Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )"

Transkript

1 Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) 1. Fastställandeavröstlängd 2. Valavordförandeochsekreterareförmötet 3. Valavprotokolljusterareochrösträknare 4. Frågaommötetutlystspårättsätt 5. Fastställandeavföredragningslista 6. VerksamhetsCochförvaltningsberättelse a)styrelsensverksamhetsberättelse b)styrelsensförvaltningsberättelsefördetsenasteverksamhetsåret 7. Revisorernasberättelseöverstyrelsensförvaltningunderdetsenaste räkenskapsåret 8. Frågaomansvarsfrihetförstyrelsenfördentidrevisionenavser 9. Fastställandeavmedlemsavgifter 10. Fastställandeavverksamhetsinriktningbudgetför2014/15samtvision Behandlingavstyrelsensförslagochirätttidinkomnamotioner a)motionangoffentliggörandeavstyrelseprotokollmm b)motionangavgiftpåentrébiljett c)motion/förslaginriktningbolagisering d)motion/förslagomarbetandeordförande2014/ Valav a)föreningensordförandeförentidav1år b)föreningenskassörförentidav2år c)treledamöterförentidav2år d)2revisorerjämtesuppleanterförentidav1år.enavrevisorernaskavara godkändellerauktoriserad.styrelsensledamöterfårejdeltaidettaval. e)treledamötertillvalberedningenförentidav1årvaravenordförande. f)beslutomvalavombudtillsdfcmötenoandraombud g)övrigaeventuellaval 13. Övrigafrågor 14. Avslutning

2 Ordföranden har ordet Vikansummeraettårmedtvåsidor.Fantastiskasportsligaframgångarförhela föreningen.vårtrepresentationslagsattekarlskronapåhockeykartanochvannrespekt medsinfartfylldaoffensivahockey.uppmärksamheteniriksmediagörattingenlängre behövertvekapåvarkarlskronaharsinplatspåsverigekartan. Damlagetgjordestoraframstegochäretableratitoppenpådiv1.Juniorlagenvar framgångsrikaochinomsnarframtidkanvihoppaspåspelijcelit.fleraungdomslagvann sinaserierochdm.idelägreåldrarnaärdetflerännågonsinsomfickupplevaglädje umgåsochhatrevligtpåis.jagkännerenstorstolthetöverframgångarnasomvaritpå samtliganivåer.etterkännandeavspelareochinteminstallakompetentatränare/ledare somocksålyftsignågranivåer.dettainspireraratttanyatagivårutvecklingförattpå ettprofessionelltsättbedrivasåvälbredsomelitverksamhet.insiktenomvadsomkrävs förattnåelitnivånsomdamacpojkochjuniorharvuxitfram.inteminstefterdet framgångsrikakvalspelsomgettu16lagetenplatspåelitnivånunderkommandesäsong. SportsligtkanvisammanfattaåretsomdetmestframgångsrikaförKarlskronaHK. Ekonomisktharsäsongenvaritettstortmisslyckande.Intäkternaharvaritlägreän kostnadernaochundervinternsågdetväldigtmörktut.detekonomiskaresultatet räddadestillnödvändigdelgenomdetunderhandsackordvigenomfördeundervåren. Tillsammansmedinsamlingarsponsorstödochfordringsägarnasbidragharvinulyckats skapaförutsättningarförfortsattverksamhetochensäkradelitlicens. Precissompåisenkrävshårtarbeteävenutanfördensamma.Viharvunnitviktiga erfarenheterundervinternlärdomarinförframtidensomvitarmedidetfortsatta arbetetförattbyggaenekonomisktstabilklubb.enavdessaärattvibehöverdigsom medlemvolontärochpublikmerännågonsin.dettakännerjagstorödmjukhetinför. MeddettavilljaghälsadigvälkommentillÅrsmötet2013/14ochserframemotendialog medsyfteattutvecklakarlskronahk. RolfLindberg Ordförande

3 Årsberättelse ) ) Styrelsens)sammansättning) Ordförande RolfLindberg VOrdförande ChristerRydberg Kassör MatsCarlbäck Sekreterare MarcusJohansson Ledamot JörgenBergman Ledamot TobiasLarsson Ledamot TorgnyMånsson Adjungerad MatsJohanssontom13december2013 UngdomsrådetUtseddaavstyrelsen Ordförande AndersNilsson Sekreterare PiaKronengen Ledamot LenaLiljeström Ledamot RichardJohansson Ledamot HåkanFreij Revisor) JohanAnderssonauktoriseradrevisor) HåkanLundin ) Revisorersättare) CatarinaOlvedal) JanWennerlund) Valberedning) KristerIssalordförande AnetteEkman MartinÅkesson)

4 Verksamhetsberättelse sporten Stefan Bengtzén DetsportsligaverksamhetsåretharjuvaritenfantastiskframgångdärAClagetgjort enormaframstegochverkligenlyckatsplacerakhkihockeynsfinrum.utöverdettahar klubbenäventagitenormautvecklingssteginombådebreddochsportsligframgång.vi harunderåretblivitdenstörstaungdomsföreningenisödrasverige!tävlingsmässigtär kanskeu16grabbarnasresultatdenstoraljusglimtengenomsinbedriftattgåhelavägen tillu16elitdärkhknufårchansenattmätasigmeddestoralagenpåungdomsnivå! Vårtdamlaghartagitytterligarestegisinutvecklingochviärnogocksåväldigtnäraett egetflicklaginomkortiklubben.jagvillgenerelltpåståattviinomkhkärenavde klubbarsomjustnuärpåstörstframmarschochdåmenarjagalltifrånskridskoskolan tillvårtaclag. Verksamhetsberättelse Ungdom Ungdomsrådet UngdomsverksamheteniKarlskronaHockeyklubbomfattarettstortantalbarnoch ungdomarfrånskridskoskolanupptillu16mångaledareochföräldrarsamtvåraunga föreningsdomare. UndersäsongenharKHKrepresenteratsavtolvseriespelandelagdärviär representeradeiallaåldersklasser.iu10u11u12u13ochu15ställdeföreningenupp medtvålag.dessutomkundevimedvårtu9ställauppmedtrelag.omkring350 barn/ungdomardeltogivårungdomsverksamhetundersäsongen2013c2014.underåret togu14ochu16dmcguld.u13komtvåaochu15ställdesinpgaförfådeltagandelag. U16:sDMCsegergavfortsattspeliSMCkvaletmotSkövdedärdetblevsegermed2C0i matcherochdärefterbesegradestyringemed2c0förattitredjeomgångenförloramot Frölundamed2C0imatcher.FörU16blevdetävenseriesegeriDivision1Småland.Båda U15ClagenvannsinaserierU15Div.1ochDiv.2SmålandsamtkvaladeuppsigtillU16 Elittillkommandesäsong.DettagenomattiförkvaletbesegraVitahästensamtVästervik ochsedaniu16elitkvaletbesegranässjöochskara.läggdärtillbraresultatförfleraav våraövrigalagsamtframgångaricupspelsåservitillbakapåenbrasäsong. TillåretskamratblandungdomslagensspelareutsågsAntonSjöstrandiTeam99ettpris somdelasutisamarbetemedblekingelänsförsäkringar.tillåretsu16cspelareutsågs AndréOlssoniTeam98ochtillåretsU15CspelaresomdelasutavBlackBugsutsågs AndréJarlforsiTeam99. Avslutningsviskanvikonstateraattdetserbrautinförnästasäsongdåföreningentar ytterligarestegmedungdomsverksamheten.distriktslagenförc98ochc99är välrepresenteradeavspelarefrånkarlskronahk.våraspelaredeltarochbidrartillden höganivånpåswehockeysolikacamper.vårtlångsiktigaarbetemedattskapagoda vanorochträningstraditionbörjargeresultat. Verksamhetsberättelse Damlaget Conny Olausson KHKDamochflickverksamhetbeståravdrygt60aktivadamochflickspelaredärca20st representeradedamlagetispeldiv1sydmed19spelomgångaroch2förberedande träningsmatcher.ca15flickortränarochspelarmedpojkarochresterandetränarren flickträning.flicklagetfc18födda96c02deltogidmcspelinomsmålandmed9matcher ochdeallrayngstafödda00c06deltogibreddcupilenhovdamed4matcher. DamsektionenharbedrivitProvpåhockeyförca70flickorinklusiveWorldGirlsHockey

5 Day.71träningstillfällenfördamlagetoch17förflicklagetsamtHockeyprofiloch Hockeygymnasiumi25veckor. FyraflickorrepresenteradeiStålbucklansomärmotsvarighettillTVCpucken. TreflickorEbbaStjernkvistSelmaLinderothochJennyAntonssonblevuttagnatill SwedenSelectInvitedvsinofficielltlandslagförsinåldersklassfödda00respektive01. Utvecklingfördamochflickverksamhetenärpositiv.Denblirbredareideyngreåldrarna ochdamlagetblirtydligtbättre.detärviktigtmedenyngrebredbasförattkunna utveckladamlagetsspetsochbyggaendamtruppmedca25kvalificeradespelare. Därmedblirdetalltviktigaremedenfungerandeflickgruppdärdetbehövsen utvecklingstrappadärmankanerbjudarenflickträningistegrandesvårighetsgrad.vi behöverutvecklametodenförattspelareskallgåhelavägenfrånhockeyskolenivåtill Damlaget. Resultatenfortsätteripositivriktningmåletsattesioktoberattblirtopptreochlaget slutadepå3eplatsochvardeendasomitvåavtretillfällenskakadeseriesuveränernahv 71.IFortsättningsserienblevdeten2aplaceringbakomNorrköping.Flicklagetblev3ai DMavfyralagochdepåvisadeentydligpositivutvecklingskurvaförvarjematchsom spelades. Klubbenochallaintressenterkansetillbakapåetttufftochutvecklandeårför verksamheten.bedömningarfrånandradistriktochföreningarmederfarenhetpekarän tydligarepåattkarlskronaharnågotintressantpågångfördamishockeysamtidigtsom fleraföreningaruteilandetnubörjasättafartpåhanteringochvärdeavdamverksamhet. Viärpårättvägmeddeyngreochvibehöverfortsättaattutvecklastrukturerför Damlaget. Verksamhetsberättelse Arenadrift Lars Lönnqvist KarlskronaHKharunderdesenastefyraårensköttdriftenavarenanenligtavtalmed kommunen.dettaavtalupphördevidårsskiftet2013.efterattennyupphandling genomförtsfickviförtroendetattfortsättameddettauppdragävendekommandefyra åren.viserdettasomettbrabetygpåvårtarbetemedvaktmästarnaispetsen.vilägger ävenfortsättningsvisfokuspåattfortsättautvecklaarbetetiarenansamtarbetavidare medattutbildapersonalen.vårtansvarsområdeharundersäsongenutökatsmedyttre skötselavarenaområdet. Undersäsongenharvihaftfyraevenemangsomgenomförtspåettutmärktsätttackvare stortengagemangavpersonalochvolontärer. Detharspelats180tävlingsmatcheriarenanundersäsongen.Dettaharinneburitatt spolningsschematvarittightmenävendettahargenomförtspåettfantastisktsätt. Arbetetundersäsongenmedvaktmästargängetharfungeratbra.Viarbetarkonstant varjedagattutvecklavårtarbetssättsåattvihållerenhögkvalitégentemotvår uppdragsgivarekarlskronakommunmenävenattverksamheteninomkarlskronahk kanbedrivaspåbästasätt.

6 Verksamhetsberättelse Marknad Rickard Karlsson) KarlskronaHKståralltidöppnaförnyapartnerskap.Vierbjuderettömsesidigtutbytedär viskaparaffärsmöjligheterochunderlättaraffärskontaktergenomattordnaattraktiva eventsomlockarmångaföretagavolikastorlekfrånettstortantalbranscher.våra partnersvittnaromattdehittatpotentiellaaffäreritelenorarena.grundernaförvår relationtillvårapartnersäraffärsmässiga.detärvårviljaochambitionattett engagemangikarlskronahkskaökamöjligheternaattgöraaffärer.vinätverkomfattar idag70företagharutvecklatstillsydöstrasverigesbästamötesplatsförföretag. Marknadsjobbetintensifieradesislutetavapril2013dådetblevklartattdetblevfortsatt spelihockeyallsvenskanförsäsongen13/14.dettamedfördeattförsäljningenförsköts någraveckordåviintevisstevilkenserietillhörighetviskulleha.utfalletstannadeefter säsongenpå109milkrfördelatpå307st.samarbetspartners.vilketvarenökningpå frånföregåendeårmedca500tkr. Vilanseradeenradnyaproduktersomvarcentreradetillytterligareexponeringsytorpå matchdräkten.stars&stripeslougenvarävendenennyproduktsomlanseradesunder decembermånad.dennamedfördeenkompletterandeintäktomca130000kr. KarlskronaHKvaldeattgöraeninsatsförcancerfondengenomattstöttainsamlingenför KarlskronatjejenochlandslagsfriidrottarenNadjaCasadeisominnebarettbidragtill Cancerfondenpå25000kr.VåraAClagsspelarebesökerregelbundetsjukhusochskolor runtomikommunenförattträffapojkarochflickoriolikaåldrarförattseuppskattaoch uppmuntraettaktivfritidochfrämjalustenavattblirframtidaishockeyspelare. Verksamhetsberättelse Cafeteria/WIP Marie Johansson FörsäljningenicafeteriaWIPsamtkioskerharvisatenvikandetendensunderhelaåret. Konferensverksamhetenharhaftensvagpositivutveckling.Islutetpå2013blev avvikelsermotbudgetsåstoraattdetblevnödvändigtmedpersonalnedskärningar.tre anställningaravslutadesibörjanpå2014.vidarebegärdeenanställdtjänstledigfrom mittenpåjanuari.medhjälpavtrestyckenvolontärerkanverksamhetendrivasvidare. Trotsstoravolontärsinsatservidförsäljningvidmatcherocheventharinteförsäljningen utvecklatssomönskat.underåretharanpassningavutbudochförsäljningskettutifrån efterfrågan.dettaarbetekommerattfortsättaunder2014/15ochsketillsammansmed kundgrupperochleverantörer. WIP:enharvidfleratillfällenhaftmusikunderhållningmmisambandmedmatcher. Aktiviterharocksåerbjuditsutifrångästersegnaönskemål.Konferensverksamheten visarenmindreökningmenhärfinnsenstorutvecklingspotential.

7 Slutord Säsongen13/14blevsportsligtdenbästasäsongennågonsinförKarlskronaHK. FramgångarpåseniorsidanbackadesuppmedförbättringarinomdamCjunioroch ungdomsverksamheten.densportsligaorganisationenharutvecklatsochsammantaget gördettaattviserframåtmotnästasäsongmedstortillförsikt. Vidsidanomisenharsäsongenvaritturbulentochvårtekonomiskaresultatettstort misslyckande.åretharocksåvaritläroriktifleraavseenden.detgenomförda underhandsackordetgörattvifortfarandeharettpositivtegetkapital omänmarginellt. Klubbenslikviditetbehöverförbättrasochhärliggerenstorutmaningförsäsongen 2014/15.Kostnadslägetharsettsöverochtillsammansmedenutveckladkontroll påbörjarvinuettflerårigtarbetemotenekonomiskstabilitet. Styrelsenvillriktaettstorttackanställdasamligaspelareledarevolontärersomarbetar aktivtinomkarlskronahk.vivillocksåtackaallamedlemmarsponsorerpublikoch leverantörersombidragittillattåretsresultatgerförutsättningarförfortsatt verksamhet.

8 Förslag till verksamhetsinriktning till Årsmötet !! Under2013/14harmycketkommitatthandlaomekonomi.Trotsdettaharettantal strategiskaarbetenutifrånvisionen(nedan)inletts: Arbetsgrupperharjobbamedattadresseraområdena o 3000medlemmar o Utvecklingsmiljö o SHL o Starkastevarumärke o Bästaevent o Bästaarena o Ekonomi IdessaområdenharSWOTCanalysergenomförtsförattklargöra styrkor/svagheter/hot/möjligheter.viamedlemsworkshops(khkinnovation) ochträffarivolontärsgrupperharsedanunderlagjobbatsfram.delaravdetta materialharsedanomsattsikortsiktigaaktivitetersomskettunderinnevarande säsongplanerförkommandesäsongochlångsiktigaaktivitetermotvision2020. Exempelpåpågåendeaktiviteterunderinnevarandesäsongär: o DigitaliseringavmedlemsregisterStars&StripesCloungeCityshopi centrumskridskoskolapåiseniperiodpausetc.dialogomgemensam marknadsföringmedkommungenomlysningavungdomsverksamhet. ArbetetfortsätterförattnåVision2020under2014/15kommerstrategiska aktiviteterochdelmål. Tidigarebeslutadvisionföreslåsliggafastsenedan.

9 Karlskrona!HK!har!gjort!en!fantastisk!resa.!Nu!vill!vi!forma!nya!djärva!mål!för!vår! verksamhet.!vi!är!alltid!på!väg!framåt!i!khk!stolta!över!vad!vi!gör!men!inte!nöjda.!hockeyn! är!både!en!del!av!en!växande!fritidssektor!men!även!en!växande!kraft!i!utvecklingen!av!ett! lokalt!och!dynamiskt!näringsliv.!vi!insåg!tidigt!värdet!av!en!tydlig!profil!för!att!ta!position! sticka!ut!och!synas!i!det!allmänna!bruset.!en!tydlig!profil!för!khk!skapar!möjligheter!och! gemenskap!för!alla!i!karlskrona.!men!profilen!blir!aldrig!trovärdig!om!inte!vi!kan!fylla!den! med!innehåll.!det!kan!vi!tillsammans!göra!i!khk!och!det!är!så!vi!ska!bygga!vår!framtid.!med! stor!ödmjukhet!och!stolthet!samt!med!respekt!och!inte!minst!ett!helhjärtat!engagemang! bygger!vi!både!trovärdigt!och!långsiktigt.!vi!slår!oss!aldrig!till!ro!på!vägen.!!! Vi!ska!bygga!vårt!KHK!på!vårt!sätt!genom!att!lära!av!andra!pröva!nytt!och!vara!rädda!om! varandra!i!klubben.!tillsammans!går!vi!nu!vidare!! Vår$vision $ Karlskrona)är)år)2020)södra)) $ $ ) Sveriges)hetaste)hockeystad$ $ $ $!! För!oss!innebär!det!att!vi!måste!nå!följande!huvudmål )År)2020)är)vi)3000)medlemmar)i)KHK!) )År)2020)är)KHK)en)av)Sveriges)bästa)idrottsföreningar)att)utvecklas)i)både) som)individ)och)spelare!) År)2020)spelar)vårt)representationslag)i)Elitserien!) )År)2020)är)KHK)ett)av)Sveriges)starkaste)idrottsvarumärken!) År)2020)har)KHK)Sveriges)bästa)matchevent!)) ) År)2020)finns)vi)i)Sveriges)bästa)hockeyarena!)

10 Budget och ekonomisk inriktning 2014/15 10 Intäkter)kkr) ) Utfall)13/14) ) Budget)14/15) Entreavgifter Lotteri/matchintäkter Reklamintäkter Kioskintäkter/WIP Medlemsavgifter Deltagaravgifter Kommunala/statligabidrag Bidragtillarbetskraft 1840* 0* Arenadriftmm Övrigaintäkter Ackord 1888 Totala)intäkter) ) 35)007) ) ))))))))))))))))))))))))29)960) ) ) ) Kostnader)kkr Materialkostnader C1049 C1150 Hyror C924 C980 Inköpkiosk/WIP C2058 C1700 Matchoeventkostn. C1194 C600 Övrigamatchomkostnader C2728 C1680 Bussresor C1549 C1450 Övriga/admin.kostnader C1418 C2235 Personalkostnader C25858* C19250* Totala)kostnader) ) T36)781) ) ) )T29)045) Avskrivning/Finansnetto C427 C400 Årets)resultat) ) )))T)2)202**) )) ) )))))))))515 ) *OBSattlönekostnaden13/14ärbruttokostnadedvsförereduceringavlönebidrag.För 14/15ärdetnettolöndvsefterreduceringavlönebidrag.

11 Inkomna motioner/förslag 11a

12 11a Svar på inlämnad motion angående redovisning av mötesprotokoll på hemsidan Styrelsens förslag del A Angåendemotionensförslagattgörastyrelseprotokollentillgängligapåklubbens hemsidasåärstyrelsensuppfattningattstyrelseprotokollenskallbehandlasmed sekretessochenbartvaratillförstyrelsenochklubbensrevisorer.styrelsenföreslår därmedavslagochattmotionendärmedskaansesbesvarad. Motivering: Detnormalaiideellaföreningarärattmedlemmarintefårläsastyrelseprotokollen.Detär blandannatdärfördetingårirevisorernasuppdragattförårsmötetsräkningläsadem ochreageraomdetfinnsproblemmeddem.anledningentilldennasekretessärattdet liggeristyrelseuppdragetsnaturattdärocksåskabehandlasfrågorsommåstehållas interntinomstyrelsenförattinteskadaföreningen.omstyrelsenlåtermedlemmarna läsadessaprotokollochföreningendåskadasdåärstyrelsenjuridisktansvarigfördenna skada.omprotokollenäroffentligafinnsriskattvissafrågorintekommerattbehandlas avstyrelsenellerivartfallinteprotokollföras.dettaskadarstyrelsearbetetochökar riskenförledamöternaeftersomdetbaraärprotokollsfördabeslutsomgäller.detkan ocksåfinnasenriskattoffentligaprotokollkanfeltolkasellerorsakaonödiga spekulationer.styrelsenharenvårdpliktochettuppdragattvärnaomföreningens intressenochanserdetdärmedvarasynnerligenokloktattgöraprotokollenoffentliga. Ärsyftetmedmotionenattgöraföreningenmeröppenkanresultatetavoffentliga protokolliställetledatillenmerslutenförening.enligtklubbensstadgar 13som fastställdespåsenasteårsmötetharmedlemrätttillinformationomföreningens angelägenheter.styrelsenföreslårattklubbenförattytterligareförbättra kommunikationentillmedlemmarnaiställetupprättarettinformationsbrevsomvänder sigenbarttillklubbensmedlemmar.informationenidettabrevsammanfattasdelsfrån styrelseprotokollenochdelsfrånklubbledningenssummeringavdenlöpande verksamheten.styrelsensammanfattariövrigtsinförvaltningienårlig verksamhetsberättelsesompresenterasförmedlemmarnapåårsmötet.klubbenlägger ävenlöpandeutinformationtillmedlemmarochpublikviareportagepåhemsidanoch viakhkctv.klubbenanordnarävensärskildamedlemsmötendärinformationrörande klubbensangelägenheterdelgesmedlemmar.närdetgällerprotokolletfrånårsmötet anserdockstyrelsenattdettaskallbehandlassåsomdeninkomnamotionenföreslår. Styrelsenkommerdärförattgöraprotokollfrånårsmötetper2013C06C12tillsammans medövrigaårsmöteshandlingartillgängligapåkanslietsenastenveckaföreårsmötet.när protokolletfrånårsmötetper2014c06c11ärjusteratkommerävendettaattläggasutpå klubbenshemsida. Styrelsens förslag del B Styrelsemöten/arbetsmötensomberörAClaget/representationslagenprotokollförsinte ochkanavdetskäletintegörastillgängliga.styrelsenföreslårdärmedavslagochatt motionendärmedskaansesbesvarad. Motivering) Styrelsenanserattherrlagetsochdamlagetstränaremåstekunnagenomföra arbetsmötenrörandesinarespektivelagutankravpåprotokollföringochutankravpåatt

13 detsomsagtsochbestämtspåmötenaskallgörastillgängligtpåklubbenshemsida. Styrelsenharhelleringasärskildastyrelsemöten/arbetsmötensomenbartberör representationslagenvaresigdetgällerherrlagetellerdamlaget.eventuelldiskussion angåendeherrlagellerdamlagskerisåfallpåordinariestyrelsemöteochdärförhänvisar styrelseniövrigttillsvaretunderdela.)

14 11b Motion slopande av förköpsavgift Förslag: Styrelsenkommerattbeaktamotionenvidkommandestrategiskaövervägandenvadavser försäljningskanalerprissättningmm.evförändringinförsäsongen2015/16.meddetta anserstyrelsenmotionensombesvarad.

15 11c Styrelsens förslag/motion pröva ev bolagisering Förslag:)) Årsmötetuttalarsittstödförinriktningenattutredaochomstyrelsenbedömerså lämpligtbildaettbolagförattdrivaverksamhetförklubbenvidsidanom kärnverksamheten.) Bakgrund: KarlskronaHKharpåprovstartatenCityShopundervåren2014.Föreningenäridaginte momspliktigochvidenpermanentdriftavverksamhetenvidshopenärdennaatt betraktasommomsredovisningsskyldig.iförstahandskaverksamhetsomenligt skattelagstiftningärmomspliktigdrivasibolagsform.styrelsenharföravsiktattutreda förutsättningarochkonsekvenseravattdrivadelaravverksamhetenibolagsform.sådan verksamhetkanvarashopfriskvårdcafeteria/försäljningvideventeller marknadsföring/försäljning.

16 11d Styrelsens förslag/motion undantag från stadgar under 14/15 Förslag: Underverksamhetsåret2014/15föreslåsordförandenfungerasomarbetande ordförande. Bakgrund: Av20 ValbarhetCföreningensstadgarframgårföljande: Valbartillstyrelsenochvalberedningenärröstberättigadmedlemiföreningen. Arbetstagareinomföreningenfårdockinteväljastillledamotistyrelsenvalberedningen ellerrevisoriföreningen. KarlskronaHK:sekonomibedömsvarasådanattenklubbchefejkananställaspåheltid. Ordförandenföreslåsblideltidsanställdiföreningenochförutomordföranderollenges ettoperativtansvarförövergripandeplaneringledningochstyrning.särskiltansvarför ekonomimarknadochevent. Lösningenskasessomtillfälligochskautvärderassenastinförsäsongen2015/16.

17 Valberedningens förslag 12 Förslag)styrelse) Ordförande RolfLindberg omval1år Kassör MatsCarlbäck omval2år Ledamot JörgenBergman omval2år Ledamot LenaLiljeström nyval1årfyllnadsval Ledamot ChristerRydberg omval2år Anm:Påårsmöte2013valdapåtvåår Ledamot TobiasLarsson Ledamot TorgnyMånsson Förslag)revisorer) Auktoriseradrevisor JohanAndersson omval1år Revisor HåkanLundin omval1år Revisorsuppleant CatarinaOlvedal omval1år Revisorsuppleant JanWennerlund omval1år Valberedningen)har)utgjorts)av) Ordförandevalberedningen KristerIssal Ledamot AnetteEkman Ledamot MartinÅkesson Förslag - valberedning 12 e Ordförande KristerIssal omval1år Ledamot AnetteEkman omval1år Ledamot MartinÅkesson omval1år

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Täby 2014-02-20 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 7 mars 2004 Plats: Beslutande: Dansens Hus Samtliga närvarande Sekreterare Britt Sandström Årsmötets ordförande Lotten Wahlström Lars Roslund

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars 1 Mötets öppnande Ordförande Leif Dahlén hälsar alla närvarande välkomna

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan Malmö Telefon

Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan Malmö Telefon Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan 7 211 44 Malmö Telefon 040-23 13 80 www.ikf.se Årsmöte torsdagen den 27 februari 2014, kl. 17.30 Ungdomens

Läs mer

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären.

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Mötesprotokoll Sida 1 av 2 Årsmötet 19 juli 2015. Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Närvarande i styrelsen: Mikael Johansson (MJ), Claes Sieurin (CS),

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Årsmöte 21 mars 2016 Kl. 19.00-21.00

Årsmöte 21 mars 2016 Kl. 19.00-21.00 Årsmöte 21 mars 2016 Kl. 19.00-21.00 Verksamhetsberättelse 2015 Kopphagen Fiber Plan- och bygg Styrelsen? Hemsidan Förskola - skola Dagordning årsmöte 2016 1. Mötets öppnande 2. Mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet

Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet Datum: 2002-02-23 Plats: Folkets Hus i Lund, Medeltidssalen Tid: 11.30-13.00 Närvarande: Conny Olsson Magnus Ekvall Tobias Lundström

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

STADGAR ( reviderade och beslutade )

STADGAR ( reviderade och beslutade ) STADGAR ( reviderade och beslutade 2014-05-26 ) 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är BMK Stinget och dess hemort är Mellerud 2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT)

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) KALLELSE Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) Tid och plats: torsdagen den 26 maj 2016 kl. 16.45 i Marketplace stora konferensrum i Textile Fashion Center i Borås.

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Välkomna till årsmötet 2012-02-22. Årsmötesagendan!

Välkomna till årsmötet 2012-02-22. Årsmötesagendan! Välkomna till årsmötet 2012-02-22 Årsmötesagendan! Kvällens agenda kl.19.00: Stadsarkitektkontoret i Upplands Väsby informerarom aktuell status i Åsen/Glädjens arbetsområde samt Baldersgården. ca kl.19.10:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

The Wash Act Whisky Society

The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 Stadgar för Whiskyprovarföreningen The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 1 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Begrepp 2 2 Mål 2 3 Verksamhet 2 4 Whiskyprovarträffar

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer