PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ("

Transkript

1 PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av kommunens överskott 2011 skapa tre fonder om totalt 120 Mkr enligt Anders Roséns (S) och Marianne Norells (V) förslag. Enligt kommunallagen är möjligheterna att göra olika typer av fonderingar av uppkomna överskott ytterst begränsade om fonderingen, eller uttagen därur, kan innebära att kommunens resultat blir negativt. Hänvisning kan under mycket strikta former ske till så kallade synnerliga skäl, men hänvisningen och planeringen av fonderna skall ske när kommunen bereder eller tar beslut om budgeten. Att göra en bokföringsmässig avsättning av fondmedlen i kommunens balansräkning är ej förenligt med lagen om kommunal redovisning eller Årsredovisningslagen och inte heller i enlighet med god redovisningssed eller med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. SKL menar dock att lagstiftningen inte är helt tydlig med hur avsteg eller avräkningar från balanskravet, enligt synnerliga skäl, får göras eller hur de skall hanteras. För att avräkning mot balanskravet överhuvudtaget skall kunna ske i detta sammanhang, och med hänvisning till synnerliga skäl, krävs enligt SKL att de projekt/fonder som planeras inte får anses vara del av den ordinarie verksamhetens drift. Det skall således inte vara fråga om ökade anslag för en viss verksamhet. Projekten skall vara öronmärkta och tidsbegränsade. SKL påpekar vidare att utveckling av verksamhet är en del av grundläggande kommunal driftsverksamhet och att det därför måste anses ytterst tveksamt att som i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag skapa fonder för utveckling inom områdena energi och miljö eller för att göra särskilda satsningar inom infrastrukturområdet. SKL menar att det i själva verket är frågan om tilläggsanslag. SKL framför att det, med hänvisning till tidigare års goda resultatnivåer i Halmstads kommun, istället skulle vara mer lämpligt att budgetera med lägre resultatnivåer i något eller några år för att skapa driftsutrymme för de åtgärder som önskas enligt förslag från (S) och (V). SKL anser även att ärenden av den här typen bör tas med när kommunen bereder och beslutar om sin budget. Norrköpings kommun gör sedan år 2010 fiktiva avsättningar till en slags resultatbalanseringsfond som i Norrköping benämns social investeringsfond. Avräkning sker mot balanskravet över tid för åtgång respektive återföring av medel från eller till fonden. Syftet med Norrköpings fond är dels att minska framtida kostnader genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare för att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, dels att verka för metodutveckling inom kommunen. På sikt skall de projekt som finansieras av Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post:

2 fonden både leda till minskade utgifter för kommunen och ge vad man i Norrköpingsmodellen benämner mänskliga vinster. Halmstads kommuns sakkunniga revisorer anser att det inte finns stöd i lagen för den metod för balanskravsavstämning som tillämpas i Norrköping med de förslag på fonder som ges av (S) och (V). Revisorerna betecknar fondändamålen som normal drift. Skulle kommunen tillämpa Norrköpingsmodellen för avstämning mot balanskravet så anser revisorerna att kommunen inte följer lagen och de skulle i sådana fall ta upp detta i revisionsberättelsen. Stadskontoret föreslår istället att kommunen, med hänvisning till tidigare års goda ekonomiska resultat, under några år budgeterar med mycket låga resultat för att på så vis skapa ekonomiskt utrymme för att genomföra den typ av insatser som (S) och (V) för fram i sitt förslag. Ett sämre alternativ är att anamma en Halmstadsversion av Norrköpingsmodellen, och där endast den del av resultatet som överstiger nivån för värdesäkring av kommunens egna kapital och som inte är realisationsvinster eller icke budgeterad avkastning på kommunens pensionsmedelsplaceringar får tas i anspråk för fondering enligt förslag från (S) och (V). Ett stabilt regelsystem behöver tas fram för att kunna hantera denna modell över tid och för att bevaka att kommunen även fortsatt arbetar enligt intentionerna i begreppet god ekonomisk hushållning. Om tre fonder om 120 Mkr skapas enligt förslag från (S) och (V) innebär det att kommunens upplåning kommer att öka lika mycket när fondernas medel tas i anspråk. Det bedöms att det efter att fondernas medel förbrukats innebär en årlig merkostnad för kommunen på mellan 3,5 och 4,0 Mkr. De verksamhetsmässiga konsekvenserna är svåra att överblicka då det inte exakt framgår vad fondernas medel skall användas till. Ett fondinförande enligt föreslagen modell beräknas dock innebära en ökad administration och att avstämningen mot det lagstadgade balanskravet blir mindre tydlig och konsekvent än idag. Vidare bedöms inte kommunen följa lagen. Bakgrund När verksamhetsberedningen den 13 februari beredde kommunens preliminärbokslut 2011 samt beslutade om resultatbalansering och ombudgetering yrkade Anders Rosén (S) och Marianne Norell (V) att av kommunens överskott skapa tre fonder om totalt 120 Mkr för att under fem år finansiera insatser inom infrastruktur, miljö och energi samt det sociala området. Verksamhetsberedningen gav stadskontoret i uppdrag att inför kommunstyrelsebeslutet den 21 februari klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, inrättandet av fonder enligt socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag. 2

3 Lagar och regler Balanskravet Dagens lagstiftning Kommunallagen stadgar att en kommun måste ha en ekonomi i balans. Enligt 8 kap. 4 skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Huvudregeln är således att en kommun inte tillåts budgetera med resultatmässiga underskott. Enligt 8 kap. 5a stadgas vidare att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna så skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. I lagen framgår dock också att undantag får ske från att ha en budget i balans om det finns synnerliga skäl härtill. Synnerliga skäl skall dock åberopas ytterst restriktivt. I författningskommentarerna specificeras synnerliga skäl under två huvudrubriker: Större omstruktureringskostnader Kommuner och landsting med stark finansiell ställning. Exempel på större omstruktureringskostnader är om en kriskommun exempelvis tvingas riva tomma fastigheter för att på sikt reducera kostnader. För att kommuner och landsting med stark finansiell ställning skall kunna använda synnerliga skäl måste kommunen eller landstinget minst ha ett kapital som täcker hela pensionsåtagandet samtidigt som det skall finnas en buffert med realiserbara tillgångar som kan användas för delfinansiering av framtida investeringar. När dessa delar är täckta ska de egna förutsättningarna definieras utifrån skuldsättning samt övrig riskexponerings påverkan på penningflödet. Synnerliga skäl är således mycket svåra att hänvisa till. För att synnerliga skäl överhuvudtaget skall kunna åberopas krävs att en eventuell minskning av det egna kapitalet, med de förutsättningar som anges ovan, görs via budgeten. Ett underskott som uppkommer i bokslutet och som inte är budgeterat eller ligger i linje med antagna finansiella mål kan enligt lagstiftarna inte betraktas som ett synnerligt skäl med hänvisning till stark finansiell ställning. Förslag på förändring av balanskravet I Betänkande av utredningen om kommunsektorn och konjunkturen (SOU 2011:59) föreslås, under vissa givna förutsättningar, att en möjlighet tillskapas för enskilda kommuner 3

4 och landsting att bygga upp en lokal resultatutjämningsreserv som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Hur förutsättningarna exakt skall se ut för att möjliggöra tillskapandet av den lokala resultatutjämningsreserven anges inte i betänkandet. Idéer kring vilken andel av resultatet som skulle kunna vara möjligt att avsätta till resultatutjämningsreserven presenteras dock. Syftet med resultatutjämningsreserven är att den skall utjämna normala svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna. Riksdagen förväntas ta någon form av beslut kring förslagen i betänkandet under Bokföring av fondering Utgångspunkten torde vara att hanteringen av resultatbalanseringsfonden inte skall ge några bokföringsmässiga konsekvenser. En fondering av aktuellt slag kan inte betecknas som vare sig en avsättning eller skuld utan att man redovisningsmässigt kan anses bryta mot lagen om kommunal redovisning, Årsredovisningslagen eller mot god redovisningssed. Det är inte heller förenligt med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. En eventuell fondering av aktuellt slag bör därför istället hanteras i separat förteckning eller reskontra eller som en sidoordnad redovisning i exempelvis kommunens årsredovisning. Norrköpingsmodellen Stadskontoret har tagit del av "Riktlinjer för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringar" och diskuterat modellen med Norrköpings kommuns ekonomidirektör Claes- Göran Magnell. Syftet med den sociala investeringsfonden är att minska framtida kostnader genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare för att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. På sikt skall de projekt som finansieras av fonden förutom att minska kommunens utgifter även leda till vad man i Norrköpingsmodellen benämner "mänskliga vinster". Förvaltningar och nämnder kan ta initiativ till att ansöka om medel ur fonden. Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning respektive avslag. Ansökan bereds av Ekonomi- och styrningskontoret. För att söka medel krävs bland annat att det finns vetenskapligt stöd för att insatsen leder till minskade framtida utgifter, att projektet är tidsbegränsat, att projektet går att 4

5 systematiskt följa upp, att det går att räkna hem på ett begränsat antal år och att de inblandade verksamheterna är överens om detta. Norrköping har fonderat 40 Mkr av det egna kapitalet. Beviljade projekt är tidsbestämda både avseende under vilken tid projektet skall genomföras och under vilken tid det skall räknas hem. Ett exempel skulle kunna vara att ett projekt tilldelas fem Mkr per år i tre år och att ramarna för verksamheten sedan sänks med fem Mkr årligen. De första tre åren efter att ramen har sänkts fonderas fem Mkr årligen till fonden så att den återigen fylls upp till 40 Mkr. Syftet med fonden är således inte att konsumera kapital över tiden utan snarare att periodisera resultat. Norrköping har formulerat ett finansiellt mål för att säkerställa detta. Magnell menar att modellen ger bra fokus på uppföljning samt att det är positivt att verksamhet och politik arbetar med väl definierade projekt över verksamhetsgränserna. Han trycker även på vikten av att ha en systematisk uppföljning, att projekten kan visa på ekonomiska och mänskliga vinster och att projekten handlar om metodutveckling som genererar ett förbättrat resultat. Han menar också att det är just detta som är svårast att leda i bevis. Norrköpings kommun gör sedan år 2010 fiktiva avsättningar till den sociala investeringsfonden. Avräkning sker mot balanskravet över tid för åtgång respektive återföring av medel från eller till fonden. Det bör noteras att det förslag som (S) och (V) yrkar om inte i sin beskrivning kan likställas med den typ av fonder man har i Norrköping. I förslaget från (S) och (V) förefaller det som om att avsikten är att konsumera det avsatta kapitalet, vilket inte är fallet i Norrköpingsmodellen där det egentligen är en fråga om periodisering över tid av resultatnivåerna i kommunen. Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter på resultat- balanseringsfonder Stadskontoret har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att undersöka organisationens syn på olika typer av resultatbalanseringsfonder, Norrköpings kommuns modell för social investeringsfond och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag på resultatbalanseringsfonder i Halmstad. Informationslämnare på SKL är Anders Nilsson som arbetar på Avdelningen för ekonomi och styrning, och med frågor som bland annat rör demokrati, styrning, finansiella mål, god ekonomisk hushållning och det kommunala balanskravet. 5

6 SKL framför att man i fallet med Norrköpingsmodellen, från SKL:s sida, inte uttalat sig om hur ekonomiska resurser skapas till de projekt som skall ingå. Norrköpings tillvägagångssätt för balanskravsavräkningar är således inte sanktionerade av SKL. SKL är däremot positivt till Norrköpings verksamhetsutvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för kommunens sociala investeringsfond. SKL konstaterar att lagstiftningen inte är helt tydlig med hur avsteg eller avräkningar från balanskravet får göras eller hur de skall hanteras. I författningskommentarerna till lagen specificeras vad som kan undantas från balanskravsresultatavstämning såsom realisationsresultat eller orealiserade förluster i värdepapper, eller att man under vissa omständigheter kan åberopar synnerliga skäl. För att avräkning vid avstämning mot balanskravet överhuvudtaget skall ske i detta sammanhang, och med hänvisning till synnerliga skäl, krävs enligt SKL att de projekt (del av investeringsfonder eller resultatbalanseringsfonder) som planeras inte får anses vara del av den ordinarie verksamhetens drift. Det skall således inte vara fråga om ökade anslag för en viss verksamhet. Projekten skall vara öronmärkta och tidsbegränsade, och inte vara en del av ordinarie driftsbudget. Det bör också finnas ett tydligt regelverk kring användning och hantering av de öronmärkta medlen. SKL påpekar att utveckling av verksamhet är en del av grundläggande kommunal driftsverksamhet och att det därför måste anses ytterst tveksamt att som i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag skapa fonder för utveckling inom områdena energi och miljö eller för att göra särskilda satsningar inom infrastrukturområdet. SKL menar att det i själva verket är frågan om ett tilläggsanslag. SKL framför att det med hänvisning till tidigare års goda resultatnivåer i Halmstads kommun istället skulle vara mer lämpligt att budgetera med lägre resultatnivåer i något eller några år för att skapa driftsutrymme för de åtgärder som önskas enligt förslag från (S) och (V). Detta är, enligt SKL, en renare och mer konsekvent hantering av redovisningen som gör den mer transparent och tydlig. Dessutom undviks en krånglig sidoordnad redovisning. Vidare anser SKL att ärenden av den här typen bör tas med när kommunen bereder och beslutar om sin budget. 6

7 Revisorernas sakkunniga biträdens synpunkter på resultatbalanseringsfonder Stadskontoret har undersökt vad kommunens sakkunniga revisorer (PricewaterhouseCoopers, PwC) anser om resultatbalanseringsfonder och dess avräkning och avstämning mot balanskravet. Informationslämnare hos PwC är Inger Andersson som är certifierad kommunal yrkesrevisor och som arbetar som sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun. PwC betonar inledningsvis att det vore felaktigt att beteckna fonderingen, enligt förslag från (S) och (V), som en avsättning i kommunens balansräkning, och hänvisar bland annat till Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 10.1, Avsättningar och ansvarsförbindelser, vilken är stram. Vidare anser PwC att det inte finns stöd i lagen för att medel som sätts av till, eller tas från, resultatbalanseringsfonder kan avräknas vid avstämning mot balanskravet. Enligt PwC är de åtgärder som beskrivs i förslag från (S) och (V) att betrakta som normal drift. Om kommunen, likt i Norrköpingsmodellen, skulle avräkna medel från/till resultatbalanseringsfonden vid avstämning mot balanskravet anser PwC att kommunen inte följer lagen, och PwC skulle i sådana fall ta upp detta i revisionsberättelsen. Möjlig hantering av resultatbalanseringsfonder i Halmstads kommun För att svara mot andemeningen i förslaget från (S) och (V) angående fondering av överskott skulle stadskontoret hellre se att de budgeterade och planerade resultatnivåerna i kommunens planeringsdirektiv med budget under några år lades på låga nivåer för att skapa utrymme för att genomföra den typ av insatser som (S) och (V) för fram. Kommunens finansiella mål är redan idag formulerade så att de skall uppnås över tid. Tillämpningen har hittills varit sådan att tidshorisonten för utvärdering är på mellan tre och fem år. Detta innebär i korthet att ett år med högt resultat ger möjlighet till ett eller flera år med lågt budgeterat resultat. Genom att beakta detta så skulle kommunen, efter starka ekonomiska resultat år 2010 och 2011, kunna planera och budgetera för ett resultat på nära noll under ett par år, vilket skapar möjligheter att göra särskilda satsningar utan att kommunens ekonomiska ställning kan anses försämras och samtidigt som kommunens finansiella målsättningar ges förutsättningar att uppnås. Genom att planera medelsförbrukningen i god tid och dessutom skapa rutiner för hur eventuella specialdestinerade 7

8 medel skall behandlas så ges kommunen förutsättningar för att även fortsatt agera för god ekonomisk hushållning. Genom det beskrivna förfarandet så följer kommuner aktuella lagar och rekommendationer på det ekonomiska området och agerar även i enlighet med kommunens sakkunniga revisorers råd. Behov kan dock föreligga att ändra kommunens finansiella mål för soliditeten. Det bör även beaktas att det kan bli en besvärlig omställning för kommunen när den efter ett eller några år av mycket låga budgeterade nivåer åter skall lägga de budgeterade resultaten på nivåer som uppfyller kommunfullmäktiges finansiella mål. Om det av politiska skäl dock är angeläget att redan nu skapa särskilda medel, utifrån 2011 års resultat, för satsningar enligt förslaget från (S) och (V), så bör detta ske under ett så ordnat och riktigt sätt som är möjligt med rådande tidsram. Det är viktigt att kommunen även framledes kan anses arbeta enligt intentionerna i begreppet god ekonomisk hushållning. Ett regelsystem för såväl den ekonomiska hanteringen som den verksamhetsmässiga disponeringen av medlen bör därför tas fram. Regelsystemet bör vara sådant att endast den del av kommunens resultat som överstiger det som behövs för att värdesäkra det egna kapitalet enligt kommunens finansiella mål kan tas i anspråk. Dessutom bör inte heller engångsresultat från exempelvis realisationsvinster vid fastighetsförsäljning få tas i anspråk eller icke budgeterade resultat från kommunens särskilda pensionsmedelsförvaltning. Resultaten från pensionsmedelsförvaltningen skall enligt politiskt beslut användas för att bygga upp kommunens pensionsmedelsfond för att möta ökade pensionsmedelsutbetalningar under en period om ungefär 30 till 40 år. Regelsystemet bör också innefatta tydliga föreskrifter för hur ansökningar av medel skall ske, till vilka typer av projekt som medlen får disponeras och hur uppföljning av projektens ekonomi och verksamhet skall ske. För att det skall vara möjligt att ha god kontroll över ekonomi och verksamhet inom projekten bör de också vara tydligt tidssatta. Det bör också finnas en beskrivning av de övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för kommunen på sikt. Det bedöms enligt stadskontoret också vara viktigt att det, likt i Norrköpingsmodellen, blir fråga om verkliga budgetneddragningar när de tidsavgränsade projektfaserna är genomförda så att kommunens finansiella ställning på sikt inte försämras. Slutligen behövs också en modell för hur Halmstads kommun i årsredovisning skall redovisa avräkningarna (avsättning, uttag och återföring till resultatbalanseringsfonderna) mot det lagstadgade balanskravet. 8

9 Stadskontorets bedömning är dock att detta förfarande inte är i enlighet med kommunallagen och enligt kommunens sakkunniga revisorer är det felaktigt, vilket enligt revisorerna kommer att resultera i kommentarer i kommunens revisionsberättelse. Konsekvenser av resultatbalanseringsfonder (S) och (V) förslag Ekonomiska konsekvenser I det läge som kommunen nu befinner sig och med den budget och plan som beslutats så innebär varje form av tillägg till budgeten eller planen ett behov av ökad upplåning. Huvudsaklig orsak till detta är dock inte svaga ekonomiska resultat utan en mycket stor investeringsbudget. Upplåningsbehovet hade behövt vara ännu större redan idag om det inte vore för det faktum att kommunens nettoutlåning till de kommunala bolagen minskat med över 350 Mkr de två senaste åren. Förslaget från (S) och (V) om att skapa tre fonder innebär att 120 Mkr mer än budgeterat skall kunna satsas under en femårsperiod. Syftet är, enligt förslagsställarna, dock att på sikt generera positiva ekonomiska effekter. De positiva ekonomiska effekterna bedöms dock som mycket svåra att kalkylera och den eventuella intjänandeperioden bedöms kunna sträcka sig över en period omfattande flera decennier. Det kommer under projekttiden således inte ske en matchning mellan satsade medel och eventuella besparingar. Kommunen kan idag låna medel till låg kostnad. En översiktlig bedömning ger vid handen att samtliga kostnader för att ta upp och administrera lån på 120 Mkr kan bli mellan 3,5 och 4,0 Mkr årligen, när projektmedlen i sin helhet har förbrukats. Detta innebär således att efter den utgångna femårsperioden kommer kommunen årligen ha mellan 3,5 och 4,0 Mkr mindre medel att bedriva verksamhet för än om den föreslagna fonderingen inte äger rum. Det bedöms även som att en starkt ökad risk föreligger för att två av kommunfullmäktiges tre finansiella mål (resultatmålet och soliditetsmålet) inte uppnås om fonderingsförslaget får genomslag. Det förefaller mycket sannolikt att soliditetsmåttet inte kommer att nås om modellen med resultatbalanseringsfonder får genomslag i kommunen. De finansiella målen bör därför, om förslaget från (S) och (V) vinner gehör, förändras och beslutas på nytt av kommunfullmäktige. Om fondering av positiva resultat, enligt förslag från (S) och (V), blir en återkommande metod för att disponera kommunens medel riskerar kommunens finansiella handlingsberedskap inför framtida svårigheter och kriser att bli klart reducerad. 9

10 Verksamhetsmässiga konsekvenser Vad exakt fondernas medel skall användas till klarläggs inte i förslaget från (S) och (V) och rutiner för exempelvis ansökan, uppföljning eller medelstilldelning har inte heller utarbetats. Av denna anledning är det i detta skede inte möjligt att bedöma de verksamhetsmässiga konsekvenserna. Med satsningen om 120 Mkr bedöms dock möjligheterna under den femåriga projektperioden öka för att i kommunens regi ge förhöjd potential till förbättring och förändring inom gatuområdet, påskynda utbyggnad av energibesparande eller energiskapande lösningar samt stärka arbetet med barn och unga med olika svårigheter. Förslaget från (S) och (V) förväntas dock innebära att de fonderade medlen reserveras centralt och att medlen endast kan erhållas efter ett ansökningsförfarande som skall uppfylla bestämda krav. Ansökningsförfarandet, utvärderingen och uppföljning av beviljade projekt kan innebära att nya funktioner behöver byggas upp i kommunen och att nya samarbeten kan behöva inledas med externa intressenter. Sammantaget riskerar detta att betyda en ökning av byråkratin i kommunen och att icke obetydliga resurser tas i anspråk för de olika administrativa leden i projekten. Övriga konsekvenser Om fonderingen, enligt förslag från (S) och (V), får gehör är stadskontorets uppfattning, utifrån inhämtad information, att kommunen bryter mot lagen. I dagsläget är konsekvenserna för detta dock små. Fonderingsmodellen bedöms även öppna för oplanerade dispositioner av resultatnivåerna framöver, vilket riskerar att föra med sig att kommunen inte agerar för god ekonomisk hushållning. Stadskontorets tolkning är att de fonderade medlen avses att användas till tidsbegränsade projekt. Om dessa projekt bedöms vara lyckosamma och uppmärksammas finns en överhängande risk att projekten inte utan problem eller massmedialt intresse kan avslutas. Det kan i samband med projektavslut utåt ses som att kommunen gör besparingar när det i själva verket är en tillfällig satsning som slutförs, vilket kan vara svårt att pedagogiskt kommunicera. Stadskontoret gör vidare bedömningen att en särredovisad resultatavstämning behöver ske årligen och att en egen reskontra måste upprättas och kontrolleras för att följa användningen av medel från och till fonderna. Den ekonomiska resultatuppföljningen och avstämningen mot 10

11 det kommunala balanskravet riskerar mot denna bakgrund att bli mindre tydlig och konsekvent än idag. Stadskontoret, Avdelningen för ekonomi och styrning,

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart

Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart 2 Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning En rapport

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

När resultatet blev för bra

När resultatet blev för bra När resultatet blev för bra Earnings management som lösning Pierre Donatella RAPPORT 10 . När resultatet blev för bra Earnings management som lösning Pierre Donatella RAPPORT 10 Denna rapport är den tionde

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Stora underskott som blir större

Stora underskott som blir större Stora underskott som blir större reningsbad i kommunsektorn Pierre Donatella RAPPORT 19 Stora underskott som blir större reningsbad i kommunsektorn Pierre Donatella RAPPORT 19 Denna rapport är den nittonde

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer