Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )"

Transkript

1 Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) 1. Fastställandeavröstlängd 2. Valavordförandeochsekreterareförmötet 3. Valavprotokolljusterareochrösträknare 4. Frågaommötetutlystspårättsätt 5. Fastställandeavföredragningslista 6. VerksamhetsCochförvaltningsberättelse a)styrelsensverksamhetsberättelse b)styrelsensförvaltningsberättelsefördetsenasteverksamhetsåret 7. Revisorernasberättelseöverstyrelsensförvaltningunderdetsenaste räkenskapsåret 8. Frågaomansvarsfrihetförstyrelsenfördentidrevisionenavser 9. Fastställandeavmedlemsavgifter 10. Fastställandeavverksamhetsinriktningbudgetför2014/15samtvision Behandlingavstyrelsensförslagochirätttidinkomnamotioner a)motionangoffentliggörandeavstyrelseprotokollmm b)motionangavgiftpåentrébiljett c)motion/förslaginriktningbolagisering d)motion/förslagomarbetandeordförande2014/ Valav a)föreningensordförandeförentidav1år b)föreningenskassörförentidav2år c)treledamöterförentidav2år d)2revisorerjämtesuppleanterförentidav1år.enavrevisorernaskavara godkändellerauktoriserad.styrelsensledamöterfårejdeltaidettaval. e)treledamötertillvalberedningenförentidav1årvaravenordförande. f)beslutomvalavombudtillsdfcmötenoandraombud g)övrigaeventuellaval 13. Övrigafrågor 14. Avslutning

2 Ordföranden har ordet Vikansummeraettårmedtvåsidor.Fantastiskasportsligaframgångarförhela föreningen.vårtrepresentationslagsattekarlskronapåhockeykartanochvannrespekt medsinfartfylldaoffensivahockey.uppmärksamheteniriksmediagörattingenlängre behövertvekapåvarkarlskronaharsinplatspåsverigekartan. Damlagetgjordestoraframstegochäretableratitoppenpådiv1.Juniorlagenvar framgångsrikaochinomsnarframtidkanvihoppaspåspelijcelit.fleraungdomslagvann sinaserierochdm.idelägreåldrarnaärdetflerännågonsinsomfickupplevaglädje umgåsochhatrevligtpåis.jagkännerenstorstolthetöverframgångarnasomvaritpå samtliganivåer.etterkännandeavspelareochinteminstallakompetentatränare/ledare somocksålyftsignågranivåer.dettainspireraratttanyatagivårutvecklingförattpå ettprofessionelltsättbedrivasåvälbredsomelitverksamhet.insiktenomvadsomkrävs förattnåelitnivånsomdamacpojkochjuniorharvuxitfram.inteminstefterdet framgångsrikakvalspelsomgettu16lagetenplatspåelitnivånunderkommandesäsong. SportsligtkanvisammanfattaåretsomdetmestframgångsrikaförKarlskronaHK. Ekonomisktharsäsongenvaritettstortmisslyckande.Intäkternaharvaritlägreän kostnadernaochundervinternsågdetväldigtmörktut.detekonomiskaresultatet räddadestillnödvändigdelgenomdetunderhandsackordvigenomfördeundervåren. Tillsammansmedinsamlingarsponsorstödochfordringsägarnasbidragharvinulyckats skapaförutsättningarförfortsattverksamhetochensäkradelitlicens. Precissompåisenkrävshårtarbeteävenutanfördensamma.Viharvunnitviktiga erfarenheterundervinternlärdomarinförframtidensomvitarmedidetfortsatta arbetetförattbyggaenekonomisktstabilklubb.enavdessaärattvibehöverdigsom medlemvolontärochpublikmerännågonsin.dettakännerjagstorödmjukhetinför. MeddettavilljaghälsadigvälkommentillÅrsmötet2013/14ochserframemotendialog medsyfteattutvecklakarlskronahk. RolfLindberg Ordförande

3 Årsberättelse ) ) Styrelsens)sammansättning) Ordförande RolfLindberg VOrdförande ChristerRydberg Kassör MatsCarlbäck Sekreterare MarcusJohansson Ledamot JörgenBergman Ledamot TobiasLarsson Ledamot TorgnyMånsson Adjungerad MatsJohanssontom13december2013 UngdomsrådetUtseddaavstyrelsen Ordförande AndersNilsson Sekreterare PiaKronengen Ledamot LenaLiljeström Ledamot RichardJohansson Ledamot HåkanFreij Revisor) JohanAnderssonauktoriseradrevisor) HåkanLundin ) Revisorersättare) CatarinaOlvedal) JanWennerlund) Valberedning) KristerIssalordförande AnetteEkman MartinÅkesson)

4 Verksamhetsberättelse sporten Stefan Bengtzén DetsportsligaverksamhetsåretharjuvaritenfantastiskframgångdärAClagetgjort enormaframstegochverkligenlyckatsplacerakhkihockeynsfinrum.utöverdettahar klubbenäventagitenormautvecklingssteginombådebreddochsportsligframgång.vi harunderåretblivitdenstörstaungdomsföreningenisödrasverige!tävlingsmässigtär kanskeu16grabbarnasresultatdenstoraljusglimtengenomsinbedriftattgåhelavägen tillu16elitdärkhknufårchansenattmätasigmeddestoralagenpåungdomsnivå! Vårtdamlaghartagitytterligarestegisinutvecklingochviärnogocksåväldigtnäraett egetflicklaginomkortiklubben.jagvillgenerelltpåståattviinomkhkärenavde klubbarsomjustnuärpåstörstframmarschochdåmenarjagalltifrånskridskoskolan tillvårtaclag. Verksamhetsberättelse Ungdom Ungdomsrådet UngdomsverksamheteniKarlskronaHockeyklubbomfattarettstortantalbarnoch ungdomarfrånskridskoskolanupptillu16mångaledareochföräldrarsamtvåraunga föreningsdomare. UndersäsongenharKHKrepresenteratsavtolvseriespelandelagdärviär representeradeiallaåldersklasser.iu10u11u12u13ochu15ställdeföreningenupp medtvålag.dessutomkundevimedvårtu9ställauppmedtrelag.omkring350 barn/ungdomardeltogivårungdomsverksamhetundersäsongen2013c2014.underåret togu14ochu16dmcguld.u13komtvåaochu15ställdesinpgaförfådeltagandelag. U16:sDMCsegergavfortsattspeliSMCkvaletmotSkövdedärdetblevsegermed2C0i matcherochdärefterbesegradestyringemed2c0förattitredjeomgångenförloramot Frölundamed2C0imatcher.FörU16blevdetävenseriesegeriDivision1Småland.Båda U15ClagenvannsinaserierU15Div.1ochDiv.2SmålandsamtkvaladeuppsigtillU16 Elittillkommandesäsong.DettagenomattiförkvaletbesegraVitahästensamtVästervik ochsedaniu16elitkvaletbesegranässjöochskara.läggdärtillbraresultatförfleraav våraövrigalagsamtframgångaricupspelsåservitillbakapåenbrasäsong. TillåretskamratblandungdomslagensspelareutsågsAntonSjöstrandiTeam99ettpris somdelasutisamarbetemedblekingelänsförsäkringar.tillåretsu16cspelareutsågs AndréOlssoniTeam98ochtillåretsU15CspelaresomdelasutavBlackBugsutsågs AndréJarlforsiTeam99. Avslutningsviskanvikonstateraattdetserbrautinförnästasäsongdåföreningentar ytterligarestegmedungdomsverksamheten.distriktslagenförc98ochc99är välrepresenteradeavspelarefrånkarlskronahk.våraspelaredeltarochbidrartillden höganivånpåswehockeysolikacamper.vårtlångsiktigaarbetemedattskapagoda vanorochträningstraditionbörjargeresultat. Verksamhetsberättelse Damlaget Conny Olausson KHKDamochflickverksamhetbeståravdrygt60aktivadamochflickspelaredärca20st representeradedamlagetispeldiv1sydmed19spelomgångaroch2förberedande träningsmatcher.ca15flickortränarochspelarmedpojkarochresterandetränarren flickträning.flicklagetfc18födda96c02deltogidmcspelinomsmålandmed9matcher ochdeallrayngstafödda00c06deltogibreddcupilenhovdamed4matcher. DamsektionenharbedrivitProvpåhockeyförca70flickorinklusiveWorldGirlsHockey

5 Day.71träningstillfällenfördamlagetoch17förflicklagetsamtHockeyprofiloch Hockeygymnasiumi25veckor. FyraflickorrepresenteradeiStålbucklansomärmotsvarighettillTVCpucken. TreflickorEbbaStjernkvistSelmaLinderothochJennyAntonssonblevuttagnatill SwedenSelectInvitedvsinofficielltlandslagförsinåldersklassfödda00respektive01. Utvecklingfördamochflickverksamhetenärpositiv.Denblirbredareideyngreåldrarna ochdamlagetblirtydligtbättre.detärviktigtmedenyngrebredbasförattkunna utveckladamlagetsspetsochbyggaendamtruppmedca25kvalificeradespelare. Därmedblirdetalltviktigaremedenfungerandeflickgruppdärdetbehövsen utvecklingstrappadärmankanerbjudarenflickträningistegrandesvårighetsgrad.vi behöverutvecklametodenförattspelareskallgåhelavägenfrånhockeyskolenivåtill Damlaget. Resultatenfortsätteripositivriktningmåletsattesioktoberattblirtopptreochlaget slutadepå3eplatsochvardeendasomitvåavtretillfällenskakadeseriesuveränernahv 71.IFortsättningsserienblevdeten2aplaceringbakomNorrköping.Flicklagetblev3ai DMavfyralagochdepåvisadeentydligpositivutvecklingskurvaförvarjematchsom spelades. Klubbenochallaintressenterkansetillbakapåetttufftochutvecklandeårför verksamheten.bedömningarfrånandradistriktochföreningarmederfarenhetpekarän tydligarepåattkarlskronaharnågotintressantpågångfördamishockeysamtidigtsom fleraföreningaruteilandetnubörjasättafartpåhanteringochvärdeavdamverksamhet. Viärpårättvägmeddeyngreochvibehöverfortsättaattutvecklastrukturerför Damlaget. Verksamhetsberättelse Arenadrift Lars Lönnqvist KarlskronaHKharunderdesenastefyraårensköttdriftenavarenanenligtavtalmed kommunen.dettaavtalupphördevidårsskiftet2013.efterattennyupphandling genomförtsfickviförtroendetattfortsättameddettauppdragävendekommandefyra åren.viserdettasomettbrabetygpåvårtarbetemedvaktmästarnaispetsen.vilägger ävenfortsättningsvisfokuspåattfortsättautvecklaarbetetiarenansamtarbetavidare medattutbildapersonalen.vårtansvarsområdeharundersäsongenutökatsmedyttre skötselavarenaområdet. Undersäsongenharvihaftfyraevenemangsomgenomförtspåettutmärktsätttackvare stortengagemangavpersonalochvolontärer. Detharspelats180tävlingsmatcheriarenanundersäsongen.Dettaharinneburitatt spolningsschematvarittightmenävendettahargenomförtspåettfantastisktsätt. Arbetetundersäsongenmedvaktmästargängetharfungeratbra.Viarbetarkonstant varjedagattutvecklavårtarbetssättsåattvihållerenhögkvalitégentemotvår uppdragsgivarekarlskronakommunmenävenattverksamheteninomkarlskronahk kanbedrivaspåbästasätt.

6 Verksamhetsberättelse Marknad Rickard Karlsson) KarlskronaHKståralltidöppnaförnyapartnerskap.Vierbjuderettömsesidigtutbytedär viskaparaffärsmöjligheterochunderlättaraffärskontaktergenomattordnaattraktiva eventsomlockarmångaföretagavolikastorlekfrånettstortantalbranscher.våra partnersvittnaromattdehittatpotentiellaaffäreritelenorarena.grundernaförvår relationtillvårapartnersäraffärsmässiga.detärvårviljaochambitionattett engagemangikarlskronahkskaökamöjligheternaattgöraaffärer.vinätverkomfattar idag70företagharutvecklatstillsydöstrasverigesbästamötesplatsförföretag. Marknadsjobbetintensifieradesislutetavapril2013dådetblevklartattdetblevfortsatt spelihockeyallsvenskanförsäsongen13/14.dettamedfördeattförsäljningenförsköts någraveckordåviintevisstevilkenserietillhörighetviskulleha.utfalletstannadeefter säsongenpå109milkrfördelatpå307st.samarbetspartners.vilketvarenökningpå frånföregåendeårmedca500tkr. Vilanseradeenradnyaproduktersomvarcentreradetillytterligareexponeringsytorpå matchdräkten.stars&stripeslougenvarävendenennyproduktsomlanseradesunder decembermånad.dennamedfördeenkompletterandeintäktomca130000kr. KarlskronaHKvaldeattgöraeninsatsförcancerfondengenomattstöttainsamlingenför KarlskronatjejenochlandslagsfriidrottarenNadjaCasadeisominnebarettbidragtill Cancerfondenpå25000kr.VåraAClagsspelarebesökerregelbundetsjukhusochskolor runtomikommunenförattträffapojkarochflickoriolikaåldrarförattseuppskattaoch uppmuntraettaktivfritidochfrämjalustenavattblirframtidaishockeyspelare. Verksamhetsberättelse Cafeteria/WIP Marie Johansson FörsäljningenicafeteriaWIPsamtkioskerharvisatenvikandetendensunderhelaåret. Konferensverksamhetenharhaftensvagpositivutveckling.Islutetpå2013blev avvikelsermotbudgetsåstoraattdetblevnödvändigtmedpersonalnedskärningar.tre anställningaravslutadesibörjanpå2014.vidarebegärdeenanställdtjänstledigfrom mittenpåjanuari.medhjälpavtrestyckenvolontärerkanverksamhetendrivasvidare. Trotsstoravolontärsinsatservidförsäljningvidmatcherocheventharinteförsäljningen utvecklatssomönskat.underåretharanpassningavutbudochförsäljningskettutifrån efterfrågan.dettaarbetekommerattfortsättaunder2014/15ochsketillsammansmed kundgrupperochleverantörer. WIP:enharvidfleratillfällenhaftmusikunderhållningmmisambandmedmatcher. Aktiviterharocksåerbjuditsutifrångästersegnaönskemål.Konferensverksamheten visarenmindreökningmenhärfinnsenstorutvecklingspotential.

7 Slutord Säsongen13/14blevsportsligtdenbästasäsongennågonsinförKarlskronaHK. FramgångarpåseniorsidanbackadesuppmedförbättringarinomdamCjunioroch ungdomsverksamheten.densportsligaorganisationenharutvecklatsochsammantaget gördettaattviserframåtmotnästasäsongmedstortillförsikt. Vidsidanomisenharsäsongenvaritturbulentochvårtekonomiskaresultatettstort misslyckande.åretharocksåvaritläroriktifleraavseenden.detgenomförda underhandsackordetgörattvifortfarandeharettpositivtegetkapital omänmarginellt. Klubbenslikviditetbehöverförbättrasochhärliggerenstorutmaningförsäsongen 2014/15.Kostnadslägetharsettsöverochtillsammansmedenutveckladkontroll påbörjarvinuettflerårigtarbetemotenekonomiskstabilitet. Styrelsenvillriktaettstorttackanställdasamligaspelareledarevolontärersomarbetar aktivtinomkarlskronahk.vivillocksåtackaallamedlemmarsponsorerpublikoch leverantörersombidragittillattåretsresultatgerförutsättningarförfortsatt verksamhet.

8 Förslag till verksamhetsinriktning till Årsmötet !! Under2013/14harmycketkommitatthandlaomekonomi.Trotsdettaharettantal strategiskaarbetenutifrånvisionen(nedan)inletts: Arbetsgrupperharjobbamedattadresseraområdena o 3000medlemmar o Utvecklingsmiljö o SHL o Starkastevarumärke o Bästaevent o Bästaarena o Ekonomi IdessaområdenharSWOTCanalysergenomförtsförattklargöra styrkor/svagheter/hot/möjligheter.viamedlemsworkshops(khkinnovation) ochträffarivolontärsgrupperharsedanunderlagjobbatsfram.delaravdetta materialharsedanomsattsikortsiktigaaktivitetersomskettunderinnevarande säsongplanerförkommandesäsongochlångsiktigaaktivitetermotvision2020. Exempelpåpågåendeaktiviteterunderinnevarandesäsongär: o DigitaliseringavmedlemsregisterStars&StripesCloungeCityshopi centrumskridskoskolapåiseniperiodpausetc.dialogomgemensam marknadsföringmedkommungenomlysningavungdomsverksamhet. ArbetetfortsätterförattnåVision2020under2014/15kommerstrategiska aktiviteterochdelmål. Tidigarebeslutadvisionföreslåsliggafastsenedan.

9 Karlskrona!HK!har!gjort!en!fantastisk!resa.!Nu!vill!vi!forma!nya!djärva!mål!för!vår! verksamhet.!vi!är!alltid!på!väg!framåt!i!khk!stolta!över!vad!vi!gör!men!inte!nöjda.!hockeyn! är!både!en!del!av!en!växande!fritidssektor!men!även!en!växande!kraft!i!utvecklingen!av!ett! lokalt!och!dynamiskt!näringsliv.!vi!insåg!tidigt!värdet!av!en!tydlig!profil!för!att!ta!position! sticka!ut!och!synas!i!det!allmänna!bruset.!en!tydlig!profil!för!khk!skapar!möjligheter!och! gemenskap!för!alla!i!karlskrona.!men!profilen!blir!aldrig!trovärdig!om!inte!vi!kan!fylla!den! med!innehåll.!det!kan!vi!tillsammans!göra!i!khk!och!det!är!så!vi!ska!bygga!vår!framtid.!med! stor!ödmjukhet!och!stolthet!samt!med!respekt!och!inte!minst!ett!helhjärtat!engagemang! bygger!vi!både!trovärdigt!och!långsiktigt.!vi!slår!oss!aldrig!till!ro!på!vägen.!!! Vi!ska!bygga!vårt!KHK!på!vårt!sätt!genom!att!lära!av!andra!pröva!nytt!och!vara!rädda!om! varandra!i!klubben.!tillsammans!går!vi!nu!vidare!! Vår$vision $ Karlskrona)är)år)2020)södra)) $ $ ) Sveriges)hetaste)hockeystad$ $ $ $!! För!oss!innebär!det!att!vi!måste!nå!följande!huvudmål )År)2020)är)vi)3000)medlemmar)i)KHK!) )År)2020)är)KHK)en)av)Sveriges)bästa)idrottsföreningar)att)utvecklas)i)både) som)individ)och)spelare!) År)2020)spelar)vårt)representationslag)i)Elitserien!) )År)2020)är)KHK)ett)av)Sveriges)starkaste)idrottsvarumärken!) År)2020)har)KHK)Sveriges)bästa)matchevent!)) ) År)2020)finns)vi)i)Sveriges)bästa)hockeyarena!)

10 Budget och ekonomisk inriktning 2014/15 10 Intäkter)kkr) ) Utfall)13/14) ) Budget)14/15) Entreavgifter Lotteri/matchintäkter Reklamintäkter Kioskintäkter/WIP Medlemsavgifter Deltagaravgifter Kommunala/statligabidrag Bidragtillarbetskraft 1840* 0* Arenadriftmm Övrigaintäkter Ackord 1888 Totala)intäkter) ) 35)007) ) ))))))))))))))))))))))))29)960) ) ) ) Kostnader)kkr Materialkostnader C1049 C1150 Hyror C924 C980 Inköpkiosk/WIP C2058 C1700 Matchoeventkostn. C1194 C600 Övrigamatchomkostnader C2728 C1680 Bussresor C1549 C1450 Övriga/admin.kostnader C1418 C2235 Personalkostnader C25858* C19250* Totala)kostnader) ) T36)781) ) ) )T29)045) Avskrivning/Finansnetto C427 C400 Årets)resultat) ) )))T)2)202**) )) ) )))))))))515 ) *OBSattlönekostnaden13/14ärbruttokostnadedvsförereduceringavlönebidrag.För 14/15ärdetnettolöndvsefterreduceringavlönebidrag.

11 Inkomna motioner/förslag 11a

12 11a Svar på inlämnad motion angående redovisning av mötesprotokoll på hemsidan Styrelsens förslag del A Angåendemotionensförslagattgörastyrelseprotokollentillgängligapåklubbens hemsidasåärstyrelsensuppfattningattstyrelseprotokollenskallbehandlasmed sekretessochenbartvaratillförstyrelsenochklubbensrevisorer.styrelsenföreslår därmedavslagochattmotionendärmedskaansesbesvarad. Motivering: Detnormalaiideellaföreningarärattmedlemmarintefårläsastyrelseprotokollen.Detär blandannatdärfördetingårirevisorernasuppdragattförårsmötetsräkningläsadem ochreageraomdetfinnsproblemmeddem.anledningentilldennasekretessärattdet liggeristyrelseuppdragetsnaturattdärocksåskabehandlasfrågorsommåstehållas interntinomstyrelsenförattinteskadaföreningen.omstyrelsenlåtermedlemmarna läsadessaprotokollochföreningendåskadasdåärstyrelsenjuridisktansvarigfördenna skada.omprotokollenäroffentligafinnsriskattvissafrågorintekommerattbehandlas avstyrelsenellerivartfallinteprotokollföras.dettaskadarstyrelsearbetetochökar riskenförledamöternaeftersomdetbaraärprotokollsfördabeslutsomgäller.detkan ocksåfinnasenriskattoffentligaprotokollkanfeltolkasellerorsakaonödiga spekulationer.styrelsenharenvårdpliktochettuppdragattvärnaomföreningens intressenochanserdetdärmedvarasynnerligenokloktattgöraprotokollenoffentliga. Ärsyftetmedmotionenattgöraföreningenmeröppenkanresultatetavoffentliga protokolliställetledatillenmerslutenförening.enligtklubbensstadgar 13som fastställdespåsenasteårsmötetharmedlemrätttillinformationomföreningens angelägenheter.styrelsenföreslårattklubbenförattytterligareförbättra kommunikationentillmedlemmarnaiställetupprättarettinformationsbrevsomvänder sigenbarttillklubbensmedlemmar.informationenidettabrevsammanfattasdelsfrån styrelseprotokollenochdelsfrånklubbledningenssummeringavdenlöpande verksamheten.styrelsensammanfattariövrigtsinförvaltningienårlig verksamhetsberättelsesompresenterasförmedlemmarnapåårsmötet.klubbenlägger ävenlöpandeutinformationtillmedlemmarochpublikviareportagepåhemsidanoch viakhkctv.klubbenanordnarävensärskildamedlemsmötendärinformationrörande klubbensangelägenheterdelgesmedlemmar.närdetgällerprotokolletfrånårsmötet anserdockstyrelsenattdettaskallbehandlassåsomdeninkomnamotionenföreslår. Styrelsenkommerdärförattgöraprotokollfrånårsmötetper2013C06C12tillsammans medövrigaårsmöteshandlingartillgängligapåkanslietsenastenveckaföreårsmötet.när protokolletfrånårsmötetper2014c06c11ärjusteratkommerävendettaattläggasutpå klubbenshemsida. Styrelsens förslag del B Styrelsemöten/arbetsmötensomberörAClaget/representationslagenprotokollförsinte ochkanavdetskäletintegörastillgängliga.styrelsenföreslårdärmedavslagochatt motionendärmedskaansesbesvarad. Motivering) Styrelsenanserattherrlagetsochdamlagetstränaremåstekunnagenomföra arbetsmötenrörandesinarespektivelagutankravpåprotokollföringochutankravpåatt

13 detsomsagtsochbestämtspåmötenaskallgörastillgängligtpåklubbenshemsida. Styrelsenharhelleringasärskildastyrelsemöten/arbetsmötensomenbartberör representationslagenvaresigdetgällerherrlagetellerdamlaget.eventuelldiskussion angåendeherrlagellerdamlagskerisåfallpåordinariestyrelsemöteochdärförhänvisar styrelseniövrigttillsvaretunderdela.)

14 11b Motion slopande av förköpsavgift Förslag: Styrelsenkommerattbeaktamotionenvidkommandestrategiskaövervägandenvadavser försäljningskanalerprissättningmm.evförändringinförsäsongen2015/16.meddetta anserstyrelsenmotionensombesvarad.

15 11c Styrelsens förslag/motion pröva ev bolagisering Förslag:)) Årsmötetuttalarsittstödförinriktningenattutredaochomstyrelsenbedömerså lämpligtbildaettbolagförattdrivaverksamhetförklubbenvidsidanom kärnverksamheten.) Bakgrund: KarlskronaHKharpåprovstartatenCityShopundervåren2014.Föreningenäridaginte momspliktigochvidenpermanentdriftavverksamhetenvidshopenärdennaatt betraktasommomsredovisningsskyldig.iförstahandskaverksamhetsomenligt skattelagstiftningärmomspliktigdrivasibolagsform.styrelsenharföravsiktattutreda förutsättningarochkonsekvenseravattdrivadelaravverksamhetenibolagsform.sådan verksamhetkanvarashopfriskvårdcafeteria/försäljningvideventeller marknadsföring/försäljning.

16 11d Styrelsens förslag/motion undantag från stadgar under 14/15 Förslag: Underverksamhetsåret2014/15föreslåsordförandenfungerasomarbetande ordförande. Bakgrund: Av20 ValbarhetCföreningensstadgarframgårföljande: Valbartillstyrelsenochvalberedningenärröstberättigadmedlemiföreningen. Arbetstagareinomföreningenfårdockinteväljastillledamotistyrelsenvalberedningen ellerrevisoriföreningen. KarlskronaHK:sekonomibedömsvarasådanattenklubbchefejkananställaspåheltid. Ordförandenföreslåsblideltidsanställdiföreningenochförutomordföranderollenges ettoperativtansvarförövergripandeplaneringledningochstyrning.särskiltansvarför ekonomimarknadochevent. Lösningenskasessomtillfälligochskautvärderassenastinförsäsongen2015/16.

17 Valberedningens förslag 12 Förslag)styrelse) Ordförande RolfLindberg omval1år Kassör MatsCarlbäck omval2år Ledamot JörgenBergman omval2år Ledamot LenaLiljeström nyval1årfyllnadsval Ledamot ChristerRydberg omval2år Anm:Påårsmöte2013valdapåtvåår Ledamot TobiasLarsson Ledamot TorgnyMånsson Förslag)revisorer) Auktoriseradrevisor JohanAndersson omval1år Revisor HåkanLundin omval1år Revisorsuppleant CatarinaOlvedal omval1år Revisorsuppleant JanWennerlund omval1år Valberedningen)har)utgjorts)av) Ordförandevalberedningen KristerIssal Ledamot AnetteEkman Ledamot MartinÅkesson Förslag - valberedning 12 e Ordförande KristerIssal omval1år Ledamot AnetteEkman omval1år Ledamot MartinÅkesson omval1år

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Program 19.00-20.00 Informationsprogram: More Than Golf - Intäktshantering och verksamhetsutveckling - Fredrik Kocon Nya Golfäventyret - Nybörjarutbildning 2.0 - Roar Hagen PAUS 20.15 Årets ledare, förtjänstmärken,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer