Originalbruksanvisning Säkerhetsrelä med reläutgångar G1501S / / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Originalbruksanvisning Säkerhetsrelä med reläutgångar G1501S 706326 / 00 01 / 2014"

Transkript

1 Originalbruksanvisning Säkerhetsrelä med reläutgångar G50S SE / 00 0 / 204

2 Innehåll Anmärkning 4. Symboler som används i bruksanvisningen 4 2 Säkerhetsanvisningar 5 3 Medföljande delar 6 4 Användningsbeskrivning 6 4. Villkor för hårdvarukonfiguration Produktoberoende villkor Produktberoende villkor 7 5 Konstruktion och funktionssätt 8 5. Indikeringar och anslutningar Blockschema 9 6 Montering 0 7 Elektrisk anslutning 0 7. Spänningsförsörjning Feedbackkontakter/övervakad eller automatisk start 7.3 Utgångskrets 2 8 Anslutning - funktion - feldiagnos 3 8. Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med 2 PNP-utgångar Anslutning Funktion Feldiagnos Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med pulsfunktion Anslutning Funktion Feldiagnos Tvåhandsmanövrering med elektroniska säkerhetsgivare Anslutning Funktion Feldiagnos Tvåhandsmanövrering med mekaniska säkerhetsgivare med synkronövervakning Anslutning Funktion 33 2

3 8.4.3 Feldiagnos Säkerhetsrelä för mekaniska säkerhetsgivare eller 2 kanaliga felsäkra induktiva givare med kontaktutgång och utan synkronövervakning Anslutning Funktion Feldiagnos 4 9 Måttskiss 44 0 Tekniska data 44 Kontroller/godkännanden 46 2 Begrepp och förkortningar 47 SE 3

4 Anmärkning Bruksanvisningen utgör en del av enheten. Den riktar sig till behörig personal med kunskap om EMC-direktivet, lågspänningsdirektivet och säkerhetsföreskrifterna. Bruksanvisningen innehåller information om hur produkten ska användas på ett korrekt sätt. Läs bruksanvisningen före användning för att bli bekant med användningsvillkor, installation och drift. Följ säkerhetsföreskrifterna.. Symboler som används i bruksanvisningen Åtgärdsanvisning > Reaktion, resultat Korsreferens Lysdioden är släckt Lysdioden är tänd Lysdioden blinkar Lysdioden blinkar snabbt Viktig information Fel eller störningar kan inträffa om anvisningarna inte följs. Information Ytterligare anvisningar. 4

5 2 Säkerhetsanvisningar Följ instruktionerna i bruksanvisningen. Icke ändamålsenlig användning kan leda till att enheten inte fungerar korrekt. Detta kan i sin tur leda till materiella skador och/eller personskador under drift. Följ därför alla anvisningar i detta dokument som avser installation och hantering av enheten. Följ även säkerhetsföreskrifterna för anläggningsdriften. Inget ansvar tas och garantin förfaller om anvisningarna och standarderna inte följs, särskilt vid ingrepp i och/eller förändringar på enheten. Enheten får endast monteras, anslutas och tas i drift av behörig elektriker med säkerhetsteknisk utbildning. Följ tekniska standarder som är tillämpliga vid respektive användning. Vid installationen ska kraven i standarden EN följas. Kontakta tillverkaren om enheten inte fungerar korrekt. Ingrepp i enheten är inte tillåtna. Slå av spänningen till enheten externt innan några arbeten påbörjas. Koppla även från eventuella relä-lastkretsar med separat försörjning. Utför en komplett funktionskontroll efter installationen av systemet. Använd endast enheten vid de specificerade omgivningsförhållandena ( 0 Tekniska data). Tillverkaren kan ge mer information om särskilda omgivningsförhållanden. Användningen måste vara ändamålsenlig ( 4). SE 5

6 3 Medföljande delar säkerhetsrelä G50S inklusive 5 Combicon-kontakter med skruvanslutningar bruksanvisning Säkerhetsrelä, artikelnr Kontakta en ifm-återförsäljare om något i leveransen skulle saknas eller vara skadat. 4 Användningsbeskrivning Säkerhetsreläet är ett redundant system som är avsett att användas som: Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med 2 PNP-utgångar (t.ex. GM70S) Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med pulsfunktion (t.ex. GM504S) Tvåhandsmanövrering enligt EN 574 typ IIIC med elektroniska säkerhetsgivare Tvåhandsmanövrering enligt EN 574 typ IIIC med mekaniska säkerhetsgivare/ säkerhetsrelä för mekaniska säkerhetsgivare eller 2-kanaliga felsäkra induktiva givare (t.ex. ESPE enligt EN 6496-) med kontaktutgång och synkronövervakning Säkerhetsrelä för mekaniska säkerhetsgivare eller 2-kanaliga felsäkra induktiva givare (t.ex. ESPE enligt EN 6496-) med kontaktutgång och utan sykron övervakning (oändligt sykrona) Det säkra tillståndet är när utgångskontakterna (3-4 resp ) är öppna. ifm electronic gmbh ansvarar inte för användbarheten hos enheter från andra tillverkare. Produktens lämplighet för ett bestämt användningsändamål kan inte garanteras utan ska säkerställas av användaren. Säkerhetsreläet uppfyller kategori 4 enligt EN 954- (giltig till och med ), Performance Level e enligt EN ISO 3849-: 2008, kraven för SIL 3 enligt IEC 6508 samt klassificeringen typ IIIC enligt EN

7 4. Villkor för hårdvarukonfiguration Säkerhetsreläet G50S får endast användas under följande villkor: 4.2 Produktoberoende villkor De säkerhetstekniska kraven på den aktuella utrustningen måste stämma överens med de grundläggande kraven som nämns i denna bruksanvisning. Bruksanvisningens tekniska data måste följas. Alla externa säkerhetskretsar som är kopplade till systemet måste vara konstruerade så att de är öppna i säkerhetsläget. Genom lämpliga åtgärder måste det säkerställas att: de säkerhetsreläer av typ G50S som är i drift testas genom att stängas av (självtest) inom maximalt 2 månader (intermittent drift) de säkra reläkontakterna skyddas med 3,6 A säkring som kortslutnings-/ överbelastningsskydd. Självtestet kan ske antingen genom att spänningen slås av och sedan på eller genom en säkerhetsförfrågan. 4.3 Produktberoende villkor I de fall där fel uppkommer hos säkerhetsreläet som resulterar i att det övergår till det definierade säkerhetsläget, måste säkerhetsreläet bytas ut. Defekta enheter ska skickas tillbaka till tillverkaren. SE 7

8 5 Konstruktion och funktionssätt 5. Indikeringar och anslutningar A Spänningsförsörjning (L-, L+), funktionsval (Y, Y2) A2 Y4, Y5, Y6, Y7: Val av driftsätt, hjälputgång A3 S33, S34, S43, S44: Anslutning för säkerhetsingångar/utgångar K Gul lysdiod: Reläutgången kanal är aktiverad K 2 Gul lysdiod: Reläutgången kanal 2 är aktiverad E Gul lysdiod: Ingångssignal kanal eller TE (för brytare med pulsfunktion) E 2 Gul lysdiod: Ingångssignal kanal 2 eller A (för brytare med pulsfunktion) Power Grön lysdiod: Spänningsförsörjning Fault Röd lysdiod: Fel/startup C 3, 4: Anslutning ofördröjd reläutgång x slutande (stängd vid aktivering) C2 23, 24: Anslutning reläutgång x slutande (stängd vid aktivering) 8

9 5.2 Blockschema L+ L- Y4 Y S34 S43 Y5 Y2 Y6 S33 S44 Y POWER INPUT CIRCUIT OUTPUT CIRCUIT MCU (CONTROLLER) K MCU 2 (CONTROLLER) K SE 9

10 6 Montering Montera enheten på en DIN-skena i ett damm- och fuktskyddat hölje (minst IP54 nedsmutsningsgrad 2). 7 Elektrisk anslutning Använd endast 60/75 C- kopparledningar. 7. Spänningsförsörjning Den externa försörjningsenheten måste vara försedd med en säker frånkoppling. Vid fel får spänningen överskrida 60 V DC i maximalt 200 ms, men spänningen får inte överskrida 20 V DC. Anslut spänningsförsörjningen 24 V DC - + A L- Y Y2 L+ Manuell återställning 24 V DC - + RESET Vid fel går det av säkerhetsskäl endast att starta om enheten genom att slå ifrån spänningsförsörjningen. Därför rekommenderar vi att en RESET-brytare seriekopplas till L+kretsen. A L- Y Y2 L+ Enheten utför en självdiagnos när spänningen läggs på eller efter en RESET. Efter självdiagnosen är enheten driftklar. 0

11 7.2 Feedbackkontakter/övervakad eller automatisk start Automatisk start A L- Y Y2 L+ Automatisk aktivering utan övervakning. Övervakning av feedbackkontakter (brytande) vid automatisk start Aktivering sker när feedbackkontakterna är slutna. Beakta strömmen genom feedbackkontakterna ( 0 Tekniska data). : Feedbackkontakt Övervakad start Aktivering av reläutgångarna: Tryck på startknappen (> 50 ms) och släpp den. SE Funktionen är inte aktiv vid användning som tvåhandsmanövrering. 2: Startknapp Övervakning av feedbackkontakter (brytande) vid övervakad start Aktivering av reläutgångarna: Feedbackkontakterna är slutna Tryck på startknappen (> 50 ms) och släpp den. Funktionen är inte aktiv vid användning som tvåhandsmanövrering. Beakta strömmen genom feedbackkontakterna ( 0 Tekniska data). : Feedbackkontakt 2: Startknapp

12 7.3 Utgångskrets Anslutning av last C K 3 4 3,6 A Anslut lasten som ska styras till utgångarna C (3 4) resp. C2 (23-24). Beakta de maximala och minimala lastvillkoren ( 0 Tekniska data). C2 K ,6 A A2 Y4 Y5 Y6 Y7 Utgången Y7 tillhandahåller en icke säker signal för informationen till en PLC. Signalen motsvarar reläaktiveringen på utgångarna 3/4 och 23/24. Utgångsdata är kompatibla med ingångsdata för strömförbrukande ingångar av typen, 2, 3 enligt EN : Input 2: PLC 2

13 8 Anslutning - funktion - feldiagnos Säkerhetsreläet kan anslutas och användas på olika sätt:. Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med 2 PNP-utgångar (t.ex. GM70S) 2. Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med pulsfunktion (t.ex. GM504S) 3. Tvåhandsmanövrering enligt EN 574 typ IIIC med elektroniska säkerhetsgivare 4. Tvåhandsmanövrering enligt EN 574 typ IIIC med mekaniska säkerhetsgivare/ säkerhetsrelä för mekaniska säkerhetsgivare eller 2-kanaliga felsäkra induktiva givare (t.ex. ESPE enligt EN 6496-) med kontaktutgång och synkronövervakning 5. Säkerhetsrelä för mekaniska säkerhetsgivare eller 2-kanaliga felsäkra induktiva givare (t.ex. ESPE enligt EN 6496-) med kontaktutgång och utan synkronövervakning (oändligt synkrona) SE 3

14 8. Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med 2 PNPutgångar. Exempel för felsäkra induktiva givare: Felsäker induktiv givare GM70S Ljusbom Ljusridå (ESPE enligt EN 6496-) Laserskanner 8.. Anslutning Felsäker induktiv givare med en strömförbrukning 50 ma: G50S : Felsäker induktiv givare Felsäker induktiv givare med en strömförbrukning > 50 ma: G50S 24 V DC : Felsäker induktiv givare 4

15 8..2 Funktion Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering SE För att åtgärda blinkandet: Aktivera ingångarna i korrekt tidsföljd ( bild ovan) 5

16 Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering 24 V 24 V OSSD S34 Y7 0 K E Power OSSD2 S K2 E2 Fault OSSD OSSD2 0 0 S34 S43 24 V 24 V OSSD S34 Y7 0 K E Power OSSD2 S K2 E2 Fault OSSD 0 OSSD2 0 S34 S43 6

17 Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering SE 7

18 8..3 Feldiagnos Vid fel ska säkerhetsreläet stängas av och sedan slås på! Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Ingen spänningsförsörjning Överspänning Anslutningarna A/A3 eller A/ A2 är förväxlade nätaggregatet Kabelbrott Feedbackkontakterna är öppna Stäng av och slå på säkerhetsreläet När spänning läggs på: Feedbackkontakterna är öppna Ledningsdragningsfel Kortslutning Ingångarna S34 och S43 när spänning läggs på utgångskopplingen feedbackkontakterna Byt ut den externa kontaktorn Stäng av och slå på den felsäkra induktiva givaren Kortslutning S33/S43 Kortslutning S33/S43 8

19 Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Överspänning Underspänning nätaggregatet Överspänning Underspänning nätaggregatet Underspänning nätaggregatet SE Kortslutningar Ingången S43 aktiveras mer än 0,5 s efter ingången S34 ( 8..2) Återkopplingskontaktfel Kortslutning S34/S44 Stäng av och slå på den felsäkra induktiva givaren 9

20 8.2 Säkerhetsrelä för felsäkra induktiva givare med pulsfunktion Exempel för felsäkra induktiva givare: Induktiv felsäker givare GM504S Upp till 0 felsäkra induktiva givare med pulsfunktion kan anslutas till ett säkerhetsrelä Anslutning Anslutning av en felsäker induktiv givare: G50S : Felsäker induktiv givare Anslutning av 2 felsäkra induktiva givare: G50S : Felsäker induktiv givare 2: Felsäker induktiv givare 2 20

21 Vi rekommenderar att en safety splitter E569 används: G50S : Felsäker induktiv givare 2: Felsäker induktiv givare 2 3: E569 4: t.ex. E0884 5: t.ex. E0662 wh = vit bk = svart bn = brun bu = blå SE Anslutning av 3-0 felsäkra induktiva givare: G50S 24 V DC : Felsäker induktiv givare 2: Felsäker induktiv givare 2 3: Felsäker induktiv givare 3 2

22 Vi rekommenderar att en safety splitter E569 används: G50S 24 V DC : Felsäker induktiv givare 2: Felsäker induktiv givare 2 3: Felsäker induktiv givare 3 4: E569 5: t.ex. E0884 6: t.ex. E0662 wh = vit bk = svart bn = brun bu = blå 22

23 8.2.2 Funktion Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering SE : Den enda eller sista säkerhetsgivaren i en givarslinga 2: td = max. 6 ms 23

24 8.2.3 Feldiagnos Vid fel ska säkerhetsreläet stängas av och sedan slås på! Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Ingen spänningsförsörjning Överspänning Anslutningarna A/A2 är förväxlade nätaggregatet Kabelbrott Feedbackkontakterna är öppna Kontakternas tidsberoende Stäng av och slå på säkerhetsreläet När spänning läggs på: Feedbackkontakterna är öppna Kortslutning Anslutningarna A/A3 eller A2/A3 är förväxlade utgångskopplingen feedbackkontakterna Byt ut den externa kontaktorn Kortslutning S43/L+ eller S44/L- Kortslutning S34/S44 eller S33/S43 24

25 Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Kortslutning S34/L+ Kortslutning S43/L+ eller S34/ S44 Takt saknas Ledningsdragningsfel Anslutningarna A2/A3 är förväxlade Kortslutning S43/L- Överspänning Underspänning nätaggregatet SE Överspänning Underspänning nätaggregatet Underspänning nätaggregatet 25

26 Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Kortslutningar 8.3 Tvåhandsmanövrering med elektroniska säkerhetsgivare Exempel för elektroniska säkerhetsgivare: Kapacitiva givare För produkturval, se även Kopplingen uppfyller kraven för typ IIIB enligt EN 574. Genom att använda brytare med två oberoende kopplingselement, intern rimlighetskontroll och skyddade ledningar eller skärmade ledningar är en användning upp till typ IIIC möjlig Anslutning Anslutning av två DC-ledningar med 2 ledare: G50S : Elektronisk felsäker induktiv givare 2: Elektronisk felsäker induktiv givare 2 26

27 8.3.2 Funktion Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering SE : Elektronisk felsäker induktiv givare 2: Elektronisk felsäker induktiv givare 2 27

28 Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering 24 V 0 S43 Y7 0 K E Power 2 0 S K2 E2 Fault 24 V 0 S43 Y7 0 K E Power 2 0 S K2 E2 Fault 0 S > 0,5 s S34 24 V Y7 0 K E Power S43 S K2 E2 Fault > 0,5 s : Elektronisk felsäker induktiv givare 2: Elektronisk felsäker induktiv givare 2 28

29 8.3.3 Feldiagnos Vid fel ska säkerhetsreläet stängas av och sedan slås på! Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Ingen spänningsförsörjning Överspänning Anslutningarna A/A3 eller A/ A2 är förväxlade nätaggregatet Kabelbrott Feedbackkontakterna är öppna Kontakternas tidsberoende Stäng av och slå på säkerhetsreläet När spänning läggs på: Feedbackkontakterna är öppna Ledningsdragningsfel Bygling saknas Y4/Y5 Kortslutning Ingångarna S34 och S43 är aktiverade när spänning läggs på Anslutningarna A3/A2 är förväxlade utgångskopplingen feedbackkontakterna Byt ut den externa kontaktorn Avaktivera ingångarna och utför RESET eller bryt spänningen SE Bygling saknas Y4/Y5 29

30 Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Överspänning Underspänning nätaggregatet Överspänning Underspänning nätaggregatet Underspänning nätaggregatet Kortslutningar Ingångarna S34 och S43 aktiveras inte inom 0,5 s ( 8.3.2) Återkopplingskontaktfel Kortslutning S34/S44 Avaktivera ingångarna och aktivera dem igen 30

31 8.4 Tvåhandsmanövrering med mekaniska säkerhetsgivare med synkronövervakning Tvåhandsmanövrering med mekaniska säkerhetsgivare/säkerhetsrelä för mekaniska säkerhetsgivare eller 2-kanaliga felsäkra induktiva givare med kontaktutgång och synkronövervakning. Kontakterna på de mekaniska säkerhetsgivarna måste vara dimensionerade för en minimiström på 6 ma Anslutning Anslutning av två mekaniska felsäkra induktiva givare Denna koppling (med endast en slutande kontakt per säkerhetsgivare) uppfyller kraven för typ IIIB enligt EN 574. Genom att använda brytare som är godkända enligt EN bilaga K och skyddade eller skärmade ledningar är en användning upp till typ IIIC möjlig. G50S SE : Mekanisk felsäker induktiv givare 2: Mekanisk felsäker induktiv givare 2 3

32 Anslutning av mekaniska brytare som uppfyller typ IIIC enligt EN 574 G50S : Mekanisk säkerhetsgivare (inga tvångsstyrda kontakter) 2: Mekanisk säkerhetsgivare 2 (inga tvångsstyrda kontakter) Anslutning av en 2-kanalig felsäker induktiv givare: T.ex. beröringsfri skyddsutrustning (ESPE) enligt EN G50S : Kontakt på ESPE 2: Kontakt 2 på ESPE 32

33 8.4.2 Funktion Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering SE : Slutande kontakt aktiverad 33

34 Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering S33 S43 24 V Y7 0 K E Power 2 S44 S K2 E2 Fault S43 S34 S33 S43 24 V Y7 0 K E Power 2 S44 S K2 E2 Fault S43 S34 : Elektronisk felsäker induktiv givare 2: Elektronisk felsäker induktiv givare 34

35 Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering SE : Elektronisk felsäker induktiv givare 2: Elektronisk felsäker induktiv givare 2 : Slutande kontakt aktiverad 35

36 8.4.3 Feldiagnos Vid fel ska säkerhetsreläet stängas av och sedan slås på! Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Ingen spänningsförsörjning Överspänning Anslutningarna A/A3 eller A/ A2 är förväxlade nätaggregatet Kabelbrott Feedbackkontakterna är öppna Kontakternas tidsberoende Stäng av och slå på säkerhetsreläet När spänning läggs på: Feedbackkontakterna är öppna Ledningsdragningsfel Bygling saknas Y4/Y5 Kortslutning Kontakterna är slutna när spänning läggs på Anslutningarna A2/A3 är förväxlade utgångskopplingen feedbackkontakterna Byt ut den externa kontaktorn Öppna kontakterna och utför RESET eller bryt spänningen Överspänning Underspänning nätaggregatet 36

37 Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Överspänning Underspänning nätaggregatet Underspänning nätaggregatet Kortslutningar SE Ingångarna S34 och S43 aktiveras inte inom 0,5 s ( 8.4.2) Återkopplingskontaktfel Kortslutning S34/S44 Avaktivera ingångarna och aktivera dem igen 37

38 8.5 Säkerhetsrelä för mekaniska säkerhetsgivare eller 2 kanaliga felsäkra induktiva givare med kontaktutgång och utan synkronövervakning De 2-kanaliga felsäkra induktiva givarna kan t.ex. användas som beröringsfri skyddsutrustning (ESPE) enligt EN Kontakterna på säkerhetsgivarna måste vara dimensionerade för en minimiström på 6 ma Anslutning G50S : Mekanisk säkerhetsgivare 2: Mekanisk säkerhetsgivare 2 38

39 8.5.2 Funktion Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering 3 SE : Felsäker induktiv givare 2: Felsäker induktiv givare 2 3: Ordningsföljd och tidsdifferens irrelevant (oändligt synkron) : Slutande kontakt aktiverad 39

40 Ingångskoppling Utgångstillstånd Lysdiodsindikering S33 S34 24 V Y7 0 K E Power 2 S44 S K2 E2 Fault S34 S43 S33 S34 24 V Y7 0 K E Power 2 S44 S K2 E2 Fault S34 S43 : Felsäker induktiv givare 2: Felsäker induktiv givare 2 : Slutande kontakt aktiverad 40

41 8.5.3 Feldiagnos Vid fel ska säkerhetsreläet stängas av och sedan slås på! Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Ingen spänningsförsörjning Överspänning nätaggregatet Kortslutning Kabelbrott Kortslutning Kabelbrott SE Kortslutning Kabelbrott Feedbackkontakterna är öppna Kabelbrott När spänning läggs på: Feedbackkontakterna är öppna utgångskopplingen feedbackkontakterna Byt ut den externa kontaktorn 4

42 Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Ledningsdragningsfel Bygling saknas Y4/Y5 Kortslutning Anslutningarna A2/A3 är förväxlade Bygling saknas Y4/Y5 Överspänning Underspänning nätaggregatet Överspänning Underspänning nätaggregatet Underspänning nätaggregatet 42

43 Lysdiodsindikering Felorsak Felsökning Kortslutningar SE 43

44 9 Måttskiss ,5 LED : Combicon-kontakt med skruvanslutningar (medföljer) 0 Tekniska data G50S Säkerhetsrelä med reläutgångar Anslutningsplint Phoenix-kontakt MSTBO Uppfyller följande krav: EN ISO 3849-: 2008 kategori 4 PL e, SIL 3 (IEC 6508), typ IIIC (EN 574) Elektriskt utförande Utgångsfunktion Anslutningsspänning Kontaktbelastning Kortslutningsskydd/ överbelastningsskydd Strömförbrukning Funktionsindikering Relä 2 säkra slutande utgångar (potentialfria kontakter) signalutgång (PNP-kopplande) 24 V DC (9,2-30) inkl. 5 % restrippel 6 A, 250 V AC/24 V DC (min. 6 ma) Kontakterna ska säkras med säkringar med en märkström < 3,6 A. < 200 ma Spänning (grön), fel (röd), kopplingsstatus (2 x gul), ingång (2 x gul) 44

45 Tillslagsfördröjning < 6 sek. Reaktionstid [ms] Enligt ingångskopplingen kapitel Aktivering Säkerhetsförfrågan Omgivningstemperatur C Kapslingsklass IP 20 Material i höljet Ingångsdata (S34, S43) Utgångsdata Ström genom feedbackkontakter (Y-Y2 resp. Y-Y6) Användningstid T M (mission time) PA h Säkerhetsteknisk tillförlitlighet PFH 2,2 x 0-9 /h MTTF D 36 år DC/CCF/cat. 99 % / 80 % / 4 B0 D Max Anmärkningar : > V, 6 ma 0 : < 5 V, < 500 µa S33 push-pull kortslutningssäker 0 : I sink ~ 30 ma : I source 50 ma, U > 8 V S44 0 : I R 300 µa : I source 50 ma, U > 8 V Y7 0 : I R 300 µa : I source 30 ma, 5 5 ma 6 ma Ytterligare anvisningar i samband med ett culusgodkännande (UL 508): Maximal omgivningstemperatur 55 C (i kopplingsskåpet) Säkerhetsfunktionerna har inte evaluerats av UL. Godkännandet är utfärdat i överensstämmelse med UL 508 för allmänna applikationer. Använd endast 60/75 C- kopparledningar För användning i omgivningar med nedsmutsningsgrad 2 Samma polaritet (fas) som utgångskontakterna SE 45

46 Kontroller/godkännanden Säkerhetsreläet G50S har kontrollerats och certifierats av TÜV-Nord. Utveckling och kontroll av säkerhetsreläet har skett under iakttagande av följande direktiv och standarder: 2006/42/EG Maskindirektivet 2004/08/EG EMC-direktivet Lågspänningsdirektivet 73/23/EEG resp. 93/68/EEG DIN EN 954- (996) kategori 4, Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem (giltig till och med ) EN ISO 3849-: 2008 kategori 4 PL e, Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem DIN EN : (997) (om tillämpbar) Maskiners elutrustning DIN EN 574 typ IIIC: Maskinsäkerhet - Tvåhandsmanöveranordningar - Funktionella aspekter- Konstruktionsprinciper IEC 6508: ( ): Funktionssäkerhet hos elektriska/elektroniska/ programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system UL

47 2 Begrepp och förkortningar ESPE Electro-Sensitive Protective Equipment (beröringsfri skyddsutrustning). Cat. Category Kategori Klassificering av de säkerhetsrelaterade delarna i ett styrsystem avseende deras tolerans mot fel. CCF Common Cause Failure Fel på grund av en gemensam orsak. DC Diagnostic Coverage Feldetektionsgrad. MTTF Mean Time To Failure Genomsnittlig tid tills ett fel inträffar. MTTF D Mean Time To Dangerous Failure Genomsnittlig tid tills ett farligt fel inträffar. OSSD Output Signal Switch Device Kopplingsutgång som aktiverar säkerhetskretsen SE PFH (PFH D ) Probability of (dangerous) Failure per Hour Sannolikhet för ett (farligt) fel per timme. PL Performance Level PL enligt EN ISO SIL Safety Integrity Level SIL -4 enligt IEC 6508 PLC Programmerbart styrsystem Tekniska data och ytterligare information finns på 47

48 48

Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG711S 80005285 / 00 05 / 2013

Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG711S 80005285 / 00 05 / 2013 Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG7S 85285 / 5 / 23 Innehåll Anmärkning 3. Teckenförklaring 3 2 Säkerhetsanvisningar 4 2. Säkerhetstekniska krav på utrustningen 4 3 Medföljande artiklar

Läs mer

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GF711S / / 2010

Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GF711S / / 2010 Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GF7S 70497 / 0 05 / 200 Innehåll Anmärkning 3. Teckenförklaring 3 2 Säkerhetsanvisningar 4 2. Säkerhetstekniska krav på utrustningen 4 3 Leveransomfattning

Läs mer

Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG508S / / 2011

Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG508S / / 2011 Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG508S 706031 / 00 05 / 2011 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Teckenförklaring...3 2 Säkerhetsanvisningar...4 2.1 Säkerhetstekniska krav på utrustningen...4

Läs mer

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC007S / / 2010

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC007S / / 2010 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC007S 7390638 / 03 01 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande 3 2.1 Användningsområden 3 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar:

Läs mer

Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GM705S / / 2010

Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GM705S / / 2010 Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GM705S 704241 / 03 04 / 2010 Innehåll 1 Anmärkning 3 1.1 Teckenförklaring 3 2 Säkerhetsanvisningar 4 2.1 Säkerhetstekniska krav på utrustningen 4 3 Medföljande

Läs mer

Originalbruksanvisning induktiv säkerhetsgivare GF711S

Originalbruksanvisning induktiv säkerhetsgivare GF711S Originalbruksanvisning induktiv säkerhetsgivare GF711S 8262518 / 3 / 217 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...4 2.1 Säkerhetstekniska

Läs mer

Originalbruksanvisning säkerhetsrelä med reläutgångar och mutingfunktion G2001S

Originalbruksanvisning säkerhetsrelä med reläutgångar och mutingfunktion G2001S Originalbruksanvisning säkerhetsrelä med reläutgångar och mutingfunktion G21S 74576 / 2 1 / 214 Innehåll 1 Anmärkning...4 1.1 Symboler som används i bruksanvisningen...4 1.2 Varningsmärkning...4 2 Säkerhetsanvisningar...4

Läs mer

säkerhetsgivare. (ljusbommar/ljusridåer) Skyddsfältets bredd (räckvidd) 0...12 m

säkerhetsgivare. (ljusbommar/ljusridåer) Skyddsfältets bredd (räckvidd) 0...12 m Översättning av originalbruksanvisning för optoelektroniska säkerhetsgivare. (ljusbommar/ljusridåer) Skyddsfältets bredd (räckvidd) 0...12 m SE OY 704555 / 03 06 / 2015 Innehåll 1 Anmärkning...4 1.1 Symboler

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Bruksanvisning Säker AS-i-utgångsmodul AC030S / / 2009

Bruksanvisning Säker AS-i-utgångsmodul AC030S / / 2009 Bruksanvisning Säker AS-i-utgångsmodul AC030S 7390740 / 02 11 / 2009 Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter...3 2 Installation/idrifttagande...4 3 Tryckknappar och indikeringar...6 4 Montering...6 5 Elektrisk

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012 Funktionsmanual nivåsond PS3xxx 14014571.03 01/2012 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Symboler som används...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Medföljande artiklar...3 4 Funktion och egenskaper...4 5 Montering...4

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion Fönsteraktor infälld Best. nr. : 2164 00 Jalusiaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2165 00 Värmeaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering

Läs mer

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida Bruksanvisning R Kopplingsförstärkare VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 7 8 9 7096/00 0/007 - + 5 6 7 8 9 0 ifm electronic ab Hallavägen 0 5 60 Överlida Bruksanvisningen... gäller för alla apparater av typen VS000

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Bruksanvisning ljusbommar med aktiv-/passivsystem OY90xS

Bruksanvisning ljusbommar med aktiv-/passivsystem OY90xS Bruksanvisning ljusbommar med aktiv-/passivsystem OY90xS SE 704818 / 01 10 / 2016 Innehåll 1 Anmärkning...4 1.1 Symboler som används...4 1.2 Varningsmärkning...4 2 Säkerhetsanvisningar...5 2.1 Säkerhetstekniska

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Tina 2A/B Anpassningsenhet

Tina 2A/B Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 2A/B Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Konfigurerbart säkerhetsrelä 440C-CR30

Konfigurerbart säkerhetsrelä 440C-CR30 Säkerhet Säkerhets-PLC Konfigurerbart säkerhetsrelä 440C-CR30 22 inbyggda säkra I/O Anslutningar för plug-in-moduler Fri programvara Modbus RTU PL e / SIL 3 Användningsområde 440C-CR30 från Allen-Bradley

Läs mer

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 10A/B/C Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Ljusbom Orion3 Base. Godkännande: Användning: Funktioner:

Ljusbom Orion3 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: Ljusbom Orion3 ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa Inkoppling endast från aktiv sida (sändare/mottagare) Tuff miljö Korta avstånd Funktioner: Finns med 2, 3 eller 4 strålar ktiv sändare/mottagare

Läs mer

Automation Region Functional Safety

Automation Region Functional Safety Automation Region Functional Safety Commercial Engineer, Safety Martin Brolin Säljare, Johan Ydeskog Copyright 2010 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Översikt över Rockwell Automation Ledande

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning LED ye LED ye 28 LED ye 40 40 67 20 7 30 M12 x 1 Orderbenämning Kännetecken 40 mm ej i plan Snabbmonteringsförslutning Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning 1 2 1 BN 2 BU Tillbehör

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm. Spänningsfall U d 3 V Spänningsfall vid I L Spänningsfall I L = 100 ma, kopplingselement

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm. Spänningsfall U d 3 V Spänningsfall vid I L Spänningsfall I L = 100 ma, kopplingselement Orderbenämning Kännetecken mm ej i plan ATEX-godkännande för zon 2 och zon 22 Tillbehör BF 2 Fäste, 2 mm Tekniska data Allmänna specifikationer Växlingsfunktion Normalt öppen (NO) Utgångstyp PNP Känselavstånd

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M18x1 4 37 40 24 0102 LED Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 8 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör BN BU EXG-18 Snabbfäste med stopp BF 18 Fäste, 18

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

URAX-A1, -A1R. AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare

URAX-A1, -A1R. AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare Bruksanvisning i original URAX-A, -AR AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare Allmän beskrivning URAX-A(R) är en säker ingångsslav för AS-i buss avsedd att anslutas till Jokabs Eden givare och Tina

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs mer

Serie E3FS med F3SP-U3P-TGR och F3SP-U5P-TGR

Serie E3FS med F3SP-U3P-TGR och F3SP-U5P-TGR Enstrålig ljusbom & kontrollenhet Serie EFS med FSP-UP-TGR och FSP-U5P-TGR Funktioner EFS är en typ ljusbom med enkel stråle, avsedd att användas med kontrollenhet FSP-UP -TGR eller FSP-U5P-TGR. Enstrålig

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik.

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik. 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Spänning 1040VDC eller 20250VDC Kapsling i rostfritt Flexibel kabel eller M12x1 Antivalent utgång indikering CEmärkning kortslutningsskydd BN Brun BK Svart WH Vit BU Blå NÖ/ NS

Läs mer

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Ange din enhets ID-kod här! DXMa _ Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren

Läs mer

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner:

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: Ljusridå Orion1 ase Godkännande: nvändning: Detekterar finger eller hand När ljusskyddet behöver vara nära riskområdet När upprepad access till riskområdet behövs, t.ex. manuellt betjänade maskiner För

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm Orderbenämning Kännetecken Bas serie 5 mm inbyggbar Utökat känselavstånd ATEX-godkännande för zon 2 och zon 22 Tillbehör BF 0 Fäste, 0 mm EXG-0 Snabbfäste med stopp Tekniska data Allmänna specifikationer

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Mer information om laserscanner

Mer information om laserscanner Säkerhet Säkerhetslaserscanner Mer information om laserscanner Allmän information Vad är en laserscanner? En laserscanner är en optisk sensor som skannar omgivningen i två dimensioner med hjälp av infraröda

Läs mer

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Nödstopp för skåpmontage Säkert maskinstopp för skåpmontage ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm Orderbenämning Kännetecken 15 mm ej i plan ATEX-godkännande för zon 2 och zon 22 Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm S Tekniska data Allmänna specifikationer Växlingsfunktion Normalt öppen (NO) Utgångstyp PNP

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

6/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

6/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB /1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB Säkerhetsrelä Varför skall man använda säkerhetsrelä? /3 Marknadens mest flexibla säkerhetsrelä! /4 Översikt säkerhetsreläer /5 Universalreläer - RT -serien RT

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin

Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin Andreas Wikström, ABB AB, Jokab Safety Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin May 22, 2015 Slide 1 Kort om mig. Varför?? Dagsläge, vad gäller?? Introduktion ABB Jokab Safety May 22, 2015 Slide 2 Svensk

Läs mer

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Allmänt...2 Ingående komponenter...3 Funktion...3 Installation - Montering centralenhet...3

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

OSA. Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6. Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA. Afriso Ema AB

OSA. Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6. Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA. Afriso Ema AB Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA INNEHÅLL: Tillverkaredeklaration... 2 Beskrivning... 3 Tekniska data... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 8 Användarhandledning... 10 Certifikat...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

Bruksanvisning. Kopplingsaktor

Bruksanvisning. Kopplingsaktor Bruksanvisning Kopplingsaktor 1289 00 Innehållsförteckning Beskrivning...3 Manöverenheter och indikeringar...4 Anslutningsklämmor...7 Montage...8 Inställning av driftläge...9 Omkoppling av driftläge efter

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Kortslutningsskydd. Mätplatta registrerad 1 ma Driftsberedskapsuppskov t v 1,1 ms Funktions indikering Omgivningsförhållande

Kortslutningsskydd. Mätplatta registrerad 1 ma Driftsberedskapsuppskov t v 1,1 ms Funktions indikering Omgivningsförhållande 00 Orderbenämning Kännetecken Direkt påbyggnad på normdrivningar Kompakt och stabilt hus Fast justering EG-typgodkännandeintyg TÜV99 ATEX 79X Användbar upp till SIL enligt IEC 6508 Tekniska data Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sweden www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Batteri DC-DC-omvandlare Puls DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Lastström 10 A Endast 1 st 12 V batteri Optimerad laddning av batteriet Valbara backup-tider Reläutgångar för status Användningsområde

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm 0102 Orderbenämning Kännetecken 4 mm ej i plan Insättningsbar till SIL3 enligt IEC61508 Ansökan Fara! I säkerhetsrelaterade tillämpningar måste sensorn styras med ett lämpligt felsäkert gränssnitt från

Läs mer