Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )"

Transkript

1 Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) 1. Fastställandeavröstlängd 2. Valavordförandeochsekreterareförmötet 3. Valavprotokolljusterareochrösträknare 4. Frågaommötetutlystspårättsätt 5. Fastställandeavföredragningslista 6. VerksamhetsCochförvaltningsberättelse a)styrelsensverksamhetsberättelse b)styrelsensförvaltningsberättelsefördetsenasteverksamhetsåret 7. Revisorernasberättelseöverstyrelsensförvaltningunderdetsenaste räkenskapsåret 8. Frågaomansvarsfrihetförstyrelsenfördentidrevisionenavser 9. Fastställandeavmedlemsavgifter 10. Fastställandeavverksamhetsinriktningbudgetför2014/15samtvision Behandlingavstyrelsensförslagochirätttidinkomnamotioner a)motionangoffentliggörandeavstyrelseprotokollmm b)motionangavgiftpåentrébiljett c)motion/förslaginriktningbolagisering d)motion/förslagomarbetandeordförande2014/ Valav a)föreningensordförandeförentidav1år b)föreningenskassörförentidav2år c)treledamöterförentidav2år d)2revisorerjämtesuppleanterförentidav1år.enavrevisorernaskavara godkändellerauktoriserad.styrelsensledamöterfårejdeltaidettaval. e)treledamötertillvalberedningenförentidav1årvaravenordförande. f)beslutomvalavombudtillsdfcmötenoandraombud g)övrigaeventuellaval 13. Övrigafrågor 14. Avslutning

2 Ordföranden har ordet Vikansummeraettårmedtvåsidor.Fantastiskasportsligaframgångarförhela föreningen.vårtrepresentationslagsattekarlskronapåhockeykartanochvannrespekt medsinfartfylldaoffensivahockey.uppmärksamheteniriksmediagörattingenlängre behövertvekapåvarkarlskronaharsinplatspåsverigekartan. Damlagetgjordestoraframstegochäretableratitoppenpådiv1.Juniorlagenvar framgångsrikaochinomsnarframtidkanvihoppaspåspelijcelit.fleraungdomslagvann sinaserierochdm.idelägreåldrarnaärdetflerännågonsinsomfickupplevaglädje umgåsochhatrevligtpåis.jagkännerenstorstolthetöverframgångarnasomvaritpå samtliganivåer.etterkännandeavspelareochinteminstallakompetentatränare/ledare somocksålyftsignågranivåer.dettainspireraratttanyatagivårutvecklingförattpå ettprofessionelltsättbedrivasåvälbredsomelitverksamhet.insiktenomvadsomkrävs förattnåelitnivånsomdamacpojkochjuniorharvuxitfram.inteminstefterdet framgångsrikakvalspelsomgettu16lagetenplatspåelitnivånunderkommandesäsong. SportsligtkanvisammanfattaåretsomdetmestframgångsrikaförKarlskronaHK. Ekonomisktharsäsongenvaritettstortmisslyckande.Intäkternaharvaritlägreän kostnadernaochundervinternsågdetväldigtmörktut.detekonomiskaresultatet räddadestillnödvändigdelgenomdetunderhandsackordvigenomfördeundervåren. Tillsammansmedinsamlingarsponsorstödochfordringsägarnasbidragharvinulyckats skapaförutsättningarförfortsattverksamhetochensäkradelitlicens. Precissompåisenkrävshårtarbeteävenutanfördensamma.Viharvunnitviktiga erfarenheterundervinternlärdomarinförframtidensomvitarmedidetfortsatta arbetetförattbyggaenekonomisktstabilklubb.enavdessaärattvibehöverdigsom medlemvolontärochpublikmerännågonsin.dettakännerjagstorödmjukhetinför. MeddettavilljaghälsadigvälkommentillÅrsmötet2013/14ochserframemotendialog medsyfteattutvecklakarlskronahk. RolfLindberg Ordförande

3 Årsberättelse ) ) Styrelsens)sammansättning) Ordförande RolfLindberg VOrdförande ChristerRydberg Kassör MatsCarlbäck Sekreterare MarcusJohansson Ledamot JörgenBergman Ledamot TobiasLarsson Ledamot TorgnyMånsson Adjungerad MatsJohanssontom13december2013 UngdomsrådetUtseddaavstyrelsen Ordförande AndersNilsson Sekreterare PiaKronengen Ledamot LenaLiljeström Ledamot RichardJohansson Ledamot HåkanFreij Revisor) JohanAnderssonauktoriseradrevisor) HåkanLundin ) Revisorersättare) CatarinaOlvedal) JanWennerlund) Valberedning) KristerIssalordförande AnetteEkman MartinÅkesson)

4 Verksamhetsberättelse sporten Stefan Bengtzén DetsportsligaverksamhetsåretharjuvaritenfantastiskframgångdärAClagetgjort enormaframstegochverkligenlyckatsplacerakhkihockeynsfinrum.utöverdettahar klubbenäventagitenormautvecklingssteginombådebreddochsportsligframgång.vi harunderåretblivitdenstörstaungdomsföreningenisödrasverige!tävlingsmässigtär kanskeu16grabbarnasresultatdenstoraljusglimtengenomsinbedriftattgåhelavägen tillu16elitdärkhknufårchansenattmätasigmeddestoralagenpåungdomsnivå! Vårtdamlaghartagitytterligarestegisinutvecklingochviärnogocksåväldigtnäraett egetflicklaginomkortiklubben.jagvillgenerelltpåståattviinomkhkärenavde klubbarsomjustnuärpåstörstframmarschochdåmenarjagalltifrånskridskoskolan tillvårtaclag. Verksamhetsberättelse Ungdom Ungdomsrådet UngdomsverksamheteniKarlskronaHockeyklubbomfattarettstortantalbarnoch ungdomarfrånskridskoskolanupptillu16mångaledareochföräldrarsamtvåraunga föreningsdomare. UndersäsongenharKHKrepresenteratsavtolvseriespelandelagdärviär representeradeiallaåldersklasser.iu10u11u12u13ochu15ställdeföreningenupp medtvålag.dessutomkundevimedvårtu9ställauppmedtrelag.omkring350 barn/ungdomardeltogivårungdomsverksamhetundersäsongen2013c2014.underåret togu14ochu16dmcguld.u13komtvåaochu15ställdesinpgaförfådeltagandelag. U16:sDMCsegergavfortsattspeliSMCkvaletmotSkövdedärdetblevsegermed2C0i matcherochdärefterbesegradestyringemed2c0förattitredjeomgångenförloramot Frölundamed2C0imatcher.FörU16blevdetävenseriesegeriDivision1Småland.Båda U15ClagenvannsinaserierU15Div.1ochDiv.2SmålandsamtkvaladeuppsigtillU16 Elittillkommandesäsong.DettagenomattiförkvaletbesegraVitahästensamtVästervik ochsedaniu16elitkvaletbesegranässjöochskara.läggdärtillbraresultatförfleraav våraövrigalagsamtframgångaricupspelsåservitillbakapåenbrasäsong. TillåretskamratblandungdomslagensspelareutsågsAntonSjöstrandiTeam99ettpris somdelasutisamarbetemedblekingelänsförsäkringar.tillåretsu16cspelareutsågs AndréOlssoniTeam98ochtillåretsU15CspelaresomdelasutavBlackBugsutsågs AndréJarlforsiTeam99. Avslutningsviskanvikonstateraattdetserbrautinförnästasäsongdåföreningentar ytterligarestegmedungdomsverksamheten.distriktslagenförc98ochc99är välrepresenteradeavspelarefrånkarlskronahk.våraspelaredeltarochbidrartillden höganivånpåswehockeysolikacamper.vårtlångsiktigaarbetemedattskapagoda vanorochträningstraditionbörjargeresultat. Verksamhetsberättelse Damlaget Conny Olausson KHKDamochflickverksamhetbeståravdrygt60aktivadamochflickspelaredärca20st representeradedamlagetispeldiv1sydmed19spelomgångaroch2förberedande träningsmatcher.ca15flickortränarochspelarmedpojkarochresterandetränarren flickträning.flicklagetfc18födda96c02deltogidmcspelinomsmålandmed9matcher ochdeallrayngstafödda00c06deltogibreddcupilenhovdamed4matcher. DamsektionenharbedrivitProvpåhockeyförca70flickorinklusiveWorldGirlsHockey

5 Day.71träningstillfällenfördamlagetoch17förflicklagetsamtHockeyprofiloch Hockeygymnasiumi25veckor. FyraflickorrepresenteradeiStålbucklansomärmotsvarighettillTVCpucken. TreflickorEbbaStjernkvistSelmaLinderothochJennyAntonssonblevuttagnatill SwedenSelectInvitedvsinofficielltlandslagförsinåldersklassfödda00respektive01. Utvecklingfördamochflickverksamhetenärpositiv.Denblirbredareideyngreåldrarna ochdamlagetblirtydligtbättre.detärviktigtmedenyngrebredbasförattkunna utveckladamlagetsspetsochbyggaendamtruppmedca25kvalificeradespelare. Därmedblirdetalltviktigaremedenfungerandeflickgruppdärdetbehövsen utvecklingstrappadärmankanerbjudarenflickträningistegrandesvårighetsgrad.vi behöverutvecklametodenförattspelareskallgåhelavägenfrånhockeyskolenivåtill Damlaget. Resultatenfortsätteripositivriktningmåletsattesioktoberattblirtopptreochlaget slutadepå3eplatsochvardeendasomitvåavtretillfällenskakadeseriesuveränernahv 71.IFortsättningsserienblevdeten2aplaceringbakomNorrköping.Flicklagetblev3ai DMavfyralagochdepåvisadeentydligpositivutvecklingskurvaförvarjematchsom spelades. Klubbenochallaintressenterkansetillbakapåetttufftochutvecklandeårför verksamheten.bedömningarfrånandradistriktochföreningarmederfarenhetpekarän tydligarepåattkarlskronaharnågotintressantpågångfördamishockeysamtidigtsom fleraföreningaruteilandetnubörjasättafartpåhanteringochvärdeavdamverksamhet. Viärpårättvägmeddeyngreochvibehöverfortsättaattutvecklastrukturerför Damlaget. Verksamhetsberättelse Arenadrift Lars Lönnqvist KarlskronaHKharunderdesenastefyraårensköttdriftenavarenanenligtavtalmed kommunen.dettaavtalupphördevidårsskiftet2013.efterattennyupphandling genomförtsfickviförtroendetattfortsättameddettauppdragävendekommandefyra åren.viserdettasomettbrabetygpåvårtarbetemedvaktmästarnaispetsen.vilägger ävenfortsättningsvisfokuspåattfortsättautvecklaarbetetiarenansamtarbetavidare medattutbildapersonalen.vårtansvarsområdeharundersäsongenutökatsmedyttre skötselavarenaområdet. Undersäsongenharvihaftfyraevenemangsomgenomförtspåettutmärktsätttackvare stortengagemangavpersonalochvolontärer. Detharspelats180tävlingsmatcheriarenanundersäsongen.Dettaharinneburitatt spolningsschematvarittightmenävendettahargenomförtspåettfantastisktsätt. Arbetetundersäsongenmedvaktmästargängetharfungeratbra.Viarbetarkonstant varjedagattutvecklavårtarbetssättsåattvihållerenhögkvalitégentemotvår uppdragsgivarekarlskronakommunmenävenattverksamheteninomkarlskronahk kanbedrivaspåbästasätt.

6 Verksamhetsberättelse Marknad Rickard Karlsson) KarlskronaHKståralltidöppnaförnyapartnerskap.Vierbjuderettömsesidigtutbytedär viskaparaffärsmöjligheterochunderlättaraffärskontaktergenomattordnaattraktiva eventsomlockarmångaföretagavolikastorlekfrånettstortantalbranscher.våra partnersvittnaromattdehittatpotentiellaaffäreritelenorarena.grundernaförvår relationtillvårapartnersäraffärsmässiga.detärvårviljaochambitionattett engagemangikarlskronahkskaökamöjligheternaattgöraaffärer.vinätverkomfattar idag70företagharutvecklatstillsydöstrasverigesbästamötesplatsförföretag. Marknadsjobbetintensifieradesislutetavapril2013dådetblevklartattdetblevfortsatt spelihockeyallsvenskanförsäsongen13/14.dettamedfördeattförsäljningenförsköts någraveckordåviintevisstevilkenserietillhörighetviskulleha.utfalletstannadeefter säsongenpå109milkrfördelatpå307st.samarbetspartners.vilketvarenökningpå frånföregåendeårmedca500tkr. Vilanseradeenradnyaproduktersomvarcentreradetillytterligareexponeringsytorpå matchdräkten.stars&stripeslougenvarävendenennyproduktsomlanseradesunder decembermånad.dennamedfördeenkompletterandeintäktomca130000kr. KarlskronaHKvaldeattgöraeninsatsförcancerfondengenomattstöttainsamlingenför KarlskronatjejenochlandslagsfriidrottarenNadjaCasadeisominnebarettbidragtill Cancerfondenpå25000kr.VåraAClagsspelarebesökerregelbundetsjukhusochskolor runtomikommunenförattträffapojkarochflickoriolikaåldrarförattseuppskattaoch uppmuntraettaktivfritidochfrämjalustenavattblirframtidaishockeyspelare. Verksamhetsberättelse Cafeteria/WIP Marie Johansson FörsäljningenicafeteriaWIPsamtkioskerharvisatenvikandetendensunderhelaåret. Konferensverksamhetenharhaftensvagpositivutveckling.Islutetpå2013blev avvikelsermotbudgetsåstoraattdetblevnödvändigtmedpersonalnedskärningar.tre anställningaravslutadesibörjanpå2014.vidarebegärdeenanställdtjänstledigfrom mittenpåjanuari.medhjälpavtrestyckenvolontärerkanverksamhetendrivasvidare. Trotsstoravolontärsinsatservidförsäljningvidmatcherocheventharinteförsäljningen utvecklatssomönskat.underåretharanpassningavutbudochförsäljningskettutifrån efterfrågan.dettaarbetekommerattfortsättaunder2014/15ochsketillsammansmed kundgrupperochleverantörer. WIP:enharvidfleratillfällenhaftmusikunderhållningmmisambandmedmatcher. Aktiviterharocksåerbjuditsutifrångästersegnaönskemål.Konferensverksamheten visarenmindreökningmenhärfinnsenstorutvecklingspotential.

7 Slutord Säsongen13/14blevsportsligtdenbästasäsongennågonsinförKarlskronaHK. FramgångarpåseniorsidanbackadesuppmedförbättringarinomdamCjunioroch ungdomsverksamheten.densportsligaorganisationenharutvecklatsochsammantaget gördettaattviserframåtmotnästasäsongmedstortillförsikt. Vidsidanomisenharsäsongenvaritturbulentochvårtekonomiskaresultatettstort misslyckande.åretharocksåvaritläroriktifleraavseenden.detgenomförda underhandsackordetgörattvifortfarandeharettpositivtegetkapital omänmarginellt. Klubbenslikviditetbehöverförbättrasochhärliggerenstorutmaningförsäsongen 2014/15.Kostnadslägetharsettsöverochtillsammansmedenutveckladkontroll påbörjarvinuettflerårigtarbetemotenekonomiskstabilitet. Styrelsenvillriktaettstorttackanställdasamligaspelareledarevolontärersomarbetar aktivtinomkarlskronahk.vivillocksåtackaallamedlemmarsponsorerpublikoch leverantörersombidragittillattåretsresultatgerförutsättningarförfortsatt verksamhet.

8 Förslag till verksamhetsinriktning till Årsmötet !! Under2013/14harmycketkommitatthandlaomekonomi.Trotsdettaharettantal strategiskaarbetenutifrånvisionen(nedan)inletts: Arbetsgrupperharjobbamedattadresseraområdena o 3000medlemmar o Utvecklingsmiljö o SHL o Starkastevarumärke o Bästaevent o Bästaarena o Ekonomi IdessaområdenharSWOTCanalysergenomförtsförattklargöra styrkor/svagheter/hot/möjligheter.viamedlemsworkshops(khkinnovation) ochträffarivolontärsgrupperharsedanunderlagjobbatsfram.delaravdetta materialharsedanomsattsikortsiktigaaktivitetersomskettunderinnevarande säsongplanerförkommandesäsongochlångsiktigaaktivitetermotvision2020. Exempelpåpågåendeaktiviteterunderinnevarandesäsongär: o DigitaliseringavmedlemsregisterStars&StripesCloungeCityshopi centrumskridskoskolapåiseniperiodpausetc.dialogomgemensam marknadsföringmedkommungenomlysningavungdomsverksamhet. ArbetetfortsätterförattnåVision2020under2014/15kommerstrategiska aktiviteterochdelmål. Tidigarebeslutadvisionföreslåsliggafastsenedan.

9 Karlskrona!HK!har!gjort!en!fantastisk!resa.!Nu!vill!vi!forma!nya!djärva!mål!för!vår! verksamhet.!vi!är!alltid!på!väg!framåt!i!khk!stolta!över!vad!vi!gör!men!inte!nöjda.!hockeyn! är!både!en!del!av!en!växande!fritidssektor!men!även!en!växande!kraft!i!utvecklingen!av!ett! lokalt!och!dynamiskt!näringsliv.!vi!insåg!tidigt!värdet!av!en!tydlig!profil!för!att!ta!position! sticka!ut!och!synas!i!det!allmänna!bruset.!en!tydlig!profil!för!khk!skapar!möjligheter!och! gemenskap!för!alla!i!karlskrona.!men!profilen!blir!aldrig!trovärdig!om!inte!vi!kan!fylla!den! med!innehåll.!det!kan!vi!tillsammans!göra!i!khk!och!det!är!så!vi!ska!bygga!vår!framtid.!med! stor!ödmjukhet!och!stolthet!samt!med!respekt!och!inte!minst!ett!helhjärtat!engagemang! bygger!vi!både!trovärdigt!och!långsiktigt.!vi!slår!oss!aldrig!till!ro!på!vägen.!!! Vi!ska!bygga!vårt!KHK!på!vårt!sätt!genom!att!lära!av!andra!pröva!nytt!och!vara!rädda!om! varandra!i!klubben.!tillsammans!går!vi!nu!vidare!! Vår$vision $ Karlskrona)är)år)2020)södra)) $ $ ) Sveriges)hetaste)hockeystad$ $ $ $!! För!oss!innebär!det!att!vi!måste!nå!följande!huvudmål )År)2020)är)vi)3000)medlemmar)i)KHK!) )År)2020)är)KHK)en)av)Sveriges)bästa)idrottsföreningar)att)utvecklas)i)både) som)individ)och)spelare!) År)2020)spelar)vårt)representationslag)i)Elitserien!) )År)2020)är)KHK)ett)av)Sveriges)starkaste)idrottsvarumärken!) År)2020)har)KHK)Sveriges)bästa)matchevent!)) ) År)2020)finns)vi)i)Sveriges)bästa)hockeyarena!)

10 Budget och ekonomisk inriktning 2014/15 10 Intäkter)kkr) ) Utfall)13/14) ) Budget)14/15) Entreavgifter Lotteri/matchintäkter Reklamintäkter Kioskintäkter/WIP Medlemsavgifter Deltagaravgifter Kommunala/statligabidrag Bidragtillarbetskraft 1840* 0* Arenadriftmm Övrigaintäkter Ackord 1888 Totala)intäkter) ) 35)007) ) ))))))))))))))))))))))))29)960) ) ) ) Kostnader)kkr Materialkostnader C1049 C1150 Hyror C924 C980 Inköpkiosk/WIP C2058 C1700 Matchoeventkostn. C1194 C600 Övrigamatchomkostnader C2728 C1680 Bussresor C1549 C1450 Övriga/admin.kostnader C1418 C2235 Personalkostnader C25858* C19250* Totala)kostnader) ) T36)781) ) ) )T29)045) Avskrivning/Finansnetto C427 C400 Årets)resultat) ) )))T)2)202**) )) ) )))))))))515 ) *OBSattlönekostnaden13/14ärbruttokostnadedvsförereduceringavlönebidrag.För 14/15ärdetnettolöndvsefterreduceringavlönebidrag.

11 Inkomna motioner/förslag 11a

12 11a Svar på inlämnad motion angående redovisning av mötesprotokoll på hemsidan Styrelsens förslag del A Angåendemotionensförslagattgörastyrelseprotokollentillgängligapåklubbens hemsidasåärstyrelsensuppfattningattstyrelseprotokollenskallbehandlasmed sekretessochenbartvaratillförstyrelsenochklubbensrevisorer.styrelsenföreslår därmedavslagochattmotionendärmedskaansesbesvarad. Motivering: Detnormalaiideellaföreningarärattmedlemmarintefårläsastyrelseprotokollen.Detär blandannatdärfördetingårirevisorernasuppdragattförårsmötetsräkningläsadem ochreageraomdetfinnsproblemmeddem.anledningentilldennasekretessärattdet liggeristyrelseuppdragetsnaturattdärocksåskabehandlasfrågorsommåstehållas interntinomstyrelsenförattinteskadaföreningen.omstyrelsenlåtermedlemmarna läsadessaprotokollochföreningendåskadasdåärstyrelsenjuridisktansvarigfördenna skada.omprotokollenäroffentligafinnsriskattvissafrågorintekommerattbehandlas avstyrelsenellerivartfallinteprotokollföras.dettaskadarstyrelsearbetetochökar riskenförledamöternaeftersomdetbaraärprotokollsfördabeslutsomgäller.detkan ocksåfinnasenriskattoffentligaprotokollkanfeltolkasellerorsakaonödiga spekulationer.styrelsenharenvårdpliktochettuppdragattvärnaomföreningens intressenochanserdetdärmedvarasynnerligenokloktattgöraprotokollenoffentliga. Ärsyftetmedmotionenattgöraföreningenmeröppenkanresultatetavoffentliga protokolliställetledatillenmerslutenförening.enligtklubbensstadgar 13som fastställdespåsenasteårsmötetharmedlemrätttillinformationomföreningens angelägenheter.styrelsenföreslårattklubbenförattytterligareförbättra kommunikationentillmedlemmarnaiställetupprättarettinformationsbrevsomvänder sigenbarttillklubbensmedlemmar.informationenidettabrevsammanfattasdelsfrån styrelseprotokollenochdelsfrånklubbledningenssummeringavdenlöpande verksamheten.styrelsensammanfattariövrigtsinförvaltningienårlig verksamhetsberättelsesompresenterasförmedlemmarnapåårsmötet.klubbenlägger ävenlöpandeutinformationtillmedlemmarochpublikviareportagepåhemsidanoch viakhkctv.klubbenanordnarävensärskildamedlemsmötendärinformationrörande klubbensangelägenheterdelgesmedlemmar.närdetgällerprotokolletfrånårsmötet anserdockstyrelsenattdettaskallbehandlassåsomdeninkomnamotionenföreslår. Styrelsenkommerdärförattgöraprotokollfrånårsmötetper2013C06C12tillsammans medövrigaårsmöteshandlingartillgängligapåkanslietsenastenveckaföreårsmötet.när protokolletfrånårsmötetper2014c06c11ärjusteratkommerävendettaattläggasutpå klubbenshemsida. Styrelsens förslag del B Styrelsemöten/arbetsmötensomberörAClaget/representationslagenprotokollförsinte ochkanavdetskäletintegörastillgängliga.styrelsenföreslårdärmedavslagochatt motionendärmedskaansesbesvarad. Motivering) Styrelsenanserattherrlagetsochdamlagetstränaremåstekunnagenomföra arbetsmötenrörandesinarespektivelagutankravpåprotokollföringochutankravpåatt

13 detsomsagtsochbestämtspåmötenaskallgörastillgängligtpåklubbenshemsida. Styrelsenharhelleringasärskildastyrelsemöten/arbetsmötensomenbartberör representationslagenvaresigdetgällerherrlagetellerdamlaget.eventuelldiskussion angåendeherrlagellerdamlagskerisåfallpåordinariestyrelsemöteochdärförhänvisar styrelseniövrigttillsvaretunderdela.)

14 11b Motion slopande av förköpsavgift Förslag: Styrelsenkommerattbeaktamotionenvidkommandestrategiskaövervägandenvadavser försäljningskanalerprissättningmm.evförändringinförsäsongen2015/16.meddetta anserstyrelsenmotionensombesvarad.

15 11c Styrelsens förslag/motion pröva ev bolagisering Förslag:)) Årsmötetuttalarsittstödförinriktningenattutredaochomstyrelsenbedömerså lämpligtbildaettbolagförattdrivaverksamhetförklubbenvidsidanom kärnverksamheten.) Bakgrund: KarlskronaHKharpåprovstartatenCityShopundervåren2014.Föreningenäridaginte momspliktigochvidenpermanentdriftavverksamhetenvidshopenärdennaatt betraktasommomsredovisningsskyldig.iförstahandskaverksamhetsomenligt skattelagstiftningärmomspliktigdrivasibolagsform.styrelsenharföravsiktattutreda förutsättningarochkonsekvenseravattdrivadelaravverksamhetenibolagsform.sådan verksamhetkanvarashopfriskvårdcafeteria/försäljningvideventeller marknadsföring/försäljning.

16 11d Styrelsens förslag/motion undantag från stadgar under 14/15 Förslag: Underverksamhetsåret2014/15föreslåsordförandenfungerasomarbetande ordförande. Bakgrund: Av20 ValbarhetCföreningensstadgarframgårföljande: Valbartillstyrelsenochvalberedningenärröstberättigadmedlemiföreningen. Arbetstagareinomföreningenfårdockinteväljastillledamotistyrelsenvalberedningen ellerrevisoriföreningen. KarlskronaHK:sekonomibedömsvarasådanattenklubbchefejkananställaspåheltid. Ordförandenföreslåsblideltidsanställdiföreningenochförutomordföranderollenges ettoperativtansvarförövergripandeplaneringledningochstyrning.särskiltansvarför ekonomimarknadochevent. Lösningenskasessomtillfälligochskautvärderassenastinförsäsongen2015/16.

17 Valberedningens förslag 12 Förslag)styrelse) Ordförande RolfLindberg omval1år Kassör MatsCarlbäck omval2år Ledamot JörgenBergman omval2år Ledamot LenaLiljeström nyval1årfyllnadsval Ledamot ChristerRydberg omval2år Anm:Påårsmöte2013valdapåtvåår Ledamot TobiasLarsson Ledamot TorgnyMånsson Förslag)revisorer) Auktoriseradrevisor JohanAndersson omval1år Revisor HåkanLundin omval1år Revisorsuppleant CatarinaOlvedal omval1år Revisorsuppleant JanWennerlund omval1år Valberedningen)har)utgjorts)av) Ordförandevalberedningen KristerIssal Ledamot AnetteEkman Ledamot MartinÅkesson Förslag - valberedning 12 e Ordförande KristerIssal omval1år Ledamot AnetteEkman omval1år Ledamot MartinÅkesson omval1år

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna Välkomna till årsmöte Boende mot buller i norra Sollentuna 1 1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 3. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer