantbruksföretagare som har full invalidpension (även självständig rätt till vilande avträdelsestöd). *** Nära släktingar är: - avträdarens/makens barn samt barnets äkta make eller maka - avträdarens/makens syskonbarn samt syskonbarnets äkta make eller maka. I fråga om avträdelsestöd (AVSTÖ) avses med make: - äkta make eller maka - LFÖPL-försäkrad sambo. Krav på avträdaren Den vita doftande midsommarrosen Ägare till gården med make/maka eller LFÖPL-försäkrad sambo. Avträdaren har bedrivit jordbruk de 10 senaste åren. LFÖPL-försäkringen har varit i kraft de 5 senaste åren. Avträdaren får inte någon varaktig pension (LPA eller FPA). Avträdaren avstår från jordbruk och leveransarbeten i skogsbruket. Avträdarens förvärvsinkomster underskrider 706,87 /månad (nivån för 2014). Förvärvsinkomsterna kan bl.a. bestå av inkomster av lönearbete, inkomster av företagsverksamhet och arvoden för vissa förtroendeuppdrag. Förvärvsinkomster ut gör inget hinder för avträdelsestöd men utbetalningen av avträd elsestödet inleds först då förvärvsinkomsterna underskrider inkomstgränsen. OBS: Avträdaren skall även påvisa att han/ hon upphör med att odla arrendeåkrar => skriftlig överföring av arrendekontrakten i förvärvarens namn/utredning om att arrendet upphör. - Under 63 år vid överlåtelse tidpunkten. - Ansökan om avträdelsestöd får lämnas in tidigast två år innan den egentliga avträdelseåldern uppnås. - Jordbrukets generationsväxling - 7

8 Avträdelsesätt A) Generationsväxling - Till förvärvaren överlåts åtminstone all åker och produktionsbyggnader. Arrende är inte möjligt. - Förvärvarna kan vara högst två personer jämte makar. - Avträdaren kan förbehålla sig bostadsbyggnad, tomt och högst 2 ha åker för eget bruk. Avträdaren kan även kvarhålla skogsmark. Bild: Pixhill.com Villkor för förvärvaren - Under 40 år vid överlåtelsetidpunkten. - Tillräcklig yrkesskicklighet: andra stadiets naturbruksutbildning, eller tre års arbetserfarenhet och 20 studieveckors eller 30 studiepoängs utbildning, varav minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng ekonomisk utbildning. Kravet på yrkesskicklighet kan även påvisas med hjälp av läroavtalsutbildning eller fristående examen. - Biinkomster av varaktig natur får inte överstiga per år. - Förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på gården eller sådant avstånd att den kan skötas på ett ändamålsenligt sätt så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock alltid under minst fem års tid. Villkor för gårdsbruksenheten - Ekonomiskt livskraftig. - Inkomst av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten minst / år / förvärvare under fem år efter avträdelsen (jordbrukets försäljningsinkomster + stöden + skogsbrukets inkomster + inkomster av binäringar rörliga och fasta kostnader samt räntekostnader jordbrukets avskrivningar minst ). - Skall uppfylla minimikraven för miljö, hygien och djurens välfärd. 8 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

9 B) Överlåtelse som tillskottsmark till nära släkting - Till förvärvaren överlåts gårdens alla åkrar (minst 2 ha). Arrende är inte möjligt. - Förvärvarna kan vara högst två personer jämte makar som kommer att odla åkrarna gemensamt. - Gårdsbruket har inga krav på ekonomisk livskraft. - Köparen bedriver gårdsbruk på tidigare förvärvad gård och har redan tidigare beviljats startbidrag. - Avträdaren kan förbehålla sig bostadsbyggnad, produktionsbyggnader, tomt och högst 2 ha åker för eget bruk. Avträdaren kan även kvarhålla skogsmark. Villkor för förvärvaren - Barn eller annan nära släkting till avträdaren. - Ålder vid avträdelsetidpunkten under 50 år. - Förfogar över jordbruk med byggnader. - Obligatorisk LFÖPL-försäkring. - Förbinder sig att odla gårdsbruksenheten så länge som avträdelsestöd betalas (alltid minst 5 år). - Sambruk skall vara möjligt. Krav på avståndet mellan förvärvarens driftscentrum och den åkermark som överlåts är normalt högst 20 km. Glöm inte! 1. Ansök ALLTID om förhandsbeslut om avträdelsestöd (i kraft 12 månader). 2. En vilande avträdare måste ha uppnått sin ÅLDERSGRÄNS när den slutliga överlåtelsehand lingen undertecknas. En egentlig avträdare kan underteckna den slutliga överlåtelsehandlingen innan han/hon uppnår sin nedre åldersgräns, dock först efter det att ansökan om avträdelsestöd har lämnats in. Bild: imageafter.com - Jordbrukets generationsväxling - 9

10 4. GENERATIONSVÄXLINGENS BESKATTNING Förvärvarens gåvoskatt Förvärvarens gåvoskatt kan lindras ifall hon/han uppfyller vissa kriterier. Egendom värderas då till 40 % av värdet enligt värderingslagen. - Villkor för lättnader i arvs- och gåvobeskattningen är att förvärvaren fortsätter idka jordbruk i sitt eget namn. Gården får ej t.ex. utarrenderas, en betydande del av gården får ej heller överlåtas inom fem år efter fastställd gåvoskatt. - Förvärvaren behöver inte vara över låtarens nära släkting och lättnaden kan även beviljas för deltidsjordbrukare. - Överlåtelsens värde minskas med värdet av besittningsrätt till jordområden, tomter och bostäder samt överlåtarens övriga eventuella förbehåll. T.ex. besittningsrätt till skogen som räknas på basis av besittningsrättens värde per areal multiplicerat med överlåtarens ålderskoefficient. - Lättnaden tillämpas inte för rena skogslägenheter men om skogsbruk idkas vid sidan om jordbruket erhålls lättnaden även för skogen. - Lättnaden skall alltid sökas skriftligt i samband med gåvoskatte deklarationen, inom tre månader efter överlåtelsen. Yrka på tillämpande av lagen om skatt på arv och gåva Ifall förvärvaren påförs gåvoskatt, kan gåvoskatten fördelas på högst fem år utan räntepåföljder, genom att yrka på tillämpande av lagen om skatt på arv och gåva Skattemyndigheterna kan ge ett skriftligt förhandsavgörande gällande gåvobeskattningen på basis av utkast till överlåtelsehandling (kostnad 350 euro år 2014). På basis av förhandsavgörandet kan man ännu justera köpesumman. (I princip är förhandsavgörandet bindande endast om den slutliga överlåtelsehandlingen exakt motsvarar utkastet). Förhandsavgörandet är bindande för skattemyndigheterna i normalt ett halvt år. OBS! Skattemyndigheterna kan sammanslå generationsväxlingsköpet och en tidigare gåva om det gått mindre tid än tre år och en dag mellan överlåtelserna. Betydande lättnad: Gåvoskatten räknas på basis av egendomens beskattningsvärde och gällande de flesta egendomsslag beaktas endast 40 % av värdet. Bild: Eva Björkas 10 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

11 Beskattning av överlåtelsevinst - Överlåtelsevinsten av fast egendom är skattefri förutsatt att: o Fastigheten varit minst 10 år i avträdarens ägo o Mottagaren är avträdarens barn ensamt eller tillsammans med sin make, avträdarens barnbarn eller avträdarens syster eller bror (eller halvbror/- syster). o Överlåtaren bedriver jordbruk vid överlåtelsetidpunkten. Om övertagaren etablerat sig genom arrende anses avträdaren bedriva jordbruk, även om hela gården varit utarrenderad till förvärvaren innan den egentliga fastighetsaffären. Överlåtelsevinstens skattefrihet förutsätter inte att förvärvaren fortsätter bedriva jordbruk. - Produktionsbyggnader räknas höra till fast egendom varvid samma regler som ovan tillämpas. - Överlåtelsevinsten för bostad och dess tomtmark är skattefri förutsatt att bostaden använts som egen eller fa miljens stadigvarande bostad i minst två års tid. - Lösörets försäljning är skattepliktig inkomst. Vid försäljning av maskiner och redskap får man dra bort den oavskrivna anskaffningsutgiften, varvid skattepåföljder i allmänhet inte upp kommer. Bidrag erhållna för an skaff ning av lösöre samt utjämnings reser veringar som använts till maskininvesteringar under vanligtvis de tre senaste åren be aktas som inkomst i överlåtarens be skattning (med beaktande av årliga avskrivningar). - Värdet av husdjur, produktlager och mjölkkvot är inkomst av jordbruk enligt deras fulla värde. Ett undantag utgör dock den administrativa delen av mjölkkvoten som inte föranleder inkomst för överlåtaren ifall att mjölk kvoten överlåts genom separat gåva (gåvan skall dock beaktas när man bestämmer gårdens köpesumma). Husdjurens försäljningspris inkomstförs enligt gängse värde vid köp av gåvo natur, men är köpesumman över 75 % av gården gängse värde bestäms försäljningsin komsten på basen av köpesumman. - Om hela gårdsbruket överförs utan vederlag (gåva, arv, testamente), drabbas inte överlåtaren av några skattepåföljder. Förvärvaren kan därtill yrka på lättnader i gåvo beskattningen och förlängning av betalningstiden. OBS! Åker och skogsmark som ägts under 10 år är överlåtelseskattepliktig egendom. Skattesatsen är 30 % (32 % över ) och skatten räknas på överlåtelsevinsten (=försäljningspris - anskaffningspris). Anskaffningspriset beaktas i samma proportion som förhållandet mellan gängse värde och köpesumma vid generationsväxlingsköpet. - Jordbrukets generationsväxling - 11

12 Bild: Pixhill.com Överlåtelse- och mervärdesskatt - Vid generationsväxling behöver inte överlåtelseskatt (4 % på fastigheternas andel av köpesumman) betalas för utsatt att köparen beviljas ränte stödslån för anskaffning av gårds bruksenheten eller om ett mark förvärvslån eller syskon andelslån överförs på köparen. Det sistnämnda gäller bara den/de registerlägenheter överlåtelseskattefriheten ursprungligen beviljats. Specialfall: Vid gårdsköpet kan olika egendomsslag överlåtas separat. Till exempel vid överlåtelse av mjölk kvot som separat gåva kan man uppnå skattenytta speciellt i det fall att andelen administrativ mjölkkvot är betydande. - En generationsväxling är mervärdesskattefri förutsatt att verksamheten fortsätter. - Gamla maskiner som överförs vid generationsväxlingen omfattas av mervärdesskatt vid försäljning efter gårdsköpet. 12 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

13 Värdering av gårdsbruksegendom Värderingsgrunderna fastställs av skattestyrelsen. Här redogörs endast närmevärden och allmänna principer för de viktigaste egendomsdelarna. De exakta värdena för olika områden publiceras av skattestyrelsen i en offentlig anvisning för värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattning. Åker: värdet varierar för olika regioner mellan /ha inklusive täckdikens värde 500 /ha. Gårdsstödets värde ingår i åkerns värde. Skog: som gängse värde för skog anses i första hand vara en värdering utförd av skogsvårdsförening, skogscentralen eller av annan sakkunnig inom branschen. Om arealen är under 15 ha krävs normalt inte utred ning. Ifall ingen värdering finns att tillgå använder skattemyndigheterna i praktiken ett för olika områden fastställt värde (t.ex. Nyland /ha) Jordbrukets byggnader: oavskrivet restvärde + investeringsbidrag och utjämnings reservering för de tre senaste åren. Maskiner och redskap: oavskrivet restvärde + investeringsbidrag och utjämnings reserveringar för de tre senaste åren. Husdjur: skattestyrelsens beslut om husdjurens värde. Produktlager: värdet av produktlager vid överlåtelsetidpunkten enligt inköpspris eller produktionspris. Handlingar som behövs till värderingen: - beskattningsintyg - jord brukets deklarations blankett 2 (tre senaste åren) - skogsdeklarationsblankett 2C - utredning om fastighetsvärden - debetsedel för fastighetsskatt - gårdsbruksblankett 101A - skogsvärdering eller skogs bruksplan. - uppgifter om mjölkkvot (adm. och köpt) - uppgifter om husdjur I samband med en generationsväxling bör man tillsammans diskutera följande frågor: - Överlåtarnas boende: tillfredsställer lösningen båda parterna, förändringar som framtiden för med sig, hur mycket finansiering behöver avträdarna för sin nya bostad? - Äktenskapsförord: skydd av egendom. Vem erhåller egendomen när äkten skapet upphör i skilsmässa, makans bortgång, gemensamt förvärvad egen dom vid skilsmässa, egendom som lämnas utanför giftorätten, gåvogivar ens vilja och syfte. - Hur tryggas verksamheten vid oförutsedda händelser som t.ex. sjukdomsfall, har man skött om ett tillräckligt för säkringsskydd? - Jordbrukets generationsväxling - 13

14 Vacker ros 5. EFTER GENERATIONSVÄXLINGEN Vacker ros Skatteärenden - Gåvoskattedeklaration inom tre månad er, ifall köpet av gåvonatur (köpesumm an högst 75 % av gårdens skattemässiga gängse värde). - Etableringsanmälan för förskotts- och mervärdesskatt. - Första skattedeklarationen viktig med tanke på t.ex. övertagarens avskriv ningsunderlag, fördelning av lån etc. Lantbruksstöden - Klargörs med landsbygdssekreteraren! Tag kontakt direkt - Anmälan om överlåtelse av gårdens besittningsrätt o Överlåtelse före 30.4, övertagaren söker om stöd o Överlåtelse efter 1.5, överlåtaren söker om stöd o Överlåtelse , stöden kan över- o föras åt övertagaren Om man söker om djurstöd, anmälan inom 10 dagar - Överföring av LFA- och miljöstödsförbindelserna inom 10 dagar - För djurstöd förändringsansökan till Lantbrukets Datacentral inom 7 dagar - Ansökan om överföring av mjölkkvot till ELY-centralen inom 10 dagar - Överföring av beskogningsavtal och specialmiljöstöd inom 10 dagar - Anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras register för eko- och trädgårdar Finansiering - Startstödets räntestödslån måste lyftas inom ett år från stödbeslutet - Lagfart på fastigheter inom 6 månader från köpet - Intyg över befrielsen på överlåtelseskatt från ELY-centralen Adress- och avtalsförändringar - El-, telefon- och vattenanslutningsavtal i övertagarens namn - Nya medlemsavtal till producentandelslag - Överföring av produktionsavtal, nya avtal med affärer - Medlemskap i producentorganisationen Bild: Pixhill.com Försäkringar Vallmon - LFÖPL-försäkring efter att man börjar som jordbrukare - Fordonsförsäkringar inom 7 dagar - En utvärdering av försäkringsbehovet är bra att göra - Avträdarens försäkringsskydd. Frivilliga försäkringar kan rekommenderas 14 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

15 6. KONTAKTUPPGIFTER LANTBRUKS- OCH HUSHÅLLNINGS - SÄLLSKAPEN: Finska Hushållningsällskapet (FHS) Mats Norrholm, tfn Tavastgatan 28, Åbo Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) Henrik Lassas, tfn Elisabetsgatan 21 B 8, Helsingfors Ålands Hushållningssällskap (ÅHHS) Tina Bäckman-Hägglund, tfn (018) Ålands Landsbygdscentrum, Jomala Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL) Åsa Mattsson, tfn Bennäs kontor, Mjölvägen 2, Bennäs Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) Peter Österman, tfn (09) Elisabetsgatan 21 B 12, Helsingfors NTM-CENTRALERNA: Nylands NTM-central Semaforbron 12 B, Helsingfors Tfn Egentliga Finlands NTM-central Självständighetsplan 2, Åbo Tfn Österbottens NTM-central Landsbygds- och energienheten Hovrättsesplanaden 19 A, Vasa Tfn Ålands landskapsregering Jordbruksbyrån PB 1060, AX Mariehamn Tfn (018) PENSIONSANSTALTEN: Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) Norrskensparken 2 (Hagalund), Esbo Tfn SKATTEVERKEN: Nylands skattebyrå Tfn-växel Yhteiskouluntie 13, Träskända PB 4, Träskända Egentliga Finlands skattebyrå Tfn-växel Aningaisgatan 1 D, Åbo PB 921, Åbo Österbottens skattebyrå Tfn-växel Tvärgränden 7, Vasa PB 226, Vasa - Jordbrukets generationsväxling - 15

16 Vår kunskap är din trygghet Bokföringssällskapet Nyland (NSL) Krister Hildén, Åboland (FHS) Mats Norrholm, Åland (ÅHHS) Tina Bäckman-Hägglund, Österbotten (ÖSL) Per-Erik Järn, Svenskfinland (SLF) Peter Österman, Kim Nordling, Vi kan generationsväxlingsbeskattning 16 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

17 ANTECKNINGAR - Jordbrukets generationsväxling - 17

18 18 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

19 - Jordbrukets generationsväxling - 19

20 Jordbrukets generationsväxling Vid generationsväxlingen på en gård finns det skäl att reservera tillräckligt med tid för planering. Det är en stor utmaning för de berörda parterna i en generationsväxling att känna till lagarna och reglerna som tillämpas. Ofta är det också tidskrävande och svårt att hitta informationen. Den här generationsväxlingsbroschyren innehåller det väsentligaste som man bör beakta när en generationsväxling genomförs. I broschyren behandlas bl.a. finansieringsmöjligheter, avträdelsestöd, beskattningsfrågor och viktiga saker att minnas efter generationsväxlingen. 20 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG Isabella Asplund GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG CASE: PÄLSFARM X Enheten för företagsekonomi och turism 2012 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Isabella Asplund Lärdomsprovets

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Till läsaren... 3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 5 Kompletteringen av skattedeklaration...

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN FÖR BESKATTNINGEN 2013 Dnr 164/200/2013 Skatteförvaltningen 2 (77) INNEHÅLL 1 HARMONISERINGSANVISNINGENS BINDANDE KARAKTÄR... 5 2 BESKATTNING

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Placerarens skatteguide 2014

Placerarens skatteguide 2014 Placerarens skatteguide 2014 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman 0500 272910 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 20 december 2006 Nr 1165 1169 INNEHÅLL Nr Sidan 1165 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten... 3201 1166 Statsrådets

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer