ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön.

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen 10 Upplysningar till enskilda poster 12 Övriga upplysningar 18 Årsrapport 2014 innehåller samma text och siffror som årsredovisningen. sida 2

3 Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK Allmänt om verksamheten Norrköping Vatten och Avfall AB producerar dricksvatten av hög kvalitet och ansvarar för miljöriktig hantering av dagvatten och spillvatten. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet. Bolaget ansvarar dessutom för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall. Med tydlig ambition om avfallsförädling, med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och miljö bidrar Norrköping Vatten och Avfall AB till livskvalitet och tillväxt i kommunen. Vatten och avlopp Norrköping Vatten och Avfall AB verkar inom områdena dricksvatten, vattenrening och dagvatten. Utöver detta levererar Norrköping Vatten och Avfall slam till i första hand åkermark som växtnäring och i andra hand till deponitäckning. Avfall Produkten Avfall omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Ingående tjänster utförs i samarbete med upphandlade entreprenörer. Insamlingen sker dels vid fastighet och dels vid våra fem (5) returpunkter (återvinningscentraler). Beroende på förändrad lagstiftning kan produkten på sikt komma att utökas med avseende på insamling av sådant avfall som idag omfattas av producentansvar. Affärsmässig sidoverksamhet Inom Norrköping Vatten och Avfall AB bedrivs förutom VA- och Avfallsverksamhet viss sidoordnad verksamhet. I denna ingår bredbandsverksamhet, försäljning av biogas, uthyrning av mastplatser och brandposter, reningstjänster, slamhantering och underhåll av Norrköping kommuns pumpstationer. Omsättningen var 2014 ca 15 mkr (14 mkr) och det beräknade resultatet drygt 4 mkr (4 mkr), vilket utnyttjas för att uppfylla ägarnas avkastningskrav på samma belopp. Bredband Produkten bredband omfattar utbyggnad och drift av stamfiber och spridningsnät till i första hand kommunens landsbyggdskunder. Stamnät finns idag till Finspång via Skärblacka/Vånga, samt kommungräns Linköping till kommungräns Nyköping. Ytterligare fiberutbyggnad planeras till Vikbolandet Intresset för bredbandsanslutningar är stort och utbyggnad av spridningsnät sker på många håll. Personal Bolaget har 91 personer tillsvidareanställda. Av dessa är 38 personer (42 %) kvinnor och 53 personer (58 %) män. Medelåldern är 44 år. Inom fem år har 11 personer uppnått 65 års ålder. Inom tio år har totalt 15 personer uppnått 65 års ålder. Ägardirektiv Enligt ägardirektivet skall Norrköping Vatten och Avfall AB på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt från ovanstående med beaktande av det årliga avkastningskrav på den sidoordnade verksamheten, som ägaren ställer. Mål Bolagets mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller försörjning av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten samt avfallshantering och i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar. Bolaget ska driva sin verksamhet på ett resurseffektivt sätt. Genom ett effektivt arbetssätt och professionell hantering av information ska bolaget vinna kundernas förtroende. sida 3

4 Nyckeltal Årsintäkt typhus A Årsintäkt typhus B Driftkostnader/såld kbm ,02 13,52 13,05 Driftkostnader/ansluten Nöjd kundindex ,0 - Antal läckor, dricksvatten Antal avloppsstopp Soliditet (%) Avkastning på justerat eget kapital (%) 19 negativ 20 negativ 22 Avkastning på totalt kapital (%) 3 negativ Utpumpat dricksvatten, miljoner kbm 13,1 13,5 13,2 13,4 13,6 Vattenförsäljning, miljoner kbm 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 Renat spillvatten, miljoner kbm 16,8 16,8 16,9 17,5 17,7 Antal VA-anläggningar Antal anläggningar bredband Antal anläggningar avfall Insamlad mängd matavfall (ton) Insamlad mängd brännbart avfall (ton) Investeringar Under året har bolaget haft utgifter för olika typer av investeringar uppgående till totalt 114,5 mkr (124,5 mkr) varav 19,6 mkr avser övertagna tillgångar i avfallsverksamheten. Förutom löpande utbyggnad och förbättringsåtgärder har bland annat investerats i ett nytt insamlingssystem för avfallsverksamheten under 2014 liksom fortsatt investering i bredbandsnätet. Inom VA-verksamheten har utveckling skett av området kring Idrottsparken och utbyggnad av flödesmätning VA-nätet påbörjats. Ägarförhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Norrköpings Rådhus AB, org. nr , som ägs av Norrköpings kommun. Samarbetsavtal har tecknats med Norrköpings kommun för ekonomi och finansfrågor, IT, upphandling, juridik, personal, arkiv och geografiska informationssystem. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den första april 2014 överförde Norrköping kommun avfallsverksamheten som tidigare låg under tekniska kontoret till Norrköping Vatten AB. Bolagets namn ändrades i samband med detta till Norrköping Vatten och Avfall AB. Framtida utveckling Norrköping Vatten och Avfall står inför stora utmaningar. Med ledningar och anläggningar som motsvarar ett nyanläggningsvärde på 4 miljarder kr och som är upp till 100 år gamla krävs tuffa underhålls- och investeringsplaner. Dagens samhälle ställer dessutom högre krav på kvalitet och miljö än vad som tidigare gjorts. På toppen av detta skall bolaget förbereda såväl befintliga som nya anläggningar för den påverkan som klimatförändringen, med häftiga skyfall och höga havs nivåer, har på vårt samhälle. Konkret innebär detta att Norrköping Vatten fortsätter satsa på aktivt uppströmsarbete för att reningsverks- sida 4

5 slammet skall bli så rent att det kan användas som växtnäring och återföras till åkermark. Bolaget minimerar risken för att dricksvattnet skall vara påverkat av virus och parasiter genom att investera i UV rening. Smarta nät där övervakning och kontroll sker av tryck, flöden, nivåer och kvalitet skapar möjlighet att förebygga fel och ge kunderna ökad leveranssäkerhet, är ett annat område som bolaget investerar i. För att bredbandssatsningen som Norrköping Vatten och Avfall AB gör på uppdrag av Norrköpings kommun skall bli framgångsrik krävs intensiva försäljningsaktiviteter mot kund och ett fortsatt intresse från kommunen att investera för att uppnå det nationella bredbandsmålet att år 2020 skall minst 90% av kommuninvånarna ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 100 Mbit/s. En framträdande händelse på avfallssidan är pilot projektet där villakunder fått sina soptunnor utbytta mot flerfackskärl. Syftet är att klättra raskt uppåt i avfallstrappan, med det tydliga målet att uppnå så mycket återbruk som möjligt av invånarnas avfall. Miljöpåverkan Bolagets verksamhet sker på ett resurseffektivt sätt. Norrköping Vatten och Avlopp AB ska aktivt bidra till en bättre miljö, ökad välfärd och främja en utveckling mot ett uthålligt samhälle. Detta görs genom att säkerställa att inte någon miljörelaterad olycka eller miljörelaterad ohälsa orsakas, att ett systematiskt arbetssätt utförs för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan och förebygga förorening samt genom att se till att alla medarbetare har kunskap och förutsättningar för att kunna arbeta med låg miljöpåverkan. Att klättra på avfallsstegen och gå från deponi via energiåtervinning och återvinning till nivå återbruk är en självklarhet för vårt arbete med avfallshantering. Satsningen på flerfackskärl är ett steg i denna riktning. Norrköping Vatten och Avfall AB satsar också på aktivt uppströmsarbete (upptäcka och minimera oönskade ämnen i ett tidigare skede) för att reningsverksslammet skall bli så rent att det kan användas som växtnäring och kan återföras till åkermark. För Norrköping Vatten och Avfall AB gäller att Slottshagens reningsverk är tillståndspliktigt. Övriga reningsverk är anmälningspliktiga verksamheter. Norrköping Vatten och Avfall AB har hållt samtliga gränsvärden som ställts på verksamheten under 2014, vilket rapporteras i årlig miljörapport till Länsstyrelsen. För att fullfölja kretsloppstanken och underlätta leveranserna av slam till jordbruksmark är slammet kvalitetscertifierat enligt REVAQ (återvunnen växtnäring - certifierat slam). Bolaget uppfyller kraven för Hållbar utveckling enligt Agenda 21- kontorets och Naturskyddsföreningens kriterier. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget har försäkringar för styrelse och VD samt bolagsförsäkring för egendom, ansvar och rättsskydd. Bolagets riskanalys visar att det finns tre fall där konsekvenserna av en olycka är större än 2 Mkr. Dessa är: risk för miljöåtal vid bräddning av avloppsvatten vid haverier eller överbelastning av verk, pumpstationer och reningsverk, källaröversvämningar i samband med skyfall och Borgs vattenverk utslaget av olycka eller sabotage. Nya risker som tillkommit under året i samband med bolagets nya produkter är störningar i fiberkommunikationen på grund av råttor och möss samt leveransproblem med avfallstjänsten i samband med snöfall. För att minimera riskerna finns handlingsplaner framtagna. Andra finansiella osäkerhetsfaktorer som är identifierade är räntehöjningar, lägre anslutningsintäkter och ersättningsanspråk i samband med omfattande översvämningar. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst: Till årsstämmans förfogande står: balanserad vinst överkurs nyemission övertagen balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. sida 5

6 Resultaträkning Belopp i SEK Not Nettoomsättning 1, Förändring av pågående nyanläggningar Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter från Norrköpings kommun Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader till Norrköpings kommun Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat sida 6

7 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Norrköpings kommun Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR sida 7

8 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 14 Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder 18 Skulder till Norrköpings kommun Periodiserade anslutningsavgifter Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Norrköpings kommun Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga sida 8

9 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av avfallsverksamheten 0 0 Ersättning för övertagen verksamhet avfall Reglering finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Koncernbidrag Nettoförändring checkräkningskredit Förändring av avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut 0 0 sida 9

10 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Anslutningsavgifter ska täcka avskrivningar på nyinvesteringar i anläggningstillgångar, räntekostnader och administration av nyanslutningar. Anslutningsavgifterna periodiseras över anläggningstillgångarnas genomsnittliga nyttjandeperiod som är 28 år för VAverksamheten. Anslutningsavgifter för bredbandsverksamheten intäktsförs när tjänsten är utförd. Pågående tjänsteuppdrag Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort, så kallad färdigställandemetoden. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I balansen aktiveras arbete för egen räkning vilket inkluderar direkt lön inklusive lönebikostnader samt omkostnader direkt hänförbara till det utförda arbetet. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och maskiner år 3-5 år Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde enligt BFNAR 2012:11. sida 10

11 Leasing Samtliga leasingavtal kostnadsförs löpande över leasingperioden. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen. Avsättningar Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. Ersättningar till anställda Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade tjänsterna. sida 11

12 Upplysningar till enskilda poster Not 1 Intäkternas fördelning VA-verksamheten Avfallsverksamheten Bredbandsverksamheten Sidoordnad verksamhet Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av total omsättningen avser kr eller 13% (f.å 11 %) försäljning till andra företag inom koncernen. Inköp från koncernföretag har uppgått till kr eller 0 % (f.å 0,1 %) av de totala inköpen. Enheter inom Norrköpings kommun betraktas i i detta sammanhang inte som koncernföretag. Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing Under året har företagets leasingavgifter inklusive lokalhyra har uppgått till Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år Senare än 5 år Not 4 Arvoden och ersättningar till revisorer Revisionsuppdrag, Ernst & Young AB Övriga tjänster, Ernst & Young AB Norrköpings kommuns lekmannarevisorer Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. sida 12

13 Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelsen och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 7 7 varav kvinnor 2 2 Antal övriga befattningshavare inkl. VD 6 7 varav kvinnor 3 4 Avtal om avgångsvederlag För verkställande direktören gäller vid uppsägning från bolagets sida rätt till avgångsvederlag motsvarande en årslön. sida 13

14 Not 6 Skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22,00% (22,00%) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Underskottsavdrag som nyttjas i år Skatt hänförlig till tidigare år Förändring Uppskjuten skatt Summa Not 7 Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående redovisat värde Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde sida 14

15 Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 11 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde Reglerade fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde I fordran ingår kapitalförsäkring om kr och uppskjuten skattefordran avseende densamma om kr. Kapitalförsäkringens värde uppgår till kr per Not 12 Pågående arbeten för annans räkning Balanserade utgifter sida 15

16 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupen särskild reningsavgift Upplupen kvartalsfakturering VA Övriga upplupna intäkter Not 14 Eget kapital Aktiekapital Övrigt bundet kapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Belopp vid jämförelseårets ingång enl fastställd balansräkning Justerade belopp vid jämförelseårets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Årets förlust Justerade belopp vid årets ingång Nyemission Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma Övertagen balanserad vinst Årets förlust Belopp vid årets utgång Av balanserade vinstmedel utgör kr avfallskollektivet och dessa är således inte tillgängliga för utdelning Not 15 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier: Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång Nyemission Antal/värde vid årets utgång sida 16

17 Not 16 Obeskattade reserver Obeskattade reserver kommer att nyttjas för att täcka de närmaste årens förluster. Effekten av upplösning av obskattade reserver kommer därmed att tillfalla VA- respektive avfallskollektivet. Not 17 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för ersättning skadeärenden hos kund Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser avser pensioner utöver Tryggandelagens regler vilka har säkerställts genom tecknande av kapitalförsäkring. Förmånsbestämd pensionsskuld ingår från Not 18 Långfristiga skulder Utnyttjad checkkredit hos Norrköpings kommun Periodiserade anslutningsavgifter Skuld för framtida underhåll pumpstationer På balansdagen uppgick den totala skulden avseende periodiserade anslutningsavgifter till kr ( kr). Kortfristig del om kr ( kr) redovisas som förutbetald anslutningsavgift. I beloppet periodiserade anslutningsavgifter ingår även övriga anslutningsavgifter avseende Mauritzberg med kr ( kr). Not 19 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Förutbetalda anslutningsavgifter Upplupna investeringar Upplupna kostnader tvist Upplupen kostnad avfallsverksamhet Övriga interimsskulder sida 17

18 Not 21 Skulder för vilka säkerheter ställts Pantförskriven kapitalförsäkring Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Övertagen verksamhet avfall netto Förlust vid omklassificering av materiella anläggningstillgångar Förlust vid utangering av materiella anläggningstillgångar Förändringar i avsättningar Förändring periodiseringsskulder Under året övertogs avfallsverksamheten från Norrköpings kommun. Övertagen skuld till avfallskollektivet uppgår till kr och värdet av övertagna tillgångar uppgår till kr. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Koncernförhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Norrköpings Rådhus AB, org. nr , som ägs av Norrköpings kommun. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning sida 18

19 Har du vatten på hjärnan? Handen på hjärtat, hur ofta tänker du över vattnet som kommer ur kranen och vart det tar vägen när du har spolat i en toalett? Varje dag i din kran ger vi dig världens viktigaste livsmedel för endast 3 öre litern! Du kommer väl också ihåg att man bara ska spola ner kiss,bajs och toapapper? Tänkte väl det. Miljön hälsar och tackar! sida 19

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer