INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII"

Transkript

1 INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII Sjöfartshögskolan 56º39,6 N, 016º21,7 E Postal Address Telephone Telefax Landgången (0) (0) (S) Kalmar +46 (0) (direct) Internet homepage

2 Utdrag från: Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal SJÖFS 2007:11 Bilaga 14. Utbildning till fartygsbefälsexamen klass VIII Utbildningens omfattning och innehåll En utbildning till fartygsbefäl klass VIII skall minst uppfylla nedan angivna krav på omfattning och innehåll. Utbildningens omfattning och innehåll Kursavsnitt Del A1, Bryggtjänst, navigation Del A2, Bryggtjänst, radar Omfattning Innehåll 24 tim Sjökort, nautiska publikationer, symboler och förkortningar Hydrografi och sjökorts tillförlitlighet Kurser och bäringar, rättning för deviation och missvisning Bestämmande av fartygs position genom utnyttjande av landmärken, sjömärken etc. Elektroniska navigationshjälpmedel, dess förmåga och begränsningar Meteorlogi, väder- och väderinformationssystem Gällande svenska och internationella sjövägsregler Gällande svenska bestämmelser om bryggtjänstgöring och vakthållning Att planera och genomföra en resa inomskärs och i kustnära farvatten 10 tim Radarns principer Faktorer som påverkar radarns prestanda Praktisk förmåga att kunna utnyttja radar: för positionsbestämning vid gång i farled för att bestämma andra fartygs sanna kurs, fart och närmsta passageavstånd i syfte att förhindra kollision Praktiska övningar på verklig utrustning alternativt simulator Del B, Miljö- och fartygsteknik Del C1, Säkerhet, Brandskydd Del C2, Säkerhet, Hälso- och sjukvård 22 tim Grundläggande stabilitetsbegrepp Placering av last- och passagerare och dess inverkan på fartygets stabilitet Faktorer som påverkar mindre fartygs manövrering med tonvikt på inre farvatten Åtgärder till skydd för den marina miljön Åtgärder vid partiell förlust av flytbarhet Manöver- och maskinsystem ombord 8 tim Brandtriangeln Brandtyper, flambarhetsgränser Brandorganisationen ombord Brännbart material, bränders spridning Olika släckmedel och system Släckmetoder Brandmans utrustning Praktiska släckövningar 8 tim Grundläggande anatomi Cirkulations- och respirationssystem Diagnostisering ABC-sjukvård, omhändertagande av skadade Transport av skadade Hypotermi 2

3 Kursavsnitt Omfattning Innehåll Del C3,Säkerhet, 8 tim Säkerhetsorganisationen ombord Personlig säkerhet Vilka nödsituationer som kan uppstå, tex brand, kollision och grundstötning och vilka åtgärder som skall vidtas i samband med dessa Personlig livräddningsutrustning Livbåtar och livflottars egenskaper och utrustning Flytvästars hantering Egenskaper och handhavande av pyroteknisk utrustning Olika typer av evakueringssystem Vikten och nyttan med regelbundna övningar Effekter olyckor kan ha på den marina miljön samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera dessa Del C4, 8 tim Assistera passagerare till embarkeringsstation Passagerarsäkerhet Undvika och begränsa panik bland passagerare och besättning Hjälpa passagerare med den personliga livräddningsutrustningen Använda passagerarlistor vid embarkeringssituationer Ge klara och koncisa order Genomsök av fartyget Metoder för att assistera passagerare med handikapp Del D, Nödåtgärder 8 tim Olika kommunikationsmetoder Nödsignaler och nödtrafik inklusive avläggande av kunskapsprov för VHF certifikat Åtgärder att vidtas efter en kollision eller grundstötning; skadeinventering GMDSS-systemets funktion inklusive SAR (Search And Rescue) SART och EPIRB Del E, Författning 4 tim Gällande sjömanslag och svensk social lagstiftning Gällande ssvensk sjösäkerhetsagstiftning Gällande Svensk miljölagstiftning Sjölagen, kap 1, och 20 3

4 Litteratur Nedanstående sammanställning av litteratur mm är förslag, där man kan inhämta de kunskaper som krävs för att kunna avlägga prov för fartygsbefäl klass VIII. OBS! Det är inte nödvändigt att införskaffa all nedan uppräknad litteratur. Bokhandel Bokhandel Bokhandel Bokhandel Sjöfartsverket Sjöfartsverket Navigation, Anell-Ekstrand Kurs & Bäring, G. Lindbom - D. Borghed, Sjösportskolan Radar & Navigatorer, Jonas Ekblad Navigering och sjömanskap (lärobok + övningsbok), J. Ekblad - B. Wallin Int 1/Kort 1 (senaste upplagan) Sjökortskatalog (senaste upplaga) Transportstyrelsen Sjötrafikföreskrifter Transportstyrelsen valda delar av transportstyrelsens föreskrifter Sjöfartsverket Sjöfartshögskolan Kalmar Sjöfartshögskolan Kalmar Sjökort (övningskort 93 eller 72, vilket kort som är lämpligt framgår av de böcker ni väljer att använda). Radarlära, Jan Snöberg Radarplottingblanketter Stockholm Radio Lärobok för VHF-certifikat, Stig Humla Distansstudiematerial Material för distansstudier för Fartygsbefäl klass VIII har bl a tagits fram av Christer Magnusson. Box Karlstad Tel: e-post Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg Box Göteborg e-post: Andra utbildare Sjösportskolan Pejlingsg. 13, VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: Folkuniversitetet 4

5 Praktiska detaljer inför tentamen Den som avser avlägga prov för fartygsbefälsexamen klass VIII skall till provet medta tentamensavgift (1000:- fr.o.m , avgift för studenter som vill avlägga provet är 500:-) ID-handlingar (skall uppvisas för kontroll) läkarintyg (se nedan) penna, radergummi, miniräknare, passare och transportör. VHF-certifikat. Intyg om genomförd praktisk radarträning. Avsnitt A2 SJÖFS 2007:11 bilaga 14 (uppvisas för kontroll) Intyg över brandutbildning träning. Avsnitt C1 SJÖFS 2007:11 bilaga 14 (uppvisas för kontroll). Intyg över ABC-sjukvård. Avsnitt C2 i SJÖFS 2007:11 bilaga 14 (uppvisas för kontroll). Provet är uppdelat på ett teoretisk - skriftligt prov och ett praktiskt prov. Total tid för att genomföra provets samtliga delmoment beräknas uppgå till ca 3-4 timmar. För att erhålla "examensintyg" skall samtliga moment i provet vara godkända. I det skriftliga provet ingår följande delmoment: Miljö- och fartygsteknik Säkerhet, brandskydd, hälso- och sjukvård, personlig säkerhet, passagerarsäkerhet samt författning Bryggtjänst, radar Bryggtjänst, navigation inkl. sjötrafikföreskrifter, meteorologi Praktiskt radarprov, genomförs i skolans radarsimulator. LÄKARINTYG (*) Den som avser att avlägga prov för fartygsbefäl klass VIII skall kunna uppvisa ett läkarintyg, ej äldre än två år. Av läkarintyget skall klart framgå: Synskärpa *) Färgseende *) Synfält *) Översynthet *) Hörsel *) *) Från och med 1 mars 2009 Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2009:3). Anmälan Den som önskar genomgå prov för fartygsbefäl klass VIII skall anmäla sitt intresse till Sjöfartshögskolan. Tel: (Per-Åke Kvick) 5

6 Förordning om behörigheter för sjöpersonal (2007:237) Utfärdad: kap. Allmänna bestämmelser 3 Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med nedan angivna beteckningar (fartområden). Beteckning Inre fart Närfart Europafart Oceanfart Betydelse Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Som inre fart anses också fart i fartområde D, såsom detta definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen. Fart från en punkt N 68 O 14 - Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11, längs denna longitud över Irlands västkust till N 30, därifrån österut längs denna latitud. All annan fart än ovan angivna. 2 kap. Behörigheter 1 För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs personbevis som inte är äldre än tre månader samt läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk. För att få de behörigheter som anges i 3-7 och krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år. Sjöfartsverket prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs. 10 För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och 2. ha fullgjort a) minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg, b) minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg i yrkesmässig trafik i inre fart, eller c) minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra handhavande. Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b skall vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20. Sjöfartsverket får, om däckstjänstgöring eller däckspraktik fullgjorts enligt första stycket 2 b eller 2 c, begränsa behörigheten till att avse ett visst fartyg, fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare. 7 kap. Behörigheternas innebörd 1 Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om vilken rätt till befattning på fartyg som följer med innehav av viss behörighet. Sjöfartsverket får i beslut om säkerhetsbesättning besluta annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket. Verket får även i föreskrifter om bemanning för fartyg som inte skall ha säkerhetsbesättning (bemanningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket. 6

7 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal SJÖFS 2007:11 ANDRA AVDELNINGEN BESTÄMMELSER SOM RIKTAR SIG TILL SJÖMÄN 2 kap. Ansökan om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat Utbildningars giltighet vid ansökan om behörighet Behörigheterna fartygsbefäl klass VIII och maskinbefäl klass VIII samt vissa specialbehörigheter 7 Ansökan om behörighet som fartygsbefäl klass VIII eller maskinbefäl klass VIII skall ha inkommit inom fem år efter avslutad utbildning. Om så inte sker krävs att ny utbildning genomgås. Detta gäller även samtliga specialbehörigheter utom specialbehörighet för tjänstgöring på höghastighetsfartyg. 4 kap. Däcksbehörigheter Ålderskrav 1 Utöver de krav som anges i förordningen (2007:237) om behörig-heter för sjöpersonal och i dessa föreskrifter skall sökanden ha uppnått föl-jande ålder för att kunna få en behörighet enligt detta kapitel. 20 år Sjökapten, fartygsbefäl klass II, III, IV och VI 18 år Fartygsbefäl klass V, VII och VIII 16 år Övriga behörigheter enligt detta kapitel Krav på behörighetsgrundande utbildning och praktik 3 För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall sökanden, utöver vad som anges i 2 kap. 10 första stycket 2 4 förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal, ha avlagt lägst fartygsbefälsexamen klass VIII. Rätt till tjänstgöring 6 I inre fart medför innehav av behörighet rätt att tjänstgöra i de befattningar som framgår av nedanstående tabell. Bruttodräktighet Behörighet > Fartygsbefäl klass Befälhavare Styrman VIII Överstyrman Styrman 6 kap. Traditionsfartygsbehörigheter Ålderskrav 1 Sökanden skall ha uppnått följande ålder för att kunna få en behörighet enligt detta kapitel. 20 år Befälhavare TF500, teknisk chef TF750 motor och teknisk chef TF750 ånga 18 år Styrman TF500, fartygsingenjör TF750 motor, teknisk chef TF750 ånga, befälhavare TF70 och teknisk chef TF75 ånga 16 år Matros TF, motorman TF och eldare TF 5 För att få behörighet som befälhavare TF70 inre fart eller befälhavare TF70 skall sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och 2. ha fullgjort minst sex månaders däckstjänstgöring under minst två kalenderår på traditionsfartyg med en bruttodräktighet om lägst 20. Rätt till tjänstgöring Däckstjänstgöring 17 I inre fart medför innehav av behörighet rätt att tjänstgöra i de befattningar som framgår av nedanstående tabell. 7

8 Rätt till tjänstgöring i inre fart Bruttodräktighet Behörighet Befälhavare TF70 5 Befälhavare Styrman -- Styrman 4 Behörighet med grund i en utbildning i enlighet med bilaga I närfart och MoU-farvatten medför innehav av behörighet rätt att tjänstgöra i de befattningar som framgår av nedanstående tabell. Rätt till tjänstgöring i närfart och MoU-farvatten Bruttodräktighet Behörighet Befälhavare TF70 7 Befälhavare Styrman -- Styrman 7 Behörighet med grund i en utbildning i enlighet med bilaga 14. MOU-farvatten närfartsområdet i de länder som omfattas av Wilhelmshafen Memorandum of Understanding2 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning; SJÖFS 2007:12 1 kap. Allmänna bestämmelser Tillämpning 1 Dessa föreskrifter gäller för följande svenska fartyg om inte annat anges: handelsfartyg vars skrov har en största längd om minst 6 meter, handelsfartyg som är godkända som traditionsfartyg och vars skrov har en största längd om minst 6 meter, och fiskefartyg vars skrov har en största längd om minst 5 meter. Dessa föreskrifter gäller inte när fartyg skall ha ett beslut om säkerhetsbesättning enligt 3 kap. 10 och 11 fartygssäkerhetslagen (2003:364). 2 För handelsfartyg som inte transporterar gods eller passagerare och som har en bruttodräktighet om 500 eller mer fastställer Sjöfartsverket beslut om säkerhetsbesättning i varje enskilt fall. 3 För fiskefartyg med en största längd om minst 50 meter eller med en maskinstyrka om lägst kw fastställer Sjöfartsverket beslut om säkerhetsbesättning i varje enskilt fall. Detsamma gäller om ett sådant fartyg skall användas i mer vidsträckt fart än Europafart. 4 Befattningarna i bilaga 1 4 och 6 8 kan upprätthållas även av den som innehar en annan behörighet än de som anges i bilagorna. Detta gäller under förutsättning att personen innehar ett behörighetsbevis eller ett erkännande av utländsk behörighet som är utfärdat av Sjöfartsverket och som är giltigt för den aktuella befattningen på fartyget med hänsyn till fartygets bruttodräktighet, maskinstyrka och fartområde. Definitioner och förkortningar 5 I dessa föreskrifter används följande definitioner och förkortningar: bruttodräktighet bruttodräktighet enligt fartygets gällande mätbrev Europafart fart från en punkt N 68 O 14 Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11, längs denna longitud över Irlands västkust till N 30, därifrån österut längs denna latitud fiskefartyg handelsfartyg fartyg som yrkesmässigt används för att fånga fisk eller andra levande tillgångar ur havet fartyg som används för handelssjöfart eller annat ändamål som hör ihop med handelssjöfarten såsom bogsering, isbrytning, bärgning och dykning 8

9 höghastighetsfartyg fartyg som kan uppnå en fart i meter per sekund som uppgår till eller överskrider 3, där är deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen inre fart fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund; som inre fart anses också fart i fartområde D, såsom detta definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) kort resa resa som under vanliga förhållanden kräver sammanlagt högst 12 timmars gång under en period av 24 timmar MOU-farvatten närfartsområdet i de länder som omfattas av Wilhelmshafen Memorandum of Understanding närfart fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen Hanstholm Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen oceanfart all annan fart än inre fart, närfart och Europafart passagerarfartyg fartyg som medför fler än 12 passagerare sjöområde A1 område inom radiotelefonitäckning av åtminstone en VHF-kuststation där kontinuerlig DSC-anropstjänst är tillgänglig sjöområde A2 område utanför sjöområde A1 inom radiotelefonitäckning av åtminstone en MF-kuststation där kontinuerlig DSC-anropstjänst är tillgänglig sjöområde A3 område utanför sjöområde A1 och A2 inom täckning av en geostationär Inmarsatsatellit där kontinuerlig anropstjänst är tillgänglig sjöområde A4 område utanför sjöområde A1, A2 och A3 skepp fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter snabba fartyg fartyg som inte är höghastighetsfartyg men som kan framföras i 35 knop eller mer traditionsfartyg sådana fartyg som Sjöfartsverket har beslutat skall anses utgöra traditionsfartyg Bestämmelser om utbildningar och behörigheter m.m. 6 I förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal samt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:11) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal finns bestämmelser om utbildningar, behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och intyg som det ställs krav på att inneha i dessa föreskrifter. 7 Sjöpersonal med ansvar för sjukvården ombord skall ha certifikat som sjukvårdare. 8 Om fartyget är utrustat med livräddningsfarkoster eller beredskapsbåtar skall den sjöpersonal som handhar dessa ha certifikat för handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. 9 Befälhavaren och samtliga vaktgående fartygsbefäl skall inneha något av följande radiooperatörscertifikat beroende på vilket sjöområde eller fartområde fartyget är certifierat för. 1. Inom sjöområde A1 skall radiooperatören inneha lägst specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i GMDSS (ROC). 2. Inom sjöområdena A2, A3 och A4 skall radiooperatören inneha lägst specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (GOC). Första stycket gäller inte fartyg inom fartområde E och D som uppfyller utrustningskraven i bilaga 1 till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:28) om radioutrustning på fartyg. I sådana fall behöver radiooperatören endast uppvisa ett av Post- och telestyrelsen utfärdat Short Range Certificate (SRC). Undantag 10 Bestämmelser om undantag från dessa föreskrifter finns i 4 kap. 22 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och 4 kap. 35 samma förordning. 2 kap. Särskilt om handels- och traditionsfartyg Krav på bemanningen 1 Handels- och traditionsfartyg som omfattas av dessa föreskrifter skall bemannas enligt följande: 1. Bilaga 1 gäller fartygsbefäl på handelsfartyg. I inre fart får dock handelsfartyg föras av den som har avlagt lägst förarintyg för fritidsbåt under förutsättning att fartyget 9

10 a) inte är ett skepp, har en bruttodräktighet under 20 och har en maskinstyrka om högst 405 kw, b) inte är ett snabbt fartyg, c) förs av en person som har den erfarenhet av fartyget som krävs med hänsyn till dess trafikmönster, konstruktion och utrustning samt för handhavandet av fartygets maskineri, och d) nyttjas av brandförsvar och räddningstjänster i deras verksamhet av utbildningsanordnare inom fritidsbåtssektorn vid utbildning, som bastuflotte eller motsvarande. Om fartyget nyttjas av utbildningsanordnare inom fritidsbåtssektorn vid högre nautisk utbildning än utbildning för förarintyg skall befälhavaren ha fullgjort lägst den utbildning som ges. 2. Bilaga 2 gäller fartygsbefäl på traditionsfartyg. 3. Bilaga 3 gäller maskinbefäl på handelsfartyg som uppfyller bestämmelserna i kap. Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:31) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum. 4. Bilaga 4 gäller maskinbefäl på handelsfartyg som inte uppfyller bestämmelserna i kap. Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:31) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum, 5. Bilaga 5 gäller maskinbefäl på traditionsfartyg som uppfyller bestämmelserna i kap. Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:31) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum. 6. Bilaga 6 gäller maskinbefäl på traditionsfartyg som inte uppfyller bestämmelserna i kap. Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:31) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum. Bilaga 2, 5 och 6 gäller endast när traditionsfartyg inte används som passagerarfartyg. 2 Besättningens sammansättning skall vara sådan att den med hänsyn till fartygets trafikmönster, konstruktion och utrustning samt behovet av kosthåll uppfyller kraven i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:7) om vakthållning. 3 All sjöpersonal skall före påmönstring ha fullgjort godkänd förtrogenhetsutbildning. 4 All sjöpersonal skall ha fullgjort godkänd utbildning i grundläggande säkerhet (basic safety) och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation. 5 Sjöpersonal med ansvar att leda brandbekämpning ombord skall inneha certifikat i avancerad brandbekämpning. 6 Sjöpersonal på höghastighetsfartyg skall inneha den specialbehörighet för tjänstgöring på sådana fartyg som krävs för den för aktuella befattningen. 7 På fartyg som släpar eller skjuter farlig last skall befattningshavare uppfylla de krav på specialbehörigheter som framgår av 4 kap. 29 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Övertaligt befäl 8 Tjänstgör fler befäl ombord än vad som föreskrivs i bilaga 1 6 skall det övertaliga befälet inneha lägst den behörighet som anges för övrigt fartygs- och maskinbefäl i den befattningen enligt förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal. Det övertaliga befälet ombord på snabba fartyg skall dessutom inneha sådant intyg som anges i 11. Särskilt om maskinbefäl på fartyg med obemannat maskinrum 9 På fartyg som enligt ett särskilt beslut av Sjöfartsverket är godkända för obemannat maskinrum skall den tekniska chefen, om maskinbefälsbemanningen utgörs av endast honom eller henne, inte göra arbetsuppgifter som kan förhindra hans eller hennes omedelbara arbetsinsats i maskinrummet. Särskilt om segelfartyg 10 På fartyg som framdrivs och manövreras med segel skall besättningen, utöver vad som föreskrivs i bilaga 1 och 2, ha den erfarenhet av segelfartyg som behövs med hänsyn till fartygets trafikmönster, konstruktion och utrustning. Detsamma skall gälla för den del av besättningen som enligt 2 utför arbetsupp- 10

11 gifter som är specifika för segelfartyg. Om fartyget används i annan fart än inre fart skall denna del av besättningen ha erfarenhet av segelfartyg i minst närfart. Särskilt om snabba fartyg 11 På snabba fartyg skall befälhavaren, utöver vad som föreskrivs i 1 1, inneha intyg om fullbordad, godkänd utbildning för handhavande av snabba fartyg. Om fartyget kan framföras i 45 knop eller mer skall besättningen, utöver vad som föreskrivs i 1 1, utgöras av minst befälhavare och styrman. Båda skall delta i framförandet av fartyget samt inneha sådant intyg som avses i första stycket. 3 kap. Särskilt om fiskefartyg Krav på bemanning 1 Fiskefartyg som omfattas av dessa föreskrifter skall vara bemannade enligt bilaga 7 vad avser fartygsbefäl. Sjöfartsverket kan efter beslut tillåta obemannat maskinrum om fartygets maskineri kan handhas på ett betryggande sätt från fartygets manöverplats och Sjöfartsverket har godkänt anordningarna för detta. Under dessa förutsättningar skall i fartygets besättning ingå personal med behörighet lägst enligt bilaga 8. Om förutsättningarna för drift med obemannat maskinrum inte uppfylls, skall besättningen kompletteras med en eller flera personer särskilt avsedda att ta hand om maskinens skötsel. Dessa personer skall ha lägst den utbildning, behörighet och erfarenhet som anges i bilaga 8. Övertaligt befäl 2 Tjänstgör fler befäl ombord än vad som föreskrivs i bilaga 7 skall det övertaliga befälet inneha lägst den behörighet som anges för övrigt fartygsbefäl i den befattningen enligt samma bilaga. Särskilt om befälhavare 3 Befälhavaren skall se till att besättningens sammansättning är sådan att den utöver vad som anges i 1, med hänsyn till fartygets trafikmönster, även uppfyller vakthållningskraven i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:7) om vakthållning. 4 En befälhavare på ett fiskefartyg med en största längd om minst 12 meter sysselsatt i närfart eller mer vidsträckt fart skall, utöver föreskriven behörighet enligt bilaga 7, även ha en specialbehörighet för fiskefartyg. Säkerhetsutbildning 5 Den som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om minst 5 meter skall ha ett certifikat som utvisar att han eller hon har genomgått en av Sjöfartsverket godkänd säkerhetsutbildning. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 15 juni Genom författningen upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:6) om bemanning. 3. Ett behörighetsbevis som maskinbefäl klass VI som har utfärdats före den 1 januari 2005 skall anses motsvara en behörighet som maskinbefäl klass VIII. 4. Beslut som har meddelats med stöd av de bestämmelser som upphävs genom dessa föreskrifter och som gäller då dessa föreskrifter träder i kraft skall fortfarande gälla. Sådana beslut skall anses ha meddelats enligt dessa föreskrifter. 11

12 Bilaga 1. Krav på utbildning och behörigheter för fartygsbefäl på handelsfartyg Fartområde och Bruttodräktighet befattning < Inre fart Befälhavare Fartygsbefälsexamen klass VIII VIII VI eller skepparexamen Överstyrman 1 Fartygsbefälsexamen klass VIII VIII VII eller skepparexamen Närfart Befälhavare Utbildning som fartygsbefäl VI VI klass VII eller skeppare A- utbildning Överstyrman 2 Utbildning som fartygsbefäl VII VII klass VII eller skeppare A- utbildning Europafart Befälhavare VI III III Överstyrman VII V V Styrman 3 VII V V Oceanfart Befälhavare VI K K Överstyrman VII II II Styrman 4 VII V V 1 Överstyrman får undvaras på kort resa, dock inte på vissa snabba fartyg (se2 kap. 11 ). 2 Överstyrman får undvaras på kort resa om fartygets bruttodräktighet är högst 70, dock inte på vissa snabba fartyg (se 2 kap. 11 ). 3 2:e styrman får undvaras under förutsättning att arbetstidsuttaget för kvarvarande fartygsbefäl, inom ramen för gällande vilotidslagstiftning, möjliggör att skeppstjänsten kan delas in i två vakter. 4 2:e styrman får undvaras på fartyg med en bruttodräktighet om högst 70 under förutsättning att arbetstidsuttaget för kvarvarande fartygsbefäl, inom ramen för gällande vilotidslagstiftning, möjliggör att skeppstjänsten kan delas in i två vakter. 12

13 Bilaga 2. Krav på utbildning och behörigheter för fartygsbefäl på traditionsfartyg Fartområde befattning Befälhavare Överstyrman 1 Befälhavare Överstyrman 2 Styrman 3 och Bruttodräktighet < Inre fart Fartygsbefälsexamen klass VIII eller skepparexamen Fartygsbefälsexamen klass VIII eller skepparexamen Utbildning som fartygsbefäl klass VII eller skeppare A-utbildning Utbildning som fartygsbefäl klass VII eller skeppare A- utbildning Utbildning som fartygsbefäl klass VII eller skeppare A- utbildning TF70 Befälhavare TF70 Närfart och MOU-farvatten TF70 4 Befälhavare TF70 4 TF70 4 TF500 Befälhavare TF70 TF500 Befälhavare TF70 4 TF70 4 TF500 Befälhavare TF500 TF500 Styrman TF500 Styrman TF500 1 Överstyrman får undvaras på kort resa. 2 Överstyrman får undvaras på kort resa om fartygets bruttodräktighet är högst :e styrman får undvaras på fartyg med en bruttodräktighet om högst 70 under förutsättning att arbetstidsuttaget för kvarvarande fartygsbefäl, inom ramen för gällande vilotidslagstiftning, möjliggör att skeppstjänsten kan delas in i två vakter. 4 TF70-behörigheten skall gälla för närfart och MOU-farvatten. Bilaga 7. Krav på utbildning och behörigheter för fartygsbefäl på fiskefartyg Fartområde och befattning Befälhavare Största längd (m) minst 6 högst 12 över 12 högst 24 över 24 under 50 Inre fart Fartygsbefälsexamen VIII VIII VIII eller skepparexamen Närfart Befälhavare Fartygsbefälsexamen VIII VII VIII eller skepparexamen Vakthavande befäl 1 Fartygsbefälsexamen VIII VIII eller skepparexamen Europafart Befälhavare VIII VIII VI Vakthavande befäl 1 VIII VIII VIII 1 Får undvaras på kort resa på fartyg med en största längd om 24 meter. 13

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2011:1533 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal 1 (6) Handläggare direkttelefon Fartygsoperativa enheten Ert datum Er beteckning Bo Bergström, 011-19 13 18 2004-01-13 N2003/9163/TP Regeringskansliet Margareta Granborg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg

Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg Dnr TSS 2016-404 September 2017 Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg Innehåll FACKORDLISTA... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING...

Läs mer

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Version: 2.2 Datum: 2014-06-36 och övergripande mål Utbildningen vänder sig i första hand till personer som tänker söka sig en framtid inom bl.a. kustsjöfart, fiske,

Läs mer

Ändringar i behörighetssystemet

Ändringar i behörighetssystemet 1 (12) Sjöfartsinspektionen Handläggare direkttelefon Tomas Gustavsson, 011-19 13 18 Datum Vår beteckning 2000-02-28 070302-0034337 Ert datum Er beteckning Enligt sändlista Ändringar i behörighetssystemet

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART

Läs mer

Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning

Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning En handledning i regelverket för taxibåtar, arbetsbåtar, lastbåtar etc med en bruttodräktighet under 20. Ett studiematerial för Fartygsbefälsexamen

Läs mer

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44.

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44. Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 21 januari 2009. Ändringar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN... 1 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

TSFS 2011:116 SJÖFART

TSFS 2011:116 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN... 1 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2013 Försvarsmakten Regler för militär sjöfart Personal bemanning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (32) Datum Konsekvensutredning av förslag på ändrade behörighetskrav för tjänstgöring i inre fart Transportstyrelsens förslag: Transportstyrelsen föreslår en sänkning av tjänstgöringstiden

Läs mer

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DÄCKSTJÄNST Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 september 2009 B 3472-08 KLAGANDE 1. AK 2. PT Ombud och offentlig försvarare för båda: Advokat BT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila 1 (9) Datum 2014-03-03 Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila Bakgrund För cirka sex år sedan beslutade det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO)

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: SJÖFARTSSÄKERHET Ämnet sjöfartssäkerhet behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord. Ämnet behandlar även arbetsmiljö och skydd av den

Läs mer

Fartygspersonalens behörigheter

Fartygspersonalens behörigheter 1 (13) Utfärdad: 19.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 4 mom., 17 6 mom., 18 2 mom., 19 4

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Bilaga 1. Kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl och inte aktivt maskinbefäl

Bilaga 1. Kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl och inte aktivt maskinbefäl Bilaga 1 Bilaga 1. Kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl och inte aktivt maskinbefäl 1. Inte aktivt fartygsbefäl En kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl, vars utbildning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

UTKAST. Konsekvensutredning 1 (21) Dnr/Beteckning 2013-02-22 TSF 2012-651

UTKAST. Konsekvensutredning 1 (21) Dnr/Beteckning 2013-02-22 TSF 2012-651 Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fredrik Jonsson Sjöfartsavdelningen Fartygsoperativa enheten Sjöpersonalsektionen Konsekvensutredning Förslag till ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för utfärdande av intyg om fullgjorda utbildningar ombord på vissa fartyg i inre fart

Riktlinjer för utfärdande av intyg om fullgjorda utbildningar ombord på vissa fartyg i inre fart 1 (2) Datum 2014-06-05 Riktlinje Riktlinjer för utfärdande av intyg om fullgjorda utbildningar ombord på vissa fartyg i inre fart I de fall rederierna har möjlighet att själva arrangera utbildningar enligt

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 9 december 2002. Utkom från trycket den 30 december 2002 SFH 1.1 Sjöfartsverket

Läs mer

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013 1 (13) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [1.3.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 3 mom., 17 5 och 6 mom., 18 2

Läs mer

GRUNDEXAMEN I SJÖFART GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 3.2.9 BEFÄLHAVARE PÅ FISKEFARTYG, 20 SV

GRUNDEXAMEN I SJÖFART GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 3.2.9 BEFÄLHAVARE PÅ FISKEFARTYG, 20 SV GRUNDEXAMEN I SJÖFART GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 3.2.9 BEFÄLHAVARE PÅ FISKEFARTYG, 20 SV et är att de som har avlagt studiehelheten uppfyller de kompetenskrav för befälhavare

Läs mer

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning De internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) Sjölagen Publikationer Svenska sjökort,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 6 februari 2013 95/2013 Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Läs mer

Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg

Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg 1 Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg Utbildning: Förarbevis startar Tid : Tisdagen den 12 januari kl. 18.00 Plats: Motala,

Läs mer

Fartygssäkerhetslag (2003:364)

Fartygssäkerhetslag (2003:364) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde [2701] Denna lag gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; beslutade den 24 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:555) angående mätbrev för

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Navigation för fartygsbefäl klass VIII PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Navigation för fartygsbefäl klass VIII PDF ladda ner Navigation för fartygsbefäl klass VIII PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Eric Carlsson. Denna kursbok är avsedd för dig som planerar att avlägga examen för fartygsbefäl klass VIII,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg 1 (32) Utfärdad: 27.2.2014 Träder i kraft: 1.3.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 1 mom. och 83 Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg - inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss Andrea Ahlberg Vad är International Labour Organization (ILO)? FN:s fackförbund för sysselsättningsfrågor. Bildades 1919 i efterdyningarna till första världskriget.

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2013 Försvarsmakten Regler för militär sjöfart Personal bemanning

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009.

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); beslutade den 2 juni 2009.

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits Dnr: UGA 2013/594 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om vakthållning

Transportstyrelsens föreskrifter om vakthållning SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om vakthållning Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN... 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1 kap. Tillämpning och definitioner... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

SÄKERHETSSTUDIE. Kollisioner och grundstötningar med lotsbåtar åren

SÄKERHETSSTUDIE. Kollisioner och grundstötningar med lotsbåtar åren SÄKERHETSSTUDIE Kollisioner och grundstötningar med lotsbåtar åren 2007-2011 sss SÄKERHETSSTUDIE Kollisioner och grundstötningar med lotsbåtar åren 2007-2011 SJÖFARTSAVDELNINGEN Utredningsenheten 2012-03-30

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

Riktlinje för utbildningar som redaren kan genomföra för sin egen sjöpersonal

Riktlinje för utbildningar som redaren kan genomföra för sin egen sjöpersonal för utbildningar som redaren kan genomföra för sin egen sjöpersonal 2 (21) shistorik Beskrivning Ansvarig 1.0 2017-06-21 Fastställd riktlinje Bo Bergström 3 (21) Förord Transportstyrelsen vill med denna

Läs mer

Implementeras via TSFS 2009:44

Implementeras via TSFS 2009:44 Sjövägsregler för FBVIII Navigering och sjömanskap Sid 139-152 Ansvar Utkik Säker fart Risk för kollision Åtgärd för att undvika kollision Fartyg som ska hålla undan Fartyg som skall hålla kurs och fart

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Regler för nationell sjöfart

Regler för nationell sjöfart Regler för nationell sjöfart NYA REGLER FRÅN 1 JUNI 2017 Nya regler för nationell sjöfart Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern; beslutade den 3 mars 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 sjötrafikförordningen (1986:300) och

Läs mer

Seglings- och befälhavareförordning för Trelleborgs Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet.

Seglings- och befälhavareförordning för Trelleborgs Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För behörighet att vara befälhavare på kårens eller av kåren disponerad segel- eller motorbåt fordras att inneha av kårstyrelsen utfärdat segel- respektive motorbåtscertifikat.

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

Sveriges Segelfartygsförenings journal för dokumentation av praktik på traditionsfartyg

Sveriges Segelfartygsförenings journal för dokumentation av praktik på traditionsfartyg Sveriges Segelfartygsförenings journal för dokumentation av praktik på traditionsfartyg Förord Denna praktikjournal har tillkommit dels för att underlätta och ensa utbildning av traditionsfartygens säkerhetsbesättningar

Läs mer

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning 1(6) Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning Nuvarande Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Säkerheten på fiskefartyg

Säkerheten på fiskefartyg 1 (6) TRAFI/19281/03.04.01.00/2012 Utfärdad: x.x.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 21 3 mom.

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

FB 7 Lasthanteringsoperationer 1,5 hp

FB 7 Lasthanteringsoperationer 1,5 hp Dnr: 2014/24 3.1.2 Kursplan Fakulteten för teknik Sjöfartshögskolan 1F701K Fartygsbefäl klass VII, 40 högskolepoäng Deck Officer Training Course, Class VII, 40 credits STCW referens Sektion A II/3, A IV/2,

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Jure Interaktiv. För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.

Jure Interaktiv. För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar. Kustskepparintyg Kustskepparintyg krävs för att få framföra en större fritidsbåt, dvs en båt större än 12 x 4 meter. För att få ta kustskepparintyg må först ha avlagt prov för förarintyg, och du måste

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare

Giltighetstid: tills vidare 1 (34) Utfärdad: 14.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 43 4 mom., 46 2 mom., 47 2 mom., 48 3

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:7 SFH 1.2.5 Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 3 1 kap. Tillämpning och definitioner...

Läs mer

Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION

Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION Personuppgifter Namn: Personnr:... Gatuadress: Postadress:. Tel: E-post:.Klass:.År:... Rederi:..Fartyg1: Fartyg

Läs mer

TSFS 2014:5. beslutade den 21 januari 2014.

TSFS 2014:5. beslutade den 21 januari 2014. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLASfartyg byggda före den 1 juli 2002; TSFS 2014:5 Utkom

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 17 december

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 mars 2011 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 31 augusti 2009

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Kustskepparintyg - allmänt och krav

Kustskepparintyg - allmänt och krav Kustskepparintyg - allmänt och krav Allmänt om Kustskepparintyg Kustskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk;

Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk; Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk; beslutade den 19 december 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 och 6 förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.

Läs mer