Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund"

Transkript

1 Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund Jordbrukets generationsväxling - välj rätt alternativ för din gård ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund - Jordbrukets generationsväxling - 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Generationsväxlingens tågordning ) Startstöd för unga odlare Nivå 1: Jordbrukets företagarinkomst minst euro Nivå 2: Jordbrukets företagarinkomst minst euro Jordbrukaren Gården Värt att notera Övriga understöd ) Avträdelsestödet Åldersgränser Krav på avträdaren Avträdelsesätt A) Generationsväxling B) Överlåtelse som tillskottsmark till nära släkting ) Generationsväxlingens beskattning Förvärvarens gåvoskatt Beskattning av överlåtelsevinst Överlåtelse- och mervärdesskatt Värdering av gårdsbruksegendom ) Efter generationsväxlingen Skatteärenden Lantbruksstöden Försäkringar Finansiering Adress- och avtalsförändringar ) Kontaktuppgifter ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Helsingfors 2014 Bilder: Pixhill.com, imageafter.com 2 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

3 1. GENERATIONSVÄXLINGENS TÅGORDNING Gårdens utvecklingsåtgärder Planering och kalkylering Utkast till överlåtelsehandling eller arrendekontrakt Finansieringens beslut Beskattningens förhandsavgörande Pensionens förhandsbeslut Upprättande av slutlig överlåtelsehandling - förutsatt att besluten är tillfredsställande annars återgår man till planeringen Övertagarens åtgärder efter GV Avträdarens åtgärder efter GV - Jordbrukets generationsväxling - 3

4 2. STARTSTÖD FÖR UNGA ODLARE Startstödet kan beviljas på två olika nivåer. Nivåerna beror på hur omfattande jordbruksverksamhet man bedriver/kommer att bedriva på gården. Nyckeltalet som man granskar är företagarinkomsten. Den beräknas genom att de rörliga och fasta kostnader (ej eget arbete), avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket. Företagarinkomsten påvisas genom ekonomiska kalkyler i en bindande affärsplan. Andelen företagarinkomster från jordbruket ska senast det tredje kalenderåret efter att stödet har beviljats vara: Nivå 1: Jordbrukets företagarinkomst minst euro - I startstöd kan beviljas högst euro i form av understöd och högst euro i form av räntestöd. Nivå 2: Jordbrukets företagarinkomst minst euro, gårdens företagarinkomst minst euro (gårdens företagarinkomst inkluderar annan företagsverksamhet som bedrivs på gården eller med gårdens produktionsmedel och skogsbruket) - I startstöd kan beviljas euro i form av understöd och högst euro i form av räntestöd. Vid båda nivåerna kan räntestödslån beviljas högst euro, högst 80 % av köpesumman Jordbrukaren - Ålder under 40 år vid ansökningstidpunkten. Stödet skall sökas inom 10 månader efter etableringen. - Första etableringen som jordbruksföretagare. Jordbruket anses ha blivit etablerat när sökanden har kommit i besittning av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet där sökanden har uppnått eller kan uppnå en årlig företagarinkomst från jordbruket på euro. - Inkomsterna från gården skall vara av väsentlig betydelse för unga jordbrukarens utkomst. Företagarinkomstens andel från jordbruket skall uppgå till minst 25 % i förhållande till sökandens samtliga årliga inkomster. - Sökanden har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stöds. Om kravet på yrkeskunskap inte uppfylls vid den tidpunkt stödet söks, förutsätts för beviljande av stöd att sökanden förbinder sig att uppfylla kravet på yrkeskunskap inom 36 månader efter att stödet beviljats. - Bor på ett sådant avstånd att företaget kan skötas ändamålsenligt - Gården erhålls genom köp, gåva eller arrende (arrendeavtal minst 10 år) 4 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

5 TILLRÄCKLIG YRKESKUNSKAP - yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning, om utbildningen är ändamålsenlig med den verksamhet stödet gäller ELLER - tre års arbetserfarenhet av jordbruk samt minst 20 studieveckors eller 30 studiepoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av den företagsverksamhet som stöds, varav minst tiostudieveckor eller femton studiepoäng ska vara ekonomisk utbildning. ELLER - att kravet på utbildning är uppfyllt visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen. Bild: Pixhill.com Gården - Uppfyller minimikraven gällande miljö, hygien och djurens välbefinnande. - Krav på företagsinkomsten. Påvisas med hjälp av likviditets- och lönsamhetsberäkning. - Verksamhetens förutsättningar gällande lönsamhet, soliditet och likviditet samt möjligheterna att marknadsföra sina tjänster och produkter. - Jordbrukets generationsväxling - 5

6 AFFÄRSPLAN Alla som söker startstöd ska lämna in en affärsplan, planerna ska vara sinsemellan jämförbara, och alltid innehålla de uppgifter som krävs för beviljande av stöd (korrekta och tillräckliga). Affärsplanen består av fem delar: 1) Uppgifter om sökanden och besittningen till gården 2) Sökandens yrkeskunskap 3) Översikt av gårdens utgångsläge 4) Utvecklingsplan för gården 5) Ekonomiska kalkyler och grunderna för dem Affärsplanen är bindande för sökanden. Värt att notera - Kravet på företagarinkomst från jordbruket och väsentlig inkomst ska enligt de uppgifter som framgår av affärsplanen uppnås senast det tredje kalenderåret efter att stödet har beviljats. - Ifall sökande är flera fysiska personer skall varje sökande har minst tre års arbetserfarenhet och minst hälften av de sökande har tillräcklig yrkeskunskap - De personer som utövar bestämmande inflytande i sammanslutningen ska uppfylla kravet på yrkeskunskap. - Målsättningen är att startstöd beviljas alla sökanden som uppfyller grundvillkoren för stödet. Startstödet i form av understöd betalas utan särskild ansökan i två lika stora poster. - Överlåtelseskattens andel avdras först från räntestödet, dock så att euro kvarstår, varefter resten av avdraget görs från understödet. Övriga understöd Stöd för uppgörande av en affärsplan kan beviljas åt personer som börjar bedriva jordbruk. Man bör ansöka om att få uppgöra en stödduglig affärsplan av närings-, trafik- och miljöcentralen innan planen utarbetas. Stödet är max 90 % av de momsfria kostnaderna för uppgörandet av affärsplanen, dock högst 540 euro. Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden beviljar lån för generationsväxlingsköp som utförs på fondens verksamhetsområde i södra Finland. Lånet beviljas personer under 40 år för en lånetid på 15 år. Det maximala lånebeloppet är euro och räntan är ca 2 %. Stiftelsen beviljar också understöd för kostnader som uppstår vid generationsväxlingen. Understödet är 80 % av godtagbara kostnader dock högst 600 euro. Bild: Pixhill.com 6 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

7 3. AVTRÄDELSESTÖDET 2014 (Det nuvarande avträdelsestödet är i kraft till utgången av 2014). Avträdelsestöd Vilande Kan börja OBS! kan sökas av avträdelsestöd ** betalas (egentlig avträdare *) kan sökas av tidigast Överlåtelse av gården Avträdare som är Personer som fyller 51 Vid 56 år Förhandsansökan om avträdtill nära släkting *** födda 1957 eller år senast (pga. en elsestöd fordras alltid. Vilan- (generationsväxling eller tidigare (skydds- (efterlevande make skydds- de avträdare kan underteckna gv-liknande överlåtelse bestämmelse) och invalidpensions- bestämm- den slutliga överlåtelsehandsom tillskottsmark) tagares make bara om else) lingen först när åldersgränsde är födda 1962 eller en för vilande stöd (50/55 år) tidigare har nåtts. Den slutliga över- Överlåtelse av gården Avträdare som Personer som fyller Vid 60 år låtelsehandlingen måste undertill utomstående fyllt 58 år 55 år senast tecknas och besittningsrätten (generationsväxling) till gården överföras på förvärvaren senast * Med egentlig avträdare avses - ägaren av en gårdsbruksenhet eller en del av den (även efterlevande make som har giftorätt i gården) - maken till en gårds- eller delägare (även då ägaren inte själv ansöker om avträdelsestöd), som uppfyller åldersvillkoret för ansökan om avträdelsestöd (= avträdelseåldern - 2 år). ** Om följande personer inte nått åldersgränsen för egentliga avträdare har de rätt till vilande avträdelsestöd: - den yngre maken till en gårds- eller delägare (bara vid sidan av en egentlig avträdare inte självständig rätt till vilande avträdelsestöd) - en yngre syskondelägare i en gårdssammanslutning (bara vid sidan av en egentlig avträdare inte självständig rätt till vilande avträdelsestöd) - en efterlevande make som är delägare i det dödsbo till vilket gården hör (även självständig rätt till vilande avträdelsestöd) - maken till en lantbruksföretagare som har full invalidpension (även självständig rätt till vilande avträdelsestöd). *** Nära släktingar är: - avträdarens/makens barn samt barnets äkta make eller maka - avträdarens/makens syskonbarn samt syskonbarnets äkta make eller maka. I fråga om avträdelsestöd (AVSTÖ) avses med make: - äkta make eller maka - LFÖPL-försäkrad sambo. Krav på avträdaren Den vita doftande midsommarrosen Ägare till gården med make/maka eller LFÖPL-försäkrad sambo. Avträdaren har bedrivit jordbruk de 10 senaste åren. LFÖPL-försäkringen har varit i kraft de 5 senaste åren. Avträdaren får inte någon varaktig pension (LPA eller FPA). Avträdaren avstår från jordbruk och leveransarbeten i skogsbruket. Avträdarens förvärvsinkomster underskrider 706,87 /månad (nivån för 2014). Förvärvsinkomsterna kan bl.a. bestå av inkomster av lönearbete, inkomster av företagsverksamhet och arvoden för vissa förtroendeuppdrag. Förvärvsinkomster ut gör inget hinder för avträdelsestöd men utbetalningen av avträd elsestödet inleds först då förvärvsinkomsterna underskrider inkomstgränsen. OBS: Avträdaren skall även påvisa att han/ hon upphör med att odla arrendeåkrar => skriftlig överföring av arrendekontrakten i förvärvarens namn/utredning om att arrendet upphör. - Under 63 år vid överlåtelse tidpunkten. - Ansökan om avträdelsestöd får lämnas in tidigast två år innan den egentliga avträdelseåldern uppnås. - Jordbrukets generationsväxling - 7

8 Avträdelsesätt A) Generationsväxling - Till förvärvaren överlåts åtminstone all åker och produktionsbyggnader. Arrende är inte möjligt. - Förvärvarna kan vara högst två personer jämte makar. - Avträdaren kan förbehålla sig bostadsbyggnad, tomt och högst 2 ha åker för eget bruk. Avträdaren kan även kvarhålla skogsmark. Bild: Pixhill.com Villkor för förvärvaren - Under 40 år vid överlåtelsetidpunkten. - Tillräcklig yrkesskicklighet: andra stadiets naturbruksutbildning, eller tre års arbetserfarenhet och 20 studieveckors eller 30 studiepoängs utbildning, varav minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng ekonomisk utbildning. Kravet på yrkesskicklighet kan även påvisas med hjälp av läroavtalsutbildning eller fristående examen. - Biinkomster av varaktig natur får inte överstiga per år. - Förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på gården eller sådant avstånd att den kan skötas på ett ändamålsenligt sätt så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock alltid under minst fem års tid. Villkor för gårdsbruksenheten - Ekonomiskt livskraftig. - Inkomst av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten minst / år / förvärvare under fem år efter avträdelsen (jordbrukets försäljningsinkomster + stöden + skogsbrukets inkomster + inkomster av binäringar rörliga och fasta kostnader samt räntekostnader jordbrukets avskrivningar minst ). - Skall uppfylla minimikraven för miljö, hygien och djurens välfärd. 8 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

9 B) Överlåtelse som tillskottsmark till nära släkting - Till förvärvaren överlåts gårdens alla åkrar (minst 2 ha). Arrende är inte möjligt. - Förvärvarna kan vara högst två personer jämte makar som kommer att odla åkrarna gemensamt. - Gårdsbruket har inga krav på ekonomisk livskraft. - Köparen bedriver gårdsbruk på tidigare förvärvad gård och har redan tidigare beviljats startbidrag. - Avträdaren kan förbehålla sig bostadsbyggnad, produktionsbyggnader, tomt och högst 2 ha åker för eget bruk. Avträdaren kan även kvarhålla skogsmark. Villkor för förvärvaren - Barn eller annan nära släkting till avträdaren. - Ålder vid avträdelsetidpunkten under 50 år. - Förfogar över jordbruk med byggnader. - Obligatorisk LFÖPL-försäkring. - Förbinder sig att odla gårdsbruksenheten så länge som avträdelsestöd betalas (alltid minst 5 år). - Sambruk skall vara möjligt. Krav på avståndet mellan förvärvarens driftscentrum och den åkermark som överlåts är normalt högst 20 km. Glöm inte! 1. Ansök ALLTID om förhandsbeslut om avträdelsestöd (i kraft 12 månader). 2. En vilande avträdare måste ha uppnått sin ÅLDERSGRÄNS när den slutliga överlåtelsehand lingen undertecknas. En egentlig avträdare kan underteckna den slutliga överlåtelsehandlingen innan han/hon uppnår sin nedre åldersgräns, dock först efter det att ansökan om avträdelsestöd har lämnats in. Bild: imageafter.com - Jordbrukets generationsväxling - 9

10 4. GENERATIONSVÄXLINGENS BESKATTNING Förvärvarens gåvoskatt Förvärvarens gåvoskatt kan lindras ifall hon/han uppfyller vissa kriterier. Egendom värderas då till 40 % av värdet enligt värderingslagen. - Villkor för lättnader i arvs- och gåvobeskattningen är att förvärvaren fortsätter idka jordbruk i sitt eget namn. Gården får ej t.ex. utarrenderas, en betydande del av gården får ej heller överlåtas inom fem år efter fastställd gåvoskatt. - Förvärvaren behöver inte vara över låtarens nära släkting och lättnaden kan även beviljas för deltidsjordbrukare. - Överlåtelsens värde minskas med värdet av besittningsrätt till jordområden, tomter och bostäder samt överlåtarens övriga eventuella förbehåll. T.ex. besittningsrätt till skogen som räknas på basis av besittningsrättens värde per areal multiplicerat med överlåtarens ålderskoefficient. - Lättnaden tillämpas inte för rena skogslägenheter men om skogsbruk idkas vid sidan om jordbruket erhålls lättnaden även för skogen. - Lättnaden skall alltid sökas skriftligt i samband med gåvoskatte deklarationen, inom tre månader efter överlåtelsen. Yrka på tillämpande av lagen om skatt på arv och gåva Ifall förvärvaren påförs gåvoskatt, kan gåvoskatten fördelas på högst fem år utan räntepåföljder, genom att yrka på tillämpande av lagen om skatt på arv och gåva Skattemyndigheterna kan ge ett skriftligt förhandsavgörande gällande gåvobeskattningen på basis av utkast till överlåtelsehandling (kostnad 350 euro år 2014). På basis av förhandsavgörandet kan man ännu justera köpesumman. (I princip är förhandsavgörandet bindande endast om den slutliga överlåtelsehandlingen exakt motsvarar utkastet). Förhandsavgörandet är bindande för skattemyndigheterna i normalt ett halvt år. OBS! Skattemyndigheterna kan sammanslå generationsväxlingsköpet och en tidigare gåva om det gått mindre tid än tre år och en dag mellan överlåtelserna. Betydande lättnad: Gåvoskatten räknas på basis av egendomens beskattningsvärde och gällande de flesta egendomsslag beaktas endast 40 % av värdet. Bild: Eva Björkas 10 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

11 Beskattning av överlåtelsevinst - Överlåtelsevinsten av fast egendom är skattefri förutsatt att: o Fastigheten varit minst 10 år i avträdarens ägo o Mottagaren är avträdarens barn ensamt eller tillsammans med sin make, avträdarens barnbarn eller avträdarens syster eller bror (eller halvbror/- syster). o Överlåtaren bedriver jordbruk vid överlåtelsetidpunkten. Om övertagaren etablerat sig genom arrende anses avträdaren bedriva jordbruk, även om hela gården varit utarrenderad till förvärvaren innan den egentliga fastighetsaffären. Överlåtelsevinstens skattefrihet förutsätter inte att förvärvaren fortsätter bedriva jordbruk. - Produktionsbyggnader räknas höra till fast egendom varvid samma regler som ovan tillämpas. - Överlåtelsevinsten för bostad och dess tomtmark är skattefri förutsatt att bostaden använts som egen eller fa miljens stadigvarande bostad i minst två års tid. - Lösörets försäljning är skattepliktig inkomst. Vid försäljning av maskiner och redskap får man dra bort den oavskrivna anskaffningsutgiften, varvid skattepåföljder i allmänhet inte upp kommer. Bidrag erhållna för an skaff ning av lösöre samt utjämnings reser veringar som använts till maskininvesteringar under vanligtvis de tre senaste åren be aktas som inkomst i överlåtarens be skattning (med beaktande av årliga avskrivningar). - Värdet av husdjur, produktlager och mjölkkvot är inkomst av jordbruk enligt deras fulla värde. Ett undantag utgör dock den administrativa delen av mjölkkvoten som inte föranleder inkomst för överlåtaren ifall att mjölk kvoten överlåts genom separat gåva (gåvan skall dock beaktas när man bestämmer gårdens köpesumma). Husdjurens försäljningspris inkomstförs enligt gängse värde vid köp av gåvo natur, men är köpesumman över 75 % av gården gängse värde bestäms försäljningsin komsten på basen av köpesumman. - Om hela gårdsbruket överförs utan vederlag (gåva, arv, testamente), drabbas inte överlåtaren av några skattepåföljder. Förvärvaren kan därtill yrka på lättnader i gåvo beskattningen och förlängning av betalningstiden. OBS! Åker och skogsmark som ägts under 10 år är överlåtelseskattepliktig egendom. Skattesatsen är 30 % (32 % över ) och skatten räknas på överlåtelsevinsten (=försäljningspris - anskaffningspris). Anskaffningspriset beaktas i samma proportion som förhållandet mellan gängse värde och köpesumma vid generationsväxlingsköpet. - Jordbrukets generationsväxling - 11

12 Bild: Pixhill.com Överlåtelse- och mervärdesskatt - Vid generationsväxling behöver inte överlåtelseskatt (4 % på fastigheternas andel av köpesumman) betalas för utsatt att köparen beviljas ränte stödslån för anskaffning av gårds bruksenheten eller om ett mark förvärvslån eller syskon andelslån överförs på köparen. Det sistnämnda gäller bara den/de registerlägenheter överlåtelseskattefriheten ursprungligen beviljats. Specialfall: Vid gårdsköpet kan olika egendomsslag överlåtas separat. Till exempel vid överlåtelse av mjölk kvot som separat gåva kan man uppnå skattenytta speciellt i det fall att andelen administrativ mjölkkvot är betydande. - En generationsväxling är mervärdesskattefri förutsatt att verksamheten fortsätter. - Gamla maskiner som överförs vid generationsväxlingen omfattas av mervärdesskatt vid försäljning efter gårdsköpet. 12 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

13 Värdering av gårdsbruksegendom Värderingsgrunderna fastställs av skattestyrelsen. Här redogörs endast närmevärden och allmänna principer för de viktigaste egendomsdelarna. De exakta värdena för olika områden publiceras av skattestyrelsen i en offentlig anvisning för värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattning. Åker: värdet varierar för olika regioner mellan /ha inklusive täckdikens värde 500 /ha. Gårdsstödets värde ingår i åkerns värde. Skog: som gängse värde för skog anses i första hand vara en värdering utförd av skogsvårdsförening, skogscentralen eller av annan sakkunnig inom branschen. Om arealen är under 15 ha krävs normalt inte utred ning. Ifall ingen värdering finns att tillgå använder skattemyndigheterna i praktiken ett för olika områden fastställt värde (t.ex. Nyland /ha) Jordbrukets byggnader: oavskrivet restvärde + investeringsbidrag och utjämnings reservering för de tre senaste åren. Maskiner och redskap: oavskrivet restvärde + investeringsbidrag och utjämnings reserveringar för de tre senaste åren. Husdjur: skattestyrelsens beslut om husdjurens värde. Produktlager: värdet av produktlager vid överlåtelsetidpunkten enligt inköpspris eller produktionspris. Handlingar som behövs till värderingen: - beskattningsintyg - jord brukets deklarations blankett 2 (tre senaste åren) - skogsdeklarationsblankett 2C - utredning om fastighetsvärden - debetsedel för fastighetsskatt - gårdsbruksblankett 101A - skogsvärdering eller skogs bruksplan. - uppgifter om mjölkkvot (adm. och köpt) - uppgifter om husdjur I samband med en generationsväxling bör man tillsammans diskutera följande frågor: - Överlåtarnas boende: tillfredsställer lösningen båda parterna, förändringar som framtiden för med sig, hur mycket finansiering behöver avträdarna för sin nya bostad? - Äktenskapsförord: skydd av egendom. Vem erhåller egendomen när äkten skapet upphör i skilsmässa, makans bortgång, gemensamt förvärvad egen dom vid skilsmässa, egendom som lämnas utanför giftorätten, gåvogivar ens vilja och syfte. - Hur tryggas verksamheten vid oförutsedda händelser som t.ex. sjukdomsfall, har man skött om ett tillräckligt för säkringsskydd? - Jordbrukets generationsväxling - 13

14 Vacker ros 5. EFTER GENERATIONSVÄXLINGEN Vacker ros Skatteärenden - Gåvoskattedeklaration inom tre månad er, ifall köpet av gåvonatur (köpesumm an högst 75 % av gårdens skattemässiga gängse värde). - Etableringsanmälan för förskotts- och mervärdesskatt. - Första skattedeklarationen viktig med tanke på t.ex. övertagarens avskriv ningsunderlag, fördelning av lån etc. Lantbruksstöden - Klargörs med landsbygdssekreteraren! Tag kontakt direkt - Anmälan om överlåtelse av gårdens besittningsrätt o Överlåtelse före 30.4, övertagaren söker om stöd o Överlåtelse efter 1.5, överlåtaren söker om stöd o Överlåtelse , stöden kan över- o föras åt övertagaren Om man söker om djurstöd, anmälan inom 10 dagar - Överföring av LFA- och miljöstödsförbindelserna inom 10 dagar - För djurstöd förändringsansökan till Lantbrukets Datacentral inom 7 dagar - Ansökan om överföring av mjölkkvot till ELY-centralen inom 10 dagar - Överföring av beskogningsavtal och specialmiljöstöd inom 10 dagar - Anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras register för eko- och trädgårdar Finansiering - Startstödets räntestödslån måste lyftas inom ett år från stödbeslutet - Lagfart på fastigheter inom 6 månader från köpet - Intyg över befrielsen på överlåtelseskatt från ELY-centralen Adress- och avtalsförändringar - El-, telefon- och vattenanslutningsavtal i övertagarens namn - Nya medlemsavtal till producentandelslag - Överföring av produktionsavtal, nya avtal med affärer - Medlemskap i producentorganisationen Bild: Pixhill.com Försäkringar Vallmon - LFÖPL-försäkring efter att man börjar som jordbrukare - Fordonsförsäkringar inom 7 dagar - En utvärdering av försäkringsbehovet är bra att göra - Avträdarens försäkringsskydd. Frivilliga försäkringar kan rekommenderas 14 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

15 6. KONTAKTUPPGIFTER LANTBRUKS- OCH HUSHÅLLNINGS - SÄLLSKAPEN: Finska Hushållningsällskapet (FHS) Mats Norrholm, tfn Tavastgatan 28, Åbo Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) Henrik Lassas, tfn Elisabetsgatan 21 B 8, Helsingfors Ålands Hushållningssällskap (ÅHHS) Tina Bäckman-Hägglund, tfn (018) Ålands Landsbygdscentrum, Jomala Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL) Åsa Mattsson, tfn Bennäs kontor, Mjölvägen 2, Bennäs Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) Peter Österman, tfn (09) Elisabetsgatan 21 B 12, Helsingfors NTM-CENTRALERNA: Nylands NTM-central Semaforbron 12 B, Helsingfors Tfn Egentliga Finlands NTM-central Självständighetsplan 2, Åbo Tfn Österbottens NTM-central Landsbygds- och energienheten Hovrättsesplanaden 19 A, Vasa Tfn Ålands landskapsregering Jordbruksbyrån PB 1060, AX Mariehamn Tfn (018) PENSIONSANSTALTEN: Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) Norrskensparken 2 (Hagalund), Esbo Tfn SKATTEVERKEN: Nylands skattebyrå Tfn-växel Yhteiskouluntie 13, Träskända PB 4, Träskända Egentliga Finlands skattebyrå Tfn-växel Aningaisgatan 1 D, Åbo PB 921, Åbo Österbottens skattebyrå Tfn-växel Tvärgränden 7, Vasa PB 226, Vasa - Jordbrukets generationsväxling - 15

16 Vår kunskap är din trygghet Bokföringssällskapet Nyland (NSL) Krister Hildén, Åboland (FHS) Mats Norrholm, Åland (ÅHHS) Tina Bäckman-Hägglund, Österbotten (ÖSL) Per-Erik Järn, Svenskfinland (SLF) Peter Österman, Kim Nordling, Vi kan generationsväxlingsbeskattning 16 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

17 ANTECKNINGAR - Jordbrukets generationsväxling - 17

18 18 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

19 - Jordbrukets generationsväxling - 19

20 Jordbrukets generationsväxling Vid generationsväxlingen på en gård finns det skäl att reservera tillräckligt med tid för planering. Det är en stor utmaning för de berörda parterna i en generationsväxling att känna till lagarna och reglerna som tillämpas. Ofta är det också tidskrävande och svårt att hitta informationen. Den här generationsväxlingsbroschyren innehåller det väsentligaste som man bör beakta när en generationsväxling genomförs. I broschyren behandlas bl.a. finansieringsmöjligheter, avträdelsestöd, beskattningsfrågor och viktiga saker att minnas efter generationsväxlingen. 20 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund Jordbrukets generationsväxling - välj rätt alternativ för din gård ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund - Jordbrukets

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2015 2018 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

TEMA: GENERATIONSVÄXLING

TEMA: GENERATIONSVÄXLING TEMA: GENERATIONSVÄXLING Generationsväxling på landsbygdsföretag Generationsväxlingen är en av de största händelserna under ett landsbygdsföretags livscykel. Planeringen av bytet av husbonden är skäl att

Läs mer

Generationsväxlingsguiden 2013

Generationsväxlingsguiden 2013 Generationsväxlingsguiden 2013 Innehåll Planering... 3 Reservera tid för förberedelserna... 3 Planera först, överlåt sedan... 4 Sättet för överlåtelsen... 4 Köpesumman för gården... 4 Köparens syskon...

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

GENERATIONS- VÄXLINGS GUIDE

GENERATIONS- VÄXLINGS GUIDE GENERATIONS- VÄXLINGS GUIDE HURRA FÖR NÄSTA GENERATION! För att vi skall ha mat för alla i framtiden måste vi se till att lantbruksföretag generationsväxlar och att det finns en ivrig kår av nya företagare

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Lantgårdens generationsväxlingsguide

Lantgårdens generationsväxlingsguide Lantgårdens generationsväxlingsguide OP Innehåll Planeringen av generationsväxlingen 3 Finansieringen av generationsväxlingen 6 Beskattningen av generationsväxlingen 14 Gåvoskattetabeller 31 Avträdelsestöd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk Given i Helsingfors den 31 mars 2000 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Skatteplanering vid generationsskifte Fallstudie: olika skattealternativ vid generationsskifte av ett mindre jordbruk

Skatteplanering vid generationsskifte Fallstudie: olika skattealternativ vid generationsskifte av ett mindre jordbruk Skatteplanering vid generationsskifte Fallstudie: olika skattealternativ vid generationsskifte av ett mindre jordbruk Jessica Welander Examensarbete Företagsekonomi Förnamn Efternamn 2015 EXAMENSARBETE

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om strukturstöd

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Skogsgåvoavdragskalkylatorn

Skogsgåvoavdragskalkylatorn Skogsgåvoavdragskalkylatorn Guide i användningen av skogsgåvoavdragskalkylatorn 7.4.2017 www.skogscentralen.fi Skogsgåvoavdragskalkylatorns användning Skogsgåvoavdragskalkylatorn guidar i användningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

1.9.2015. Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen

1.9.2015. Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen 1 (6) 1.9.2015 EVTEK-kuntayhtymä Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen 1. Allmänt EVTEK-kuntayhtymäs uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Hur vanligt är lantbruksaktiebolag?

Hur vanligt är lantbruksaktiebolag? TEMA Lantbruk som aktiebolag Utvecklingschef för ekonomi Peter Österman Svenska lantbrukssällskapens förbund Intresset för att bedriva lantbruk i aktiebolagsform har under de senaste åren ökat markant.

Läs mer

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år 2016. Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD Bo 1 2004 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag eller liknande) och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND Kansliavdelningen PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Åland Tel. +358-18-25000, fax. +358-18-19155 e-post registrator@regeringen.ax URL www.regeringen.ax ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND SÖKANDEN Namn Medborgarskap

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Kundägd från början Andelsbanken Raseborg Anders Strandberg

Kundägd från början Andelsbanken Raseborg Anders Strandberg Kundägd från början Andelsbanken Raseborg Anders Strandberg 23.11.2017 OP i korthet 1,4 miljoner ägarkunder Cirka 180 andelsbanker En hyperlokal digital finansgrupp Andelsbanken Raseborg 1. Banken är grundad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar 117 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - mängd stödberättigande areal övergår till mottagaren. Överföringen av besittningen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen föreslås att lagen om skatt på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 8 maj 2008 Nr 299 301 INNEHÅLL Nr Sidan 299 Statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare.

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG Isabella Asplund GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG CASE: PÄLSFARM X Enheten för företagsekonomi och turism 2012 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Isabella Asplund Lärdomsprovets

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 Bo 1 22111 MARIEHAMN RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag

Läs mer

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide OP metsäopas 2008 Skogsbeskattningsguide O me säop 20 2010 OP-metsäopas 2008 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a PROTOKOLL Nummer 15 13.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 102/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om avträdelsepension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om avträdelsepension

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

Sätt att genomföra skogscertifieringen

Sätt att genomföra skogscertifieringen Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon: 0400 765 437 fax: (09)

Läs mer

RP 101/1995 rd. för lantbruksföretagare

RP 101/1995 rd. för lantbruksföretagare RP 101/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD NATIONELLA HUSDJURSSTÖD Förutsättningar som gäller Över 18 år. sökande Maken kan uppfylla ålderskravet. I sammanslutningar åtminstone en av de delaktiga över 18 år. Förutsättningar som gäller sökande Övre

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

RP 117/2008 rd 2009.

RP 117/2008 rd 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer