Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt."

Transkript

1

2 Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Orvar Nyquist, verkst. dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter Lars Bergqvist* Per Hellström Örjan Nordvall Ingemar Skoglund* Stig Åhlander * Utsedda av de anställda Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. revisor Företagsledning O. Nyquist, verkst. dir.** E. Bengtsson, marknadsföring O. Brundin, forskning och utveckling O. Gumaelius, ekonomi och administration A. Nielsen, materialstyrning G. Skeppstedt, produktion H. Skoglund, personal G. Unger, specialprodukter ** fr o m Per-Olof Eriksson Dotterbolagschefer G. Aisbitt, FagerstaSeco Ltd R. Beaune, SASecoTools Benelux NV A. Bohlin, Seco Tools GmbH R. Kluge, Seco Hartmetall Ges.mbH E. Ponzio, Seco Tools ItaliaSpA G. Skeppstedt, Stjärnverktyg AB R. Tourangin, Seco Tools France SA H. Wahlqvist, E G Larssons Hårdmetall AB Omslagsbild: Trekant vändskär. Organisation SECO TOOLS KONCERNEN SECO TOOLS AB Moderbolag Fagersta Arboga 867 Sverige E G Larssons Hårdmetall AB Norrköping Stjärnverktyg AB Norberg Seco Tools France SA Bourges/Frankrike 183 Seco Tools Italia SpA Guanzate/Italien 201 Utlandet Seco Tools GmbH Erkrath/Tyskland Fagersta Seco Ltd Alcester/England Produktion Försäljning Seco Tools Benelux NV Braine-l Alleud/Belgien 18 Dotterbolag Seco Hartmetall Ges. mbh Baden bei Wien/Österrike 5 Anställda

3 Förvaltningsberättelse Allmänt Konjunkturen inom hårdmetallområdet försämrades under En återhämtning väntas först under mitten eller senare delen av Konjunkturnedgången har medfört en minskning i efterfrågan av hårdmetallprodukter på de flesta för Seco viktiga marknader. Secos verksamhet har emellertid utvecklats positivt under året. Under året rådde i stort sett stabila priser på de råvaror som användes i hårdmetalltillverkningen. Lönerörelsen för 1975 resulterade i en mycket kraftig stegring av personalkostnaderna, framför allt i Sverige. l huvudsak var det dock möjligt att under året genom förbättrade priser kompensera denna lönekostnadsstegring. Förändring i koncernens företagssammansättning Seco Tools AB förvärvade under året enligt tidigare träffat avtal 25 % av aktierna i Titan Fagersta Pty Ltd i Australien. Av de övriga aktierna innehas 50 % av Broken Hill Pty Co Ltd, Australien samt 25 % av Fagersta AB. Titan Fagersta, som sedan oktober 1972 varit ett joint-venture mellan Fagersta och Broken Hill, tillverkar och marknadsför hårdmetallprodukter i Australien. Den lokala tillverkningen av Seco hårdmetallprodukter och verktyg sker genom licens från Seco Tools AB. Vid sidan av denna lokala tillverkning marknadsför Titan Fagersta även svensktillverkade Secoprodukter. Rörelsen i Solna Verktygs AB avyttrades den 30 maj Försäljningen föranleddes av att Solna Verktygs verksamhet genom produktbyte med andra tillverkningsenheter inom Secogruppen huvudsakligen kommit att inrikta sig på annat än hårdmetallverktyg. Verksamheten kom sålunda att ligga vid sidan av det egentliga Secoprogrammet. Försäljningen innebär ur sysselsättningssynpunkt icke någon förändring för de anställda. Positiv-negativ planträs SECODEX-S

4 Försäljning och marknader Fakturering marknadsområden mkr % mkr % Sverige 68, ,4 25 EG-länder 120, ,6 55 Övriga Europa 34, ,7 12 USA och Kanada 2,9 1 2,4 1 Latinamerika 0,5 0 0,9 0 Afrika, Asien och Australien 9,9 4 14, , ,6 100 Fakturering produktgrupper mkr % mkr % Verktyg för skärande bearbetning 185, ,2 78 Konstruktionsdetaljer och slitdelar ,5 4 Sparskär av snabbstål 14,8 6 17,5 9 Pulver och karbider 18,0 8 4,8 2 Övriga produkter 6,9 3 14, , ,6 100 l Fagersta har verkstadslokalerna byggts till för att medge ökat utrymme för lager av råvaror och halvfabrikat. Ett flertal olika anläggningar och maskiner har under året tagits i drift i Fagersta. Bland de större kan nämnas en anläggning för ammoniakåtervinning vid volframtillverkningen, en ny spraytork samt en beläggningsugn för titankarbid. Inom verktygstillverkningen i Arboga har en betydande modernisering av maskinparken genomförts och numeriskt styrda verktygsmaskiner introducerats för såväl svarvning som fräsning av de mest frekventa standardprodukterna. Hos E G Larssons i Norrköping har verkstadslokalen utökats med en tillbyggnad på 530 m 2 för att medge installation av nya maskiner. l Italien har standardlinjen för vändskärstillverkning moderniserats med bl a en ny ugnsenhet och genom introduktion av robotar. l Frankrike har antalet numeriskt styrda maskiner ökats. En fastighet med befintlig fabriksbyggnad har förvärvats i Erkrath i Västtyskland för ombyggnad till specialverktygsverkstad. Koncernens externa fakturering uppgick till 236 mkr (f å 203), vilket är ca 16 % mer än under år Att Seco trots den minskade konsumtionen av hårdmetallverktyg ökat faktureringen jämfört med det goda året 1974 beror till stor del på att det även under 1975 varit möjligt att med förbättrade priser kompensera större delen av de kraftiga kostnadsökningarna. Dessutom har volymminskningen hos Seco kunnat hållas lägre än konsumtionsminskningen genom marknadsandelsökningar samt en utökning av produktsortimentet. Under året introducerades Secoprogrammet på den iranska marknaden. SKFs dotterbolag i detta land kommer att handha försäljningen. Beslut fattades vidare om att från och med den 1 januari 1976 starta ett dotterbolag i Danmark för att överta den Secoförsäljning som där bedrivits av Fagersta A/S. Produktion Såväl vid moderbolaget som dotterbolagen har produktionstakten varit hög under året. Inom ramen för Secos know-how avtal med den polska import- och exportorganisationen Metalexport har slutprotokoll tecknats för den del som omfattar de båda verktygsfabrikerna i Pabianice respektive Jelenia Gora. l vändskärsfabriken, Huta Baildon pågår nu de avslutande kapacitetstesterna. Slutprotokoll beräknas kunna signeras under första halvåret Know-how projektet har under året engagerat en stor del av moderbolagets tekniska personal. Investeringar Årets investeringar i byggnader, maskiner och inventarier uppgick för koncernen till 26,5 mkr (9,5), varav 17,4 mkr (7,9) i Sverige. Forskning och utveckling Som en följd av de senaste årens utvecklingsarbete har under 1975 marknadsintroduktion kunnat påbörjas av en rad intressanta nya produkter inom verktygsområdet. Bl a har en ändplanfräs introducerats med positiv axialoch negativ radialvinkel för effektiv spånavgång, hög avverkningshastighet och vibrationsfri gång. Härvid utnyttjas vändskär i kvalitet Seco S25M för såväl speciellt stora matningar som höga skärhastigheter och höga ytfinhetskrav. En stickstålshållare för utbytbara hårdmetallskär har introducerats under året. l skären användes även här kvalitet Seco S25M. Secodex-P-programmet har utökats med kopierskärhållare och innerskärhållare. l båda fallen utnyttjas de tidigare erfarenheterna att begagna fast pinne för fixering av vändskär med hål. 2

5 Till brytarskärsprogrammet adderas för närvarande en familj med s k negativapositiva skär. De förenar negativ grundform med en utformning av huvudegg och spånbrytare som ger en lätt skärande egg och ringa vibrationer. Under året har ett intensivt utvecklingsarbete pågått inom området beläggningsteknik med sikte på introduktion av en ny belagd hårdmetallkvalitet under Inom detta område har ett samarbete etablerats med ett forskningsinstitut i Schweiz. Inom slitdelsområdet har utvecklingsarbetet på kompoundvalsar av stålhårdmetall för varmvalsning av stål resulterat i en konstruktionslösning på vilken stora förväntningar ställes och som nu provas i driftsskala. Personal Antalet anställda inom koncernen respektive inom koncernen var Moderbolaget Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i Sverige Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i utlandet Timavlönade Månadsavlönade Koncernen Timavlönade Månadsavlönade Personalkostnaderna för koncernen uppgick under året till 90,5 mkr (74,7), vilket innebär en ökning med 21,1 % jämfört med Kompletterande uppgifter om personal återfinnes i bokslutskommentaren. Resultat Koncernens resultat för år 1975 uppgick efter avskrivningar enligt plan och finansiella poster till 42,6 mkr (32,2). Härav utgör ca 10 mkr (5) prisvinster på ingående lager. Avskrivningar enligt plan motsvarar ungefär det kalkylmässiga avskrivningsbehovet. Efter tillägg för nettot av extraordinära kostnader och intäkter, +0,4 mkr (-8,6) samt avsättning till obeskattade reserver 34,5 mkr (16,3) och till skatter 5,0 mkr (4,9) blev koncernens nettovinst 3,5 mkr (2,4). Avkastningen på det i koncernen totalt arbetande kapitalet förbättrades och uppgick till 22 % mot 19 % föregående år. l beräkningen av avkastningen ingår resultatet efter avskrivningar enligt plan och ränteintäkter men före räntekostnader, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter. Det arbetande kapitalet motsvarar de genomsnittliga totala tillgångarna enligt koncernens in- och utgående balansräkningar. Finansiering Som framgår av finansieringsanalysen ökade de likvida medlen under året med 20 mkr. Vid årets slut uppgick de likvida medlen inklusive outnyttjade kortfristiga krediter till 60 mkr. Soliditeten på bokslutsdagen var 35 % att jämföra med 33 % föregående år. l denna beräkning ställs summan av eget kapital och 50 % av obeskattade reserver i relation till den totala balansomslutningen. Under året tillfördes koncernen netto 3,8 mkr i form av långfristiga lån. Prognos för 1976 Konjunkturmässigt bedöms 1976 bli ett relativt svagt år under vilket den nuvarande nedgångsfasen når sin botten. En viss återhämtning förväntas ske under senare delen av året. Till följd av planerade och redan genomförda prishöjningar samt en viss volymökning förväntas faktureringen öka från 236 mkr till ca 250 mkr Investeringarna år 1976 kommer att vara av samma storleksordning som under 1975, d v s ca 30 mkr. Sysselsättningen beräknas komma att vara i huvudsak oförändrad. Förväntade kostnadsökningar för råmaterial och personal kommer ej att kunna kompenseras genom prishöjningar. Resultatet beräknas därför bli betydligt lägre än

6 Seco Tools Koncernen Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter (not 1) 236,5 203,6 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration 172,6 151,6 Bruttoöverskott av rörelsen 63,9 52,0 Avskrivningar enligt plan på anläggningar (not 2) 10,4 9,0 Avskrivning på mervärde i koncernbolag (not 3) 0,8 0,8 Rörelseresultat 52,7 42,2 Finansiella intäkter (not 4) 3,5 3,5 Finansiella kostnader (not 5) 13,6 13,5 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (not 6) 42,6 32,2 Extraordinära kostnader för lager 8,8 Extraordinära intäkter 0,8 1,5 Extraordinära kostnader 0,4 1,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 43,0 23,6 Avsättning till allmän varulagerreserv 26,0 10,5 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier 5,5 5,8 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatter 8,5 7,3 Skatter 5,0 4,9 Nettoresultat 3,5 2,4 4

7 Seco Tools Koncernen Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 159,3 131,5 Banktillgodohavanden och kassa 10,5 1,7 Kortfristiga placeringar (not 7) 8,8 7,7 Kundfordringar 45,6 48,7 Övriga fordringar 6,2 10,8 Varulager (not 8) 88,2 62,6 Anläggningstillgångar 103,2 86,9 Långfristiga fordringar 2,0 1,6 Aktier 2,1 0,0 Mervärde i koncernbolag (not 3) 6,3 6,7 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 9) 92,8 78,6 Summa tillgångar 218,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 61,9 61,8 Leverantörer 18,3 12,6 Lån från aktieägarna 0,1 7,6 Banklån (not 10) 12,2 14,9 Övriga skulder 31,3 26,7 Långfristiga skulder 83,0 77,1 Lån mot säkerhet 69,5 59,0 Lån utan säkerhet 7,7 6,2 Lån från aktieägarna 8,2 Pensionsskulder 5,8 3,7 Obeskattade reserver 51,6 17,1 Allmän varulagerreserv 36,5 10,5 Ackumulerade extraavskrivningar 12,1 6,6 Investeringsfond 3,0 Eget kapital 66,0 62,4 Aktiekapital 60,0 60,0 Bundna reserver 0,0 Balanserade vinstmedel 2,5 Nettoresultat för året 3,5 2,4 Summa skulder och eget kapital 262,5 218,4 Ställda panter 161,4 162,5 Ansvarsförbindelser 9,6 10,9 5

8 Kommentarer till koncernens bokslut Allmänt Till skillnad från föregående år har bokslutet upprättats enligt den s k förvärvsvärdemetoden, vilket bl a innebär att vinstmedel hos dotterbolagen inräknas i koncernens disponibla vinstmedel endast om de skapats efter förvärvstillfället. De utländska bolagens resultatoch balansräkningar har omräknats efter gällande valutakurser vid årsskiftet. Alla interna mellanhavanden och beräknade internvinster inom koncernen har eliminerats. Som framgår av not 3 till moderbolagets bokslut har beräkningen av avskrivningar enligt plan ändrats i viss utsträckning jämfört med För att jämförelsen mellan åren 1974 och 1975 skall bli helt rättvisande har föregående års resultat- och balansräkningar omarbetats enligt 1975 års principer. Koncernens resultat 1974 efter finansiella intäkter och kostnader redovisas efter denna omräkning till 32,2 mkr vilket understiger det officiella resultatet enligt årsredovisningen 1974 med 2,1 mkr. Resultaträkningen 1. Försäljningsintäkter Fördelningen av koncernens försäljningsintäkter per marknadsområde och huvudproduktgrupper framgår av förvaltningsberättelsen, sidan Avskrivningar enligt plan på anläggningar Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 1,7 1,4 Maskiner och inventarier 8,7 7,6 10,4 9,0 Hur avskrivningar enligt plan beräknas inom moderbolaget framgår av not 3 på sidan 10. l de utländska dotterbolagen överensstämmer dessa avskrivningar med de skattemässigt högsta tillåtna. Avskrivningar enligt plan motsvarar ungefär det kalkylmässiga avskrivningsbehovet. 3. Avskrivning på mervärde i koncernbolag Mervärde i koncernbolag utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvade bolag och det beräknade substansvärdet i dessa företag vid förvärvstillfället. Detta värde avskrives med 10 % per år. 4. Finansiella intäkter, mkr Intäktsräntor 1,5 1.8 Kursvinster 2,0 1,7 3,5 3,5 5. Finansiella kostnader, mkr Kostnadsräntor 10,2 10,7 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,4 Kursförluster 1,2 1,3 Kursförlust på långfristigt lån 1,1 Övriga kostnader 1,1 1,1 13,6 13,5 6. Resultat efter finansiella intäkteroch kostnader Prisvinster på ingående lager har bedömts uppgå till 10 mkr 1975 att jämföra med 5 mkr Om även hänsyn tas till den ovannämnda omräkningen av föregående års resultat ser en jämförelse mellan åren 1974 och 1975 ut på följande sätt (mkr): Resultat efter finansiella poster Prisvinster på ingående lager 10 5 Resultatföre prisvinster Balansräkningen 7. Kortfristiga placeringar Det redovisade beloppet, 8,8 mkr, avser i sin helhet kortfristig utlåning av D-mark. 8. Varulager Varulagrets värde, efter eliminering av internvinster, överstiger icke vare sig anskaffnings- eller återanskaffningsvärdet. 9. Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 26,5 mkr, varav 17,4 mkr i Sverige och 9,1 mkr i utlandet. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Anskaffn.- Ackum. Nettov. Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 2,1 2,1 Fabriks- och kontorsbyggnader 42,1 6,0 36,1 57,7 Maskiner och inventarier 75,4 26,0 49,4 12,1 141,8 Pågående nyanläggningar 5,2 5,2 124,8 32,0 92,8 12,1 199,5 10. Banklån På bokslutsdagen förfogade koncernen över sammanlagt 41,3 mkr i form av outnyttjade kortfristiga krediter. 6

9 Finansieringsanalys för koncernen (Belopp i mkr) 1975 TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel 50,8 Nettoresultat för året 3,5 Avskrivningar på anläggningar 10,4 Avskrivningar på mervärde i koncernbolag 0,8 Bokslutsdispositioner 34,5 Sålda anläggningars restvärde 1,3 Övrigt (kursförändringar m m) 0,3 Externt tillförda medel 5,9 Ökning av långfristiga skulder 3,8 Ökning av pensionsskulder 2,1 Summa tillförda medel 56,7 ANVÄNDA MEDEL Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier 26,5 Investeringar i aktier 2,1 Ökning av långfristiga fordringar 0,4 Summa använda medel 29,0 Förändring av rörelsekapitalet +27,7 Specifikation till förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar 7,7 Förändring av varulager +25,6 Förändring av kortfristiga skulder exklusive kortfristiga låneskulder 10,3 Förändring av likvida medel inklusive kortfristiga låneskulder +20,1 Förändring av rörelsekapitalet +27,7 7

10 Seco Tools AB Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 162,3 136,9 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration (not 1 och 2) 116,0 102,0 Bruttoöverskott av rörelsen 46,3 34,9 Avskrivningar enligt plan (not 3) 7,4 6,2 Rörelseresultat 38,9 28,7 Finansiella intäkter (not 4) 7,2 1,0 Finansiella kostnader (not 5) 7,8 7,6 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 38,3 22,1 Extraordinära kostnader för lager 8,8 Extraordinära intäkter 0,1 1,5 Extraordinära kostnader (not 6) 0,7 0,8 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 37,7 14,0 Mottagna koncernbidrag 1,3 1,7 Avsättning till allmän varulagerreserv 25,3 10,4 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier (not 7) 5,2 5,7 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatter 5,5 0,4 Skatter 0,3 0,2 Nettoresultat 5,2 0,6 8

11 Seco Tools AB Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 114,6 88,9 Banktillgodohavanden och kassa 6,8 0,5 Fordringar, dotterbolag (not 8) 18,1 20,4 Kundfordringar 21,2 22,8 Övriga fordringar (not 9) 4,1 7,3 Varulager (not 10) 64,4 37,9 Anläggningstillgångar 105,3 95,5 Långfristiga fordringar 0,7 0,5 Fordringar, dotterbolag 1,7 1,7 Aktier och andelar (not 1) 35,4 33,3 Fastigheter, maskiner och Inventarier (not 12) 67,5 60,0 Summa tillgångar 219,9 184,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 35,0 42,6 Leverantörer 11,5 6,5 Dotterbolag 0,9 Lån från aktieägarna 0,1 7,0 Banklån (not 13) 0,9 7,5 Övriga skulder (not 14) 21,6 21,6 Långfristiga skulder 70,7 66,3 Lån mot säkerhet 68,0 56,8 Lån utan säkerhet 0,2 Lån från aktieägarna 8,3 Dotterbolag 0,1 Pensionsskulder (not 15) 2,4 1,2 Obeskattade reserver 49,6 16,1 Allmän varulagerreserv (not 10) 35,7 10,4 Ackumulerade extraavskrivningar 10,9 5,7 Investeringsfond 3,0 Eget kapital 64,6 59,4 Aktiekapital (not 16) 60,0 60,0 Balanserad förlust 0,6 Nettoresultat för året 5,2 0,6 Summa skulder och eget kapital 219,9 184,4 Ställda panter (not 17) 157,2 157,2 Ansvarsförbindelser (not 18) 27,6 27,0 Under hänvisning till revisionsberättelsen intygas att förestående resultaträkning och balansräkning överensstämmer med räkenskaperna. Fagersta den 12 mars 1976 RUNE NYLANDER Auktoriserad revisor JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor 9

12 Kommentarer till Seco Tools ABs bokslut Allmänt För att jämförelsen mellan åren 1974 och 1975 skall bli rättvisande har moderbolagets resultat- och balansräkningar för föregående år omarbetats till att motsvara de förutsättningar som var gällande Därvid har beaktats att beräkningen av avskrivningar enligt plan ändrats i viss utsträckning jämfört med 1974, se not 3 nedan, samt att E G Larssons Hårdmetall AB fr o m driver rörelsen i egen regi och ej i kommission för moderbolagets räkning, vilket var fallet under Allmänna förvaltningskostnader l kostnaderna för administration ingår allmänna förvaltningskostnader med 1,8 mkr (1,3). 2. Antal anställda och personalkostnader Under året ökade antalet anställda vid moderbolaget med 35 personer enligt nedanstående fördelning: 3. Avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 0,9 0,9 Maskiner och inventarier 6,5 5,3 7,4 6,2 Grunderna för beräkning av avskrivningar enligt plan har reviderats. Avskrivningarna 1974 har med anledning härav uppräknats med 1,2 mkr i denna årsredogörelse. Bokvärdet för maskiner har under året minskats med detta belopp genom överföring från ackumulerade extra avskrivningar. För nyanskaffningar i övrigt har följande avskrivningssatser tillämpats Fabriksbyggnader 4% Kontorsbyggnader 2% Maskiner och inventarier 10% Avskrivningarna enligt plan motsvarar ungefär det kalkylmässiga avskrivningsbehovet beräknat på anläggningarnas återanskaffningsvärde och avskrivningssatser som allmänt tillämpas inom verkstadsindustrin Förändring under året Timavlönade Månadsavlönade Medelantalet anställda var Timavlönade Månadsavlönade I löner och andra ersättningar utbetalades till (mkr): Styrelse och företagsledning 0,6 0,5 Timavlönade 23,6 18,6 Månadsavlönade 15,4 13,2 39,6 32,3 Kostnaderna för obligatoriska lönebikostnader, fastställda genom lagstiftning eller kollektivavtal, uppgick till 15,4 mkr (11,0). 4. Finansiella intäkter, mkr Aktieutdelning från dotterbolag 5,1 Räntor från dotterbolag 0,3 0,0 Räntor från utomstående 0,9 0,3 Kursvinster 0,9 0,7 7,2 1,0 5. Finansiella kostnader, mkr Räntor till utomstående 7,0 7,0 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,4 Kursförluster 0,8 0,2 7,8 7,6 6. Extraordinära kostnader l samband med avvecklingen av AB Onog s (f d Solna Verktygs AB) rörelse har det bokförda värdet på dessa aktier nedskrivits med 0,6 mkr. 7. Extra avskrivningar Denna post utgör skillnaden mellan taxeringsmässigt gjorda avskrivningar och avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier. Se även not Fordringar, dotterbolag Av det totala beloppet, 18,1 mkr, utgjorde 14,3 mkr fordringar avseende varuleveranser. 9. Övkriga fordringar Lånefordran, ställd pant eller ansvarsförbindelse, som enligt aktiebolagslagen skall anges i förvaltningsberättelsen finns ej. 10. Varulager Värderingen av varulagret har skett till det lägsta av verkligt värde, återanskaffnings- eller anskaffningsvärde varefter erforderlig nedskrivning för inkurans har gjorts. Varulagerreserven uppgick på bokslutsdagen till 55,4 % av värdet enligt balansräkningen. 10

13 Av årets varulagerökning, 26 mkr, avser 10 mkr prisstegringar i ingående lager. Den resterande delen, som motsvarar volymökningen, är delvis ett resultat av planerade åtgärder i konjunkturutjämnande syfte. Avsikten är att bolaget därigenom skall förfoga över ett tillräckligt stort lager för att effekten av nästa konjunkturuppgång skall kunna tillvaratas (mkr): Varulager enligt balansräkningen 64,4 37,9 Allmän varulagerreserv 35,7 10,4 Varulager, netto 28,7 27,5 11. Aktier och andelar Under året förvärvades 25 % av aktierna i det australiensiska bolaget Titan Fagersta Pty Ltd. Genom nyemission höjdes aktiekapitalet hos dotterbolaget SA Seco Tools Benelux NV i Belgien med BF Med anledning av att rörelsen i AB Onog avyttrades under året nedskrevs det bokförda värdet av aktierna i detta bolag med kr i bokslutet. 12. Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 15,3 mkr (7,0). Förutom avskrivningar enligt plan 7,4 mkr, (6,2), gjordes extra avskrivningar med 5,2 mkr (5,7) under året. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Anskaffn. Ackum. Nettov. Ackum. Brandf. värde avskr. enl BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 1,3 1,3 Fabriks- och kontorsbyggnader 25,6 1,8 23,8 33,2 Maskiner och inventarier 50,1 11,8 38,3 10,9 112,2 Pågående nyanläggningar 4,1 4,1 81,1 13,6 67,5 10,9 145,4 Taxeringsvärdet för mark, byggnader och byggnadstillbehör uppgick till 31,2 mkr. 13. Banklån Av beviljad checkräkningskredit var 24,1 mkr outnyttjade vid årets slut. 14. Övriga skulder, mkr Antal Procen- Nom. Bokfört aktier tuellt värde värde innehav tal tkr Dotterbolag E G Larssons Hårdmetall AB, Norrköping Skr AB Onog, Fagersta (f d Solna Verktygs AB) Skr Stjärnverktyg AB, Norberg Skr SA Seco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud BF Fagersta Seco Ltd, Alcester Seco Tools France SA, Bourges FF Seco Tools Italia SpA, Guanzate Lit 1.500, Seco Tools GmbH, Erkrath 100 DM Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien 70 Ö S Utomstående Titan Fagersta Pty Ltd, Mayfield A$ Avsättning för internvinst i dotterbolagens lager 5,0 5,2 Löneskulder inkl. källskatter 8,6 6,5 Övriga skulder 8,0 9,9 21,6 21,6 15. Pensionsskulder Pensionsskulderna motsvarar nuvärdet av lämnade pensionsförpliktelser enligt försäkringsteknisk beräkning (mkr): PRI-pensioner 2,2 0,9 Övriga pensioner 0,2 0,3 2,4 1,2 Årets avsättning liksom utbetalade pensioner belastade i sin helhet rörelseresultatet. 11

14 Förslag till vinstdisposition 16. Aktiekapital Innehavet fördelas på (mkr): Sandvik AB 39,0 Fagersta AB 21,0 17. Ställda panter, mkr Fastighetsinteckningar samt revers med inteckningsmedgivande 82,2 82,2 Företagsinteckningar samt revers med inteckningsmedgivande 75,0 75,0 157,2 157,2 18. Ansvarsförbindelser, mkr Garantiförbindelser för dotterbolag 23,9 22,7 Övriga borgens- och garantiförbindelser 3,7 4,3 27,6 27,0 Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla vinstmedel till tkr varav tkr utgör årets redovisade vinst. Härav åtgår för föreslagna avsättningar till bundna fonder 835 tkr. Till bolagsstämmans i moderbolaget Seco Tools AB förfogande står: balanserad förlust från föregående år 596 tkr 1975 års vinst tkr tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår för moderbolaget följande disposition: till reservfonden avsattes 835 tkr till aktieägarna utdelas 6 kr per aktie tkr i ny räkning överföres 131 tkr tkr Fagersta i mars 1976 SVEN EDSTRÖM Styrelseordförande CARL-ERIC BJÖRKEGREN PER-OWE ERIKSSON LARS IVAR HISING TOM LINDHOLM A ERIK NYGREN HANS ORVEHED OLLE RISHOLM NILS SVENSSON ORVAR NYQUIST PER-OLOF ERIKSSON Verkställande direktör Verkställande direktör till och med 29 februari 1976 från och med 1 mars 1976 Titan Fagersta Pty Ltd, Mayfield, Australien. 12

15 Revisionsberättelse Undertecknade revisorer i Seco Tools AB får härmed avgiva följande berättelse över vår granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper för år För fullgörande av vårt uppdrag har vi genomgått bolagsstämmo- och styrelseprotokoll, granskat bolagets räkenskaper och årsredovisning med bilagor jämte koncernredovisning samt vidtagit de granskningsåtgärder i övrigt, som vt ansett erforderliga. Bolagets räkenskaper för det gångna året har detaljgranskats av Sandvikkoncernens Revistonsavdelning. Skriftliga rapporter härom har avlämnats till oss. Aktiebolagslagens föreskrifter angående redovisning av aktieinnehav och koncernförhållanden liksom föreskrifterna angående lån, ställda panter och ansvarsförbindelser avseende sådana personer, för vilka inskränkning i rätten till lån föreligger, har iakttagits. Den av oss företagna revisionen har icke givit anledning till anmärkning med avseende på de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition Till aktieägarna utdelas Till reservfonden avsattes l ny räkning överföres tkr 835 tkr 131 tkr tkr Detta förslag beaktar gällande lagbestämmelser om fondavsättning och står icke i strid mot god affärssed med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer den i årsredovisningen intagna av oss påtecknade balansräkningen per disponerar vinsten enligt balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Fagersta den 12 mars 1976 RUNE NYLANDER Auktoriserad revisor JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor 13

16 Förbättrad kundservice genom avancerad datateknik Seco Tools har ett avancerat datastyrt system för ordermottagning, lagerstyrning, produktion och leveranser. Systemet övervakar inte bara den svenska marknaden; det ser också till att lagren hos dotterbolagen runtom i Europa håller hög servicegrad gentemot sina kunder. Ett exempel på hur systemet fungerar: En kund ringer in sin beställning direkt till orderavdelningen. Med hjälp av sin dataterminal ger ordermottagaren omedelbara besked om leveranstider, priser och leveranssätt. Via terminalen matas beställningen in i datorn, som omgående verkställer ordern. När beställningen matats in, tar datorn över. Den skriver ut en expeditionsorder till lagret, en orderbekräftelse till kunden och den ger underlag för kapacitetsplanering, baserat på inkomna beställningar, och den lagrar den samlade informationen i sitt minne för framtida behov. 14

17 Materialstyrningen beräknar och planerar produktion och lager på basis av datorns underlag i form av lagersaldon och trender. Via datorn kan sedan hela produktionen styras både tids- och kvantitetsmässigt. Materialstyrningen ansvarar också för dotterbolagens lager. Påfyllnaden till dessa bestäms utifrån de försäljningssiffror och behov som kontinuerligt rapporteras in. Tack vare datorns och materialstyrningens analyser kan tillverkningen planeras effektivt. Den noggranna kartläggningen av produktionen gör att man utjämnar toppar och svackor, så att man hela tiden kan hålla jämna steg med försäljningen. Datorn registrerar lagersaldot efter varje ut- och inleverans; ordermottagarna har alltid aktuella siffror att arbeta med när de lägger in sina order i systemet. Några överbokningar kan det alltså aldrig bli tal om, eftersom man hela tiden har full kontroll över varje skär, hållare och reservdel. Godset skickas antingen med tåg, bil eller flyg; det beror på vilket transportsätt som är lämpligast för den aktuella leveransen. Och det går snabbt; om ordern består av artiklar ur standardsortimentet, har exempelvis en svensk kund varorna i sitt förråd oftast inom ett dygn efter beställningen. 15

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer