Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt."

Transkript

1

2 Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Orvar Nyquist, verkst. dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter Lars Bergqvist* Per Hellström Örjan Nordvall Ingemar Skoglund* Stig Åhlander * Utsedda av de anställda Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. revisor Företagsledning O. Nyquist, verkst. dir.** E. Bengtsson, marknadsföring O. Brundin, forskning och utveckling O. Gumaelius, ekonomi och administration A. Nielsen, materialstyrning G. Skeppstedt, produktion H. Skoglund, personal G. Unger, specialprodukter ** fr o m Per-Olof Eriksson Dotterbolagschefer G. Aisbitt, FagerstaSeco Ltd R. Beaune, SASecoTools Benelux NV A. Bohlin, Seco Tools GmbH R. Kluge, Seco Hartmetall Ges.mbH E. Ponzio, Seco Tools ItaliaSpA G. Skeppstedt, Stjärnverktyg AB R. Tourangin, Seco Tools France SA H. Wahlqvist, E G Larssons Hårdmetall AB Omslagsbild: Trekant vändskär. Organisation SECO TOOLS KONCERNEN SECO TOOLS AB Moderbolag Fagersta Arboga 867 Sverige E G Larssons Hårdmetall AB Norrköping Stjärnverktyg AB Norberg Seco Tools France SA Bourges/Frankrike 183 Seco Tools Italia SpA Guanzate/Italien 201 Utlandet Seco Tools GmbH Erkrath/Tyskland Fagersta Seco Ltd Alcester/England Produktion Försäljning Seco Tools Benelux NV Braine-l Alleud/Belgien 18 Dotterbolag Seco Hartmetall Ges. mbh Baden bei Wien/Österrike 5 Anställda

3 Förvaltningsberättelse Allmänt Konjunkturen inom hårdmetallområdet försämrades under En återhämtning väntas först under mitten eller senare delen av Konjunkturnedgången har medfört en minskning i efterfrågan av hårdmetallprodukter på de flesta för Seco viktiga marknader. Secos verksamhet har emellertid utvecklats positivt under året. Under året rådde i stort sett stabila priser på de råvaror som användes i hårdmetalltillverkningen. Lönerörelsen för 1975 resulterade i en mycket kraftig stegring av personalkostnaderna, framför allt i Sverige. l huvudsak var det dock möjligt att under året genom förbättrade priser kompensera denna lönekostnadsstegring. Förändring i koncernens företagssammansättning Seco Tools AB förvärvade under året enligt tidigare träffat avtal 25 % av aktierna i Titan Fagersta Pty Ltd i Australien. Av de övriga aktierna innehas 50 % av Broken Hill Pty Co Ltd, Australien samt 25 % av Fagersta AB. Titan Fagersta, som sedan oktober 1972 varit ett joint-venture mellan Fagersta och Broken Hill, tillverkar och marknadsför hårdmetallprodukter i Australien. Den lokala tillverkningen av Seco hårdmetallprodukter och verktyg sker genom licens från Seco Tools AB. Vid sidan av denna lokala tillverkning marknadsför Titan Fagersta även svensktillverkade Secoprodukter. Rörelsen i Solna Verktygs AB avyttrades den 30 maj Försäljningen föranleddes av att Solna Verktygs verksamhet genom produktbyte med andra tillverkningsenheter inom Secogruppen huvudsakligen kommit att inrikta sig på annat än hårdmetallverktyg. Verksamheten kom sålunda att ligga vid sidan av det egentliga Secoprogrammet. Försäljningen innebär ur sysselsättningssynpunkt icke någon förändring för de anställda. Positiv-negativ planträs SECODEX-S

4 Försäljning och marknader Fakturering marknadsområden mkr % mkr % Sverige 68, ,4 25 EG-länder 120, ,6 55 Övriga Europa 34, ,7 12 USA och Kanada 2,9 1 2,4 1 Latinamerika 0,5 0 0,9 0 Afrika, Asien och Australien 9,9 4 14, , ,6 100 Fakturering produktgrupper mkr % mkr % Verktyg för skärande bearbetning 185, ,2 78 Konstruktionsdetaljer och slitdelar ,5 4 Sparskär av snabbstål 14,8 6 17,5 9 Pulver och karbider 18,0 8 4,8 2 Övriga produkter 6,9 3 14, , ,6 100 l Fagersta har verkstadslokalerna byggts till för att medge ökat utrymme för lager av råvaror och halvfabrikat. Ett flertal olika anläggningar och maskiner har under året tagits i drift i Fagersta. Bland de större kan nämnas en anläggning för ammoniakåtervinning vid volframtillverkningen, en ny spraytork samt en beläggningsugn för titankarbid. Inom verktygstillverkningen i Arboga har en betydande modernisering av maskinparken genomförts och numeriskt styrda verktygsmaskiner introducerats för såväl svarvning som fräsning av de mest frekventa standardprodukterna. Hos E G Larssons i Norrköping har verkstadslokalen utökats med en tillbyggnad på 530 m 2 för att medge installation av nya maskiner. l Italien har standardlinjen för vändskärstillverkning moderniserats med bl a en ny ugnsenhet och genom introduktion av robotar. l Frankrike har antalet numeriskt styrda maskiner ökats. En fastighet med befintlig fabriksbyggnad har förvärvats i Erkrath i Västtyskland för ombyggnad till specialverktygsverkstad. Koncernens externa fakturering uppgick till 236 mkr (f å 203), vilket är ca 16 % mer än under år Att Seco trots den minskade konsumtionen av hårdmetallverktyg ökat faktureringen jämfört med det goda året 1974 beror till stor del på att det även under 1975 varit möjligt att med förbättrade priser kompensera större delen av de kraftiga kostnadsökningarna. Dessutom har volymminskningen hos Seco kunnat hållas lägre än konsumtionsminskningen genom marknadsandelsökningar samt en utökning av produktsortimentet. Under året introducerades Secoprogrammet på den iranska marknaden. SKFs dotterbolag i detta land kommer att handha försäljningen. Beslut fattades vidare om att från och med den 1 januari 1976 starta ett dotterbolag i Danmark för att överta den Secoförsäljning som där bedrivits av Fagersta A/S. Produktion Såväl vid moderbolaget som dotterbolagen har produktionstakten varit hög under året. Inom ramen för Secos know-how avtal med den polska import- och exportorganisationen Metalexport har slutprotokoll tecknats för den del som omfattar de båda verktygsfabrikerna i Pabianice respektive Jelenia Gora. l vändskärsfabriken, Huta Baildon pågår nu de avslutande kapacitetstesterna. Slutprotokoll beräknas kunna signeras under första halvåret Know-how projektet har under året engagerat en stor del av moderbolagets tekniska personal. Investeringar Årets investeringar i byggnader, maskiner och inventarier uppgick för koncernen till 26,5 mkr (9,5), varav 17,4 mkr (7,9) i Sverige. Forskning och utveckling Som en följd av de senaste årens utvecklingsarbete har under 1975 marknadsintroduktion kunnat påbörjas av en rad intressanta nya produkter inom verktygsområdet. Bl a har en ändplanfräs introducerats med positiv axialoch negativ radialvinkel för effektiv spånavgång, hög avverkningshastighet och vibrationsfri gång. Härvid utnyttjas vändskär i kvalitet Seco S25M för såväl speciellt stora matningar som höga skärhastigheter och höga ytfinhetskrav. En stickstålshållare för utbytbara hårdmetallskär har introducerats under året. l skären användes även här kvalitet Seco S25M. Secodex-P-programmet har utökats med kopierskärhållare och innerskärhållare. l båda fallen utnyttjas de tidigare erfarenheterna att begagna fast pinne för fixering av vändskär med hål. 2

5 Till brytarskärsprogrammet adderas för närvarande en familj med s k negativapositiva skär. De förenar negativ grundform med en utformning av huvudegg och spånbrytare som ger en lätt skärande egg och ringa vibrationer. Under året har ett intensivt utvecklingsarbete pågått inom området beläggningsteknik med sikte på introduktion av en ny belagd hårdmetallkvalitet under Inom detta område har ett samarbete etablerats med ett forskningsinstitut i Schweiz. Inom slitdelsområdet har utvecklingsarbetet på kompoundvalsar av stålhårdmetall för varmvalsning av stål resulterat i en konstruktionslösning på vilken stora förväntningar ställes och som nu provas i driftsskala. Personal Antalet anställda inom koncernen respektive inom koncernen var Moderbolaget Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i Sverige Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i utlandet Timavlönade Månadsavlönade Koncernen Timavlönade Månadsavlönade Personalkostnaderna för koncernen uppgick under året till 90,5 mkr (74,7), vilket innebär en ökning med 21,1 % jämfört med Kompletterande uppgifter om personal återfinnes i bokslutskommentaren. Resultat Koncernens resultat för år 1975 uppgick efter avskrivningar enligt plan och finansiella poster till 42,6 mkr (32,2). Härav utgör ca 10 mkr (5) prisvinster på ingående lager. Avskrivningar enligt plan motsvarar ungefär det kalkylmässiga avskrivningsbehovet. Efter tillägg för nettot av extraordinära kostnader och intäkter, +0,4 mkr (-8,6) samt avsättning till obeskattade reserver 34,5 mkr (16,3) och till skatter 5,0 mkr (4,9) blev koncernens nettovinst 3,5 mkr (2,4). Avkastningen på det i koncernen totalt arbetande kapitalet förbättrades och uppgick till 22 % mot 19 % föregående år. l beräkningen av avkastningen ingår resultatet efter avskrivningar enligt plan och ränteintäkter men före räntekostnader, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter. Det arbetande kapitalet motsvarar de genomsnittliga totala tillgångarna enligt koncernens in- och utgående balansräkningar. Finansiering Som framgår av finansieringsanalysen ökade de likvida medlen under året med 20 mkr. Vid årets slut uppgick de likvida medlen inklusive outnyttjade kortfristiga krediter till 60 mkr. Soliditeten på bokslutsdagen var 35 % att jämföra med 33 % föregående år. l denna beräkning ställs summan av eget kapital och 50 % av obeskattade reserver i relation till den totala balansomslutningen. Under året tillfördes koncernen netto 3,8 mkr i form av långfristiga lån. Prognos för 1976 Konjunkturmässigt bedöms 1976 bli ett relativt svagt år under vilket den nuvarande nedgångsfasen når sin botten. En viss återhämtning förväntas ske under senare delen av året. Till följd av planerade och redan genomförda prishöjningar samt en viss volymökning förväntas faktureringen öka från 236 mkr till ca 250 mkr Investeringarna år 1976 kommer att vara av samma storleksordning som under 1975, d v s ca 30 mkr. Sysselsättningen beräknas komma att vara i huvudsak oförändrad. Förväntade kostnadsökningar för råmaterial och personal kommer ej att kunna kompenseras genom prishöjningar. Resultatet beräknas därför bli betydligt lägre än

6 Seco Tools Koncernen Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter (not 1) 236,5 203,6 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration 172,6 151,6 Bruttoöverskott av rörelsen 63,9 52,0 Avskrivningar enligt plan på anläggningar (not 2) 10,4 9,0 Avskrivning på mervärde i koncernbolag (not 3) 0,8 0,8 Rörelseresultat 52,7 42,2 Finansiella intäkter (not 4) 3,5 3,5 Finansiella kostnader (not 5) 13,6 13,5 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (not 6) 42,6 32,2 Extraordinära kostnader för lager 8,8 Extraordinära intäkter 0,8 1,5 Extraordinära kostnader 0,4 1,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 43,0 23,6 Avsättning till allmän varulagerreserv 26,0 10,5 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier 5,5 5,8 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatter 8,5 7,3 Skatter 5,0 4,9 Nettoresultat 3,5 2,4 4

7 Seco Tools Koncernen Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 159,3 131,5 Banktillgodohavanden och kassa 10,5 1,7 Kortfristiga placeringar (not 7) 8,8 7,7 Kundfordringar 45,6 48,7 Övriga fordringar 6,2 10,8 Varulager (not 8) 88,2 62,6 Anläggningstillgångar 103,2 86,9 Långfristiga fordringar 2,0 1,6 Aktier 2,1 0,0 Mervärde i koncernbolag (not 3) 6,3 6,7 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 9) 92,8 78,6 Summa tillgångar 218,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 61,9 61,8 Leverantörer 18,3 12,6 Lån från aktieägarna 0,1 7,6 Banklån (not 10) 12,2 14,9 Övriga skulder 31,3 26,7 Långfristiga skulder 83,0 77,1 Lån mot säkerhet 69,5 59,0 Lån utan säkerhet 7,7 6,2 Lån från aktieägarna 8,2 Pensionsskulder 5,8 3,7 Obeskattade reserver 51,6 17,1 Allmän varulagerreserv 36,5 10,5 Ackumulerade extraavskrivningar 12,1 6,6 Investeringsfond 3,0 Eget kapital 66,0 62,4 Aktiekapital 60,0 60,0 Bundna reserver 0,0 Balanserade vinstmedel 2,5 Nettoresultat för året 3,5 2,4 Summa skulder och eget kapital 262,5 218,4 Ställda panter 161,4 162,5 Ansvarsförbindelser 9,6 10,9 5

8 Kommentarer till koncernens bokslut Allmänt Till skillnad från föregående år har bokslutet upprättats enligt den s k förvärvsvärdemetoden, vilket bl a innebär att vinstmedel hos dotterbolagen inräknas i koncernens disponibla vinstmedel endast om de skapats efter förvärvstillfället. De utländska bolagens resultatoch balansräkningar har omräknats efter gällande valutakurser vid årsskiftet. Alla interna mellanhavanden och beräknade internvinster inom koncernen har eliminerats. Som framgår av not 3 till moderbolagets bokslut har beräkningen av avskrivningar enligt plan ändrats i viss utsträckning jämfört med För att jämförelsen mellan åren 1974 och 1975 skall bli helt rättvisande har föregående års resultat- och balansräkningar omarbetats enligt 1975 års principer. Koncernens resultat 1974 efter finansiella intäkter och kostnader redovisas efter denna omräkning till 32,2 mkr vilket understiger det officiella resultatet enligt årsredovisningen 1974 med 2,1 mkr. Resultaträkningen 1. Försäljningsintäkter Fördelningen av koncernens försäljningsintäkter per marknadsområde och huvudproduktgrupper framgår av förvaltningsberättelsen, sidan Avskrivningar enligt plan på anläggningar Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 1,7 1,4 Maskiner och inventarier 8,7 7,6 10,4 9,0 Hur avskrivningar enligt plan beräknas inom moderbolaget framgår av not 3 på sidan 10. l de utländska dotterbolagen överensstämmer dessa avskrivningar med de skattemässigt högsta tillåtna. Avskrivningar enligt plan motsvarar ungefär det kalkylmässiga avskrivningsbehovet. 3. Avskrivning på mervärde i koncernbolag Mervärde i koncernbolag utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvade bolag och det beräknade substansvärdet i dessa företag vid förvärvstillfället. Detta värde avskrives med 10 % per år. 4. Finansiella intäkter, mkr Intäktsräntor 1,5 1.8 Kursvinster 2,0 1,7 3,5 3,5 5. Finansiella kostnader, mkr Kostnadsräntor 10,2 10,7 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,4 Kursförluster 1,2 1,3 Kursförlust på långfristigt lån 1,1 Övriga kostnader 1,1 1,1 13,6 13,5 6. Resultat efter finansiella intäkteroch kostnader Prisvinster på ingående lager har bedömts uppgå till 10 mkr 1975 att jämföra med 5 mkr Om även hänsyn tas till den ovannämnda omräkningen av föregående års resultat ser en jämförelse mellan åren 1974 och 1975 ut på följande sätt (mkr): Resultat efter finansiella poster Prisvinster på ingående lager 10 5 Resultatföre prisvinster Balansräkningen 7. Kortfristiga placeringar Det redovisade beloppet, 8,8 mkr, avser i sin helhet kortfristig utlåning av D-mark. 8. Varulager Varulagrets värde, efter eliminering av internvinster, överstiger icke vare sig anskaffnings- eller återanskaffningsvärdet. 9. Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 26,5 mkr, varav 17,4 mkr i Sverige och 9,1 mkr i utlandet. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Anskaffn.- Ackum. Nettov. Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 2,1 2,1 Fabriks- och kontorsbyggnader 42,1 6,0 36,1 57,7 Maskiner och inventarier 75,4 26,0 49,4 12,1 141,8 Pågående nyanläggningar 5,2 5,2 124,8 32,0 92,8 12,1 199,5 10. Banklån På bokslutsdagen förfogade koncernen över sammanlagt 41,3 mkr i form av outnyttjade kortfristiga krediter. 6

9 Finansieringsanalys för koncernen (Belopp i mkr) 1975 TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel 50,8 Nettoresultat för året 3,5 Avskrivningar på anläggningar 10,4 Avskrivningar på mervärde i koncernbolag 0,8 Bokslutsdispositioner 34,5 Sålda anläggningars restvärde 1,3 Övrigt (kursförändringar m m) 0,3 Externt tillförda medel 5,9 Ökning av långfristiga skulder 3,8 Ökning av pensionsskulder 2,1 Summa tillförda medel 56,7 ANVÄNDA MEDEL Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier 26,5 Investeringar i aktier 2,1 Ökning av långfristiga fordringar 0,4 Summa använda medel 29,0 Förändring av rörelsekapitalet +27,7 Specifikation till förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar 7,7 Förändring av varulager +25,6 Förändring av kortfristiga skulder exklusive kortfristiga låneskulder 10,3 Förändring av likvida medel inklusive kortfristiga låneskulder +20,1 Förändring av rörelsekapitalet +27,7 7

10 Seco Tools AB Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 162,3 136,9 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration (not 1 och 2) 116,0 102,0 Bruttoöverskott av rörelsen 46,3 34,9 Avskrivningar enligt plan (not 3) 7,4 6,2 Rörelseresultat 38,9 28,7 Finansiella intäkter (not 4) 7,2 1,0 Finansiella kostnader (not 5) 7,8 7,6 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 38,3 22,1 Extraordinära kostnader för lager 8,8 Extraordinära intäkter 0,1 1,5 Extraordinära kostnader (not 6) 0,7 0,8 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 37,7 14,0 Mottagna koncernbidrag 1,3 1,7 Avsättning till allmän varulagerreserv 25,3 10,4 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier (not 7) 5,2 5,7 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatter 5,5 0,4 Skatter 0,3 0,2 Nettoresultat 5,2 0,6 8

11 Seco Tools AB Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 114,6 88,9 Banktillgodohavanden och kassa 6,8 0,5 Fordringar, dotterbolag (not 8) 18,1 20,4 Kundfordringar 21,2 22,8 Övriga fordringar (not 9) 4,1 7,3 Varulager (not 10) 64,4 37,9 Anläggningstillgångar 105,3 95,5 Långfristiga fordringar 0,7 0,5 Fordringar, dotterbolag 1,7 1,7 Aktier och andelar (not 1) 35,4 33,3 Fastigheter, maskiner och Inventarier (not 12) 67,5 60,0 Summa tillgångar 219,9 184,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 35,0 42,6 Leverantörer 11,5 6,5 Dotterbolag 0,9 Lån från aktieägarna 0,1 7,0 Banklån (not 13) 0,9 7,5 Övriga skulder (not 14) 21,6 21,6 Långfristiga skulder 70,7 66,3 Lån mot säkerhet 68,0 56,8 Lån utan säkerhet 0,2 Lån från aktieägarna 8,3 Dotterbolag 0,1 Pensionsskulder (not 15) 2,4 1,2 Obeskattade reserver 49,6 16,1 Allmän varulagerreserv (not 10) 35,7 10,4 Ackumulerade extraavskrivningar 10,9 5,7 Investeringsfond 3,0 Eget kapital 64,6 59,4 Aktiekapital (not 16) 60,0 60,0 Balanserad förlust 0,6 Nettoresultat för året 5,2 0,6 Summa skulder och eget kapital 219,9 184,4 Ställda panter (not 17) 157,2 157,2 Ansvarsförbindelser (not 18) 27,6 27,0 Under hänvisning till revisionsberättelsen intygas att förestående resultaträkning och balansräkning överensstämmer med räkenskaperna. Fagersta den 12 mars 1976 RUNE NYLANDER Auktoriserad revisor JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor 9

12 Kommentarer till Seco Tools ABs bokslut Allmänt För att jämförelsen mellan åren 1974 och 1975 skall bli rättvisande har moderbolagets resultat- och balansräkningar för föregående år omarbetats till att motsvara de förutsättningar som var gällande Därvid har beaktats att beräkningen av avskrivningar enligt plan ändrats i viss utsträckning jämfört med 1974, se not 3 nedan, samt att E G Larssons Hårdmetall AB fr o m driver rörelsen i egen regi och ej i kommission för moderbolagets räkning, vilket var fallet under Allmänna förvaltningskostnader l kostnaderna för administration ingår allmänna förvaltningskostnader med 1,8 mkr (1,3). 2. Antal anställda och personalkostnader Under året ökade antalet anställda vid moderbolaget med 35 personer enligt nedanstående fördelning: 3. Avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 0,9 0,9 Maskiner och inventarier 6,5 5,3 7,4 6,2 Grunderna för beräkning av avskrivningar enligt plan har reviderats. Avskrivningarna 1974 har med anledning härav uppräknats med 1,2 mkr i denna årsredogörelse. Bokvärdet för maskiner har under året minskats med detta belopp genom överföring från ackumulerade extra avskrivningar. För nyanskaffningar i övrigt har följande avskrivningssatser tillämpats Fabriksbyggnader 4% Kontorsbyggnader 2% Maskiner och inventarier 10% Avskrivningarna enligt plan motsvarar ungefär det kalkylmässiga avskrivningsbehovet beräknat på anläggningarnas återanskaffningsvärde och avskrivningssatser som allmänt tillämpas inom verkstadsindustrin Förändring under året Timavlönade Månadsavlönade Medelantalet anställda var Timavlönade Månadsavlönade I löner och andra ersättningar utbetalades till (mkr): Styrelse och företagsledning 0,6 0,5 Timavlönade 23,6 18,6 Månadsavlönade 15,4 13,2 39,6 32,3 Kostnaderna för obligatoriska lönebikostnader, fastställda genom lagstiftning eller kollektivavtal, uppgick till 15,4 mkr (11,0). 4. Finansiella intäkter, mkr Aktieutdelning från dotterbolag 5,1 Räntor från dotterbolag 0,3 0,0 Räntor från utomstående 0,9 0,3 Kursvinster 0,9 0,7 7,2 1,0 5. Finansiella kostnader, mkr Räntor till utomstående 7,0 7,0 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,4 Kursförluster 0,8 0,2 7,8 7,6 6. Extraordinära kostnader l samband med avvecklingen av AB Onog s (f d Solna Verktygs AB) rörelse har det bokförda värdet på dessa aktier nedskrivits med 0,6 mkr. 7. Extra avskrivningar Denna post utgör skillnaden mellan taxeringsmässigt gjorda avskrivningar och avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier. Se även not Fordringar, dotterbolag Av det totala beloppet, 18,1 mkr, utgjorde 14,3 mkr fordringar avseende varuleveranser. 9. Övkriga fordringar Lånefordran, ställd pant eller ansvarsförbindelse, som enligt aktiebolagslagen skall anges i förvaltningsberättelsen finns ej. 10. Varulager Värderingen av varulagret har skett till det lägsta av verkligt värde, återanskaffnings- eller anskaffningsvärde varefter erforderlig nedskrivning för inkurans har gjorts. Varulagerreserven uppgick på bokslutsdagen till 55,4 % av värdet enligt balansräkningen. 10

13 Av årets varulagerökning, 26 mkr, avser 10 mkr prisstegringar i ingående lager. Den resterande delen, som motsvarar volymökningen, är delvis ett resultat av planerade åtgärder i konjunkturutjämnande syfte. Avsikten är att bolaget därigenom skall förfoga över ett tillräckligt stort lager för att effekten av nästa konjunkturuppgång skall kunna tillvaratas (mkr): Varulager enligt balansräkningen 64,4 37,9 Allmän varulagerreserv 35,7 10,4 Varulager, netto 28,7 27,5 11. Aktier och andelar Under året förvärvades 25 % av aktierna i det australiensiska bolaget Titan Fagersta Pty Ltd. Genom nyemission höjdes aktiekapitalet hos dotterbolaget SA Seco Tools Benelux NV i Belgien med BF Med anledning av att rörelsen i AB Onog avyttrades under året nedskrevs det bokförda värdet av aktierna i detta bolag med kr i bokslutet. 12. Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 15,3 mkr (7,0). Förutom avskrivningar enligt plan 7,4 mkr, (6,2), gjordes extra avskrivningar med 5,2 mkr (5,7) under året. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Anskaffn. Ackum. Nettov. Ackum. Brandf. värde avskr. enl BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 1,3 1,3 Fabriks- och kontorsbyggnader 25,6 1,8 23,8 33,2 Maskiner och inventarier 50,1 11,8 38,3 10,9 112,2 Pågående nyanläggningar 4,1 4,1 81,1 13,6 67,5 10,9 145,4 Taxeringsvärdet för mark, byggnader och byggnadstillbehör uppgick till 31,2 mkr. 13. Banklån Av beviljad checkräkningskredit var 24,1 mkr outnyttjade vid årets slut. 14. Övriga skulder, mkr Antal Procen- Nom. Bokfört aktier tuellt värde värde innehav tal tkr Dotterbolag E G Larssons Hårdmetall AB, Norrköping Skr AB Onog, Fagersta (f d Solna Verktygs AB) Skr Stjärnverktyg AB, Norberg Skr SA Seco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud BF Fagersta Seco Ltd, Alcester Seco Tools France SA, Bourges FF Seco Tools Italia SpA, Guanzate Lit 1.500, Seco Tools GmbH, Erkrath 100 DM Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien 70 Ö S Utomstående Titan Fagersta Pty Ltd, Mayfield A$ Avsättning för internvinst i dotterbolagens lager 5,0 5,2 Löneskulder inkl. källskatter 8,6 6,5 Övriga skulder 8,0 9,9 21,6 21,6 15. Pensionsskulder Pensionsskulderna motsvarar nuvärdet av lämnade pensionsförpliktelser enligt försäkringsteknisk beräkning (mkr): PRI-pensioner 2,2 0,9 Övriga pensioner 0,2 0,3 2,4 1,2 Årets avsättning liksom utbetalade pensioner belastade i sin helhet rörelseresultatet. 11

14 Förslag till vinstdisposition 16. Aktiekapital Innehavet fördelas på (mkr): Sandvik AB 39,0 Fagersta AB 21,0 17. Ställda panter, mkr Fastighetsinteckningar samt revers med inteckningsmedgivande 82,2 82,2 Företagsinteckningar samt revers med inteckningsmedgivande 75,0 75,0 157,2 157,2 18. Ansvarsförbindelser, mkr Garantiförbindelser för dotterbolag 23,9 22,7 Övriga borgens- och garantiförbindelser 3,7 4,3 27,6 27,0 Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla vinstmedel till tkr varav tkr utgör årets redovisade vinst. Härav åtgår för föreslagna avsättningar till bundna fonder 835 tkr. Till bolagsstämmans i moderbolaget Seco Tools AB förfogande står: balanserad förlust från föregående år 596 tkr 1975 års vinst tkr tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår för moderbolaget följande disposition: till reservfonden avsattes 835 tkr till aktieägarna utdelas 6 kr per aktie tkr i ny räkning överföres 131 tkr tkr Fagersta i mars 1976 SVEN EDSTRÖM Styrelseordförande CARL-ERIC BJÖRKEGREN PER-OWE ERIKSSON LARS IVAR HISING TOM LINDHOLM A ERIK NYGREN HANS ORVEHED OLLE RISHOLM NILS SVENSSON ORVAR NYQUIST PER-OLOF ERIKSSON Verkställande direktör Verkställande direktör till och med 29 februari 1976 från och med 1 mars 1976 Titan Fagersta Pty Ltd, Mayfield, Australien. 12

15 Revisionsberättelse Undertecknade revisorer i Seco Tools AB får härmed avgiva följande berättelse över vår granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper för år För fullgörande av vårt uppdrag har vi genomgått bolagsstämmo- och styrelseprotokoll, granskat bolagets räkenskaper och årsredovisning med bilagor jämte koncernredovisning samt vidtagit de granskningsåtgärder i övrigt, som vt ansett erforderliga. Bolagets räkenskaper för det gångna året har detaljgranskats av Sandvikkoncernens Revistonsavdelning. Skriftliga rapporter härom har avlämnats till oss. Aktiebolagslagens föreskrifter angående redovisning av aktieinnehav och koncernförhållanden liksom föreskrifterna angående lån, ställda panter och ansvarsförbindelser avseende sådana personer, för vilka inskränkning i rätten till lån föreligger, har iakttagits. Den av oss företagna revisionen har icke givit anledning till anmärkning med avseende på de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition Till aktieägarna utdelas Till reservfonden avsattes l ny räkning överföres tkr 835 tkr 131 tkr tkr Detta förslag beaktar gällande lagbestämmelser om fondavsättning och står icke i strid mot god affärssed med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer den i årsredovisningen intagna av oss påtecknade balansräkningen per disponerar vinsten enligt balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Fagersta den 12 mars 1976 RUNE NYLANDER Auktoriserad revisor JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor 13

16 Förbättrad kundservice genom avancerad datateknik Seco Tools har ett avancerat datastyrt system för ordermottagning, lagerstyrning, produktion och leveranser. Systemet övervakar inte bara den svenska marknaden; det ser också till att lagren hos dotterbolagen runtom i Europa håller hög servicegrad gentemot sina kunder. Ett exempel på hur systemet fungerar: En kund ringer in sin beställning direkt till orderavdelningen. Med hjälp av sin dataterminal ger ordermottagaren omedelbara besked om leveranstider, priser och leveranssätt. Via terminalen matas beställningen in i datorn, som omgående verkställer ordern. När beställningen matats in, tar datorn över. Den skriver ut en expeditionsorder till lagret, en orderbekräftelse till kunden och den ger underlag för kapacitetsplanering, baserat på inkomna beställningar, och den lagrar den samlade informationen i sitt minne för framtida behov. 14

17 Materialstyrningen beräknar och planerar produktion och lager på basis av datorns underlag i form av lagersaldon och trender. Via datorn kan sedan hela produktionen styras både tids- och kvantitetsmässigt. Materialstyrningen ansvarar också för dotterbolagens lager. Påfyllnaden till dessa bestäms utifrån de försäljningssiffror och behov som kontinuerligt rapporteras in. Tack vare datorns och materialstyrningens analyser kan tillverkningen planeras effektivt. Den noggranna kartläggningen av produktionen gör att man utjämnar toppar och svackor, så att man hela tiden kan hålla jämna steg med försäljningen. Datorn registrerar lagersaldot efter varje ut- och inleverans; ordermottagarna har alltid aktuella siffror att arbeta med när de lägger in sina order i systemet. Några överbokningar kan det alltså aldrig bli tal om, eftersom man hela tiden har full kontroll över varje skär, hållare och reservdel. Godset skickas antingen med tåg, bil eller flyg; det beror på vilket transportsätt som är lämpligast för den aktuella leveransen. Och det går snabbt; om ordern består av artiklar ur standardsortimentet, har exempelvis en svensk kund varorna i sitt förråd oftast inom ett dygn efter beställningen. 15

Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Per-Olof Eriksson, verkst.dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer